EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0025

Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

OB L 114, 27.4.2006, p. 38–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/25/oj

05/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

235


32006L0025


L 114/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 април 2006 година

относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 137, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1), представено след консултации с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 31 януари 2006 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно Договора Съветът може да приема посредством директиви минимални изисквания за насърчаване на подобрения по-специално на работната среда за гарантиране на по-добро равнище на опазване на здравето и безопасността на работниците. Тези директиви следва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения, които да възпрепятстват създаването и развитието на малки и средни предприятия (МСП).

(2)

Съобщението на Комисията относно нейната програма за действие относно прилагането на Хартата на Общността за основните социални права на работниците предвижда въвеждането на минимални изисквания за здравето и безопасността, свързани с експозицията на работниците на рисковете, които се дължат на физически агенти. През септември 1990 г. Европейският парламент е приел резолюция във връзка с тази програма за действие (4), с която приканва по-специално Комисията да изготви специална директива в областта на рисковете, свързани с шума, вибрациите и всички други физически агенти на работното място.

(3)

Като първа стъпка Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2002/44/ЕО от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове от физически агенти (вибрации) (Шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (5). След това Европейският парламент и Съветът приеха на 6 февруари 2003 г. Директива 2003/10/ЕО относно минималните изисквания за опазване на здравето и безопасността, свързани с експозицията на работниците на рискове от физически агенти (шум) (Седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (6). Впоследствие, на 29 април 2004 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (7).

(4)

Сега е преценено за необходимо да се въведат мерки за защита на работниците от рискове, свързани с оптични лъчения, вследствие на тяхното въздействие върху здравето и безопасността на работниците, по-специално увреждането на очите и кожата. Тези мерки са насочени не само към осигуряване на здравето и безопасността на всеки работник на индивидуална основа, но също така и към създаване на минимална основа за защита на всички работници в Общността с цел избягване на нарушения на конкуренцията.

(5)

Една от целите на настоящата директива е навременното откриване на неблагоприятни последици за здравето в резултат на експозиция на оптични лъчения.

(6)

Настоящата директива определя минималните изисквания, като по такъв начин предоставя на държавите-членки възможността да запазят или приемат по-строги разпоредби за защита на работниците, по-специално като определят по-ниски гранични стойности на експозиция. Прилагането на настоящата директива не трябва да служи за оправдаване на всякакво влошаване на положението, което вече съществува във всяка една държава-членка.

(7)

Системата за защита срещу рисковете в резултат на оптично лъчение следва да бъде ограничена до определяне, без излишни подробности, на целите, които трябва да бъдат постигнати; на принципите, които трябва да се спазват, както и на основните ценности, които трябва се прилагат, за да се позволи на държавите-членки да прилагат минималните изисквания по еднакъв начин.

(8)

Равнището на експозиция на оптични лъчения може да бъде намалено по-ефективно чрез включване на превантивни мерки в устройството на индивидуалните работни места и чрез подбиране на работно оборудване, процеси и методи, които дават приоритет на намаляването на риска при източника. Разпоредбите, свързани с работното оборудване и методите, допринасят по такъв начин за защита на засегнатите работници. В съответствие с общите принципи на превенция, предвидени в член 6, параграф 2 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (8), колективните защитни мерки са с приоритет над личните защитни мерки.

(9)

Работодателите следва да правят подобрения в светлината на техническия прогрес и научните познания по отношение на рисковете, свързани с експозицията на оптични лъчения, с оглед подобряване на безопасността и здравето на работниците.

(10)

Тъй като настоящата директива е специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, посочената директива се прилага към експозицията на работници на оптични лъчения, без да се накърняват по-строгите и/или по-специфичните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива.

(11)

Настоящата директива представлява практическа стъпка към създаването на социалното измерение на вътрешния пазар.

(12)

Допълващият подход, който едновременно насърчава принципа на по-добро регулиране и осигурява високо равнище на защита, може да бъде постигнат, когато продуктите, направени от производителите на източници на оптични лъчения и свързаното с тях оборудване, са съобразени с хармонизираните стандартни, създадени за защита на здравето и безопасността на ползвателите от рисковете, присъщи на такива продукти; съответно, работодателите не са длъжни да повтарят измерванията или изчисленията, които вече са извършени от производителя за определяне на съответствието с основните изисквания за безопасност на такова оборудване, определени в приложимите директиви на Общността, при условие че оборудването се поддържа правилно и редовно.

(13)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(14)

Спазването на граничните стойности на експозиция осигурява високо равнище на защита по отношение на последиците за здравето, които могат да се появят в резултат от експозиция на оптични лъчения.

(15)

Комисията следва да разработи практическо ръководство в помощ на работодателите, по-специално управителите на МСП, за да разберат по-добре техническите разпоредби на настоящата директива. Комисията следва да положи усилия за завършване на това ръководство възможно най-бързо, за да улесни приемането от страна на държавите-членки на мерките, необходими за прилагането на настоящата директива.

(16)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законодателство (10) държавите-членки се насърчават да разработват за собствено използване и в интерес на Общността, таблици, показващи, доколкото това е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги направят публично достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел и обхват

1.   Настоящата директива, която е деветнадесетата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, определя минималните изисквания за защита на работниците от рискове за тяхното здраве и безопасност, които произтичат или могат да произтичат от експозиция на изкуствени оптични лъчения по време на тяхната работа.

2.   Настоящата директива се отнася до рискове за здравето и безопасността на работниците в резултат на неблагоприятни последици, причинени от експозиция на изкуствени оптични лъчения на очите и на кожата.

3.   Директива 89/391/ЕИО се прилага напълно към цялата област, посочена в параграф 1, без да се засягат по-строгите и/или по-специфичните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

оптични лъчения: всички електромагнитни лъчения с дължина на вълната между 100 nm и 1 mm. Спектърът на оптичните лъчения се разделя на ултравиолетови лъчения, видими лъчения и инфрачервени лъчения:

i)

ултравиолетови лъчения: оптични лъчения с дължина на вълната между 100 nm и 400 nm. Ултравиолетовият диапазон се разделя на: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) и UVC (100-280 nm);

ii)

видими лъчения: оптични лъчения с дължина на вълната между 380 nm и 780 nm;

iii)

инфрачервени лъчения: оптични лъчения с дължина на вълната между 780 nm и 1 mm. Инфрачервеният диапазон се разделя на: IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3 000 nm) и IRC (3 000 nm-1 mm);

б)

лазер (усилване на светлината чрез стимулирана емисия на лъчения): всяко устройство, което може да произвежда или усилва електромагнитни лъчения в оптичния обхват с дължина на вълната предимно чрез процес на контролирана стимулирана емисия;

в)

лазерни лъчения: оптични лъчения от лазер;

г)

некохерентни лъчения: всички оптични лъчения извън лазерните лъчения;

д)

гранични стойности на експозиция: граници на експозиция на оптични лъчения, които се основават пряко на установените последици за здравето и биологични съображения. Спазването на тези граници гарантира това, работниците, изложени на изкуствени източници на оптични лъчения, да са защитени срещу всички известни неблагоприятни последици за здравето;

е)

излъчване (E) или плътност на мощността: лъчиста мощност за единица площ от повърхността, изразена във ватове на квадратен метър (W m–2);

ж)

лъчиста експозиция (H): времеви интеграл на излъчването, изразен в джаули на квадратен метър (J m–2);

з)

блясък (L): лъчист поток или резултатна мощност на единица пространствен ъгъл на единица повърхност, изразена във ватове на квадратен метър по стерадиан (W m–2 sr-1);

и)

равнище: комбинация от излъчване, лъчиста експозиция и блясък, на която е изложен работникът.

Член 3

Гранични стойности на експозиция

1.   Граничните стойности на експозиция на некохерентни лъчения, различни от тези, излъчвани от естествени източници на оптични лъчения, са изложени в приложение I.

2.   Граничните стойности на експозиция на лазерни лъчения са изложени в приложение II.

РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Член 4

Определяне на експозицията и оценка на рисковете

1.   При изпълнение на задълженията си, предвидени в член 6, параграф 3 и член 9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят, в случай на експозиция на работници на изкуствени източници на оптични лъчения, оценява и при необходимост измерва и/или изчислява равнищата на експозиция, на които е вероятно да бъдат изложени работниците, с цел да могат да бъдат определени и въведени в действие мерките, необходими за ограничаване на експозицията до приложимите граници. Методологията, прилагана при оценката, измерването и/или изчисленията, следва стандартите на Международната електротехническа комисия (IEC) по отношение на лазерните лъчения и препоръките на Международната комисия по осветление (CIE) и на Европейския комитет по стандартизация (CEN) по отношение на некохерентните лъчения. В случаи на експозиция, които не са обхванати от тези стандарти и препоръки, и до появата на съответни стандарти или препоръки на ЕС, оценката, измерването и/или изчисленията се извършват при използване на наличните национални или международни научни насоки. И в двата случая на експозиция оценката може да взема предвид данните, предоставени от производителите на оборудването, когато то е обхванато от съответните директиви на Общността.

2.   Оценката, измерването и/или изчисленията по параграф 1 се планират и извършват от компетентните служби или лица на подходящи интервали, като се обърне особено внимание на разпоредбите на членове 7 и 11 от Директива 89/391/ЕИО, свързани с необходимите компетентни служби или лица и участието на работниците. Получените данни от оценката, включително тези, получени от измерване и/или изчисляване на равнището на експозиция по параграф 1, се съхраняват в подходяща форма, за да могат впоследствие да бъдат правени справки.

3.   Съгласно член 6, параграф 3 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят обръща особено внимание при извършването на оценката на риска на следното:

а)

равнището, дължината на вълната и продължителността на експозиция на изкуствени източници на оптични лъчения;

б)

граничните стойности на експозиция, посочени в член 3 от настоящата директива;

в)

всички последици за здравето и безопасността на работниците, спадащи към особено чувствителни рискови групи;

г)

всички възможни последици за здравето и безопасността на работниците в резултат от взаимодействие между оптични лъчения и фоточувствителни вещества на работното място;

д)

всички косвени последици, като: временно ослепяване, взрив или пожар;

е)

наличието на заместващо оборудване, предназначено за намаляване на равнищата на експозиция на изкуствени оптични лъчения;

ж)

подходящата информация, получена от здравното наблюдение, включително публикувана информация, по възможност;

з)

множествените източници на експозиция на изкуствени оптични лъчения;

и)

класификацията, прилагана към лазерите, съгласно определеното по съответния стандарт на IEC, и във връзка с всеки изкуствен източник, който е възможно да причини увреждане, подобно на това от лазер от клас 3Б или 4 – всяка сходна класификация;

й)

информацията, предоставена от производителите на източниците на оптични лъчения и свързаното с тях работно оборудване по съответните директиви на Общността.

4.   Работодателят пази на разположение оценката на риска в съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Директива 89/391/ЕИО и определя мерките, които трябва да бъдат предприети в съответствие с членове 5 и 6 от настоящата директива. Оценката на риска се регистрира на подходящо средство, съгласно националното законодателство и практика; тя може да включва обосновката на работодателя, че характера и мащаба на рисковете, свързани с оптичните лъчения, не налагат по-нататъшна подробна оценка на риска. Оценката на риска се актуализира регулярно, особено ако са били извършени значителни изменения, които могат да доведат до нейната неактуалност, или ако резултатите от наблюдението на здравето разкрият необходимостта от извършването ѝ.

Член 5

Разпоредби, насочени към избягване или намаляване на рисковете

1.   Като се вземат предвид техническият прогрес и наличието на мерки за контролиране на риска при източника, рисковете в резултат на експозиция на изкуствени оптични лъчения се премахват или намаляват до минимум.

Намаляването на рисковете в резултат на експозиция на изкуствени оптични лъчения се основава на общите принципи на превенция, изложени в Директива 89/391/ЕИО.

2.   Когато оценката на риска, извършена в съответствие с член 4, параграф 1, по отношение на работници, изложени на изкуствени източници на оптични лъчения, разкрие възможност за надвишаване на граничните стойности на експозиция, работодателят разработва и прилага план за действие, включващ технически и/или организационни мерки, насочени към предотвратяване на експозиция, надвишаваща граничните стойности, като се вземат предвид по-специално:

а)

други работни методи, които намаляват риска от оптични лъчения;

б)

избор на оборудване, излъчващо по-малки количества оптични лъчения, като се отчете работата, която трябва да бъде извършена;

в)

технически мерки за намаляване на емисии на оптични лъчения, включително, при необходимост, устройства за блокиране, екраниране или подобни механизми за защита на здравето;

г)

подходящи програми за поддържане на работното оборудване, работните места и системите на индивидуалните работни места;

д)

устройство и организация на работните места и индивидуалните работни места;

е)

ограничаване на продължителността и равнището на експозиция;

ж)

наличие на подходящи лични предпазни средства;

з)

инструкции на производителя на оборудването, когато то е обхванато от съответни директиви на Общността.

3.   Въз основа на оценката на риска, извършена в съответствие с член 4, работните места, където работниците биха могли да бъдат изложени на равнища на оптични лъчения от изкуствени източници, които надвишават граничните стойности на експозиция, се обозначават с подходящи знаци в съответствие с Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (11). Въпросните места се определят, като достъпът до тях се ограничава, когато това е технически възможно и когато е налице риск от надвишаване на граничните стойности на експозиция.

4.   Работниците не трябва да бъдат подлагани на експозиция над граничните стойности. Във всеки случай, ако независимо от предприетите от работодателя мерки за съобразяване с настоящата директива по отношение на изкуствени източници на оптични лъчения, граничните стойности на експозиция са надвишени, работодателят предприема незабавни мерки за намаляване на експозицията под граничните стойности на експозиция. Работодателят установява причините за надвишаване на граничните стойности на експозиция и адаптира съответно защитните и превантивните мерки с цел предотвратяване на повторното им надвишаване.

5.   В съответствие с член 15 от Директива 89/391/ЕИО работодателят адаптира мерките по този член към изискванията на работници, спадащи към изключително чувствителни рискови групи.

Член 6

Информиране и обучение на работниците

Без да се засягат разпоредбите на членове 10 и 12 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят гарантира, че работниците, които са изложени на риск от изкуствени оптични лъчения при работа и/или техните представители, ще получат всяка необходима информация и обучение, свързани с резултата от оценката на риска, предвидена в член 4 от настоящата директива, по отношение по-специално на следното:

а)

мерките, предприети за изпълнение на настоящата директива;

б)

граничните стойности на експозиция и свързаните с тях потенциални рискове;

в)

резултатите от оценката, измерването и/или изчисленията на равнищата на експозиция на изкуствени оптични лъчения, извършени в съответствие с член 4 от настоящата директива, заедно с обяснение на тяхната значимост и потенциалните рискове;

г)

как да се установят неблагоприятни последици за здравето в резултат на експозиция и как те да бъдат докладвани;

д)

обстоятелствата, при които работниците имат право на наблюдение на здравето;

е)

безопасните работни практики за свеждане до минимум на риска от експозиция;

ж)

правилното използване на личните предпазни средства.

Член 7

Консултиране и участие на работниците

Консултирането и участието на работниците и/или на техните представители се извършва в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по въпросите, обхванати от настоящата директива.

РАЗДЕЛ III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Здравно наблюдение

1.   С цел превенция и навременно откриване на всички неблагоприятни последици за здравето, както и с цел превенция на всички дългосрочни рискове за здравето и рискове от хронични заболявания в резултат на експозиция на оптични лъчения, държавите-членки приемат разпоредби за осигуряване на подходящо здравно наблюдение на работниците съгласно член 14 от Директива 89/391/ЕИО.

2.   Държавите-членки гарантират, че всяко здравно наблюдение се извършва от лекар, специалист по трудова медицина или медицински орган, отговарящ за здравното наблюдение, в съответствие с националното законодателство и практика.

3.   Държавите-членки приемат разпоредби, за да гарантират, че за всеки работещ, който подлежи на здравно наблюдение в съответствие с параграф 1, е съставено здравно досие, което се актуализира. Здравните досиета съдържат резюме на резултатите от осъществяваното здравно наблюдение. Те се съставят в подходяща форма, която дава възможност за последващи справки при спазване на изискванията за поверителност. Копия от съответните досиета се предоставят на компетентния орган при поискване при спазване на изискванията за поверителност. Работодателят предприема съответни мерки за гарантиране, че докторът, специалистът по трудова медицина или медицинският орган, отговарящ за здравното наблюдение, съгласно определеното от държавите-членки като подходящо, има достъп до резултатите от оценката на риска по член 4, когато такива резултати могат да бъдат от значение за здравното наблюдение. Отделните работници, при искане от тяхна страна, разполагат с достъп до своите лични здравни досиета.

4.   Във всеки случай, когато се установи експозиция над граничните стойности, на засегнатия/те работник/ци се осигурява медицински преглед в съответствие с националното законодателство и/или практика. Такъв медицински преглед се извършва също така и в случаите, когато се установи, че работник страда от установено заболяване или неблагоприятни последици за здравето, които според лекаря или специалиста по трудова медицина се дължат на експозиция на изкуствени оптични лъчения при работа. И в двата случая, когато се установи надвишаване на граничните стойности или неблагоприятни последици за здравето (включително заболявания):

а)

работникът следва да бъде уведомен от лекаря или от друго лице, притежаващо подходяща квалификация, за резултата, който лично го засяга. По-специално той получава информация и съвети за здравно наблюдение, на което трябва да се подложи след края на експозицията;

б)

работодателят следва да бъде уведомен за всяко важно заключение, произтичащо от здравното наблюдение, при спазване на лекарската тайна;

в)

работодателят:

преразглежда оценката на риска, направена съгласно член 4,

преразглежда предвидените мерки за отстраняване или намаляване на рисковете съгласно член 5,

взема предвид становището на специалиста по трудова медицина или на всяко друго надлежно квалифицирано лице или на компетентния орган за въвеждането на всяка мярка, преценена като необходима, с цел отстраняване или намаляване на рисковете, съгласно член 5, и

организира постоянно здравно наблюдение и взема мерки за преразглеждане на здравословното състояние на работниците с подобна експозиция. В такива случаи компетентният лекар или специалистът по трудова медицина или компетентният орган може да предложи експонираните работници да бъдат подложени на медицински преглед.

Член 9

Санкции

Държавите-членки предвиждат подходящи санкции, които се прилагат в случай на нарушаване на националното законодателство, прието в съответствие с настоящата директива. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 10

Технически изменения

1.   Всяко изменение на граничните стойности на експозиция, определено в приложенията, се приема от Европейския парламент и от Съвета съгласно процедурата, предвидена в член 137, параграф 2 от Договора.

2.   Изменения на приложенията от чисто техническо естество, свързани с:

а)

приемането на директиви в областта на техническото хармонизиране и стандартизиране по отношение на проектирането, изграждането, производството или изпълнението на работно оборудване и на работните места;

б)

техническия прогрес, промените в най-съществените хармонизирани европейски стандарти и спецификации и новите научни познания относно експозиция на оптични лъчения при работа,

се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 11, параграф 2.

Член 11

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

РАЗДЕЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Доклади

На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията доклад за практическото прилагане на настоящата директива, в който се посочват гледните точки на социалните партньори.

На всеки пет години Комисията уведомява Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Консултативния комитет по безопасност и опазване на здравето на работното място, за съдържанието на тези доклади, както и за нейната оценка на развитието, настъпило във въпросната област, и за всяка инициатива, която би могла да бъде оправдана в светлината на новите научни познания.

Член 13

Практическо ръководство

С цел улесняване на прилагането на настоящата директива Комисията съставя практическо ръководство към разпоредбите на членове 4 и 5 и приложения I и II.

Член 14

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 27 април 2010 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат или вече са приели в областта, уредена с настоящата директива.

Член 15

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 5 април 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ C 77, 18.3.1993 г., стр. 12 и

ОВ С 230, 19.8.1994 г., стр. 3.

(2)  ОВ С 249, 13.9.1993 г., стр. 28.

(3)  Становище на Европейския парламент от 20 април 1994 г. (ОВ C 128, 9.5.1994 г., стр. 146), потвърдено на 16 септември 1999 г. (ОВ С 54, 25.2.2000 г., стр. 75), Обща позиция на Съвета от 18 април 2005 г. (ОВ C 172 E, 12.7.2005 г., стр. 26) и Позиция на Европейския парламент от 16 ноември 2005 г. (все още непубликувана в Официален вестник), Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 23 февруари 2006 г.

(4)  ОВ С 260, 15.10.1990 г., стр. 167.

(5)  ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.

(7)  ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, поправена в ОВ L 184, 24.5.2004 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(10)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Некохерентни оптични лъчения

Биофизично съответстващите стойности на експозиция на оптични лъчения могат да бъдат определени с представените по-долу формули. Използването на формулите зависи от дължината на вълната на лъченията, излъчвани от източника, и резултатите следва да бъдат сравнявани със съответните гранични стойности на експозиция, посочени в таблица 1.1. За даден източник на оптични лъчения може да има повече от една стойност на експозиция и съответстваща граница на експозицията.

Номерирането от а) до о) отговаря на съответните редове от таблица 1.1.

а)

Formula

(Формулата Heff се прилага само при дължина на вълната от 180 до 400 nm)

б)

Formula

(Формулата HUVA се прилага само при дължина на вълната от 315 до 400 nm)

в), г)

Formula

(Формулата LB се прилага само при дължина на вълната от 300 до 700 nm)

д), е)

Formula

(Формулата EB се прилага само при дължина на вълната от 300 до 700 nm)

от ж) до л)

Formula

(Виж таблица 1.1 за съответните стойности на λ1 и λ2)

м), н)

Formula

(Формулата ЕIR се прилага само при дължина на вълната от 780 до 3 000 nm)

о)

Formula

(Формулата Hкожа се прилага само при дължина на вълната от 380 до 3 000 nm)

За целите на настоящата директива горепосочените формули могат да бъдат заменени със следните изрази и с използването на дискретните стойности, изложени в следващите таблици:

а)

Formula

и

Formula

б)

Formula

и

Formula

в), г)

Formula

 

д), е)

Formula

 

ж) — л)

Formula

(Виж таблица 1.1 за съответните стойности на λ1 и λ2)

м), н)

Formula

 

о)

Formula

и

Formula

Забележки:

Ελ (λ, t), Ελ

спектрално излъчване или спектрална плътност на мощността: лъчиста мощност за единица площ от повърхността, изразена във ватове на квадратен метър по нанометър (W m–2 nm–1); стойностите на Ελ (λ, t) и Ελ се получават от измервания или могат да бъдат предоставени от производителя на оборудването;

Eeff

ефективно излъчване (UV спектър): изчислено излъчване в UV спектъра с дължина на вълната от 180 до 400 nm, спектрално претеглено с S (λ), изразено във ватове на квадратен метър (W m–2);

H

лъчиста експозиция: времеви интеграл на излъчването, изразен в джаули на квадратен метър (J m–2);

Heff

ефективна лъчиста експозиция: лъчиста експозиция, спектрално претеглена с S (λ), изразена в джаули на квадратен метър (J m–2);

EUVA

общо излъчване (UVA): изчислено излъчване в UVA спектъра с дължина на вълната от 315 до 400 nm, изразено във ватове на квадратен метър (W m–2);

HUVA

лъчиста експозиция: времеви и спектрален интеграл на сумата от излъчването в UVA спектъра с дължина на вълната от 315 до 400 nm, изразен в джаули на квадратен метър (J m–2);

S (λ)

спектрално претегляне при отчитане на зависимостта между дължината на вълната и последиците за здравето от UV лъченията върху очите и кожата (таблица 1.2) (безразмерна величина);

t, Δt

време, продължителност на експозиция, изразено/а в секунди (s);

λ

дължина на вълната, изразена в нанометри (nm);

Δ λ

диапазон, изразен в нанометри (nm), на интервалите на изчисляване или измерване;

Lλ (λ), Lλ

спектрален блясък на източника, изразен във ватове на квадратен метър по стерадиан по нанометър (W m–2 sr–1 nm–1);

R (λ)

спектрално претегляне при отчитане на зависимостта между дължината на вълната и термичното увреждане, причинено на очите от видими и IRA лъчения (таблица 1.3) (безразмерна величина);

LR

ефективен блясък (термично увреждане): изчислен блясък, спектрално претеглен с В (λ), изразен във ватове на квадратен метър по стерадиан (W m–2 sr–1);

B (λ)

спектрално претегляне при отчитане на зависимостта между дължината на вълната и фотохимичното увреждане, причинено на очите от сини светлинни лъчения (таблица 1.3) (безразмерна величина);

LB

ефективен блясък (синя светлина): изчислен блясък, спектрално претеглен с B (λ), изразен във ватове на квадратен метър по стерадиан (W m–2 sr–1);

EB

ефективно излъчване (синя светлина): изчислена светлина, спектрално претеглена с B (λ), изразена във ватове на квадратен метър (W m–2);

EIR

общо излъчване (термично увреждане): изчислено излъчване в инфрачервения спектър с дължина на вълната от 780 nm до 3 000 nm, изразено във ватове на квадратен метър (W m–2);

Eкожа

общо излъчване (видими, IRA и IRB лъчения): изчислено излъчване във видимия и инфрачервения спектър с дължина на вълната от 380 nm до 3 000 nm, изразено във ватове на квадратен метър (W m–2);

Hкожа

лъчиста експозиция: времеви и спектрален интеграл на сумата от излъчването във видимия и инфрачервения спектър с дължина на вълната от 380 nm до 3 000 nm, изразен в джаули на квадратен метър (J m–2);

α

ъглова хорда: срещуположен ъгъл на видим източник, гледан от дадена точка в пространството, изразен в милирадиани (mrad). Видим източник е реален или виртуален обект, който образува възможно най-малко изображение на ретината.

Таблица 1.1

Гранични стойности на експозиция за некохерентни оптични лъчения

Индекс

Дължина на вълната в nm

Гранична стойност на експозиция

Мерни единици

Коментар

Част на тялото

Риск

а.

180—400

(UVA, UVB и UVC)

Heff = 30

Дневна стойност 8 часа

(J m–2)

 

Роговица на окото

Конюнктива на окото

Леща на окото

Кожа

фотокератит

конюнктивит

образуване на катаракт

еритема

еластоза

рак на кожата

б.

315—400

(UVA)

НUVA = 104

Дневна стойност 8 часа

(J m–2)

 

Леща на окото

образуване на катаракт

в.

300—700

(синя светлина) виж забележка 1

Formula

за t ≤ 10 000 s

LB:(W m–2 sr–1)

t: (секунди)

за α ≥ 11 mrad

Ретина на окото

фоторетинит

г.

300—700

(синя светлина)

виж забележка 1

LB = 100

за t >10 000 s

(W m–2 sr–1)

д.

300—700

(синя светлина)

виж забележка 1

Formula

за t ≤ 10 000 s

EB: (W m–2)

t: (секунди)

за α < 11 mrad

виж забележка 2

е.

300—700

(синя светлина)

виж забележка 1

EB = 0,01

за t >10 000 s

(W m–2)

ж.

380—1 400

(Видими и IRA)

Formula

за t >10 s

(W m–2 sr–1)

Cα = 1,7 за

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α за

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 за

α >100 mrad

λ1= 380; λ2= 1 400

Ретина на окото

Изгаряне на ретината

з.

380—1 400

(Видими и IRA)

Formula

за 10 μs < t < 10 s

LR: (W m–2 sr–1)

t: (секунди)

и.

380—1 400

(Видими и IRA)

Formula

за t < 10 μs

(W m–2 sr–1)

й.

780—1 400

(IRA)

Formula

за t > 10 s

(W m–2 sr–1)

Cα = 11 за

α ≤ 11 mrad

Cα = α за

11 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 за

α >100 mrad

(измервано зрително поле: 11 mrad)

λ1 = 780; λ2 = 1 400

Ретина на окото

Изгаряне на ретината

к.

780—1 400

(IRA)

Formula

за 10 μs < t < 10 s

LR: (W m–2 sr–1)

t: (секунди)

л.

780—1 400

(IRA)

Formula

за t < 10 μs

(W m–2 sr–1)

м.

780—3 000

(IRA и IRB)

EIR= 18 000 t–0,75

за t ≤ 1 000 s

E: (W m–2)

t: (секунди)

 

Роговица на окото

Леща на окото

Изгаряне на роговицата

Образуване на катаракт

н.

780—3 000

(IRA и IRB)

EIR= 100

за t >1 000 s

(W m–2)

 

о.

380—3 000

(Видими, IRA и IRB)

Hкожа = 20 000 t–0,25

за t < 10 s

H: (J m–2)

t: (секунди)

 

Кожа

Изгаряне

Забележка 1:

Спектърът с дължина на вълната от 300 до 700 nm обхваща части от UVB, всички UVA и по-голямата част от видимите лъчения; независимо от това, съпътстващият риск най-общо се посочва като риск на „синята светлина“. Строго погледнато синята светлина обхваща само спектъра с дължина на вълната от приблизително 400 до 490 nm.

Забележка 2:

За стабилно фиксиране на много малки източници с ъглова хорда < 11 mrad, LB може да бъде преобразувана в EB. Това обикновено се прилага само по отношение на офталмологични инструменти или стабилизирано око по време на анестезия. Максималното „време на взиране“ се определя с: tmax = 100/EB, като EB се изразява във W m–2. Вследствие на движенията на окото, по време на нормални зрителни задачи това не надхвърля 100 s.

Таблица 1.2

S (λ) (безразмерна величина), от 180 nm до 400 nm

λ в nm

S (λ)

λ в nm

S (λ)

λ в nm

S (λ)

λ в nm

S (λ)

λ в nm

S (λ)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

 

 

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

 

 

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

 

 

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

 

 

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

 

 

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

 

 

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

 

 

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

 

 

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

 

 

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

 

 

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

 

 

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

 

 

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

 

 

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

 

 

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

 

 

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

 

 

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 

 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 

 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 

 

Таблица 1.3

B (λ), R (λ) (безразмерна величина), от 380 nm до 1 400 nm

λ в nm

B (λ)

R (λ)

300 ≤ λ < 380

0,01

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02 · (450 - λ)

1

600 < λ≤ 700

0,001

1

700 < λ ≤ 1 050

100,002 · (700 - λ)

1 050 < λ ≤ 1 150

0,2

1 150 < λ ≤ 1 200

0,2 · 100,02 · (1 150 - λ)

1 200 < λ≤ 1 400

0,02


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Лазерни оптични лъчения

Биофизично съответстващите стойности на експозиция на оптични лъчения могат да бъдат определени с приложените по-долу формули. Използването на формулите зависи от дължината на вълната и продължителността на лъченията, излъчвани от източника, като резултатите следва да бъдат сравнявани със съответните гранични стойности на експозиция, посочени в таблици от 2.2 до 2.4. За даден източник на лазерни оптични лъчения може да има повече от една стойност на експозиция и съответстваща граница на експозицията.

Коефициентите, използвани като инструменти за изчисление в таблици от 2.2 до 2.4, са посочени в таблица 2.5, а корекциите за многократна експозиция са посочени в таблица 2.6.

Formula

Formula

Забележки:

dP

мощност, изразена във ватове (W);

dA

повърхност, изразена в квадратни метри (m2);

E (t), E

излъчване или плътност на мощността: лъчиста мощност за единица площ от повърхността, изразена във ватове на квадратен метър (W m–2). Стойностите на E (t), E се получават от измервания или могат да бъдат предоставени от производителя на оборудването;

H

лъчиста експозиция: времеви интеграл на излъчването, изразен в джаули на квадратен метър (J m–2);

t

време, продължителност на експозицията, изразено/а в секунди (s);

λ

дължина на вълната, изразена в нанометри (nm);

γ

граничен коничен ъгъл на измерване на зрителното поле, изразен в милирадиани (mrad);

γm

измервано зрително поле, изразено в милирадиани (mrad);

α

ъглова хорда при източника, изразена в милирадиани (mrad);

ограничаваща апретура: кръговата област, по отношение на която се осредняват излъчването и лъчистата експозиция,

G

интегриран блясък: интегралът на блясъка за дадено време на експозиция, изразен в лъчиста енергия на единица площ от излъчващата повърхност по единица пространствен ъгъл на емисия, в джаули на квадратен метър по стерадиан (J m–2 sr–1).

Таблица 2.1

Рискове от лъчения

Дължина на вълната (nm)

λ

Спектър на лъченията

Засегнат орган

Риск

Таблица на гранични стойности на експозиция

от 180 до 400

UV

очи

фотохимично увреждане и термично увреждане

2.2, 2.3

от 180 до 400

UV

кожа

еритема

2.4

от 400 до 700

видим

очи

увреждане на ретината

2.2

от 400 до 600

видим

очи

фотохимично увреждане

2.3

от 400 до 700

видим

кожа

термично увреждане

2.4

от 700 до 1 400

IRA

очи

термично увреждане

2.2, 2.3

от 700 до 1 400

IRA

кожа

термично увреждане

2.4

от 1 400 до 2 600

IRB

очи

термично увреждане

2.2

от 2 600 до 106

IRC

очи

термично увреждане

2.2

от 1 400 до 106

IRB, IRC

очи

термично увреждане

2.3

от 1 400 до 106

IRB, IRC

кожа

термично увреждане

2.4

Таблица 2.2

Гранични стойности за експозиция на лазер на очите – Кратка продължителност на експозицията < 10 s

Image

Таблица 2.3

Гранични стойности на експозиция за експозиция на лазер на очите — Дълга продължителност на експозиция ≥ 10 s

Image

Таблица 2.4

Гранични стойности на експозиция на лазер на кожата

Image

Таблица 2.5

Приложени фактори за коригиране и други параметри при изчисленията

Параметър съгласно посоченото в ICNIRP

Валиден спектрален обхват (nm)

Стойност

CA

λ < 700

CA = 1,0

700-1 050

CA = 10 0,002 (λ -700)

1 050-1 400

CA = 5,0

CB

400-450

CB = 1,0

450-700

CB = 10 0,02 (λ -450)

CC

700-1 150

CC = 1,0

1 150-1 200

CC = 10 0,018 (λ - 1 150)

1 200-1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 · [10 0,02 (λ - 450)] s

λ > 500

T1 = 100 s

Параметър, съгласно посоченото в ICNIRP

Валиден за биологични последици

Стойност

αmin

Всички термични последици

αmin = 1,5 mrad

Параметър, съгласно посоченото в ICNIRP

Валиден ъглов обхват (mrad)

Стойност

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2/(αmin х αmax) mrad, като αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s

α > 100

T2 = 100 s

Параметър, съгласно посоченото в ICNIRP

Валиден обхват на времето на експозиция (s)

Стойност

γ

t ≤ 100

γ = 11 mrad

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0,5 [mrad]

t > 104

γ = 110 mrad

Таблица 2.6

Корекции за многократна експозиция

Всяко едно от следващите три общи правила следва да се прилага към всички многократни експозиции, които се проявяват при многократно пулсиращи или сканиращи лазерни системи:

1.

Експозицията от всеки единичен импулс в серия от импулси не надвишава граничната стойност на експозиция за единичен импулс от продължителността на този импулс.

2.

Експозицията от всяка група импулси (или подгрупа импулси в серия), извършени за време t, не надвишава граничната стойност на експозиция за времето t.

3.

Експозицията от всеки единичен импулс в рамките на група импулси не надвишава граничната стойност на експозиция на единичен импулс, умножена по кумулативно-термичния коригиращ фактор CP= N–0,25, където N е броят на импулсите. Това правило се прилага само към границите на експозиция за защита срещу термично увреждане, когато всички импулси, извършващи се за време, по-малко от Tmin, се разглеждат като единичен импулс.

Параметър

Валиден спектрален обхват (nm)

Стойност

Tmin

315 < λ ≤ 400

Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)

400 < λ ≤ 1 050

Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 μs)

1 050 < λ ≤ 1 400

Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 μs)

1 400 < λ ≤ 1 500

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

1 500 < λ ≤ 1 800

Tmin = 10 s

1 800 < λ ≤ 2 600

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

2 600 < λ ≤ 106

Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)


Top