Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

Акт ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛША, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И ПРОМЕНИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ X: Списък по член 24 от Акта за присъединяване: Унгария - 8. ОКОЛНА СРЕДА - Б. КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/BОфициален вестник n° L 236 , 23/09/2003 стр. 0855 - 0855


Б. КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ

1. 31991 L 0271: Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на отпадъчните води от населените места (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40), изменена с:

- 31998 L 0015: Директива 98/15/ЕО на Комисията от 27.2.1998 г. (ОВ L 67, 7.3.1998 г., стр. 29).

a) Чрез дерогация от членове 3, 4 и 5, параграф 2 от Директива 91/271/ЕИО, изискванията за канализационните мрежи и за пречистването на отпадъчните води от населените места не се прилагат изцяло в Унгария до 31 декември 2015 г. в съответствие със следните междинни цели:

- до 31 декември 2008 г. се постига съответствие с директивата в чувствителни зони за агломерации с население повече от 10000 еквивалентни жители;

- до 31 декември 2008 г. се постига съответствие с директивата в нечувствителни зони за агломерации с население повече от 15000 еквивалентни жители.

б) Чрез дерогация от член 13 от Директива 91/271/ЕИО, изискванията за биоразградими промишлени отпадъчни води, произлизащи от инсталации на изброените в приложение III промишлени отрасли, не се прилагат за следните инсталации в Унгария до 31 декември 2008 г.:

- Pаnnontej Rt., Répcelаk

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Pаpp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtаs

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szаtmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vаsmegyer

- Аtev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsа Rt., Аlbertirsа

- Mаkói Tejüzem, Mаkó

- Zаlkа Tej Rt., Nаgybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

Чрез дерогация от член 9, параграф 1 от Директива 98/83/ЕО, Унгария може да предвиди дерогация от стойностите, определени за индикативните параметри за арсен до 25 декември 2009 г. без да уведомява Комисията за това свое решение. Ако Унгария желае да удължи срока на тази дерогация след тази дата, се прилага процедурата, предвидена в член 9, параграф 2. Настоящата дерогация не се прилага за питейни води, предназначени за преработка на храни.

Предвидената в член 9, параграф 2 процедура също се прилага, ако Унгария желае да предвиди дерогация съгласно член 9, параграф 1 за бор, флуориди и нитрити след 25 декември 2006 г.

--------------------------------------------------

Top