EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(02)

Споразумение между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

OB L 128, 30.4.2014, p. 49–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/242/oj

Related Council decision
Related Council decision

30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/49


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ЖЕЛАЯТ да улеснят междуличностните контакти като важно условие за трайно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи на граждани на Съюза и Азербайджанската република на реципрочна основа,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Споразумението за партньорство и сътрудничество за създаване на партньорство между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и Азербайджанската република, от друга страна, както и преговорите за споразумение за асоцииране между ЕС и Азербайджанската република, започнати през 2010 г.,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена на 7 май 2009 г. в Прага, в която е заявена политическа подкрепа за либерализиране на визовия режим в условия на сигурност,

КАТО ПРИЕМАТ, че визовите облекчения не следва да водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на обратното приемане,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Обединеното кралство и Ирландия,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Кралство Дания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и приложно поле

Целта на настоящото споразумение е да улесни, на основата на реципрочност, издаването на визи на гражданите на Съюза и на Азербайджанската република за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 2

Обща разпоредба

1.   Визовите облекчения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат за граждани на Съюза и на Азербайджанската република само дотолкова, доколкото те не са освободени от визовите изисквания съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Азербайджанската република, на Съюза или на държавите членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.   По отношение на въпроси, които не са обхванати от настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на документи за пътуване, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане и мерки за експулсиране, се прилага националното право на Азербайджанската република или на държавите членки или правото на Съюза.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава членка“ означава всяка държава — членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„гражданин на Съюза“ означава гражданин на държава членка по смисъла на буква а);

в)

„гражданин на Азербайджанската република“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Азербайджанската република съгласно нейното действащо законодателство;

г)

„виза“ означава разрешение, издадено от държава членка или Азербайджанската република с цел транзитно преминаване или планиран престой с продължителност от не повече от 90 дни в рамките на който и да бил период от 180 дни на територията на държавите членки или на Азербайджанската република;

д)

„законно пребиваващо лице“ означава:

за Азербайджанската република: гражданин на Съюза, който е получил разрешение за временно или постоянно пребиваване за период от повече от 90 дни на територията на Азербайджанската република;

за Съюза: гражданин на Азербайджанската република, на когото е разрешено или който има право да остане за повече от 90 дни на територията на държава членка въз основа на законодателството на Съюза или на национално законодателство.

Член 4

Документи за доказване на целта на пътуването

1.   За следните категории граждани на Съюза и на Азербайджанската република са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуването до другата страна:

а)

за близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — посещаващи граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, или граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи в държавите членки, или граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, или граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република:

писмено искане от лицето домакин;

б)

без да се засягат разпоредбите на член 10, за членове на официални делегации, включително и постоянни членове на такива делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република участват в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации:

писмо от компетентен орган на държава членка или на Азербайджанската република или от институция на Европейския съюз, в което се потвърждава, че кандидатът е член на делегацията на този орган или институция или постоянен член на тази делегация, която пътува до територията на другата страна, за да участва в посочените мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

в)

за делови лица и представители на стопански организации:

писмено искане от домакина — юридическо лице или дружество, организация или офис или клон на такова юридическо лице или дружество, държавни или местни органи на Азербайджанската република или на държавите членки или организационни комитети или търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки, заверено от компетентните органи в съответствие с националното законодателство;

г)

за шофьори, извършващи услуги по международен превоз на товари и на пътници между териториите на Азербайджанската република и на държавите членки с превозни средства, регистрирани в държавите членки или в Азербайджанската република:

писмено искане от националното дружество или сдружение (съюз) на превозвачите в Азербайджанската република или националните сдружения на превозвачите на държавите членки, осъществяващи международен шосеен превоз, в което се посочват целта, маршрутът, продължителността и честотата на пътуванията;

д)

за ученици, студенти, лица, участващи в програма за следдипломно обучение, и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с образованието дейности:

писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или ученическа/студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;

е)

за лица, участващи в научни, академични, културни или художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

ж)

за журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно:

удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация или от работодателя на кандидата, с който се доказва, че съответното лице има квалификация на журналист, и в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност, или с който се доказва, че лицето е член на техническия екип, придружаващ журналиста служебно;

з)

за участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

писмено искане от приемащата организация, компетентните органи, националните спортни федерации на държавите членки или на Азербайджанската република или Националния олимпийски комитет на Азербайджанската република или националните олимпийски комитети на държавите членки;

и)

за участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

писмено искане от началника на администрацията/кмета на тези градове;

й)

за лица, които пътуват по медицински причини, и необходимите придружаващи лица:

официален документ от здравното заведение, потвърждаващ необходимостта от медицинско обслужване в това заведение и необходимостта от придружител, и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

к)

за представители на свободни професии, участващи в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или други подобни мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на държавите членки:

писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че съответното лице е участник в проявата;

л)

за представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен:

писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество, и удостоверението за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;

м)

роднини на посещение с цел присъствие на погребални церемонии:

официален документ, потвърждаващ смъртта, както и потвърждение на семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

н)

за посещение на военни и граждански гробища:

официален документ, потвърждаващ съществуването и запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника.

2.   Писменото искане по параграф 1 от настоящия член трябва да съдържа следните данни:

а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на паспорта, време и цел на пътуването, брой на влизанията и, когато е приложимо, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б)

за лицето, което отправя поканата: име, фамилия и адрес;

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата: пълно наименование и адрес и:

ако искането е издадено от организация или орган — името и длъжността на лицето, което подписва искането;

ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или клон на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава членка или в Азербайджанската република — регистрационния номер съгласно националното законодателство на съответната държава членка или съгласно законодателството на Азербайджанската република.

3.   За категориите лица по параграф 1 от настоящия член всички категории визи се издават по опростената процедура, без да се изискват друга обосновка, покана или потвърждение във връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на страните.

Член 5

Издаване на многократни визи

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност пет години на следните категории граждани:

а)

съпрузи, деца (включително осиновени), които са на възраст до 21 години или са на издръжка, и родители (включително настойници/попечители), посещаващи граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, или граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи на територията на държавите членки, или граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, или граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република;

б)

постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република редовно участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации.

Чрез дерогация от първото изречение, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период, и по-специално когато:

за лицата, посочени в буква а), срокът на валидност на разрешението за законно пребиваване на гражданите на Азербайджанската република, законно пребиваващи в някоя от държавите членки, или на гражданите на Съюза, законно пребиваващи в Азербайджанската република,

за лицата, посочени в буква б), срокът на валидност на положението им на постоянни членове на официална делегация,

е по-кратък от пет години.

2.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност една година на следните категории граждани, при условие че през предходната година те са получили най-малко една виза, която са използвали в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава:

а)

студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, които редовно пътуват с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен;

б)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно;

в)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

г)

шофьори, извършващи услуги по международен превоз на товари и на пътници между териториите на Азербайджанската република и на държавите членки с превозни средства, регистрирани в държавите членки или Азербайджанската република;

д)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини, и необходимите придружаващи лица;

е)

представители на свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които редовно пътуват до Азербайджанската република или държавите членки;

ж)

представители на организации на гражданското общество, които редовно пътуват до Азербайджанската република или държавите членки с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

з)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до Азербайджанската република или държавите членки;

и)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

й)

членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република редовно участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации;

к)

делови лица и представители на стопански организации, които пътуват редовно до Азербайджанската република или до държавите членки.

Чрез дерогация от първото изречение, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период.

3.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност най-малко две години и най-много пет години на категориите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава, освен ако необходимостта или намерението да се пътува често или редовно не са явно ограничени до по-кратък период, в който случай срокът на валидност на многократната виза е ограничен до този период.

4.   Общата продължителност на престоя на територията на държавите членки или в Азербайджанската република на лицата, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член, не надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 6

Такси за обработка на заявленията за визи

1.   Таксата за обработка на заявленията за визи е в размер на 35 EUR.

Посочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

2.   Без да се засяга параграф 3, следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявления за визи:

а)

близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — на граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, на граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи на територията на държавите членки, на граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, и на граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република;

б)

членове на официални делегации, включително постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република участват в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации;

в)

ученици, студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, както и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с образованието дейности;

г)

лица с увреждания и придружаващи ги лица, ако е необходимо;

д)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

е)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен;

ж)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел спешно медицинско лечение, и лицето, придружаващо такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е тежко болен;

з)

представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

и)

пенсионери;

й)

деца на възраст до 12 години;

к)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно.

3.   Ако дадена държава членка или Азербайджанската република си сътрудничи с външен доставчик на услуги във връзка с издаването на визи, външният доставчик на услуги може да налага такса за услугата. Тази такса трябва да е пропорционална на разходите, направени от външния доставчик на услуги при изпълнение на неговите задачи, и да не надхвърля 30 EUR. Държавите членки и Азербайджанската република трябва да запазят възможността всички кандидати да подават заявленията си пряко в техните консулства.

По отношение на Съюза, външният доставчик на услуги изпълнява дейностите си в съответствие с Визовия кодекс и при пълно зачитане на законодателството на Азербайджанската република.

По отношение на Азербайджанската република, външният доставчик на услуги изпълнява дейностите си в съответствие с азербайджанското законодателство и законодателството на държавите — членки на ЕС.

Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на заявленията за визи

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република вземат решение по искането за издаване на виза в срок от 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2.   Срокът за вземане на решение по заявлението за издаване на виза може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално когато е необходимо допълнително проучване на заявлението.

3.   Срокът за вземане на решение по заявлението за издаване на виза може да бъде съкратен до 2 работни дни или по-малко в спешни случаи.

Ако за кандидатите трябва да бъде насрочена среща за подаване на заявлението, тя като правило се провежда в срок от две седмици от датата, на която е поискана. Независимо от предвиденото в предходното изречение, външните доставчици на услуги гарантират, че заявление за издаване на виза по правило може да бъде подадено без неоправдано забавяне.

В надлежно обосновани спешни случаи консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се провежда незабавно.

Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати документи

Граждани на Европейския съюз и на Азербайджанската република, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Азербайджанската република или на държавите членки, могат да напуснат територията на Азербайджанската република или на държавите членки въз основа на валидни документи за самоличност, даващи им право да преминат границата, издадени от дипломатическите представителства или консулските служби на държавите членки или на Азербайджанската република, без каквато и да е виза или друго разрешение.

Член 9

Удължаване на срока на виза при извънредни обстоятелства

За граждани на Европейския съюз и Азербайджанската република, които не могат да напуснат територията на Азербайджанската република или на държавите членки преди посочената в техните визи дата поради непреодолима сила, срокът на валидност на издадената виза и/или продължителността на престоя, посочен в нея, се удължава безплатно в съответствие със законодателството, прилагано от Азербайджанската република или от приемащата държава членка, за срока, необходим за връщането им в държавата на пребиваването им.

Член 10

Дипломатически паспорти

1.   Гражданите на Европейския съюз и на Азербайджанската република, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и преминават транзитно през територията на Азербайджанската република или на държавите членки без виза.

2.   Лицата, посочени в параграф 1, могат да останат на територията на Азербайджанската република или на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 11

Териториална валидност на визите

При спазване на националните правила и разпоредби относно националната сигурност на Азербайджанската република и на държавите членки и съгласно разпоредбите на ЕС относно визите с ограничена териториална валидност, гражданите на Съюза и на Азербайджанската република имат право да пътуват в рамките на територията на държавите членки и на Азербайджанската република при равни условия с гражданите на Азербайджанската република и на Европейския съюз.

Член 12

Съвместен комитет по действието на споразумението

1.   Страните създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитетът“), съставен от представители на Съюза и на Азербайджанската република. Съюзът се представлява от Европейската комисия, подпомагана от експерти от държавите членки.

2.   Комитетът има по-специално следните задачи:

а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение;

в)

разрешаване на спорове, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.   Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо, по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

4.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 13

Връзка на настоящото споразумение с двустранни споразумения между държавите членки и Азербайджанската република

Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранни или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните държави членки и Азербайджанската република, дотолкова, доколкото разпоредбите на тези споразумения или спогодби уреждат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

Член 14

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на посочените процедури.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 от настоящия член.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок, освен ако не бъде прекратено в съответствие с параграф 6 от настоящия член.

4.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила, след като страните са се нотифицирали взаимно за приключването на своите вътрешни процедури, необходими за тази цел.

5.   Всяка страна може да спре изцяло или отчасти действието на настоящото споразумение по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се нотифицира за решението за спиране не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, спряла действието на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага след като отпаднат причините за това спиране.

6.   Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено предизвестие до другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова предизвестие.

Съставено във Вилнюс на двадесет и девети ноември две хиляди и тринадесета година, в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и азербайджански език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


ПРОТОКОЛ

към Споразумението относно държавите членки, които не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген

Държавите членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи до приемане на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до тяхната собствена територия.

В съответствие с Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Кипър и Румъния на определени документи като равностойни на националните им визи за целите на транзитно преминаване през техните територии (1) са предприети хармонизирани мерки за улесняването на транзитното преминаване на титуляри на шенгенска виза и шенгенски разрешения за пребиваване през територията на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.


(1)  ОВ L 161, 20.6.2008 г., стр. 30.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно член 10 от споразумението относно дипломатическите паспорти

Съюзът или Азербайджанската република могат да поискат частично спиране на действието на споразумението, и по-специално на член 10, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 5, ако прилагането на член 10 е свързано със злоупотреба от другата страна или води до заплаха за обществената сигурност.

В случай на спиране на действието на член 10 двете страни започват консултации в рамките на Съвместния комитет, създаден със споразумението, с цел да разрешат проблемите, довели до спирането.

Като приоритет двете страни заявяват своя ангажимент за гарантиране на високо ниво на сигурност на документите по отношение на дипломатическите паспорти, по-специално чрез включване на биометрични методи за установяване на самоличността. За Съюза това ще бъде осигурено в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (1).


(1)  ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Дания

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатическите представителства и консулските служби на Кралство Дания.

При тези обстоятелства е желателно властите на Дания и Азербайджанската република да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочен престой, съдържащо договорености, сходни с тези на споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Обединеното Кралство и Ирландия

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Обединеното кралство и Ирландия.

При тези обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Азербайджанската република да сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн

Страните отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по-конкретно въз основа на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е желателно властите на Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Азербайджанската република да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочен престой, съдържащи договорености, сходни с тези на споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно сътрудничеството по отношение на документите за пътуване

Страните се договарят, че при наблюдението на прилагането на споразумението Съвместният комитет, създаден съгласно член 12 от споразумението, следва да оценява въздействието на нивото на сигурност на съответните документи за пътуване върху действието на споразумението. За тази цел страните се договарят редовно да се информират взаимно относно мерките, предприети с цел да се избегне умножаването на документите за пътуване и с цел развиването на техническите аспекти на сигурността на документите за пътуване, както и във връзка с процеса на персонално издаване на документи за пътуване.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно служебните паспорти

Страните, като вземат предвид рамката на преговорите по настоящото споразумение, потвърждават, че то не засяга възможността отделни държави членки и Азербайджанската република да сключват двустранни споразумения, предвиждащи освобождаване на притежателите на служебни паспорти от изискването за виза.


Top