EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1418

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

OJ L 353, 28.12.2013, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1418/oj

28.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 353/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1418/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2013 година

относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (1), и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

Организациите на производителите на продукти от риболов и аквакултури следва да допринасят за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството и на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1379/2013 се предвижда по-специално, че организациите на производителите на продукти от риболов изпълняват мерки за насърчаване на устойчивите риболовни дейности, намаляване на нежелания улов, подобряване на проследимостта на продуктите от риболов и премахване на ННН риболовни практики, както и че организациите на производителите на продукти от аквакултури разгръщат мерки за насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите, осигуряват съгласуваност с националните стратегически планове и гарантират устойчиви практики във връзка с аквакултурите.

(3)

Освен това в Регламент (ЕС) № 1379/2013 се предвижда, че организациите на производителите на продукти от риболов и аквакултури изпълняват мерки за подобряване на предлагането на продукти на пазара и икономическата рентабилност на производителите, стабилизиране на пазара и намаляване на въздействието на риболовните дейности върху околната среда.

(4)

Плановете за производство и предлагане на пазара, които организациите на производителите представят на своите национални компетентни органи, следва да са насочени към постигането на целите на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

(5)

За да се улесни еднообразното прилагане на плановете за производство и предлагане на пазара от всички организации на производителите, както и за да се гарантира, че структурата на плановете отразява приноса за постигането на целите, посочени в членове 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, Комисията следва да определи единен формат.

(6)

Следва да бъдат определени еднакви крайни срокове за подаване на плановете за производство и предлагане на пазара, с цел да се даде възможност за навременно одобряване на тези планове с оглед на необходимостта да се разработи подходящо финансово програмиране за финансовата подкрепа, която ще бъде на разположение за изпълнението на тези планове съгласно един бъдещ нормативен акт на Съюза, с който ще бъдат определени условията за предоставянето на финансова подкрепа за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014—2020 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по разглеждане за продуктите от риболов и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Формат и структура на плановете за производство и предлагане на пазара

Форматът и структурата на плановете за производство и предлагане на пазара, предвидени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 (плановете) се определят съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Срокове и процедури за представяне на плановете

1.   Организациите на производителите подават първите си планове до своите национални компетентни органи до края на февруари 2014 г. Организациите на производителите, признати след 1 януари 2014 г., подават първите си планове до националните компетентни органи осем седмици след като бъдат признати. Последващите планове се изпращат осем седмици преди изтичането на плановете в процес на изпълнение.

2.   Ако национален компетентен орган счете, че даден план, представен от организация на производителите, е насочен към изпълнение на целите, посочени в членове 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, той одобрява този план в срок от шест седмици след получаването му и незабавно уведомява организацията на производителите.

3.   Ако национален компетентен орган констатира, че целите по членове 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 не могат да бъдат постигнати посредством представения план, той уведомява организацията на производителите в рамките на срока, посочен в параграф 2 от настоящия член. Организацията на производителите представя изменен план в срок от две седмици.

4.   Крайният срок за одобряване на изменения план е четири седмици след получаването му.

5.   Ако национален компетентен орган не е одобрил, нито е отхвърлил плана съгласно параграф 2 или 4, планът се счита за одобрен.

Член 3

Преразглеждане на плановете

1.   Ако национален компетентен орган счете, че даден преразгледан план, представен съгласно член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, е насочен към постигане на целите по членове 3 и 7 от същия регламент, той одобрява този план в срок от четири седмици след получаването му и незабавно уведомява организацията на производителите.

2.   Ако национален компетентен орган констатира, че целите по членове 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 не могат да бъдат постигнати посредством представения преразгледан план, той уведомява организацията на производителите в рамките на срока, посочен в параграф 1 от настоящия член. Организацията на производителите представя изменен план в срок от две седмици.

3.   Крайният срок за одобрение на изменения план е четири седмици след получаването му.

4.   Ако национален компетентен орган не е одобрил, нито е отхвърлил плана съгласно параграф 1 или 3, планът се счита за одобрен.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНА СТРУКТУРА НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА

РАЗДЕЛ 1

Обща информация за организацията на производители

Име

Тип

Идентификационен код

Местоположение

Брой членове

Оборот (в разбивка по видове)

Обем на улова или на реколтата (в разбивка по видове)

РАЗДЕЛ 2

Програма за производство и стратегия за предлагане на пазара

В този раздел се представя примерен график за предлагането и се описва по какъв начин ще се гарантира адекватността на предлагането спрямо пазарните изисквания по отношение на качеството, количеството и представянето, по-специално за основните предлагани на пазара видове.

РАЗДЕЛ 3

Мерки за постигане на целите, определени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013

В този раздел, наред с друго, се описват подходящите мерки, предвидени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, които организацията на производителите възнамерява да изпълни за постигане на разнообразните цели, определени в член 7 от същия регламент.

РАЗДЕЛ 4

Мерки за регулиране предлагането на някои видове

В този раздел, наред с друго, се описват подходящите мерки, предвидени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, които организацията на производителите възнамерява да изпълни за регулиране на предлагането на видове, чието предлагане на пазара обичайно представлява трудности в течение на годината.

РАЗДЕЛ 5

Санкции и мерки за контрол

В този раздел се предоставя описание на санкциите, приложими за различните видове нарушения, които могат да бъдат допуснати при изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара. В допълнение в него могат да бъдат описани подходящите мерки, предвидени в член 8 от Регламент № 1379/2013, които организацията на производителите възнамерява да изпълни за осигуряване на контрола и съответствието на дейностите на нейните членове с установените от нея правила.


Top