EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H1019

2009/1019/ЕС: Препоръка на Съвета от 22 декември 2009 година относно ваксинирането срещу сезонен грип (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 348, 29.12.2009, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/1019/oj

29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/71


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

относно ваксинирането срещу сезонен грип

(текст от значение за ЕИП)

(2009/1019/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 168, параграф 6 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Сезонният грип е заразно вирусно заболяване, което се проявява под формата на епидемия през зимните месеци в Европа. То е едно от най-значимите и широко разпространени заразни заболявания и е сериозен източник на заболеваемост и смъртност във всички държавите-членки.

(2)

В някои случаи усложненията не се ограничават до спонтанно отзвучаващата дихателна инфекция, а водят до тежка пневмония или други вторични усложнения, понякога с фатален изход. Тези усложнения настъпват много по-често при хората в напреднала възраст и при лицата с хронични заболявания.

(3)

Последиците от сезонния грип могат да бъдат ограничени чрез ваксиниране, но вирусът често изменя своя антигенен състав и поради това съставът на ваксината се преразглежда редовно от експертните групи на Световната здравна организация (СЗО).

(4)

През 2003 г. Световната здравна асамблея прие резолюция 56.19, чиято цел е да се увеличи обхватът на ваксинирането срещу грип на всички лица, изложени на висок риск, като целта е да се достигне обхват на ваксинирането сред хората в напреднала възраст от най-малко 50 % през 2006 г. и 75 % през 2010 г.

(5)

На 26 октомври 2005 г. и 14 юни 2006 г. Европейският парламент прие резолюции, озаглавени съответно „Стратегия в случай на грипна пандемия“ и „Планиране на подготовката и ответните мерки в случай на грипна пандемия“, с които държавите-членки се призовават да увеличат ваксинирането срещу грип в съответствие с препоръките на СЗО. С тези резолюции държавите-членки също така настоятелно се призовават да увеличат обхвата на ваксинирането в периода между пандемиите в съответствие с препоръките на СЗО.

(6)

Във връзка с това следва да се предприеме съгласувано действие на равнището на Европейския съюз за ограничаване на последиците от сезонния грип чрез насърчаване на ваксинирането сред рисковите групи и здравните работници. Целта на настоящата препоръка е да се достигне препоръчания от СЗО обхват на ваксиниране от 75 % сред хората в напреднала възраст възможно най-скоро и за предпочитане до зимния сезон на 2014—2015 г. При възможност целта от 75 % следва да обхване и рисковата група на хората с хронични заболявания, като се отчитат препоръките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ЕЦПКЗ).

(7)

По-високите равнища на ваксиниране сред рисковите групи ще допринесат и за по-високи равнища на ваксиниране като цяло, включително сред здравните работници.

(8)

Първата необходима стъпка, за да се осъществят промените, е всички ангажирани в системата на здравеопазването, рисковите групи, здравните работници, лекарите, мениджърите в областта на здравеопазването, както и лицата, отговарящи за разработването на политиките, да бъдат информирани за проблема, свързан със сезонния грип, посредством кампании за осведомяване на обществеността и на професионално заетите в областта. Здравните работници следва да са информирани за особената опасност, пред която са изправени по-уязвимите им пациенти, както и за задължението си да дават на пациентите си подходящи съвети за ваксинирането.

(9)

От особена важност е по-специално събирането на конкретни и сравними данни на национално равнище относно степента на съгласие за ваксиниране в рисковите групи, за да може да се оцени адекватно положението във всички държави-членки. До този момент такива данни не винаги бяха налични. Въз основа на тях Комисията и държавите-членки ще имат възможност да обменят информация и най-добри практики с трети държави чрез съществуващите канали на международно сътрудничество в областта на здравеопазването.

(10)

С Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (1) (ЕЦПКЗ) на ЕЦПКЗ се възлага по-специално задачата да предоставя технически и научни експертни становища на Комисията и държавите-членки. ЕЦПКЗ също така управлява специализираната мрежа за наблюдение на сезонния грип в съответствие с Решение 2000/96/ЕО на Комисията от 22 декември 1999 г. относно заразните болести, които постепенно се обхващат от мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Ето защо ЕЦПКЗ следва да подпомага държавите-членки при предоставянето на научни експертни становища относно ваксинирането срещу сезонен грип.

(11)

В контекста на ваксинирането срещу сезонен грип е ясно, че постигането на препоръчаната от СЗО цел, а именно обхват на ваксиниране 75 % сред хората в напреднала възраст, ще бъде улеснено от съгласувано действие на равнището на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите-членки се насърчават да приемат и прилагат по целесъобразност национални, регионални или местни планове за действие или политики, чиято цел е повишаване на обхвата на ваксинирането срещу сезонния грип, така че да се достигне възможно най-скоро и за предпочитане най-късно до зимния сезон на 2014—2015 г., до обхват на ваксиниране 75 % сред „хората в напреднала възраст“, а при възможност и сред другите рискови групи, посочени в точка 2, буква а), ако този процент все още не е достигнат. Държавите-членки се насърчават също да подобрят обхвата на ваксинирането сред здравните работници.

В плановете за действие или политиките следва да се вземат предвид пропуските, установени на национално равнище, и да се организират дейностите по точка 2, букви б) и в).

2.

В рамките на посочените в точка 1 национални планове за действие или политики, държавите-членки се насърчават да:

а)

вземат предвид определението за „хора в напреднала възраст“ и „рискови групи“, които се съдържат в насоките, изготвени от ЕЦПКЗ;

б)

оценят съгласието за ваксиниране във всички рискови групи и да анализират причините за отказ от ваксиниране от страна на определени лица;

в)

насърчават образованието, обучението и обмена на информация за сезонния грип и ваксинирането, като организират:

i)

информационни кампании за здравните работници;

ii)

информационни кампании за хората от рисковите групи и техните семейства относно рисковете и профилактиката при грип;

iii)

ефикасни информационни кампании за премахване на пречките пред съгласието за ваксиниране.

3.

Държавите-членки се насърчават да докладват на Комисията на доброволна основа за изпълнението на настоящата препоръка, по-специално относно постигнатия обхват на ваксинирането сред рисковите групи.

4.

Комисията се приканва да докладва редовно на Съвета за изпълнението на настоящата препоръка въз основа на предоставените от държавите-членки данни.

5.

Комисията се приканва да продължи да подпомага научните изследвания в областта на грипа чрез рамковите програми за научни изследвания.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 28, 3.2.2000 г., стр. 50.


Top