EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0807

Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби

OJ L 227, 31.7.2014, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/oj

31.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 807/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 2, параграф 3, член 14, параграф 5, член 16, параграф 5, член 19, параграф 8, член 22, параграф 3, член 28, параграф 10, член 28, параграф 11, член 29, параграф 6, член 30, параграф 8, член 33, параграф 4, член 34, параграф 5, член 35, параграф 10, член 36, параграф 5, член 45, параграф 6, член 47, параграф 6 и член 89 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1305/2013 се установяват общи правила относно подпомагането на развитието на селските райони с финансови средства от Съюза по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които правила допълват общоприложимите разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове, определени в част 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2). Следва да бъдат определени допълнителни правила.

(2)

Държавите членки следва да определят и да прилагат специфични условия за достъп до подпомагане за млади земеделски стопани в случаи, когато те не се установяват като единствен ръководител на стопанството. С цел да се осигури равнопоставено третиране на бенефициерите, независимо от правната форма, в която те избират да установят земеделското стопанство, следва да се предвиди условията, съгласно които дадено юридическо лице или друга форма на партньорство може да се счита за млад земеделски стопанин, да са еквивалентни на съответните условия, приложими спрямо физическо лице. Следва да се предвиди достатъчно дълъг гратисен период, който да позволи на младите земеделски стопани да придобият необходимата квалификация.

(3)

С цел да се гарантира, че финансираните от ЕЗФРСР схеми за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства са ясно определени и са разграничени от подобни действия по линия на други схеми на Съюза, като същевременно се отчетат разнообразните условия в отделните държави членки, държавите членки следва да определят продължителността и съдържанието на такива схеми и посещения в своите програми за развитие на селските райони. Съдържанието следва да бъде ориентирано към определени области, които са тясно свързани с приоритетите на Съюза по отношение на развитието на селските райони.

(4)

Следва да се установят разпоредби, определящи характеристиките на групите производители и видовете действия, които могат да получават подпомагане съгласно частта за популяризирането в рамките на мярката за схеми за качество, както и разпоредби, определящи условията за недопускане на нарушаване на конкуренцията и за предотвратяване на дискриминацията срещу определени продукти и изключването на търговски марки от подпомагане.

(5)

Бизнеспланът, посочен в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да съдържа достатъчно елементи, така че да дава възможност за оценка на изпълнението на целите на избраната дейност. С цел да се осигури равнопоставено третиране на бенефициерите в целия ЕС и да се улесни наблюдението, като критерий за определяне на праговете, посочени в член 19, параграф 4 от същия регламент, следва да се използва производственият потенциал на земеделското стопанство.

(6)

Следва да се определят минимални изисквания по отношение на околната среда, на които да отговаря залесяването на земеделска земя, за да се гарантира, че не се извършва неподходящо залесяване на уязвими местообитания, включително райони със земеделие с висока природна стойност, и че се взема предвид необходимостта от устойчивост спрямо изменението на климата. В зоните от мрежата „Натура 2000“ залесяването следва да съответства на целите на тяхното управление. Специално внимание следва да се отдели на специфичните екологични потребности на специфични зони, като например предпазването на почвата от ерозия. Следва да се предвидят по-строги разпоредби относно залесителни дейности, в резултат на които се създават по-големи горски масиви, за да се отчете въздействието на мащаба на тези дейности върху екосистемите и да се осигури съответствието им с целите на Стратегията относно екологосъобразната инфраструктура (3) и новата Стратегия на ЕС за горите (4).

(7)

Условията, приложими към ангажиментите за екстензификация на животновъдството, отглеждане на местни породи, застрашени от изчезване в животновъдството, и съхраняване на застрашени от генетична ерозия растителни генетични ресурси, следва да гарантират, че ангажиментите са определени в съответствие с приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, и по-специално с необходимостта да се гарантира опазването на ландшафта и неговите особености, на природните ресурси, включително водата, на почвата и на генетичното разнообразие.

(8)

Следва да се определят дейностите, за които може да се отпуска подпомагане за опазване и устойчиво използване и развитие на генетичните ресурси в селското стопанство и за опазване и насърчаване на генетичните ресурси в горското стопанство.

(9)

С цел да се изключи двойно финансиране за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, и еквивалентните практики, посочени в член 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), да се избегне нарушаване на конкуренцията между земеделските стопани и да се осигури солидно финансово управление на средствата от ЕЗФРСР, следва да се предвиди допълнителните разходи и пропуснатите приходи вследствие от тези практики да се приспадат от съответните плащания.

(10)

Следва да се определят областите, в които се поемат ангажименти за хуманно отношение към животните с цел да се осигурят повишени стандарти за методите на производство. Същевременно следва да се избегне припокриването на ангажиментите за хуманно отношение към животните с обичайните животновъдни практики, и по-специално ваксинирането с цел предотвратяване на патологични явления.

(11)

Следва да се уточнят определенията за къси вериги на доставки и местни пазари, за които може да се предоставя подпомагане. С оглед на ясното разграничаване помежду им, като критерий за определяне на късите вериги на доставки следва да се използва броят на посредниците, а като критерий за определяне на местните пазари следва да се използва разстоянието в километри от земеделското стопанство, като се отчитат географските особености на съответната област, освен ако се представи убедителен алтернативен критерий. Сътрудничеството между малки икономически оператори следва да бъде специално насочено към преодоляване на общото неблагоприятно положение, предизвикано от фрагментацията на селските райони. С оглед на това то следва да се прилага само за микропредприятия и физически лица, на които към момента на подаване на заявление за подпомагане им предстои да създадат микропредприятие. С цел да се осигури последователен подход при прилагането на мярката за сътрудничество, по нейна линия следва да се подпомагат само дейности за популяризиране, които са свързани с къси вериги на доставки и местни пазари.

(12)

С цел да се гарантира адекватно равнище на средствата, свързани с лихви по търговски заеми, взети от взаимоспомагателните фондове, посочени в член 38, параграф 3, буква б) и член 39, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, минималният и максималният срок на тези търговски заеми следва да бъде от една до пет години.

(13)

С цел да се гарантира ефективното използване на ресурсите на ЕЗФРСР някои видове разходи, свързани с договори за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране, режийни разходи и разходи за застраховки, следва да бъдат изключени от подпомагане. С оглед да се отчетат разнообразните финансови условия и условия за развитие на селскостопанския сектор в държавите членки и същевременно да се гарантира солидното финансово управление на ресурсите на ЕЗФРСР, от държавите членки следва да се изисква да определят в програмите си за развитие на селските райони условията, при които използвано оборудване може да се допуска за подпомагане. В съответствие с приоритетите на ЕС за развитие на селските райони подпомагане от ЕЗФРСР следва да получават само инвестиции във възобновяеми енергийни източници с високо равнище на енергийна ефективност и високо равнище на екологични показатели. За тази цел държавите членки следва да определят минимални критерии за енергийна ефективност. Държавите членки следва да осигурят изпълнението на приложимите критерии за устойчивост за биоенергия. Те следва също така да подпомагат прехода от биогорива от първо поколение към биогорива от второ поколение и да насърчават по-голямо производство на авангардни биогорива, които осигуряват големи намаления на емисиите на парникови газове с малък риск да предизвикат непреки промени в земеползването и не се конкурират пряко за земеделски земи за производството на храни и фуражи.

(14)

Следва да се установят условията, приложими към преобразуването или адаптирането на ангажименти по мерките, посочени в членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и да се определят ситуациите, при които не се изисква възстановяване на помощта. Следва да се осигури преобразуването или адаптирането на ангажименти да е възможно само тогава, когато са гарантирани или допълнително укрепени целите по отношение на околната среда.

(15)

Следва да се приемат разпоредби за прехода от подпомагане на развитието на селското стопанство съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (6) или в случая на Хърватия — Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета (7), към подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013. Като се има предвид, че редица преходни разпоредби относно развитието на селските райони вече са въведени чрез Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8), в настоящия регламент следва да се определят условията, съгласно които разходите, свързани с мерките по членове 52 и 63 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, стават допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013. С настоящия регламент следва да се адаптират и датите за представяне на последващите оценки на програмите и техните резюмета, така че да бъдат съобразени с въведените с член 1 от Регламент (ЕС) № 1310/2013 преходни разпоредби във връзка с прилагането на програмите от програмния период 2007—2013 г. през 2014 г.

(16)

Тъй като Регламент (ЕС) № 1305/2013 заменя Регламент (ЕО) № 1698/2005, целесъобразно е правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени чрез Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (9), да се отменят. Поради това Регламент (ЕО) № 1974/2006 следва да бъде отменен.

(17)

С оглед на факта, че към датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз програмният период 2014—2020 г. вече ще е започнал, е необходимо срокът до влизането му в сила да се съкрати максимално. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му и да се прилага от първия ден на програмния период 2014—2020 г., т.е. 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят:

1)

разпоредби, допълващи Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение на:

а)

младите земеделски стопани;

б)

схемите за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства;

в)

популяризирането на схемите за качество;

г)

развитието на земеделските стопанства и предприятията;

д)

залесяването и създаването на горски масиви;

е)

агроекологичните мерки и мерките във връзка с климата;

ж)

опазването на генетичните ресурси в селското и в горското стопанство;

з)

изключването на двойното финансиране;

и)

хуманното отношение към животните;

й)

сътрудничеството;

к)

търговските заеми за взаимоспомагателни фондове;

л)

инвестициите;

м)

преобразуването или адаптирането на ангажименти;

н)

разширените или новите ангажименти;

2)

специфични преходни правила, определящи условията, съгласно които подпомагането, одобрено от Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 1698/2005 или в случая на Хърватия — Регламент (ЕО) № 1085/2006, може да бъде интегрирано в подпомагането, предоставено съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, включително, в случая на Хърватия, подпомагането за техническа помощ.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ, ДОПЪЛВАЩИ ПРАВИЛАТА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Член 2

Млад земеделски стопанин

1.   Държавите членки определят и прилагат специфични условия за достъп до подпомагане, когато млад земеделски стопанин съгласно определението по член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 не се установява като единствен ръководител на стопанството, независимо от неговата правна форма. Тези условия са еквивалентни на условията, приложими за млад земеделски стопанин, който се установява като единствен ръководител на стопанството. Във всички случаи контролът върху стопанството се упражнява от млади земеделски стопани.

2.   Когато прилагането на подпомагането се отнася до стопанство, притежавано от юридическо лице, младият земеделски стопанин по смисъла на член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове. Когато в капитала или управлението на юридическото лице участват няколко физически лица, включително лице или лица, които не са млади земеделски стопани, младият земеделски стопанин е в състояние да упражнява такъв ефективен и дългосрочен контрол самостоятелно или съвместно с други земеделски стопани.

Когато върху юридическо лице самостоятелно или съвместно упражнява контрол друго юридическо лице, изискванията по първа алинея се прилагат за всяко физическо лице, което упражнява контрол върху второто юридическо лице.

3.   Всички елементи от определението за млад земеделски стопанин по член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 трябва да са налице към датата на подаване на заявление за подпомагане съгласно същия регламент. На бенефициера обаче може да се разреши гратисен период, не по-дълъг от 36 месеца от датата на индивидуалното решение за отпускане на подпомагане, с цел той да изпълни условията за придобиване на професионалните умения, посочени в програмата за развитие на селските райони.

Член 3

Схеми за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства

Държавите членки определят продължителността и съдържанието на краткосрочните схеми за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в своите програми за развитие на селските райони. Тези схеми и посещения са насочени по-специално към методите и/или технологиите за устойчиво селско и горско стопанство, диверсификацията на стопанствата, участието на стопанствата в къси вериги на доставки, разработването на нови възможности за стопанска дейност и на нови технологии, както и повишаването на устойчивостта на горите.

Член 4

Схеми за качество — популяризиране

1.   Групите производители, получаващи подпомагане съгласно член 16 параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, са субекти, които независимо от своята правна форма обединяват икономически оператори, участващи в схема за качество на селскостопански продукти, памук или храни, посочена в член 16, параграф 1 от същия регламент, за конкретен продукт, обхванат от една от тези схеми.

2.   Видовете действия, които отговарят на условията за подпомагане съгласно член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, имат следните характеристики:

а)

предназначени са да убедят потребителите да купуват продуктите, включени в схема за качество на селскостопански продукти, памук или храни, посочена в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, участието в която се подпомага съгласно програмата за развитие на селските райони; и

б)

поставят акцент върху специфичните особености или преимущества на съответните продукти, особено върху качеството, специфичните методи за производство, високите стандарти за хуманно отношение към животните и опазване на околната среда, свързани със съответната схема за качество.

3.   Действията, които отговарят на условията за подпомагане, не подтикват потребителите да купуват даден продукт поради конкретния му произход, с изключение на продуктите, включени в схемите за качество, въведени с дял II от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (10), глава III от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (11), глава III от Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета (12) и част II, дял II, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) по отношение на виното. Произходът на продукта може да бъде указан, при условие че споменаването му е необходимо за изразяване на основното послание.

4.   Подпомагане съгласно член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 не се предоставя за информационни и популяризационни действия във връзка с наименования на търговски марки.

Член 5

Развитие на земеделските стопанства и предприятията

1.   Бизнеспланът, посочен в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, съдържа минимум следната информация:

а)

при стартова помощ за млади земеделски стопани:

i)

първоначално състояние на земеделското стопанство;

ii)

етапи и цели за развитие на дейностите на земеделското стопанство;

iii)

сведения за мерките (включително мерките, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), необходими за развитие на дейностите на земеделското стопанство, например инвестиции, обучение, консултации;

б)

при стартова помощ за неселскостопански дейности в селските райони:

i)

първоначално икономическо състояние на лицето, микропредприятието или малкото предприятие, подаващо заявление за подпомагане;

ii)

етапи и цели за развитие на новите дейности на лицето или земеделското стопанство, микропредприятието или малкото предприятие;

iii)

сведения за мерките, необходими за развитие на дейностите на лицето или земеделското стопанство, микропредприятието или малкото предприятие, например инвестиции, обучение, консултации;

в)

при стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства:

i)

първоначално състояние на земеделското стопанство; и

ii)

сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

2.   Държавите членки определят праговете, посочени в член 19, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, по отношение на производствения потенциал на земеделското стопанство, измерен като стандартен производствен обем съгласно определението по член 5 от Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията (14) или като еквивалентна величина.

Член 6

Залесяване и създаване на горски масиви

Във връзка с посочената в член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 мярка за залесяване и създаване на горски масиви се прилагат следните минимални изисквания по отношение на околната среда:

а)

при избора на дървесните видове, които да се засаждат, както и при избора на площите и методите, които да се използват, се избягва както неподходящото залесяване на уязвими местообитания като торфища и влажни зони, така и отрицателното въздействие върху области с висока екологична стойност, включително райони със земеделие с висока природна стойност. В зоните, включени в мрежата „Натура 2000“ съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (15) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16), се разрешава само залесяване, което съответства на целите на управлението на тези зони и е съгласувано с органа на държавата членка, който отговаря за прилагането на „Натура 2000“;

б)

при избора на видове, сортове, екотипове и произход на дърветата се вземат предвид необходимостта от устойчивост спрямо изменението на климата и спрямо природни бедствия, състоянието на биотичните фактори, почвите и водите в съответната област, както и потенциално инвазивният характер на видовете при местни условия, както са определени от държавите членки. От бенефициера се изисква да опазва гората и да се грижи за нея минимум за срока, за който се изплаща премията за пропуснати доходи от селскостопанска дейност и за поддръжка. Това включва поддържане и при необходимост — прореждане или паша в интерес на бъдещото развитие на гората, както и регулиране на конкуренцията с тревиста растителност и избягване на разрастването на леснозапалим подлес. Що се отнася до бързорастящите видове, държавите членки определят минималния и максималния срок до сеч. Минималният срок е не по-кратък от 8 години, а максималният не надхвърля 20 години;

в)

в случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, включително влошаване на околната среда, не може да се очаква чрез засаждането на многогодишни дървесни видове да се създаде горска покривка, както е определено в приложимото национално законодателство, държавата членка може да разреши на бенефициера да създаде и поддържа покривка от друга дървесна растителност. Бенефициерът осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите;

г)

в случай на залесителни дейности, водещи до създаването на гори с размери над даден праг, който се определя от държавите членки, дейностите включват:

i)

изключително засаждане на екологично адаптирани видове и/или видове, устойчиви на изменението на климата в съответната биогеографска област, за които при оценка на въздействията не е установено, че застрашават биологичното разнообразие и екосистемните услуги или че оказват отрицателно въздействие върху здравето на човека; или

ii)

комбинация от дървесни видове, която включва:

минимум 10 % широколистни дървета върху определена площ, или

минимум три дървесни вида или сорта, от които най-малобройният заема минимум 10 % от площта.

Член 7

Агроекология и климат

1.   Ангажиментите за екстензификация на животновъдството, които са поети съгласно мярката за агроекология и климат, посочена в член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, отговарят минимум на следните условия:

а)

цялата пасищна площ на стопанството се управлява и поддържа така, че да се избягва както свръхпашата, така и недостатъчната паша;

б)

гъстотата на животните се определя, като се отчита броят на всички пасищни животни, които се отглеждат в стопанството, или, когато е поет ангажимент за ограничаване на излужването на почвата, се отчита броят на животните, които се отглеждат в стопанството и за които се отнася въпросният ангажимент.

2.   За ангажиментите за отглеждане на местни породи, застрашени от изчезване в животновъдството, или за съхраняване на застрашени от генетична ерозия растителни генетични ресурси, които са поети съгласно мярката за агроекология и климат, посочена в член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се изисква:

а)

да се отглеждат селскостопански животни от местни породи, които са генетично адаптирани към една или повече традиционни производствени системи или среди в държавата и които са застрашени от изчезване в животновъдството; или

б)

да се запазят генетични растителни ресурси, които са естествено адаптирани към местните и регионалните условия и са застрашени от генетична ерозия.

На условията за подпомагане отговарят следните видове селскостопански животни:

а)

едър рогат добитък;

б)

овце;

в)

кози;

г)

еднокопитни животни;

д)

свине;

е)

птици.

3.   Местните породи се считат за застрашени от изчезване в животновъдството, ако са изпълнени следните условия:

а)

посочен е броят в съответната държава на женските животни за разплод;

б)

този брой, както и статусът на застрашени породи, е удостоверен от надлежно признат съответен научен орган;

в)

надлежно признат съответен технически орган регистрира и актуализира племенната книга за породата;

г)

съответните органи разполагат с необходимите умения и познания, за да определят животните от застрашените породи.

Информацията относно изпълнението на тези условия се включва в програмата за развитие на селските райони.

4.   Растителните генетични ресурси се считат за застрашени от генетична ерозия, при условие че в програмата за развитие на селските райони са включени достатъчни доказателства за генетична ерозия, основаващи се върху научни резултати или показатели за намаляването на ендемични/оригинални местни сортове, тяхното разнообразие от популации и, когато това е от значение, за измененията в преобладаващите селскостопански практики на местно равнище.

5.   Дейностите, които попадат в ангажименти за агроекология и климат, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член, не са допустими за подпомагане по член 28, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Член 8

Съхранение на генетичните ресурси в селското и в горското стопанство

1.   За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а)

„съхранение in situ“ в селското стопанство означава съхранение на генетичен материал в екосистемите и естествените местообитания, както и запазване и възстановяване на жизнеспособни популации от видове или диви породи в естествената им среда, а в случая на опитомени породи животни или култивирани растителни видове — в стопанската среда, в която са развили своите отличителни качества;

б)

„съхранение in situ“ в горското стопанство означава съхранение на генетичен материал в екосистемите и естествените местообитания, както и запазване и възстановяване на жизнеспособни популации от видове в естествената им среда;

в)

„съхранение в земеделско или в горско стопанство“ означава съхранение и развитие in situ на равнището на отделно земеделско или горско стопанство;

г)

„съхранение ex situ“ означава съхранение на генетичен материал за селското или горското стопанство извън естественото му местообитание;

д)

„колекция ex situ“ означава колекция от генетичен материал за селското или горското стопанство, съхранявана извън естественото му местообитание.

2.   Дейностите по съхранение на генетични ресурси в селското и в горското стопанство, които отговарят на условията за подпомагане по член 28, параграф 9 и член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включват следното:

а)

целеви действия: действия, които насърчават съхранението, характеризирането, събирането и използването на генетични ресурси in situ и ex situ в селското и в горското стопанство, включително публикувани в интернет описи на понастоящем съхранявани in situ генетични ресурси, в това число съхранение в земеделско или в горско стопанство, както и колекции ex situ и бази данни;

б)

съгласувани действия: действия за насърчаване на обмена между компетентни организации в държавите членки на информация за съхранението, характеризирането, събирането и използването на генетични ресурси в селското и в горското стопанство на ЕС;

в)

съпътстващи действия: действия по осведомяване, разпространение на информация и консултиране, в които участват неправителствени организации и други заинтересовани страни, курсове за обучение, както и подготовка на технически доклади.

Член 9

Изключване на двойно финансиране на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, както и на еквивалентни практики

1.   За целите на подпомагането съгласно член 28, параграф 6, член 29, параграф 4 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 при изчисляването на такива плащания се вземат предвид само допълнителните разходи и/или пропуснатите приходи, свързани с ангажиментите, които надхвърлят съответните задължителни практики съгласно член 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

2.   Когато ангажимент за агроекология и климат съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за практики, посочени в приложение IX, раздел I, точки 3 и 4 и в раздел III, точка 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и за всякакви допълнителни практики, добавени към същото приложение, се нотифицира съгласно разпоредбите на член 43, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 като еквивалентен на една или повече от практиките, установени съгласно член 43, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, плащането за ангажимента за агроекология и климат съгласно член 28, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 се намалява с еднократна обща сума, съответстваща на част от плащането за екологизиране в държавата членка или в региона за всяка практика за екологизиране, установена съгласно член 43, параграф 12, буква в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Член 10

Хуманно отношение към животните

Ангажиментите за хуманно отношение към животните, които отговарят на условията за подпомагане по член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, осигуряват повишени стандарти за методите на производство в една от следните области:

а)

поене, хранене и грижи за животните в съответствие с естествените потребности в животновъдството;

б)

условия, в които се отглеждат животните, например увеличено пространство, подови повърхности, материали, предназначени за облагородяване, естествена светлина;

в)

достъп до открито пространство;

г)

практики, при които се избягва отстраняване на части от тялото и/или кастрация на животните, или в специфични случаи, когато отстраняването на части от тялото или кастрацията на животните се считат за необходими, се предвижда използването на анестетични, аналгетични и противовъзпалителни медикаменти или имунокастрация.

Член 11

Сътрудничество

1.   Подпомагането за създаване и развитие на къси вериги на доставки, както е посочено в член 35, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, обхваща само вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

2.   Подпомагането за създаване и развитие на местни пазари, както е посочено в член 35, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, обхваща пазари, за които:

а)

в програмата за развитие на селските райони е определен радиус в километри от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се извършват както обработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител; или

б)

в програмата за развитие на селските райони е посочено убедително алтернативно определение.

3.   За целите на дейностите, подпомагани по член 35, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, „малък икономически оператор“ означава микропредприятие по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (17) или физическо лице, което към момента на подаване на заявление за подпомагане не извършва икономическа дейност.

4.   Дейностите за популяризиране, посочени в член 35, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, са допустими за подпомагане само по отношение на къси вериги на доставки и местни пазари, които отговарят на изискванията по параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 12

Търговски заеми за взаимоспомагателни фондове

Когато източникът на средства за финансова компенсация, която се изплаща от взаимоспомагателните фондове, посочени в членове 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, е търговски заем, срокът на този заем е от една до пет години.

Член 13

Инвестиции

За целите на член 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013:

а)

в случай на лизинг — други разходи, свързани с договора за лизинг, като марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, режийни разходи и разходи за застраховки, не се признават за допустими за подпомагане разходи;

б)

държавите членки определят в програмите си за развитие на селските райони условията, при които закупуването на използвано оборудване може да се признава за допустим за подпомагане разход;

в)

държавите членки изискват спазване на минимални стандарти за енергийна ефективност за финансирани чрез подпомагане инвестиции в инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, свързана с потребление или производство на енергия, ако такива стандарти съществуват на национално равнище;

г)

инвестициите в инсталации, чието основно предназначение е производството на електроенергия от биомаса, се признават за допустими за подпомагане разходи, само ако е използван минимален процент топлинна енергия, който се определя от държавите членки;

д)

държавите членки определят прагове на максималните дялове зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива, за различните видове инсталации. Подпомагането за проекти за биоенергия обхваща само биоенергия, която отговаря на приложимите критерии за устойчивост, определени в законодателството на Съюза, включително в член 17, параграфи 2—6 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18). Във връзка с това в стратегическата екологична оценка на програмата за развитие на селските райони се включва обща оценка.

Член 14

Преобразуване или адаптиране на ангажименти

1.   Държавите членки могат да разрешат един ангажимент съгласно член 28, 29, 33 или 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 да се преобразува в друг през срока на осъществяването му, ако са изпълнени всички долупосочени условия:

а)

преобразуването е от значителна полза за околната среда или хуманното отношение към животните;

б)

съществуващият ангажимент се засилва в значителна степен;

в)

одобрената програма за развитие на селските райони включва въпросните ангажименти.

Новият ангажимент се поема за целия срок, посочен в съответната мярка, независимо от срока, през който вече е изпълняван първоначалният ангажимент.

2.   Държавите членки могат да разрешат ангажименти съгласно членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 да се адаптират през срока, за който се прилагат, при условие че одобрената програма за развитие на селските райони включва възможност за подобно адаптиране и че адаптирането е надлежно обосновано с оглед на постигане на целите на първоначалния ангажимент.

Бенефициерът изпълнява адаптирания ангажимент за оставащата част от срока на първоначалния ангажимент.

Адаптирането може да бъде и под формата на удължаване на срока на ангажимента.

Член 15

Ситуации, в които не се изисква възстановяване

1.   Когато бенефициерът увеличи площта на стопанството през срока, за който се изпълнява ангажиментът, поет като условие за предоставяне на подпомагането, държавите членки могат да предвидят ангажиментът да бъде разширен, за да обхване и допълнителната площ за оставащата част от срока на ангажимента, или първоначалният ангажимент да бъде заменен с нов. Същото важи и в случаи, когато се увеличава площта, която ангажиментът обхваща в рамките на стопанството.

2.   Ангажиментът може да бъде разширен, за да обхване допълнителна площ, както е посочено в параграф 1, само при следните условия:

а)

това служи на целите във връзка с околната среда, към които е насочен ангажиментът;

б)

това е оправдано от гледна точка на характера на задължението, продължителността на оставащия срок и размерите на допълнителната площ;

в)

това не намалява ефективността на проверките за осигуряване спазването на изискванията за предоставяне на подпомагането.

Трябва да се спази първоначалният срок на ангажимента.

3.   Нов ангажимент като замяна на съществуващ ангажимент, както е посочено в параграф 1, може да се поеме, ако обхваща цялата съответна площ и ако условията му са не по-малко строги от условията на първоначалния ангажимент.

Когато първоначалният ангажимент се заменя с нов, новият ангажимент се поема за целия срок, посочен в съответната мярка, независимо от срока, през който вече е изпълняван първоначалният ангажимент.

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Допустимост на разходите

1.   Разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, които са поети през програмния период 2007—2013 г. съгласно мерките, посочени в членове 52 и 63 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. за плащания, които се извършват:

а)

от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2015 г., ако финансовите средства, отпуснати за въпросната мярка на съответната програма, приета съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, вече са изразходвани;

б)

след 31 декември 2015 г.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г., ако са спазени следните условия:

а)

тези разходи са предвидени в съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г.;

б)

прилага се процентът на финансиране от ЕЗФРСР за съответната мярка съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, както е посочено в приложение I към настоящия регламент;

в)

държавите членки гарантират, че съответните преходни дейности са ясно идентифицирани чрез системите им за управление и контрол.

Член 17

Хърватия

1.   Разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициери от страна на Хърватия, които са поети посредством Инструмента за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARD) за дейности съгласно мерките, посочени в член 171, параграф 3, буква б) и член 171, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията (19), са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. за плащания, които се извършват:

а)

от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г., ако финансовите средства, отпуснати за въпросната мярка на съответната програма, приета съгласно Регламент (ЕО) № 718/2007, вече са изразходвани;

б)

след 31 декември 2016 г.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г., ако са спазени следните условия:

а)

тези разходи са предвидени в програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г.;

б)

прилага се процентът на финансиране от ЕЗФРСР за съответната мярка съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, както е посочено в приложение II към настоящия регламент;

в)

Хърватия гарантира, че съответните преходни дейности са ясно идентифицирани чрез нейните системи за управление и контрол.

3.   Разходите, извършени след 31 декември 2013 г. във връзка с дейности, които са необходими за приключване на програмата IPARD и последващата оценка, предвидена в член 191 от Регламент (ЕО) № 718/2007, през програмния период 2014—2020 г. са допустими за финансиране от ЕЗФРСР съгласно компонента за техническа помощ на програмата, ако в нея за предвидени такива разходи.

Член 18

Окончателна оценка

1.   Докладът относно окончателната оценка, посочена в член 86, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се представя на Комисията до 31 декември 2016 г.

2.   Обобщението на окончателните оценки, посочено в член 87 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се представя на Комисията най-късно до 31 декември 2017 г.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се отменя.

Той продължава да се прилага за дейностите, които се изпълняват съгласно програмите, одобрени от Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 1698/2005 преди 1 януари 2014 г.

Член 20

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, (COM(2013) 249 final).

(4)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“, (COM(2013) 659 final).

(5)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(6)  Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82).

(8)  Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 865).

(9)  Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15).

(10)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(12)  Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на ароматизираните лозаро-винарски продукти (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

(13)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(14)  Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 3).

(15)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(16)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(17)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(18)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(19)  Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ L 170, 29.6.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица на съответствието за мерките, предвидени в регламенти (ЕО) № 1698/2005 и (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005

Кодове за програмния период 2007—2013 г.

Мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Кодове за програмния период 2014—2020 г.

Член 20, буква а), подточка i) и член 21: Обучение и информация

111

Член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

1

Член 20, буква а), подточка ii) и член 22: Установяване на млади земеделски производители

112

Член 19, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 20, буква а), подточка iii) и член 23: Ранно пенсиониране

113

/

/

Член 20, буква а), подточка iv) и член 24: Използване на консултантски услуги

114

Член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

2

Член 20, буква а), подточка v) и член 25: Учредяване на управление, възстановяване на стопанства и консултантски услуги

115

Член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

2

Член 20, буква б), подточка i) и член 26: Модернизация на земеделските стопанства

121

Член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 20, буква б), подточка ii) и член 27: Подобряване на икономическата стойност на горите

122

Член 21, параграф 1, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 20, буква б), подточка iii) и член 28: Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти

123

Член 17, параграф 1, буква б) и член 21, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

8

Член 20, буква б), подточка iv) и член 29: Сътрудничество за разработка на нови продукти, процеси и технологии

124

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

16

Член 20, буква б), подточка v) и член 30: Инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство

125

Член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 20, буква б), подточка vi): Възстановяване и превантивни мерки

126

Член 18 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

5

Член 20, буква в), подточка i) и член 31: Постигане на съответствие със стандартите

131

/

/

Член 20, буква в), подточка ii) и член 32: Схеми за качество на храните

132

Член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

3

Член 20, буква в), подточка iii) и член 33: Информация и насърчаване за продукти, обхванати от схеми за качество на храните

133

Член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

3

Член 20, буква г), подточка i) и член 34: Полупазарни селскостопански дейности

141

Член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 20, буква г), подточка ii) и член 35: Организации на производителите

142

Член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

9

Член 36, буква а), подточка i): Плащания за неблагоприятни природни условия в планински райони

211

Член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

13

Член 36, буква а), подточка ii): Плащания в области с неблагоприятни природни условия, различни от планинските райони

212

Член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

13

Член 36, буква а), подточка iii) и член 38: Плащания по програмата „Натура 2000“ и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО

213

Член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

12

Член 36, буква а), подточка iv) и член 39: Плащания за агроекология

214

Член 28 и член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

10

11

Член 36, буква а), подточка v) и член 40: Плащания за хуманно отношение към животните

215

Член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

14

Член 36, буква а), подточка vi) и член 41: Инвестиции в непроизводствени дейности

216

Член 17, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 36, буква б), подточка i) и член 43: Първоначално залесяване на земеделски земи

221

Член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка ii) и член 44: Първоначално създаване на агро-лесовъдни системи върху земеделски земи

222

Член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка iii) и член 45: Първоначално залесяване на неземеделски земи

223

Член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка iv) и член 46: Плащания по програмата „Натура 2000“

224

Член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

12

Член 36, буква б), подточка v) и член 47: Плащания за опазване на околната среда в горите

225

Член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

15

Член 36, буква б), подточка vi) и член 48: Възстановяване на потенциала на горското стопанство и въвеждане на превантивни мерки

226

Член 21, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка vii) и член 49: Инвестиции в непроизводствени дейности

227

Член 21, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 52, буква а), подточка i) и член 53: Разнообразяване на селската икономика с неземеделски дейности

311

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 52, буква а), подточка ii) и член 54: Помощи за създаване и развитие на микропредприятия

312

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 52, буква а), подточка iii) и член 55: Насърчаване на туристическите дейности

313

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii), член 19, параграф 1, буква б), член 20 и член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

6

7

16

Член 52, буква б), подточка i) и член 56: Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

321

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 52, буква б), подточка ii): Обновяване и развитие на селата

322

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 53, буква б), подточка iii) и член 57: Опазване и възстановяване на селското наследство

323

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 52, буква в) и член 58: Обучение и информация

331

Член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

1

Член 52, буква г) и член 59: Придобиване на умения и прилагането им на практика

341

/

/

Член 63, буква а): Стратегии за местно развитие

41 (411, 412, 413)

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Член 63, буква б): Изпълнение на проекти за сътрудничество

421

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Член 63, буква в): Осигуряване работата на местната група за действие, придобиване на умения и прилагането им на територията

431

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Глава II от дял IV: Техническа помощ

511

Членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Техническа помощ и изграждане на мрежи

20

Член 19, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Годишни плащания на земеделски стопани, участващи в схема за дребни земеделски стопани

6

Член 36, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Застраховане на реколтата, животните и растенията

17

Член 36, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични условия, болести по животните и растенията, нашествие на вредители и екологични инциденти

17

Член 36, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Инструмент за стабилизиране на доходите

17


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието за мерките, предвидени в регламенти (ЕО) № 718/2007 и (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Мерки съгласно Регламент (ЕО) № 718/2007

Кодове за програмния период 2007—2013 г.

Мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Кодове за програмния период 2014—2020 г.

Член 171, параграф 2, буква а) и член 174: Инвестиции в земеделски стопанства за преструктуриране и подобряване с цел постигане на стандартите на Общността

101

Член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 171, параграф 2, буква в) и член 176: Инвестиции за преработка и маркетинг на земеделски и рибни продукти, за да се преструктурират тези дейности и да се подобрят с цел постигане на стандартите на Общността

103

Член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 171, параграф 3, буква б) и член 178: Подготовка и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони

202

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Член 171, параграф 4, буква а) и член 179: Подобряване и развитие на инфраструктурата в селските райони

301

Член 20, параграф 1, букви б) и г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 171, параграф 4, буква б) и член 180: Разнообразяване и развитие на икономическите дейности в селските райони

302

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 182: Техническа помощ

501

Членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Техническа помощ и изграждане на мрежи

20


Top