EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0389

Делегиран регламент (ЕС) 2020/389 на Комисията от 31 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

C/2019/7772

OJ L 74, 11.3.2020, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2022; заключение отменено от 32022R0869

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/389/oj

11.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/389 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (1), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 347/2013 е определена нормативна рамка за определяне, планиране и реализация на проекти от общ интерес („ПОИ“), които са необходими за създаването на деветте географско-стратегически приоритетни инфраструктурни коридора в областта на електроенергията, газа и нефта, на трите приоритетни тематични области за обхващаща целия Съюз енергийна инфраструктура — съответно за интелигентни електроенергийни мрежи, електроенергийни магистрали и мрежи за транспортиране на въглероден диоксид.

(2)

Комисията е оправомощена да определи списък на Съюза на ПОИ („Списъкът на Съюза“).

(3)

Списъкът на ПОИ се изготвя на всеки две години, поради което е необходимо той да бъде заменен.

(4)

Проектите, предложени за включване в списъка на Съюза, бяха оценени от регионалните групи, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) № 347/2013, които потвърдиха, че те отговарят на критериите, определени в член 4 от посочения регламент.

(5)

За регионалните проектосписъци на ПОИ бе постигнато съгласие на срещи на техническо равнище на регионалните групи. След становищата на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („ACER“), дадени на 25 септември 2019 г. по отношение на последователното прилагане на критериите за оценка и на анализа на разходите и ползите в различните региони, органите за вземане на решения на регионалните групи приеха регионалните списъци на 4 октомври 2019 г. В съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 347/2013, преди приемането на регионалните списъци всички предложени проекти бяха одобрени от държавите членки, с чиято територия са свързани проектите.

(6)

По отношение на проектите, предложени за включване в списъка на Съюза, бяха проведени консултации с организации, представляващи съответните заинтересовани страни, включително производители, оператори на разпределителни системи, доставчици, потребителски организации и организации за защита на околната среда.

(7)

ПОИ следва да бъдат изброени в списъка съобразно стратегическите приоритети за трансевропейска енергийна инфраструктура, в съответствие с последователността на изреждане в приложение I към Регламент (ЕС) № 347/2013. Списъкът не следва да съдържа никакво класиране на проектите.

(8)

ПОИ следва да бъдат изброени или като самостоятелни ПОИ, или като част от клъстер от няколко ПОИ, поради взаимна зависимост или (потенциална) конкуренция между тях.

(9)

Списъкът на Съюза съдържа проекти на различен етап на разработване, включително на етапите на предпроектни проучвания, технико-икономическа осъществимост, получаване на разрешение и изграждане. За ПОИ, които са на ранен етап на разработване, е възможно да са необходими проучвания за доказване на техническа и икономическа жизнеспособност и на съответствие с нормативната уредба на Съюза, включително с нормативната уредба в областта на околната среда. В този контекст потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда следва да бъдат адекватно определени, оценени и избегнати или смекчени.

(10)

Включването на проекти в списъка на Съюза на ПОИ не засяга резултатите от съответните процедури за оценка на въздействието върху околната среда и за издаване на разрешения. Съгласно член 5, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 347/2013, ако даден проект не съответства на нормативната уредба на Съюза, той може да отпадне от списъка на Съюза. Реализацията на ПОИ, включително тяхното съответствие със съответната нормативна уредба, следва да бъдат наблюдавани в съответствие с член 5 от горепосочения регламент.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) № 347/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VII към Регламент (ЕС) № 347/2013 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VII към Регламент (ЕС) № 347/2013 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

СПИСЪК НА СЪЮЗА НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС („СПИСЪК НА СЪЮЗА“),

посочен в член 3, параграф 4

А.   ПРИНЦИПИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СПИСЪКА НА СЪЮЗА

(1)   Клъстери от ПОИ

Някои ПОИ, поради своята взаимозависимост, потенциално конкурентно или конкурентно естество, представляват част от клъстери. Създават се следните видове клъстери от ПОИ:

а)

клъстер от взаимозависими ПОИ се определя като „клъстер X, включващ следните ПОИ:“. Този клъстер е образуван за определяне на всички проекти от общ интерес, които са необходими за преодоляване на едни и същи затруднения през държавните граници и имат синергичен ефект, ако бъдат приложени заедно. В този случай, за да се получат ползи за целия ЕС, трябва да бъдат реализирани всички ПОИ;

б)

клъстер от потенциално конкуриращи се ПОИ се определя като „клъстер X, включващ един или повече от следните ПОИ:“. Такива клъстери отразяват неопределеността около степента на затрудненията през държавните граници. В този случай не всички ПОИ, включени в клъстера, трябва да бъдат реализирани. Дали да бъдат реализирани всички, няколко или един от всички ПОИ се оставя да бъде определено от пазара, при спазване на необходимото планиране, издаване на разрешения и одобрения от регулаторните органи. Необходимостта от съответните проекти от общ интерес се преразглежда при последващ процес по определяне на ПОИ, включително по отношение на нуждите от капацитет; както и

в)

клъстер от конкуриращи се ПОИ се определя като „клъстер X, включващ един от следните ПОИ:“. Тези клъстери са насочени към преодоляване на едни и същи затруднения. Въпреки това, степента на затрудненията е по-определена от тази в случай на клъстер от потенциално конкуриращи се ПОИ и следователно трябва да бъде реализиран само един ПОИ. Кой ПОИ да бъде реализиран се оставя да бъде определено от пазара, при спазване на необходимото планиране, издаване на разрешения и одобрения от регулаторните органи. При необходимост нуждата от проекти от общ интерес се преразглежда при последващ процес по определяне на ПОИ.

Всички ПОИ са предмет на едни и същи права и задължения, установени съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013.

(2)   Третиране на подстанции и компресорни станции

Подстанциите, подстанциите за ПТВН, преобразуваща променливо напрежение в променливо напрежение, и газокомпресорните станции се разглеждат като част от ПОИ, ако са с географско разположение по линии за пренос. Подстанциите, подстанциите за ПТВН, преобразуващи променливо напрежение в променливо напрежение, и компресорните станции, се разглеждат като самостоятелни ПОИ и са изброени изрично в списъка на Съюза, ако са с различно географско разположение от това на линиите за пренос. Те са предмет на правата и задълженията, формулирани в Регламент (ЕС) № 347/2013.

(3)   Проекти, които вече не се считат за ПОИ, и проекти, които са станали част от други ПОИ

а)

Няколко проекта, включени в списъците на Съюза, определени с Регламент (ЕС) № 1391/2013 и Регламент (ЕС) 2016/89, вече не се считат за проекти от общ интерес по една или повече от следните причини:

проектът вече е въведен в експлоатация или предстои да бъде въведен в експлоатация до края на 2019 г. и следователно не би се ползвал от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 347/2013;

съгласно новите данни, проектът не отговаря на общите критерии;

организаторът на проекта не го е представил повторно в процеса на подбор за този списък на Съюза; или

проектът е класиран по-ниско отколкото други кандидатури за ПОИ в процеса на подбор.

Включването на тези проекти (с изключение на въведените в експлоатация или които ще бъдат въведени в експлоатация до края на 2019 г.) в следващия списък на Съюза може да се разгледа, ако причините за невключването им в настоящия списък на Съюза вече не са валидни.

Тези проекти не са ПОИ, но с цел постигане на прозрачност и яснота са включени с първоначалните си номера на ПОИ в приложение VII, буква В, като „Проекти, които вече не се считат за ПОИ“.

б)

Освен това, някои проекти, включени в списъците, определени с Регламент (ЕС) № 1391/2013 и Регламент (ЕС) 2016/89, по време на процеса на реализация станаха неразделна част от други (клъстери от) проекти от общ интерес.

Тези проекти вече не се считат за самостоятелни ПОИ, но с цел постигане на прозрачност и яснота са включени с първоначалните си номера на ПОИ в приложение VII, буква В, като „Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ“.

(4)   Определение за „ПОИ с двойно обозначение като електроенергийни магистрали“

„ПОИ с двойно обозначение като електроенергийни магистрали“ означава ПОИ, които принадлежат към един от приоритетните електропреносни коридори и към приоритетната тематична област „електроенергийни магистрали“.

Б.   СПИСЪКЪТ НА СЪЮЗА НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

(1)   Приоритетен коридор „Морска електроенергийна мрежа в северните морета“ („NSOG“)

Определение

1.3

Клъстер Дания — Германия, включващ следните ПОИ:

1.3.1

Междусистемна връзка между Endrup (DK) и Klixbüll (DE)

1.6

Междусистемна връзка Франция — Ирландия между La Martyre (FR) и Great Island или Knockraha (IE) [понастоящем известна като „Celtic Interconnector“]

1.7

Клъстер междусистемни връзки Франция — Обединено кралство, включващ един или повече от следните ПОИ:

1.7.1

Междусистемна връзка между Cotentin (FR) и областта в близост до Exeter (UK) [понастоящем известна като „FAB“]

1.7.3

Междусистемна връзка между Coquelles (FR) и Folkestone (UK) [понастоящем известна като „ElecLink“]

1.7.5

Междусистемна връзка между областта в близост до Dunkerque (FR) и областта в близост до Kingsnorth (UK) [понастоящем известна като „Gridlink“]

1.8

Клъстер Германия — Норвегия [понастоящем известен като „NordLink“]

1.8.1

Междусистемна връзка между Wilster (DE) и Tonstad (NO)

1.9

1.9.1

Междусистемна връзка Ирландия — Обединено кралство между Wexford (IE) и Pembroke, Wales (UK) [понастоящем известна като „Greenlink“]

1.10

Клъстер междусистемни връзки Обединено кралство — Норвегия, включващ един или повече от следните ПОИ:

1.10.1

Междусистемна връзка между Blythe (UK) и Kvilldal (NO) [понастоящем известна като „North Sea Link“]

1.10.2

Междусистемна връзка между Peterhead (UK) и Simadalen (NO) [понастоящем известна като „NorthConnect“]

1.12

Клъстер от съоръжения за акумулиране на електроенергия в Обединеното кралство, включващ един или повече от следните ПОИ:

1.12. 3

съоръжение за акумулиране на енергия чрез сгъстен въздух в Middlewich [понастоящем известно като „CARES“]

1.12.4

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Cruachan II

1.14

Междусистемна връзка между Revsing (DK) и Bicker Fen (UK) [понастоящем известна като „Viking Link“]

1.15

Междусистемна връзка между областта на Antwerp (BE) и областта в близост до Kemsley (UK) [позната понастоящем като „Nautilus“]

1.16

Междусистемна връзка Нидерландия — Обединено кралство

1.17

Съоръжение за акумулиране на електроенергия чрез сгъстен въздух в Zuidwending (NL)

1.18

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в морето в Белгия [понастоящем известна като „iLAND“]

1.19

Един или повече възли в Северно море с междусистемни връзки със съседни държави от Северно море (Дания, Германия, Нидерландия) [понастоящем известен като „North Sea Wind Power Hub“)

1.20

Междусистемна връзка между Германия и Обединеното кралство [понастоящем известна като „NeuConnect“]

(2)   Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Западна Европа („NSI West Electricity“)

Определение

2.4

Междусистемна връзка между Codrongianos (IT), Lucciana (Корсика, Франция) и Suvereto (IT) [понастоящем известна като „SACOI 3“]

2.7

Междусистемна връзка между Aquitaine (FR) и Страната на баските (ES) [понастоящем известна като „Biscay Gulf (Бискайски залив)“]

2.9

Вътрешна линия между Osterath и Philippsburg (DE) за увеличаване на преносната способност на западните граници [понастоящем известна като „Ultranet“]

2.10

Вътрешна линия между Brunsbüttel/Wilster и Grοβgartach/Bergrheinfeld-West (DE) за увеличаване на преносната способност на северните и южните граници [понастоящем известна като „Suedlink“]

2.13

Клъстер от междусистемни връзки Ирландия Обединено кралство, включващ следните ПОИ:

2.13.1

Междусистемна връзка между Woodland (IE) и Turleenan (UK) [понастоящем известна като „North-South interconnector (междусистемна връзка север—юг)“]

2.13.2

Междусистемна връзка между Srananagh (IE) и Turleenan (UK) [понастоящем известна като „RIDP1“]

2.14

Междусистемна връзка между Thusis/Sils (CH) и Verderio Inferiore (IT) [понастоящем известна като „Greenconnector“]

2.16

Клъстер от вътрешни линии, включващ следните ПОИ:

2.16.1

Вътрешна линия между Pedralva и Sobrado (PT), означавана преди като Pedralva и Alfena (PT)

2.16.3

Вътрешна линия между Vieira do Minho, Ribeira de Pena и Feira (PT), означавана преди като Frades B, Ribeira de Pena и Feira (PT)

2.17

Междусистемна връзка Португалия — Испания между Beariz — Fontefría (ES), Fontefría (ES) — Ponte de Lima (PT) (преди Vila Fria/Viana do Castelo) и Ponte de Lima — Vila Nova de Famalicão (PT) (преди Vila do Conde) (PT), включваща подстанциите в Beariz (ES), Fontefría (ES) и Ponte de Lima (PT)

2.18

Увеличаване на мощността на помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Kaunertal, Тирол (AT)

2.23

Вътрешни линии на северната белгийска граница между Zandvliet и Lillo-Liefkenshoek (BE) и между Liefkenshoek и Mercator, включващи подстанция в Lillo (BE) [понастоящем известени като „BRABO II + III“]

2.27

2.27.1

Междусистемна връзка между Aragón (ES) и Атлантическите Пиринеи (FR) [понастоящем известна като „Pyrenean crossing 2 (пиринейски проход 2)“]

2.27.2

Междусистемна връзка между Навара (Испания) и Landes (FR) [понастоящем известна като „Pyrenean crossing 1 (пиринейски проход 1)“]

2.28

2.28.2

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа Navaleo (ES)

2.28.3

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа Girones & Raïmats (ES)

2.28.4

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Cúa (ES)

2.29

Водноелектрическа централа Silvermines (IE)

2.30

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа Riedl (DE)

(3)   Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Централна Източна и Южна Европа („NSI East Electricity“)

Определение

3.1

Клъстер Австрия — Германия, включващ следните ПОИ:

3.1.1

Междусистемна връзка между St. Peter (AT) и Isar (DE)

3.1.2

Вътрешна линия между St. Peter и Tauern (AT)

3.1.4

Вътрешна линия между Westtirol и Zell-Ziller (AT)

3.4

Междусистемна връзка между Wurmlach (AT) и Somplago (IT)

3.7

Клъстер България — Гърция между „Марица изток 1“ и N. Santa и необходимите укрепвания на вътрешните връзки в България, включващ следните ПОИ:

3.7.1

Междусистемна връзка между „Марица изток 1“ (BG) и N. Santa (EL)

3.7.2

Вътрешна линия между „Марица изток 1“ и Пловдив (BG)

3.7.3

Вътрешна линия между „Марица изток 1“ и „Марица изток 3“ (BG)

3.7.4

Вътрешна линия между „Марица изток 1“ и Бургас (BG)

3.8

Клъстер България — Румъния за увеличаване на преносната способност [понастоящем известен като „коридор Черно море“], включващ следните ПОИ:

3.8.1

Вътрешна линия между Добруджа и Бургас (BG)

3.8.4

Вътрешна линия между Cernavoda и Stalpu (RO)

3.8.5

Вътрешна линия между Gutinas и Smardan (RO)

3.9

3.9.1

Междусистемна връзка между Žerjavenec (HR)/Hévíz (HU) и Cirkovce (SI)

3.10

Клъстер Израел — Кипър — Гърция [понастоящем известен като междусистемен електропровод „EUROASIA“], включващ следните ПОИ:

3.10.1

Междусистемна връзка между Hadera (IL) и Kofinou (CY)

3.10.2

Междусистемна връзка между Kofinou (CY) и Korakia, Крит (EL)

3.11

Клъстер от вътрешни линии в Чешката република, включващ следните ПОИ:

3.11.1

Вътрешна линия между Vernerov и Vitkov (CZ)

3.11.2

Вътрешна линия между Vitkov и Prestice (CZ)

3.11.3

Вътрешна линия между Prestice и Kocin (CZ)

3.11.4

Вътрешна линия между Kocin и Mirovka (CZ)

3.11.5

Вътрешна линия между Mirovka и линия V413 (CZ)

3.12

Вътрешна линия в Германия между Wolmirstedt и Isar за увеличаване на вътрешната преносна способност на коридора север — юг [понастоящем известна като „SuedOstLink“]

3.14

Укрепвания на вътрешните връзки в Полша [част от клъстера, понастоящем известен като проект „GerPol Power Bridge“], включващ следните ПОИ:

3.14.2

Вътрешна линия между Krajnik и Baczyna (PL)

3.14.3

Вътрешна линия между Mikułowa и Świebodzice (PL)

3.14.4

Вътрешна линия между Baczyna и Plewiska (PL)

3.16

3.16.1

Междусистемна връзка Унгария — Словакия между Gabčikovo (SK) и Gönyű (HU) и Veľký Ďur (SK)

3.17

Междусистемна връзка Унгария — Словакия между Sajóvánka (HU) и Rimavská Sobota (SK)

3.21

Междусистемна връзка между Salgareda (ИТ) и Divača — регион Bericevo (SI)

3.22

Клъстер Румъния — Сърбия [понастоящем известен като „Mid Continental East Corridor“], включващ следните ПОИ:

3.22.1

Междусистемна връзка между Resita (RO) и Pancevo (RS)

3.22.2

Вътрешна връзка между Portile de Fier и Resita (RO)

3.22.3

Вътрешна връзка между Resita и Timisoara/Sacalaz (RO)

3.22.4

Вътрешна линия между Arad и Timisoara/Sacalaz (RO)

3.23

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Яденица (BG)

3.24

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Amfilochia (EL)

3.27

Междусистемна връзка между Сицилия (IT) и Тунис (TU) [понастоящем известна като „ELMED“]

(4)   Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на електроенергетиката“ („BEMIP Electricity“)

Определение

4.2

Клъстер Естония Латвия между Kilingi-Nõmme и Рига [понастоящем известен като „3-а междусистемна връзка“], включващ следните ПОИ:

4.2.1

Междусистемна връзка между Kilingi-Nõmme (EE) и подстанция Рига CHP2 (LV)

4.2.2

Вътрешна линия между Harku and Sindi (EE)

4.2.3

Вътрешна линия между Riga CHP 2 и Riga HPP (LV)

4.4

4.4.2

Вътрешна линия между Ekhyddan и Nybro/Hemsjö (SE)

4.5

4.5.2

Вътрешна линия между Stanisławów и Ostrołęka (PL)

4.6

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Естония

4.7

Увеличаване на мощността на помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Kruonis (LT)

4.8

Интеграция и синхронизиране на електроенергийната система на балтийските държави с европейските мрежи, в т. ч следните ПОИ:

4.8.1

Междусистемна връзка между Tartu (EE) и Valmiera (LV)

4.8.2

Вътрешна линия между Balti и Tartu (EE)

4.8.3

Междусистемна връзка между Tsirguliina (EE) и Valmiera (LV)

4.8.4

Вътрешна линия между Viru и Tsirguliina (EE)

4.8.7

Вътрешна линия между Paide и Sindi (EE)

4.8.8

Вътрешна линия между Vilnius и Neris (LT)

4.8.9

Други аспекти на инфраструктурата, свързани със синхронизирането на системата на балтийските държави с континенталната европейска мрежа

4.8.10

Междусистемна връзка между Литва и Полша [понастоящем известна като „Harmony Link“]

4.8.11

Модернизиране на подстанция Alytus (LT)

4.8.12

Реконструкции в североизточна Литва (LT)

4.8.13

Нова подстанция 330 kV в Mūša (LT)

4.8.14

Вътрешна линия между Bitenai и KHAE (LT)

4.8.15

Нова подстанция 330 kV в Darbėnai (LT)

4.8.16

Вътрешна линия между Darbenai и Bitenai (LT)

4.8.17

Вътрешна линия между LE и Vilnius (LT)

4.8.18

Вътрешна линия между Dunowo и Żydowo Kierzkowo (PL)

4.8.19

Вътрешна линия между Piła Krzewina и Żydowo Kierzkowo (PL)

4.8.20

Вътрешна линия между Krajnik и Morzyczyn (PL)

4.8.21

Вътрешна линия между Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec (PL)

4.8.22

Вътрешна линия между Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia (PL)

4.8.23

Синхронни компенсатори, осигуряващи инерционен момент, стабилност на напрежението, стабилност на честотата и мощност при късо съединение в Литва, Латвия и Естония

4.10

Клъстер Финландия — Швеция [понастоящем известен като „трета междусистемна връзка Финландия — Швеция“], включващ следните ПОИ:

4.10.1

Междусистемна връзка между северна Финландия и северна Швеция

4.10.2

Вътрешна линия между Keminmaa и Pyhänselkä (FI)

(5)   Приоритетен коридор междусистемни газопроводни връзки север — юг в Западна Европа („NSI West Gas“)

Определение

5.3

Крайна газопроводна станция за ВПГ Shannon и свързващия тръбопровод (IE)

5.19

Свързване на Малта към Европейската газопреносна мрежа — междусистемен газопровод с Италия при Gela

5.21

Адаптиране от нискокалоричен към висококалоричен газ във Франция и Белгия

(6)   Приоритетен коридор междусистемни газопроводи север — юг в Централна Източна и Югоизточна Европа („NSI East Gas“)

Определение

6.2

Междусистемна връзка между Полша, Словакия и Унгария със съответните укрепвания на вътрешните връзки, включваща следните ПОИ:

6.2.1

Междусистемна връзка Полша — Словакия

6.2.2

Газов коридор север — юг в Източна Полша

както и

6.2.13

Развитие и подобряване на пропускателната способност на междусистемния газопровод Словакия — Унгария

6.5

Клъстер за терминал за ВПГ в Krk и газопроводи за отвеждане на природен газ към Унгария и по-нататък, включващ следните ПОИ:

6.5.1

Изграждане на терминал за ВПГ в Krk (HR) до 2,6 млрд. m3 годишно — етап I и свързващ газопровод Omišalj — Zlobin (HR)

6.5.5

„Компресорна станция 1“ на хърватската газопреносна система

6.8

Клъстер за развитие и укрепване на инфраструктурата, който да позволи балкански газов център, включващ следните ПОИ:

6.8.1

Междусистемна връзка Гърция — България [понастоящем известна като „IGB“] между Комотини (EL) и Стара Загора (BG) и компресорна станция при Kipi (EL)

6.8.2

Рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система

6.8.3

Газопроводна междусистемна връзка България — Сърбия [понастоящем известна като „IBS“] (6.10 в 3-ия списък на ПОИ)

6.9

6.9.1

Нов терминал за ВПГ в Северна Гърция

6.20

Клъстер за увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа, включващ един или повече от следните ПОИ:

6.20.2

Разширение на подземното газохранилище Чирен (BG)

6.20.3

Подземно газохранилище South Kavala и измервателна и регулираща станция (EL)

и един от следните ПОИ:

6.20.4

Съхранение в Depomures в Румъния

6.20.6

Подземно газохранилище Sarmasel в Румъния

6.23

Междусистемна връзка Унгария — Словения — Италия (Nagykanizsa (HU) — Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) — Kidričevo (SI) — Ajdovščina (SI) — Šempeter (SI) — Gorizia (IT))

6.24

Клъстер за поетапно увеличаване на пропускателната способност на двупосочния преносен коридор България — Румъния — Унгария — Австрия (понастоящем известен като „ROHUAT/BRUA“), за да се осигури пропускателна способност при междусистемната връзка Румъния—Унгария от 1,75 млрд. m3 годишно на 1-я етап и 4,4 млрд. m3 годишно на 2-я етап, включително нови ресурси от Черно море на 2-я и/или 3-я етап:

6.24.1

ROHU (AT)/BRUA — 1-ва фаза, включително:

Развитие на преносната пропускателна способност в Румъния от Podișor до Recas, включително нов газопровод, измервателна станция и три нови компресорни станции в Podisor, Bibesti и Jupa

6.24.4

ROHU (AT)/BRUA — 2-ра фаза, включително:

компресорна станция Városföld (HU)

разширяване на преносната пропускателна способност в Румъния от Recas към Horia в посока към Унгария до 4,4 млрд. m3 годишно и разширяване на компресорните станции в Podisor, Bibesti и Jupa

Черноморско крайбрежие — Podișor (RO) газопровод за подаване на газ от Черно море

реверсивен поток между Румъния и Унгария: и 2-ри етап на унгарския участък, компресорна станция при Csanádpalota (HU)

6.26

6.26.1

Клъстер Хърватия — Словения — Австрия при Rogatec, включващ:

междусистемна връзка Хърватия — Словения (Lučko — Zabok - Rogatec)

компресорна станция Kidričevo, 2-ри етап на модернизация (SI)

компресорни станции 2 и 3 на хърватската газопреносна система

GCA 2015/08: вход/изход Murfeld (AT)

модернизация на междусистемната връзка Murfeld/Ceršak (AT—SI)

модернизация на междусистемната връзка Rogatec

6.27

ВПГ Гданск (PL)

(7)   Приоритетен коридор „Южен газов коридор“ („SGC“)

Определение

7.1

Клъстер на ПОИ за интегрирана, специално предвидена за целта и разширяема транспортна инфраструктура и съответно оборудване за пренос на най-малко 10 млрд. m3 годишно от нови източници на природен газ от Каспийския регион, пресичаща Азербайджан, Грузия и Турция и достигаща пазарите на ЕС в Гърция и Италия, включващ следните ПОИ:

7.1.1

Газопровод към ЕС от Туркменистан и Азербайджан през Грузия и Турция [понастоящем известен като комбинацията „Транскаспийски газопровод“ („TCP“) и „Разширяване на Южнокавказкия газопровод“ („SCPFX“)

7.1.3

Газопровод от Гърция до Италия през Албания и Адриатическо море [понастоящем известен като „Трансадриатически газопровод“ („TAP“)], включващ измервателна, регулираща и компресорна станция при Nea Messimvria, както и междусистемната връзка TAP.

7.3

ПОИ клъстер за инфраструктура за подаване на нов газ от залежи на природен газ в източната част на Средиземноморието, включително:

7.3.1

Газопровод от залежите на природен газ в източната част на Средиземноморието до континентална Гърция през Крит [понастоящем известен като „Газопровод EastMed“], с измервателна и регулираща станция при Megalopoli

и в зависимост от него, следните ПОИ:

7.3.3

Газопровод в морето, свързващ Гърция и Италия [понастоящем известен като газопровод „Посейдон“]

7.3.4

Увеличаване на вътрешната пропускателна способност в Италия, включително увеличаване на вътрешната пропускателна способност по оста юг-север [понастоящем известна като „Adriatica Line“] и увеличаване на вътрешната пропускателна способност в регион Апулия [газопровод Matagiola — Massafra]

7.5

Развитие на газова инфраструктура в Кипър [понастоящем известен като „Кипър Gas2EU“]

(8)   Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на природния газ“ („BEMIP Gas“)

Определение

8.2

Клъстер „Модернизиране на инфраструктура в източната част на региона на Балтийско море“, включващ следните ПОИ:

8.2.1

Увеличаване на пропускателната способност на междусистемната връзка Латвия — Литва

8.2.4

Увеличаване на капацитета на подземното газохранилище Inčukalns (LV)

8.3

Клъстер за инфраструктура, включващ следните ПОИ:

8.3.1

Подсилване на междусистемната връзка Nybro — Полша/Дания

8.3.2

Междусистемна връзка Полша — Дания [понастоящем известна като „Балтийски газопровод“]

8.5

Междусистемна връзка Полша — Литва [понастоящем известна като „GIPL“]

(9)   Приоритетен коридор „Връзки за доставка на нефт в Централна източна Европа“ („OSC“)

Определение

9.1

Нефтопровод Adamowo — Brody: газопровод, свързващ площадката за обработка на дружество Uktransnafta в Brody (Украйна) и резервоарно стопанство Adamowo (Полша)

9.2

Нефтопровод Bratislava — Schwechat: тръбопровод, свързващ Schwechat (Австрия) и Братислава (Словашка република)

9.4

Нефтопровод Litvinov (Чешка република) — Spergau (Германия): проектът за разширение на тръбопровода за суров нефт „Дружба“ до нефтозавода TRM Spergau

9.5

Клъстер Померански тръбопровод (Полша), включващ следните ПОИ:

9.5.1

Изграждане на нефтен терминал в Gdańsk (етап II)

9.5.2

Разширяване на Померанския тръбопровод: втората линия на тръбопровода

9.6

TAL Plus: разширяване на пропускателната способност на тръбопровода TAL между Trieste (Италия) и Ingolstadt (Германия)

(10)   Приоритетна тематична област „Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи“

Определение

10.3

SINCRO.GRID (Словения, Хърватия) — новаторско интегриране на утвърдени технологични решения със синергичен ефект с цел да се повиши сигурността на работата едновременно на словенската и на хърватската електроенергийна система

10.4

ACON (Чешка република, Словакия) — основната цел на ACON е да се насърчи интегрирането на чешкия и словашкия пазар на електроенергия

10.6

Инициатива за интелигентни граници (Франция, Германия) — инициативата за интелигентни граници ще свърже разработените от Франция и Германия политики с оглед подпомагане на техните градове и територии при разработване на стратегиите им за енергиен преход и интеграция на европейския пазар

10.7

Danube InGrid (Унгария, Словакия) — проектът подобрява трансграничната координация на управлението на електроенергийната мрежа с акцент върху обезпечаването с интелигентни технологии, събирането и обмена на данни.

10.8

Data Bridge (Естония, Латвия, Литва, Дания, Финландия, Франция) има за цел изграждането на обща европейска платформа за обмен на данни, за да се позволи интегрирането на различни видове данни (данни от интелигентни измервателни системи, експлоатационни данни от мрежата, пазарни данни), с цел разработване на мащабируеми и възпроизводими решения за ЕС.

10.9

Проектът за трансгранична гъвкавост (Естония, Финландия) има за цел да подкрепи интеграцията на ВЕИ и да подобри сигурността на доставките чрез трансгранично предоставяне на услуги за гъвкавост за Естония, Финландия и Aaland, предоставяни чрез разпределено производство на електроенергия.

(11)   Приоритетна тематична област „Електроенергийни магистрали“

Списък на ПОИ с двойно обозначение като „електроенергийни магистрали“

Определение

Приоритетен коридор „Морска електроенергийна мрежа в северните морета“ („NSOG“)

1.3

Клъстер Дания — Германия, включващ следните ПОИ:

1.3.1

Междусистемна връзка между Endrup (DK) и Klixbüll (DE)

1.3.2

Вътрешна линия между Niebüll и Brunsbüttel (DE)

1.6

Междусистемна връзка Франция — Ирландия между La Martyre (FR) и Great Island или Knockraha (IE) [понастоящем известна като „Celtic Interconnector“]

1.7

Клъстер междусистемни връзки Франция — Обединено кралство, включващ един или повече от следните ПОИ:

1.7.1

Междусистемна връзка между Cotentin (FR) и областта в близост до Exeter (UK) [понастоящем известна като „FAB“]

1.7.3

Междусистемна връзка между Coquelles (FR) и Folkestone (UK) [понастоящем известна като „ElecLink“]

1.7.5

Междусистемна връзка между областта в близост до Dunkerque (FR) и областта в близост до Kingsnorth (UK) [понастоящем известна като „Gridlink“]

1.8

Клъстер Германия — Норвегия [понастоящем известен като „NordLink“]

1.8.1

Междусистемна връзка между Wilster (DE) и Tonstad (NO)

1.10

Клъстер междусистемни връзки Обединено кралство — Норвегия, включващ един или повече от следните ПОИ:

1.10.1

Междусистемна връзка между Blythe (UK) и Kvilldal (NO) [понастоящем известна като „North Sea Link“]

1.10.2

Междусистемна връзка между Peterhead (UK) и Simadalen (NO) [понастоящем известна като „NorthConnect“]

1.14

Междусистемна връзка между Revsing (DK) и Bicker Fen (UK) [понастоящем известна като „Viking Link“]

1.15

Междусистемна връзка между областта на Antwerp (BE) и областта в близост до Kemsley (UK) [позната понастоящем като „Nautilus“]

1.16

Междусистемна връзка Нидерландия — Обединено кралство

1.19

Един или повече възли в Северно море с междусистемни връзки със съседни държави от Северно море (Дания, Германия, Нидерландия) [понастоящем известен като „North Sea Wind Power Hub“)

1.20

Междусистемна връзка между Германия и Обединеното кралство [понастоящем известна като „NeuConnect“]

Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Западна Европа („NSI West Electricity“)

2.7

Междусистемна връзка между Aquitaine (FR) и Страната на баските (ES) [понастоящем известна като „Biscay Gulf (Бискайски залив)“]

2.9

Вътрешна линия между Osterath и Philippsburg (DE) за увеличаване на преносната способност на западните граници [понастоящем известна като „Ultranet“]

2.10

Вътрешна линия между Brunsbüttel/Wilster и Grοβgartach/Bergrheinfeld-West (DE) за увеличаване на преносната способност на северните и южните граници [понастоящем известна като „Suedlink“]

2.13

Клъстер от междусистемни връзки Ирландия Обединено кралство, включващ следните ПОИ:

2.13.1

Междусистемна връзка между Woodland (IE) и Turleenan (UK)

2.13.2

Междусистемна връзка между Srananagh (IE) и Turleenan (UK)

Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Централна Източна и Южна Европа („NSI East Electricity“)

3.10

Клъстер Израел — Кипър — Гърция [понастоящем известен като междусистемен електропровод „EUROASIA“], включващ следните ПОИ:

3.10.1

Междусистемна връзка между Hadera (IL) и Kofinou (CY)

3.10.2

Междусистемна връзка между Kofinou (CY) и Korakia, Крит (EL)

3.12

Вътрешна линия в Германия между Wolmirstedt и Isar за увеличаване на вътрешната преносна способност на коридора север — юг [понастоящем известна като „SuedOstLink“]

(12)   Трансгранична мрежа за въглероден диоксид

Определение

12.2

Проектът CO2 Sapling е компонентът за транспортна инфраструктура на обхващащия цялата верига проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид Acorn (Обединеното кралство, на последващи етапи — Нидерландия, Норвегия)

12.3

CO2 TransPorts има за цел изграждането на инфраструктура за подпомагане на широкомащабното улавяне, транспортиране и съхранение на CO2 от Ротердам, Антверпен и North Sea Port

12.4

Проект Northern lights — проект с търговска цел за трансгранично транспортиране на CO2 и за свързване на няколко европейски инициативи за улавяне на въглероден диоксид (Обединеното кралство, Ирландия, Белгия, Нидерландия, Франция, Швеция) и за транспортиране на уловения CO2 с кораби до хранилища в норвежкия континентален шелф

12.5

Проектът Athos предлага инфраструктура за транспортиране на CO2 от промишлени зони в Нидерландия и е отворен за включване на допълнителни количества CO2 от други страни, като например Ирландия и Германия, като идеята е да се изгради трансгранична оперативно съвместима транспортна структура с голям обем и със свободен достъп.

12.6

Проектът Ervia Cork има за цел да се промени предназначението на съществуващите тръбопроводи за природен газ на сушата и в морето и изграждането на нов тръбопровод за CO2 за транспортиране на уловения CO2 от съоръженията за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид (CCUS) на тежката промишленост и газови турбини с комбиниран цикъл до хранилища.

В.   СПИСЪЦИ НА „ПРОЕКТИ, КОИТО ВЕЧЕ НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ПОИ“ И „ПРОЕКТИ, КОИТО ВЕЧЕ СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДРУГИ ПОИ ВЪВ ВТОРИЯ И/ИЛИ ТРЕТИЯ СПИСЪК НА ПОИ“

(1)   Приоритетен коридор „Морска електроенергийна мрежа в северните морета“ (NSOG)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3.2

1.4

1.5

1.7.4

1.8.2

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.12.1

1.12.2

1.12.5

(2)   Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Западна Европа („NSI West Electricity“)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3.1

2.3.2

2.5.1

2.5.2

2.6

2.8

2.11.1

2.11.2

2.11.3

2.12

2.15.1

2.15.2

2.15.3

2.15.4

2.16.2

2.19

2.20

2.21

2.22

2.24

2.25.1

2.25.2

2.26

2.28.1


Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ във втория и/или третия списък на ПОИ

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който проектът е бил включен

2.1

3.1.4

(3)   Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Централна Източна и Южна Европа („NSI East Electricity“)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

3.1.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.5.1

3.5.2

3.6.1

3.6.2

3.8.2

3.8.3

3.8.6

3.9.2

3.9.3

3.9.4

3.10.3

3.13

3.14.1

3.15.1

3.15.2

3.16.2

3.16.3

3.18.1

3.18.2

3.19.2

3.19.3

3.20.1

3.20.2

3.22.5

3.25

3.26


Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ във втория и/или третия списък на ПОИ

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който проектът е бил включен

3.19.1

3.22.5

(4)   Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на електроенергетиката“ („BEMIP Electricity“)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

4.1

4.4.1

4.5.1

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.8.5

4.8.6


Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ във втория и/или третия списък на ПОИ

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който проектът е бил включен

4.3

4.8.9

4.9

4.8.9

(5)   Приоритетен коридор междусистемни газопроводни връзки север — юг в Западна Европа („NSI West Gas“)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.6

5.7.1

5.7.2

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.15.4

5.15.5

5.16

5.17.1

5.17.2

5.18

5.20


Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ във втория и/или третия списък на ПОИ

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който проектът е бил включен

5.8.1

5.5.2

5.8.2

5.5.2

(6)   Приоритетен коридор междусистемни газопроводи север — юг в Централна Източна и Югоизточна Европа („NSI East Gas“)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.14

6.3

6.4

6.5.3

6.5.4

6.5.6

6.7

6.8.3

6.9.2

6.9.3

6.11

6.12

6.16

6.17

6.19

6.20.1

6.20.5

6.21

6.22.1

6.22.2

6.24.1

Заличен проект: реверсивен поток между Румъния и Унгария: 1-ви етап на унгарския участък, компресорна станция при Csanádpalota

Заличен проект: GCA Компресорна станция Mosonmagyarovar (изграждане от австрийската страна)

6.24.4

Заличен проект: газопровод Ercsi-Százhalombatta (HU)

Заличен проект: реверсивен поток между Румъния и Унгария: 1-ви етап на унгарския участък, компресорна станция при Csanádpalota

6.24.10

6.25.1

6.25.2

6.25.4


Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ във втория и/или третия списък на ПОИ

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който проектът е бил включен

6.1.1

6.2.10

6.1.2

6.2.11

6.1.3

6.2.11

6.1.4

6.2.11

6.1.5

6.2.11

6.1.6

6.2.11

6.1.7

6.2.11

6.1.8

6.2.2

6.1.9

6.2.11

6.1.10

6.2.2

6.1.11

6.2.2

6.1.12

6.2.12

6.2.3

6.2.2

6.2.4

6.2.2

6.2.5

6.2.2

6.2.6

6.2.2

6.2.7

6.2.2

6.2.8

6.2.2

6.2.9

6.2.2

6.5.2

6.5.6

6.6

6.26.1

6.8.4

6.25.4

6.13.1

6.24.4

6.13.2

6.24.4

6.13.3

6.24.4

6.14

6.24.1

6.15.1

6.24.10

6.15.2

6.24.10

6.18

7.3.4

6.24.2

6.24.1

6.24.3

6.24.1

6.24.5

6.24.4

6.24.6

6.24.4

6.24.7

6.24.4

6.24.8

6.24.4

6.24.9

6.24.4

6.25.3

6.24.10

6.26.2

6.26.1

6.26.3

6.26.1

6.26.4

6.26.1

6.26.5

6.26.1

6.26.6

6.26.1

(7)   Приоритетен коридор „Южен газов коридор“ („SGC“)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

7.1.1

Заличен проект: Трансанадолски газопровод

7.1.2

7.1.5

7.1.7

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.4.1

7.4.2


Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ във втория и/или третия списък на ПОИ

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който проектът е бил включен

7.1.6

7.1.3

7.1.4

7.3.3

7.3.2

7.5

(8)   Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на природния газ“ („BEMIP Gas“)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

8.1.1

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.2.4

8.2.2

8.2.3

8.4

8.6

8.7

8.8

(9)   Приоритетен коридор „Връзки за доставка на нефт в Централна източна Европа“ (OSC)

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

9.3

(10)   Приоритетна тематична област „Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи“

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

10.1

10.2

10.5

(11)   Приоритетна тематична област „Електроенергийни магистрали“

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

1.5

1.7.4

2.2

2.4

2.5.1

3.1.3

4.1

(12)   Приоритетна тематична област „Трансгранична мрежа за въглероден диоксид“

Номера на ПОИ, които вече не се считат за ПОИ

12.1


Top