EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0160

Директива на Съвета от 8 декември 1975 година относно качеството на водите за къпане

OJ L 31, 5.2.1976, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 108 - 114
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 139
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 139
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; отменен от 32006L0007 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/160/oj

31976L0160Официален вестник n° L 031 , 05/02/1976 стр. 0001 - 0007
специално гръцко издание: глава 15 том 1 стр. 0108
специално испанско издание: глава 15 том 1 стр. 0133
специално португалско издание глава 15 том 1 стр. 0133
специално финландско издание: глава 15 том 2 стр. 0003
специално шведско издание: глава 15 том 2 стр. 0003
специално чешко издание глава 15 том 01 стр. 26 - 32
специално испанско издание глава 15 том 01 стр. 26 - 32
специално унгарско издание глава 15 том 01 стр. 26 - 32
специално литвийско издание глава 15 том 01 стр. 26 - 32
LV.ES глава 15 том 01 стр. 26 - 32
MT.ES глава 15 том 01 стр. 26 - 32
PL.ES глава 15 том 01 стр. 26 - 32
SK.ES глава 15 том 01 стр. 26 - 32
специално словенско издание глава 15 том 01 стр. 26 - 32


19751208

Директива на Съвета

от 8 декември 1975 година

относно качеството на водите за къпане

(76/160/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 100 и 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като има предвид, че опазването на околната среда и на общественото здраве поражда необходимостта от намаляване на замърсяването на водите за къпане и тяхното опазване от последващо влошаване на качеството;

като има предвид, че контролът на водите за къпане е необходим за осъществяването, при функционирането на общия пазар, на целите на Общността за подобряване на условията на живот, за хармонично развитие на икономическите дейности в цялата Общност и за постоянно и балансирано разрастване;

като има предвид, че в тази област съществуват някои законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които имат пряко въздействие върху функционирането на общия пазар, но че всички правомощия за действие, изисквани в тази област, не са предвидени в Договора;

като има предвид, че програмата за действие на Европейските общности в областта на околната среда [3] предвижда съвместното набелязване на цели за качество, определящи различните изисквания, на които трябва да отговаря дадена среда, и в частност определяне на параметри за водата, включително водата за къпане;

като има предвид, че за да се достигнат тези цели за качество, държавите-членки трябва да определят максимално допустими стойности, съответстващи на някои параметри; като има предвид, че водите за къпане трябва да се приведат в съответствие с тези стойности в срок от 10 години след съобщаването на настоящата директива;

като има предвид, че следва да се предвиди водите за къпане, при известни условия, да се считат за съответстващи на определени параметри, дори ако известен процент проби, взети през сезона на къпането, не отговарят на границите, посочени в приложението;

като има предвид, че за постигане на известна гъвкавост при прилагането на настоящата директива, държавите-членки трябва да имат възможността да предвиждат дерогации; като тези дерогации все пак не могат да пренебрегват належащите нужди от опазване на общественото здраве;

като има предвид, че техническият прогрес изисква бързо привеждане в съответствие на определените в приложението технически показатели; като има предвид, че за улесняване прилагането на необходимите за целта мерки, е необходимо да се предвиди процедура, която да установи тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес;

като има предвид, че обществеността проявява нарастващ интерес по въпросите на околната среда и подобряването на нейното качество; като има предвид следователно, че е необходимо тя да бъде обективно информирана за качеството на водите за къпане,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Настоящата директива се отнася за качеството на водите за къпане, с изключение на водите, предназначени за лечебни цели, и басейновите води.

2. По смисъла на настоящата директива:

а) "води за къпане" са сладките води или части от тях, както и морската вода, в които къпането:

- е изрично разрешено от компетентните органи на всяка държава-членка или

- не е забранено и обичайно се практикува от голям брой къпещи се;

б) "зона за къпане" е мястото, където се намират водите за къпане;

в) "сезон за къпане" е периодът, през който може да се предвиди голямо струпване на къпещи се предвид местните обичаи, включително евентуални местни разпоредби относно къпането, и метеорологичните условия.

Член 2

Физикохимичните и микробиологичните параметри, приложими за водите за къпане, са дадени в приложението, което е неразделна част от настоящата директива.

Член 3

1. Държавите-членки определят за всички зони за къпане или за всяка една поотделно стойностите, приложими за водите за къпане, съгласно параметрите, посочени в приложението.

По отношение на параметрите, за които в приложението не фигурира никаква стойност, държавите-членки могат да не определят стойности в изпълнение на първа алинея, доколкото цифрите не са определени.

2. Стойностите, определени по силата на параграф 1, не могат да са по-малко строги от посочените в колона "З" от приложението.

3. Когато са дадени стойности в колона "О" от приложението, със или без съответстваща стойност в колона "З" от същото приложение, държавите-членки се стараят да ги спазват като ориентировъчни с уговорката по член 7.

Член 4

1. Държавите-членки вземат мерките, необходими за да осигурят, че в срок до 10 години след нотифицирането на настоящата директива, качеството на водата за къпане е приведено в съответствие с максимално допустимите стойности, определени по силата на член 3.

2. Държавите-членки осигуряват, че в зоните за къпане, които ще бъдат създадени от компетентните органи на държавите–членки след нотифицирането на настоящата директива и които ще бъдат специално оборудвани за къпане, стойностите, предвидени в приложението, се спазват още от разрешаване на къпането. Въпреки това, за зоните за къпане, създадени през двегодишния период след нотифицирането, тези стойности могат да се спазват само след изтичане на този период.

3. В изключителни случаи държавите-членки могат да допускат дерогации по отношение на 10-годишния срок, предвиден в параграф 1. Основанията за подобни дерогации, изградени върху план за управление на водите в съответната зона, трябва да се съобщят на Комисията в най-кратък срок, но най-късно в срок от шест години от нотифициране на настоящата директива. Комисията извършва задълбочено проучване на тези основания и, в зависимост от случая, представя на Съвета подходящи предложения във връзка с тях.

4. По отношение на морската вода в съседство с границите и водите, пресичащи границите, които влияят върху качеството на водите за къпане на друга държава-членка, последиците върху общите цели за постигане на качество в зоните за къпане ще се определят чрез съгласуване между крайбрежните държави.

Комисията може да участва в това съгласуване.

Член 5

1. За прилагането на член 4 водите за къпане се смятат за съответстващи на полагащите се параметри:

ако проби от тези води, взети съгласно предвидената в приложението честота на един и същи пункт на вземане на проби, показват че те съответстват на стойностите на параметрите за въпросните води за:

- 95 % от пробите в случай на параметри, съответстващи на указаните в колона "З" от приложението,

- 90 % от пробите в останалите случаи, освен за параметрите "общи колиформени" и "фекални колиформени", при които процентът на пробите може да е 80 %,

и ако за 5 %, 10 % или 20 % от пробите, които, според случая, не съответстват:

- водата не се отклонява с повече от 50 % от стойността на съответните параметри, с изключение на микробиологичните параметри, рН и разтворения кислород,

- последователните проби вода, взети със статистически подходяща честота, не се отклоняват от стойността на съответните параметри.

2. Надхвърлянето на стойностите, посочени в член 3, не се взема предвид при определяне на процентите, предвидени в параграф 1, когато са в резултат от наводнения, природни бедствия или извънредни метеорологични условия.

Член 6

1. Компетентните органи на държавите-членки вземат проби, чиято минимална честота е определена в приложението.

2. Пробите се вземат на пунктовете, където среднодневната гъстота на къпещи се е най-висока. Те се вземат за предпочитане на 30 см под повърхността на водата, с изключение на пробите от минерални масла, които се вземат на повърхността. Вземането на проби трябва да започне петнадесет дни преди началото на сезона за къпане.

3. Местното изследване на условията нагоре по течението в случай на течащи сладки води и на околните условия в случай на стоящи сладки води и морска вода трябва да се извършва щателно и да се повтаря периодично с оглед да се установят географските и топографските данни, обемът и характерът на всички замърсяващи или потенциално замърсяващи източници, както и тяхното влияние в зависимост от разстоянието до зоната за къпане.

4. Ако направената от компетентния орган проверка или вземането и анализът на проби покажат наличието или вероятността от заустване на вещества, способни да снижат качеството на водата за къпане, следва да се извършат допълнителни вземания. Допълнителни вземания на проби трябва също да се извършат, ако съществува каквато и да е друга причина за съмнение относно снижаване качеството на водата.

5. Референтните методи на анализ за съответните параметри са посочени в приложението. Лабораториите, използващи други методи, трябва да се уверят, че получените резултати са еквивалентни или сравними с посочените в приложението.

Член 7

1. Прилагането на мерките, взети по силата на настоящата директива, не може в никакъв случай да води до пряко или косвено влошаване на настоящото качество на водите за къпане.

2. Държавите-членки са свободни във всеки момент да установят по-строги стойности за водите за къпане от предвидените в настоящата директива.

Член 8

Дерогации от настоящата директива се предвиждат:

а) за някои параметри, отбелязани с (0) в приложението, поради извънредни метеорологични или географски условия;

б) когато водите за къпане претърпяват естествено обогатяване с някои вещества, предизвикващо превишаване на границите, определени в приложението.

Под естествено обогатяване се разбира процес, при който определена маса вода, без човешка намеса, получава от почвата някои вещества, съдържащи се в последната.

Предвидените в настоящата директива дерогации не могат в никакъв случай да нарушават принципа за опазване на общественото здраве.

Когато държава-членка прибегне до изключение, тя незабавно уведомява Комисията за това, като уточнява мотивите и сроковете.

Член 9

Измененията, необходими за привеждане на настоящата директива в съответствие с техническия прогрес, се отнасят за:

- методите на анализ,

- параметричните стойности "О" и "З", дадени в приложението.

Те се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 11.

Член 10

1. Създава се Комитет за привеждане в съответствие с техническия прогрес, по-долу наричан "комитет", който се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията.

2. Комитетът изготвя свой вътрешен правилник.

Член 11

1. В случая, когато се следва процедурата, определена в настоящия член, комитетът се свиква или от неговия председател, или по собствена инициатива, или по искане на представителя на държава-членка.

2. Представителят на Комисията представя на комитета проект за вземане на мерки. Комитетът изказва своето становище по този проект в срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на разглеждания въпрос. Той се произнася с мнозинство от четирийсет и един гласа, като гласовете на държавите-членки се претеглят съгласно член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не участва в гласуването.

3. а) Комисията приема предлаганите мерки, когато те съответстват на становището на комитета;

б) когато предлаганите мерки не съответстват на становището на комитета или при липса на становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение за вземане на мерки. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство;

в) ако след изтичане на тримесечен срок, считано от сезирането на Съвета, последният не е взел решение, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

Член 12

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, в срок до две години, считано от нейното нотифициране. Те незабавно информират Комисията за това.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от вътрешното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 13

Държавите-членки представят на Комисията редовно и за първи път четири години след нотифицирането на настоящата директива, обобщен доклад за водите за къпане и техните най-значими характеристики.

Комисията публикува, с предварителното съгласие на съответната държава-членка, получените сведения в тази област.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 1975 година.

За Съвета

Председател

M. Pedini

[1] ОВ C 128, 9.6.1975, стр. 13.

[2] ОВ C 286, 15.12.1975, стр. 5.

[3] ОВ C 112, 20.12.1973, стр. 3.

--------------------------------------------------

19751208

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

О = ориентировъчно

З = задължително

| Параметри | О | З | Минимална честота на вземане на проби | Метод на анализ и проверка |

Микробиологични

1 | Общи колиформени | /100 ml | 500 | 10000 | Два пъти месечно [1] | Ферментация в множество епруветки. Пресяване на положителните култури върху потвърдителна среда. Броене според НВБ (най-вероятния брой) или филтриране върху мембрана и култивиране в подходяща среда като желоза лактозирана с тергитол, желоза ендо, разтвор 0,4 % типол, и посадка и идентификация на подозрителните колонии. За точки 1 и 2 температурата на инкубация е различна според това дали се търсят общи колиформени или фекални колиформени. |

2 | Фекални колиформени | /100 ml | 100 | 2000 | Два пъти месечно [1] |

3 | Фекални стрептококи | /100 ml | 100 | — | [2] | Метод на Лицки. Броене според НВБ (най-вероятния брой) или филтриране върху мембрана и култивиране в подходяща среда. |

4 | Салмонели | /1 литър | — | 0 | [2] | Концентрация чрез филтрация върху мембрана. Инжектиране в типична среда. Обогатяване, посадка в желоза за изолиране и идентификация. |

5 | Ентеровируси | PFU/10 литра | — | 0 | [2] | Концентрация чрез филтрация, флокулация или центрофугиране и потвърждаване. |

Физико-химични:

6 | РН | | — | 6—9 [3] | [2] | Електрометрия с калибриране при рН 7 и 9 |

7 | Цвят | | — | Без ненормална промяна на цвета [3] | Два пъти месечно [1] | Визуална проверка или фотометрия с еталон по скалата Pt.Co. |

| | | — | — | [2] | |

8 | Минерални масла | mg/l | — | Липса на видим филм на водната повърхност и липса на мирис | Два пъти месечно [1] | Визуален и обонятелен контрол или екстракция от достатъчен обем и претегляне на сухия остатък. |

| | | ≤ 0,3 | — | [2] | |

9 | Тензиоактивни вещества, реагиращи на метиленово синьо | mg/l (лорилсулфат) | — | Не се задържа пяна | Два пъти месечно [1] | Визуална проверка или абсорбционна спектрофотометрия с метиленово синьо. |

| | | ≤ 0,3 | — | [2] | |

10 | Феноли (индекс фенол) | mg/l C6H5OH | — | Липса на специфична миризма | Два пъти месечно [1] | Проверка за липса на специфична миризма на фенол или абсорбционна спектрофотометрия. Метод с 4-аминоантипирин (4 А.А.Р.). |

| | | ≤ 0,005 | ≤ 0,05 | [2] | |

11 | Прозрачност | m | 2 | 1 [3] | Два пъти месечно [1] | Диск на Секи. |

12 | Разтворен кислород | % на насищане с О2 | 80—120 | — | [2] | Метод на Винклер или електромагнитен метод (кислородометър). |

13 | Смолести остатъци и плаващи материи като дърво, пластмаса, бутилки, съдове от стъкло, пластмаса, каучук и всякакви други материи. Отпадъци и отломки | отсъствие | | Два пъти месечно [1] | Визуален контрол. |

14 | Амоняк | mg/l NH4 | | | [4] | Абсорбционна спектрофотометрия, реактив на Неслер или метод с индофенолово синьо. |

15 | Азот Киелдал | mg/l N | | | [4] | Метод на Киелдал. |

Други вещества, смятани за признаци на замърсяване:

16 | Пестициди (паратион, НСН, диелдрин) | mg/l | | | [2] | Екстракция с подходящи разтворители и установяване чрез хроматография. |

17 | Тежки метали като: | | | | |

| —Арсен | mg/l As | | | | Атомна абсорбция, евентуално предшествана от екстракция. |

| —Кадмий | Cd | | | |

| —Хром VI | Cr VI | | | [2] |

| —Олово | Pb | | | |

| —Живак | Hg | | | |

18 | Цианиди | mg/l Cn | | | [2] | Абсорбционна спектрофотометрия с помощта на специфичен реактив. |

19 | Нитрати и фосфати | mg/l NO3 PO4 | | | [4] | Абсорбционна спектрофотометрия с помощта на специфичен реактив. |

[1] В случай че взети през предходни години проби са показали чувствително по-добри резултати от предвидените в настоящето приложение и когато не е възникнало никакво условие, способно да занижи качеството на водите, честотата на вземането на проби може да се намали два пъти от съответните органи.

[2] Съдържанието се проверява от компетентните органи, когато извършена проверка в зоната за къпане установи възможно наличие или понижаване на качеството на водите.

[3] Превишаване на предвидените граници в случай на извънредни географски или метеорологични условия.

[4] Тези параметри се проверяват от компетентните органи, когато е налице тенденция за еутрофизация на водите.

--------------------------------------------------

Top