EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0077-20061229

Consolidated text: Директива 96/77/ЕО на Комисията от 2 декември 1996 година за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/77/2006-12-29

1996L0077 — BG — 29.12.2006 — 007.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 96/77/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 1996 година

за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 339, 30.12.1996, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 98/86/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 ноември 1998 година

  L 334

1

9.12.1998

►M2

ДИРЕКТИВА 2000/63/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 5 октомври 2000 година

  L 277

1

30.10.2000

►M3

ДИРЕКТИВА 2001/30/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 2 май 2001 година

  L 146

1

31.5.2001

►M4

ДИРЕКТИВА 2002/82/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 15 октомври 2002 година

  L 292

190

28.10.2002

►M5

ДИРЕКТИВА 2003/95/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 октомври 2003 година

  L 283

71

31.10.2003

►M6

ДИРЕКТИВА 2004/45/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 16 април 2004 година

  L 113

19

20.4.2004

►M7

ДИРЕКТИВА 2006/129/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 8 декември 2006 година

  L 346

15

9.12.2006
▼B

ДИРЕКТИВА 96/77/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 1996 година

за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно хранителните добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека ( 1 ), изменена с Директива 94/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), и по-специално член 3, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид становището на Научния комитет по храните;

като има предвид, че е необходимо да бъдат установени специфични критерии за чистота на всички добавки, различни от оцветителите и подсладителите, фигуриращи в Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите ( 3 );

като има предвид, че е необходимо да бъдат заменени критериите за чистота, установени от Директива 65/66/ЕИО на Съвета от 26 януари 1965 г. за определяне на специфични критерии за чистота на консервантите, разрешени за влагане в храните, предназначени за консумация от човека ( 4 ), изменена с Директива 86/604/ЕИО ( 5 );

като има предвид, че е необходимо да бъдат заменени критериите за чистота, установени в Директива 78/664/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. за определяне на специфични критерии за чистота на антиоксидантите, които могат да бъдат влагани в храните, предназначени за консумация от човека ( 6 ), изменена с Директива 82/712/ЕИО ( 7 );

като има предвид, че следователно Директиви 65/66/ЕИО и 78/664/ЕИО трябва да бъдат отменени;

като има предвид, че трябва да се държи сметка за спецификациите и технологиите за анализ, отнасящи се за добавките, определени от Съвместния ФАО/СЗО експертен комитет по хранителните добавки (СЕКХД);

като има предвид, че хранителните добавки, получени посредством други технологии на производство или на основата на суровини, които се различават чувствително от тези, които са или обхванати от оценката на Научния комитет по храните или са упоменати в настоящата директива, трябва да бъдат представени на Научния комитет по храните с цел извършване на пълна оценка, като ударението се поставя върху критериите за чистота;

като има предвид, че разпоредбите, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по храните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Критериите за чистота, посочени в член 3, параграф 3, буква а) на Директива 89/107/ЕИО, установени за хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите, упоменати в Директива 95/2/ЕО, са постановени в приложението.

▼M1

Член 2

Критериите за чистота, посочени в член 1, заменят критериите за чистота, определени в Директиви 65/66/ЕИО, 78/663/ЕИО и 78/664/ЕИО.

▼B

Член 3

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 юли 1997 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Продуктите, пуснати на пазара или етикетирани преди 1 юли 1997 г., които не са съобразени с настоящата директива, могат да бъдат продавани до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕЕ 200 СОРБИНОВА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование

Сорбинова киселина,

транс, транс-хекса-, 24-деноинова киселина.

Einecs

203-768-7

Химична формула

С6H8О2

Молекулно тегло

112,12

Състав

Не по-малко от 99 % за безводната форма на веществото.

Описание

Безцветни иглички или бял свободен прах, с лека специфична миризма и чиито цвят не се променя след 90 минути нагряване при температура 105 °С.

Идентификация

А. Температура на топене;

Между 133 °С и 135 °С, след обезводняване във вакуум в продължителност на 4 часа в сушилен шкаф със сярна киселина.

Б. Спектрометрия;

Под формата на разтвор от изопропанол (1 към 4 000 000) максимална абсорбция при 254 ± 2 nm.

В. Положителен резултат за двойни връзки

 
 

Г. Температура на сублимиране.

80 °С

Чистота

Водно съдържание

Не повече от 0,5 % (по метода на Карл Фишер).

Сулфатни сажди

Не повече от 0,2 %.

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени във формалдехиди).

Арсеник

Не повече от 3 mg/kg.

Олово

Не повече от 5 mg/kg.

Живак

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg.

Е 202 КАЛИЕВ СОРБАТ

Определение

Химично наименование

Калиев сорбат,

калиев (Е Е)-хекса-2,4-диеноат,

Калиева сол на транс, транс-хекса-2,4-деноиновата киселина.

Einecs

246-376-1

Химична формула

С6H7О2К.

Молекулно тегло

150,22

Състав

Не по-малко от 99 %, изчислен на основата на сухото вещество.

Описание

Бял кристален прах, чиито цвят не се променя след 90 минути загряване при температура 105 °С.

Идентификация

А. Температура на топене на сорбиновата киселина изолирана чрез подкиселяване и без прекристализация от 133 °С до 135 °С, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина;

 
 

Б. Положителни тестове за откриване на калий и двойни връзки.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване

Не повече от 1,0 % (105 °С, 3 часа).

Киселинност или алкалност

Не повече от 1,0 % (изразени в сорбинова киселина или К2СО3).

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени във формалдехиди).

Арсеник

Не повече от 3 mg/kg.

Олово

Не повече от 5 mg/kg.

Живак

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg.

Е 203 КАЛЦИЕВ СОРБАТ

Определение

Химично наименование

Калциев сорбат,

Калциеви соли на транс, транс-хекса-2,4-деноиновата киселина.

Einecs

231-321-6

Химична формула

С12H14О4Са

Молекулно тегло

262,32

Състав

Не по-малко от 98 % изчислени на основата на сухото вещество.

Описание

Фин, бял кристален прах, чиито цвят не се променя след 90 минути загряване при 105 °С.

Идентификация

А. Температура на топене на сорбиновата киселина изолирана чрез подкиселяване и без прекристализация при 133 °С до 135 °С, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина;

 
 

Б. Положителни тестове за откриване на калций и двойни връзки.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване

Не повече от 2,0 %, определени след обезводняване в продължение на 4 часа, във вакуум, в сушилен шкаф със сярна киселина.

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени във формалдехиди).

Флуориди

Не повече от 10 mg/kg.

Арсеник

Не повече от 3 mg/kg.

Олово

Не повече от 5 mg/kg.

Живак

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg.

Е 210 БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование

Бензоена киселина,

Бензенкарбоксилова киселина,

Фенилкарбоксилова киселина.

Einecs

200 - 618 - 2

Химична формула

С7H6О2

Молекулно тегло

122,12

Състав

Не по-малко от 99,5 % на основата на безводното вещество.

Описание

Бял кристален прах.

Идентификация

А. Температура на топене;

121,5 °С—123,5 °С

Б. Положителен резултат от тест на сублимиране и за определяне на бензоата.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % след обезводняване със сярна киселина в продължение на 3 часа.

рН

Около 4 (воден разтвор).

Сулфатни сажди

Не повече от 0,05 %.

Хлорни органични съединения

Не повече от 0,07 % изразени в хлор, отговарящ на 0,3 %, изчислен в монохлорбензолова киселина.

Лесно окисляеми вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки, до получаване на розов цвят, който остава такъв около 30 секунди. Разтваря се 1 g от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се определя процентното съдържание с помощта на 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml.

Лесно овъгляеми вещества

Разтвор, изпълнен на студено от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5 - 95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение (1), 0,3 ml железен хлорид С съединение (2), 0,1 ml меден сулфат С съединение (3) и 4,4 ml вода.

Полициклични киселини

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с бензоена киселина, първата утайка не трябва да има температура на топене, различна от тази на бензоената киселина.

Арсеник

Не повече от 3 mg/kg.

Олово

Не повече от 5 mg/kg.

Живак

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg.

Е 211 НАТРИЕВ БЕНЗОАТ

Определение

Химично наименование

Натриев бензоат,

Натриеви соли на бензенкарбоксиловата киселина,

Натриеви соли на фенилкарбоксилова киселина.

Einecs

208-534-8

Химична формула

С7H5О2Na

Молекулно тегло

144,11

Състав:

Не по-малко от 99 % С7H5О2Na измерено след изсушаване в при 105 °С в продължение на 4 часа.

Описание:

Бял кристален прах и бели гранули, на практика без мирис.

Идентификация

А. Разтворимост;

Лесно разтворим във вода, трудно разтворим в етанол.

Б. Температура на топене на бензоената киселина;

Интервалът на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без повторна кристализация: 121,5 °С—123,5 °С, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина.

В. Положителен резултат от тест за изолиране на натриев бензоат.

 
 

Чистота

агуба при обезводняване:

Не повече от 1,5 % след обезводняване при 105 °С в продължение на 4 часа.

Лесно окисляеми вещества:

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки, до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 г от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се титрува с помощта на 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml.

Полициклични киселини:

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с натриев бензоат, първата утайка не трябва да има интервал на температура на топене, различна от тази на бензоената киселина.

Хлорни органични съединения:

Не повече от 0,06 %, което отговаря на 0,25 %, изразени в монохлорбензоена киселина.

Степен на киселинност или алкалност:

Неутрализация на 1 г натриев бензоат при наличие на фенолфталеин. Не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NaOH или 0,1 N HCl.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 212 КАЛИЕВ БЕНЗОАТ

Определение

Химично наименование:

Калиев бензоат,

Калиеви соли на бензенкарбоксиловата киселина,

Калиеви соли на фенилкарбоксилова киселина.

Einecs

209-481-3

Химична формула:

С7H5КО2-3Н2О

Молекулно тегло:

214,27

Състав:

Не по-малко от 99 % С7H5КО2 , измерено след изсушаване в при 105 °С при постоянно тегло.

Описание:

Бял кристален прах.

Идентификация

А. Температура на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: 121,5 °С — 123,5 °С, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина;

 
 

Б. Положителен резултат от тест за изолиране на калиев бензоат.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 26,5 %, определени след обезводняване при 105 °С.

Хлорни органични съединения:

Не повече от 0,06 %, изразени в Cl, което отговаря на 0,25 %, изразени в монохлорбензоена киселина.

Лесно окисляеми вещества:

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки, до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се титрува с помощта на 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml.

Лесно овъгляеми вещества:

Разтвор, изпълнен на студено от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение, 0,3 ml железен хлорид С съединение, 0,1 ml меден сулфат С съединение и 4,4 ml вода.

Полициклични киселини:

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с калиев бензоат, първата утайка не трябва да има интервал на температура на топене, различна от тази на бензоената киселина.

Степен на киселинност или алкалност:

Неутрализация при наличие на фенолфталеин на 1 g калиев бензоат. Не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NаОН или 0,1 N HCl.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 213 КАЛЦИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними

Монокалциев бензоат

Определение

Химично наименование:

Калциев бензоат,

Дикалциев бензоат.

Einecs

218-235-4

Химична формула:

Безводен:

С14H10О4Са,

Монохидратен:

С14H10О4Са-Н2О,

Трихидратен:

С14H10О4СА-3Н2О.

Молекулно тегло:

Безводен:

282,31,

Монохидратен:

300,32,

Трихидратен:

336,36.

Състав:

Не по-малко от 99 % след изсушаване в при 105 °С.

Описание:

Бели или безцветни кристали, или бял прах.

Идентификация

А. Температура на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: от 121,5 °С до 123,5 °С, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина;

 
 

Б. Положителен резултат от тест за изолиране на калциев бензоат.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 17,5 %, определени след обезводняване при 105 °С и при постоянно тегло.

Вещества, неразтворими във вода:

Не повече от 0,3 %.

Хлорни органични съединения:

Не повече от 0,06 %, изразени в Cl, което отговаря на 0,25 %, изразени в монохлорбензоена киселина.

Лесно окисляеми вещества:

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки, до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се титрува с помощта на 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml.

Лесно овъгляеми вещества:

Разтвор, приготвен на студено от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение, 0,3 ml железен хлорид С съединение, 0,1 ml меден сулфат С съединение и 4,4 ml вода.

Полициклични киселини:

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с калиев бензоат, първата утайка не трябва да има интервал на температура на топене, различна от тази на бензоената киселина.

Степен на киселинност или алкалност:

Неутрализация при наличие на фенолфталеин на 1 g калциев бензоат. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml от 0,1 N NаОН или 0,1 N HCl.

Флуориди:

Не повече от 10 mg/kg.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 214 ЕТИЛОВ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними:

Етилпарабен,

Етилов р-оксибензоат.

Определение

Химично наименование:

Етилов р-хидроксибензоат,

Етилов естер на р-хидроксибензоеновата киселина.

Einecs

204- 99-4

Химична формула:

Безводен: С9H10О3

Молекулно тегло:

166,8

Състав:

Не по-малко от 99,5 % след изсушаване в продължение на 2 часа на 80 °С.

Описание:

Малки бели кристали практически безцветни, или бял прах.

Идентификация

А. Температура на топене;

115 °С—118 °С

Б. Положителен резултат от тест за откриване на p-хидроскибензоат;

Температура на топене на р-хидроксибензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: от 213 °С до 217 °С, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

В. Положителен резултат от тест за алкохол.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,5 % след обезводняване при температура 80 °С в продължение на 2 часа.

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,05 %.

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина:

Не повече от 0,35 %, изразени в р-хидроксибензоена киселина

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 215 НАТРИЕВ ЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Определение

Химично наименование:

Натриев Етил р-оксибензоат,

Натриево производно на етиловия естер на р-хидроксибензоеновата киселина.

Einecs

252-487-6

Химична формула:

С9H9О3

Молекулно тегло:

188,8

Състав:

Не по-малко от 83 % етилов естер на р-хидроксибензоеновата киселина на безводна основа.

Описание:

Бял кристален хигроскопичен прах.

Идентификация

А. Температура на топене;

115 °С—118 °С след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина.

Б. Положителен резултат от тест за откриване на p-хидроскибензоат;

Температура на топене на р-хидроксибензоената киселина, производна от пробата: от 213 °С до 217 °С.

В. Положителен резултат от тест за откриване на натрий;

 
 

Г. Течният 0,1 % разтвор трябва да има рН между 9,9 и 10,3.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 5 %, определени след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина.

Сулфатни сажди:

37—39 %.

Р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина:

Не повече от 0,35 % изразени в р-хидроксибензоена киселина.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

▼M7 —————

▼B

Е 218 МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

Метилпарабен,

метил р-оксибензоат.

Определение

Химично наименование:

Метил р-хидроксибензоат,

Метилов естер на р-хидроксибензоеновата киселина.

Einecs

243-171-5

Химична формула:

С8H8О3

Молекулно тегло:

152,15

Състав:

Не по-малко от 99 % след обезводняване при 80 °С в продължение на 2 часа.

Описание:

Малки безцветни кристали, почти без мирис или бял кристален прах.

Идентификация

А. Температура на топене;

От 125 °С до 128 °С

Б. Положителен резултат от тест за откриване на р-хидроксибензоат.

Температурата на топене на p-хидроскибензоената киселина производна от пробата: 213 °С — 217 °С след обезводняване в продължение на 2 часа на температура 80 °С.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,5 % след обезводняване при температура 80 °С в продължение на 2 часа.

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,05 %.

Р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина:

Не повече от 0,35 %, изразени в р-хидроксибензоена киселина

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 219 НАТРИЕВ МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Определение

Химично наименование:

Метил р-хидроксибензоат,

Натриев дериват на метиловия естер на р-хидроксибензоеновата киселина.

Химична формула:

С8H7О3Na

Молекулно тегло:

174,15

Състав:

Не по-малко от 99,5 % на безводна основа.

Описание:

Бял хигроскопичен прах.

Идентификация

А. След измиване с вода и след обезводняване при 80 °С в продължение на 2 часа, бялата утайка получена чрез подкиселяване с хлороводородна киселина на 10 % разтвор (тегло/обем) на натриевия дериват на метиловия естер на р-хидроксибензоеновата киселина (като се използва лакмусова хартия за индикатор) трябва да има температура на топене между 125 °С и 128 °С;

 
 

Б. Положителен резултат от тест за откриване на натрий;

 
 

В. Водният 0,1 % разтвор несъдържащ въглероден двуокис трябва да има рН между 9,7 и 10,3.

 
 

Чистота

Водно съдържание:

Не повече от 5 % (по метода на Карл Фишер).

Сулфатни сажди:

От 40 до 44,5 % на безводна основа.

Р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина:

Не повече от 0,35 % изразени в р-хидроксибензоена киселина

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 220 СЕРЕН ДВУОКИС

Определение

Химично наименование

Серен двуокис,

Анхидрид на сернистата киселина.

Einecs

231-195-2

Химична формула:

SO2

Молекулно тегло:

64,07

Състав:

Не по-малко от 99.

Описание:

Безцветен, негорим задушлив газ.

Идентификация

А. Положителен резултат от тест за откриване на сернисти вещества.

 
 

Чистота

Водно съдържание:

Не повече от 0,05 %.

Нелетливи остатъчни вещества:

Не повече от 0,01 %.

Серен триокис:

Не повече от 0,1 %.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg.

Други газове, които не влизат в естествения състав на въздуха:

Без следа.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 221 НАТРИЕВ СУЛФИТ

Определение

Химично наименование:

Натриев сулфит (безводен или със седем молекули вода)

Einecs

231-821-4

Химична формула:

Безводен:

Na2SO3

Със седем молекули вода

Na2SO37H2O

Безводен:

Молекулно тегло:

126,04,

Със седем молекули вода

252,16.

Състав:

Безводен:

не по-малко от 95 % Na2SO3 и не по-малко от 48 % SO2,

Със седем молекули вода:

не по-малко от 48 % Na2SO3 и не по-малко от 24 % SO2.

Описание:

Бял кристален прах или безцветни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на сулфит и на натрий;

 
 

Б. 10 % разтвор (безводен) или 20 % разтвор (със седем молекули вода) трябва да имат рН между 8,5 и 11,5.

 
 

Чистота

Тиофосфат:

Не повече от 0,1 %, на основата на съдържанието на SO2.

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 222 КИСЕЛ НАТРИЕВ СУЛФИТ

Определение

Химично наименование:

Натриев бисулфит,

Натриев кисел сулфит.

Einecs

231-921-4

Химична формула:

NаНSO3 воден разтвор

Молекулно тегло:

104,06

Състав:

Не по-малко от 32 % тегло/тегло NаНSO3.

Описание:

Бял кристален прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на сулфит и на натрий;

 
 

Б. 10 % разтвор трябва да имат рН между 2,5 и 5,5.

 
 

Чистота

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg Nа2SO3 на основата на съдържанието на SO2.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 223 НАТРИЕВ ДИСУЛФИТ

Синоними

Пиросулфит,

Натриев пиросулфит.

Определение

Химично наименование:

Натриев дисулфит,

Натриев кисел сулфит.

Einecs

231-673–0

Химична формула:

2S2O5

Молекулно тегло:

191,11

Състав:

Не по-малко от 95 % Nа2S2O5 и не по-малко от 64 % ЅО2.

Описание:

Бели кристали или бял кристален прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на сулфит и на натрий;

 
 

Б. 10 % разтвор трябва да има рН между 4 и 5,5.

 
 

Чистота

Тиосулфат:

Не повече от 0,1 % на основата на съдържанието на SO2.

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg на основата на съдържанието на SO2.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 224 КАЛИЕВ ДИСУЛФИТ

Синоними

Калиев пиросулфит

Определение

Химично наименование:

Калиев дисулфит,

Калиев пентаоксодисулфат.

Einecs

240-795-3

Химична формула:

К2S2O5

Молекулно тегло:

222,33

Състав:

Не по-малко от 90 % К2S2O5 и не по-малко от 51,8 % ЅО2, като останалото се състои на практика изцяло от калиев сулфат.

Описание:

Безцветни кристали или бял кристален прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на сулфит и на калий.

 
 

Чистота

Тиосулфат:

Не повече от 0,1 %, на основата на съдържанието на SO2.

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 226 КАЛЦИЕВ СУЛФИТ

Определение

Химично наименование:

Калциев сулфит

Einecs

218-235-4

Химична формула:

Са2SO3-2Н2О

Молекулно тегло:

156,17

Състав:

Не по-малко от 95 % СаSO32О и не по-малко от 39 % ЅО2.

Описание:

Бели кристали или бял кристален прах.

Идентификация

А. Много положителен на тест за детекция на сулфит и на калий.

 
 

Чистота

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 227 КАЛЦИЕВ БИСУЛФИТ

Определение

Химично наименование:

Калциев бисулфит,

Калциев хидроген сулфит.

Einecs

237-423-7

Химична формула:

Са(НSO3)2

Молекулно тегло:

202,22

Състав:

6 до 8 % (обемно тегло) сернист анхидрид и 2,5 до 3,5 % (обемно тегло) калциев диоксид, съответстващ на 10 до 14 % (обемно тегло) калциев хидроген сулфит Са(НSO3)2

Описание:

Воден разтвор със светло жълтозелен цвят и с ясна миризма на сернист анхидрид.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на сулфит и на калций.

 
 

Чистота

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg.

Е 228 КАЛИЕВ БИСУЛФИТ

Определение

Химично наименование:

Калиев бисулфит,

Калиев хидроген сулфит.

Einecs

231-870-1

Химична формула:

КНSO3

Молекулно тегло:

120,17

Състав:

Не по-малко от 280 g КНSO3 на литър (или 150 g SO2 на литър).

Описание:

Безцветен прозрачен воден разтвор.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на сулфит и на калий.

 
 

Чистота

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Селен:

Не повече от 10 mg/kg, на основата на съдържанието на SO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 230 БИФЕНИЛ

Синоними

Дифенил

Определение

Химично наименование

1,1'-бифенил,

Фенилбензен.

Einecs

202-163-5

Химична формула:

С12Н10

Молекулно тегло:

154,20

Състав:

Не по-малко от 99,8 %.

Описание:

Бели или бледожълти до кехлибарени кристали с характерна миризма.

Идентификация

А. Температура на топене;

68,5 °С до 70,5 °С

Б. Температура на дестилация.

Дестилира се напълно в интервал от 2,5 °С от 252,5 °С до 257,5 °С.

Чистота

Бензен:

Не повече от 10 mg/kg.

Ароматни амини:

Не повече от 2 mg/kg (изразени в анилин).

Фенолови производни:

Не повече от 5 mg/kg (изразени във фенол).

Лесно овъгляеми вещества:

Разтвор, изпълнен на студено от 0,5 g бифенил в 5 ml сярна киселина 94,5 — 95,5 %, не трябва да има цвят, по-наситен от този на базисен разтвор за сравнение, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение, 0,3 ml железен хлорид С съединение, 0,1 ml меден сулфат С съединение и 4,4 ml вода.

Трифенил и висши полифенилови производни:

Не повече от 0,2 %.

Полициклични ароматни въглеводороди:

Няма.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 231 ОРТОФЕНИЛ ФЕНОЛ

Синоними

Ортоксенол

Определение

Химично наименование:

(1,1'-бифенил)-2-ol,

2-хидроксидифенил,

о- хидроксидифенил.

Einecs

201-993-5

Химична формула:

С12Н10О

Молекулно тегло:

170,20

Състав:

Не по-малко от 99 %.

Описание:

Бял или леко жълтеникав кристален прах.

Идентификация

А. Температура на топене;

От 56 °С до 58 °С

Б. Положителен тест за откриване на фенолат.

Когато се добави 10 % разтвор на железен хлорид към етанолов разтвор (1 g в 10 ml), се получава зелен цвят.

Чистота

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,05 %.

Фенилов окис:

Не повече от 0,3 %.

Р-фенил фенол:

Не повече от 0,1 %.

1-нафтол:

Не повече от 0,01 %.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 232 НАТРИЕВ ОРТОФЕНИЛ ФЕНОЛ

Синоними

Натриев ортофенил фенат,

Натриева сол на ортофенилфенола.

Определение

Химично наименование:

Натриева сол на ортофенил фенола

Einecs

205-055-6

Химична формула:

С12Н9ОNа-4H2O

Молекулно тегло:

264,26

Състав:

Не по-малко от 97 % С12Н9ОNа-4H2O.

Описание:

Бял или леко жълтеникав кристален прах.

Идентификация

А. Положителен тест за откриване на фенолат и на натрий;

 
 

Б. Температура на топене на ортофенил фенола, изолиран чрез подкиселяване без прекристализация дериват на проба: 56 °С — 58 °С след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина;

 
 

В. Водният 2 % разтвор трябва да има рН между 11,1 и 11,8.

 
 

Чистота

Фенилов окис:

Не повече от 0,3 %.

Р-фенилфенол:

Не повече от 0,1 %.

1-нафтол

Не повече от 0,01 %.

Арсеник

Не повече от 3 mg/kg.

Олово

Не повече от 5 mg/kg.

Живак

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg.

Е 233 ТИАБЕНДАЗОЛ

Определение

Химично наименование:

4-(2-бензимидазолил)тиазол,

2-(4-тиазолил)-1Н-бензимидазол.

Einecs

205-725-8

Химична формула:

С10Н7N3S

Молекулно тегло:

201,26

Състав:

Не по-малко от 98 % на безводна основа.

Описание:

Бял или почти бял прах без мирис.

Идентификация

А. Температура на топене;

От 296 °С до 303 °С

Б. Спектрометри.

Максимална абсорбция в 0,1 N HCl (0,0005 % обемно тегло) при 302 nm, 258 nm и 243 nm:

image

при 302 nm ± nm: около 1 230;

image

при 258 nm ± nm: около 200;

image

при 243 nm ± nm: около 620.

Съотношение на абсорбция при 243 nm/302 nm = 0,47 до 0,53

Съотношение на абсорбция при 258 nm/302 nm = 0,14 до 0,18

Чистота

Съдържание на вода:

Не повече от 0,5 % (по метода на Карл Фишер).

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,2 %.

Селен:

Не повече от 3 mg/kg.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово:

Не повече от 10 mg/kg.

Е 234 НИЗИН

Определение

Низинът е съставен от множество тясно свързани полипептиди производни от естествени щамове на Streptococus lactis, Lаncefield група N.

Einecs

215-807-5

Химична формула:

С143Н230N42O37S7

Молекулно тегло:

3 354,12

Състав:

Низиновият концентрат не съдържа по-малко от 900 единици на милиграм в смес от твърди, не мазни млечни продукти с минимално съдържание на натриев хлорид 50 %.

Описание:

Бял прах.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 3 % при обезводняване при постоянно тегло при температура от 202 °С до 103 °С.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово:

Не повече от 10 mg/kg.

Е 235 НАТАМИЦИН

Синоними

Пимарицин

Определение

Натамицинът е фунгицид от групата на макролидните полиени и се добива от естествения щам на Streptomyces natalensis или на Streptococus lactis.

Einecs

231-683-5

Химична формула:

С33Н47 O13N

Молекулно тегло:

665,74

Състав:

Не по-малко от 95 % на безводна основа.

Описание:

Бял до кремав кристален прах.

Идентификация

А. Колориметрия;

Ако върху препаратно стъкло към няколко кристала натамицин се добави капка:

— концентрирана хлороводородна киселина, се получава син цвят,

— концентрирана фосфорна киселина, се получава зелен цвят,

който след няколко минути се променя на бледо червен цвят.

Б. Спектрометрия;

0,0005 % разтвор (обемно тегло) в 1 % разтвор от метанолово оцетна киселина има максимална абсорбция при около 290 nm, 303 nm и 318 nm, средно равнище около 280 nm и минимално равнище на абсорбция при около 250 nm, 295,5 nm и 311 nm.

В. рН;

5,5 — 7,5 (1 % разтвор (обемно тегло) в предварително неутрализирана смес от 20 части диметилформамид и 80 части вода)

Г. Специфично въртене.

image

= +250 до + 295° (1 % разтвор (обемно тегло) в кристализуема (ледена) оцетна киселина при 20 °С и изчислено на основата на сухото вещество).

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 8 % (от Р2О5, във вакуум при 60 °С и постоянно тегло.

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,5 %.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Микробиологични критерии: брой живи организми

Не повече от 100 на грам.

Е 239 ХЕКСАМЕТИЛЕН ТЕТРАМИН

Синоними

Хексамин,

Метенамин.

Определение

Химично наименование:

1,3,5,7-тетраазатрисикло [3.3.1.1.3,7]-декан, хексаметилентетрамин.

Einecs

202-905-8

Химична формула:

С6Н12N4

Молекулно тегло:

140,19

Състав:

Не по-малко от 99 % на безводна основа.

Описание:

Бял или безцветен кристален прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на формалдехид и на амоняк;

 
 

В. Температура на сублимация около 260 °С.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,5 % след обезводняване върху Р2О5 във вакуум в продължение на 2 часа и при температура 105 °С

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,05 %.

Сулфати:

Не повече от 0,005 % изразено в SO4.

Хлориди:

Не повече от 0,005 % изразено в Cl.

Амониеви соли:

Не се откриват

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 242 ДИМЕТИЛ ДИКАРБОНАТ

Синоними

DMDC,

Диметил пирокарбонат.

Определение

Einecs

224-859-8

Химично наименование:

Диметил пирокарбонат,

Диметил естер на пировъглеродната киселина.

Химична формула:

С4Н6N5

Молекулно тегло:

134,09

Състав:

Не по-малко от 99,8 %.

Описание:

Безцветна течност, разлага се във воден разтвор. Корозивен за кожата и за очите и токсичен при поглъщане и при вдишване.

Идентификация

А. Разлагане;

След разреждане, положителен резултат за СО2 и за метанол.

Б. Температура на топене и

температура на кипене;

17 °С

172 °С с разлагане

В. Плътност при 20 °С.

Около 1,125 g/cm3.

Г. Инфрачервен спектър:

Максимум при 1 156 и 1 832 cm-1.

Чистота

Диметил карбонат:

Не повече от 0,2 %.

Общ хлор:

Не повече от 3 mg/kg.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 249 КАЛИЕВ НИТРИТ

Определение

Химично наименование:

Калиев нитрит

Einecs

231-832-4

Химична формула:

КNО2

Молекулно тегло:

85,11

Състав:

Не по-малко от 95 % на безводна основа (5).

Описание:

Бели или жълтеникави разтворими гранули.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на нитрит и на калий;

 
 

Б. рН на 3 % воден разтвор. Не по-малко от 6 и не повече от 9.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 3 % след обезводняване в продължение на 4 часа върху силициев гел.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 250 НАТРИЕВ НИТРИТ

Определение

Химично наименование:

Натриев нитрит

Einecs

231-555-9

Химична формула:

NаNО2

Молекулно тегло:

69,00

Състав:

Не по-малко от 97 % на безводна основа (5)

Описание:

Бял кристален прах или жълтеникави фрагменти.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на нитрит и на натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,25 % след обезводняване в продължение на 4 часа върху силикагел.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

▼M5

Е 251 НАТРИЕВ НИТРАТ

1.  КРИСТАЛЕН НАТРИЕВ НИТРАТ

Синоними

Чилска селитра

Cubic или soda nitre

Определение

Химично наименование

Натриев нитрат

Einecs

231-554-3

Химична формула

NaNO3

Молекулна маса

85,00

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % след изсушаване

Описание

Бял кристален прах, слабо хигроскопичен

Идентификация

А.  Положителни тестове за нитрат и за натрий

 

Б.  рH на 5 % разтвор

Не по-малко от 5,5 и не повече от 8,3

Чистота

Загуба на маса при сушене

Не повече от 2 % след сушене при 105 °С в продължение на 4 часа

Нитрити

Не повече от 30 mg/kg (като NaNO2)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 251 НАТРИЕВ НИТРАТ

2.  ТЕЧЕН НАТРИЕВ НИТРАТ

Определение

Течният натриев нитрат е воден разтвор на натриев нитрат като пряк резултат от химическа реакция между натриев хидроксид и азотна киселина в стехиометрични отношения, без последваща кристализация. Стандартизираните форми, приготвени от течен натриев нитрат, които отговарят на тези спецификации, могат да съдържат азотна киселина в излишък, ако това е ясно заявено или посочено на етикета.

Химично наименование

Натриев нитрат

Einecs

231-554-3

Химична формула

NaNO3

Молекулно тегло

85,00

Съдържание на основно вещество

Между 33,5 % и 40,0 % NaNO3

Описание

Бистра безцветна течност

Идентификация

А.  Положителни тестове за нитрат и за натрий

 

Б.  рH

Не по-малко от 1,5 и не повече от 3,5

Чистота

Свободна азотна киселина

Не повече от 0,01 %

Нитрити

Не повече от 10 mg/kg (като NaNO2)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 0,3 mg/kg

Тази спецификация се отнася за 35 %-ов воден разтвор.

 

▼B

Е 252 КАЛИЕВ НИТРАТ

Синоними

Селитра

Кристален натриев нитрат

Определение

Химично наименование:

Калиев нитрат

Einecs

231-818-8

Химична формула:

КNО3

Молекулно тегло:

101,11

Състав:

Не по-малко от 99 % на безводна основа.

Описание:

Бял кристален прах или прозрачни призми с освежителен вкус, леко солен и пикантен.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на нитрат и на калий;

 
 

Б. рН на 5 % разтвор.

Не по-малко от 4,5 и не повече от 8,5.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 1 % след обезводняване в продължение на 4 часа при температура 105 °С.

Нитрити:

Не повече от 20 mg/kg изразени в КNO2.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 260 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование:

Оцетна киселина,

Етаноинова киселина.

Einecs

200-580-7

Химична формула:

С2Н4О2

Молекулно тегло:

60,05

Състав:

Не по-малко от 99,8 %.

Описание:

Бистра, безцветна течност с остра, специфична миризма.

Идентификация

А. Температура на кипене;

118 °С под налягане от 760 mm (живачен стълб).

Б. Специфично тегло;

Около 1 049

В. Един разтвор от три дава положителен резултат на тест за откриване на ацетат.

 
 

Г. Точка на втвърдяване

Не по-ниска от 14,5 °С.

Чистота

Нелетливи остатъчни вещества:

Не повече от 100 mg/kg.

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси.

Не повече от 1 000 mg/kg изразени в мравчена киселина.

Лесно окисляеми вещества:

Разтварят се 2 милилитра от пробата в съд със стъклена запушалка в 10 ml. Вода и се добавят 0,1 ml 0,1 N калиев перманганат. Розовият цвят не се променя в кафяв за по-малко от 30 минути.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 261 КАЛИЕВ АЦЕТАТ

Определение

Химично наименование:

Калиев ацетат

Einecs

204-822-2

Химична формула:

С2Н3О2К

Молекулно тегло:

98,14

Състав:

Не по-малко от 99 % на безводна основа.

Описание:

Разтворими, безцветни кристали или бял кристален прах или без мирис, или с леко кисела миризма и солен вкус.

Идентификация

А. рН на 5 % воден разтвор;

Не по-малко от 7,5 и не повече от 9.

Б. Положителен тест за откриване на калий и на ацетат.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече 8 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура от 105 °С.

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси.

Не повече от 1 000 mg/kg изразени в мравчена киселина.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 262 (i) НАТРИЕВ АЦЕТАТ

Определение

Химично наименование:

Натриев ацетат

Einecs

204-823-8

Химична формула:

С2Н3NаО2-nH2O (n = 0 или 3)

Молекулно тегло:

Безводен:

82,03

С три молекули вода:

136,08

Състав:

Съдържание (както за безводната форма, така и за тази с три молекули вода): не по-малко от 98,5 % на основа на безводното вещество.

Описание:

Безводен:

бял хигроскопичен, гранулиран прах без мирис

С три молекули вода:

прозрачни, безцветни кристали или бял гранулиран прах, без миризма или със слаб кисел мирис. Разпада се на прах в топъл и сух въздух.

Идентификация

А. рН на 1 % воден разтвор;

Не по-малко от 8 и не повече от 9,5.

Б. Положителни тестове за откриване на ацетат и на натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Безводен:

Не повече 2 % след обезводняване в продължение на 4 часа при температура от 120 °С.

С три молекули вода:

между 36 и 42 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура от 105 °С.

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси.

Не повече от 1 000 mg/kg изразени в мравчена киселина.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 262 (ii) НАТРИЕВ ДИАЦЕТАТ

Определение

Натриевият ацетат е молекулно съединение на натриевия ацетат и на оцетната киселина.

Химично наименование:

Натриев водорододиацетат

Einecs

204-814-9

Химична формула:

С4Н7NаО4-nH2O (n = 0 или 3)

Молекулно тегло:

142,09 (безводен)

Състав:

39 до 41 % свободна оцетна киселина и 58 до 60 % натриев ацетат.

Описание:

Твърди, бели, хигроскопични кристали с миризма на оцет.

Идентификация

А. рН на 10 % воден разтвор;

Не по-малко от 4,5 и не повече от 5.

Б. Положителни тестове за откриване на ацетат и на натрий.

 
 

Чистота

Водно съдържание:

Не повече 2 % (по метода на Карл Фишер).

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси.

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени в мравчена киселина.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 263 КАЛЦИЕВ АЦЕТАТ

Определение

Химично наименование:

Калциев ацетат

Einecs

200-540-9

Химична формула:

Безводен:

С4Н6О4Са

С една молекула вода:

С4Н6О4Са-Н2О

Молекулно тегло:

Безводен:

158,17

С една молекула вода:

176,18

Състав:

Не по-малко от 98 % за безводната форма.

Описание:

Безводният калциев ацетат е твърдо, кристално, бяло, хигроскопично и обемно вещество с леко горчив вкус. Възможно е също да бъде усетена лека миризма на оцетна киселина. Калциевият ацетат с една молекула вода може да бъде под формата на иглички, на гранули или на прах.

Идентификация

А. рН на 10 % воден разтвор;

Не по-малко от 6 и не повече от 9.

Б. Положителни тестове за откриване на ацетат и на калций.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече 11 % след обезводняване (при 155 °С при постоянно тегло, за формата на веществото с една молекула вода).

Неразтворими във вода примеси:

Не повече от 3 %.

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси.

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени в мравчена киселина.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 270 МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование:

Млечна киселина,

2-хидроксипропионинова киселина,

1хидроксиетавона-1-карбоксилова киселина.

Einecs

200-018-0

Химична формула:

С3Н6О3

Молекулно тегло:

90,08

Състав:

Не по-малко от 80 % и не повече от 84 %.

Описание

Вискозна, безцветна или жълтеникава течност, почти без мирис, с кисел вкус, съставена от смет от млечна киселина (С3Н6О3) и лактат от млечна киселина (С6Н10О5). Получава се чрез лактична ферментация на захари или се приготвя чрез синтеза.

Забележка:

Млечната киселина е хигроскопична и когато е концентрирана чрез кипене се кондензира и образува лактат от млечна киселина, който, при разреждане и загряване, се хидролизира в млечна киселина.

 
 

Идентификация

А. Положителен резултат от тест за откриване лактат.

 
 

Чистота

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Хлорид:

Не повече от 0,2 %.

Сусфати

Не повече от 0,25 %

Желязо:

Не повече от 10 mg/kg.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Забележка:

Тези данни се отнасят за 80 % воден разтвор. За по-слаби водни разтвори, да се изчислят стойностите отговарящи на съдържанието в разтвора на млечна киселина.

 
 

Е 280 ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование:

Пропионова киселина,

Пропаноинова киселина.

Einecs

201-176-3

Химична формула:

С3Н6О2

Молекулно тегло:

74,08

Състав:

Не по-малко от 99,5 %.

Описание:

Мазна, безцветна или леко жълтеникава течност с леко остър мирис.

Идентификация

А. Температура на топене;

–22 °С

Б. Температура на дестилация.

138,5 °С до 142,5 °С

Чистота

Нелетливи примеси:

Не повече от 0,01 % след обезводняване при температура 140 °С и постоянно тегло.

Алдехиди:

Не повече от 0,1 % изразени във формалдехид.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 281 НАТРИЕВ ПРОПИОНАТ

Определение

Химично наименование:

Натриев пропионат,

Натриев пропаноат.

Einecs

205-290-4

Химична формула:

С3Н5О2Na

Молекулно тегло:

96,06

Състав:

Не по-малко от 99 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура от 105 °С.

Описание:

Хигроскопичен, кристален бял прах или фин бял прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на пропионат и на натрий;

 
 

Б. рН на 10 % разтвор.

Не по-малко от 7,5 и не повече от 10,5.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 4 % определени чрез обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 °С.

Неразтворими във вода вещества:

Не повече от 0,1 %.

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 282 КАЛЦИЕВ ПРОПИОНАТ

Определение

Химично наименование:

Калциев пропионат

Einecs

223-795-8

Химична формула:

С3Н10О4Сa

Молекулно тегло:

186,22

Състав:

Не по-малко от 99 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура от 105 °С.

Описание:

Бял кристален прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на пропионат и на калций;

 
 

Б. Водният 10 % разтвор трябва да има рН

между 6,0 и 9,0.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 4 %, определени чрез обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 °С.

Неразтворими във вода вещества:

Не повече от 0,3 %.

Желязо:

Не повече от 50 mg/kg.

Флуорид:

Не повече от 10 mg/kg.

Арсеник

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 283 КАЛИЕВ ПРОПИОНАТ

Определение

Химично наименование:

Калиев пропионат

Калиев пропионат

Einecs

206-232-5

Химична формула:

С3Н5КО2

Молекулно тегло:

112,17

Състав:

Не по-малко от 99 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура от 105 °С.

Описание:

Бял кристален прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на пропионат и на калий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 4 %, определени чрез обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 °С.

Неразтворими във вода вещества:

Не повече от 0,3 %.

Желязо:

Не повече от 30 mg/kg.

Флуорид:

Не повече от 10 mg/kg.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 284 БОРНА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование:

Борна киселина,

Ортоборна киселина,

Борофакс.

Einecs

233-139-2

Химична формула:

Н3ВО3

Молекулно тегло:

61,84

Състав:

Не по-малко от 99,5.

Описание:

Прозрачни, безцветни кристали без мирис. Бели гранули или бял прах, леко мазни при допир, като в природата се среща под формата на минерален сасолит.

Идентификация

А. Температура на топене;

Около 171 °С

Б. По време на горене отделя зелен пламък;

 
 

В. 3,3 % воден разтвор на киселината трябва да има рН

от 3,8 до 4,8.

Чистота

Пероксиди:

Когато към борната киселина се прибави КI-разтвор, не трябва да има промяна на цвета.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово).

Не повече от 10 mg/kg.

Е 285 НАТРИЕВ ТЕТРАБОРАТ (БОРАКС)

Синоними

Натриев борат

Определение

Химично наименование:

Натриев тетраборат,

Натриев биборат,

Натриев пироборат,

Безводен динатриев тетраборат.

Einecs

215-540-4

Химична формула:

Na2В4О7

Na2В4 О7 10H2O

Молекулно тегло:

201,27

Описание:

Прах или люспи прилични на стъкло, които при допир с въздуха стават непрозрачни, бавно разтворими във вода.

Идентификация

А. Температура на топене.

Между 171 °С и 175 °С с разлагане.

Чистота

Пероксиди:

Когато към боракса се прибави КI-разтвор, не трябва да има промяна на цвета

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 290 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Синоними

Газ въглероден двуокис,

Твърд въгледвуокис, сух лед,

Въгледвуокис.

Определение

Химично наименование:

Въглероден двуокис

Einecs

204-696-9

Химична формула:

СО2

Молекулно тегло:

44,01

Състав:

Не по-малко от 99 % (обем/обем) под формата на газ.

Описание:

Безцветен газ при нормални атмосферни условия с леко остра миризма. Търговският въглероден двуокис се транспортира и използва под формата на течност в съдове под налягане или в системи за складиране под формата на твърди пресовани блокове от „сух лед“. Твърдата форма на въглеродния двуокис (сухият лед) съдържа обикновено свързващи елементи като пропиленгликол или минерални масла.

Идентификация

А. Утаяване

(образуване на преципитат).

Когато проба под формата на тънка струя се пусне в разтвор от бариев хидроокис, се отделя бял преципитат, която се разтваря с кипене в разредена оцетна киселина.

Чистота

Киселинност:

Прекарването на 915 ml въглероден двуокис през 50 ml Току-що кипнала вода не трябва да придава киселинност на водата по отношение на метилоранжа, по-висока от тази на 50 ml Току-що кипнала вода, към която е добавен 1 ml хлороводородна киселина (0,01 N).

Вещества редуктори водороден фосфид и сулфид:

Прекарването на 915 ml въглероден двуокис през 25 реактив амонячен сребърен нитрат, в която са добавени 3 ml амоняк, не трябва да предизвиква нито мътност, нито потъмняване на разтвора.

Въглероден моноокис:

Не повече от 10 μl/l

Съдържание на масло:

Не повече от 0,1 mg/l

Е 300 АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование:

L-аскорбинова киселина,

Аскорбинова киселина,

2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон,

3-сето-L-гулофуранолактон.

Einecs

200-066-2

Химична формула:

С6Н8О6

Молекулно тегло:

176,13

Състав:

След обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа, аскорбиновата киселина не трябва да съдържа по-малко от 99 % С6Н8О6.

Външен вид:

Твърдо бяло или леко жълтеникаво кристално вещество без-мирис

Идентификация

А. Температура на топене;

Между 189 °С и 193 °С с разлагане.

Б. Положителен резултат за откриване на аскорбиновата киселина.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,4 % след обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа.

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Специфично въртене:

image

между + 20,5°и + 21,5° (воден разтвор 10 % m/v)

рН на 2 % воден разтвор:

Между 2,4 и 2,8.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 301 НАТРИЕВ АСКОРБАТ

Определение

Химично наименование

Натриев аскорбат,

Натриев L-аскорбат,

Натриев енолат 2,3-дидехидро-Lтрео-хексоно-1,4-лактон,

Натриев енолат 3-сето-L-гулофуранолактон.

Einecs

205-126-1

Химична формула

С6Н7О6Na

Молекулно тегло

198,11

Състав:

След обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа, натриевият аскорбат не трябва да съдържа по-малко от 99 % С6Н7О6Na.

Външен вид:

Твърдо бяло или белезникаво кристално вещество без мирис, което потъмнява на светлина.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на аскорбат и на натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,25 % след обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа.

Специфично въртене:

image

между + 103° и + 106°(воден разтвор 10 % m/v)

РН на 10 % воден разтвор:

Между 6,5 и 8,0

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 302 КАЛЦИЕВ АСКОРБАТ

Определение

Химично наименование:

Калциев дихидратен аскорбат,

Калциева сол на дихидратен 2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон.

Einecs

227-261-5

Химична формула:

С12Н14О12Сa-2Н2О

Молекулно тегло:

426,35

Състав:

Не по-малко от 98 % от веществото без всякакви летливи вещества.

Външен вид:

Бял кристален или леко сивкав прах без мирис.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на аскорбат и на калций.

 
 

Чистота

Флуориди:

Не повече от 10 mg/kg (изразени във флуор)

Специфично въртене:

image

между + 95° и + 97° (воден разтвор 5 % m/v)

РН на 10 % воден разтвор:

Между 6,0 и 7,5.

Летливи вещества:

Не повече от 0,3 % след изсушаване на околна температура в продължение на 24 часа в сушилен шкаф със сярна киселина или с фосфорен петокис.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 304 (i) АСКОРБИЛОВ ПАЛМИТАТ

Определение

Химично наименование:

Аскорбилов палмитат,

Аскорбилов L-палмитат,

2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-палмитат

6-палмитол-3-сето-L-гулофуранолактон палмитат.

Einecs

205-305-4

Химична формула:

С22Н38О7

Молекулно тегло:

414,55

Състав:

Не по-малко от 98 % след обезводняване.

Външен вид:

Твърдо бяло или бяло-жълтеникаво вещество с миризма напомняща тази на зеленчук.

Идентификация

А. Температура на топене.

Между 107 °С и 117 °С.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 2,0 % след изсушаване в сушилен шкаф във вакуум при температура от 56 °С до 60 °С в продължение на 1 час.

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Специфично въртене:

image

между + 21° и + 24° (метанолов разтвор 5 % m/v)

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 304 (ii) АСКОРБИЛОВ СТЕАРАТ

Определение

Химично наименование:

Аскорбилов стеарат,

Аскорбилов L-стеарат,

2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-стеарат

6-палмитол-3-сето-L-гулофуранолактон стеарат.

Einecs

246-944-9

Химична формула:

С24Н42О7

Молекулно тегло:

442,6

Състав:

Съдържа най-малко 98 %.

Външен вид:

Твърдо бяло или бяло-жълтеникаво вещество с миризма напомняща тази на зеленчук.

Идентификация

А. Температура на топене.

Около 116 °С

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 2 % след изсушаване в сушилен шкаф във вакуум при температура от 56 С до 60 °С в продължение на 1 час.

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 306 ЕКСТРАКТИ, БОГАТИ НА ТОКОФЕРОЛ

Определение

Продукт получен при дестилация във вакуум на водна пара от ядивни маслодайни продукти от растителен произход, съдържащи токофероли и токотриеноли.

Съдържа токофероли като d-α, d-β, d-γ и d-Ώ.

Молекулно тегло:

430,71 (за d-α токоферола)

Състав:

Не съдържа по-малко от 34 % токофероли.

Външен вид:

Вискозно масло, бистро, кафяво-червено или червено с мирис и вкус с характерна мекота. Възможно е леко отделяне на восъчни съставки под формата на микрокристали.

Идентификация

А. Подходящ метод за хроматография на отделянето на газ —течност;

 
 

Б. Тестове на разтворимост във вода.

Неразтворим във вода. Разтворим в етанол. Смесва се с етера.

Чистота

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Специфично въртене:

image

не по-малко от + 20°.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

▼M7

E 307 АЛФА-ТОКОФЕРОЛ

Синоними

DL-α-токоферол

Определение

Химично наименование

DL-5,7,8-триметилтокол

DL-2,5,7,8-тетраметил-2-(4′,8′,12′-триметилтридесил)-6-хроманол

Einecs

233-466-0

Химична формула

C29H50O2

Молекулна маса

430,71

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 %.

Описание

Вискозно масло, бистро, жълтеникаво до кехлибарено, почти без мирис, което оксидира и потъмнява при излагане на въздух или на светлина.

Идентификация

А.  Тестове за разтворимост

Неразтворим във вода, свободно разтворим в етанол, смесва се с етер.

Б.  Спектрофотометрия

В чист етанол максималната абсорбция е приблизително 292 nm

Чистота

Индекс на рефракция

nD 20 1,503 до 1,507

Специфична абсорбция Е1 % 1сm в етанол

Е1 % 1сm (292 nm.) 72 до 76

(0,01 g в 200 ml чист етанол)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Специфична ротация

[α]25 D0° ± 0,05° (1 на 10 в разтвор с хлороформ)

Олово

Не повече от 2 mg/kg.

▼B

Е 308 ГАМА-ТОКОФЕРОЛ

Синоними

DL-γ-токоферол

Определение

Химично наименование:

2, 7, 8-тетраметил-2-(4',8',12'-триметилтридесил)-6-ol

Einecs

231-523-4

Химична формула:

C28H48O2

Молекулно тегло:

416,69

Състав:

Не по-малко от 97 %

Външен вид:

Вискозно масло, бистро, жълтеникаво, което се окислява и потъмнява на въздух и на светлина.

Идентификация

А. Спектрофотометрия.

В чист етанол максималната абсорбция при приблизително 298 и 257 nm.

Чистота

Специфична абсорбция

image

в етанол:

image

(298 nm) между 91 и 97.

image

(257 nm) между 0,5 и 0,8.

Индекс на рефракция:

image

1,503 — 1,507

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Арсеник:

Не повече от 3 mg./kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 309 ДЕЛТА-ТОКОФЕРОЛ

Определение

Химично наименование:

2,8-диметил-2-(4',8',12'-триметил-тридецил)хроман-6-ol

Einecs:

204-299-0

Химична формула:

C27H46O2

Молекулно тегло:

402,7

Състав:

Не по-малко от 97 %.

Външен вид:

Вискозно масло, бистро, леко жълтеникаво или оранжево, което се окислява и потъмнява на въздух и на светлина.

Идентификация

А. Спектрофотометрия.

Максималната абсорбция в чист етанол при приблизително 298 и 257 nm.

Чистота

Специфична абсорбция

image

в етанол:

image

(298 nm) между 89 и 95

image

(257 nm) между 3,0 и 6,0

Индекс на рефракция:

image

1,500 — 1,504

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 310 ПРОПИЛ ГАЛАТ

Определение

Химично наименование:

Пропил галат,

Пропилов естер на галовата киселина,

n-пропилов естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина.

Einecs

204-498-2

Химична формула:

C10H12O5

Молекулно тегло:

212,20

Състав:

Не по-малко от 98 % за безводното вещество.

Външен вид:

Твърдо кристално, бяло, или леко кремаво вещество, без мирис.

Идентификация

А. Проба на разтворимост;

Леко разтворимо във вода, лесно разтворимо в етанол, в етер и в пропан-1,2-диол.

Б. Температура на топене.

146 °С до 150 °С след обезводняване в продължение на 4 чеса при температура 110 °С.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 1,0 % (при 110 °С и 4 часа).

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,1 %.

Свободна киселина:

Не повече от 0,5 % (изразени в галова киселина).

Органохлорни съединения:

Не повече от 100 mg./kg (изразени в Cl).

Специфична абсорбция

image

в етанол:

image

(275 nm) не по-малко от 485 и не повече от 520.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 311 ОКТИЛ ГАЛАТ

Определение

Химично наименование:

Октил галат,

Октилов естер на галовата киселина,

n-октилов естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина.

Einecs

213-853-0

Химична формула:

C15H22O5

Молекулно тегло:

282,34

Състав:

Не по-малко от 98 % след обезводняване при температура 90 °С в продължение на 6 часа.

Външен вид:

Твърдо бяло или леко кремаво вещество, без мирис.

Идентификация

А. Проба на разтворимост;

Неразтворимо във вода, лесно разтворимо в етанол, в етер и в пропан-1,2-диол.

Б. Температура на топене.

99 °С до 102 °С след обезводняване в продължение на 6 часа при температура 90 °С.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,5 % (при 90 °С в продължение на 6 часа).

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,05 %.

Свободна киселина:

Не повече от 0,5 % (изразени в галова киселина).

Органохлорни съединения:

Не повече от 100 mg./kg (изразени в Cl).

Специфична абсорбция

image

в етанол:

image

(275 nm) не по-малко от 375 и не повече от 390.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 312 ДОДЕЦИЛ ГАЛАТ

Синоними

Лорил галат

Определение

Химично наименование:

Додецилов галат,

n-додецилов естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина,

Додецилов естер на галовата киселина.

Einecs

214-620-6

Химична формула:

C19H30O5

Молекулно тегло:

338,45

Състав:

Не по-малко от 98 % след обезводняване при температура 90 °С в продължение на 6 часа.

Външен вид:

Твърдо бяло или леко кремаво вещество, без мирис.

Идентификация

А. Проба на разтворимост;

Неразтворимо във вода, лесно разтворимо в етанол и в етер.

Б. Температура на топене.

От 95 °С до 98 °С след обезводняване в продължение на 6 чеса при температура 90 °С.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,5 % (при 90 °С в продължение на 6 часа).

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,05 %.

Свободна киселина:

Не повече от 0,5 % (под формата на галова киселина).

Органохлорни съединения:

Не повече от 100 mg/kg (изразени в Cl).

Специфична абсорбция

image

в етанол:

image

(275 nm) не по-малко от 300 и не повече от 325.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 10 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 30 mg/kg.

▼M7

E 315 ЕРИТОРБИНОВА КИСЕЛИНА

Синоними

Изоаскорбинова киселина,

D-арабоаскорбинова киселина

Определение

Химично наименование:

D-еритро-хекс-2-еноева киселина γ-лактон

Изоаскорбинова киселина

D-изоаскорбинова киселина

Einecs

201-928-0

Химична формула

C6H8O6

Молекулна маса

176,13

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 98 % на безводна основа

Описание

Твърдо бяло до леко жълтеникаво кристално вещество, което постепенно потъмнява при излагане на светлина

Идентификация

А.  Температура на топене

Около 164 °С до 172 °С с разлагане

Б.  Положителен тест за аскорбинова киселина/реакция на оцветяване

 

Чистота

Загуба на маса при сушене

Не повече от 0,4 % след сушене под намалено налягане върху силициев гел за 3 часа

Сулфатна пепел

Не повече от 0,3 %

Специфична ротация

[α]25 D 10 % w/v (тегло/обем) воден разтвор между -16,5° и -18,0°

Оксалат

В разтвор от 1 g в 10 ml вода се добавят 2 капки ледена оцетна киселина и 5 ml 10 % разтвор от калциев ацетат. Разтворът следва да остане бистър

Олово

Не повече от 2 mg/kg

▼B

Е 316 НАТРИЕВ ЕРИТОРБАТ

Синоними

Натриев изоаскорбат

Определение

Химично наименование:

Натриев изоаскорбат,

Натриева d-изоаскорбинова киселина,

Натриева сол на 2,3-дидехидро-D-еритро-ксено-1,4-лактон,

Натриев монохидратен енолат на 3-сето-D-гулофурано-лактона.

Einecs

228-973-9

Химична формула:

C6H7O6Na-H2O

Молекулно тегло:

116,13

Състав:

Не по-малко от 98 % след обезводняване в сушилен шкаф във вакуум и със сярна киселина в продължение на 24 часа за монохидратната субстанция.

Външен вид:

Твърдо бяло вещество.

Идентификация

А. Изпитание на разтворимост;

Лесно разтворимо във вода, много лесно разтворимо в етанол.

Б. Положителен тест за откриване на аскорбинова киселина чрез реакция на оцветяване;

 
 

В. Положителен тест за откриване натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,25 % обезводняване в сушилен шкаф във вакуум и със сярна киселина в продължение на 24 часа.

Специфично въртене:

image

между + 95° и + 98° (воден разтвор 10 % m/v)

рН на 10 % воден разтвор.

Между 5,5 и 8,0.

Оксалат:

В разтвор от 1 гр в 10 ml се добавят 2 капки ледена оцетна киселина и 5 ml 10 % разтвор от калциев ацетат. Разтворът трябва да остане бистър.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

лово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

▼M7

E 319 ТРЕТИЧЕН-БУТИЛХИДРОКВИНОН (ТБХК)

Синоними

ТБХК

Определение

Химични наименования

Терт-бутил-1,4-бензенедиол

2-(1,1-диметилетил)-1,4-бензенедиол

Einecs

217-752-2

Химическа формула

C10H14O2

Молекулна маса

166,22

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % C10H14O2

Описание

Бяло, кристално твърдо вещество, с характерен мирис

Идентификация

А.  Разтворимост

Практически неразтворимо във вода, разтворимо в етанол.

Б.  Температура на топене

Не по-малко от 126,5 °C

В.  Феноли

Около 5 mg от пробата се разтварят в 10 ml метанол, добавят се 10,5 ml диметиламинов разтвор (1 в 4). Получава се червен до розов цвят

Чистота

Третичен-бутил-p-бензоквинон

Не повече от 0,2 %

2,5-Ди-третичен-бутил хидроквинон

Не повече от 0,2 %

Хидроксиквинон

Не повече от 0,1 %

Толуен

Не повече от 25 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

▼M2

Е 320 БУТИЛ ХИДРОКСИАНИЗОЛ (БХА)

Синоними

БХА

Определение

Химическо наименование

3-Третичен-бутил-4-хидроксианизол

Смес от 2-третичен-бутил-4-хидроксианизол и 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол

Einecs

246-563-8

Химична формула

 
 

image

Формула за маса

180,25

Състав

Съдържа не по-малко от 98,5 % от

image

и не по-малко от 85 % от 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол изомер

Описание

Бели или леко жълти кристали или восъчно тяло с лек ароматен мирис

Идентификация

А.  Разтворимост

Неразтворимо във вода, свободно разтворимо в етанол

Б.  Диапазон на топене

Между 48 °С и 63 °С

В.  Цветова реакция

Преминава тест за фенолни групи

Чистота

Сярна пепел

Не повече от 0,05 % след изпичане при 800 ± 25 °С

Фенолни примеси

Не повече от 0,5 %

Специфична абсорбция

image

image

(290 nm) не по-малко от 190 и не повече от 210
Специфична абсорбция

image

image

(228 nm) не по-малко от 326 и не повече от 345

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

▼B

Е 321 БУТИЛХИДРОКСИ ТОЛУОЛ (БХТ)

Синоними

БХТ

Определение

Химично наименование:

2,6-бутилдитерциер-р-крезол,

4-метил-2,6-бутилдитерциерфенол.

Einecs

204-881-4

Химична формула:

C15H24O2

Молекулно тегло:

220,36

Състав:

Не по-малко от 99 %.

Външен вид:

Твърдо кристално или люспесто бяло вещество, без мирис или с характерна, леко ароматична миризма.

Идентификация

А. Изпитание на разтворимост;

Неразтворимо във вода и в пропан-1,2-диол. Лесно разтворимо в етанол.

Б.Температура на топене;

70 °С

В. Максимална поглъщаемост.

Поглъщаемостта в гамата от 230 до 320 nm на слой с дебелина 2 cm на разтвор от 1 към 100 000 в безводен етанол представя пик единствено при 278 nm.

Чистота

Сулфатни сажди:

Не повече от 0,005 %.

Фенолови примеси:

Не повече от 0,5 %.

Специфична абсорбция

image

в етанол:

image

(278 nm) не по-малко от 81 и не повече от 88.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 322 ЛЕЦИТИНИ

Синоними

Фосфатиди,

Фосфолипиди.

Определение

Лецитините са смеси или фракции от фосфатиди, получени чрез физични методи от хранителни вещества от растителен или животински произход.

Те включват също и хидролизираните продукти получени чрез използване на подходящи безвредни ензими. Крайният продукт не трябва да представя никаква остатъчна ензимна дейност.

Einecs

232-307-2

Състав:

— Лецитини: не по-малко от 60,0 % вещества нераз0творими в ацетон,

— Хидролизирани лецитини: не по-малко от 56,0 % вещества неразтворими в ацетон.

Външен вид:

— Лецитини: течни, полутечни вискозни или прах с кафяв цвят,

— Хидролизирани лецитини: вискозна течност или светлокафява до тъмнокафява паста.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на холин, на фосфор и на мастни киселини;

 
 

Б. Положителен тест за откриване на хидролизирани лецитини.

Сипват се 500 ml вода (30—35 °С) в бехерова чаша с обем 800 ml. Добавят се бавно 50 ml проба като се разбърква непрекъснато. Хидролизираният лецитин образува хомогенна емулсия. Нехидролизираният лецитин отделя преципитат от около 50 g.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 2,0 % след изсушаване при температура от 105 °С в продължение на 1 час.

Вещества неразтворими в толуол:

Не повече от 0,3 %.

Индекс на киселинност:

— Лецитини: не повече от 35 mg калиев хидроокис на грам,

— Хидролизирани лецитини: не повече от 45 mg калиев хидроокис на грам.

Индекс на пероксид:

По-малък или равен на 10.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 325 НАТРИЕВ ЛАКТАТ

Определение

Химично наименование:

Натриев лактат,

Натриев 2-хидроксипропаноат.

Einecs

200-772-0

Химична формула:

C3H5NаO3

Молекулно тегло:

112,06 (безводен)

Състав:

Не по-малко от 57 % и не повече от 66 %.

Външен вид:

Безцветна прозрачна течност

без мирис или със слаба характерна миризма.

Идентификация

А. Положителен тест за откриване на лактат;

 
 

Б. Положителен тест за откриване калий.

 
 

Чистота

Киселинност:

Не повече от 0,5 % сухо вещество изразено в mlечна киселина.

рН на 20 % воден разтвор:

Между 6,5 и 7,5.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Вещества редуктори:

Никаква редукция с реактива на Фелинг.

Забележка:

Настоящата спецификация се отнася за 60 % воден разтвор.

 
 

Е 326 КАЛИЕВ ЛАКТАТ

Определение

Химично наименование:

Калиев лактат,

Калиев 2-хидроксипропаноат.

Einecs

213-631-3

Химична формула:

C3H5O3К

Молекублно тегло:

128,17 (безводен)

Състав:

Не по-малко от 57 % и не повече от 66 %.

Външен вид:

Бистра, леко вискозна течност, на практика без мирис, или със слаба характерна миризма.

Идентификация

А. Калциниране;

Изгаря се разтвор от калиев лактат до пълно калциниране. Пепелта е алкална и се забелязва кипене при прибавянето към нея на киселина.

Б. Цветна реакция.

Покрива се с 2 ml разтвор от калиев лактат 5 ml разтвор от 1 към 100 катехол в сярна киселина. В мястото на допира се появява тъмночервен цвят.

В. Положителен тест за откриване калий и на лактат.

 
 

Чистота

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Киселинност:

Разтваря се 1 g калиев лактат в 20 ml вода, добавят се 3 капки контролен разтвор от фенолфталеин и се титрува с натриев хидроокис 0,1 N. За реакцията трябва да са достатъчни максимум 0,2 ml.

Вещества редуктори:

Разтворът от калиев лактат те трябва да доведе до никаква редукция с реактива на Фелинг.

Забележка:

Настоящата спецификация се отнася за 60 % воден разтвор.

 
 

Е 327 КАЛЦИЕВ ЛАКТАТ

Определение

Химично наименование:

Калциев дилактат,

Хидратиран калциев дилактат,

Калциева сол на 2-хидроксипропиновата киселина.

Einecs

212-406-7

Химична формула:

(C3H5O2)2 Са-nH2O (n = 0 — 5)

МолекулDно тегло:

218,22 (безводен)

Състав:

Не по-малко от 98 % за безводното вещество.

Външен вид:

Бял кристален прах или гранули, практически без мирис.

Идентификация

А. Положителен тест за откриване калций и на лактат;

 
 

Б. Изпитание на разтворимост.

Разтворим във вода и практически неразтворим в етанол.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Определена чрез обезводняване при температура от 120 °С в продължение на 4 часа:

— безводен: не повече от 3 %,

— с 1 молекула вода: не повече от 8,0 %,

— с 3 молекули вода: не повече от 20,0 %,

— с 4,5 молекули вода: не повече от 27,0 %.

Киселинност:

Не повече от 0,5 % сухо вещество, изразени в mlечна киселина.

Флуориди:

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор).

рН на 5 % воден разтвор:

Между 6,0 и 8,0.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Вещества редуктори:

Никаква редукция с реактива на Фелинг.

Е 330 ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА

Определение

Химично наименование:

Лимонена киселина,

2-хидрокси-1,2,3-пропан трикарбоксилова киселина,

β-хидрокситрикарбалилова киселина.

Einecs

201-069-1

Химична формула:

а)  C6H8O7 (безводен);

б)  C6H8O72О (с една молекула вода).

Молекулно тегло:

а)  192,13 (безводен);

б)  210,15 (с една молекула вода).

Състав:

Лимонената киселина съществува под формата на безводно вещество или с една молекула вода. Лимонената киселина съдържа най-малко 99,5 % C6H8O7 изчислени на основата на безводната форма.

Външен вид:

Лимонената киселина е твърдо кристално бяло или безцветно вещество със силно подчертан кисел вкус. Лимонената киселина с една молекула вода се разгражда на сух въздух.

Идентификация

А. Изпитание на разтворимост.

Силно разтворима във вода, лесно разтворима в етанол и разтворима в етер.

Чистота

Водно съдържание:

Лимонената киселина не съдържа повече от 0,5 % вода. Лимонената киселина с една молекула вода не съдържа повече от 8,8 % вода (по метода на Карл Фишер).

Сулфатни сажди

Не повече от 0,05 % след калциниране при температура от 800 ± 25 °С.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Оксалати:

Не повече от100 mg/kg., изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

Лесно овъгляеми вещества:

Загрява се проба от 1 g под формата на разтворен прах в 10 ml 98 % сярна киселина минимум, на водна баня и температура от 90 °С в продължение на 1 час и настрани от светлината. Разтворът трябва да е светлокафяв на цвят (контролна течност К).

Е 331 (i) МОНОНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Мононатриев цитрат

Едноосновен натриев цитрат

Определение

Химично наименование:

Мононатриев цитрат,

Мононатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксиловата киселина.

Химична формула:

а)  C6H7O7Na (безводен);

б)  C6H7O7Na -Н2О (с една молекула вода).

Молекулно тегло:

а)  214,11 (безводен);

б)  232,23 (с една молекула вода).

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Бял кристален прах или безцветни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Определена при обезводняване при температура от 180 °С в продължение на 4 часа:

— безводен: не повече от 1,0 %,

— с една молекула вода: не повече от 8,8 %.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 1 % воден разтвор:

Между 3,5 и 3,8.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Е 331 (ii) ДИНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Динатриев цитрат

Двуосновен натриев цитрат

Определение

Химично наименование:

Динатриев цитрат,

Динатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксиловата киселина,

Динатриева сол на лимонената киселина с 1,5 молекули вода.

Einecs

205-623-3

Химична формула:

C6H6O7 Na2-1,5Н2О

Молекулно тегло:

263,11

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Бял кристален прах или безцветни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 13,0 % след обезводняване при температура от 180 °С в продължение на 4 часа

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 1 % воден разтвор:

Между 4,9 и 5,2.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

лово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Е 331 (iii) ТРИНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Тринатриев цитрат

Триосновен натриев цитрат

Определение

Химично наименование:

Тринатриев цитрат,

Тринатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина,

Тринатриева сол на лимонената киселина, под форма на безводно вещество, с добавени две или пет молекули вода.

Einecs

200-675-3

Химична формула:

Безводен:

C6H5O7Na3,

Хидратиран:

C6H5O7Na3-nН2О (n = 2 или 5).

Молекулно тегло:

258,07 (за безводната форма)

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Бял кристален прах или безцветни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Определена чрез обезводняване при температура от 180 °С в продължение на 4 часа:

— безводен:

не повече от 1,0 %,

— с две молекули вода:

не повече от 13,5 %,

— с пет молекули вода:

не повече от 30,3 %.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 5 % воден разтвор:

Между 7,5 и 9,0

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Е 332 (i) МОНОКАЛИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Монокалиев цитрат

Едноосновен калиев цитрат

Определение

Химично наименование:

Монокалиев цитрат,

Монокалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксиловата киселина,

Монокалиева безводна сол на лимонената киселина.

Einecs

212-753-4

Химична формула:

C6H7O7К

Молекулно тегло:

230,21

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на калий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 1,0 %, определени чрез обезводняване при температура 180 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 1 % воден разтвор:

Между 3,5 и 3,8.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Е 332 (ii) ТРИКАЛИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Трикалиев цитрат

Триосновен калиев цитрат.

Определение

Химично наименование:

Трикалиев цитрат,

Трикалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксиловата киселина,

Трикалиева сол с една молекула вода на лимонената киселина.

Einecs

212-755-5

Химична формула:

C6H5O7К32О

Молекулно тегло:

324,42

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на калий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 6,0 %, определени чрез обезводняване при температура 180 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 5 % воден разтвор:

Между 7,5 и 9,0.

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Е 333 (i) МОНОКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Монокалциев цитрат

Едноосновен калциев цитрат

Определение

Химично наименование:

Монокалциев цитрат,

Монокалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина,

Монокалциева сол на с една молекула вода на лимонената киселина.

Химична формула:

(C6H7O7) 2Сa-Н2О

Молекулно тегло:

440,32

Състав:

Не по-малко от 97,5 % за безводното вещество.

Външен вид:

Фин бял прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на калций.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 7,0 % след обезводняване при температура от 180 °С в продължение на 4 часа

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 1 % воден разтвор:

Между 3,2 и 3,5.

Флуориди:

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор).

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Карбонати:

Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml хлороводородна киселина 2 N трябва да отдели само няколко изолирани мехурчета.

Е 333 (ii) ДИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Дикалциев цитрат

Двуосновен калциев цитрат

Определение

Химично наименование:

Дикалциев цитрат,

Дикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина,

Дикалциева сол на лимонената киселина с 3 молекули вода.

Химична формула:

(C6H7O7) 2Са2 -3Н2О

Молекулно тегло:

530,42

Състав:

Не по-малко от 97,5 % за безводното вещество.

Външен вид:

Фин бял прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на калций.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 20,0 % след обезводняване при температура от 180 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

Флуориди:

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор).

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Карбонати:

Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml хлороводородна киселина 2 N трябва да отдели само няколко изолирани мехурчета.

Е 333 (iii) ТРИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Трикалциев цитрат

Триосновен калциев цитрат

Определение

Химично наименование:

Трикалциев цитрат,

Трикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина,

Трикалциева сол на лимонената киселина с четири молекули вода.

Einecs

212-391-7

Химична формула:

(C6H7O7) 2Сa3-4Н2О

Молекулно тегло:

570,51

ъстав:

Не по-малко от 97,5 % за безводното вещество.

Външен вид:

Фин бял прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на цитрат и на калций.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 14,0 % след обезводняване при температура от 180 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

Флуориди:

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор).

Арсеник:

Не повече от 1 mg/kg.

Олово:

Не повече от 1 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 5 mg/kg.

Карбонати:

Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml хлороводородна киселина 2 N трябва да отдели само няколко изолирани мехурчета.

Е 334 ВИНЕНА КИСЕЛИНА (L(+) –)

Определение

Химично наименование:

L-винена киселина,

2,3-дихисроксибутандионова киселина

d-α,β-дихидроксиянтарна киселина.

Einecs

201-766-0

Химична формула:

C4H6O6

Молекулно тегло:

150,09

Състав:

Не по-малко от 99,5 % за безводното вещество.

Външен вид:

Твърдо кристално безцветно или прозрачно вещество, или бял кристален прах.

Идентификация

А. Температура на топене;

От 168 °С до 170 °С

Б. Положителен тест за откриване тартарати.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 0,5 % (обезводняване с Р2О5 в продължение на 3 часа).

Сулфанти сажди:

Не повече от 1 000 mg/kg след калциниране при температура от 800 ± 25 °С.

Специфично оптично въртене на 20 % тегло/обем воден разтвор

image

между + 11,5 ° и + 13,5 °

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg. Изразени в оксалова киселина след обезводняване.

Е 335 (i) МОНОНАТРИЕВ ТАРТАРАТ

Синоними

Мононатриева сол на L(+) винената киселина

Определение

Химично наименование:

Мононатриева сол на L-2,3-дихидроксибутандионова киселина,

Мононатриева сол с една молекула вода на L(+) винена киселина.

Химична формула:

C4H5O6Na-Н2О

Молекулно тегло:

194,05

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Безцветни, прозрачни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий.

 
 

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 10,0 % след обезводняване при температура от 105 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 335 (ii) ДИНАТРИЕВ ТАРТАРАТ

Определение

Химично наименование:

Динатриев L-тартарат,

Динатриев (+)-тартарат,

Динатриева (+)-2,3-дихидроксибутандионова киселина,

Динатриева безводна сол на L(+) винената киселина.

Einecs

212-773-3

Химична формула:

C4H5O6Na2-2Н2О

Молекулно тегло:

230,8

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Безцветни, прозрачни кристали.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий;

 
 

Б. Изпитание на разтворимост:

1 грам е неразтворим в 3 ml вода. Неразтворим в етанол.

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 17,0 % след обезводняване при температура от 105 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 1 % воден разтвор:

Между 7,0 и 7,5.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 336 (i) МОНОКАЛИЕВ ТАРТАРАТ

Синоними

Едноосновен калиев тартарат

Определение

Химично наименование:

Монокалиева безводна сол на L(+) винената киселина,

Монокалиева сол на L-2,3-дихидроксибутандионовата киселина.

Химична формула:

C4H5O6К

Молекулно тегло:

188,16

Състав:

Не по-малко от 98 % за безводното вещество.

Външен вид:

Бял кристален или гранулиран прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на тартарат и на калий;

 
 

Б. Температура на топене.

230 °С

Чистота

рН на 1 % воден разтвор:

3,4

Загуба при обезводняване:

Не повече от 1,0 % след обезводняване при температура от 105 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 336 (ii) ДИКАЛИЕВТАРТАРАТ

Синоними

Двуосновен калиев тартарат

Определение

Химично наименование:

Дикалиева сол на L2,3-дихидроксибутандионова киселина,

Дикалиева сол с 1,5 молекули вода на L(+) винената киселина.

Einecs

213-067-8

Химична формула:

C4H4O6К2·½ Н2О

Молекулно тегло:

235,2

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Бял кристален или гранулиран прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий.

 
 

Чистота

рН на 1 % воден разтвор:

Между 7,0 и 9,0.

Загуба при обезводняване:

Не повече от 4,0 % след обезводняване при температура от 105 °С в продължение на 4 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

Е 337 НАТРИЕВ И КАЛИЕВ ТАРТАРАТ

Синоними

Натриев и калиев L(+)тартарат

Рошелова сол

Сениетова сол

Определение

Химично наименование:

Натриева и калиева сол на L-2,3-дихидроксибутандионова киселина,

Натриев и калиев L (+) тартарат.

Einecs

2076-156-8

Химична формула:

C4H4O6КNa-4Н2О

Молекулно тегло:

282,23

Състав:

Не по-малко от 99 % за безводното вещество.

Външен вид:

Прозрачни, безцветни кристали, или бял кристален прах.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий;

 
 

Б. Изпитание на разтворимост;

1 грам е разтворим в 1 ml вода, неразтворим в етанол.

В. Температура на топене.

От 70 °С до 80 °С

Чистота

Загуба при обезводняване:

Не повече от 26,0 % и не по-малко от 21,0 % след обезводняване при температура от 150 °С в продължение на 3 часа.

Оксалати:

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване.

рН на 1 % воден разтвор:

Между 6,5 и 8,5.

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

▼M4

Е 338 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

Синоними

Ортофосфорна киселина

Монофосфорна киселина

Определение

Химично наименование

Фосфорна киселина

Einecs

231-633-2

Химична формула

H3PO4

Молекулно тегло

98,00

Състав

Фосфорната киселина е налице в търговията под формата на воден разтвор в различни концентрации. Съдържание не по-малко от 67,0 % и не повече от 85,7 %.

Описание

Безцветна, светла вискозна течност.

Идентификация

А.  Положителни тестове за киселина и за фосфат

 

Чистота

Летливи киселини

Не повече от 10 mg/kg (изразено като оцетна киселина)

Хлориди

Не повече от 200 mg/kg (изразено като хлор)

Нитрати

Не повече от 5 mg/kg (изразено като NaNO3)

Сулфати

Не повече от 1 500 mg/kg (изразено като CaSO4)

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Забележка:

Настоящата спецификация се отнася до 75 % воден разтвор.

 

Е 339 (i) МОНОНАТРИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Мононатриев монофосфат

Кисел мононатриев монофосфат

Мононатриев ортофосфат

Моноосновен натриев фосфат

Натриев дихидроген монофосфат

Определение

Химично наименование

Натриев дихидроген монофосфат

Einecs

231-449-2

Химична формула

Безводен: NaH2PO4

Монохидрат: NaH2PO4 • H2O

Дихидрат: NaH2PO4 • 2H2O

Молекулно тегло

Безводен: 119,98

Монохидрат: 138,00

Дихидрат: 156,01

Състав

След изсушаване при 60 °C за един час и след това при 105 °C в продължение на четири часа, съдържа не по-малко от 97 % NaH2PO4

Съдържание на P2O5

Между 58,0 % и 60,0 % на безводна база

Описание

Бяло, без мирис, леко течливо прахообразно вещество, кристали или гранули

Идентификация

А.  Положителни тестове за натрий и за фосфат

 

Б.  Разтворимост

Лесно разтворим във вода. Неразтворим в етанол или етер.

В.  pH на 1 % разтвор

Между 4,1 и 5,0

Чистота

Загуба при сушене

Безводната сол губи не повече от 2,0 %, монохидрата не повече от 15,0 %, а дихидрата не повече 25 %, когато се сушат първо при 60 °C за един час, след това при 105 °C в продължение на четири часа

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 339 (ii) ДИНАТРИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Динатриев монофосфат

Вторичен натриев фосфат

Динатриев ортофосфат

Кисел динатриев фосфат

Определение

Химично наименование

Динатриев хидроген монофосфат

Динатриев хидроген ортофосфат

Einecs

231-448-7

Химична формула

Безводен: Na2HPO4

Хидрат: Na2HPO4 • nH2O (n = 2, 7 или 12)

Молекулно тегло

141,98 (безводен)

Състав

След изсушаване при 60 °C в продължение на три часа и след това при 105 °C в продължение на пет часа, съдържа не по-малко от 98 % Na2HPO4

Съдържание на P2O5

Между 49 % и 51 % на безводна база

Описание

Безводният динатриев хидроген фосфат е бяло, хигроскопично прахообразно вещество без мирис. Наличните хидратни форми включват дихидрата, бяло, кристално, твърдо вещество без мирис; хептахидрата, под формата на гранулиран прах или бели на цвят изветряващи разпадащи се кристали и додекахидрата, в прахообразна форма или бели на цвят изветряващи разпадащи се кристали

Идентификация

А.  Положителни тестове за натрий и за фосфат

 

Б.  Разтворимост

Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол

В.  pH на 1 % разтвор

Между 8,4 и 9,6

Чистота

Загуба при сушене

Когато се суши при 40 °C в продължение на три часа и след това при 105 °C в продължение на пет часа, загубите на тегло са както следва: безводния не повече от 5,0 %, дихидрата не повече от 22,0 %, хептахидрата не повече от 50,0 %, додекахидрата не повече 61,0 %.

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 339 (iii) ТРИНАТРИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Натриев фосфат

Трибазов натриев фосфат

Тринатриев ортофосфат

Определение

Тринатриевият фосфат се получава от водни разтвори и кристализира в безводна форма с 1/2, 1, 6, 8 или 12 H2O. Додекахидратът винаги кристализира от водни разтвори с излишък на натриев хидроокис. Той съдържа ¼ молекула NaOH.

Химично наименование

Тринатриев монофосфат

Тринатриев фосфат

Тринатриев ортофосфат

Einecs

231-509-8

Химична формула

Безводен: Na3PO4

Хидрат: Na3PO4 • nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 или 12)

Молекулно тегло

163,94 (безводен)

Състав

Натриевият фосфат — безводен и хидратирани форми, с изключение на додекахидрата, съдържа не по-малко от 97,0 % Na3PO4, изчислено на суха база. Натриевият фосфат додекахидрат съдържа не по-малко от 92,0 % Na3PO4, изчислен на накалена база

Съдържание на P2O5

Между 40,5 % и 43,5 % на безводна база

Описание

Бели кристали без мирис, гранули или кристално прахообразно

Идентификация

А.  Положителни тестове за натрий и за фосфат

 

Б.  Разтворимост

Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол.

В.  pH на 1 % разтвор

Между 11,5 и 12,5

Чистота

Загуба при накаляване

След сушене при 120 °C в продължение на два часа и след това се накалява при около 800 °C за 30 минути, загубите на тегло са както следва: безводния не повече от 2,0 %, монохидрата не повече от 11,0 %, додекахидрата между 45,0 % и 58,0 %.

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 340 (i) МОНОКАЛИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Монобазов калиев фосфат

Монокалиев монофосфат

Калиев ортофосфат

Определение

Химично наименование

Калиев дихидроген фосфат

Монокалиев дихидроген ортофосфат

Монокалиев дихидроген монофосфат

Einecs

231-913-4

Химична формула

KH2PO4

Молекулно тегло

136,09

Състав

Съдържание не по-малко от 98,0 % след сушене при 105 °C за четири часа

Съдържание на P2O5

Между 51,0 % и 53,0 % на безводна база

Описание

Безцветни кристали без мирис или гранулирано или кристално прахообразно вещество, хигроскопично

Идентификация

А.  Положителни тестове за калий и за фосфат

 

Б.  Разтворимост

Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол.

В.  pH на 1 % разтвор

Между 4,2 и 4,8

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 2,0 % при сушене при 105 °C за четири часа

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 340 (ii) ДИКАЛИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Дикалиев монофосфат

Вторичен калиев фосфат

Дикалиев кисел фосфат

Дикалиев ортофосфат

Дибазов калиев фосфат

Определение

Химично наименование

Дикалиев хидроген монофосфат

Дикалиев хидроген фосфат

Дикалиев хидроген ортофосфат

Einecs

231-834-5

Химична формула

K2HPO4

Молекулно тегло

174,18

Състав

Съдържание не по-малко от 98 % след сушене при 105 °C за четири часа

Съдържание на P2O5

Между 40,3 % и 41,5 % на безводна база

Описание

Без мирис или бяло гранулирано прахообразно вещество, кристали или маси; втечняващо се вещество

Идентификация

А.  Положителни тестове за калий и за фосфат

 

Б.  Разтворимост

Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол.

В.  pH на 1 % разтвор

Между 8,27 и 9,4

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 2,0 % определено чрез сушене при 105 °C за четири часа

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 340 (iii) ТРИКАЛИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Калиев фосфат

Трибазов калиев фосфат

Трикалиев ортофосфат

Определение

Химично наименование

Трикалиев монофосфат

Трикалиев фосфат

Трикалиев ортофосфат

Einecs

231-907-1

Химична формула

Безводен: K3PO4

Хидратиран: K3PO4 • nH2O (n = 1 или 3)

Молекулно тегло

212,27 (безводен)

Състав

Съдържание не по-малко от 97 % изчислено на накалена база

Съдържание на P2O

Между 30,5 % и 33,0 % на накалена база

Описание

Безцветно или бяло, без мирис, хигроскопично вещество на кристали или гранули. Хидратираните форми, които се срещат, включват монохидрата и трихидрата

Идентификация

А.  Положителни тестове за калий и за фосфат

 

Б.  Разтворимост

Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол.

В.  pH на 1 % разтвор

Между 11,5 и 12,3

Чистота

Загуба при накаляване

Безводен: не повече от 3,0 %; хидратиран: не повече от 23,0 %. Определено чрез сушене при 105 °C за един час и след това накалено при около 800 °C ± 25 °C за 30 минути

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 341 (i) МОНОКАЛЦИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Монобазов калциев фосфат

Монокалциев ортофосфат

Определение

Химично наименование

Калциев дихидроген фосфат

Einecs

231-837-1

Химична формула

Безводен: Ca(H2PO4)2

Монохидрат: Ca(H2PO4)2 • H2O

Молекулно тегло

234,05 (безводен)

252,08 (монохидрат)

Състав

Съдържание не по-малко от 95 % на суха база

Съдържание на P2O5

Между 55,5 % и 61,1 % на безводна база

Описание

Бели кристали без мирис, Гранулирано прахообразно или бели, втечняващи се кристали

Идентификация

А.  Положителни тестове за калций и за фосфат

 

Б.  Съдържание на CaO

Между 23,0 % и 27,5 % (безводен)

Между 19,0 % и 24,8 % (монохидрат)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 14 %, определено при сушене при 105 °C за четири часа (безводен).

Не повече от 17,5 % определено при сушене при 60 °C в продължение на един час, след това при 105 °C за четири часа (монохидрат)

Загуба при накаляване

Не повече от 17,5 % след накаляване при 800 °C ± 25 °C за 30 минути (безводен)

Не повече от 25,0 %, определено при сушене при 105 °C в продължение на един час, след това накаляване при 800 °C ± 25 °C за 30 минути (монохидрат)

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 341 (ii) ДИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Дибазов калциев фосфат

Дикалциев ортофосфат

Определение

Химично наименование

Калциев монохидроген фосфат

Калциев хидроген ортофосфат

Вторичен калциев фосфат

Einecs

231-826-1

Химична формула

Безводен: CaHPO4

Дихидрат: CaHPO4 • H2O

Молекулно тегло

136,06 (безводен)

172,09 (дихидрат)

Състав

Дикалциев фосфат, след сушене при 200 °C в продължение на три часа, съдържа не по-малко от 98 % и не повече от еквивалента на 102 % на CaHPO4

Съдържание на P2O5

Между 50,0 % и 52,5 % на безводна база

Описание

Бели кристали или гранули, гранулирано прахообразно или прахообразно вещество

Идентификация

А.  Положителни тестове за калций и за фосфат

 

Б.  Тестове за разтворимост

Слабо разтворим във вода. Неразтворим в етанол.

Чистота

Загуба при накаляване

Не повече от 8,5 % (безводен), или 26,5 % (дихидрат) след накаляване при 800 °C ± 25 °C за 30 минути

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 341 (iii) ТРИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Калциев фосфат, трибазов

Калциев ортофосфат

Пентакалциев хидроксимонофосфат

Калциев хидроксиапатит

Определение

Трикалциевият фосфат се състои от променлива смес от калциеви фосфати, получени при неутрализация на фосфорна киселина с калциев хидроокис и има приблизителен състав 10CaO • 3P2O5 • H2O

Химично наименование

Пентакалциев хидроксимонофосфат

Трикалциев монофосфат

Einecs

235-330-6 (Пентакалциев хидроксимонофосфат)

231-840-8 (Калциев ортофосфат)

Химична формула

Ca5(PO4)3 . OH или Ca3(PO4)2

Молекулно тегло

502 или 310

Състав

Съдържание не по-малко от 90 % изчислено на накалена база

Съдържание на P2O2

Между 38,5 % и 48,0 % на безводна база

Описание

Бяло прахообразно вещество, без мирис, устойчиво на въздух

Идентификация

А.  Положителни тестове за калций и за фосфат

 

Б.  Разтворимост

Практически неразтворим във вода; неразтворим в етанол, разтворим в разредена солна и азотна киселини

Чистота

Загуба при накаляване

Не повече от 8 % след накаляване при 800 °C ± 25 °C, до постоянно тегло

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

▼B

Е 385 КАЛЦИЕВ ДИНАТРИЕВ ЕТИЛЕН ДИАМИН ТЕТРААЦЕТАТ

Синоними

Калциев динатриев ЕDТА,

Калциев динатриев едетат.

Определение

Химично наименование:

Динатриев N,N'-1,2-етандиилбис [N-(карбоксиметил)-глицинат] [(4-)-О,O′,ON, ON] калциат(2),

Калциев динатриев етилендиаминтетраацетат,

Калциев динатриев (етилен-динитрил)-тетра ацетат.

Einecs

200-529-9

Химична формула:

C10H12O8CaN2Na2-2H2O

Молекулно тегло:

410,31

Състав:

Не по-малко от 97 % за безводното вещество.

Външен вид:

Бели кристални гранули без мирис, или бял или белезникав прах, леко хигроскопичен.

Идентификация

А. Положителни тестове за откриване на калций и на натрий;

 
 

Б. Хелатно взаимодействие с положителни метални йони;

 
 

В. рН на 1 % разтвор трябва между 6,5 и 7,5.

 
 

Чистота

Водно съдържание:

От 5 до 13 % (по метода на Карл Фишер).

Арсеник:

Не повече от 3 mg/kg.

Олово:

Не повече от 5 mg/kg.

Живак:

Не повече от 1 mg/kg.

Тежки метали (изразени в олово):

Не повече от 10 mg/kg.

▼M1

Етиленов окис не може да се използва за стерилизация при хранителни добавки

Е 400 АЛГИНОВА КИСЕЛИНА

Определение

Линеен глюкороногликан, състоящ се главно от свързани β-(1-4)- D-мануронова и α-(1-4)-L-гулуронова киселинни единици в пиранозна пръстенна форма. Хидрофилен колоиден въглехидрат, екстрахиран с помощта на разредени основи от натурални разновидности на различни видове кафяви водорасли (Phaeophyceae)

Einecs

232-680-1

Химична формула

(C6H8O6)n

Молекулно тегло

10 000—600 000 (типично средно)

Съдържание на основно вещество

Добив на алгинова киселина, на безводна база, не по-малко от 20 % и не повече от 23 % въглероден двуокис (CO2), еквивалентен на не по-малко от 91 % и не повече от 104.5 % алгинова киселина (C6H8O6)n (изчислено на база еквивалентно тегло 200)

Описание

Алгиновата киселина се среща във влакнеста, зърнеста, гранулирана и прахообразна форми. Тя е бяла до жълтеникаво-кафява и почти без мирис

Идентификация

А. Разтворимост

Неразтворима във вода и органични разтворители, слабо разтворима в разтвори на натриев карбонат, натриева основа и тринатриев фосфат

Б. Тест за утайка с калциев хлорид

Към 0,5 % разтвор на мострата в 1 М разтвор на натриева основа, прибавете една пета от нейния обем 2.5 % разтвор на калциев хлорид. Образува се обемиста желатинова утайка. Този тест отличава алгиновата киселина от гума арабика (акациева гума), натриева карбоксиметил целулоза, карбоксиметил скорбяла, карагенан, желатин, гума гати, гума карая, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и трагакант

В. Тест за утайка с амониев сулфат

Към 0,5 % разтвор на мострата в 1 М разтвор на натриева основа, прибавете една втора от нейния обем наситен разтвор на амониев сулфат. Не се образува утайка. Този тест отличава алгиновата киселина от агар, натриева карбоксиметил целулоза, карагенан, деестерифициран пектин, желатин, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и скорбяла

Г. Цветна реакция

Разтворете възможно най-добре 0,01 g от мострата чрез разклащане с 0,15 ml от 0.1 N натриева основа, и прибавете 1 ml разтвор на кисел ферисулфат. След 5 минути ще се получи вишневочервен цвят, който впоследствие ще стане тъмнолилав.

Чистота

pH на 3 % суспензия

Между 2,0 и 3,5

Загуба при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 8 % на безводна база

Натриева основа (1 М разтвор)

Не повече от 2 % на безводна база неразтворимо вещество

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като олово)

Не повече от 20 mg/kg

Общ брой колонии, образуващи единици

Не повече от 5 000 колонии за грам

Дрожди и плесени

Не повече от 500 колонии за грам

Е. coli

Отрицателно в 5 g

Salmonella spp.

Отрицателно в 10 g

Е 401 НАТРИЕВ АЛГИНАТ

Определение

Химично наименование

Натриева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7NaO6)n

Молекулно тегло

10 000—600 000 (типично средно)

Съдържание на основно вещество

Добив, на безводна база, не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 90,8 % и не повече от 106 % натриев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 222)

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникаво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация

А. Положителен тест за натрий и алгинова киселина

 
 

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като олово)

Не повече от 20 mg/kg

Общ брой колонии, образуващи единици

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Е. coli

Отрицателно в 5 g

Salmonella spp.

Отрицателно в 10 g

Е 402 КАЛИЕВ АЛГИНАТ

Определение

Химично нименование

Калиева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7КO6)n

Молекулно тегло

10 000—600 000 (типично средно)

Съдържание на основно вещество

Добив, на безводна база, не по-малко от 16,5 % и не повече от 19,5 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 89,2 % и не повече от 105,5 % калиев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 238)

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникаво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация

А. Положителен тест за калий и за алгинова киселина

 
 

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като олово)

Не повече от 20 mg/kg

Общ брой колонии, образуващи единици

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Е. coli

Отрицателно в 5 g

Salmonella spp.

Отрицателно в 10 g

Е 403 АМОНИЕВ АЛГИНАТ

Определение

Химично наименование

Амониева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H11NO6)n

Молекулно тегло

10 000—600 000 (типично средно)

Съдържание на основно вещество

Добив, на безводна база, не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 88,7 % и не повече от 103,6 % амониев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 217)

Описание

Бяло до жълтеникаво, влакнесто или гранулирано прахообразно вещество.

Идентификация

А. Положителен тест за амониева и алгинова киселина

 
 

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 7 % на изсушена база

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали

Не повече от 20 mg/kg

Общ брой колонии, образуващи единици

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Е. coli

Отрицателно в 5 g

Salmonella spp.

Отрицателно в 10 g

Е 404 КАЛЦИЕВ АЛГИНАТ

Синоними

Калциева сол на алгинат

Определение

Химично наименование

Калциева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7Са1/2O6)n

Молекулно тегло

10 000—600 000 (типично средно)

Съдържание на основно вещество

Добиви, на безводна база, не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 89,6 % и не повече от 104,5 % калциев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 219)

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникаво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация

А. Положителен тест за калций и алгинова киселина

 
 

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като олово)

Не повече от 20 mg/kg

Общ брой колонии, образуващи единици

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Е. coli

Отрицателно в 5 g

Salmonella spp.

Отрицателно в 10 g

Е 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТ

Синоними

Хидроксипропил алгинат

1,2-пропандиол естер на алгинова киселина

Пропилен гликол алгинат

Определение

Химично наименование

Пропан-1,2-диол естер на алгинова киселина, варира по състав в зависимост от степента на естерификация и процента на свободни и неутрализирани карбоксилни групи в молекулата

Химична формула

(C9H14O7)n

(естерифициран)

Молекулно тегло

10 000—600 000 (типично средно)

Съдържание на основно вещество

Добиви, на безводна база, не по-малко от 16 % и не повече от 20 % СО2

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникавокафяво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация

А. Положителен тест за 1,2-пропандиол и алгинова киселина след хидролиза

 
 

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 20 % (105 °С, 4 часа)

Общо съдържание на пропан-1,2-диол

Не по-малко от 15 % и не повече от 45 %

Съдържание на свободен пропан-1,2-диол

Не повече от 15 %

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като олово)

Не повече от 20 mg/kg

Общ брой колонии, образуващи единици

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Е. coli

Отрицателно в 5 g

Salmonella spp.

Отрицателно в 10 g

Е 406 АГАР

Синоними

Гелоза

Японски агар

Бенгалски, цейлонски, китайски или японски желатин

Layor Carang

Определение

Химично наименование

Агар е хидрофилен колоиден полизахарид, състоящ се главно от D-галактозни единици. Приблизително при всяка десета D-галактопиранозна единица, една от хидроксилните групи е естерифицирана със сярна киселина, която е неутрализирана с калций, магнезий, калий или натрий. Той се екстрахира от някои натурални видове на морско водорасло от семействата Gelidiaceae und Sphaerococcaceae и близкото червено водорасло от класа Rhodophyceae

Einecs

232-658-1

Съдържание на основно вещество

Праговата концентрация на желиране не трябва да бъде по-висока от 0,25 %

Описание

Агар е без мирис или има слаб характерен мирис. Агар обикновено е във вид на снопчета, състоящи се от тънки, мембранни, аглутинирани ивици, или във вид на люспи или гранулирани форми. Той може да бъде светло жълтеникавооранжев, жълтеникавосив до бледо жълт, или безцветен. Той е твърд, когато е влажен, и чуплив, когато е сух. Прахообразният агар е бял до жълтеникавобял или бледожълт. Когато се изследва във вода под микроскоп, агар-агар изглежда гранулиран и някак влакнест. Могат да се видят също малко фрагменти от иглиците на порите, може да има и малко фрустули на диатомея. В разтвор на хлоралхидрат, прахообразният агар изглежда по-прозрачен, отколкото във вода, повече или по-малко гранулиран, на ивици, ъгловат и тук-там съдържа фрустули на диатомея. Силата на желиране може да се стандартизира чрез добавяне на декстроза и малтодекстрини или захароза

Идентификация

А. Разтворимост

Неразтворим в студена вода; разтворим във вряща вода

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 22 % (105 °С, 5 часа)

Пепел

Не повече от 6,5 % на безводна база, определено при 550 °С

Киселиннонеразтворима пепел (неразтворима в приблизително 3N солна киселина)

Не повече от 0,5 % определено при 550 °С на безводна база

Неразтворимо вещество (в гореща вода)

Не повече от 1,0 %

Скорбяла

Не се установява при следния метод: в разтвор 1 към 10 на мострата прибавете няколко капки йодов разтвор. Не се получава син цвят

Желатин и други протеини

Разтворете около 1 g агар в 100 ml вряща вода и го оставете да се охлади до около 50 °С. Към 5 ml от разтвора прибавете 5 ml разтвор на тринитрофенол (1 g от безводен тринитрофенол/100 ml гореща вода). Не се наблюдава размътване в продължение на 10 минути

Водопоглъщане

Поставете 5 g агар в 100 ml градуиран цилиндър, допълнете с вода до маркировката, разбъркайте и го оставете да престои 24 часа при температура около 25 °С. Изсипете съдържанието на цилиндъра през навлажнена стъклена вата в друг стъклен 100 ml градуиран цилиндър. Получава се не повече от 75 ml вода

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като олово)

Не повече от 20 mg/kg

▼M6

E 407 КАРАГЕНАН

Синоними

Търговските продукти се продават под различни имена, като:

Ирландска торфена гелоза

Еушеуман — Еucheuman (от Еухеума специес — Eucheuma spp.)

Иридофикан — Iridophycan (от Иридеа специес — Iridaea spp.)

Хипнеан — Hypnean (от Хипнеа специес — Hypnea spp.)

Фурцеларан — Furcellaran или датски агар (от Фурцелариа фастигиата — Furcellaria fastigiata)

Карагенан — Carrageenan (от Хондрус и Гигартина специес — Chondrus и Gigartina spp.)

Определение

Карагенанът се получава чрез водна екстракция на природни видове морски водорасли от Гигартинацеа (Gigartinaceae), Солиериацеа (Solieriaceae), Хипнеациа (Hypneaceae) и Фурцелариацеа (Furcellariaceae), семейства от класа Родофицеа (Rhodophyceae) — червени морски водорасли. Като органичен утаител не се използва друго освен метанол, етанол и пропан-2-ол. Карагенанът се състои главно от калиеви, натриеви, магнезиеви и калциеви соли на полизахаридни сулфатни естери, които при хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. Карагенанът не се хидролизира или разгражда по други химични начини.

Einecs

232-524-2

Описание

Жълтеникаво до безцветно, едрозърнесто до фино прахообразно вещество, което е почти без мирис

Идентификация

А.  Положителен тест за галактоза, анхидрогалактоза и сулфат

 

Чистота

Съдържание на метанол, етанол, пропан-2-ол

Не повече от 0,1 % единично или в комбинация

Вискозитет на 1,5 % разтвор при 75 °C

Не по-малко от 5 mPa.s

Загуба на маса при сушене

Не повече от 12 % (105 °C, 4 часа)

Сулфати

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса (като SO4)

Пепел

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса при 550 °C

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 1 % на суха маса (неразтворим в 10 % солна киселина)

Киселиннонеразтворими вещества

Не повече от 2 % на суха маса (неразтворим в 1 % v/v сярна киселина)

Нискомолекулярни карагенани (фракция с молекулна маса под 50 kDa)

Не повече от 5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой мезофилни аеробни и факулта- тивно анаеробни мик- роорганизми,

Не повече от 5 000 CFU/g

Дрожди и плесени

Не повече от 300 CFU/g

Ешерихиа коли (E. Coli)

Не се установява в 5,0 g

Салмонела (Salmonella spp.)

Не се установ