Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A0630(03)

Споразумение между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

OJ L 169, 30.6.2009, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 226 - 231

In force

22009A0630(03)

Споразумение между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

Официален вестник n° L 169 , 30/06/2009 стр. 0017 - 0022


Споразумение

между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу "Общността", и

РЕПУБЛИКА МАВРИЦИЙ, наричана по-долу "Мавриций",

наричани заедно по-долу "договарящи се страни";

С ЦЕЛ по-нататъшно развиване на приятелските отношения между договарящите се страни и желаейки да улеснят пътуването чрез осигуряване на безвизово влизане и краткосрочно пребиваване за своите граждани;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване [1] чрез — inter alia — прехвърляне на шест трети страни, включително Мавриций, в списъка с трети страни, чиито граждани са освободени от изискването за виза за краткосрочно пребиваване в държавите — членки на Европейския съюз (ЕС);

КАТО ОТЧИТАТ, че член 2 от Регламент (ЕО) № 1932/2006 постановява, че за тези шест страни освобождаването от изискването за виза ще се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което трябва да се сключи от Европейската общност с въпросната страна;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че гражданите на всички държави-членки са освободени от изискването за виза, когато пътуват до Мавриций за период от шестдесет дни;

ЖЕЛАЕЙКИ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност по време на своето краткосрочно пребиваване, не попадат в приложното поле на настоящото споразумение и следователно за тази категория продължават да се прилагат съответните правила на общностното право и националното право на държавите-членки и националното право на Мавриций във връзка със задължението за виза или освобождаването от изискването за виза и във връзка с достъпа до трудова заетост;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Настоящото споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Мавриций, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период.

Член 2

Определения

За целта на настоящото споразумение:

а) "държава-членка" означава всяка държава — членка на Европейския съюз, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия;

б) "гражданин на Европейския съюз" означава гражданин на държава-членка съгласно определението в буква а);

в) "гражданин на Мавриций" означава всяко лице, което притежава маврицийско гражданство;

г) "Шенгенско пространство" означава пространството без вътрешни граници, обхващащо териториите на държавите-членки съгласно определението в буква а), които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

Член 3

Приложно поле

1. Гражданите на Европейския съюз, които притежават валиден обикновен, дипломатически или служебен паспорт, издаден от държава-членка, могат да влизат и пребивават без виза на територията на Мавриций за срок на престоя съгласно установеното в член 4, параграф 1.

Гражданите на Мавриций, които притежават валиден обикновен, дипломатически или служебен паспорт, издаден от Мавриций, могат да влизат и пребивават без виза на територията на държавите-членки за срок на престоя съгласно установеното в член 4, параграф 2.

2. Параграф 1 не се прилага за лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност.

За тази категория лица всяка държава-членка може самостоятелно да реши да наложи изискването за виза за гражданите на Мавриций или да го оттегли съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001.

За тази категория лица Мавриций може да реши да наложи изискването за виза или да отмени визовия режим за гражданите на всяка държава-членка поотделно в съответствие със своето национално право.

3. Отмяната на визовия режим, предвидена с настоящото споразумение, се прилага, без да се засягат законите на договарящите се страни във връзка с условията за влизане и краткосрочно пребиваване. Държавите-членки и Мавриций си запазват правото да откажат влизане и краткосрочно пребиваване на своята територия, ако едно или повече от тези условия не са изпълнени.

4. Отмяната на визовия режим се прилага независимо от вида транспорт, използван за преминаване на границите на договарящите се страни.

5. Необхванатите от настоящото споразумение въпроси се уреждат от общностното право, националното право на държавите-членки или националното право на Мавриций.

Член 4

Продължителност на пребиваването

1. Гражданите на Европейския съюз могат да пребивават на територията на Мавриций за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на страната.

2. Гражданите на Мавриций могат да пребивават в Шенгенското пространство за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на която и да е държава-членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген. Този срок от три месеца в продължение на шестмесечен период се изчислява независимо от пребиваването в държава-членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

Гражданите на Мавриций могат да пребивават за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на всяка от държавите-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от продължителността на пребиваването, изчислена за Шенгенското пространство.

3. Настоящото споразумение не засяга възможността Мавриций и държавите-членки да удължат срока на пребиваване над три месеца в съответствие с националното право и общностното право.

Член 5

Териториално приложение

1. По отношение на Френската република разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Френската република.

2. По отношение на Кралство Нидерландия разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Кралство Нидерландия.

Член 6

Съвместен комитет за управление на споразумението

1. Договарящите се страни създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу "Комитета"), съставен от представители на Европейската общност и представители на Мавриций. Общността се представлява от Европейската комисия.

2. Комитетът има, inter alia, следните задачи:

а) наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

б) предлагане на изменения или допълнения към настоящото споразумение;

в) уреждане на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3. Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите се страни.

4. Комитетът създава свой процедурен правилник.

Член 7

Връзка между настоящото споразумение и съществуващите двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между държавите-членки и Мавриций

Настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на всички двустранни споразумения или договорености, сключени между отделните държави-членки и Мавриций, доколкото техните разпоредби обхващат въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение.

Член 8

Заключителни разпоредби

1. Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите се страни се нотифицират взаимно относно приключването на посочените по-горе процедури.

2. Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок, освен ако не се прекрати в съответствие с параграф 5.

3. Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на договарящите се страни. Измененията влизат в сила, след като договарящите се страни са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел техни вътрешни процедури.

4. Всяка договаряща се страна може временно да спре изцяло или частично изпълнението на настоящото споразумение, по-специално по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или повторното въвеждане на изискването за виза от която и да е договаряща се страна. Другата договаряща се страна се уведомява за решението за временно спиране на изпълнението не по-късно от 2 месеца преди неговото влизане в сила. Договарящата се страна, която временно е спряла изпълнението на настоящото споразумение, незабавно информира другата договаряща се страна веднага щом причините за това спиране престанат да съществуват.

5. Всяка договаряща се страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова уведомление.

6. Мавриций може временно да спре изпълнението или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички държави-членки.

7. Общността може временно да спре изпълнението или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички свои държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2009 г. в два оригинални екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republik of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Mauritius

Maurīcijas Republikas vārdā

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

+++++ TIFF +++++

[1] ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 23.

--------------------------------------------------

Top