EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1030

Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 година относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

OJ L 157, 15.6.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 207 - 213

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/oj

19/ 3

BG

Официален вестник на Европейския съюз

242


32002R1030


L 157/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1030/2002 НА СЪВЕТА

от 13 юни 2002 година

относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 63, точка 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Амстердамският договор, който визира постепенно установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, предоставя на Комисията право на съвместна инициатива при приемане на необходимите мерки за постигане на хармонизирана политика в областта на имиграцията.

(2)

Планът за действие, приет от Съвета и Комисията във връзка с оптималните условия за изпълнение разпоредбите на Амстердамския договор относно установяването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (3), предвижда (параграф 38, буква в), ii) регламентиране на процедурата за издаване от държавите-членки на визи и документи за дългосрочно пребиваване.

(3)

На срещата си в Тампере на 15—16 октомври 1999 г. Съветът подчерта необходимостта от хармонизирана имиграционна политика предвид разпоредбите на Договора, които са свързани с влизането и пребиваването на граждани на трети страни.

(4)

Съвместно действие 97/11/ПВР на Съвета (4) за единните разрешителни за пребиваване потвърди необходимостта от единен формат за документите, издавани от държавите-членки на граждани на трети страни. Следователно е подходящо Съвместно действие 97/11/ПВР да бъде заменено с акт на Общността.

(5)

От основно значение е този единен формат на документа за пребиваване да съдържа всички необходими данни и да отговаря на много високи технически стандарти, особено по отношение на гаранциите срещу подправяне и фалшифициране. Това ще бъде принос към превантивните мерки спрямо нелегалната имиграция и пребиваването с нередовни документи и борбата срещу тях. Форматът трябва да бъде пригоден за използване от всички държави-членки и да съдържа хармонизирани, разпознаваеми навсякъде и видими с просто око елементи за сигурност.

(6)

С оглед по-високата защитеност на документите за пребиваване срещу подправяне и фалшифициране, държавите-членки и Комисията ще разглеждат периодично и системно промените, които благодарение на технологичното развитие могат да бъдат внесени в обезопасяването на документа, по-специално новите биометрични елементи.

(7)

Настоящият регламент предвижда само спецификации без поверителен характер. Те трябва да бъдат допълнени от други спецификации, които трябва да останат в тайна с оглед предотвратяване на риска от подправяне и фалшифициране, както и да не съдържат лични данни, нито позоваване на тях. Редно е Комисията да определи тези допълнителни технически спецификации със съдействието на комитета, учреден съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (5). В това отношение е важно да не се допуска непоследователност на разпоредби по отношение на разрешителните за пребиваване предвид решенията на Съвета от 17 декември 1997 г. и 8 юни 2001 г.

(8)

За да се гарантира, че въпросната информация ще остане известна само на необходимия кръг лица, от централно значение е всяка държава-членка да възложи отпечатването на единните документи за пребиваване на един-единствен орган, като си запазва правото да го смени при нужда. По съображения за сигурност всяка държава-членка следва да информира Комисията и останалите държави-членки за определения от нея орган.

(9)

Държавите-членки прилагат необходимите мерки, които са съгласувани с Комисията, за да гарантират, че личните данни се обработват при степен на защита, която съответства на изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (6).

(10)

Мерките, които са необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да съответстват на Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяване на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(11)

Настоящият регламент не засяга правомощията на държавите-членки да признават държави или териториални единици, респективно издадените от техните власти паспорти и други документи за самоличност или за пътуване.

(12)

Съгласно членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и следователно не е обвързана с него и не го прилага. Настоящият регламент предвижда доразвиване достиженията на правото от Шенген в приложение на разпоредбите на дял IV, трета част от Договора за създаване на Европейската общност и предвид това Дания, позовавайки се на член 5 от Протокола, ще реши дали да транспонира настоящия регламент в националното си законодателство в шестмесечен срок след приемането му от Съвета.

(13)

По отношение на Република Исландия и Кралство Норвегия настоящият регламент доразвива достиженията на правото на ЕС от Шенген в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развиването на достиженията на правото от Шенген (8).

(14)

Съгласно член 3 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и на Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство съобщава с писмо от 3 юли 2001 г. своето желание да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(15)

По силата на член 1 от споменатия Протокол Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент, следователно неговите разпоредби не се прилагат в Ирландия, без това да засяга член 4 от Протокола,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Документите за пребиваване, които се издават от държавите-членки на граждани на трети страни, са изготвени по единен формат и предоставят достатъчно място за вписване на данните, които са посочени в приложението. Този формат може да се използва под формата на стикер или на отделен документ. Всяка държава-членка може да добави, в съответно предвиденото за целта място в единния формат, информация относно вида на документа и правното положение на заинтересованото лице, по-специално дали то има разрешително за работа.

2.   За целите на настоящия регламент изброените по-долу термини се разбират, както следва:

а)

„разрешение за пребиваване“ означава всяко разрешение, което е издадено от органите на държава-членка и позволява на гражданин на трета страна да пребивава на нейната територия, с изключение на:

i)

визи;

ii)

разрешения, които са издавани за времето на проверката по подадено заявление за пребиваване или молба за убежище;

iii)

разрешителните за пребиваване до шест месеца, които са издадени от държави-членки, които не прилагат разпоредбите на член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, на Федерална република Германия и на Френската република, относно постепенното премахване на контрола по общите граници (9);

б)

„гражданин на трета страна“ означава лице, което не е гражданин на Европейския съюз по смисъла на член 17, параграф 1 от Договора.

Член 2

1.   В съответствие с указаната в член 7, параграф 2 процедура, към единния формат се въвеждат допълнителни технически спецификации във връзка със:

а)

допълнителните елементи и изисквания за сигурност, включително и засилени превантивни стандарти за защита от подправяне и фалшификация;

б)

техническите способи и условия относно начина на попълване;

в)

другите условия, които трябва да се спазват при попълване на единното разрешително за пребиваване.

2.   Цветовото оформление на единното разрешително за пребиваване може да бъде изменяно по реда на член 7, параграф 2.

Член 3

Посочените в член 2 спецификации са поверителни и не се публикуват. Съобщават се единствено на органите, които са посочени от държавите-членки за отпечатване, както и на лицата, които са надлежно упълномощени от тях или от Комисията.

Всяка държава-членка възлага отговорността за отпечатване на единното разрешително само на един орган и съобщава името му на Комисията и останалите държави-членки. Един и същ орган може да бъде определен от две или повече държави-членки. Всяка държава-членка има възможност да промени определения орган, за което съответно информира Комисията и останалите държави-членки.

Член 4

Без да се засягат правилата за защита на данните, получателите на разрешителното за пребиваване имат право да проверяват вписаните в него лични данни и съответно да поискат поправяне или заличаване в случай на нужда.

Документът не съдържа машинночетима информация, с изключение на случаите, които са посочени в приложението към настоящия регламент, или когато тя вече фигурира в съответния пътен документ.

Член 5

Настоящият регламент не се прилага за граждани на трети страни, които са:

членове на семействата на граждани на Европейския съюз, които упражняват правото си на свободно движение,

граждани на държавите от Европейското обединение за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и членове на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение в съответствие с посоченото споразумение,

граждани на трети страни, които са освободени от задължението за виза и притежават разрешително за пребиваване до три месеца.

Член 6

Необходимите за въвеждането на настоящия регламент мерки се предприемат в съответствие с процедурата по член 7, параграф 2.

Член 7

1.   Комисията се подпомага от комитета, който е създаден по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1683/95.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на два месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 8

Настоящият регламент не засяга правомощията на държавите-членки във връзка с признаването на държави или териториални единици и издадените от техните власти паспорти и други документи за самоличност или за пътуване.

Член 9

Държавите-членки издават единните разрешителни за пребиваване по описания в член 1 формат не по-късно от една година след приемането на допълнителните елементи и изисквания за сигурност по член 2, параграф 1, буква а).

От тази дата настоящият регламент заменя Съвместно действие 97/11/ПВР по отношение на съответните държави-членки.

Включването на снимка по точка 14 от приложението към разрешителното за пребиваване, което е във формата на стикер, трябва да стане не по-късно от пет години след приемането на техническите спецификации, които са предвидени в член 2 за тази цел.

Въвеждането на новия формат не прави невалидни вече издадените по друг формат разрешителни за пребиваване, освен ако съответната държава-членка не реши друго.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Люксембург на 13 юни 2002 година.

За Съвета

Председател

M. RAJOY BREY


(1)  ОВ C 180 E, 26.6.2001 г., стр. 304.

(2)  Становище от 12 декември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 19, 23.1.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 7, 10.1.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 334/2002 (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 7).

(6)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(9)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

a)   Описание

Разрешителното за пребиваване се изготвя под формата на стикер, по възможност с формат ID2, или като отделен документ с формат ID1 или ID2. За пример служат спецификациите на Международната организация на гражданската авиация (ICAO) относно машинночетимите визи (документ 9303, част 2), машинночетимите документи за пътуване (карти) (документ 9303, част 3). Включва следните реквизити (на съответните места по схема):

1.

Наименование на документа, изписано на официалния език (официалните езици) на съответната държава-членка (*).

2.

Пореден номер на документа (със специална защита и буквен код в началото на номера)

3.1.

Фамилия, име/имена, презиме на титуляра (*).

4.2.

„Валидност“ — посочва се датата, до която е валиден документът, или се изписва, че е безсрочен

5.3.

Дата и място на издаване (**)

6.4.

„Категория“ — указва се конкретната категоризация на разрешението за пребиваване, издадено от държавата-членка на гражданин на трета страна (***). Когато става въпрос за член на семейството на гражданин на Европейския съюз, неупражнил правото си на свободно придвижване, в документа се записва „член на семейството“.

7.5.—9.

Забележки: Държавите-членки могат да правят допълнителни записвания съобразно изискванията на действащото национално законодателство относно режима на пребиваване на граждани на трети страни, в частност относно разрешението за работа (***).

8.

Дата, подпис/и за удостоверяване: на това място може да фигурира подпис и печат от органа, издал документа, или подписът на титуляра

9.

Място за националния герб на съответната държава-членка — за диференциране на документите според издаващата страна.

10.

Машинночетима зона, която отговаря на стандартите на ICAO.

11.

Място за печатен текст, с който се идентифицира само конкретната държава-членка. Този текст не бива да пречи на техническото оформление на машинночетимата зона.

12.

Ако документът е оформен като стикер, това място е предназначено за латентен образ с метализиран надпис на кода на държавата-членка.

13.

Място за оптически променлив знак (OVD = optically variable device), осигуряващ идентифициране при нива на качество и защитеност, не по-ниски от тези на типовия модел за визи.

14.

Ако разрешителното за пребиваване е оформено като отделен документ, в това пространство се поставя снимка на притежателя, защитена от самата структура на картата или от термично фиксирано тънко покритие (защитен филм), но при всички случаи с OVD елемент.

Ако разрешителното за пребиваване е под формата на стикер, снимката следва да бъде изработена според високи стандарти за сигурност.

15.

Когато разрешението е отделен документ, на гърба се нанасят следните допълнителни данни:

дата и място на раждане (***),

гражданство (***),

пол (***),

забележки (***).

Адресът на титуляра също може да се посочи (***).

б)   Цветово оформление и печат

Държавите-членки определят цветовото и печатното оформление на разрешителното за пребиваване, като се придържат към горепосоченото описание и техническите спецификации съгласно член 2 от настоящия регламент.

в)   Материали

Хартията, която ще се използва за документите за пребиваване, съдържащи лични или други данни, следва да отговаря на следните минимални изисквания:

отсъствие на оптичен избелител,

воден знак в два тона,

реактиви за защита срещу опити за заличаване с химични средства,

оцветени нишки (отчасти видими, отчасти флуоресциращи под ултравиолетови лъчи),

палетка, флуоресцираща под ултравиолетови лъчи.

Водният знак не е необходим, когато разрешителното за пребиваване е оформено като отделен документ.

Ако тази карта, на която се нанасят лични данни, е изработена изключително от пластмаса, обикновено няма възможност за прилагане на знаците за автентичност, които се използват при хартията. Отсъствието на знаци върху самия материал следва да се компенсира чрез защитни мерки при отпечатването, чрез оптически променливи елементи (OVD) или чрез техники за нанасяне на данните, превишаващи по сигурност посочените по-долу минимални норми. Основните защити на използвания материал трябва също да бъдат унифицирани.

г)   Технологии на отпечатване

За отпечатването се използват следните технологични способи:

оформление на основата (фона):

изработен в два тона гийош,

флуоресциращо оцветяване с цветовете на дъгата,

флуоресциращ под ултравиолетови лъчи печат,

декоративни мотиви, аранжирани така, че да представляват надеждна защита срещу подправяне и фалшифициране,

използване на реактивни цветове.

За отбелязване е, че двете страни на картата трябва да бъдат оформени по различен начин.

оформление на текста:

вграден микротекст (ако не са вече интегрирани в самата основа).

Номерация:

отпечатана (по възможност с използване на особени цифри или комплекти шрифтове и знаци, мастило, флуоресциращо под ултравиолетови лъчи), а при картата — вградена по технологията, която се използва за нанасяне на личните данни. При стикера задължителни изисквания са флуоресцентното мастило и специфичният шрифт на поредния номер.

Успоредно с това трябва да се използват: плитка насечка с ефект на латентен образ, микроскопичен набор и оптически променливо мастило. При картите, които са изцяло от пластмаса, е необходимо да се вградят допълнителни OVD елементи, като се използва най-малкото оптически променливо мастило или еквивалентно средство. Основните печатни способи за обезопасяване на документа следва да бъдат унифицирани.

д)   Защита срещу възпроизвеждане чрез фотокопиране

За стикера и за лицевата страна на картата се използва оптически променлив знак (OVD), който осигурява възможности за идентифициране и обезопасяване с ниво на качество, не по-ниско от това при сега действащия типов модел на визи. Този елемент е внедрен в структурата на картата или в термично фиксирания слой, а може и да е положен като оптически променливо покритие или метализиран печат с плитка насечка.

е)   Издаване на разрешението за пребиваване (нанасяне на данните)

За да се гарантира надлежна защита на данните срещу подправяне и фалшификация, е необходимо личните данни, в това число и снимката, и подписът на титуляра, както и другите основни данни да бъдат занапред интегрирани в самия материален носител на документа. Не се допускат традиционни методи за закрепване на снимките.

За издаването на документа могат да се използват следните техники:

лазерно отпечатване;

термично пренасяне (копиране);

мастиленоструйно отпечатване;

фотографски способи;

лазерно гравиране.

За да се гарантира достатъчна защита на личните данни, когато се използват лазерно отпечатване, термично пренасяне или фотографско възпроизвеждане, е задължително полагането на OVD покритие чрез термична обработка. Такъв защитен филм се изисква и при мастиленоструйно отпечатване на картите. Когато разрешението за пребиваване е под формата на стикер, прикрепен към документа за пътуване, многократното нанасяне на защитни покрития чрез термична обработка е невъзможно и затова може да се използва единствено мастиленоструйно отпечатване. Лазерно гравиране се прилага при картите, изработени изцяло или частично от пластмаса.

ж)   Държавите-членки могат да въвеждат допълнителни защитни средства във връзка с букви в), г) и д), стига да бъдат съобразени с вече взетите решения в тази област.

Техническите изисквания и защитните средства отговарят на условията и спецификациите, указани в Регламент (EО) № 1683/95 относно определяне на единен формат за визи.

Разрешително за пребиваване за граждани на трети страни във формата на карта

Image

Image

Разрешително за пребиваване за граждани на трети страни във формата на стикер

Image


(*)  Когато тази информация се изписва на официални езици, които не използват латиница, се прави транскрибция на латиница.

(**)  Когато тази информация се изписва на официални езици, които не използват латиница, се прави транскрибция на латиниц

(***)  Когато тази информация се изписва на официални езици, които не използват латиница, се прави транскрибция на латиниц.


Top