Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1219(06)

Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи

OJ L 334, 19.12.2007, p. 97–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 40 - 50

In force

22007A1219(06)

Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи

Официален вестник n° L 334 , 19/12/2007 стр. 0097 - 0107


20071108

Споразумение

между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу "Общността";

и

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,

наричани по-долу "страните";

В ЖЕЛАНИЕТО СИ, КАТО ПЪРВА КОНКРЕТНА СТЪПКА КЪМ БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ НА ПЪТУВАНЕ, да улеснят контактите между народите като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи за граждани на Босна и Херцеговина,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че считано от 21 юли 2005 г. всички граждани на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до Босна и Херцеговина за период от време, ненадвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията на Босна и Херцеговина,

КАТО ПРИЕМАТ, че ако Босна и Херцеговина въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Босна и Херцеговина, ще се прилагат автоматично на базата на реципрочност за гражданите на ЕС,

КАТО ПРИЕМАТ, че улесненията за издаване на визи не трябва да водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на реадмисията,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Кралство Дания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и приложно поле

1. Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на визи на гражданите на Босна и Херцеговина за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2. Ако Босна и Херцеговина въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС или за някои категории граждани на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Босна и Херцеговина, ще се прилагат автоматично на базата на реципрочност за съответните граждани на ЕС.

Член 2

Обща клауза

1. Визовите облекчения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат към гражданите на Босна и Херцеговина само дотолкова, доколкото те не са освободени от изискването за визи със законите и регламентите на Общността или държавите-членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2. Националното право на Босна и Херцеговина или на държавите-членки, или правото на Общността, се прилага по отношение на проблеми, които не са обхванати от разпоредбите на настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на пътнически документи, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за експулсиране.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а) "държава-членка" означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република Ирландия и Обединеното кралство;

б) "гражданин на Европейския съюз" означава гражданин на държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в) "гражданин на Босна и Херцеговина" означава лице, което притежава гражданство на Босна и Херцеговина;

г) "виза" означава разрешително, издадено от държава-членка, или решение, взето от такава държава, което е необходимо с оглед на:

- влизане за планиран престой в държава-членка или в няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни общо,

- влизане с цел транзитно преминаване през територията на тази държава-членка или на няколко държави-членки;

д) "законно пребиваващо лице" означава гражданин на Босна и Херцеговина, на когото е разрешено или който е упълномощен да остане за повече от 90 дни на територията на държава-членка на базата на законодателството на Общността или на националното законодателство.

Член 4

Писмени доказателства относно целта на пътуването

1. За следните категории граждани на Босна и Херцеговина са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуването до другата страна:

а) за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации:

- писмо, издадено от орган на Босна и Херцеговина, потвърждаващо, че кандидатът е член на делегация, която пътува до територията на държавите-членки, за да участва в гореспоменатите мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

б) за бизнесмени и представители на бизнес организации:

- писмено искане от домакин — юридическо лице или дружество, организация или офис или филиал на такова юридическо лице или дружество, държавни или местни органи на държавата-членка или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на териториите на държавите-членки, заверено от Външнотърговската камара на Босна и Херцеговина;

в) за представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен:

- писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество, и удостоверение за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;

г) за шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Босна и Херцеговина:

- писмено искане от Външнотърговската камара на Босна и Херцеговина, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

д) за членовете на влаков и локомотивен персонал и персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки:

- писмено искане от компетентното железопътно дружество на Босна и Херцеговина, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

е) за журналисти:

- удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от неговия/нейния работодател, в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност;

ж) за лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски програми и други програми за обмен:

- писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

з) ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други училищни дейности:

- писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;

и) за участници в международни спортни мероприятия и лицата, които ги придружават служебно:

- писмено искане от организацията домакин: компетентни органи, национални спортни федерации и национални олимпийски комитети на държавите-членки;

й) за участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

- писмено искане от административния ръководител/кмет на тези градове;

к) за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци — посещаващи граждани на Босна и Херцеговина, които пребивават законно на територията на държавите-членки:

- писмено искане от лицето домакин;

л) за лица на посещение по медицински причини и необходимите придружаващи лица:

- официален документ от медицинската институция, потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в тази институция, необходимостта от придружител и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

м) за лица на посещение с цел присъствие на погребални церемонии:

- официален документ, потвърждаващ смъртта, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

н) за представители на традиционните религиозни общности на Босна и Херцеговина, посещаващи диаспори на Босна и Херцеговина на територията на държавите-членки:

- писмено искане от главата на религиозната общност в Босна и Херцеговина, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

о) за упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки:

- писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;

п) за посещение на военни и граждански гробища:

- официален документ, потвърждаващ съществуването и запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

р) за лица, пътуващи с цел туризъм:

- удостоверение или документ за извършено плащане, издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за организирано пътуване.

2. Писменото искане, посочено в параграф 1 от настоящия член, следва да съдържа следните данни:

а) за поканеното лице — име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за самоличност, период и цел на пътуването, брой на влизанията и където е уместно, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б) за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес; или

в) за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата — пълно наименование и адрес, и ако

- искането е издадено от организация — името и длъжността на лицето, което подписва искането,

- лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или филиал на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава-членка, регистрационният номер съгласно националното законодателство на съответната държава-членка.

3. За категориите лица, посочени в параграф 1 от настоящия член, всички категории визи се издават по опростената процедура без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на държавите-членки.

Член 5

Издаване на многократни визи

1. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:

а) членове на съда и прокуратурата на Босна и Херцеговина, ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение при изпълнението на служебните им задължения, със срок на валидност, ограничен до срока им на работа, ако той е по-кратък от 5 години;

б) постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

в) близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), посещаващи граждани на Босна и Херцеговина, които пребивават законно на територията на държавите-членки, със срок на валидност, ограничен до валидността на разрешението им за законно пребиваване.

2. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че през предходната година са получили поне една виза, използвали са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна виза:

а) членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина, участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

б) бизнесмени и представители на бизнес организации, които пътуват редовно до държавите-членки;

в) шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Босна и Херцеговина;

г) членове на влаков и локомотивен персонал и на персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки;

д) журналисти;

е) лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до държавите-членки;

ж) студенти, докторанти и специализанти, които предприемат редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен;

з) участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

и) участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

й) лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица;

к) представители на традиционните религиозни общности на Босна и Херцеговина, посещаващи диаспори на Босна и Херцеговина на територията на държавите-членки, които пътуват редовно до държавите-членки;

л) представители на организации на гражданското общество, когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

м) упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които пътуват редовно до държавите-членки.

3. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и престой на посетената държава и че основанията за искане на многократна виза все още са валидни.

4. Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от 1 до 3 от настоящия член, не следва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6

Такси за обработка на заявленията за визи

1. Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на Босна и Херцеговина е в размер на 35 EUR.

Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

Ако Босна и Херцеговина въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, визовата такса, която ще наложи Босна и Херцеговина, няма да е по-висока от 35 EUR или от уговорената сума, ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

2. Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:

а) за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци на граждани на Босна и Херцеговина, които пребивават законно на територията на държавите-членки;

б) членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

в) членове на съда и прокуратурата на Босна и Херцеговина, ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение;

г) ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващите ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел обучение или образование;

д) деца на възраст под 6 години;

е) лица с увреждания и лицето, което ги придружава, ако е необходимо;

ж) лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е сериозно болен;

з) участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

и) лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен;

й) участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

к) журналисти;

л) представители на традиционните религиозни общности на Босна и Херцеговина, посещаващи диаспори на Босна и Херцеговина на територията на държавите-членки;

м) представители на организации на гражданското общество, пътуващи с цел участие в срещи, семинари, програми за обмен и образователни курсове;

н) шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Босна и Херцеговина;

о) членове на влаков и локомотивен персонал и на персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки;

п) пенсионери;

р) упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки.

Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на заявленията за визи

1. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки вземат решение относно искането за издаване на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2. Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на заявлението.

3. Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза може да бъде съкратен до 3 работни дни или по-малко в спешни случаи.

Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати документи

Граждани на Европейския съюз и на Босна и Херцеговина, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Босна и Херцеговина или на държавите-членки, могат да напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавите-членки или на Босна и Херцеговина, без каквато и да е виза или друго разрешително.

Член 9

Удължаване на визата при извънредни обстоятелства

Визите на гражданите на Босна и Херцеговина, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока, посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, се продължават безплатно в съответствие с действащото законодателство на приемащата държава за срока, необходим за тяхното завръщане в страната на постоянното им пребиваване.

Член 10

Дипломатически паспорти

1. Гражданите на Босна и Херцеговина, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без да имат визи.

2. Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да остават на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 11

Териториална валидност на визите

При спазване на националните правила и разпоредби относно националната сигурност на държавите-членки и при спазване на правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална валидност на гражданите на Босна и Херцеговина е разрешено да пътуват в рамките на територията на държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.

Член 12

Съвместен комитет за управление на споразумението

1. Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу "комитета"), съставен от представители на Европейската общност и Босна и Херцеговина. Общността е представлявана от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти от държавите-членки.

2. Комитетът има, по-специално, следните задачи:

а) наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

б) предлагане на изменения или допълнения към настоящото споразумение;

в) разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3. Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо, по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

4. Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 13

Връзка на настоящото споразумение с двустранните споразумения между държави-членки и Босна и Херцеговина

1. Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранните споразумения или спогодби, сключени между отделните държави-членки и Босна и Херцеговина, дотолкова, доколкото разпоредбите на последните споразумения или спогодби обхващат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

2. Разпоредбите на двустранните споразумения или спогодби между отделни държави-членки и Босна и Херцеговина, подписани преди 1 януари 2007 г., предвиждащи освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, продължават да се прилагат за срок от 5 години от влизането в сила на настоящото споразумение, без да накърняват правото на съответните държави-членки или на Босна и Херцеговина да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този период от 5 години.

Член 14

Заключителни клаузи

1. Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се уведомят една друга относно приключването на споменатите по-горе процедури.

2. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия на лица, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 от настоящия член.

3. Настоящото споразумение се сключва за неопределен период от време, освен ако бъде прекратено в съответствие с параграф 6 от настоящия член.

4. Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като страните са се уведомили една друга за приключването на техните вътрешни процедури, необходими за тази цел.

5. Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна следва да бъде уведомена за решението за преустановяване не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага щом причините за това преустановяване престанат да съществуват.

6. Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление до другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова нотифициране.

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071108

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до тяхната собствена територия.

Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета не се прилага за Румъния и България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези държави да могат да признаят едностранно шенгенските визи и разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.

--------------------------------------------------

Top