Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0325

2013/325/ЕС: Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Suomen Pankki

OJ L 175, 27.6.2013, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 312 - 312

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/325/oj

27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/55


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Suomen Pankki

(2013/325/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2013/12 на Европейската централна банка от 26 април 2013 г. към Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на външните одитори на Suomen Pankki изтече след одита за финансовата 2012 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2013 година.

(3)

Suomen Pankki избра PricewaterhouseCoopers Oy за свой външен одитор за финансовите години 2013—2019.

(4)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на PricewaterhouseCoopers Oy за външен одитор на Suomen Pankki за финансовите години 2013—2019.

(5)

Целесъобразно е да се приеме препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 1999/70/ЕО на Съвета (2) да бъде съответно изменено.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1, параграф 11 от Решение 1999/70/ЕО се заменя със следното:

„11.   PricewaterhouseCoopers Oy се одобрява за външен одитор на Suomen Pankki за финансовите години 2013—2019.“.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на съобщаването му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е ЕЦБ.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ C 126, 3.5.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69.


Top