Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0117

Директива на Съвета от 21 декември 1978 година относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

OJ L 33, 8.2.1979, p. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 46 - 50
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; отменен от 32009R1107 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

03/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

63


31979L0117


L 033/36

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1978 година

относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

(79/117/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Асамблеята (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че растителната продукция заема много важно място в Европейската икономическа общност;

като има предвид, че добивът на тази продукция продължава да се уврежда от вредни организми и вредители; като има предвид, че е извънредно важно да се защитят тези растения от тези рискове и да се предотврати спадът в добивите, като по този начин се спомогне за осигуряване наличността на доставките;

като има предвид, че един от най-важните методи за защита на растенията и на растителните продукти и за увеличаване на производителността на земеделието е употребата на продукти за растителна защита;

като има предвид, че ефектът на тези продукти за растителна защита може да не бъде изцяло благоприятен за растителната продукция; като има предвид, че тяхната употреба може да влече рискове за човека и околната среда, тъй като те са главно токсични вещества или препарати с опасен ефект;

като има предвид, че при някои продукти за растителна защита тези рискове са толкова големи, че тяхната употреба не може да бъде повече изцяло или частично допускана;

като има предвид, че поради това държавите-членки не само контролират търговията с продукти за растителна защита, но също така са въвели ограничения или забрана за употреба на определени продукти за растителна защита, които включват също така пускането им на пазара;

като има предвид, че тези разпоредби се различават в различните държави-членки и възпрепятстват търговията, което пряко влияе върху създаването и функционирането на общия пазар;

като има предвид, че поради това е желателно да се премахнат тези пречки чрез привеждането в съответствие на съответните разпоредби, установени в държавите-членки чрез законови, подзаконови или административни разпоредби;

като има предвид, че поради това изглежда оправдано, като основен принцип, да се въведат забрани за употреба на всички продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които, дори когато се използват правилно за предназначената цел, имат или е възможно да имат вредни ефекти върху здравето на човека или на животните или неприемливи неблагоприятни ефекти върху околната среда;

като има предвид, че въпреки това за някои от тези продукти за растителна защита могат да бъдат разрешени дерогации в националните законодателства в ограничена степен, когато съществува особена необходимост по екологични причини и когато рискът е по-малък, отколкото при други преди това разрешени употреби;

като има предвид, че дори тези дерогации трябва да се премахнат веднага, след като налице са по-малко опасни третирания;

като има предвид, че, от една страна, е необходимо да се предостави на държавите-членки ограничено право да суспендират временно, на тяхна отговорност, забрани за употреба в случай на непредвидима опасност, заплашваща растителната продукция, която не може да се преодолее с други средства;

като има предвид, че директивата изключва продукти за растителна защита, предназначени за изследователски и аналитични цели,

като има предвид, освен това че не е целесъобразно да се прилагат разпоредбите на Общността за продукти за растителна защита, които са предназначени за износ за трети страни, тъй като по принцип тези страни имат свои собствени разпоредби;

като има предвид, че прилагането на настоящата директива и адаптирането на нейното приложение към развитието на техническото и научно познание налага тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки; като има предвид, че процедурата на Постоянния фитосанитарен комитет, която понастоящем е ограничена във времето, и включването на Научния комитет по пестициди предлагат подходяща основа за това,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се отнася до забраната за пускане на пазара и употребата на продукти за растителна защита, съдържащи определени активни вещества.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

Продукти за растителна защита

Активни вещества и препарати, съдържащи едно или повече активни вещества, предназначени:

1.1

Да унищожават организми, вредни за растенията или растителните продукти или да ги защищават от такива организми, доколкото такива вещества или препарати не са дефинирани в следващите разпоредби;

1.2.

Да влияят върху жизнените процеси на растенията, по начин, различен от хранителните вещества;

1.3.

Да запазват растителните продукти, доколкото такива вещества или продукти не са предмет на специални разпоредби на Съвета или Комисията относно консервантите;

1.4.

Да унищожават нежелани растения

или

1.5.

Да разрушават части от растения или да предотвратяват нежелан растеж на растения.

2.

Вещества

Химически елементи и техни съединения, както те съществуват в естествено състояние или са произведени.

3.

Препарати

Смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества, или микроорганизми или вируси, използвани като продукти за растителна защита.

4.

Активни вещества

Вещества, микроорганизми и вируси, имащи общо или специфично действие:

4.1.

Срещу вредни организми или

4.2.

Върху растения, части от растения или растителни продукти.

5.

Растения

Живи растения и живи части от растения, включително пресни плодове и семена.

6.

Растителни продукти

Продукти, в непреработено състояние или преминали само проста подготовка като смилане, изсушаване или пресоване, извлечени от растения, но изключващи самите растения, както са дефинирани в точка 5.

7.

Вредни организми

Вредители на растения или растителни продукти, които принадлежат към животинското или растително царство, или които са вируси, микоплазми или други патогени.

8.

Животни

Животни, принадлежащи към видове, които обикновено се хранят и отглеждат или консумират от човека.

9.

Пускане на пазара

Всяко прехвърляне на собственост, срещу заплащане или безвъзмездно.

10.

Околна среда

Взаимоотношението на човешките същества с водата, въздуха, земята и всички биологични форми.

Член 3

Държавите-членки гарантират, че продуктите за растителна защита, които съдържат едно или повече активни вещества, изброени в приложението, не могат да бъдат пускани на пазара, нито използвани.

Първата алинея не се прилага при продукти за растителна защита, които съдържат незначителни примеси поради естеството на производствения им процес, при положение че нямат вреден ефект върху човешките същества, животните и околната среда.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 3, на държавите-членки временно се дава възможност да разрешават пускането на пазара или употребата на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества, изброени в първата колона от приложението за случаите, посочени във втората колона.

2.   Държавите-членки информират другите държави-членки и Комисията за всеки случай, в който се прилага параграф 1 и, ако Комисията поиска, предоставят подробности за степента на употребата на всяко такова активно вещество.

Член 5

Настоящата директива не се прилага за продукти за растителна защита, предназначени за:

а)

изследователски цели и анализ или

б)

износ за трети страни.

Член 6

1.   След консултиране от Комисията с Научния комитет по пестицидите, създаден с Решение 78/436/ЕИО (4), се приема следното в съответствие с процедурата, предвидена в член 8:

а)

всички необходими изменения в групите А (живачни съединения) и Б (устойчиви органохлорни съединения) на веществата в колона 1 от приложението;

б)

всички необходими изменения в колона 2 от приложението. Ако трябва да се премахне дерогация, не е необходимо предварително консултиране с Научния комитет, при условие че всички държави-членки са информирали Комисията, че не възнамеряват, или вече не възнамеряват да прилагат дерогацията. Тази информация може да бъде представена на Постоянния фитосанитарен комитет, създаден с Решение 76/894/ЕИО (5).

2.   Параграф 1 се прилага за срок от пет години, считано от 1 януари 1981 г.

Съветът, произнасяйки се с единодушие по предложение на Комисията, може да реши да удължи срока на действие на параграф 1 или да премахне всички ограничения на неговото прилагане.

3.   Всички изменения на приложението, които не са предвидени в параграф 1, се приемат от Съвета по предложение на Комисията.

4.   Най-малко на всеки две години Комисията извършва преглед на това дали и до каква степен втората колона на приложението следва да се измени.

5.   Всички изменения на приложението се основават на развитието на научното и техническо познание.

6.   Активно вещество се включва в приложението, ако дори при правилно прилагане за предвидените цели, неговата употреба предизвиква или може да предизвика:

а)

вредни ефекти върху здравето на човека или животните;

б)

неприемливи неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Член 7

1.   Ако изглежда необходимо, поради непредвидима опасност, заплашваща растителната продукция, която не може да бъде овладяна с други средства, в държава-членка да се използва продукт за растителна защита, съдържащ едно или повече активни вещества, избоени в приложението, въпросната държава-членка може да разреши пускането на пазара и употребата на такъв продукт за срок от максимум 120 дни. Тя незабавно уведомява другите държави-членки и Комисията за своето действие.

2.   Незабавно в съответствие с процедурата, предвидена в член 8, се взема решение дали и, когато е приложимо, при какви условия действията, предприети от държавата-членка съгласно параграф 1, могат да бъдат продължени или повторени.

Член 8

1.   Когато трябва да се следва процедурата, предвидена в настоящия член, въпросът се отнася незабавно от председателя, по негова инциатива или по искане на държава-членка, до Постоянния фитосанитарен комитет, наричан по-долу „комитетът“.

2.   В комитета гласовете на държавите-членки се претеглят, както е предвидено в член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не гласува.

3.   Представителят на Комисията представя проект за мерките, които следва да се приемат. Комитетът представя становището си по тези мерки в срок, определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Становищата се приемат с мнозинство от 41 гласа.

4.   Комисията приема мерките и ги прилага незабавно, когато те съответстват на становището на комитета. Когато те не съответстват на становището на комитета, или когато не е прието становище, Комисията незабавно предлага на Съвета мерките, които трябва да бъдат приети. Съветът приема мерките с квалифицирано мнозинство.

Ако Съветът не е приел мерки в срок от три месеца от предоставянето на предложението, Комисията приема предложените мерки и ги прилага незабавно.

Член 9

Държавите-членки въвеждат в сила не по-късно от 1 януари 1981 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 10

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1978 година.

За Съвета

Председател

Otto Graf LAMBSDORFF


(1)  ОВ C 200, 26.8.1976 г., стр. 10.

(2)  ОВ C 30, 7.2.1977 г., стр. 38.

(3)  ОВ C 114, 11.5.1977 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 124, 12.5.1978 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименования на активни вещества или групи активни вещества, посочени в член 3

Случаи при които, пускането на пазара или употребата са разрешени съгласно член 4

А.   Живачни съединения

1.   Живачен оксид

Като боя за третиране на Nectria galligena по овощни дървета след беритба и преди пъпкуване

2.   Живачен хлорид (каломел)

а)   срещу плазмодиофора на brassicae

б)   третиране на семена и разсад от лук срещу sclerotium

в)   третиране на декоративен торф и чимове за спортни площадки срещу sclerotinia и fusarium

3.   Други неорганични живачни съединения

 

4.   Алкил живачни съединения

а)   третиране чрез потапяне на луковици на цветя и на посадъчен материал от картофи

б)   третиране на базисни и предбазови житни семена, с изключение на царевица, семена за захарно цвекло

5.   Алкоксиалкил и арил живачни съединениня

а)   като боя за третиране на Nectria gallingena по овощните дървета след бране и до пъпкуване

б)   през есента за предотвратяване на Nectria gallingena (раков тумор по растенията) по ябълкови дървета Bramley в Северна Ирландия, след особено влажно лято

в)   третиране чрез потапяне на луковици на цветя и на посадъчен материал от картофи

г)   третиране на семена на житни култури, цвекло, лен и рапица

Б.   Устойчиви органохлорни съединения

1.   Алдрин

а)   третиране на почвата срещу Otiorrynchus в разсадници, ягодови лехи преди изваждане, лехи на декоративни растения и лозови насаждения

б)   третиране на картофи, отглеждани в предишни пасища срещу Agriotes в Ирландия и Обединеното кралство

в)   третиране на нарциси, които трябва да останат в земята две или три години срещу Merodon equestris, Eumerus strigatus и Eumerus tuberculatus

2.   Хлордан

 

3.   Диилдрин

 

4.   ДДТ

а)   третиране чрез потапяне срещу Hylobius при разсади на иглолистни растения

б)   третиране на отделни дървета срещу Scolytidae за борба с Ceratocystis ulmi

в)   третиране на захарно цвекло, картофи и декоративен торф и чимове за спортни площадки срещу Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia и Serica

г)   третиране на захарно цвекло, картофи, ягоди, моркови и декоративни растения срещу Agrotis и Euxoa

д)   третиране на зърнени култури срещу Tipula

5.   Ендрин

а)   като акарицид за посадъчен материал за циклами и ягоди

б)   третиране срещу Arvicola terrestris L. в овощни градини без субкултивация

6.   HCH съдържащ по-малко от 99,0 % от гама изомера

 

7.   Хептахлор

третиране при неговия подготвителен стадий на семе за цвекло срещу Atomaria linearis, Agriotes spec., Myriapoda и Collembola

8.   Хексахлорбензен

 


Top