EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023R2053-20240408

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2023/2053 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 година за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/2024-04-08

Този консолидиран текст може да не включва следните изменения:

Акт за изменение Вид изменение Част, до която се отнася Дата на влизане в сила
32024R1389 поправен от член 17 параграф 4a 23/05/2024

02023R2053 — BG — 08.04.2024 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2053 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 септември 2023 година

за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

(ОВ L 238, 27.9.2023 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/897 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 13 март 2024 година

  L 897

1

19.3.2024
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2053 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 септември 2023 година

за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват общи правила за единното и ефективно прилагане от страна на Съюза на многогодишния план за управление на червения тон (Thunnus thynnus) в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, приет от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на:

а) 

риболовните кораби на Съюза и корабите на Съюза, извършващи любителски риболов, които:

i) 

ловят червен тон в зоната на конвенцията; както и

ii) 

трансбордират или пренасят на борда си — включително извън зоната на конвенцията — червен тон, уловен в зоната на конвенцията;

б) 

рибовъдните стопанства в Съюза;

в) 

риболовните кораби на трети държави и корабите на трети държави, извършващи любителски риболов, които действат във водите на Съюза и извършват улов на червен тон в зоната на конвенцията;

г) 

корабите на трети държави, които се инспектират в пристанища на държавите членки и които пренасят на борда си уловен в зоната на конвенцията червен тон или рибни продукти, получени от уловен във водите на Съюза червен тон, които преди това не са били разтоварвани или трансбордирани в пристанища.

Член 3

Цел

Целта на настоящия регламент е да се прилага многогодишният план за управление на червения тон, приет от ICCAT, с който се цели поддържане на биомаса на запаса от червен тон, която е над равнищата, позволяващи МУУ.

Член 4

Връзка с други актове на Съюза

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, настоящия регламент се прилага, без да се засягат други актове на Съюза, които уреждат сектора на рибарството, по-специално:

1) 

Регламент (ЕО) № 1224/2009;

2) 

Регламент (ЕО) № 1005/2008;

3) 

Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

4) 

Регламент (ЕС) 2017/2107.

5) 

Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ).

▼M1

Член 5

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„ICCAT“ означава Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

2) 

„SCRS“ означава Постоянният комитет за изследвания и статистика на ICCAT;

3) 

„конвенцията“ означава Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

4) 

„зона на конвенцията“ означава географската зона, указана в член I от конвенцията;

5) 

„ДСК“ означава договаряща страна по конвенцията и сътрудничеща страна, организация или риболовна организация, която не е договаряща страна;

6) 

„оператор“ означава физическо или юридическо лице, което експлоатира или притежава предприятие, извършващо която и да е от дейностите, свързани с който и да е етап от веригите за производство, преработка, предлагане на пазара и дистрибуция на продукти от риболов и аквакултури, както и за търговия с тях;

7) 

„държава членка на рибовъдното стопанство“ или „държава членка, отговаряща за рибовъдното стопанство“ означава държавата членка, под чиято юрисдикция се намира рибовъдното стопанство;

8) 

„държава членка на знамето“ е държавата членка, под чието знаме плава риболовният кораб;

9) 

„държава членка на капана“ или „държава членка, отговаряща за капана“ означава държавите членки, под чиято юрисдикция е разположен капанът;

10) 

„риболовен кораб“ означава всеки моторен кораб, използван за целите на търговската експлоатация на ресурсите от червен тон, включително кораби за улов, кораби за преработка, помощни кораби, кораби влекачи, кораби, участващи в трансбордиране, транспортни кораби, оборудвани за транспортирането на продукти от риба тон, и допълнителни кораби, с изключение на кораби контейнери;

11) 

„кораб за улов“ означава кораб, използван за целите на търговския риболов на ресурсите от червен тон;

12) 

„кораб влекач“ означава всеки кораб, използван за теглене на клетки с живи екземпляри червен тон;

13) 

„кораб за преработка“ означава кораб, на борда на който продуктите от риболов подлежат на една или повече от следните операции преди опаковането им: филетиране или нарязване, замразяване и/или преработка;

14) 

„помощен кораб“ означава всеки риболовен кораб, различен от кораб за улов, кораб за преработка, кораб влекач, кораб, участващ в трансбордиране, транспортен кораб, оборудван за транспортиране на продукти от риба тон, или допълнителен кораб, на който е разрешено да извършва дейност при риболов на червен тон с цел изпълнение на спомагателни задачи;

15) 

„допълнителен кораб“ означава всеки кораб, използван за транспортиране на мъртви екземпляри червен тон (непреработени) от клетка за транспортиране или отглеждане, от мрежа гъргър или от капан до определено пристанище или кораб за преработка;

16) 

„кораб за дребномащабен крайбрежен риболов“ означава кораб за улов, притежаващ най-малко три от следните пет характеристики:

a) 

обща дължина под 12 метра;

б) 

корабът извършва риболов единствено във водите под юрисдикцията на държавата членка на знамето;

в) 

продължителността на риболовните рейсове е по-малко от 24 часа;

г) 

максималната численост на екипажа е четири члена;

д) 

корабът извършва риболов посредством техники, които са селективни и оказват намалено въздействие върху околната среда;

17) 

„голям кораб с плаващи парагади“ означава кораб с плаващи парагади с обща дължина над 24 m;

18) 

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, експлоатиращи морски биологични ресурси за развлечение, туризъм или спорт;

19) 

„мрежа гъргър“ означава ограждаща риболовна мрежа, чието дъно се тегли посредством затягащо въже на гъргъра на дъното на мрежата, което минава през определен брой халки по дънното въже, като така позволява мрежата да бъде свивана и затваряна;

20) 

„съвместна риболовна операция“ означава всяка операция на два или повече кораба с мрежи гъргър, при която уловът на един такъв кораб се приписва на един или повече кораби с мрежи гъргър съгласно предварително договорен коефициент на разпределение;

21) 

„група уреди“ означава група риболовни кораби, използващи едни и същи уреди, за които е предоставена групова квота;

22) 

„риболовно усилие“ означава произведението на капацитета и дейността на риболовен кораб, с който се измерва интензитетът на риболовните операции; измерването се извършва по различен начин при различните уреди; при риболова с парагади се измерва броят на куките или броят куки-часове; при корабите с мрежи гъргър се измерва броят на корабните дни (време за риболов плюс време за търсене);

23) 

„извършващ активен риболов“ означава, че целта на кораба за улов е да извършва риболов на червен тон през даден риболовен сезон;

24) 

„BCD“ означава документ за улов на червен тон;

25) 

„eBCD“ означава електронен документ за улов на червен тон;

26) 

„трансбордиране“ означава разтоварване на всички или на част от продуктите от риболов, намиращи се на борда на риболовен кораб, на друг риболовен кораб; разтоварването обаче на мъртви екземпляри червен тон от мрежата гъргър, капана или кораба влекач на допълнителен кораб не се смята за трансбордиране;

27) 

„живи екземпляри червен тон“ означава екземпляри червен тон, които се държат живи за определен период в капан или които се прехвърлят живи към съоръжение за отглеждане, поставят се в клетки, отглеждат се в рибовъдни стопанства и накрая се събират като улов или се освобождават;

28) 

„събиране на улова“ означава умъртвяване на червения тон в рибовъдни стопанства или капани;

29) 

„капан“ означава неподвижен, закотвен за дъното уред, обикновено снабден с направляваща мрежа за насочване на червения тон към едно или няколко заграждения, където рибата се задържа преди събирането на улова или отглеждането;

30) 

„поставяне в клетки“ означава поставяне на живи екземпляри червен тон в клетки в рибовъдни стопанства и тяхното хранене впоследствие с цел угояване и увеличаване на общата им биомаса;

31) 

„контролно поставяне в клетки“ означава повторение на операцията по поставяне в клетки, което се извършва по искане на контролните органи с цел проверка на броя или средното тегло на рибата, поставена в клетки;

32) 

„отглеждане“ или „угояване“ означава поставяне на екземпляри червен тон в клетки в рибовъдни стопанства и последващото им хранене с цел угояване и увеличаване на общата им биомаса;

33) 

„рибовъдно стопанство“ означава морска зона, разположена на едно или повече места, всяко от които е ясно определено чрез географски координати с ясно определена географска дължина и географска ширина за всяка една от точките на многоъгълника, използвана за угояване или отглеждане на червен тон, уловен с капани или кораби с мрежи гъргър;

34) 

„начален капацитет за отглеждане“ означава максималното количество див червен тон в тонове, което рибовъдното стопанство има право да поставя в клетки през риболовния сезон;

35) 

„прехвърляне“ означава всяко прехвърляне на:

a) 

живи екземпляри червен тон от мрежа на кораб за улов в клетка за транспортиране;

б) 

живи екземпляри червен тон от капана до клетката за транспортиране, независимо дали присъства кораб влекач;

в) 

живи екземпляри червен тон от една клетка за транспортиране в друга;

г) 

клетка с живи екземпляри червен тон от един кораб влекач на друг кораб влекач;

д) 

живи екземпляри червен тон между различни клетки в едно и също рибовъдно стопанство (прехвърляне в рамките на рибовъдното стопанство);

е) 

живи екземпляри червен тон от клетка за отглеждане в клетка за транспортиране;

36) 

„контролно прехвърляне“ означава повторение на всяко прехвърляне, което се извършва по искане на контролните органи;

37) 

„прехвърляне между рибовъдни стопанства“ означава преместването на живи екземпляри червен тон от едно рибовъдно стопанство в друго, което се състои от два етапа — прехвърляне от клетката на предаващото рибовъдно стопанство в клетката за транспортиране и прехвърляне от клетката за транспортиране в клетката на приемащото рибовъдно стопанство;

38) 

„първо прехвърляне“ означава прехвърляне на живи екземпляри червен тон от мрежа гъргър или капан в клетка за транспортиране;

39) 

„по-нататъшно прехвърляне“ означава всяка операция по прехвърляне, която се извършва след първото прехвърляне и преди поставянето в клетки в рибовъдното стопанство по местоназначение, като например разделяне или сливане на съдържанието на две клетки за транспортиране, с изключение на доброволни или контролни прехвърляния;

40) 

„доброволно прехвърляне“ означава повторението на всяко прехвърляне, което се извършва доброволно от предаващия оператор;

41) 

„контролна камера“ означава стереоскопична камера или конвенционална видеокамера, която се използва за целите на проверките съгласно настоящия регламент;

42) 

„стереоскопична камера“ означава камера с две или повече лещи, с отделен сензор за изображение или филмова рамка за всяка леща, което дава възможност за заснемане на триизмерни изображения с цел измерване на дължината на рибата;

43) 

„предаващ оператор“ означава капитанът или представителят на капитана на кораба за улов или кораба влекач, или операторът или представителят на оператора на рибовъдното стопанство или капана, от който започва операцията по прехвърляне, освен в случаите на доброволно и контролно прехвърляне;

44) 

„държава членка на предаващия оператор“ означава държавата членка, която упражнява своята юрисдикция над предаващия оператор.

▼B

ГЛАВА II

Мерки за управление

Член 6

Условия, свързани с мерките за управление на рибарството

1.  
Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че риболовното усилие на нейните кораби за улов и капани е съизмеримо с възможностите за риболов на червен тон, с които държавата членка разполага в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Приетите от държавите членки мерки обхващат определянето на индивидуални квоти за техните кораби за улов с обща дължина над 24 метра, които са включени в списъка на корабите с разрешение за риболов, посочен в член 26.
2.  
В съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка изисква от корабите за улов да се отправят незабавно към определено от нея пристанище, когато се счита, че индивидуалната квота на даден кораб е изчерпана.
3.  
При риболова на червен тон не се разрешава извършването на чартърни операции.

Член 7

Пренасяне на несъбрани като улов живи екземпляри червен тон

▼M1

1.  
Пренасянето на живи екземпляри червен тон, които не са били събрани като улов в рибовъдните стопанства в предходните години, може да се разреши само ако държавата членка разработи засилена система за контрол и уведоми Комисията за нея. Тази система е неразделна част от посочените в член 14 годишни планове за наблюдение, контрол и инспекции на държавите членки и включва най-малко мерките, установени съгласно членове 56в, 56г и 61.

▼B

2.  

Ако в съответствие с параграф 1 се разрешава пренасяне, се прилагат следните точки:

а) 

до 25 май всяка година, държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, попълват и представят на Комисията годишна декларация за пренасяне,която включва:

i) 

количествата (изразени в kg) и броя на рибните екземпляри, които ще бъдат пренесени,

ii) 

годината на улов,

iii) 

средното тегло,

iv) 

държавата членка на знамето или ДСК,

v) 

данни от документа за улов на червен тон, съответстващи на пренесения улов,

vi) 

име и номер по ICCAT на рибовъдното стопанство,

vii) 

номер на клетката, и

viii) 

информация за събраните количества (изразени в kg), при приключване на събирането;

б) 

количествата, пренесени в съответствие с параграф 1, се поставят в отделни клетки или отделни поредици от клетки в рибното стопанство въз основа на годината на улов.

3.  
Преди началото на даден риболовен сезон държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, осигуряват извършването на цялостна оценка на всички живи екземпляри червен тон, пренесени след групово събиране на улов в рибовъдни стопанства под тяхната юрисдикция. За тази цел всички пренесени живи екземпляри червен тон от риболовната година, които са били обект на групово събиране на улов в рибовъдни стопанства, се прехвърлят към други клетки, като се използват системи от стереоскопични камери или алтернативни методи, при условие че те гарантират едно и също ниво на точност в съответствие с член 51. Осигурява се постоянна документална проследимост на всички действия. Пренасянето на екземпляри червен тон от години без групово събиране на улов, се контролира ежегодно, като се прилага една и съща процедура към подходящи проби, основана на оценка на риска.
4.  
Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да бъдат определени подробни правила за разработване на система за засилен контрол по отношение на пренасянето в рибовъдните стопанства на живи екземпляри червен тон. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 68 процедура по разглеждане.

▼M1

Член 8

Пренасяне на неизползвани квоти

1.  
Не се разрешава автоматичното пренасяне на неизползвани квоти.
2.  
Всяка държава членка може да поиска прехвърляне на максимален процент в размер на 5 % от годишната ѝ квота от една година за следващата година. Съответната държава членка включва това искане в своите годишни планове за риболова и за управление на капацитета, които се включват в плана на Съюза за риболова и за управление на капацитета за одобрение от ICCAT.

▼B

Член 9

Прехвърляне на квоти

▼M1

1.  
Прехвърляне на квоти между Съюза и другите ДСК се извършва само с предварително разрешение от съответните държави членки и съответните ДСК. Преди прехвърлянето на квотите Комисията уведомява секретариата на ICCAT за тяхното количество.

▼B

2.  
Прехвърлянето на квоти в рамките на група уреди, квоти за прилов и индивидуални риболовни квоти на всяка държава членка се разрешава, при условие че съответните държави членки уведомят предварително Комисията за това прехвърляне, така че Комисията да може да информира секретариата на ICCAT предварително.

Член 10

Приспадане на квоти в случай на свръхулов

Ако държавите членки превишат разпределените им квоти и положението не може да бъде коригирано с размяна на квоти съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилагат членове 37 и 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 11

Годишни риболовни планове

1.  

Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен риболовен план. Този план съдържа най-малко следната информация за корабите за улов и капаните:

а) 

квотите, разпределени за всяка група уреди, включително квотите за прилов;

б) 

когато е приложимо — метода, използван за разпределянето и управлението на квотите;

в) 

мерките, с които се гарантира спазването на индивидуалните квоти;

г) 

отворените риболовни сезони за всяка категория уреди;

д) 

информация за определените пристанища;

е) 

правилата относно прилова; както и

ж) 

броя на корабите за улов, различни от дънни траулери, с обща дължина над 24 метра, както и на корабите с мрежи гъргър, на които е разрешено да извършват риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

2.  
Държавите членки, притежаващи кораби за дребномащабен крайбрежен риболов с разрешение за риболов на червен тон, разпределят за тези кораби специфични секторни квоти и включват това разпределяне в своите риболовни планове. В плановете си за наблюдение, контрол и инспекции те включват също така допълнителни мерки с цел внимателно наблюдение на усвояването на квотата на посочените кораби. Държавите членки могат да разрешат на различен брой кораби да използват изцяло възможностите си за риболов, като прилагат параметрите, посочени в параграф 1.
3.  
Португалия и Испания могат да разпределят секторни квоти за корабите, съоръжени с въдици и жива стръв, които извършват дейност във водите на Съюза около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. Тези секторни квоти трябва да бъде включени в годишните риболовни планове на тези държави, като в годишните им планове за наблюдение, контрол и инспекции ясно се посочат допълнителните мерки за наблюдение на усвояването на тези квоти.
4.  
Когато държавите членки разпределят секторни квоти в съответствие с параграф 2 или 3, не се прилага минималното изискване за квоти от пет тона, определено в приложимия акт на Съюза относно разпределянето на възможностите за риболов.
5.  
Всяко изменение на годишния риболовен план се представя от съответната държава членка на Комисията най-малко три работни дни преди началото на риболовната дейност, за която се отнася въпросното изменение. От своя страна, Комисията уведомява секретариата на ICCAT за изменението най-малко един работен ден преди началото на риболовната дейност, за която се отнася то.

Член 12

Разпределяне на възможностите за риболов

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов, на които те имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер, и освен това са стремят да разпределят националните квоти между различните сегменти на флота справедливо, като отделят специално внимание на традиционния и непромишлен риболов, както и да осигуряват стимули на риболовните кораби на Съюза, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда.

Член 13

Годишни планове за управление на риболовния капацитет

Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за управление на риболовния капацитет. В този план държавата членка адаптира броя на корабите за улов и капаните по начин, който гарантира, че риболовният капацитет е пропорционален на възможностите за риболов, разпределени на корабите за улов и капаните за съответния период на квотата. Държавата членка коригира риболовния капацитет, като използва параметрите, определени в приложимия акт на Съюза относно разпределянето на възможностите за риболов. Адаптирането на риболовния капацитет на Съюза за корабите с мрежа гъргър се ограничава до максимално отклонение от 20 % в сравнение с базовия риболовен капацитет за 2018 г.

▼M1

Член 14

Годишен план за наблюдение, контрол и инспекции

Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за наблюдение, контрол и инспекции с цел да гарантира спазването на настоящия регламент. Всяка държава членка представя съответния си план на Комисията. Всяка държава членка изготвя плана си в съответствие със:

a) 

целите, приоритетите и процедурите, както и референтните показатели за инспекционните дейности, които са определени в специалната програма за контрол и инспекции по отношение на червения тон, изготвена съгласно член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

б) 

националната програма за контролна дейност по отношение на червения тон, изготвена съгласно член 46 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, до 31 декември 2025 г., а след тази дата — в съответствие с националната програма за контрол, създадена съгласно член 93а от същия регламент.

▼B

Член 15

Годишни планове за управление на отглеждането

1.  
Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за управление на отглеждането.
2.  
В годишния план за управление на отглеждането всяка държава членка гарантира, че общият начален капацитет и общият капацитет за отглеждане са пропорционални на прогнозираното количество червен тон, налично за отглеждане в посочените стопанства.

▼M1

3.  
Държавите членки ограничават своя капацитет за отглеждане на риба тон до общия капацитет за отглеждане, който е вписан в регистъра на ICCAT на рибовъдните стопанства, на които е разрешено да отглеждат червен тон („регистър на ICCAT на съоръженията за отглеждане на червен тон“), или който е разрешен и деклариран пред ICCAT през 2018 г.

▼B

4.  
Максималното количество уловен див червен тон, въвеждан в рибовъдните стопанства на държава членка, се ограничава до равнището на въведените количества, вписани в регистъра на ICCAT на съоръженията за отглеждане на червен тон от стопанствата на тази държава членка през 2005, 2006, 2007 или 2008 г.
5.  
Ако е необходимо дадена държава членка да увеличи максималното количество уловен див тон, въвеждано в едно или повече рибовъдни стопанства за риба тон, това увеличение трябва да е пропорционално на възможностите за риболов, разпределени на тази държава членка, включително с всеки внос на живи екземпляри червен тон от друга държава членка или договаряща страна.

▼M1

6.  
Държавите членки докладват на Комисията статистически данни за годишния обем на поставените в клетки екземпляри (въведена риба, уловена в дивата природа), събраните като улов екземпляри и износа, а тя препраща данните на секретариата на ICCAT, докато последният разработи функция за извличане на данни в системата за eBCD и тази функция стане достъпна.
7.  
Когато е целесъобразно, до 15 май всяка година държавите членки представят на Комисията преработени планове за управление на отглеждането, които се предават на секретариата на ICCAT до 1 юни всяка година.

▼B

Член 16

Представяне на годишните планове

1.  

В срок до 31 януари всяка година всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, представя следните планове на Комисията:

а) 

изготвения съгласно член 11 годишен риболовен план за корабите за улов и капаните за червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море;

б) 

изготвения съгласно член 13 годишен план за управление на риболовния капацитет;

▼M1

в) 

изготвения съгласно член 14 годишен план за наблюдение, контрол и инспекции; както и

▼B

г) 

изготвения съгласно член 15 годишен план за управление на отглеждането.

2.  
Комисията събира плановете, посочени в параграф 1, и ги използва за изготвяне на годишен план на Съюза. Тя предава годишния план на Съюза на секретариата на ICCAT до 15 февруари всяка година за обсъждане и одобряване от ICCAT.
3.  
В случай че дадена държава членка не представи на Комисията плана, посочен в параграф 1, в срока, определен в същия параграф, Комисията може да реши да предаде плана на Съюза на секретариата на ICCAT без плановете на съответната държава членка. По искане на съответната държава членка Комисията се стреми да вземе предвид един от плановете, посочени в параграф 1, представени след крайния срок, определен в същия параграф, но преди крайния срок, предвиден в параграф 2. Ако даден план, представен от държава членка, не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, свързани с годишните планове за риболов, капацитет, инспекции и отглеждане, или съдържа сериозна грешка, която може да доведе до неодобряване на годишния план на Съюза от комисията ICCAT, Комисията може да реши да предаде годишния план на Съюза на секретариата на ICCAT без плановете на съответната държава членка. Комисията информира съответната държава членка във възможно най-кратък срок и се стреми да включи всички преразгледани планове, представени от тази държава членка, в годишния план на Съюза или в изменения към годишния план на Съюза, при условие че тези преразгледани планове са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, свързани с годишните планове за риболов, капацитет, инспекции и отглеждане.

ГЛАВА III

Технически мерки

Член 17

Риболовни сезони

1.  
Риболовът на червен тон с мрежи гъргър в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море се разрешава от 26 май до 1 юли всяка година.
2.  
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член Кипър и Гърция могат да включат в годишните си риболовни планове съгласно член 11 искане корабите с мрежи гъргър, плаващи под тяхно знаме, да получат право да извършват риболов на червен тон в източната част на Средиземно море (риболовни зони 37.3.1 и 37.3.2 на ФАО) от 15 май до 1 юли всяка година.
3.  
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член Хърватия може да включи в годишния си риболовен план съгласно член 11 искане корабите с мрежи гъргър, плаващи под нейното знаме, да получат право да извършват риболов на червен тон с цел отглеждане в Адриатическо море (риболовна зона 37.2.1 на ФАО) от 26 май до 15 юли всяка година.

▼M1

4.  
Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, ако метеорологичните условия възпрепятстват риболовните операции, държавите членки може да решат риболовните сезони, посочени в тези параграфи, да бъдат увеличени с равностоен брой на изгубените дни при максимално увеличение до 10 дни.
5.  
Риболовът на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, извършван от големи кораби за улов с плаващи парагади, се разрешава от 1 януари до 31 май всяка година, с изключение на зоната, ограничена на запад от 10° з.д. и на север от 42° с.ш.

▼B

6.  
В своите годишни риболовни планове държавите членки определят отворени сезони за корабите си, различни от кораби с мрежи гъргър и големи кораби с плаващи парагади.

Член 18

Задължение за разтоварване

Настоящата глава не засяга член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително всяка приложима дерогация от него.

Член 19

Минимален референтен размер за опазване

1.  
Забраняват се уловът, задържането на борда, трансбордирането, прехвърлянето, разтоварването, транспортирането, съхраняването, продажбата, излагането и предлагането за продажба на екземпляри червен тон с тегло под 30 kg или с дължина на тялото до развилката на опашната перка под 115 cm, включително когато те са уловени като прилов или при любителски риболов.
2.  

Чрез дерогация от параграф 1 минималният референтен размер за опазване за червен тон от 8 kg или 75 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка се прилага при следните видове риболов:

а) 

риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан, извършван от кораби, съоръжени с въдици и жива стръв и кораби за тралене;

б) 

риболов на червен тон в Средиземно море за целите на дребномащабния крайбрежен риболов на прясна риба, извършван от кораби, съоръжени с въдици и жива стръв, кораби с парагади и рибарски лодки; както и

в) 

риболов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане, извършван от кораби, плаващи под знамето на Хърватия.

3.  
Специалните условия за прилагане на дерогацията, посочена в параграф 2, са определени в приложение I.
4.  
Държавите членки издават разрешения на корабите, извършващи риболов съгласно дерогацията, посочена в точки 2 и 3 от приложение I. Съответните кораби се включват в списъка на корабите за улов, посочен в член 26.
5.  
Рибните екземпляри, които са под посочените в настоящия член минимални референтни размери за опазване и които са изхвърлени мъртви, се приспадат от квотата на съответната държава членка.

Член 20

Прилов на екземпляри под минималния референтен размер за опазване

1.  
Чрез дерогация от член 19, параграф 1 на всички кораби за улов и капани, извършващи активен риболов на червен тон, се разрешава най-много 5 % от броя прилов на червен тон с тегло между 8 и 30 kg, или, евентуално, с дължина на тялото до развилката на опашната перка между 75 и 115 cm.
2.  
Посоченият в параграф 1 дял от 5 % се изчислява въз основа на общия улов на червен тон, който се намира във всеки един момент на борда на кораба или в капана след всяка риболовна операция.
3.  
Приловът се приспада от квотата на държавата членка, отговаряща за съответния кораб за улов или капан.
4.  
По отношение на прилова на екземпляри червен тон под минималния референтен размер за опазване се прилагат членове 31, 33, 34 и 35.

Член 21

Прилов

1.  
Всяка държава членка предвижда количества за прилов на червен тон в рамките на своята квота и ги съобщава на Комисията при предаване на риболовния си план.
2.  
Разрешеният прилов, който не може да надвишава 20 % от общия улов на борда в края на всеки риболовен рейс, и методиката, използвана за изчисляване на този прилов спрямо общия улов на борда, се определят ясно в годишния риболовен план, както е посочено в член 11. Процентът на прилова може да се изчислява като тегло или като брой екземпляри. Изчисляването на прилова като брой екземпляри се прилага само за рибата тон и подобните ѝ видове, които се управляват от ICCAT. Равнището на разрешения прилов за корабите за дребномащабен крайбрежен риболов може да се изчислява на годишна база.
3.  
Целият прилов на мъртви екземпляри червен тон, който е задържан на борда или изхвърлен, се приспада от квотата на държавата членка на знамето и се записва и докладва на Комисията в съответствие с членове 31 и 32.
4.  
За държавите членки без квота за улов на червен тон съответният прилов се приспада от специалната квота на Съюза за прилов на червен тон, установена съгласно член 43, параграф 3 от ДФЕС и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
5.  
Ако общата квота, разпределена на държава членка, е изчерпана, уловът на червен тон с кораби, плаващи под нейно знаме, не се разрешава и тази държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира освобождаването на червения тон, уловен като прилов. Ако специалната квота на Съюза за прилов на червен тон, установена в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е изчерпана, уловът на червен тон не се разрешава от кораби, плаващи под знамето на държавите членки без квота за червен тон, и тези държави членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират освобождаването на червения тон, уловен като прилов. В тези случаи преработката и пазарната реализация на мъртвите екземпляри червен тон се забранява и целият улов се записва. Информацията за количествата прилов на мъртви екземпляри червен тон се докладва ежегодно от държавите членки на Комисията, която предава тази информация на секретариата на ICCAT.
6.  
Корабите, които не извършват активен риболов на червен тон, ясно отделят всяко количество червен тон, задържано на борда, от другите видове, за да се даде възможност на контролните органи да наблюдават спазването на настоящия член. Този прилов може да бъде предлаган за продажба, ако е придружен от eBCD.

▼M1

Член 21а

Забрана за задържане на червен тон на борда на помощни кораби

Помощните кораби не задържат на борда, нито транспортират червен тон.

▼B

Член 22

Използване на летателни средства

Забранява се използването на всякакви летателни средства, включително самолети, вертолети или всички видове безпилотни летателни средства за търсене на червен тон.

ГЛАВА IV

Любителски риболов

Член 23

Специална квота за любителски риболов

▼M1

1.  
Държавите членки могат да разпределят, когато е целесъобразно, специална квота за любителски риболов. При разпределянето на квоти се взема предвид евентуалното наличие на мъртви екземпляри червен тон, включително в рамките на риболова на принципа „улавяне и освобождаване“. При предаване на риболовните си планове държавите членки уведомяват Комисията за квотата, разпределена за любителски риболов.

▼B

2.  
Уловът на мъртви екземпляри червен тон се докладва и приспада от квотата на държавата членка.

Член 24

Специални условия по отношение на любителския риболов

▼M1

1.  

Държавите членки, които разполагат с квота за улов на червен тон, разпределена за любителски риболов, регулират любителския риболов чрез издаване на разрешения за риболов на кораби за целите на любителския риболов. По искане на ICCAT държавите членки предоставят на Комисията списък на корабите, на които е издадено разрешение за риболов на червен тон. Комисията препраща по електронен път този списък на ICCAT. Списъкът съдържа следната информация за всеки кораб:

a) 

име на кораба;

б) 

регистрационен номер;

в) 

номер в регистъра на ICCAT (ако има такъв);

г) 

предишно име (ако има такова);

д) 

име и адрес на собствениците и операторите.

▼B

2.  
При любителския риболов се забраняват уловът, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на повече от един екземпляр червен тон дневно за всеки кораб.
3.  
Червен тон, уловен при любителски риболов, не може да се предлага на пазара.

▼M1

4.  
Всяка държава членка записва данните за улова при любителски риболов — включително теглото на всеки екземпляр червен тон — и до 30 юни всяка година съобщава на Комисията данните за предходната година. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

▼B

5.  
Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира във възможно най-голяма степен освобождаването на червения тон, и особено на младите екземпляри, уловени живи при любителски риболов. Разтовареният червен тон трябва да бъде цял, без хриле и/или изкормен.

Член 25

Улавяне, маркиране и освобождаване

1.  
Чрез дерогация от член 23, параграф 1 държавите членки, които разрешават риболова на принципа „улавяне и освобождаване“ в североизточната част на Атлантическия океан, извършван единствено от кораби за спортен риболов, могат да разрешат на ограничен брой кораби за спортен риболов да ловят червен тон на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“, без да е необходимо да им се определя специална квота. Тези кораби извършват дейност в рамките на проект, провеждан от научноизследователски институт по програма за научни изследвания. Резултатите от проекта се съобщават на съответните органи на държавата членка на знамето.
2.  
За корабите, извършващи научни изследвания по Програмата на ICCAT за научни изследвания за червения тон, не се счита, че извършват посочените в параграф 1 дейности на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“.
3.  

Държавите членки, които разрешават извършването на дейности на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“, са длъжни:

а) 

да представят описание на тези дейности и на приложимите към тях мерки като неразделна част от своите риболовни планове и планове за инспекции, посочени в членове 12 и 15;

б) 

да наблюдават внимателно дейностите на съответните кораби, за да се гарантира, че те спазват настоящия регламент;

в) 

да гарантират, че дейностите по маркиране и освобождаване се извършват от обучен персонал, за да се осигури висок процент на оцеляване на екземплярите; както и

г) 

до 30 юни всяка година да представят на Комисията годишен доклад за проведените научни дейности. Комисията препраща този доклад до секретариата на ICCAT 60 дни преди заседанието на SCRS за следващата година.

4.  
Всеки екземпляр червен тон, който умира при дейности на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“, се докладва и приспада от квотата на държавата членка на знамето.

ГЛАВА V

Мерки за контрол

Раздел 1

Списъци и регистри на кораби и капани

Член 26

Списъци и регистри на кораби

▼M1

1.  

Всяка година 1 месец преди началото на срока на разрешението за риболов държавите членки представят на Комисията следните корабни списъци:

a) 

списък на всички кораби за улов, които извършват активен риболов на червен тон; и

б) 

списък на всички други кораби, различни от кораби за улов, занимаващи се с дейности, свързани с червен тон.

Всеки корабен списък включва следната информация:

a) 

наименование и регистрационен номер на кораба;

б) 

посочване на вида на кораба, като се прави разграничение най-малко между кораби за улов, кораби влекачи, допълнителни кораби, помощни кораби и кораби за преработка;

в) 

дължина и бруто регистров тонаж (БРТ) или, когато е възможно, бруто тонаж (БТ);

г) 

ИМО номер (когато е приложимо):

д) 

използвани уреди (ако има такива);

е) 

предишно знаме (ако има такова);

ж) 

предишно име (ако има такова);

з) 

предишни данни за заличаването от други регистри;

и) 

международна радиопозивна (ако има такава);

й) 

име и адрес на собствениците и операторите.; и

к) 

период, в който са разрешени риболовът, експлоатацията и транспортирането на червен тон за отглеждане.

Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT 15 дни преди началото на риболовната дейност, така че съответните кораби, включени в този списък, да могат да бъдат вписани в регистъра на ICCAT за корабите с разрешение и, ако е приложимо, в регистъра на ICCAT за корабите с обща дължина 20 метра или повече, които имат разрешение да извършват дейност в зоната на конвенцията.

▼B

2.  
В рамките на една календарна година даден риболовен кораб може да фигурира и в двата списъка, посочени в параграф 1, при условие че не е включен в двата списъка едновременно.
3.  
Информацията за корабите по параграф 1, букви а) и б) трябва да съдържа името на съответния кораб и номера му в регистъра на флота на Съюза (CFR), както е определено в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията ( 3 ).
4.  
Комисията не приема списъците, посочени в параграф 1, подадени със задна дата.

▼M1

5.  

Последващи изменения в списъците, посочени в параграф 1, и на информацията, посочена в параграфи 1 и 3, в хода на една календарна година се приемат само ако риболовният кораб, за който е било изпратено уведомление, е възпрепятстван да участва в риболовната дейност поради основателни оперативни причини или поради непреодолима сила. Съответната държава членка незабавно уведомява Комисията за това обстоятелство, като предоставя:

a) 

пълни данни за риболовния кораб (или кораби), предназначен(и) да замени(заменят) този кораб; и

б) 

изчерпателно описание на причината за замяната и всички подходящи доказателства или препратки в подкрепа на това действие.

▼B

6.  
При необходимост Комисията изменя през годината информацията за риболовните кораби, посочени в параграф 1 от настоящия член, като представя актуализирана информация на секретариата на ICCAT в съответствие с член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2403.

Член 27

Разрешения за риболов за кораби

1.  
Държавите членки издават разрешения за риболов за корабите, които са включени в един от списъците, посочени в член 26, параграфи 1 и 5. Тези разрешения трябва да съдържат най-малко информацията, посочена в приложение VII, и да бъдат издадени във формàта, определен в същото приложение. Държавите членки гарантират, че информацията, съдържаща се в разрешенията за риболов, е точна и в съответствие с настоящия регламент.
2.  
Без да се засяга член 21, параграф 6, на риболовните кораби на Съюза, които не са вписани в регистрите на ICCAT, посочени в член 26, параграф 1, не е разрешено да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират, транспортират, прехвърлят, преработват и разтоварват червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
3.  
Държавата членка на знамето отнема издаденото на такъв кораб разрешение за риболов на червен тон и може да изиска от кораба да се отправи незабавно към определено от нея пристанище, когато бъде установено, че предоставената на този кораб индивидуална квота е изчерпана.

Член 28

Списъци и регистри на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон

▼M1

1.  
Като част от своя риболовен план всяка държава членка представя на Комисията по електронен път списък на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Този списък включва наименованието и регистрационния номер на капаните и географските координати на многоъгълника, в който са разположени капаните. Комисията предава тази информация на секретариата на ICCAT, така че посочените капани да могат да бъдат вписани в регистъра на ICCAT на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон.

▼B

2.  
Държавите членки издават разрешения за риболов за капаните, които са включени в посочения в параграф 1 списък. Разрешенията за риболов трябва да съдържат най-малко информацията, посочена в приложение VII, като се използва формàта, определен в същото приложение. Държавите членки гарантират, че информацията, съдържаща се в разрешенията за риболов, е точна и в съответствие с настоящия регламент.
3.  
Не е разрешено да се извършва риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море посредством капани на Съюза, които не са вписани в регистъра на ICCAT на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон. Задържането на борда, прехвърлянето, поставянето в клетки и разтоварването на червен тон, уловен с такива капани, се забранява.
4.  
Когато бъде установено, че квотата за капаните е изчерпана, държавата членка на знамето отнема предоставеното им разрешение за риболов на червен тон.

▼M1

5.  
Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всяко добавяне, заличаване и изменение на техния списък на капани, чието използване е разрешено за риболов на червен тон. Комисията незабавно предава тези данни на секретариата на ICCAT.

Член 28а

Списъци и регистър на рибовъдните стопанства

1.  

Като част от риболовния си план всяка държава членка представя на Комисията по електронен път списък на рибовъдните стопанства, на които е разрешено да отглеждат червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Този списък включва следната информация:

a) 

наименованието на рибовъдното стопанство;

б) 

регистрационен номер;

в) 

име и адрес на собствениците и операторите;

г) 

началният капацитет и общият капацитет за отглеждане, разпределени на всяко рибовъдно стопанство;

д) 

географските координати на районите, в които са разрешени дейности по отглеждане; и

е) 

статус на рибовъдното стопанство (активно или неактивно).

Комисията предава тази информация на секретариата на ICCAT, така че посочените рибовъдни стопанства да може да бъдат вписани в регистъра на ICCAT на съоръженията, в които се отглежда червен тон.

2.  
Счита се, че на рибовъдни стопанства, които не са вписани в регистъра на ICCAT на съоръженията, в които се отглежда червен тон, не е разрешено да отглеждат червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
3.  
Не се разрешават дейности по отглеждане, включително хранене с цел угояване или събиране на улова, извън географските координати, одобрени за дейности по отглеждане.
4.  
Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всяко добавяне, заличаване и изменение на техния списък на рибовъдните стопанства. Комисията предава незабавно информацията за тези изменения на секретариата на ICCAT.
5.  
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че не се пуска червен тон в рибовъдно стопанство, което не е включено в регистъра на ICCAT на съоръженията, в които се отглежда червен тон, и че тези рибовъдни стопанства не получават червен тон от кораби, които не са включени в регистъра на ICCAT за корабите. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да забранят всякакви операции в рибовъдни стопанства, които не са вписани в регистъра на ICCAT на съоръженията, в които се отглежда червен тон.

▼B

Член 29

Информация за риболовни дейности

1.  

До 15 юли всяка година всяка държава членка представя на Комисията подробна информация относно улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, извършен през предходната година. Комисията препраща тази информация на Секретариата на ICCAT до 31 юли всяка година. Тази информация включва:

а) 

името и номера в ICCAT на всеки кораб за улов;

б) 

срока на валидност на разрешението на всеки кораб за улов;

в) 

общия улов на всеки кораб за улов, включително когато уловът е бил нулев през целия срок на валидност на разрешението (или разрешенията);

г) 

общия брой дни, през които всеки кораб за улов е извършвал риболов в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море през целия срок на валидност на разрешението (или разрешенията); както и

д) 

общия улов извън срока на разрешението (прилов).

2.  

Държавите членки представят на Комисията посочената по-долу информация за плаващите под тяхното знаме риболовни кораби, които не разполагат с разрешения за активен риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, но са уловили червен тон като прилов:

а) 

името и номера в ICCAT или, ако корабът не е регистриран в ICCAT — неговия национален регистрационен номер; както и

б) 

общия улов на червен тон.

3.  
Държавите членки съобщават на Комисията всякаква информация относно корабите, които не попадат в обхвата на параграфи 1 и 2, но за които е известно или се предполага, че са извършвали улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Веднага след предоставянето на тази информация Комисията я предава на секретариата на ICCAT.

Член 30

Съвместни риболовни операции

1.  
Всички съвместни риболовни операции за червен тон се разрешават само, ако участващите кораби са получили разрешение от държавата членка (или държавите членки) на знамето. За да получи необходимото разрешение, за всеки кораб с мрежи гъргър се изисква да бъде оборудван за улов на червен тон, да разполага с индивидуална квота и да спазва задълженията за докладване, посочени в член 32.
2.  
Квотата, разпределена за съвместна риболовна операция, трябва да е равна на сбора на квотите, разпределени на участващите кораби с мрежи гъргър.
3.  
Корабите с мрежи гъргър на Съюза не могат да участват в съвместни риболовни операции с кораби с мрежи гъргър на други ДСК.
4.  

Заявлението за разрешение за участие в съвместна риболовна операция се съдържа в приложение IV. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да получи посочената по-долу информация от своите кораби с мрежи гъргър, участващи в съвместна риболовна операция:

а) 

заявен срок на разрешение за съвместна риболовна операция;

б) 

идентификационни данни на участващите оператори;

в) 

индивидуални квоти на корабите;

г) 

коефициент на разпределение на съответния улов между риболовните кораби; както и

д) 

информация за рибовъдните стопанства, за които е предназначена рибата.

5.  
Най-малко 10 дни преди началото на съвместната риболовна операция всяка държава членка представя на Комисията информацията, посочена в параграф 4, във формàта, определен в приложение IV. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT и на държавата членка на знамето на другите риболовни кораби, участващи в съвместната риболовна операция, най-малко 5 дни преди началото на операцията.
6.  
В случай на непреодолима сила сроковете, посочени в параграф 5, не се прилагат по отношение на информацията за рибовъдните стопанства, за които е предназначена рибата. В тези случаи държавите членки представят възможно най-скоро на Комисията посочената информация в актуализиран вид, заедно с описание на събитията, представляващи непреодолима сила. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Раздел 2

Записване на улова

Член 31

Изисквания по отношение на записването

1.  
Капитаните на корабите за улов на Съюза водят риболовни дневници за извършваните от тях операции в съответствие с членове 14, 15, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и раздел А от приложение II към настоящия регламент.
2.  
Капитаните на корабите влекачи на Съюза, допълнителните кораби и корабите за преработка записват дейностите си съгласно изискванията, посочени в раздели Б, В и Г от приложение II.

Член 32

Доклади за улова, изпращани от капитаните и операторите на капани

1.  
Капитаните на корабите за улов на Съюза, извършващи активен риболов, изпращат на държавите членки на знамето, под което плават, ежедневни доклади за улова през целия период, през който имат разрешение да извършват риболов на червен тон. Корабите, които са в пристанища, не са длъжни да представят такива доклади, освен ако не участват в съвместна риболовна операция. Включените в докладите данни се вземат от риболовните дневници и включват дата, час, местоположение (географска ширина и дължина), както и тегло и брой на екземплярите червен тон, уловени в зоната на конвенцията, включително количеството на освободените екземпляри и на изхвърлената мъртва риба. Капитаните изпращат докладите във формàта, посочен в приложение III, или във формат, който се изисква от държавата членка.
2.  
Капитаните на корабите с мрежи гъргър изготвят посочените в параграф 1 ежедневни доклади за улова за всяка риболовна операция, включително за операциите с нулев улов. Капитаните на корабите или упълномощени от тях лица изпращат на държавите членки на знамето, под което плават, докладите за предишния ден не по-късно от 9,00 ч. GMT.
3.  
Операторите на капани, с които се извършва активен риболов на червен тон, или техните упълномощени представители изготвят ежедневни доклади, които изпращат на държавите членки на знамето, под което плават, в рамките на всеки 48 часа през целия период, през който разполагат с разрешение за риболов на червен тон. В тези доклади се посочват регистрационният номер в ICCAT на капана, датата и часът на улова, теглото и броят на уловените екземпляри червен тон, включително където улова е нулев, количеството на освободените екземпляри и на изхвърлената мъртва риба. Капитаните изпращат информацията във формàта, посочен в приложение III.
4.  
Капитаните на корабите за улов, различни от кораби с мрежи гъргър, предават на държавите членки на знамето, под което плават, посочените в параграф 1 доклади за предходната седмица, приключваща в неделя, до вторник, 12,00 ч. GMT.

Раздел 3

Разтоварване и трансбордиране

Член 33

Определени пристанища

1.  
Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, определя пристанища, в които е разрешено извършването на операции по разтоварване или трансбордиране на този вид. Информацията за определените пристанища трябва да фигурира в годишния риболовен план, посочен в член 11. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всяко изменение на информацията за определените пристанища. Комисията препраща незабавно тази информация на секретариата на ICCAT.
2.  

За да бъде посочено дадено пристанище като определено пристанище, пристанищната държава членка трябва да гарантира, че са изпълнени следните условия:

а) 

налице са определени часове за разтоварване и трансбордиране;

б) 

налице са определени места за разтоварване и трансбордиране; както и

в) 

установени са процедури за инспекция и надзор, с които се гарантира присъствието на инспектори по време на всички операции по разтоварване и трансбордиране и на всички места за разтоварване и трансбордиране в съответствие с член 35.

3.  
Корабите за улов, корабите за преработка и допълнителните кораби нямат право да извършват операции по разтоварване и трансбордиране на каквото и да е количество червен тон, уловен в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, на което и да е място, различно от пристанищата, определени от ДСК и държавите членки. По изключение мъртвите екземпляри червен тон, събрани от капан или клетка, могат да бъдат транспортирани до кораб за преработка, като за целта се използва допълнителен кораб, при условие че това транспортиране се извършва в присъствието на контролния орган.

▼M1

4.  
Настоящият член се прилага, без да се засяга правото на достъп до пристанище съгласно международното право по отношение на търпящи бедствие риболовни кораби или в случай на непреодолима сила.

▼B

Член 34

Предварително уведомление за разтоварвания

1.  
По отношение на капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина 12 метра или повече, които са включени в списъка с кораби, посочен в член 26 от настоящия регламент, се прилага член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Посоченото в член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 предварително уведомление се изпраща на компетентния орган на държавата членка (включително държавата членка на знамето) или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване капитаните възнамеряват да използват.

▼M1

2.  

Най-малко четири часа преди очаквания час на пристигане в пристанището на риболовни кораби на Съюза, включително кораби за преработка и допълнителни кораби от списъка на корабите, посочен в член 26, техните капитани или представителите им уведомяват компетентния орган на съответната държава членка на знамето или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване желаят да използват, най-малко за следното:

a) 

очаквана дата и час на пристигане;

б) 

приблизително количество червен тон, задържан на борда;

в) 

данни за географската зона, в която е извършен уловът.

▼B

3.  
Когато приложимото право на Съюза позволява на държавите членки да изпращат уведомления в срок, който е по-кратък от 4-часовия срок преди очаквания час на пристигане, уведомленията за приблизителните количества червен тон, задържан на борда, могат да бъдат изпращани в позволения по-кратък срок преди пристигането. Ако зоните за риболов са на по-малко от четири часа разстояние от пристанището, приблизителните количества червен тон, задържани на борда, могат да бъдат променени по всяко време преди пристигането.
4.  
Органите на пристанищната държава членка водят отчет за всички предварителни уведомления за текущата година.

▼M1

5.  
Всички разтоварени на сушата количества в Съюза се проверяват от съответните органи за контрол на пристанищната държава членка, а определен процент от тях се проверяват въз основа на система за оценка на риска, която отчита квотите, размера на флота и риболовното усилие. Всяка държава членка описва подробно приетата от нея система за контрол в годишния план за наблюдение, контрол и инспекции, посочен в член 14.

▼B

6.  
В рамките на 48 часа след приключване на операцията по разтоварване капитаните на кораби за улов на Съюза, без значение каква е общата дължина на корабите, представят декларация за разтоварване на компетентните органи на държавата членка или на ДСК, в която се извършва разтоварването, и на държавата членка на знамето, под което плават. Капитаните на корабите за улов на Съюза носят отговорност и удостоверяват пълнотата и точността на декларацията. В декларацията за разтоварване се посочват поне разтоварените количества червен тон и зоната, в която е бил извършен уловът. Целият разтоварен улов трябва да бъде претеглен. В рамките на 48 часа след приключване на операцията по разтоварване пристанищната държава членка изпраща данните за разтоварването на органите на държавата членка на знамето или ДСК.

Член 35

Трансбордиране

1.  
Риболовните кораби на Съюза и корабите на трети държави във водите на Съюза, пренасящи на борда си червен тон, нямат право при никакви обстоятелства да извършват трансбордиране в открито море.
2.  
Без да се засягат член 52, параграфи 2 и 3, и членове 54 и 57 от Регламент (ЕС) 2017/2107, риболовните кораби могат да трансбордират улов на червен тон само в определените пристанища, посочени в член 33 от настоящия регламент.
3.  
Най-малко 72 часа преди очакваното време на пристигане в пристанището капитанът на приемащия риболовен кораб или представител на капитана предоставя на съответните органи на пристанищната държава информацията, посочена в образеца на декларацията за трансбордиране в приложение V. При всяка операция по трансбордиране е необходимо държавата членка или ДСК на знамето да е издала предварително разрешение на трансбордиращия риболовен кораб. Наред с това в хода на трансбордирането капитанът на трансбордиращия кораб уведомява своята държава членка на знамето или ДСК за датите, изисквани съгласно приложение V.
4.  
Пристанищната държава членка извършва инспекция на приемащия кораб при неговото пристигане и проверява количествата и документацията, свързани с операцията по трансбордиране.

▼M1

5.  
Капитаните на риболовните кораби на Съюза, участващи в операции по трансбордиране, или техните представители, попълват и предават на компетентните органи на държавата членка на знамето, под което плават, декларацията на ICCAT за трансбордиране не по-късно от пет работни дни след датата на трансбордиране в пристанище. Капитаните на трансбордиращите риболовни кораби или техните представители попълват декларацията на ICCAT за трансбордиране в съответствие с образеца, изложен в приложение V. Декларацията на ICCAT за трансбордиране е свързана с eBCD, за да се улесни сравнението на данните, съдържащи се в тях.

▼B

6.  
В рамките на 5 дни след приключване на операцията по трансбордиране пристанищната държава членка изпраща протокол от трансбордирането на органа на държавата членка на знамето или ДСК, която отговаря за трансбордиращия риболовен кораб.
7.  
Всяка операция по трансбордиране подлежи на инспекция от страна на компетентните органи на определените пристанищни държави членки.

Раздел 4

Задължения за докладване

▼M1

Член 36

Доклади за улова, представяни от държавите членки

Всяка държава членка представя на Комисията доклади за улова веднъж на 2 седмици. Тези доклади включват данните, изисквани съгласно член 32 по отношение на капаните и корабите за улов. Информацията се структурира по вид на уреда. Комисията предава незабавно тази информация на секретариата на ICCAT.

▼B

Член 37

Информация за изчерпването на квотата

1.  
В допълнение към задължението за спазване на член 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка е длъжна да уведоми Комисията, когато бъде установено, че 80 % от квотата за дадена група уреди е изчерпана.
2.  
В допълнение към задължението за спазване на член 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка е длъжна да уведоми Комисията, когато бъде установено, че квотата, отпусната за дадена група уреди, за съвместна риболовна операция или за кораб с мрежи гъргър, е изчерпана. Тази информация се придружава от официални документи, доказващи преустановяването на риболова или наличието на нареждане за изтегляне в пристанище, които са издадени от държавата членка за флота, за групата уреди, за съвместната риболовна операция или за корабите с индивидуална квота и в които ясно се указват датата и часът на преустановяването.
3.  
Комисията уведомява секретариата на ICCAT за датите, на които квотата на Съюза за улов на червен тон е била изчерпана.

Раздел 5

Програма за наблюдатели

Член 38

Програма за национални наблюдатели

1.  

Всяка държава членка гарантира, че разполагането на национални наблюдатели с официален идентификационен документ на риболовни кораби и капани, които извършват риболов на червен тон, обхваща най-малко:

а) 

20 % от нейните действащи пелагични траулери (над 15 метра);

б) 

20 % от нейните действащи кораби с парагади (над 15 метра);

в) 

20 % от нейните действащи кораби, съоръжени с въдици и жива стръв (над 15 метра);

г) 

100 % от корабите влекачи;

д) 

100 % от дейностите по събиране на улова от капаните.

Държавите членки с по-малко от пет кораба за улов, които спадат към категориите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в) и които имат разрешение за активен риболов на червен тон, гарантират, че разполагането на национални наблюдатели обхваща най-малко 20 % от времето, през което корабите извършват улов на червен тон.

▼M1

2.  
Чрез дерогация от параграф 1 при освобождаване на риба тон от рибовъдни стопанства на корабите влекачи присъстват само регионални наблюдатели на ICCAT, както са посочени в член 39.
3.  
Задълженията, отговорностите и задачите на националните наблюдатели са посочени в приложение VIII.

▼B

4.  
Данните и информацията, събрани в рамките на програмата за наблюдение на всяка държава членка, се предоставят на Комисията. Комисията препраща тези данни и тази информация на SCRS или на секретариата на ICCAT, в зависимост от случая.

▼M1

5.  

За целите на настоящия член държавите членки гарантират:

a) 

представително времево и пространствено присъствие на наблюдателите, за да се гарантира, че Комисията получава адекватни и подходящи данни и информация за улова, риболовното усилие и другите научни и управленски аспекти, като се отчитат характеристиките на флотовете и риболова;

б) 

наличието на надеждни протоколи за събиране на данни;

в) 

че наблюдателите са подходящо обучени и одобрени, преди да бъдат разположени;

г) 

че преди началото на разполагането им на наблюдателите се предоставя списък с лица за контакт в рамките на компетентния орган на държавата членка, на които да докладват за наблюденията си;

д) 

доколкото е възможно, минимално нарушаване на дейността на корабите и капаните, извършващи риболов в зоната на конвенцията.

е) 

че капитаните на риболовните кораби и операторите на капани разрешават на наблюдателите достъп до електронните средства за комуникация на борда на риболовния кораб или на капаните.

▼B

Член 39

Програма за регионални наблюдатели на ICCAT

1.  
Държавите членки гарантират ефективното изпълнение на програмата за регионални наблюдатели на ICCAT, посочена в настоящия член и в приложение VIII.
2.  

Държавите членки осигуряват присъствието на регионален наблюдател на ICCAT:

а) 

на борда на всички кораби с мрежи гъргър, които разполагат с разрешение за риболов на червен тон;

б) 

по време на всички операции по прехвърляне на червен тон от корабите с мрежи гъргър;

в) 

по време на всички операции по прехвърляне на червен тон от капаните към клетките за транспортиране;

▼M1

г) 

по време на всяко прехвърляне от клетка за отглеждане в транспортни клетки, които след това се теглят до друго рибовъдно стопанство;

▼B

д) 

по време на всички операции по поставяне в клетки на червен тон в рибовъдните стопанства;

е) 

по време на всички операции по събиране на улова на червен тон в рибовъдните стопанства; както и

ж) 

по време на операциите по освобождаване в морето на екземплярите червен тон, отглеждани в клетки.

▼M1

2а.  
Чрез дерогация от параграф 1 събирането на улов от рибовъдни стопанства до 1 000  kg на ден и до максимум 50 тона на рибовъдно стопанство годишно с цел снабдяване на пазара с пресен червен тон може да бъде разрешено от съответната държава членка, при условие че упълномощен национален инспектор от държавата членка на рибовъдното стопанство присъства на място при 100% от тези операции по събиране на улова и контролира цялата операция. Упълномощеният национален инспектор също така заверява събраните количества в системата за eBCD. В този случай подписът на регионалния наблюдател на ICCAT не се изисква в раздела с информация за събирането на улова на eBCD.

▼B

3.  
На корабите с мрежи гъргър, на борда на които не присъства регионален наблюдател на ICCAT, не е разрешено да извършват риболов на червен тон.

▼M1

4.  
Държавите членки гарантират, че за всяко рибовъдно стопанство се назначава по един регионален наблюдател на ICCAT за целия период на операциите по поставяне в клетки и събиране на улова. В случай на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, и след потвърждаване на тези обстоятелства от страна на държавата членка на рибовъдното стопанство или в случаите, когато съседни рибовъдни стопанства, упълномощени и контролирани от една и съща държава членка на рибовъдното стопанство, работят съвместно като едно цяло, един регионален наблюдател на ICCAT може да наблюдава повече от едно рибовъдно стопанство, за да се гарантира непрекъснатостта на дейностите по отглеждане, ако се гарантира, че задачите на регионалния наблюдател на ICCAT са надлежно изпълнени, и след потвърждение от страна на държавата членка на рибовъдните стопанства.
4а.  
Чрез дерогация от параграф 4, в случай на прехвърляне между две различни рибовъдни стопанства, попадащи в юрисдикцията на една и съща държава членка, може да бъде назначен един регионален наблюдател на ICCAT, който да присъства на целия процес, включително прехвърлянето на рибата в транспортна клетка за теглене, тегленето на рибата от предаващото рибовъдно стопанство до рибовъдното стопанство по местоназначение и поставянето на рибата в клетки в рибовъдното стопанство по местоназначение. В този случай предаващото рибовъдно стопанство се назначава регионален наблюдател на ICCAT, а разходите се поделят между предаващото рибовъдно стопанство и рибовъдното стопанство по местоназначение, освен ако не е определено друго от операторите на тези рибовъдни стопанства.

▼B

5.  

Регионалните наблюдатели на ICCAT изпълняват по-конкретно следните задачи:

а) 

наблюдение и контрол на операциите по риболов и отглеждане съгласно съответните мерки за опазване и управление на ICCAT, включително чрез достъп до записите със стереоскопични камери, направени по време на поставянето в клетки, което позволява да се измери дължината на екземплярите и да се извърши приблизителна оценка на съответното тегло;

б) 

подписване на декларациите на ICCAT за прехвърляне и документите за улов на червен тон (BCD), когато съдържащата се в тях информация отговаря на собствените им наблюдения. В противен случай регионалният наблюдател на ICCAT обозначава своето присъствие в декларациите за прехвърляне и в документите за улов на червен тон (BCD), както и причините за своето несъгласие заедно с конкретните правила или процедури, които не са били спазени;

в) 

извършване на научна работа, включително вземане на проби, въз основа на насоките на SCRS.

▼M1

6.  
Капитаните, екипажът, както и операторите на рибовъдни стопанства, капани и кораби, не възпрепятстват и не заплашват регионалните наблюдатели на ICCAT при изпълнението на техните задължения, нито се намесват или оказват неправомерно влияние с каквито и да е средства върху тяхната работа.
7.  
Задълженията, отговорностите и задачите на регионалните наблюдатели на ICCAT, са посочени в приложение VIII.

▼B

Раздел 6

Операции по прехвърляне

Член 40

Разрешение за прехвърляне

▼M1

1.  

Преди началото на операцията по прехвърляне, включително доброволното прехвърляне, предаващият оператор изпраща на държавата членка на знамето, рибовъдното стопанството или капана предварително уведомление за прехвърляне, в което се посочва:

a) 

броят и приблизителното тегло на екземплярите червен тон, които ще бъдат прехвърлени;

б) 

името и номерът в ICCAT на кораба за улов, кораба влекач, рибовъдното стопанство или капана;

в) 

датата и мястото на улова;

г) 

датата и очакваният час на прехвърляне;

д) 

приблизителното местоположение (географска ширина и дължина), където ще се извърши прехвърлянето, и номерата на предаващата и приемащата клетка;

е) 

името и номерът по ICCAT на приемащото рибовъдно стопанство;

ж) 

името и номерът по ICCAT на предаващото рибовъдно стопанство в случай на прехвърляне от клетката за отглеждане в клетка за транспортиране;

з) 

номерата на двете клетки за отглеждане и всички използвани клетки за транспортиране в случай на прехвърляния в рамките на рибовъдното стопанство.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Уникалният идентификационен номер, посочен в член 45в, се определя за всички клетки, използвани при операциите по прехвърляне и свързаното с тях транспортиране на живи екземпляри червен тон.

▼B

4.  
Държавата членка, до която е изпратено уведомление за прехвърляне съгласно параграф 1, издава номер на разрешението за всяка операция по прехвърляне и го съобщава на капитана на риболовния кораб или на оператора на капана или на рибовъдното стопанство, в зависимост от случая. Номерът на разрешението трябва да включва трибуквения код на държавата членка, четири цифри за съответната година и три букви, указващи наличието на разрешение (AUT) или отказ (NEG), следвани от последователни числа.

▼M1

5.  
В срок от 48 часа след подаването на предварителното уведомление за прехвърляне държавата членка, посочена в параграф 1, разрешава или отказва да разреши прехвърлянето. Прехвърлянето не започва без да бъде издаден номер на предварителното разрешение, указващ положително разрешение (AUT).

▼B

6.  
Разрешението за прехвърляне не поражда автоматично разрешение за извършване на операция по поставяне в клетки.

▼M1

7.  
Доброволните и контролните прехвърляния не подлежат на ново разрешение за прехвърляне.

▼B

Член 41

▼M1

Отказ на разрешение за прехвърляне и последващо освобождаване на червен тон

▼B

1.  

Държавата членка, до която е изпратено предварително уведомление за прехвърляне съгласно член 40, параграф 1, отказва да издаде разрешение за прехвърляне, ако при получаване на предварителното уведомление за прехвърляне прецени, че:

а) 

корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, не е разполагал с достатъчна квота;

▼M1

б) 

броят и теглото на екземплярите червен тон не са били надлежно докладвани от кораба за улов или капана, или не е било разрешено поставянето в клетки на екземплярите червен тон;

в) 

корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, не е разполагал с валидно разрешение за риболов на червен тон, издадено в съответствие с член 27 или член 28;

г) 

корабът влекач, за който е декларирано, че е получил прехвърляната риба, не е вписан в регистъра на ICCAT на другите риболовни кораби, посочен в член 26, или не е оборудван с напълно функционираща VMS или еквивалентно устройство за проследяване; или

д) 

рибовъдното стопанство по местоназначение не е отчетено като активно в регистъра на ICCAT на съоръженията, в които се отглежда червен тон.

▼B

2.  
Ако държавата членка, до която е изпратено уведомление за прехвърляне съгласно член 40, параграф 1, откаже прехвърлянето, тя незабавно издава заповед за освобождаване, предназначена за капитана на кораба за улов или на кораба влекач, или за оператора на капана или на рибовъдното стопанство, в зависимост от случая, с която ги уведомява, че прехвърлянето не се разрешава и ги задължава да освободят рибата в морето в съответствие с приложение XII.

▼M1

3.  
В случай на техническа неизправност на неговата VMS по време на транспортирането до рибовъдното стопанство корабът влекач се заменя от друг кораб влекач с напълно функционираща VMS или — при първа възможност и не по-късно от 72 часа след тази техническа неизправност — на него се инсталира или въвежда в употреба нова оперативна VMS система. Посоченият 72-часов срок може по изключение да бъде удължен в случай на непреодолима сила или оправдани оперативни ограничения. Техническата неизправност се съобщава незабавно на Комисията, която уведомява секретариата на ICCAT. От момента на установяване на техническата неизправност до нейното отстраняване капитанът на кораба или представител на капитана съобщава на всеки час на контролните органи на държавата членка на знамето актуализираните географски координати на риболовния кораб чрез подходящи средства за телекомуникация.

▼B

Член 42

Декларация на ICCAT за прехвърляне

▼M1

1.  

В края на операцията по прехвърляне предаващият оператор попълва и предава декларацията на ICCAT за прехвърляне в съответствие с формàта, определен в приложение VI, на:

a) 

компетентните органи на държавата членка на знамето или държавата членка на капана;

б) 

регионалния наблюдател на ICCAT, когато присъствието на този наблюдател е задължително; и

в) 

когато е приложимо, на капитана на кораба влекач или на оператора на рибовъдното стопанство по местоназначение.

▼B

2.  
Формулярите на декларацията на ICCAT за прехвърляне се номерират от компетентните органи на държавата членка, отговаряща за риболовния кораб, рибовъдното стопанство или капана, от които се извършва прехвърлянето. Номерът на формуляра на декларацията на ICCAT за прехвърляне трябва да включва трибуквения код на държавата членка, следван от четири цифри за съответната година, и три последователни числа, следвани от трибуквеното означение ITD (MS-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
Оригиналната декларация на ICCAT за прехвърляне придружава прехвърлянето в рибовъдното стопанство по местоназначение, където екземплярите червен тон трябва да бъдат поставени в клетки.

При първото прехвърляне се изготвя копие на оригиналната декларация на ICCAT за прехвърляне от предаващия оператор, когато единичен улов се прехвърля от мрежата гъргър или от капана в повече от една транспортна клетка.

В случай на по-нататъшно прехвърляне капитанът на предаващия кораб влекач актуализира декларацията на ICCAT за прехвърляне, като попълва част 3 от нея (по-нататъшни прехвърляния), и предоставя актуализираната декларация на ICCAT за прехвърляне на приемащия кораб влекач.

Копие от декларацията на ICCAT за прехвърляне се съхранява на борда на предаващите кораби за улов или кораби влекачи, или от оператора на предаващия капан или предаващото рибовъдно стопанство, и е достъпно по всяко време за целите на контрола по време на риболовната кампания.

▼B

4.  
Капитаните на корабите, извършващи операции по прехвърляне, докладват за своите дейности в съответствие с приложение II.

▼M1

5.  
Информацията относно екземплярите, за които е забелязано, че са мъртви по време на прехвърляне или по време на транспортирането на рибата до рибовъдното стопанство по местоназначение, се записва в съответствие с приложение XIII.

▼B

Член 43

Наблюдение с видеокамера

▼M1

1.  

Предаващият оператор гарантира, че прехвърлянето се наблюдава с видеокамера във водата, за да се определи броят на екземплярите червен тон, които се прехвърлят, с изключение на прехвърлянията на клетки между два кораба влекача, които не включват придвижването на живи екземпляри червен тон между тези клетки. Видеозаписите се извършват в съответствие с минималните стандарти за процедурите за видеозапис, посочени в приложение X.

Всеки компетентен орган на държавата членка на предаващия оператор предприема необходимите мерки, за да гарантира, че предаващият оператор незабавно предоставя копия на съответните видеозаписи:

a) 

за първото прехвърляне и всяко доброволно прехвърляне — на регионалния наблюдател на ICCAT, на капитана на приемащия кораб влекач, а в края на риболовния рейс — на компетентния орган на държавата членка на знамето или държавата членка на капана на предаващия оператор;

б) 

при по-нататъшни прехвърляния — на националния наблюдател на борда на предаващия кораб влекач, на капитана на приемащия кораб влекач, а в края на рейса на кораба влекач — на компетентния орган на държавата членка на знамето на предаващия кораб влекач;

в) 

за прехвърляния между две различни стопанства — на регионалния наблюдател на ICCAT, на капитана на приемащия кораб влекач и на компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство на предаващия оператор; и

г) 

ако по време на операцията по прехвърляне присъства национален инспектор или инспектор на ICCAT — на този инспектор.

1а.  
Съответният видеозапис придружава рибата до рибовъдното стопанство по местоназначение. При капаните, в рибовъдните стопанства или на борда на предаващите кораби се съхранява копие и то е достъпно за целите на контрола по всяко време през риболовния сезон.

▼B

2.  
Когато SCRS поиска от Комисията да предостави копия от видеозаписите, държавите членки предоставят тези копия на Комисията, която ги препраща на SCRS.

▼M1

3.  
Предаващият оператор и компетентните органи на съответните държави членки държат видеозаписите, свързани с прехвърлянията, в продължение на най-малко 3 години и ги съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целите на контрола и осигуряване на прилагането.

Член 43а

Доброволни и контролни прехвърляния

1.  
Ако видеозаписът, посочен в член 43, не отговаря на минималните стандарти за процедурите за видеозапис, посочени в приложение X, и по-специално ако качеството и яснотата му не са достатъчни, за да се определи броят на екземплярите червен тон, които се прехвърлят, предаващият оператор може да извърши доброволни прехвърляния.
2.  
Ако не е извършено доброволно прехвърляне или ако въпреки доброволното прехвърляне все още не е възможно да се определи броят на екземплярите червен тон, които се прехвърлят, компетентният орган на държавата членка на знамето, капана или рибовъдното стопанство на предаващия оператор разпорежда контролно прехвърляне, което се повтаря, докато качеството на видеозаписа не позволи да се определи броят на прехвърляните екземпляри червен тон.
3.  
Доброволните и контролните прехвърляния се извършват в празна клетка. Броят на екземплярите червен тон, които се прехвърлят, определен при валидното доброволно или контролно прехвърляне, се използва за попълване на дневника, декларацията на ICCAT за прехвърляне и съответните раздели на eBCD.
4.  
Отделянето на клетката за транспортиране от кораба с мрежи гъргър, капана или клетката за отглеждане не се извършва, докато регионалният наблюдател на ICCAT, който се намира на борда на кораба с мрежи гъргър или в рибовъдното стопанство или при капана, не е изпълнил съответните задачи.
5.  
Ако качеството на видеозаписа на доброволните прехвърляния все още не позволява да се определи броят на прехвърляните екземпляри, компетентният орган на държавата членка на предаващия оператор може да разреши отделянето на транспортните клетки от кораба с мрежи гъргър, капана или рибовъдното стопанство. В такъв случай компетентният орган на държавата членка на предаващия оператор нарежда да се пломбират вратите на съответните клетки за транспортиране съгласно процедурата, посочена в приложение XVa, и изисква да се извършат контролни прехвърляния в определено време и на определено място в присъствието на компетентния орган на съответната държава членка на знамето, на капана или на рибовъдното стопанство.
6.  
В случай че компетентните органи на държавата членка на знамето, на капана или на рибовъдното стопанство не могат да присъстват на контролното прехвърляне, то се извършва в присъствието на регионален наблюдател на ICCAT. В този случай операторът на рибовъдното стопанство, който притежава прехвърляните екземпляри червен тон, отговаря за разполагането на регионалния наблюдател на ICCAT за целите на проверката на контролното прехвърляне.

▼M1

Член 44

Разследване, извършвано от компетентния орган на държавата членка на предаващия оператор

1.  

Компетентните органи на държавата членка на предаващия оператор разследват всички случаи, при които:

a) 

има разлика, по-голяма от 10 %, между броя екземпляри червен тон, докладвани от предаващия оператор в декларацията на ICCAT за прехвърляне, и броя екземпляри червен тон, определен от регионалния наблюдател на ICCAT или от националния наблюдател, според случая;

б) 

регионалният наблюдател на ICCAT не е подписал декларацията на ICCAT за прехвърляне.

Посочената в първа алинея, буква а) допустима грешка от 10 % се изразява като процент от данните на предаващия оператор.

При започването на разследване компетентният орган на държавата членка на предаващия оператор информира за разследването компетентния орган на държавата членка на знамето или на ДСК на съответните кораби влекачи и гарантира, че не се разрешава прехвърляне от съответната транспортна клетка или към нея до приключването на разследването.

Когато е приложимо, разследването включва анализ на всички съответни видеозаписи. Освен в случай на непреодолима сила, този вид разследване приключва преди момента на поставяне в клетки в рибовъдното стопанство и във всички случаи в рамките на 96 часа от започването на разследването. Преди да станат известни резултатите от разследването не се разрешават операции по поставяне в клетки и не се заверява съответният раздел в eBCD.

2.  
За всички операции по прехвърляне, при които се изисква видеозапис, разлика над 10% в броя на прехвърляните екземпляри червен тон, докладвани от прехвърлящия оператор в декларацията на ICCAT за прехвърляне, и броя, определен от компетентния орган на държавата членка или на ДСК на предаващия оператор, представлява потенциално неспазване от страна на съответния риболовен кораб, капан или рибовъдно стопанство.

▼B

Член 45

Актове за изпълнение

Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят оперативните процедури за прилагане на настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 68 процедура по разглеждане.

▼M1

Член 45а

Изменения на декларацията на ICCAT за прехвърляне и eBCD след инспекции в открито море или разследвания

Ако вследствие на инспекция в открито море или разследване се установи, че разликата в броя на прехвърляните екземпляри червен тон надхвърля 10% от броя, заявен в декларацията на ICCAT за прехвърляне и в eBCD, eBCD се изменя от компетентния орган на държавата членка на предаващия оператор, така че да се отрази резултатът от тази инспекция или това разследване.

▼B

Раздел 7

Операции по поставяне в клетки

▼M1

Член 45б

Общи разпоредби

1.  
Всяка държава членка на рибовъдно стопанство назначава един компетентен орган, който отговаря за координирането на събирането и проверката на информацията за операциите по поставяне в клетки, извършени в нейната юрисдикция, за контрола на дейностите в рибовъдните стопанства под нейна юрисдикция, и за докладването и сътрудничеството с компетентните органи на държавите членки на знамето и на капана и ДСК на корабите или капаните, които са уловили поставената в клетки риба тон.
2.  
Всички дейности, свързани с риболова или отглеждането на червен тон, подлежат на контрола, посочен в годишния план за наблюдение, контрол и инспекции, представен съгласно член 14.
3.  
Държавите членки, участващи в дейности по поставяне в клетки, обменят информация и си сътрудничат, за да гарантират, че броят и теглото на екземплярите червен тон, предназначени за поставяне в клетки, са точни, съответстват на количествата улов, докладвани от капитана на кораба с мрежи гъргър или от оператора на капана, и са декларирани в съответните раздели на eBCD.
4.  
Държавите членки гарантират, че операторите на рибовъдни стопанства поддържат по всяко време точен схематичен план на своите рибовъдни стопанства, указващ уникалните идентификационни номера, посочени в член 45в, на всички клетки и индивидуалното им местоположение в стопанството. Този план се предоставя по всяко време на компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство за целите на контрола и на регионалния наблюдател на ICCAT, разположен в рибовъдното стопанство. Всяка актуализация на схематичния план подлежи на предварително уведомяване на компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство. Схематичният план се актуализира при всяка промяна на броя или разположението на клетките за отглеждане.
5.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство държи цялата информация, документация и материали, свързани с операциите по поставяне в клетки, извършвани в рибовъдните стопанства под негова юрисдикция, в продължение на най-малко 3 години и я съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за целите на осигуряване на прилагането. Това задължение се прилага mutatis mutandis за операторите на рибовъдни стопанства по отношение на операциите по поставяне в клетки, извършвани в техните рибовъдни стопанства.

Член 45в

Уникален идентификационен номер

1.  
Преди началото на риболовната кампания за червен тон компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство определя уникален идентификационен номер („номер на клетката“) на всяка клетка, свързана с рибовъдни стопанства под неговата юрисдикция, включително на клетките, използвани за транспортиране на рибата до рибовъдното стопанство.
2.  
Номерата на клетките се издават съгласно уникална система за номериране, която включва най-малко трибуквения код, съответстващ на държавата членка на рибовъдното стопанство, следван от три цифри. Номерата на клетките са постоянни и не могат да се прехвърлят от една клетка на друга.
3.  
Номерата на клетките са щамповани или изписани с боя от двете противоположни страни на пръстена на клетката и над водолинията, в цвят, контрастиращ с фона, на който са изписани с боя или щамповани, и са видими и четливи по всяко време за целите на контрола. Височината на буквите и цифрите е най-малко 20 cm, а дебелината на линиите е най-малко 4 cm.
4.  
Чрез дерогация от параграф 3 се допускат алтернативни методи за обозначаване на номера на клетката, при условие че те предлагат същата гаранция за видимост, четливост и ненарушимост.

Член 45г

Разрешение за поставяне в клетки

1.  
Всяка операция по поставяне в клетки подлежи на процедурата, описана в параграфи 2—4.
2.  

Операторът на рибовъдното стопанство изисква разрешение за поставяне в клетки, което се издава от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство. Разрешението за поставяне в клетки включва следната информация:

a) 

броя и теглото на екземплярите червен тон, които ще бъдат поставени в клетки, както е посочено в декларацията на ICCAT за прехвърляне;

б) 

съответната декларация на ICCAT за прехвърляне;

в) 

броя в съответните eBCD, потвърдени и заверени от компетентния орган на държавата членка на знамето на кораба за улов или от държавата членка на капана или от ДСК;

г) 

всички доклади за умрели по време на транспортирането рибни екземпляри, надлежно регистрирани в съответствие с приложение XIII.

3.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство съобщава информацията, посочена в параграф 2, на съответните компетентни органи на държавата членка на знамето на кораба за улов или на капана или на ДСК и изисква потвърждение, че операцията по поставяне в клетки може да бъде разрешена.
4.  
В рамките на три работни дни компетентните органи на държавата членка на знамето на кораба за улов или на капана или на ДСК уведомяват компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство или на ДСК, че съответната операция по поставяне в клетки може да бъде разрешена или ще бъде отказана. В случай на отказ компетентният орган на държавата членка на знамето на кораба за улов или на държавата членка на капана посочва причините за този отказ. Отказът включва последващата заповед за освобождаване.
5.  
Държавата членка на рибовъдното стопанство издава разрешението за поставяне в клетки незабавно след получаване на потвърждението от компетентния орган на съответната държава членка на знамето на кораба за улов или на държавата членка на капана или на съответната ДСК. При липсата на такова потвърждение компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство не разрешава операцията по поставяне в клетки.
6.  
Не се разрешава поставянето в клетки, ако пълният набор от информация, изисквана съгласно параграф 2, не придружава рибата, предмет на разрешението за поставяне в клетки.
7.  
Преди да станат известни резултатите от разследването, посочено в член 44, проведено от компетентния орган на държавата членка на знамето на кораба за улов или на държавата членка на капана или ДСК, операцията по поставяне в клетки не се разрешава и не се заверяват съответните раздели на eBCD относно информацията за улова и търговската информация за търговията с живи екземпляри.
8.  
Ако разрешението за поставяне в клетки не е издадено от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство или на ДСК в рамките на един месец от искането за такова разрешение от оператора на рибовъдното стопанство, компетентният орган на държавата членка на риболовното стопанство разпорежда и пристъпва към освобождаване на всички рибни екземпляри, намиращи се във въпросната клетка за транспортиране, в съответствие с приложение XII. Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство незабавно информира компетентния орган на съответната държава членка на знамето на кораба за улов или на държавата членка на капана или на ДСК и секретариата на ICCAT за освобождаването.

▼M1

Член 46

Отказ за издаване на разрешение за поставяне в клетки

1.  

Компетентният орган на държавата членка, отговаряща за кораба за улов или за капана, отказва да одобри операцията по поставяне в клетки, ако прецени, че:

a) 

корабът за улов или капанът, който е уловил рибата, няма достатъчна квота, за да покрие червения тон, предназначен за поставяне в клетки;

б) 

количеството риба, предназначено за поставяне в клетки, не е било надлежно докладвано от кораба за улов или капана; или

в) 

корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, не разполага с валидно разрешение за риболов на червен тон, издадено в съответствие с членове 27 или 28.

2.  

Ако държавата членка, отговаряща за кораба за улов или за капана, откаже да одобри операцията по поставяне в клетки, тя:

a) 

уведомява компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство или ДСК; и

б) 

изисква от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство или ДСК да изземе улова и да освободи рибата в морето.

Член 46а

Поставяне в клетки

1.  
При пристигането на кораба влекач в близост до рибовъдното стопанство компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство гарантира, че този кораб влекач остава на разстояние най-малко 1 морска миля от всяко съоръжение на рибовъдното стопанство, докато компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство осигури физическото си присъствие. Местоположението и дейността на този кораб влекач се наблюдават по всяко време.
2.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство не разрешава започване на поставянето в клетки без присъствието на този орган и регионалния наблюдател на ICCAT или преди съответните раздели от eBCD относно информацията за улова и търговската информация за търговията с жива риба да бъдат попълнени и заверени от компетентните органи на държавите членки на знамето на кораба за улов или на капана или на ДСК.
3.  
Забранява се закотвянето на клетки за транспортиране в рибовъдното стопанство като клетки за отглеждане, без рибата да бъде преместена, за да се даде възможност за записване със стереоскопична камера.
4.  
След прехвърлянето на екземплярите червен тон от теглената клетка в клетката за отглеждане контролният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство гарантира, че клетките за отглеждане, които съдържат екземплярите червен тон, са запечатани по всяко време. Разпечатването е възможно само в присъствието на компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство и след получаване на неговото разрешение. Контролният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство изготвя протоколи за запечатването на клетките за отглеждане, с които се гарантира използването на официални пломби и поставянето на тези пломби по такъв начин, че да не позволяват отваряне на вратите, без да се наруши целостта на пломбите.
5.  
Държавите членки на рибовъдните стопанства гарантират, че уловените екземпляри червен тон се поставят в отделни клетки или поредици от клетки и се разделят в зависимост от държавата членка на знамето или ДСК на произход и от годината на улов. При все това, ако червеният тон е уловен в рамките на съвместни риболовни операции, съответните уловени екземпляри се поставят в отделни клетки или поредици от клетки и се разделят в зависимост от съвместната риболовна операция и от годината на улов.
6.  
Рибата се поставя в клетки преди 22 август всяка година, освен ако компетентните органи на държавата членка, която отговаря за рибовъдното стопанство, не представят основателни причини, включително наличие на непреодолима сила, приложени към доклада за поставяне в клетки при неговото подаване. При всички случаи не се разрешава поставяне на рибата в клетки след 7 септември всяка година. Посочените по-горе крайни срокове не се прилагат в случай на прехвърляния между рибовъдни стопанства.

Член 47

Документиране на улова на червен тон

Забранява се на държавите членки на рибовъдните стопанства да разрешават поставянето в клетки на екземпляри червен тон, които не са придружени от документите, изисквани от ICCAT в рамките на програмата за документиране на улова съгласно Регламент (ЕС) 2023/2833 ( 4 ). Документирането е точно и изчерпателно и се заверява от държавата членка или ДСК на знамето на кораба за улов или от държавата членка или ДСК на капана.

▼M1 —————

▼M1

Член 49

Записване на операциите по поставяне в клетки чрез контролни камери и декларация за поставяне в клетки

1.  
Държавите членки на рибовъдните стопанства гарантират, че техните контролни органи наблюдават операциите по поставяне в клетки, като използват както конвенционални, така и стереоскопични камери. За всяка операция по поставяне в клетки се изработва видеозапис в съответствие с минималните стандарти за процедурите за видеозапис, посочени в приложение X.
2.  
Ако качеството на видеозаписа с контролна камера, използван за определяне на броя и теглото на поставените в клетки екземпляри червен тон, не отговаря на минималните стандарти за процедурите за видеозапис, установени в приложение X, компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство разпорежда контролно поставяне в клетки, докато стане възможно определянето на броя и теглото на екземплярите червен тон. Повтарянето на операцията по поставяне в клетки не подлежи на ново разрешение за поставяне в клетки.
3.  
В случай на контролно поставяне в клетки компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство гарантира, че клетката на предаващото рибовъдно стопанство е запечатана и че не може да бъде манипулирана преди новата операция по поставяне в клетки. Клетките на приемащото рибовъдно стопанство, използвани при контролното поставяне в клетки, са празни.
4.  
След приключване на операцията по поставяне в клетки компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство гарантира, че регионалният наблюдател на ICCAT има незабавен достъп до всички видеозаписи от контролната камера и че на този наблюдател е разрешено да направи копие, когато това е необходимо, за да приключи задачата по анализиране на видеозаписите в друго време или на друго място.
5.  
Държавите членки на рибовъдните стопанства гарантират, че за всяка операция по поставяне в клетки операторът на рибовъдното стопанство подава декларация на ICCAT за поставяне в клетки в срок от една седмица след действителното извършване на операцията по поставяне в клетки, като използва образеца, посочен в приложение XIV.

Член 50

Започване и провеждане на разследвания

1.  
Когато при една операция за улов има разлика, по-голяма от 10 % между броя екземпляри червен тон, които се поставят в клетки, съобщен от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство в съответствие с член 51, параграф 3, и броя уловени и/или прехвърлени екземпляри, докладван в eBCD или в декларацията на ICCAT за прехвърляне, компетентният орган на държавата членка на знамето на кораба за улов, или на държавата членка на капана започва разследване, за да определи точното тегло на улова, което да бъде приспаднато от националната квота за червен тон.
2.  
В подкрепа на разследването, посочено в параграф 1, компетентният орган на държавата членка на знамето на кораба за улов, или на държавата членка на капана изисква цялата допълнителна информация и резултатите от анализа на съответните видеозаписи, извършен от компетентните органи на държавата членка на знамето и на рибовъдното стопанство, които са участвали в транспортирането и в съответната операция по поставяне в клетки.
3.  
Компетентните органи на държавите членки, включително държавите членки на знамето на корабите, които са участвали в транспортирането на рибата, си сътрудничат активно, включително чрез обмен на цялата информация и документация, с които разполагат.
4.  
Компетентният орган на държавата членка на знамето на кораба за улов, или на държавата членка на капана приключва разследването в срок от един месец от съобщаването на резултатите от поставянето в клетки от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство.
5.  
Разлика, по-голяма от 10 % между броя на екземплярите червен тон, докладван като уловен от съответния кораб или капан, и броя, определен от компетентния орган на държавата членка на знамето на кораба за улов, или на държавата членка на капана в резултат на разследването, представлява потенциално неспазване от страна на съответния кораб или капан.
6.  
Посочената в параграфи 1 и 5 допустима грешка от 10% се изразява като процент от данните, докладвани от капитана на риболовния кораб или от представителя на капитана, или от оператора на капана, или от представителя на оператора на капана, и се прилага на ниво отделна операция по поставяне в клетки.
7.  
Държавата членка на знамето на кораба за улов, или държавата членка на капана определя теглото на червения тон, което трябва да бъде приспаднато от националната ѝ квота за червен тон, като взема предвид поставените в клетки количества, изчислени в съответствие с приложение XI, което гарантира, че теглото при поставянето в клетки се изчислява въз основа на съотношението между дължината и теглото на дивата риба и отчетената смъртност, в съответствие с приложение XIII.
8.  
Въпреки това, когато при посоченото в параграф 1 от настоящия член разследване се стигне до заключението, че екземпляри червен тон са изгубена риба съгласно определението в приложение XIII, теглото на изгубената риба се приспада от квотата на държавата членка в съответствие с приложение XIII, като средното индивидуално тегло при поставянето в клетки, съобщено от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство, се прилага към броя екземпляри червен тон в улова, определен от компетентния орган на държавата членка на знамето или на капана в резултат на анализа на видеозаписа от първото прехвърляне в рамките на разследването.
9.  
Независимо от параграф 8, след консултация с компетентния орган на държавата членка на знамето, участваща в транспортирането на риба до рибовъдното стопанство по местоназначение, компетентният орган на държавата членка на знамето или на капана може да реши да не приспада от квотата на държавата членка количествата, определени при разследването като изгубена риба, когато загубите са надлежно документирани от оператора като непреодолима сила (т.е. снимки на повредената клетка, метеорологични доклади), съответната информация е била съобщена на компетентния орган на държавата членка на оператора незабавно след събитието и загубите не са довели до известни смъртни случаи.

Член 51

Мерки и програми за определяне на броя и теглото на екземплярите червен тон, поставяни в клетки

1.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство определя броя и теглото на екземплярите червен тон, поставяни в клетки, като анализира видеозаписа на всяка операция по поставяне в клетки, предоставен от оператора на рибовъдното стопанство. За да извършат този анализ, компетентните органи на държавата членка на рибовъдното стопанство следват процедурите, посочени в приложение XI.
2.  
Когато има разлика, по-голяма от 10 % между броя или теглото, определени от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство, и съответните данни, докладвани в декларацията на ICCAT за поставяне в клетки, компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство започва разследване, за да установи причините за несъответствието и, ако е целесъобразно, коригира броя и/или теглото на екземплярите червен тон, които са били поставени в клетки. Тази допустима грешка от 10 % се изразява като процент от данните, предоставени от оператора на рибовъдното стопанство.
3.  
След приключването на операция по поставяне в клетки или — в случай на съвместна риболовна операция или на капани на една и съща държава членка — на последната операция по поставяне в клетки, свързана с тази съвместна риболовна операция или с тези капани, държавата членка на рибовъдното стопанство съобщава резултатите от стереоскопичната програма, посочена в приложение XI, на държавата членка на знамето на кораба за улов или на държавата членка на капана или на ДСК в съответствие с приложение XI, раздел Б, точка 2.
4.  
Държавата членка на рибовъдното стопанство съобщава също резултатите от стереоскопичната програма, посочени в параграф 3, и на субекта, който изпълнява програмата за регионални наблюдатели на ICCAT от името на ICCAT.
5.  
Стереоскопичната програма, посочена в параграф 3, се изпълнява в съответствие с процедурите, предвидени в приложение XI. Алтернативни методи могат да се използват само ако са били одобрени от ICCAT по време на годишното заседание.
6.  
Всяка държава членка на рибовъдно стопанство представя на Комисията процедурите и резултатите, свързани със стереоскопичната програма или с алтернативните методи, посочени в параграф 5, до 30 септември всяка година, за да бъдат предадени на SCRS до 31 октомври всяка година.
7.  
Операторът на рибовъдното стопанство докладва за всички екземпляри червен тон, умрели по време на операция по поставяне в клетки, в съответствие с приложение XIII.
8.  

Държавата членка на знамето на кораба за улов или държавата членка на капана издава заповед за освобождаване на рибата, в съответствие с определените в приложение XII процедури, за поставените в клетки количества червен тон, които надвишават декларираните уловени и прехвърлени количества, ако:

a) 

разследването, посочено в член 50, параграф 1, не е приключило до 10 работни дни след съобщаването на резултатите от стереоскопичната програма за една операция по поставяне в клетки или за всички операции по поставяне в клетки в рамките на съвместна риболовна операция; или

б) 

резултатът от посоченото в член 50, параграф 1 разследване показва, че броят и/или средното тегло на червения тон надвишават декларирания брой/средно тегло на уловената и прехвърлена риба;

Освобождаването на излишъка се извършва в присъствието на контролни органи.

9.  
Резултатите от стереоскопичната програма се използват, за да се реши дали е необходимо освобождаване на екземпляри, като декларациите за поставяне в клетки и приложимите раздели на документа за улов на червен тон (BCD) се попълват по съответния начин. Когато е издадена заповед за освобождаване, операторът на рибовъдното стопанство изисква присъствието на национален контролен орган и регионален наблюдател на ICCAT, които да извършат наблюдение на освобождаването.

Член 52

Освобождаване на екземпляри, свързано с операции по поставяне в клетки

1.  
Определянето на рибата, която трябва да бъде освободена, се извършва в съответствие с приложение XI, раздел Б, точка 3.
2.  
Ако теглото на поставяните в клетки екземпляри червен тон надвишава това, което е декларирано като уловени и/или прехвърлени екземпляри, компетентният орган на държавата членка на знамето на кораба за улов или на държавата членка на капана издава заповед за освобождаване и я съобщава незабавно на компетентния орган на съответната държава членка на рибовъдното стопанство. Заповедта за освобождаване се издава в съответствие с приложение XI, раздел Б, точка 3, като се взема предвид евентуалната компенсация на равнището на съвместната риболовна операция или на капана, в съответствие с приложение XI, раздел Б, точка 5.
3.  
Операцията по освобождаване се извършва в съответствие с протокола, посочен в приложение XII.

▼M1 —————

▼B

Член 56

Актове за изпълнение

Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят процедури за прилагане на разпоредбите, установени в настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 68 процедура по разглеждане.

▼M1

Раздел 7а

Операции по събиране на улова

Член 56а

Събиране на улова

1.  
Корабите за преработка, които възнамеряват да работят в рибовъдни стопанства или капани, изпращат предварително уведомление до държавата членка на рибовъдното стопанство или на капана най-малко 48 часа преди пристигането си в стопанството или в зоната на капана. Предварителното уведомление включва най-малко датата и очаквания час на пристигане, както и информация дали на борда на кораба за преработка има червен тон, и ако това е така, се предоставят подробни данни за товара, включително количествата в преработено тегло и живо тегло, както и подробни данни за произхода на червения тон на борда (рибовъдно стопанство или капан и държава членка или ДСК).
2.  

Всяка операция по събиране на улова в рибовъдни стопанства или капани подлежи на разрешение от държавата членка на рибовъдното стопанство или на капана. За тази цел операторът на рибовъдното стопанство или на капана, който възнамерява да събира улов от червен тон, подава до своята държава членка на рибовъдното стопанство или държава членка на капана, според случая, искане за разрешение, което включва най-малко следната информация:

— 
дата или период на събирането на улова;
— 
приблизителни количества, които ще бъдат събрани в брой екземпляри червен тон и в килограми;
— 
номера на eBCD, свързан с екземплярите червен тон, които ще бъдат събрани;
— 
данни за допълнителните кораби, участващи в операцията, и
— 
местоназначение на събрания червен тон (кораб за преработка, износ, местен пазар и т.н.).
3.  
С изключение на екземплярите червен тон, които са на път да умрат, не се разрешават никакви операции по събиране на улова, преди да са определени резултатите от усвояването на квотата в съответствие с член 50, параграфи 7 – 9 и да са извършени съответните операции по освобождаване на рибата.
4.  
Операциите по събиране на улова не се извършват без присъствието на национален наблюдател в случай на капани или на регионален наблюдател на ICCAT в случай на събиране на улова в рибовъдни стопанства. За рибата, доставена на кораб за преработка, националният наблюдател или регионалният наблюдател на ICCAT могат да изпълнят съответните си задачи на кораба за преработка.
5.  
Компетентните органи на държавите членки на рибовъдното стопанство или на капана проверяват и сравняват резултатите от всички операции по събиране на улова, които се извършват в рибовъдните стопанства и капаните под тяхна юрисдикция, като използват цялата съответна информация, с която разполагат. Компетентните контролни органи на държавите членки на рибовъдното стопанство или на капана инспектират всички операции по събиране на улова на червен тон, предназначени за кораби за преработка, както и определен процент от останалите операции по събиране на улова въз основа на анализ на риска.
6.  
Когато местоназначението на червения тон е кораб за преработка, капитанът на кораба за преработка или негов представител попълва декларация за преработка. Когато събраният червен тон трябва да бъде разтоварен директно в пристанището, операторът на рибовъдното стопанство или на капана попълва декларация за събиране на улова. Декларациите за преработка и за събиране на улова се заверяват от националния наблюдател или от регионалния наблюдател на ICCAT, който присъства на операцията по събиране на улова.
7.  
Декларациите за преработка и за събиране на улова се изпращат по електронна поща на компетентните органи на държавата членка на рибовъдното стопанство в рамките на 48 часа от операцията по събиране на улова, като се използва образецът, посочен в приложение XVб.

Раздел 7б

Контролни дейности в рибовъдните стопанства след поставянето в клетки

Член 56б

Прехвърляния в рамките на рибовъдното стопанство

1.  
Прехвърляне в рамките на рибовъдното стопанство не се извършва без разрешението и присъствието на компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство. Всяко прехвърляне се записва с контролни камери, за да се потвърди броят на прехвърлените екземпляри червен тон. Видеозаписът отговаря на минималните стандарти за процедурите за видеозапис, определени в приложение X. Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство наблюдава и контролира тези прехвърляния и гарантира, че всяко прехвърляне в рамките на рибовъдното стопанство се записва в системата за eBCD.
2.  
Независимо от определението за поставяне в клетки в член 5, точка 30, преместването на екземпляри червен тон между две различни места в едно и също рибовъдно стопанство (прехвърляне в рамките на рибовъдното стопанство) с помощта на транспортна клетка не се счита за поставяне в клетки за целите на раздел 7.
3.  
При прехвърляния в рамките на рибовъдното стопанство прегрупирането на рибни екземпляри с произход от една и съща държава на знамето и при една и съща съвместна риболовна операция може да бъде разрешено от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство, при условие че се запазват проследимостта и приложимостта на нивата на растеж на SCRS.
4.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство и операторът на рибовъдното стопанство запазват видеозаписите от прехвърлянията в рамките на самото стопанство, извършени в рибовъдните стопанства под негова юрисдикция, за срок от най-малко три години и съхраняват информацията толкова дълго, колкото е необходимо за целите на осигуряване на прилагането.

Член 56в

Пренасяне

1.  
Преди началото на следващите риболовни сезони с мрежи гъргър и капани компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство извършва задълбочена оценка на живите екземпляри червен тон, пренесени в рибовъдните стопанства под негова юрисдикция. За тази цел съответните живи екземпляри червен тон се прехвърлят в празни клетки и се наблюдават с помощта на контролни камери, за да се определи броят и теглото на прехвърлените екземпляри червен тон.
2.  
Чрез дерогация от параграф 1 пренасянето на червен тон от години и клетки, в които не е имало събиране на улова, се контролира ежегодно чрез прилагане на процедурата за проверки на случаен принцип, посочена в член 56д.
3.  
Пренесеният жив червен тон се поставя в отделни клетки или поредици от клетки в рибовъдното стопанство и се разпределя въз основа на съвместната риболовна операция или според държавата членка или ДСК на произход на капана и годината на улов.
4.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство гарантира, че видеозаписът от контролната камера на прехвърлянията с цел оценка на пренасянето отговаря на съответните минимални стандарти за процедурите за видеозапис, посочени в приложение X, и че определянето на броя и теглото на пренесените екземпляри червен тон е в съответствие с раздел А от приложение XI.
5.  
Докато SCRS не разработи алгоритъм за преобразуване на дължината в тегло за угоени или за отглеждани риби, или за двата вида, определянето на теглото на пренесените екземпляри червен тон се извършва, като се използват най-актуалните таблици за нивото на растеж, изготвени от SCRS.
6.  
Всяка разлика в броя на екземплярите червен тон между броя, получен от оценката при пренасянето, и очаквания брой след събирането на улова се разследва надлежно от компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство и се записва в системата за eBCD. В случай на излишък в броя компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство разпорежда освобождаването на съответния брой екземпляри червен тон. Операцията по освобождаване се извършва в съответствие с приложение XII. Не се разрешава компенсация за разликите между различните клетки в рибовъдното стопанство. Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство може да разреши допустима грешка до 5 % между броя екземпляри червен тон, получен в резултат на оценката при пренасянето, и броя на екземплярите, които се очаква да се намират в клетката.
7.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство запазва видеозаписите и цялата свързана документация от оценките на пренасянията, извършени в рибовъдните стопанства под негова юрисдикция, за срок от най-малко три години и съхранява тази информация толкова дълго, колкото е необходимо за целите на осигуряване на прилагането.

Член 56г

Годишна декларация за пренасяне

1.  

Компетентните органи на държавите членки на рибовъдното стопанство попълват и предават на Комисията годишна декларация за пренасяне, приложена към преработения план за управление на отглеждането, в срок от 10 дни след приключване на оценката на пренасянето. Тази декларация съдържа най-малко следната информация:

a) 

държавата членка на знамето;

б) 

името и номера по ICCAT на рибовъдното стопанство;

в) 

годината на улов;

г) 

данните от eBCD, съответстващи на пренесения улов;

д) 

номерата на клетките;

е) 

количествата (изразени в kg) и броя на екземплярите червен тон, които са пренесени;

ж) 

средното тегло;

з) 

информация за всяка от операциите по оценка на пренасянето: дата и номера на клетките, и

и) 

информация за предишни прехвърляния в рамките на рибовъдното стопанството, когато е приложимо.

Комисията препраща годишната декларация за пренасяне на секретариата на IATTC в срок от 15 дни след приключване на операцията по оценка на пренасянето.

2.  
Когато е приложимо, докладът от системата от стереоскопични камери се прилага към годишната декларация за пренасяне.

Член 56д

Проверки на случаен принцип

1.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство извършва проверки на случаен принцип в рибовъдните стопанства под негова юрисдикция. Минималните проверки на случаен принцип, посочени в параграф 2, се извършват в рибовъдните стопанства между момента на приключване на операциите по поставяне в клетки и първото поставяне в клетки през следващата година. Тези проверки включват задължително прехвърляне на всички екземпляри червен тон от клетките за отглеждане в други клетки за отглеждане, за да могат да бъдат преброени екземплярите червен тон чрез контролни видеозаписи.
2.  
Всяка държава членка на рибовъдното стопанство определя минимален брой проверки на случаен принцип, които ще се извършат във всяко рибовъдно стопанство под нейната юрисдикция. Броят на проверките на случаен принцип обхваща най-малко 10 % от броя на клетките във всяко рибовъдно стопанство след приключването на операциите по поставяне в клетки, като се включва най-малко една проверка на рибовъдно стопанство и се закръглят, когато е необходимо. Изборът на клетки, които да бъдат проверени, се основава на анализ на риска. Планирането на проверките на случаен принцип, които трябва да се извършат, се отразява в плана за наблюдение, контрол и инспекции на държавата членка, посочен в член 14.
3.  
Въпреки че не е задължително, компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство може да уведоми съответните рибовъдни стопанства най-много 2 календарни дни предварително за извършването на проверки на случаен принцип. В такива случаи компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство съобщава избраните клетки на оператора на рибовъдното стопанство едва при пристигането си в съответното стопанство.
4.  
Операторите на рибовъдните стопанства вземат всички необходими мерки за улесняване на контрола на случаен принцип и при предварително уведомяване гарантират, че са налице всички средства, за да може компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство да извърши контрола на случаен принцип по всяко време, както и във всяка клетка в стопанството.
5.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство се стреми да съкрати времето между нареждането на проверките на случаен принцип и датата на провеждане на операциите по контрол. Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство гарантира, че са взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че операторът на рибовъдното стопанство няма възможност да манипулира съответните клетки до извършването на проверките на случаен принцип.
6.  
След проверките на случаен принцип всяка разлика между броя екземпляри червен тон, определен при тези проверки на случаен принцип, и броя екземпляри, които се очаква да се намират в клетката, се разследва надлежно и се записва в системата за eBCD. В случай на излишък в броя компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство разпорежда освобождаването на съответния брой екземпляри червен тон. Операцията по освобождаване се извършва в съответствие с приложение XII. Не се разрешава компенсация за разликите между различните клетки в рибовъдното стопанство. Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство може да разреши допустима грешка до 5 % между броя екземпляри червен тон, получен в резултат на контролното прехвърляне, и броя на екземплярите, които се очаква да се намират в клетката.
7.  
Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство запазва всички видеозаписи от проверките на случаен принцип, извършени в рибовъдните стопанства под негова юрисдикция, за срок от най-малко три години и съхранява тази информация толкова дълго, колкото е необходимо за целите на осигуряване на прилагането.
8.  
Резултатите от проверките на случаен принцип се съобщават от Комисията на секретариата на ICCAT преди началото на новия риболовен сезон с мрежи гъргър, приложим за всяка държава членка в съответствие с член 17, за да бъдат предадени на комитета на ICCAT по спазването на правилата.

Член 56е

Прехвърляния между рибовъдните стопанства

1.  
Прехвърлянето на живи екземпляри червен тон между две различни рибовъдни стопанства не се извършва без предварително писмено разрешение на компетентните органи на съответните държави членки на рибовъдните стопанства.
2.  
Прехвърлянето от клетката на предаващото рибовъдно стопанство в клетката за транспортиране отговаря на изискванията, посочени в раздел 6, включително видеозапис за потвърждаване на броя на прехвърлените екземпляри червен тон, попълване на декларация на ICCAT за прехвърляне и проверка на операцията от регионален наблюдател на ICCAT.
3.  
Независимо от параграф 2 в случаите, когато цялата клетка за отглеждане трябва да бъде преместена в рибовъдното стопанство по местоназначение, не е необходимо да се прави видеозапис на операцията и клетката се транспортира запечатана до рибовъдното стопанство по местоназначение.
4.  
Поставянето на червения тон в клетки в рибовъдното стопанство по местоназначение подлежи на изискванията за операциите по поставяне в клетки, посочени в членове 46а и 49 и в член 51, параграфи 1, 2 и 7, включително видеозапис за потвърждаване на броя и теглото на поставените в клетки екземпляри червен тон и проверка на операцията от регионален наблюдател на ICCAT. Определянето на теглото на поставените в клетки екземпляри червен тон от друго рибовъдно стопанство не се прилага, докато SCRS не разработи алгоритъм за преобразуване на дължината в тегло за угоени или за отглеждани риби, или за двата вида.

▼B

Раздел 8

Наблюдение и надзор

Член 57

Система за наблюдение на корабите

▼M1

1.  
Чрез дерогация от член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки на знамето въвеждат VMS за всички свои риболовни кораби с обща дължина 12 метра или повече и за всички свои кораби влекачи, независимо от тяхната дължина, в съответствие с приложение XV към настоящия регламент. Всички такива кораби предават съобщения най-малко веднъж на всеки два часа, с изключение на корабите влекачи и корабите с мрежи гъргър, които предават съобщения най-малко всеки час.
2.  
Риболовните кораби, от които се изисква да разполагат с VMS в съответствие с параграф 1, започват да предават на секретариата на ICCAT данни от VMS най-малко 5 дни преди началото на срока на валидност на разрешението им и продължават да ги предават най-малко 5 дни след изтичането на този срок, освен ако до Комисията не е било изпратено предварително искане за заличаване на кораба от регистъра на ICCAT за корабите.

▼B

3.  
С оглед на контрола капитанът или представител на капитана предприемат мерки, с които се гарантира, че корабите за улов с разрешение за извършване на активен риболов на червен тон продължават да предават данни от VMS, когато са в пристанище, освен в случаите, когато е налице система за сигнализиране за влизане и излизане от пристанище.
4.  
Държавите членки гарантират, че техните центрове за наблюдение на риболова препращат на Комисията и на посочен от нея орган в реално време и във формàта „https data feed“ (подаване на данни по обезопасен протокол https) съобщенията на VMS, получени от риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме. Комисията препраща тези съобщения на секретариата на ICCAT.
5.  

Държавите членки гарантират, че:

▼M1

а) 

съобщенията на VMS от риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме, се препращат на Комисията, както е посочено в параграф 1;

▼B

б) 

в случай на техническа неизправност на VMS алтернативните съобщения от плаващите под тяхното знаме риболовни кораби, получени съгласно член 25, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011, се препращат на Комисията от техните центрове за наблюдение на риболова в рамките на 24 часа от получаването им;

▼M1

ба) 

в случай на техническа неизправност на VMS съответният кораб влекач се заменя с друг кораб влекач с напълно функционираща VMS; ако няма друг кораб влекач, на борда се инсталира или се използва, ако вече е инсталирана, нова функционираща система VMS, веднага щом това е възможно и не по-късно от 72 часа, освен в случай на непреодолима сила, за която следва да се съобщи на секретариата на ICCAT; междувременно, считано от момента на установяване и/или съобщаване на техническата неизправност, капитанът или неговият представители съобщават на всеки час на контролните органи на държавата членка на знамето актуалните географски координати на кораба влекач чрез подходящи средства за телекомуникация;

▼B

в) 

съобщенията, препратени на Комисията, са последователно номерирани (с уникален номер) с цел да се избегне дублиране;

г) 

съобщенията, препратени на Комисията, са в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

6.  
Всяка държава членка гарантира поверителността на всички съобщения, предоставени на нейните инспекционни кораби, и използването им единствено за целите на инспекциите при операции в открито море.

Раздел 9

Инспекции и правоприлагане

Член 58

Схема на ICCAT за съвместна международна инспекция

1.  
Съвместните международни инспекции се извършват в съответствие със схемата на ICCAT за съвместни международни инспекции („схемата на ICCAT“) за целите на международния контрол извън водите под национална юрисдикция, както е посочено в приложение IX към настоящия регламент.
2.  
Държавите членки, чиито риболовни кораби притежават разрешение за извършване на дейности във връзка с червения тон, назначават инспектори и провеждат инспекции в открито море съгласно схемата на ICCAT.
3.  
Ако през даден период повече от 15 риболовни кораба, плаващи под знамето на дадена държава членка, извършват дейности във връзка с червения тон в зоната на конвенцията, въз основа на оценка на риска съответната държава членка разполага инспекционен кораб за целите на инспекциите и контрола в открито море в зоната на конвенцията за целия период, през който корабите се намират там. Това задължение се счита за изпълнено, когато държавите членки си сътрудничат при разполагането на инспекционен кораб или когато инспекционен кораб на Съюза е разположен в зоната на конвенцията.
4.  
Комисията или определен от нея орган може да назначава инспектори на Съюза по схемата на ICCAT.
5.  
За целите на параграф 3 Комисията или определен от нея орган координира дейностите по надзор и инспекции за Съюза. Съгласувано със заинтересованите държави членки Комисията може да изготви програми за съвместни инспекции, които да позволят на Съюза да изпълни задължението си по схемата на ICCAT. Държавите членки, чиито риболовни кораби извършват улов на червен тон, приемат необходимите мерки, за да улеснят изпълнението на тези програми, особено с оглед на необходимите човешки и материални ресурси, както и на периодите и географските зони, където тези ресурси трябва да се използват.
6.  
В срок до 1 април всяка година държавите членки съобщават на Комисията имената на инспекторите и на инспекционните кораби, които възнамеряват да включат в схемата на ICCAT през годината. Въз основа на тази информация и в сътрудничество с държавите членки Комисията изготвя план за ежегодното участие на Съюза в схемата на ICCAT, който се изпраща на секретариата на ICCAT и на държавите членки.

Член 59

▼M1

Инспекции в случай на съмнение за нарушения

▼B

Държавата членка на знамето гарантира, че физическите инспекции на риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, се извършват под нейно ръководство и в нейни пристанища или, когато тези кораби не са в нейно пристанище — от инспектори, определени от нея, ако риболовните кораби:

а) 

не са спазили изискванията по отношение на записването и докладването, посочени в членове 31 и 32; или

б) 

са извършили нарушение на настоящия регламент или тежко нарушение, посочено в член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 60

Кръстосани проверки

1.  
В съответствие с член 109 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка проверява информацията и навременното представяне на докладите от инспекциите и докладите на наблюдателите, данните от VMS и когато е целесъобразно, еBCD и корабните дневници на своите риболовни кораби, документите за прехвърляне и трансбордиране и документите за улов.
2.  
Държавите членки извършват кръстосани проверки на всяка операция по разтоварване, трансбордиране или поставяне в клетки, при които вписаните в риболовния дневник или в декларацията за трансбордиране количества по видове се сравняват с количествата, вписани в декларацията за разтоварване или в декларацията за поставяне в клетки, както и във всеки друг съответен документ като фактура и/или документ за продажба.

Раздел 10

Правоприлагане

▼M1

Член 61

Осигуряване на прилагането

Без да се засягат членове 89—91 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, и по-специално задължението на държавите членки да предприемат подходящи мерки за прилагане по отношение на даден риболовен кораб, държавата членка на рибовъдното стопанство предприема подходящи мерки за прилагане по отношение на дадено рибовъдно стопанство, когато в съответствие с приложимото национално право бъде установено, че това стопанство не спазва членове 45б – 52 от настоящия регламент. Мерките могат да включват, в зависимост от тежестта на нарушението и в съответствие с приложимото национално право, спиране на действието на разрешението или изваждане на рибовъдното стопанство от националния списък на стопанствата и/или налагане на финансови санкции.

▼B

ГЛАВА VI

Предлагане на пазара

Член 62

Пазарни мерки

1.  
Без да се засягат разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1224/2009 и (ЕО) № 1005/2008 и на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ), в Съюза се забраняват търговията, разтоварването, вносът, износът, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, реекспортът и трансбордирането на червен тон, които не са придружени от точна, пълна и заверена документация, изисквана съгласно настоящия регламент и други правни актове на Съюза за прилагане на правилата на ICCAT относно програмата за документация на улова на червен тон.
2.  

В Съюза се забраняват търговията, вносът, разтоварването, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, преработката, износът, реекспортът и трансбордирането на червен тон, ако той:

а) 

е бил уловен от риболовни кораби или капани на държава на знамето, която не разполага с квота или ограничение на улова за червен тон по реда на мерките за опазване и управление на ICCAT; или

б) 

е бил уловен от кораб за улов или от капан, чиято индивидуална квота или възможностите за риболов на чиято държава са били изчерпани към момента на улова.

3.  
Без да се засягат регламенти (ЕО) № 1224/2009, (ЕО) № 1005/2008 и (ЕС) № 1379/2013, в Съюза се забраняват търговията, вносът, разтоварването, преработката и износът на червен тон от стопанства за угояване или отглеждане, които не отговарят на изискванията в регламентите, посочени в параграф 1.

ГЛАВА VII

Заключителни разпоредби

Член 63

Оценка

При поискване от страна на Комисията държавите членки са длъжни незабавно да ѝ представят подробен доклад относно изпълнението на настоящия регламент. Въз основа на информацията, получена от държавите членки, Комисията изпраща на секретариата на ICCAT подробен доклад относно прилагането на Препоръка 19-04 в срок, определен от ICCAT.

Член 64

Финансиране

За целите на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ) настоящият регламент се счита за многогодишен план по смисъла на член 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 65

Поверителност

Данните, които се събират и обменят в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с приложимите правила за поверителност съгласно членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 66

Процедура за изменения

1.  

На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член 67 делегирани актове за изменение на настоящия регламент с цел адаптирането му към мерките, приети от ICCAT, които обвързват Съюза и неговите държавите членки, по отношение на:

▼M1

а) 

годишното пренасяне за червен тон съгласно член 8;

б) 

сроковете за докладване на информация, посочени в член 15, параграф 7, член 16, параграф 1, член 24, параграф 4, член 26, параграф 1, член 29, параграф 1, член 32, параграфи 2 и 3, член 35, параграфи 5 и 6, член 36, член 41, параграф 3, член 44, параграф 2, член 50, параграф 4, член 57, параграф 5, буква б) и член 58, параграф 6;

в) 

продължителността на риболовните сезони, предвидена в член 17, параграфи 1—4;

▼B

г) 

минималния референтен размер за опазване, посочен в член 19, параграфи 1 и 2 и в член 20, параграф 1;

д) 

процентите и референтните параметри, посочени в член 13, член 15, параграфи 3 и 4, член 20, параграф 1, член 21, параграф 2, член 38, параграф 1, член 44, параграф 2, член 50 и член 51, параграф 8;

е) 

информацията, която се представя на Комисията съгласно член 11, параграф 1, член 24, параграф 1, член 25, параграф 3, член 29, параграф 1, член 30, параграф 4, член 34, параграф 2, член 40, параграф 1 и член 55;

ж) 

задачи на националните наблюдатели и за регионалните наблюдатели на ICCAT, предвидени съответно в член 38, параграф 2 и член 39, параграф 5;

з) 

причините за отказ на разрешението за прехвърляне, посочени в член 41, параграф 1;

и) 

причините за изземване на улова и за освобождаване на рибата съгласно член 46, параграф 4;

й) 

броя на корабите, посочен в член 58, параграф 3;

▼M1

к) 

приложения I—XVб;

▼M1

л) 

съдържанието на декларацията за пренасяне, предвидена в член 7, параграф 2, буква а) и разпоредбите за поставяне в клетки, предвидени в член 7, параграф 2, буква б);

м) 

дерогациите по член 17, параграф 2 за определяне на риболовни зони, риболовни кораби и риболовни уреди и по член 17, параграф 3 за риболов на червен тон с цел отглеждане;

н) 

условията за назначаване на регионални наблюдатели на ICCAT в рибовъдните стопанства по член 39, параграф 4.

▼B

2.  
Всяко изменение, прието в съответствие с параграф 1, е строго ограничено до въвеждането в правото на Съюза на измененията или допълненията в съответните препоръки на ICCAT, които са обвързващи за Съюза.

Член 67

Упражняване на делегирането

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 66, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 17 октомври 2023 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в член 66, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  
Делегиран акт, приет съгласно член 66, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент или Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 68

Процедура на комитет

1.  
Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден по силата на член 47 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 69

Изменения на Регламент (ЕО) № 1936/2001

Регламент (ЕО) № 1936/2001 се изменя, както следва:

а) 

член 3, букви ж)— й), членове 4а, 4б и 4в и приложение Ia се заличават;

б) 

в приложение I тирето „Червен тон: Thunnus thynnus“ се заличава;

в) 

в приложение II редът „Thunnus thynnus: червен тон“ се заличава

Член 70

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2107

В Регламент (ЕС) 2017/2107 член 43 се заличава.

Член 71

Изменение на Регламент (ЕС) 2019/833

В Регламент (ЕС) 2019/833 член 53 се заличава.

Член 72

Отмяна

1.  
Регламент (ЕО) 2016/1627 се отменя.
2.  
Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XVI към настоящия регламент.

Член 73

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОРАБИТЕ ЗА УЛОВ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 19

1. Всяка държава членка гарантира спазването на следните ограничения на капацитета:

а) 

максималният брой на нейните кораби, съоръжени с въдици и жива стръв и кораби за тралене, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон, се ограничава до броя на корабите, участвали в целеви риболов на червен тон през 2006 г.;

б) 

максималният брой на нейните кораби за непромишлен риболов, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон в Средиземно море, се ограничава до броя на корабите, участвали в улов на червен тон през 2008 г.;

в) 

максималният брой на нейните кораби за улов, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон в Адриатическо море, се ограничава до броя на корабите, участвали в риболов на червен тон през 2008 г.

Всяка държава членка разпределя индивидуални квоти на съответните кораби.

2. Всяка държава членка може да разпредели:

— 
не повече от 7 % от квотата си за улов на червен тон между своите кораби, съоръжени с въдици и жива стръв и кораби за тралене. Корабите, плаващи под знамето на Франция, чиято обща дължина е под 17 метра и които извършват дейност в Бискайския залив, могат да извършват улов на най-много 100 тона червен тон с тегло не по-малко от 6,4 kg или с дължина на тялото до развилката на опашната перка 70 cm;
— 
не повече от 2 % от квотата си за улов на червен тон между своите кораби, извършващи крайбрежен непромишлен риболов на прясна риба в Средиземно море;
— 
не повече от 90 % от квотата си за улов на червен тон между своите кораби за улов в Адриатическо море с цел отглеждане.

3. Хърватия може да прилага минимално тегло 6,4 kg или 66 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка за не повече от 7 % от теглото на екземплярите червен тон, уловен в Адриатическо море от плаващи под нейното знаме кораби с цел отглеждане.

4. Държавите членки, чиито кораби, съоръжени с въдици и жива стръв, кораби с парагади, рибарски лодки и кораби за тралене разполагат с разрешение за риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, въвеждат следните изисквания за маркировка на опашката:

— 
маркировка на опашката се поставя на всеки екземпляр риба тон веднага след неговото разтоварване;
— 
всяка маркировка на опашката трябва да има уникален идентификационен номер, да е посочена в документите за улов на червен тон и да бъде изписана четливо и незаличимо върху външната страна на всяка опаковка, съдържаща риба тон.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДНЕВНИКА

A.   КОРАБИ ЗА УЛОВ

Минимални спецификации за риболовния дневник:

1. 

Страниците на дневника трябва да са номерирани.

2. 

Дневникът се попълва всеки ден (до полунощ) или преди пристигане в пристанище.

3. 

При наличието на инспекции, извършени в открито море, те се отразяват в дневника.

4. 

Копие на всяка страница остава приложено към дневника.

5. 

Дневникът се съхранява на борда и съдържа сведения за период от една година от извършването на дейност.

Минимална стандартна информация за риболовния дневник:

1. 

Име и адрес на капитана.

2. 

Дати и пристанища на заминаване; дати и пристанища на пристигане.

3. 

Име на кораба, регистрационен номер, номер в ICCAT, международна радиопозивна и номер в ММО (ако има такъв).

4. 

Риболовен уред:

а) 

вид код на ФАО;

б) 

размери (напр. дължина, размер на окото на мрежата, брой куки).

5. 

Операции в открито море, описани (най-малко) в един ред от риболовния дневник за всеки ден от риболовния рейс, като се посочва:

а) 

дейността (например риболов, плаване);

б) 

позицията: точното местоположение през деня (в градуси и минути), записано за всяка риболовна операция или в 12 ч. на обяд, когато през този ден не е била провеждана риболовна операция;

в) 

доклад за улова, включително:

— 
код на ФАО;
— 
закръглена стойност на теглото (RWT) в kg на ден;
— 
брой екземпляри на ден.

По отношение на корабите с мрежи гъргър тези данни се записват за всяка риболовна операция, включително при нулев улов.

6. 

Подпис на капитана.

7. 

Средства за претегляне: приблизителна оценка, претегляне на борда.

8. 

В риболовния дневник се вписва еквивалентното живо тегло на рибата, като се посочват коефициентите на преобразуване, използвани при изчисленията.

Минимална информация за риболовния дневник при разтоварване или трансбордиране:

1. 

Дати и пристанище на разтоварване или трансбордиране.

2. 

Продукти:

а) 

видове и представяне с кода на ФАО;

б) 

брой екземпляри или кутии и количество в kg.

3. 

Подпис на капитана или агента на кораба.

4. 

В случай на трансбордиране: име, знаме и номер в ICCAT на приемащия кораб.

Минимална информация за риболовния дневник при прехвърляне в клетки:

1. 

Дата, час и местоположение (географска ширина и дължина) в момента на прехвърлянето.

2. 

Продукти:

а) 

идентификация на видовете с кода на ФАО;

б) 

брой екземпляри и количество в kg, прехвърлени в клетки.

3. 

Име, знаме и номер в ICCAT на кораба влекач.

4. 

Име и номер в ICCAT на рибовъдното стопанство по местоназначение.

5. 

В случай на съвместна риболовна операция в допълнение към информацията, посочена в точки 1—4, капитанът на кораба записва в риболовния дневник:

а) 

относно кораба за улов, от който рибата се прехвърля в клетки:

— 
количеството на качения на борда улов,
— 
количеството улов, приспаднато от неговата индивидуална квота,
— 
имената на другите кораби, участващи в съвместната риболовна операция;
б) 

относно другите кораби за улов, участващи в съвместната риболовна операция, но не и в прехвърлянето на рибата:

— 
имената, международни радиопозивни и номерата в ICCAT на тези кораби,
— 
уточнение, че никакъв улов не е бил качван на борда или прехвърлян в клетки,
— 
количеството улов, приспаднато от техните индивидуални квоти,
— 
името и номера в ICCAT на кораба за улов, посочен в буква а).

Б.   КОРАБИ ВЛЕКАЧИ

1. Капитанът на кораба влекач записва ежедневно в риболовния дневник датата, часа и местоположението на прехвърлянето, прехвърлените количества (брой екземпляри и количество в kg), номера на клетката, както и името, знамето и номера в ICCAT на кораба за улов, името и номера в ICCAT на другия кораб (или кораби), участващ в операцията, рибовъдното стопанство по местоназначение и неговия номер в ICCAT и номера на декларацията на ICCAT за прехвърляне.

2. Посочват се също по-нататъшните прехвърляния към допълнителни кораби или друг кораб влекач, като се предоставя същата информация като посочената в точка 1, както и името, знамето и номерът в ICCAT на допълнителния кораб или кораба влекач и номерът на декларацията на ICCAT за прехвърляне.

3. Риболовният дневник трябва да съдържа ежедневно данни за всички операции по прехвърляне, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен по всяко време за целите на контрола.

В.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОРАБИ

1. Капитанът на допълнителния кораб записва ежедневно в риболовния дневник дейностите, включително датата, часа и местоположението, количествата червен тон, качени на борда, и името на риболовния кораб, рибовъдното стопанство или капана, заедно с които е извършвал дейност.

2. Риболовният дневник трябва да съдържа ежедневно данни за всички дейности, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен по всяко време за целите на контрола.

Г.   КОРАБИ ЗА ПРЕРАБОТКА

1. Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в риболовния дневник датата, часа и местоположението на дейностите и количествата, които са трансбордирани, както и броя и теглото на червения тон, получен от рибовъдните стопанства, капаните или корабите за улов, според случая. Капитанът също така съобщава имената и номерата в ICCAT на рибовъдните стопанства, капаните или корабите за улов.

2. Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в дневник за преработка закръгленото тегло и броя прехвърлени или трансбордирани екземпляри, използвания коефициент на преобразуване, както и теглото и количествата за всяко продуктово представяне.

3. Капитанът на кораба за преработка трябва да има готов план за складиране, който показва разположението и количествата от всеки рибен вид и представяне.

4. Риболовният дневник трябва да съдържа ежедневно данни за всяка операция по трансбордиране, извършена през риболовния сезон. Риболовният дневник, дневникът за преработката, планът за складиране, както и оригиналите на декларациите на ICCAT за трансбордиране се съхраняват на борда и са достъпни по всяко време за целите на контрола.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА УЛОВАФормуляр за докладване на улова

Знаме

№ в ICCAT

Име на кораба

Начална дата на доклада

Крайна дата на доклада

Продължителност на доклада (дни)

Дата на улова

Местонахождение на улова

Улов

Приписано тегло в случай на съвместна риболовна операция (kg)

Геогр. ширина

Геогр. дължина

Тегло (kg)

Брой екземпляри

Средно тегло (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНА РИБОЛОВНА ОПЕРАЦИЯСъвместна риболовна операция

Държава на знамето

Име на кораба

№ в ICCAT

Продължителност на операцията

Самоличност на операторите

Индивидуална квота на кораба

Коефициент на разпределение на кораб

Рибовъдни стопанство по местоназначение за угояване и отглеждане

ДСК

№ в ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата …

Заверено от държавата на знамето …
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ICCAT ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ