EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0065-20161217

Consolidated text: Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2012 година съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно достатъчната степен на защита на личните данни от страна на Нова Зеландия (нотифицирано под номер C(2012) 9557) (текст от значение за ЕИП) (2013/65/ЕС)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/65/2016-12-17

02013D0065 — BG — 17.12.2016 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно достатъчната степен на защита на личните данни от страна на Нова Зеландия

(нотифицирано под номер C(2012) 9557)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/65/ЕС)

(ОВ L 028, 30.1.2013 г., стp. 12)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2295 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 16 декември 2016 година

  L 344

83

17.12.2016
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно достатъчната степен на защита на личните данни от страна на Нова Зеландия

(нотифицирано под номер C(2012) 9557)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/65/ЕС)Член 1

1.  За целите на член 25, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО се счита, че Нова Зеландия осигурява достатъчна степен на защита на личните данни, предавани от Съюза.

2.  Компетентният надзорен орган за прилагането на правните норми за защита на данните в Нова Зеландия е посочен в приложението към настоящото решение.

▼M1

Член 2

Когато компетентните органи в държавите членки упражняват правомощията си съгласно член 28, параграф 3 от Директива 95/46/ЕО, което води до спиране или окончателна забрана на потоците от данни към Нова Зеландия, за да защитят физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, съответната държава членка незабавно информира Комисията, която препраща информацията на другите държави членки.

Член 3

1.  Комисията осъществява постоянно наблюдение на промените в правния ред на Нова Зеландия, които биха могли да повлияят на действието на настоящото решение, включително промените по отношение на достъпа на публичните органи до лични данни, с цел да прецени дали Нова Зеландия продължава да гарантира достатъчна степен на защита на личните данни.

2.  Държавите членки и Комисията се информират взаимно за случаите, при които действията на органите, които отговарят за осигуряване на спазването на нормите за защита в Нова Зеландия, не са достатъчни за осигуряване на тяхното спазване.

3.  Държавите членки и Комисията се информират взаимно за евентуални признаци, че намесата от страна на публичните органи на Нова Зеландия, които отговарят за националната сигурност, правоприлагането или други обществени интереси, в правото на физическите лица на защита на личните им данни надхвърля строго необходимото или че няма ефективна правна защита срещу подобна намеса.

4.  Ако има доказателства, че повече не се осигурява достатъчна степен на защита, включително в ситуациите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, Комисията информира компетентния орган на Нова Зеландия и при необходимост предлага проект за мерки в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, с оглед отменяне или спиране на действието на настоящото решение или ограничаване на неговото приложно поле.

▼B

Член 4

Комисията наблюдава прилагането на настоящото решение и съобщава съответните констатации на комитета, учреден съгласно член 31 от Директива 95/46/ЕО, включително всяка информация, която би могла да има отражение върху съдържащата се в член 1 от настоящото решение констатация, че защитата в Нова Зеландия е достатъчна по смисъла на член 25 от Директива 95/46/ЕО, както и всяка информация, че решението се прилага по дискриминационен начин.

Член 5

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да се съобразят с настоящото решение до 20 март 2013 г.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Компетентен надзорен орган по член 1, параграф 2 от настоящото решение:

Privacy Commissioner:

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Тел.: +64-4-474 7590

Електронна поща за контакти: enquiries@privacy.org.nz

Уебсайт: http://privacy.org.nz/

Top