Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21990A0809(01)

Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Кабо Верде относно риболова в открито море край бреговете на Кабо Верде

OJ L 212, 9.8.1990, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 55 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 55 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 89 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 89 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 54 - 64

In force

11/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

89


21990A0809(01)


L 212/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската икономическа общност и Република Кабо Верде относно риболова в открито море край бреговете на Кабо Верде

ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу „Общността“, и

РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ,

наричана по-долу „Кабо Верде“,

КАТО ОТЧИТАТ духа на сътрудничество, произтичащ от Конвенцията между страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (Конвенция АКТБ—ЕИО) и взаимното желание за по-тесни връзки между Общността и Кабо Верде,

КАТО ОТЧИТАТ желанието на Кабо Верде да насърчава рационалното използване на своите рибни ресурси чрез засилено сътрудничество,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че по-конкретно в областта на морския риболов, Кабо Верде упражнява суверенните си права или юрисдикция над зона, простираща се до 200 морски мили от нейните брегове,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД разпоредбите на Конвенцията на Обединените нации по морско право,

РЕШЕНИ ДА осъществяват връзките си в областта на риболова в духа на взаимно доверие и зачитане на интересите на всяка от двете страни,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА установят реда и условията за осъществяване на риболовните дейности, които са от взаимен интерес за двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Настоящото споразумение има за цел да установи принципите и правилата, които ще управляват в бъдеще, във всяко отношение, риболовните дейности на плавателните съдове, плаващи под флага на държава-членка на Общността, наричани по-долу „плавателни съдове на Общността“, във водите, които по отношение на риболова са под суверенитета или юрисдикцията на Кабо Верде съгласно разпоредбите на Конвенцията на Обединените нации по морско право и другите разпоредби на международното право, наричани по-долу „риболовна зона на Кабо Верде“.

Член 2

Кабо Верде разрешава извършването на риболовни дейности от плавателни съдове на Общността в риболовната зона на Кабо Верде съгласно настоящото споразумение.

Член 3

1.   Общността поема ангажимента да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира спазването от страна на нейните плавателни съдове на разпоредбите на настоящото споразумение и на законите, регламентиращи риболовните дейности в риболовната зона на Кабо Верде съгласно разпоредбите на Конвенцията на Обединените нации по морско право и другите разпоредби на международното право.

2.   Властите на Кабо Верде нотифицират Комисията на Европейските общности за всички промени в гореупоменатите закони преди тяхното прилагане.

3.   Мерките, предприемани от властите на Кабо Верде за нормативно регламентиране на риболова в интерес на опазването, се основават на обективни и научни критерии и се прилагат както спрямо плавателни съдове на Общността, така и спрямо други чужди плавателни съдове, без да се накърняват споразуменията, сключени между развиващи се страни от един и същ географски регион, в това число и реципрочните споразумения за риболов.

Член 4

1.   За извършването на риболовна дейност от плавателни съдове на Общността в риболовната зона на Кабо Верде се изисква притежаването на лицензия, издадена от съответните органи на Кабо Верде по искане на Общността.

2.   Издаването на лицензия е свързано със заплащането на такса от съответния корабособственик.

3.   Процедурата за подаване на заявления за издаване на лицензия, дължимите такси и начини на плащане са посочени в приложението.

Член 5

Страните се ангажират да координират, пряко или чрез международни организации, усилията си за осигуряване на управлението и запазването на биологичните ресурси в Централния Източен Атлантически океан, по-специално по отношение на силно мигриращите видове, и за улесняване на свързаните с тях научни изследвания.

Член 6

Капитаните на плавателните съдове, на които съгласно условията на настоящото споразумение е разрешено да извършват риболов в риболовната зона на Кабо Верде, са длъжни да изпращат декларации за улова до властите на Кабо Верде, с копие до делегацията на Комисията на Европейските общности в Прая, съгласно разпоредбите, предвидени в приложението.

Член 7

В замяна на правото да се извършва риболов, предоставено съгласно член 2, Общността плаща на Кабо Верде парична сума съгласно условията и реда, установени в протокола, приложен към настоящото споразумение, без с това да се накърнява финансирането, предоставяно на Кабо Верде в рамките на Конвенцията АКТБ—ЕИО.

Член 8

Ако, поради промяна в състоянието на запасите, властите на Кабо Верде решат да предприемат консервационни мерки, които засягат риболовните дейности на плавателните съдове на Общността, между страните се провеждат консултации, с цел да се извърши адаптиране на приложението и на протокола.

Тези консултации трябва се основават на принципа, че всяко ограничаване на предвидените в гореупоменатия протокол права за риболов, трябва да доведе до пропорционално намаляване на финансовата компенсация, заплащана от Общността.

Член 9

Създава се Съвместен комитет, който следи за правилното прилагане на настоящото споразумение. Комитетът заседава, последователно в Кабо Верде и в Общността, по искане на една от договарящите се страни.

Всеки спор относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение е предмет на консултации между договарящите се страни.

Член 10

Нито една от разпоредбите на настоящото споразумение не трябва да засяга или накърнява по какъвто и да е начин позициите на едната или другата страна по какъвто и да е въпрос, отнасящ се до морското право.

Член 11

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и съгласно предвидените в него условия, и от друга страна, на територията на Република Кабо Верде.

Член 12

Приложението и протоколът към настоящото споразумение представляват неразделна част от него и, ако не е предвидено друго, всяко позоваване на настоящото споразумение представлява позоваване и на тях.

Член 13

1.   Настоящото споразумение се сключва за първоначален период от три години, считано от датата на влизането му в сила. Освен ако една от договарящите се страни го денонсира чрез нотификация, направена за тази цел шест месеца преди датата на изтичане на първоначалния период, срокът на действие на споразумението се продължава за следващи периоди от по две години, освен ако то бъде денонсирано чрез нотификация, направена най-малко три месеца преди датата на изтичане на съответния двегодишен период.

2.   В края на първоначалния период, и впоследствие в края на всеки период от две години, договарящите се страни провеждат преговори за определяне, по взаимно съгласие, на измененията или допълнения, които е необходимо да се направят в приложението или протокола.

В случай, че някоя от тях денонсира споразумението, договарящите се страни започват преговори.

Член 14

Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която договарящите се страни взаимно се нотифицират за приключването на процедурите, необходими за тази цел.

Член 15

Настоящото споразумение, съставено в два екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски и френски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на генералния секретариат на Съвета на Европейските общности, който предава заверено копие на всяка от договарящите се страни.


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ НА ОБЩНОСТТА В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА КАБО ВЕРДЕ

A.   Формалности, свързани с искането и издаването на лицензии

1.

Компетентните органи на Общността подават пред Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде, чрез Делегацията на Комисията в Кабо Верде, заявление за всеки плавателен съд, който желае да извършва риболов съгласно Споразумението, най-малко 15 дни преди датата на започване на искания период на валидност.

Заявленията се изготвят съгласно формулярите, предвидени за тази цел от Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде, образец на които е приложен по-долу (допълнение 1).

2.

Всяко заявление за издаване на лицензия се придружава от доказателство за извършено плащане на таксата за периода на валидност на лицензията. Плащането се извършва по сметка, открита във финансова институция или във всеки друг орган, посочен от властите на Кабо Верде.

Таксите за лицензиите включват всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

3.

Лицензиите за всички плавателни съдове се издават от Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде в 15-дневен срок от получаване на доказателството за извършено плащане, посочено в точка 2, и се предават на корабособствениците или на техни представители чрез Делегацията на Комисията на Европейските общности в Кабо Верде.

4.

Лицензията се издава за определен плавателен съд и не може да се прехвърля. Въпреки това, по искане на Комисията на Европейските общности, лицензията за даден плавателен съд може да бъде заменена, а в случай на форсмажорни обстоятелства се заменя, с нова лицензия, издадена за друг плавателен съд, имащ характеристики, подобни на тези на първия плавателен съд. Собственикът на първия плавателен съд връща анулираната лицензия на Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде, чрез Делегацията на Комисията на Европейските общности в Кабо Верде.

Новата лицензия посочва:

датата на издаване,

обстоятелството, че заменя лицензията на предишния плавателен съд за оставащия период на валидност.

В този случай, за оставащия период на валидност не се дължи таксата предвидена в член 4, параграф 2 от Споразумението.

5.

Лицензията трябва да се съхранява постоянно на борда.

6.

Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде съобщава, преди влизане в сила на споразумението, начините за плащане на таксите за лицензия, и по-специално информацията относно банковите сметки и валутите, които трябва да бъдат използвани.

Б.   Разпоредби, приложими за лицензиите за плавателни съдове за ловене на риба тон и за плавателни съдове за повърхностен риболов с парагади

1.

Лицензиите са валидни за една година. Те могат да се подновяват.

2.

Таксата се определя на 20 ECU за тон уловена риба тон в риболовната зона на Кабо Верде.

3.

Лицензиите се издават след заплащане на Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде на фиксирана сума от 1 500 ECU на година за всеки сейнер за улов на риба тон и 300 ECU на година за всеки кораб за улов на риба тон с въдици и за такъв за повърхностен риболов с парагади, което представлява равностойността на таксите за улов на:

75 тона риба тон на година, за сейнери,

15 тона на година, за кораби за улов на риба тон с въдици и такива за повърхностен риболов с парагади.

4.

Окончателният отчет за дължимите такси за риболовния период се изготвя от Комисията на Европейските общности в края на всяка календарна година въз основа на декларациите за улов, подадени за всеки кораб и потвърдени от съответните научни институти, включително Френския институт за научни изследвания за развитие чрез сътрудничество (ORSTOM), на Испанския институт по океанография (IEO) и Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP) на Кабо Верде.

Отчетът се съобщава едновременно на Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде и на корабособствениците. Всяко дължимо допълнително плащане се извършва от корабособствениците в Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде не по-късно от 30 дни след нотифициране за окончателния отчет и се заплаща по сметка, открита във финансова институция или във всеки друг орган, определен от властите на Кабо Верде.

Въпреки това, ако сумата по окончателния отчет е по-малка от авансово платената сума, посочена по-горе, разликата не се възстановява.

В.   Разпоредби, приложими за лицензиите за други плавателни съдове

1.

В случай на кораби за дънен риболов с парагади, лицензиите са валидни за три, шест или дванадесет месеца. Годишната такса се определя в зависимост от БРТ, в размер на 100 ECU на БРТ, пропорционално на продължителността на лицензията.

2.

В случай на плавателни съдове, извършващи експериментален улов на главоноги, таксата се определя на 60 ECU на БРТ на година.

Г.   Декларации за улова

1.

Сейнерите за улов на риба тон, корабите за улов на риба тон с въдици и за повърхностен риболов с парагади водят дневник за улова, съгласно образеца в допълнение 2, за всеки риболовен период, прекаран в риболовната зона на Кабо Верде. Формулярът трябва да се изпрати до Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде, чрез Делегацията на Комисията на Европейските общности в Кабо Верде, в срок от 45 дни след края на риболовната кампания в риболовната зона на Кабо Верде.

2.

Корабите за дънен риболов с парагади и корабите, които извършват експериментален улов на главоноги са длъжни да нотифицират Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде за своя улов като използват стандартния формуляр, приложен в допълнение 3, чрез Делегацията на Комисията на Европейските общности в Кабо Верде. Тези декларации са месечни и трябва да се представят поне веднъж на всеки три месеца.

3.

Формулярите трябва да се попълват четливо и да са подписани от капитана на кораба.

4.

При неспазване на горепосочените разпоредби, компетентните власти на Кабо Верде си запазват правото да приложат, inter alia, една или и двете санкции:

прекратяване на лицензията на плавателния съд нарушител,

налагане на глоба.

В този случай, се информира делегацията на Комисията на Европейските общности в Кабо Верде.

Д.   Изнасяне на улова на брега

Когато е възможно, плавателните съдове за улов на риба тон на Общността допринасят за снабдяването на фабриките за консервиране на риба тон в Кабо Верде в зависимост от улова си в зоната, по цени, определени по взаимно съгласие между корабособствениците от Общността и органите, отговарящи за риболова в Кабо Верде, въз основа на текущите цени на международния пазар. Плащането се извършва в конвертируема валута.

Освен това, плавателните съдове за улов на риба тон, които изнасят улова си в пристанище в Кабо Верде, предоставят, когато е възможно, част от допълнителния си улов на властите, отговарящи за риболова в Кабо Верде, по местни пазарни цени.

Е.   Наемане на моряци

1.

Собствениците на кораби за улов на риба тон и на кораби за повърхностен риболов с парагади се ангажират да наемат граждани на Кабо Верде, при следните условия и ограничения:

за флотата сейнери за улов на риба тон, се наемат трима моряци от Кабо Верде, за периода на улов на риба тон в риболовната зона на Кабо Верде,

за флотата кораби за улов на риба тон с въдици, се наемат осем моряци от Кабо Верде, за периода на улов на риба тон в риболовната зона на Кабо Верде, като всеки от тях се наема на различен плавателен съд;

за флотата кораби за повърхностен улов на риба тон с парагади, се наемат двама моряци от Кабо Верде, за риболовния период в риболовната зона на Кабо Верде, като всеки се наема на различен плавателен съд.

2.

Заплатите на тези моряци се определят, преди издаването на лицензиите, по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и съответните власти на Кабо Верде; заплатите са за сметка на корабособствениците и трябва да включват социалните осигуровки, които са дължими за моряците (включително застраховки живот, злополука и болест).

3.

В случай, че моряците не бъдат наети, корабособствениците се задължават за заплатят фиксирана сума, еквивалентна на заплатите на моряците, които не са наети.

Тази сума ще се използва за обучението на моряци в Кабо Верде и се заплаща по банковата сметка, посочена от съответните власти в Кабо Верде.

Ж.   Вземане на борда на наблюдатели

1.

По искане на съответните власти на Кабо Верде, плавателните съдове надвишаващи 150 БРТ вземат на борда си определен от тези власти наблюдател, чиято задача е да осъществи контрол на извършвания улов в риболовната зона на Кабо Верде. На наблюдателя се предоставят всички улеснения, необходими за изпълнение на служебните му задължения, включително достъп до помещения и документи. Той не трябва да остава на борда по-дълго отколкото е необходимо за изпълнение на неговите задължения.

Капитанът на плавателния съд улеснява работата на наблюдателя, на когото се предоставят същите условия, с които се ползват офицерите на плавателния съд. Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя са за сметка на съответните власти на Кабо Верде.

2.

Работата на наблюдателя и условията, съгласно които е взет на борда, не трябва да прекъсват или да препятстват риболовните дейности. Пристанището, от което наблюдателят се взема се определя по взаимно съгласие между съответните власти на Кабо Верде и корабособственика или негов представител. Ако наблюдателят трябва да бъде взет на борда в чуждо пристанище, разходите по пътуването му се поемат от корабособственика. Ако плавателен съд за улов на риба тон с наблюдател на борда напусне риболовната зона на Кабо Верде, трябва да се предприемат всички мерки, за да се гарантира възможно най-скорошното връщане на наблюдателя в Кабо Верде на разноските на корабособственика.

З.   Риболовни зони

1.

Плавателни съдове на Общността могат да извършват риболовни дейности в следните зони, определени по отношение на основните линии:

отвъд 12 мили за сейнери за улов на риба тон и за кораби за повърхностен риболов с парагади,

отвъд 6 мили за кораби за улов на риба тон с въдици,

от основните линии за риболов с жива стръв и за кораби за дънен риболов с парагади.

2.

Плавателни съдове, които извършват експериментален улов на главоноги, имат достъп до всички риболовни зони на Кабо Верде.

И.   Разрешен размер на отворите на мрежите

Минималният разрешен размер на отворите на мрежите в тялото на трала (при напълно изпъната мрежа) е както следва:

а) 16 mm за риболов с жива стръв;

б) 40 mm за главоноги;

Когато се касае за риба тон, се прилагат международните стандарти, препоръчани от Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (ICCAT).

Й.   Влизане и излизане от зоната

1.

Всички плавателни съдове на Общността, които извършват риболов в зоната на Кабо Верде съгласно споразумението, съобщават на радиостанцията на Сао Висенте датата и часа, както и местоположението си при влизане в и напускане на риболовната зона на Кабо Верде.

2.

Докато ловят риба в зоната на Кабо Верде, плавателните съдове съобщават на съответните власти на Кабо Верде своето местоположение и улов на всеки три дни чрез радиостанцията на Сао Висенте, и посочват общото количество на улова си всеки път когато напускат зоната.

3.

Радиопозивната и действащите честоти, както и работното време на станцията се съобщават на корабособствениците или на техния представител от Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде при издаването на лицензията.

4.

При невъзможност за използване на тази радиовръзка, плавателните съдове могат да използват алтернативни средства като телекс или телеграма.

К.   Пристанищно оборудване и ползване на доставки и услуги

Плавателните съдове на Общността се стремят да си набавят в Кабо Верде, когато това е възможно, всички доставки и услуги, необходими за техните дейности. Съответните власти на Кабо Верде определят, в съгласие с корабособствениците или техните представители, условията за използване на пристанищното оборудване и, ако е необходимо, на доставки и услуги.

Л.   Процедура в случай на задържане

1.

Делегацията на Комисията на Европейските общности в Кабо Верде се уведомява в срок до 48 часа за всяко задържане в риболовната зона на Кабо Верде на риболовен плавателен съд, плаващ под флаг на държава-членка на Общността, и осъществяващ дейност съгласно настоящото споразумение. До 72 часа се предоставя кратък доклад за обстоятелствата и причините довели до задържането.

2.

До 24 часа от получаване на горепосочената информация, се провежда заседание между делегацията на Комисията на Европейските общности в Кабо Верде, Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде и инспектиращите органи, на което евентуално присъства и представител на заинтересованата държава-членка, и на което страните обменят всяка релевантна документация или информация, подпомагащи изясняването на обстоятелствата на установените факти. Корабособственикът или неговият представител се информира за изхода от заседанието и за всички мерки, произтичащи от задържането.

3.

Плавателен съд, задържан след извършване на нарушение в областта на риболова се освобождава след заплащане на гаранция, която се определя при вземане предвид на разходите, породени от задържането, и на сумата на глобите и обезщетенията, които отговорните за нарушението са длъжни да заплатят.

Допълнение 1

СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО РИБОЛОВА

Заявление за издаване на лицензия за чуждестранни плавателни съдове за промишлен риболов

1.

Име на корабособственика: …

2.

Адрес на корабособственика: …

3.

Име на представител или местен агент на корабособственика: …

4.

Адрес на представител или местен агент на корабособственика: …

5.

Име на капитана: …

6.

Наименование на плавателния съд: …

7.

Регистрационен номер: …

8.

Дата и място на построяване: …

9.

Флаг, под който плава: …

10.

Пристанище на регистрация: …

11.

Пристанище на оборудване: …

12.

Обща дължина: …

13.

Ширина: …

14.

Бруто тонаж: …

15.

Нето тонаж: …

16.

Вместимост на трюмовете: …

17.

Капацитет за охлаждане или замразяване: …

18.

Вид двигател и конски сили: …

19.

Вид риболов: …

20.

Състав на екипажа: …

21.

Бордово комуникационно оборудване: …

22.

Радиопозивна: …

23.

Сигнали за избиране: …

24.

Риболовни операции, които ще бъдат извършвани: …

25.

Място за изваждане на улова: …

26.

Риболовни зони: …

27.

Видове, които ще се ловят: …

28.

Период на валидност: …

29.

Специални условия: …

30.

Други дейности на заявителя в Кабо Верде: …

Становище на Генералното управление по риболова

Забележки на Службата на държавния секретар по риболова

Допълнение 2

Image

Допълнение 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА В РЕЗУЛТАТ НА ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ

1.

Име и регистрационен номер на плавателния съд: …

2.

Националност: …

Вид плавателeн съд:

3.

Вид плавателен съд: …

(за прясна риба, риба тон и т.н.)

4.

Име на капитана: …

5.

Лицензия за риболов, издадена от …

Период на валидност: …

6.

Вид риболов: …

7.

Дата на напускане на пристанището: …

Дата на влизане в пристанището: …

8.

Улов: …

Image

Долуподписаният, …, капитан на горепосочения плавателен съд, или негов представител, с настоящото декларирам, че информацията посочена по-горе е вярна, както това е потвърдено от наблюдателя на правителството.

Потвърдено от наблюдателя на правителството

Подпис Капитан


ПРОТОКОЛ

за определяне правата за риболов и финансовата компенсация, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Кабо Верде относно риболова в открито море край бреговете на Кабо Верде

Член 1

1.   По силата на член 2 от споразумението и за срок от три години правата за риболов са следните:

а)

Видове с висока степен на миграция

Сейнери за улов на риба тон с инсталации за замразяване: 21 плавателни съда,

кораби за улов на риба тон с въдици и кораби за повърхностен риболов с парагади: 24 плавателни съда.

По молба на Общността, разпределението на правата за риболов за видовете с висока степен на миграция за втората година на прилагане на настоящия протокол може да бъде променяно най-много с 15 % от броя на съответните плавателни съдове.

б)

Други видове

кораби за дънен риболов с парагади: два плавателни съда, всеки от които с тонаж по-малък от 210 БРТ,

експерименталeн улов на главоноги: два плавателни съда.

2.   Първото заседание на съвместния комитет, посочен в член 9 от споразумението, което се провежда през втората година от прилагането на настоящия протокол проучва наличните резултати от експерименталния улов на главоноги.

Член 2

1.   За срока, посочен в член 1, финансовата компенсация по член 7 от споразумението е 1 950 000 ECU, платими на три равни годишни вноски.

2.   Целите, за които се използва тази компенсация, се определят единствено от органите на Кабо Верде.

3.   Компенсацията се изплаща по сметка, открита във финансова институция или във всеки друг орган, посочен от властите на Кабо Верде.

Член 3

Съответните корабособственици запазват пълно право на собственост върху уловите, извършени като част от експерименталния улов на главоноги.

Член 4

Освен това, през периода, посочен в член 1, Общността участва със сумата от 500 000 ECU във финансирането на научна или техническа програма на Кабо Верде (оборудване, инфраструктура, семинари, изследвания и т.н.) за разширяване на познанията относно рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Кабо Верде.

Сумата се предоставя на Службата на държавния секретар по риболова на Кабо Верде и се изплаща по банковата сметка, посочена от тази служба.

Член 5

1.   Договарящите се страни се съгласяват, че подобряването на уменията и знанията на занимаващите се с морски риболов е жизненоважен елемент за успеха на тяхното сътрудничество. За тази цел Общността улеснява достъпа на граждани на Кабо Верде до учебните заведения на държавите-членки и осигурява за тази цел стипендии за образование и практическо обучение по различните научни, технически и икономически дисциплини, свързани с рибарството. Стипендиите могат също да се ползват във всяка една страна, свързана с Общността чрез споразумение за сътрудничество.

2.   Общата сума на стипендиите не може да надвишава 160 000 ECU. По искане на властите на Кабо Верде, част от тази сума може да се използва за покриване на разноските за участие в международни срещи и курсове за обучение, свързани с рибарството. Сумата се изплаща при използване с такава цел.

Член 6

Ако Общността не извърши плащанията, предвидени в членове 2 и 4, прилагането на настоящия протокол може временно да бъде преустановено.


Top