Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0501

Решение на Комисията от 18 юли 1989 година за определяне на критериите за одобрение и контрол на сдруженията на животновъди и развъдните организации, които създават или водят родословни книги за чистокръвни породи свине за разплод

OJ L 247, 23.8.1989, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 51 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/501/oj

03/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

130


31989D0501


L 247/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 1989 година

за определяне на критериите за одобрение и контрол на сдруженията на животновъди и развъдните организации, които създават или водят родословни книги за чистокръвни породи свине за разплод

(89/501/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 88/661/ЕИО на Съвета от 19 декември 1988 г. относно зоотехническите стандарти, приложими за животни за разплод от рода на свинете (1), и по-специално член 6, параграф 1, четвърто тире от нея,

като има предвид, че във всички държави-членки родословните книги се създават или водят от сдружения на животновъди, развъдни организации или официални служби; като има предвид, че поради това е необходимо да се определят критериите за одобрение на сдруженията на животновъди и развъдните организации;

като има предвид, че сдруженията на животновъди или развъдните организации трябва да подават заявление за официално одобрение до компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия се намира тяхното седалище;

като има предвид, че когато сдруженията на животновъди или развъдните организации отговарят на определени критерии и имат определени цели, те трябва да бъдат официално одобрени от органите на държавата-членка, до които са подали заявление;

като има предвид, че предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За да бъдат официално одобрени, сдруженията на животновъди или развъдните организации, които водят или създават родословни книги, трябва да подадат заявление до органите на държавата-членка, на чиято територия се намира тяхното седалище.

Член 2

Органите на съответната държава-членка трябва да издават официално одобрение на всяко сдружение на животновъди или развъдна организация, които водят или създават родословни книги, ако отговарят на определените в приложението условия.

Въпреки това, в държава-членка, в която за дадена порода вече съществуват едно или повече официално одобрени сдружения на животновъди или развъдни организации, органите на съответната държава-членка могат да откажат да признаят ново сдружение на животновъди или развъдна организация, ако те застрашават запазването на породата или излагат на опасност зоотехническата програма на съществуващото сдружение или организация. В такъв случай държавата-членка уведомява Комисията за издадените одобрения и откази за признаване.

Член 3

Органите на съответната държава-членка отнемат официалното одобрение на всяко сдружение на животновъди или развъдна организация, които водят родословни книги, ако съответното сдружение на животновъди или развъдна организация системно не изпълняват определените в приложението условия.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 1989 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ

За да бъдат официално одобрени, сдруженията на животновъди и развъдните организации, които водят или създават родословна книга, трябва:

1.

да са юридическо лице в съответствие с действащото законодателство в държавата-членка, в която е подадено заявлението;

2.

да докажат пред компетентните органи, че:

а)

работят ефективно;

б)

могат да извършват необходимите проверки за регистриране на родословието;

в)

имат достатъчно голямо стадо, за да провеждат програма за подобряване на породата, или че имат достатъчно голямо стадо за запазване на породата, когато това се счита за необходимо;

г)

могат да използват данните за продуктивност на животните, които са необходими за провеждане на програмата им за подобряване или запазване на породата;

3.

да имат правила относно:

а)

определянето на характеристиките на породата (или породите);

б)

системата за идентифициране на животните;

в)

системата за регистриране на родословието;

г)

определянето на развъдните им цели;

д)

системите за използване на данните за продуктивност на животните, които дават възможност за оценка на генетичната стойност на животните;

е)

разделянето на родословната книга, ако са налице различни условия за вписване на животните, или ако са налице различни процедури за класифициране на вписваните в книгата животни;

4.

да имат устав, в който по-специално да е предвидено недопустимост на дискриминация между членовете.


Top