EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3649

Регламент (ЕИО) № 3649/92 на Комисията от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане

OJ L 369, 18.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj

09/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

162


31992R3649


L 369/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3649/92 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 1992 година

относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 92/12/EИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и контрола на такива продукти (1), и по-специално член 7, параграф 4 от нея,

като взе предвид становището на Комитета по акцизите,

като има предвид, че за акцизни стоки, които вече са освободени за потребление в държава-членка, свободното движение на тези стоки няма да бъде ограничавано на територията на тази държава-членка; в случаите, в които тези продукти са предназначени или определени за търговски цели в друга държава-членка, акцизът се налага отново в съответствие с правилата на държавата-членка по получаване, като по този начин се стига до възстановяване на акциза, платен в държавата-членка на изпращане;

като има предвид, че за осигуряването на фискален контрол върху тези стоки член 7, параграф 4 от Директива 92/12/EИО предвижда опростен придружителен документ, изброяващ основните данни от придружителния документ, посочен в член 18, параграф 1 от споменатата директива; като има предвид, че би следвало да бъдат установени формата и съдържанието на този документ;

като има предвид, че засегнатите търговци не би следвало да бъдат допълнително затруднявани по отношение на транспортните документи, поради което би следвало да бъде предвидена разпоредба за използването на вече съществуващи търговски документи, при условие че те изпълняват определени условия;

като има предвид, че е необходимо да се предостави екземпляр за възстановяването на акциза, платен в държавата-членка на изпращане;

като има предвид, че би следвало да се установят детайлите на процедурата и броят на екземплярите от придружителния документ;

като има предвид, че е необходимо да се предвиди придружителен документ за търговските потоци на изцяло денатуриран алкохол,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Ако продуктите, подлежащи на облагане с акциз и вече освободени за потребление в една държава-членка, са предназначени да бъдат използвани в друга държава-членка за целите, посочени в член 7 от Директива 92/12/EИО, лицето, което е отговорно за вътреобщностното движение, трябва да издаде опростен придружителен документ. По време на движението на тези продукти от една държава-членка до друга държава-членка документът трябва да придружава пратката и трябва да бъде представян на компетентните органи на държавите-членки за целите на контрола.

Член 2

1.   За опростен придружителен документ може да се използва образецът, посочен в приложението, в съответствие с обяснителните бележки в екземпляр 1 на образеца.

2.   За опростен придружителен документ могат да бъдат използвани също търговски документи, например фактури, документи за доставка, товарителници и пр., при условие че те съдържат същите данни, както образецът, посочен в приложението, и видът на информацията е идентифициран с номер, съответстващ на номера на клетката в споменатия образец.

Член 3

Ако търговските документи, посочени в член 2, се използват като опростен придружаващ документ, те се обозначават на видно място със следната забележка:

„Опростен придружителен документ (акцизни стоки) за целите на фискалния контрол“

Член 4

Опростеният придружителен документ се издава в три екземпляра.

Екземпляр 1 се съхранява от доставчика за целите на фискалния контрол.

Екземпляр 2 трябва да придружава стоките по време на движението и се съхранява от получателя.

Екземпляр 3 трябва да придружава стоките и се връща на доставчика с удостоверение за получаване, което се дава от получателя, ако доставчикът го изисква, по-специално за целите на възстановяването, и също посочва по-нататъшното фискално третиране на стоките в държавата-членка по получаване. Този екземпляр се прилага към всяко евентуално искане за възстановяване, предвидено в член 22, параграф 3 от Директива 92/12/EИО.

Член 5

Опростеният придружителен документ се използва също за придружаване на вътреобщностни търговски потоци на изцяло денатуриран алкохол, предвиден в член 27, параграф 1, буква a) от Директива 92/83/EИО на Съвета (2).

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1993 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1992 година.

За Комисията

Christiane SCRIVENER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21.


 

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top