?

14.12.2012    | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 342/114.12.2012    | EN | Official Journal of the European Union | L 342/1
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1194/2012 НА КОМИСИЯТАCOMMISSION REGULATION (EU) No 1194/2012
от 12 декември 2012 годинаof 12 December 2012
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудванеimplementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment
(текст от значение за ЕИП)(Text with EEA relevance)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,THE EUROPEAN COMMISSION,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти (1), свързани с енергопотреблението, и по-специално член 15, параграф 1 от нея,Having regard to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (1), and in particular Article 15(1) thereof,
след обсъждане с Консултативния форум по екопроектиране,After consulting the Ecodesign Consultation Forum,
като има предвид, че:Whereas:
(1) | Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията трябва да определя изисквания за екопроектиране на продукти, консумиращи енергия, които имат значителен обем на продажби и търговия, значително въздействие върху околната среда и значителен потенциал за подобряване на това въздействие чрез проектиране, без това да води до прекомерни разходи.(1) | Directive 2009/125/EC requires the Commission to set ecodesign requirements for energy-related products representing significant volumes of sales and trade, having a significant environmental impact and presenting significant potential for improvement through design in terms of their environmental impact, without entailing excessive costs.
(2) | Съгласно член 16, параграф 2, буква а) от Директива 2009/125/ЕО в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и критериите, определени в член 15, параграф 2, както и след консултации с Консултативния форум по екопроектиране, Комисията, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагането, започвайки с продуктите, предоставящи голям потенциал за рентабилно намаляване на емисиите на парникови газове, като например продуктите за осветление в бита и сектора на услугите, които включват насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване.(2) | Article 16(2)(a) of Directive 2009/125/EC provides that in accordance with the procedure referred to in Article 19(3) and the criteria set out in Article 15(2), and after consulting the Ecodesign Consultation Forum, the Commission has to, as appropriate, introduce implementing measures starting with those products that offer a high potential for cost-effective reduction of greenhouse gas emissions, such as lighting products in both the domestic and tertiary sectors, which include directional lamps, light-emitting diode lamps and related equipment.
(3) | Комисията проведе предварително проучване за анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на насочените лампи, светодиодните лампи и съответното оборудване. Проучването беше разработено съвместно със заинтересовани страни от Съюза и трети държави, като резултатите бяха предоставени на обществеността. Предварително проучване относно външните електрозахранващи устройства осигури подобен анализ за пусково-регулиращата апаратура (ПРА) за халогенни лампи.(3) | The Commission has carried out a preparatory study to analyse the technical, environmental and economic aspects of directional lamps, light-emitting diode lamps and related equipment. The study has been developed together with stakeholders and interested parties from the Union and third countries, and the results have been made publicly available. A preparatory study on external power supplies provided a similar analysis for halogen lamp control gear.
(4) | Задължителните изисквания за екопроектиране важат за продуктите, пускани на пазара на Съюза, независимо от това къде се монтират или използват. Следователно тези изисквания не могат да зависят от приложението, за което продуктът се използва.(4) | Mandatory ecodesign requirements apply to products placed on the Union market wherever they are installed or used; therefore such requirements cannot be made dependent on the application in which the product is used.
(5) | Продуктите, предмет на настоящия регламент, са предназначени основно за пълното или частичното осветяване на дадена площ, като заместват или допълват естествената светлина с изкуствена светлина с цел подобряване на видимостта на тази площ. Лампите със специално предназначение, проектирани основно за други видове приложения (като например сигнализация за уличното движение, осветление на терариуми, домакински уреди) и ясно означени като такива в придружаващата информация за изделието, не трябва да бъдат предмет на изискванията за екопроектиране, формулирани в настоящия регламент.(5) | Products subject to this Regulation are designed essentially for the full or partial illumination of an area, by replacing or complementing natural light with artificial light, in order to enhance visibility in that area. Special purpose lamps designed essentially for other types of application, such as traffic signals, terrarium lighting or household appliances and clearly indicated as such on accompanying product information should not be subject to the ecodesign requirements set out in this Regulation.
(6) | Нови технологии, появяващи се на пазара, като например светодиодите, трябва да бъдат предмет на настоящия регламент.(6) | New technologies emerging on the market such as light-emitting diodes should be subject to this Regulation.
(7) | Екологичните аспекти на обхванатите продукти, които са определени като важни за целите на настоящия регламент, са консумацията на енергия на етапа на използване, както и съдържанието на живак и емисиите на живак(7) | The environmental aspects of the products covered that have been identified as significant for the purposes of this Regulation are energy consumption in the use phase along with mercury content and mercury emissions.
(8) | Изчислява се, че живакът, изпускан на различните етапи от жизнения цикъл на лампите, включително от генерирането на електроенергия на етапа на използване, и от 80-те процента насочени компактни луминесцентни лампи със съдържание на живак, за които се предполага, че не се рециклират в края на срока им на експлоатация, през 2007 г. възлиза общо на 0,7 тона от намиращите се в експлоатация лампи. Без вземане на конкретни мерки емисиите на живак от намиращите се в експлоатация лампи се предвижда да нараснат на 0,9 тона през 2020 г., въпреки че беше показано, че те могат да бъдат значително намалени.(8) | Mercury emissions in the different phases of the life cycle of the lamps, including from electricity generation in the use phase and from the 80 % of directional compact fluorescent lamps containing mercury which are presumed not to be recycled at the end of their life, have been estimated to be 0,7 tonnes in 2007 from the installed stock of lamps. Without taking specific measures, the mercury emissions from the installed lamp stock are predicted to increase to 0,9 tonnes in 2020, although it has been demonstrated that they can be significantly reduced.
(9) | Въпреки че съдържанието на живак в компактните луминесцентни лампи се счита за значим екологичен аспект, е целесъобразно то да се уреди с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2). Целесъобразно е ултравиолетовото лъчение от лампи, както и други параметри с потенциални въздействия върху здравето да се уредят в съответствие с директиви 2006/95/ЕО (3) и 2001/95/ЕО (4) на Европейския парламент и на Съвета.(9) | Although the mercury content of compact fluorescent lamps is considered to be a significant environmental aspect, it is appropriate to regulate it under Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council (2). It is appropriate to regulate the ultraviolet light emissions from lamps and other parameters with potential health effects under Directives 2006/95/EC (3) and 2001/95/EC (4) of the European Parliament and of the Council.
(10) | Определянето на изисквания за енергийна ефективност за лампите трябва да доведе до намаляване на сумарните емисии на живак.(10) | Setting energy efficiency requirements for lamps should lead to a decrease in the overall mercury emissions.
(11) | Съгласно член 14, параграф 2, буква г) от Директива 2002/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) се изисква държавите членки да гарантират, че потребителите на електрическо и електронно оборудване в домакинствата получават необходимата информация за възможните въздействия върху околната среда и човешкото здраве като резултат от наличието на опасни вещества в това оборудване. Изискванията към продуктовата информация в настоящия регламент следва да допълват тази разпоредба по отношение на живака в компактните луминесцентни лампи.(11) | Article 14(2)(d) of Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council (5) requires Member States to ensure that users of electrical and electronic equipment in private households are given the necessary information about the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment. The product information requirements in this Regulation should complement this provision as regards mercury in compact fluorescent lamps.
(12) | Консумацията на електроенергия от продуктите, предмет на настоящия регламент, трябва да бъде понижавана чрез прилагане на съществуващи рентабилни технологии, свободни от индустриална собственост върху тях, които водят до намаляване на комбинираните разходи за закупуване и експлоатация на оборудването.(12) | The electricity consumption of products subject to this Regulation should be improved by applying existing non-proprietary cost-effective technologies, which lead to a reduction of the combined expenses for purchasing and operating the equipment.
(13) | Следва да бъдат определени изисквания за екопроектиране на продуктите, предмет на настоящия регламент, с оглед да се подобрят екологичните показатели на засегнатите продукти, което ще допринесе за функционирането на вътрешния пазар и за постигане на целта на Съюза до 2020 г. да се намали консумацията на енергия с 20 % в сравнение с предполагаемата консумация през същата година при отсъствие на взети мерки.(13) | Ecodesign requirements for products subject to this Regulation should be set with a view to improving the environmental performance of the products concerned and contributing to the functioning of the internal market and to the Union objective of reducing energy consumption by 20 % in 2020 compared with the assumed energy consumption in that year if no measures were taken.
(14) | Очаква се комбинираният ефект от изискванията за екопроектиране, формулирани в настоящия регламент, и от Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 (6) на Комисията да доведе при насочените лампи до годишна икономия на електроенергия от 25 TWh към 2020 г., в сравнение с варианта, при който не са взети мерки.(14) | The combined effect of the ecodesign requirements set out in this Regulation and of Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012 (6) is expected to result in annual electricity savings of 25 TWh by 2020 among directional lamps, compared with the situation if no measures were taken.
(15) | Изискванията за екопроектиране не трябва да оказват въздействие върху функционалните възможности на продукта, разглеждани от гледната точка на потребителя, и не трябва да влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда. По-специално ползите от намаляването на консумацията на електроенергия на етапа на използването трябва да надвишават по значение потенциалните допълнителни въздействия върху околната среда на етапа на производство на продуктите, предмет на настоящия регламент. С цел да бъде гарантирано удовлетворението на потребителите от енергоспестяващите лампи и по-специално от светодиодите, трябва да бъдат определени изисквания към функционалните възможности не само за насочените лампи, но и за ненасочените светодиодни лампи, тъй като те не са обхванати от изисквания към функционалните възможности от Регламент (ЕО) № 244/2009 (7). Изискванията за продуктовата информация следва да позволят на потребителите да правят информиран избор.(15) | The ecodesign requirements should not affect functionality from the user’s perspective and should not negatively affect health, safety or the environment. In particular, the benefits of reducing the electricity consumption during the use phase should outweigh any potential additional environmental impact during the production phase of products subject to this Regulation. In order to ensure consumer satisfaction with energy-saving lamps, in particular LEDs, functionality requirements should be set not only for directional lamps, but also to non-directional LEDs, as they were not covered by the functionality requirements in Commission Regulation (EC) No 244/2009 (7). Product information requirements should allow consumers to make informed choices.
(16) | Светодиодните осветители, от които не може да се извади светодиодна лампа или модул с цел независимо изпитване, не трябва да дават възможност производителите на светодиодни лампи да заобикалят изискванията на настоящия регламент.(16) | LED luminaires from which no LED lamp or module can be extracted for independent testing should not offer a way for LED manufacturers to escape the requirements of this Regulation.
(17) | Целесъобразно е да се определят специфични изисквания на ниво, което позволява в цялото вече инсталирано осветително оборудване да се използват алтернативни лампи. Успоредно с това следва да се определят общи изисквания, които да се въведат чрез хармонизирани стандарти и които да правят новите осветителни уреди съвместими в по-голяма степен с енергоспестяващите лампи, а енергоспестяващите лампи — съвместими с по-широка гама осветително оборудване. Изискванията към продуктовата информация за осветително оборудване могат да подпомагат потребителите в намирането на съвместими лампи и оборудване.(17) | It is appropriate to set specific requirements at a level that leaves alternative lamps available to service the entire installed stock of lighting equipment. In parallel, generic requirements should be set that are implemented by harmonised standards and that make new lighting equipment more compatible with energy-saving lamps, and energy-saving lamps compatible with a wider range of lighting equipment. Product information requirements on lighting equipment can assist users in finding matching lamps and equipment.
(18) | Поетапното въвеждане на изискванията за екопроектиране трябва да осигури достатъчен период от време на производителите да препроектират продуктите, предмет на настоящия регламент. Моментът за въвеждане на етапите трябва да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателни въздействия върху функционалните възможности на оборудването на пазара и да се вземат предвид въздействията върху разходите на крайните потребители и производителите, по-специално на малките и средни предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.(18) | Phasing the ecodesign requirements should provide a sufficient timeframe for manufacturers to re-design products subject to this Regulation. The timing of the stages should be such that any negative impact on functionalities of equipment on the market are avoided and that the cost impact for end-users and manufacturers, in particular small and medium-sized enterprises, is taken into account, while ensuring timely achievement of the objectives of this Regulation.
(19) | Измервания на съответните параметри на продуктите следва да се извършват чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, включително, когато е необходимо, хармонизираните стандарти, приети от европейските органи за стандартизация, посочени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8).(19) | Measurements of the relevant product parameters should be performed through reliable, accurate and reproducible measurement methods, which take into account the recognised state-of-the-art measurement methods including, where available, harmonised standards adopted by the European standardisation bodies, as listed in Annex I to Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council (8).
(20) | Съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО настоящият регламент следва да уточнява приложимите процедури за оценяване на съответствието.(20) | In accordance with Article 8 of Directive 2009/125/EC, this Regulation should specify the conformity assessment procedures applicable.
(21) | С цел да се улеснят проверките за съответствие, производителите следва да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения V и VI към Директива 2009/125/ЕО, доколкото посочената информация се отнася до изискванията, определени в настоящия регламент.(21) | In order to facilitate compliance checks, manufacturers should provide information in the technical documentation referred to in Annexes V and VI to Directive 2009/125/EC in so far as that information relates to the requirements laid down in this Regulation.
(22) | В допълнение към правно обвързващите изисквания, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат определени базови стойности за сравнение за най-добри налични технологии, за да се осигури широко разпространение и лесна достъпност на информацията относно екологичните показатели през целия жизнен цикъл на продуктите, които са предмет на настоящия регламент.(22) | In addition to the legally binding requirements laid down in this Regulation, indicative benchmarks for best available technologies should be identified to make information on the life-cycle environmental performance of products subject to this Regulation widely available and easily accessible.
(23) | При изменение на настоящия регламент следва да се обърне особено внимание на развитието на продажбите на типовете лампи със специално предназначение, за да се потвърди, че те не се използват извън специалните приложения, както и на разработването на нови технологии като светодиодите и органичните светодиоди. При него трябва да бъдат оценени възможностите за въвеждане на изисквания за енергийната ефективност на нивото на клас „А“, както е определен в Делегиран регламент 874/2012 на Комисията или поне на нивото на клас „B“ за насочени халогенни лампи за мрежово напрежение (като се вземат предвид критериите, определени по-долу в таблица 2 в точка 1.1 от приложение III). Следва да се оцени също така дали изискванията за енергийната ефективност на други лампи с нажежаема жичка могат да бъдат значително по-строги. При изменението трябва също така да бъдат оценени изискванията към функционалните възможности по отношение на индекса на цветопредаване на светодиодните лампи.(23) | A review of this Regulation should take particular note of the trend in sales of special-purpose lamp types in order to make sure that they are not used outside special applications, and of the development of new technologies such as LED and organic LED. It should assess the feasibility of establishing energy-efficiency requirements at class A level as defined in Regulation (EU) No 874/2012, or at least at class B level for directional mains voltage halogen lamps (taking into account the criteria set out below in Table 2 in point 1.1 of Annex III). It should also assess whether the energy-efficiency requirements for other filament lamps can be significantly tightened. The review should also assess the functionality requirements regarding colour rendering index for LED lamps.
(24) | Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,(24) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 19(1) of Directive 2009/125/EC,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Член 1Article 1
Предмет и обхватSubject matter and scope
Настоящият регламент определя изисквания за екопроектиране във връзка с предлагането на пазара на следните продукти за електрическо осветление:This Regulation establishes ecodesign requirements for placing on the market the following electrical lighting products:
а) | насочени лампи;(a) | directional lamps;
б) | светодиодни лампи;(b) | light-emitting diode (LED) lamps;
в) | оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите, включително ПРА за лампи, регулиращи уреди и осветители (различни от баласти и осветители за луминесцентни лампи и газоразрядни лампи с висок интензитет);(c) | equipment designed for installation between the mains and the lamps, including lamp control gear, control devices and luminaires (other than ballasts and luminaires for fluorescent and high-intensity discharge lamps);
включително когато те са вградени в други продукти.including when they are integrated into other products.
Регламентът определя също изисквания за продуктовата информация за лампите със специално предназначение.The Regulation also establishes product information requirements for special purpose products.
Светодиодните модули се освобождават от изискванията на настоящия регламент, ако се продават като част от осветители, пускани на пазара в количество под 200 бройки годишно.LED modules shall be exempted from the requirements of this Regulation if they are marketed as part of luminaires that are placed on the market in less than 200 units per year.
Член 2Article 2
ОпределенияDefinitions
В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2009/125/ЕО, за целите на настоящият регламент се прилагат следните определения:In addition to the definitions set out in Article 2 of Directive 2009/125/EC, the following definitions shall apply for the purposes of this Regulation:
1. | „осветление“ означава осветяване на сцена, обекти или заобикалящата ги среда, така че да могат да бъдат виждани от хора;1. | ‘lighting’ means the application of light to a scene, objects or their surroundings so that they may be seen by humans;
2. | „акцентиращо осветление“ означава форма на осветление, при която светлината е насочена така, че да се подчертава даден предмет или част от зона;2. | ‘accent lighting’ means a form of lighting where light is directed so as to highlight an object or a part of an area;
3. | „продукт за електрическо осветление“ означава продукт, проектиран да използва електроенергия и предназначен за осветление;3. | ‘electrical lighting product’ means a product designed for use with electricity and intended for use in lighting;
4. | „продукт със специално предназначение“ означава продукт, който използва технологиите, обхванати в настоящия регламент, но е предназначен за използване при специални приложения поради своите технически параметри, описани в техническата документация. Специални приложения са тези, за които се изискват технически параметри, които не са необходими за целите на осветяването на обичайни сцени или обекти при обичайни обстоятелства. Те са от следните типове: | а) | приложения, при които основната цел на светлината не е осветление, като например: | i) | излъчване на светлина като агент в химични или биологични процеси (например полимеризация, ултравиолетово лъчение, използвано за вулканизация/сушене/втвърдяване, фотодинамична терапия, растениевъдство, грижи за домашни животни, продукти против насекоми); | ii) | получаване и прожектиране на изображение (например светкавици на фотоапарати, фотокопирни машини, видеопроектори); | iii) | отопление (например инфрачервени лампи); | iv) | сигнализация (например светлини за регулиране на движението или за писти за излитане и кацане); | б) | приложения за осветление, при които: | i) | спектралното разпределение на светлината цели да промени външния вид на осветяваните сцена или обект, в допълнение към това да ги направи видими (като например осветление за храни, цветни лампи, както са определени в приложение I, точка 1), с изключение на измененията в корелираната цветна температура; или | ii) | спектралното разпределение на светлината се регулира според специфичните нужди на конкретно техническо оборудване в допълнение към това, че сцената или обектът стават видими за хората (като например студийно осветление, зрелищни светлинни ефекти, театрално осветление) или | iii) | осветяваните сцена или обект изискват специална защита срещу отрицателните въздействия на светлинния източник (като например осветление със специални филтри за светлочувствителни пациенти или фоточувствителни музейни експонати) или | iv) | осветление се изисква само за извънредни ситуации (например осветители за аварийно осветление или ПРА за аварийно осветление); или | v) | продуктите за осветление трябва да са устойчиви на крайно тежки физически условия (например на вибрации или температури под – 20 °C или над 50 °C); | в) | продукти, в които са вградени продукти за осветление, чиято основна цел не е осветление, като продуктът е зависим от захранване с енергия при изпълняване на основното си предназначение по време на употреба (като например хладилници, шевни машини, ендоскопи, анализатори на кръвта);4. | ‘special purpose product’ means a product that uses the technologies covered by this Regulation but is intended for use in special applications because of its technical parameters as described in the technical documentation. Special applications are those that require technical parameters not necessary for the purposes of lighting average scenes or objects in average circumstances. They are of the following types: | (a) | applications where the primary purpose of the light is not lighting, such as: | (i) | emission of light as an agent in chemical or biological processes (such as polimerisation, ultraviolet light used for curing/drying/hardening, photodynamic therapy, horticulture, petcare, anti-insect products); | (ii) | image capture and image projection (such as camera flashlights, photocopiers, video projectors); | (iii) | heating (such as infrared lamps); | (iv) | signalling (such as traffic control or airfield lamps); | (b) | lighting applications where: | (i) | the spectral distribution of the light is intended to change the appearance of the scene or object lit, in addition to making it visible (such as food display lighting or coloured lamps as defined in point 1 of Annex I), with the exception of variations in correlated colour temperature; or | (ii) | the spectral distribution of the light is adjusted to the specific needs of particular technical equipment, in addition to making the scene or object visible for humans (such as studio lighting, show effect lighting, theatre lighting); or | (iii) | the scene or object lit requires special protection from the negative effects of the light source (such as lighting with dedicated filtering for photosensitive patients or photosensitive museum exhibits); or | (iv) | lighting is required only for emergency situations (such as emergency lighting luminaires or control gears for emergency lighting); or | (v) | the lighting products have to withstand extreme physical conditions (such as vibrations or temperatures below – 20 °C or above 50 °C); | (c) | products incorporating lighting products, where the primary purpose is not lighting and the product is dependent on energy input in fulfilling its primary purpose during use (such as refrigerators, sewing machines, endoscopes, blood analysers);
5. | „светлинен източник“ означава повърхност или обект, проектиран да излъчва главно видимо оптично лъчение в резултат на преобразуване на енергията. Понятието „видима“ се отнася за дължини на вълната в обхвата 380—780 nm;5. | ‘light source’ means a surface or object designed to emit mainly visible optical radiation produced by a transformation of energy. The term ‘visible’ refers to a wavelength of 380-780 nm;
6. | „лампа“ означава устройство, чиито характеристики могат да бъдат оценявани независимо и което се състои от един или повече светлинни източници. То може да включва допълнителни компоненти, необходими за пускането, захранването или стабилната му работа или за разпределяне, филтриране или преобразуване на светлинното излъчване в случаите, в които посочените компоненти не могат да бъдат отстранени без непоправимо повреждане на устройството.6. | ‘lamp’ means a unit whose performance can be assessed independently and which consists of one or more light sources. It may include additional components necessary for starting, power supply or stable operation of the unit or for distributing, filtering or transforming the optical radiation, in cases where those components cannot be removed without permanently damaging the unit;
7. | „лампов цокъл“ означава тази част на лампата, която осигурява връзка с електрическото захранване посредством фасунга или съединител и служи и за закрепване на лампата във фасунгата;7. | ‘lamp cap’ means that part of a lamp which provides connection to the electrical supply by means of a lamp holder or lamp connector and may also serve to retain the lamp in the lamp holder;
8. | „лампова фасунга“ означава приспособление за поддържане на лампата в определено положение обикновено чрез въвеждане на ламповия цокъл в нея, в който случай тя осигурява и връзката на лампата с електрическото захранване;8. | ‘lamp holder’ or ‘socket’ means a device which holds the lamp in position, usually by having the cap inserted in it, in which case it also provides the means of connecting the lamp to the electric supply;
9. | „насочена лампа“ означава лампа, за която поне 80 % от светлинния поток е в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 120°);9. | ‘directional lamp’ means a lamp having at least 80 % light output within a solid angle of π sr (corresponding to a cone with angle of 120°);
10. | „ненасочена лампа“ означава лампа, която не е насочена;10. | ‘non-directional lamp’ means a lamp that is not a directional lamp;
11. | „лампа с нажежаема жичка“ означава лампа, в която се генерира светлина посредством нишковиден проводник, който се нагрява до нажежаване чрез пропускане на електрически ток през него. Лампата може да съдържа газове, влияещи на процеса на нажежаване;11. | ‘filament lamp’ means a lamp in which light is produced by means of a threadlike conductor which is heated to incandescence by the passage of an electric current. The lamp may contain gases influencing the process of incandescence;
12. | „нажежаема лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката функционира в колба с вакуум или е в среда на инертен газ;12. | ‘incandescent lamp’ means a filament lamp in which the filament operates in an evacuated bulb or is surrounded by inert gas;
13. | „нажежаема халогенна лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката е направена от волфрам и е в среда на газ, съдържащ халогенни елементи; тя може да бъде захранвана от вграден захранващ източник;13. | ‘(tungsten) halogen lamp’ means a filament lamp in which the filament is made of tungsten and is surrounded by gas containing halogens or halogen compounds; it may be supplied with an integrated power supply;
14. | „газоразрядна лампа“ означава лампа, в която светлината се генерира, пряко или непряко, от електрически разряд в газ, метални пари или смес от няколко газа и пари;14. | ‘discharge lamp’ means a lamp in which the light is produced, directly or indirectly, by an electric discharge through a gas, a metal vapour or a mixture of several gases and vapours;
15. | „луминесцентна лампа“ означава газоразрядна лампа от вида с живачни пари с ниско налягане, в които по-голямата част от светлината се излъчва от един или повече слоя луминофори, възбуждани от ултравиолетовото излъчване от разряда. Луминесцентните лампи могат да бъдат с вграден баласт;15. | ‘fluorescent lamp’ means a discharge lamp of the low-pressure mercury type in which most of the light is emitted by one or more layers of phosphors excited by the ultraviolet radiation from the discharge. Fluorescent lamps may be supplied with an integrated ballast;
16. | „луминесцентна лампа без вграден баласт“ означава едноцокълна или двуцокълна луминесцентна лампа без вграден баласт;16. | ‘fluorescent lamp without integrated ballast’ means a single- or double-capped fluorescent lamp without integrated ballast;
17. | „газоразрядна лампа с висок интензитет“ означава електрическа газоразрядна лампа, в която дъговият разряд, генериращ светлината, се стабилизира чрез температурата на стените, като той осигурява натоварване на стените на колбата, превишаващо 3 W на квадратен сантиметър;17. | ‘high intensity discharge lamp’ means an electric discharge lamp in which the light- producing arc is stabilised by wall temperature and the arc has a bulb wall loading in excess of 3 watts per square centimetre;
18. | „светодиод“ означава светлинен източник, който се състои от полупроводников елемент, съдържащ p-n преход от неорганичен материал. Този преход осигурява оптично излъчване при възбуждане с електрически ток;18. | ‘light emitting diode (LED)’ means a light source which consists of a solid state device embodying a p-n junction of inorganic material. The junction emits optical radiation when excited by an electric current;
19. | „светодиоден пакет“ означава сглобка, съдържаща един или повече светодиоди. Сглобката може да включва оптичен елемент и топлинен, механичен и електрически интерфейс;19. | ‘LED package’ means an assembly having one or more LED(s). The assembly may include an optical element and thermal, mechanical and electrical interfaces;
20. | „светодиоден модул“ означава сглобка без цокъл, включваща един или повече светодиодни пакети върху печатна платка. Сглобката може да има електрически, оптични, механични и топлобменни компоненти, интерфейси и ПРА;20. | ‘LED module’ means an assembly having no cap and incorporating one or more LED packages on a printed circuit board. The assembly may have electrical, optical, mechanical and thermal components, interfaces and control gear;
21. | „светодиодна лампа“ означава лампа, включваща един или повече светодиодни модули. Лампата може да е снабдена с цокъл;21. | ‘LED lamp’ means a lamp incorporating one or more LED modules. The lamp may be equipped with a cap;
22. | „пусково-регулираща апаратура за лампи“ означава устройство, разположено между електрическото захранване и една или повече лампи, което осигурява функционални възможности, свързани с работата на лампата(ите), като например промяна на стойността на захранващото напрежение, ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност, осигуряване на запалващо напрежение и ток на предварително подгряване, предотвратяване на студено пускане, подобряване на фактора на мощността или намаляване на радиосмущенията. Устройството може да бъде проектирано за свързване към друга пусково-регулираща апаратура за лампи, за да изпълнява тези функции. Терминът не включва: | — | регулиращи устройства; | — | електрозахранващи устройства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (9);22. | ‘lamp control gear’ means a device located between the electrical supply and one or more lamps, which provides a functionality related to the operation of the lamp(s), such as transforming the supply voltage, limiting the current of the lamp(s) to the required value, providing starting voltage and preheating current, preventing cold starting, correcting the power factor or reducing radio interference. The device may be designed to connect to other lamp control gear to perform these functions. The term does not include: | — | control devices | — | power supplies within the scope of Commission Regulation (EC) No 278/2009 (9);
23. | „регулиращо устройство“ означава електронно или механично устройство за управление или следене на светлинния поток на лампата по начин, различен от преобразуване на мощността, като например превключватели за време, датчици за присъствие, светлинни датчици и устройства за регулиране на потока в зависимост от дневната светлина. Освен това импулснофазовите регулатори на светлинния поток също следва да се считат за регулиращи устройства;23. | ‘control device’ means an electronic or mechanical device controlling or monitoring the luminous flux of the lamp by other means than power conversion, such as timer switches, occupancy sensors, light sensors and daylight regulation devices. In addition, phase cut dimmers shall also be considered as control devices;
24. | „външна пусково-регулираща апаратура“ означава невградена ПРА, проектирана да бъде монтирана извън корпуса на лампата или осветителя или да се отделя от този корпус без това да води до непоправимо повреждане на лампата или осветителя;24. | ‘external lamp control gear’ means non-integrated lamp control gear designed to be installed outside the enclosure of a lamp or luminaire, or to be removed from the enclosure without permanently damaging the lamp or the luminaire;
25. | „баласт“ означава ПРА, свързана между захранването и една или повече газоразрядни лампи, която служи основно за ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност чрез индуктивност, капацитет или комбинация от индуктивност и капацитет;25. | ‘ballast’ means lamp control gear inserted between the supply and one or more discharge lamps which, by means of inductance, capacitance or a combination of inductance and capacitance, serves mainly to limit the current of the lamp(s) to the required value;
26. | „пусково-регулираща апаратура за халогенна лампа“ означава ПРА, която променя по стойност мрежовото напрежение до свръхниско напрежение за халогенни лампи;26. | ‘halogen lamp control gear’ means lamp control gear that transforms mains voltage to extra low voltage for halogen lamps;
27. | „компактна луминесцентна лампа“ означава луминесцентна лампа, която включва всички компоненти, необходими за пускане и стабилна работа на лампата;27. | ‘compact fluorescent lamp’ means a fluorescent lamp that includes all the components necessary for starting and stable operation of the lamp;
28. | „осветител“ означава устройство, което разпределя, филтрира или преобразува светлината, излъчвана от една или повече лампи, и което включва всички необходими части, необходими за опора, закрепване и защита на лампите и, когато е необходимо, на спомагателните схеми заедно със средствата за свързването им към електрическия захранващ източник;28. | ‘luminaire’ means an apparatus which distributes, filters or transforms the light transmitted from one or more lamps and which includes all the parts necessary for supporting, fixing and protecting the lamps and, where necessary, circuit auxiliaries together with the means for connecting them to the electric supply;
29. | „краен потребител“ означава физическо лице, което закупува или се очаква да закупи продукт за цели, които са извън неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;29. | ‘end-user’ means a natural person buying or expected to buy a product for purposes which are outside his trade, business, craft or profession;
30. | „краен собственик“ означава физическо или юридическо лице, което притежава продукт по време на етапа на използване от жизнения му цикъл, или всяко физическо или юридическо лице, което действа от името на това физическо или юридическо лице.30. | ‘final owner’ means the person or entity owning a product during the use phase of its life cycle, or any person or entity acting on behalf of such a person or entity.
За целите на приложения от III до V важат и определенията, формулирани в приложение II.For the purposes of Annexes III to V, the definitions set out in Annex II shall also apply.
Член 3Article 3
Изисквания за екопроектиранеEcodesign requirements
1.   Продуктите за електрическо осветление, посочени в член 1, трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране, формулирани в приложение III, освен ако са продукти със специално предназначение.1.   The electrical lighting products listed in Article 1 shall meet the ecodesign requirements set out in Annex III, except if they are special purpose products.
Всяко изискване за екопроектиране се прилага в съответствие със следните етапи:Each ecodesign requirement shall apply in accordance with the following stages:
  | Етап 1: 1 септември 2013 г.  | Stage 1: 1 September 2013
  | Етап 2: 1 септември 2014 г.  | Stage 2: 1 September 2014
  | Етап 3: 1 септември 2016 г.  | Stage 3: 1 September 2016.
Освен ако дадено изискване не бъде заменено или не е посочено друго, всяко изискване продължава да бъде в сила заедно с изискванията, въведени на по-късни етапи.Unless a requirement is superseded or unless otherwise specified, each requirement shall continue to apply together with the other requirements introduced at later stages.
2.   Считано от 1 септември 2013 г. продуктите със специално предназначение трябва да са в съответствие с изискванията, определени в приложение I.2.   Starting from 1 September 2013, special purpose products shall comply with the information requirements set out in Annex I.
Член 4Article 4
Оценка на съответствиетоConformity assessment
1.   Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към посочената директива, или системата за управление, предвидена в приложение V към същата директива.1.   The conformity assessment procedure referred to in Article 8 of Directive 2009/125/EC shall be the internal design control set out in Annex IV to that Directive or the management system set out in Annex V to the same Directive.
2.   За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, досието с техническа документация следва:2.   For the purposes of conformity assessment pursuant to Article 8 of Directive 2009/125/EC, the technical documentation file shall:
а) | да съдържа копие от продуктовата информация, предоставяна в съответствие с част 3 от приложение III към настоящия регламент;(a) | contain a copy of the product information provided in accordance with part 3 of Annex III to this Regulation;
б) | да съдържа всякаква друга информация, която съгласно приложения I, III и IV се изисква да фигурира в досието с техническа документация;(b) | provide any other information required by Annexes I, III and IV to be present in the technical documentation file;
в) | да указва поне една реалистична комбинация от настройки на уреда и условия, при които продуктът е в съответствие с настоящия регламент.(c) | specify at least one realistic combination of product settings and conditions in which the product complies with this Regulation.
Член 5Article 5
Процедура за проверка с цел надзор върху пазараVerification procedure for market surveillance purposes
Държавите членки прилагат процедурата за проверка, описана в приложение IV към настоящия регламент, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО.Member States shall apply the verification procedure described in Annex IV to this Regulation when performing the market surveillance checks referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC.
Член 6Article 6
Базови стойности за сравнениеIndicative benchmarks
Базовите стойности за сравнение с налични на пазара продукти и технологии с най-добри показатели по времето на приемането на настоящия регламент, са определени в приложение V.The indicative benchmarks for the best-performing products and technologies available on the market at the time of adopting this Regulation are set out in Annex V.
Член 7Article 7
ИзменениеRevision
С оглед на техническия напредък Комисията ще измени настоящия регламент не по-късно от три години след неговото влизане в сила и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум.The Commission shall review this Regulation in the light of technological progress no later than three years after its entry into force and shall present the results of that review to the Consultation Forum.
Член 8Article 8
Влизане в силаEntry into force
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Съставено в Брюксел на 12 декември 2012 година.Done at Brussels, 12 December 2012.
За КомисиятаFor the Commission
ПредседателThe President
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.(1)  OJ L 285, 31.10.2009, p. 10.
(2)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.(2)  OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.
(3)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.(3)  OJ L 374, 27.12.2006, p. 10.
(4)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.(4)  OJ L 11, 15.1.2002, p. 4.
(5)  ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.(5)  OJ L 197, 24.7.2012, p. 38.
(6)  ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1.(6)  OJ L 258, 26.9.2012, p. 1
(7)  ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 3.(7)  OJ L 76, 24.3.2009, p. 3.
(8)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.(8)  OJ L 204, 21.7.1998, p. 37.
(9)  ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 3.(9)  OJ L 93, 7.4.2009, p. 3.
ПРИЛОЖЕНИЕ IANNEX I
Изисквания към продуктовата информация за продукти със специално предназначениеProduct information requirements for special purpose products
1. | Ако координатите на цветността на лампа попадат винаги в следния обхват: | — | x < 0,270 или x > 0,530 | — | или | ; | координатите на цветността се обявяват в досието с техническа документация, съставено за целите на оценката на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, което следва да указва, че поради координатите тя е продукт със специално предназначение.1. | If the chromaticity coordinates of a lamp always fall within the following range: | — | x < 0,270 or x > 0,530 | — | or | ; | the chromaticity coordinates shall be stated in the technical documentation file drawn up for the purposes of conformity assessment in accordance with Article 8 of Directive 2009/125/EC, which shall indicate that these coordinates make them a special purpose product.
2. | За продукти със специално предназначение, набелязаното предназначение се обявява във всички форми на продуктова информация заедно с предупреждение, че те не са предназначени за други приложения. | Досието с техническа документация, съставено за целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, изброява техническите параметри, които правят конструкцията на продукта специфична за обявеното предназначение, което е набелязано. Ако е необходимо, параметрите могат да бъдат изброени по такъв начин, че да се избегне разкриване на поверителна търговска информация, свързана с правата на интелектуална собственост на производителя. | Ако продуктът се пуска на пазара в опаковки, съдържащи информация, която трябва да бъде показана по виден начин на крайния потребител преди продажбата, върху опаковката и във всички други форми на продуктова информация трябва да бъде ясно и видно посочена следната информация: | а) | набелязаното предназначението и; | б) | че не е подходящ за осветление на жилищни помещения.2. | For all special purpose products, the intended purpose shall be stated in all forms of product information, together with the warning that they are not intended for use in other applications. | The technical documentation file drawn up for the purposes of conformity assessment in accordance with Article 8 of Directive 2009/125/EC shall list the technical parameters that make the product design specific for the stated intended purpose. If needed, the parameters may be listed in such a way as to avoid disclosing commercially sensitive information linked to the manufacturer’s intellectual property rights. | If the product is placed on the market in a packaging containing information to be visibly displayed to the end-user prior to purchase, the following information shall be clearly and prominently indicated on the packaging and in all other forms of product information: | (a) | the intended purpose; and | (b) | that it is not suitable for household room illumination.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIANNEX II
Определения за целите на приложения III—VDefinitions for the purposes of Annexes III to V
За целите на приложения III—V се прилагат следните определения:For the purposes of Annexes III to V, the following definitions shall apply:
а) | „светлинен поток“ (Φ) означава величина, изведена от потока на излъчване (мощността на излъчване) чрез оценяване на излъчването въз основа на спектралната чувствителност на човешкото око. При липса на допълнително уточнение се има предвид първоначалният светлинен поток;(a) | ‘luminous flux’ (Φ) means the quantity derived from radiant flux (radiant power) by evaluating the radiation in accordance with the spectral sensitivity of the human eye. Without further specification it refers to the initial luminous flux;
б) | „първоначален светлинен поток“ означава светлинният поток на лампа, след кратък период на работа;(b) | ‘initial luminous flux’ means the luminous flux of a lamp after a short operating period;
в) | „полезен светлинен поток (Φuse) означава частта от светлинния поток на лампа, попадащ в рамките на конуса, който се използва за изчисляване на КПД на лампата в точка 1.1 от приложение III;(c) | useful luminous flux (Φuse) means the part of the luminous flux of a lamp falling within the cone used for calculating the lamp’s energy efficiency in point 1.1 of Annex III;
г) | „светлинен интензитет“ (кандела или cd) означава отношението на светлинния поток, излизащ от източника и разпространяващ се в елемента от пространствен ъгъл, в който се съдържа дадената посока, къмто елемента от пространствения ъгъл;(d) | ‘luminous intensity’ (candela or cd) means the quotient of the luminous flux leaving the source and propagated in the element of solid angle containing the given direction, by the element of solid angle;
д) | „ъгъл на светлинния сноп“ означава ъгълът между две въображаеми прави в равнина, която минава през оста на светлинния сноп, така че тези прави да минават през центъра на предната повърхност на лампата и през точки, в които светлинният интензитет е 50 % от интензитета в центъра на снопа, като последният интензитет е стойността на светлинния интензитет, измерена по оста на светлинния сноп;(e) | ‘beam angle’ means the angle between two imaginary lines in a plane through the optical beam axis, such that these lines pass through the centre of the front face of the lamp and through points at which the luminous intensity is 50 % of the centre beam intensity, where the centre beam intensity is the value of luminous intensity measured on the optical beam axis;
е) | „цветност“, означава свойство на цветен стимул, определен от неговите координати на цветността или от неговата преобладаваща дължина на вълната или дължина на вълната на допълнителния цвят и неговата чистота, взети заедно;(f) | ‘chromaticity’ means the property of a colour stimulus defined by its chromaticity coordinates, or by its dominant or complementary wavelength and purity taken together;
ж) | „корелирана цветна температура“ (Tc[K]) означава температурата на излъчвател на Планк (абсолютно черно тяло), възприеманият за която цвят прилича най-много на възприятието за даден цветови стимул при същата яркост и при конкретни условия на наблюдение;(g) | ‘correlated colour temperature’ (Tc [K]) means the temperature of a Planckian (black body) radiator whose perceived colour most closely resembles that of a given stimulus at the same brightness and under specified viewing conditions;
з) | „цветопредаване“ (Ra) означава ефектът от източник на светлина върху външното възприемане за цвета на обекти при съзнателно или несъзнателно сравняване с възприемането за цвета им при осветяване от еталонен източник на светлина;(h) | ‘colour rendering’ (Ra) means the effect of an illuminant on the colour appearance of objects by conscious or subconscious comparison with their colour appearance under a reference illuminant;
и) | „устойчивост на цвета“ означава максималното отклонение на координатите на цветността (x и y) на единична лампа от централната точка на цветността (cx и cy), изразено като размера (в прагове на цветоразличаване) на елипсата на Макадам (MacAdam), образувана около централната точка на цветността (cx и cy);(i) | ‘colour consistency’ means the maximum deviation of chromaticity coordinates (x and y) of a single lamp from a chromaticity centre point (cx and cy), expressed as the size (in steps) of the MacAdam ellipse formed around the chromaticity centre point (cx and cy);
й) | „експлоатационен фактор на лампата“ означава отношението на излъчвания от лампата светлинен поток на даден етап от срока на експлоатация към първоначалния светлинен поток;(j) | ‘lamp lumen maintenance factor’ (LLMF) means the ratio of the luminous flux emitted by the lamp at a given time in its life to the initial luminous flux;
к) | „коефициент на дълготрайност на лампата“ означава делът в общия брой лампи на тези, които продължават да работят след определено време при определени условия и честота на комутация;(k) | ‘lamp survival factor’ (LSF) means the defined fraction of the total number of lamps that continue to operate at a given time under defined conditions and switching frequency;
л) | „срок на експлоатация на лампата“ е времето на експлоатация, след което делът в общия брой лампи на тези, които продължават да работят, съответства на коефициента на дълготрайност на лампата при определени условия и честота на комутация. За светодиодни лампи „срок на експлоатация на лампата“ означава времето на работа между началото на експлоатацията им и момента, в който само 50 % от общия брой лампи не са излезли от строя или в който средният експлоатационен фактор за партидата спада под 70 %, в зависимост от това кое настъпва първо;(l) | ‘lamp lifetime’ means the period of operating time after which the fraction of the total number of lamps which continue to operate corresponds to the lamp survival factor of the lamp under defined conditions and switching frequency. For LED lamps, lamp lifetime means the operating time between the start of their use and the moment when only 50 % of the total number of lamps survive or when the average lumen maintenance of the batch falls below 70 %, whichever occurs first;
м) | „време за пускане на лампата“ означава времето, което е необходимо на лампата да се запали напълно и да продължи да свети, след като е било подадено захранващото напрежение;(m) | ‘lamp start time’ means the time needed, after the supply voltage is switched on, for the lamp to start fully and remain alight;
н) | „време за загряване на лампата“ означава необходимото време след пускането на лампата, за да започне тя да излъчва определена част от стабилния за нея светлинен поток;(n) | ‘lamp warm-up time’ means the time needed after start-up, for the lamp to emit a defined proportion of its stabilised luminous flux;
о) | „фактор на мощността“ е отношението на абсолютната стойност на активната мощност към пълната мощност при периодични условия;(o) | ‘power factor’ means the ratio of the absolute value of the active power to the apparent power under periodic conditions;
п) | „съдържание на живак в лампата“ означава количеството живак, съдържащ се в лампата;(p) | ‘lamp mercury content’ means the mercury contained in the lamp;
р) | „обявена стойност“ означава стойността на величина, използвана за целите на спецификациите, установени за конкретен набор работни условия за продукт. В случай че не е указано друго, всички изисквания са зададени в обявени стойности;(q) | ‘rated value’ means the value of a quantity used for specification purposes, established for a specified set of operating conditions of a product. Unless stated otherwise, all requirements are set in rated values;
с) | „номинална стойност“ означава стойността на величина, използвана за обозначаване или разпознаване на даден продукт;(r) | ‘nominal value’ means the value of a quantity used to designate and identify a product;
т) | „режим на празен ход“ означава състояние на пусково-регулираща апаратура, при което тя е свързана към захранващото напрежение и при нормална работа връзката с всякакви първични товари на изхода ѝ е прекъсната чрез прекъсвача, предназначен за целта (неизправна или липсваща лампа или изключване на товара чрез предпазен изключвател не е нормална работа);(s) | ‘no-load mode’ means the condition of a lamp control gear where it is connected to the supply voltage and where its output is disconnected in normal operation from all the primary loads by the switch intended for this purpose (a faulty or missing lamp, or a disconnection of the load by a safety switch is not normal operation);
у) | „режим на готовност“ означава режим на работа на пусково-регулираща апаратура на лампа, при който лампите са изключени с помощта на управляващ сигнал при нормални експлоатационни условия. Той се прилага за пусково-регулираща апаратура с вградена функция за комутация и която при нормална употреба е постоянно свързана към захранващото напрежение;(t) | ‘standby mode’ means a mode of lamp control gear where the lamps are switched off with the help of a control signal under normal operating conditions. It applies to lamp control gear with a built-in switching function and permanently connected to the supply voltage when in normal use;
ф) | „управляващ сигнал“ означава аналогов или цифров сигнал, подаван на ПРА безжично или по проводници чрез модулиране на напрежението в отделни кабели за управление или чрез модулиран сигнал в захранващото напрежение;(u) | ‘control signal’ means an analogue or digital signal transmitted to the control gear wirelessly or wired either via voltage modulation in separate control cables or via modulated signal in the supply voltage;
х) | „консумация в режим на готовност“ означава мощността, консумирана от пусково-регулиращата апаратура в режим на готовност;(v) | ‘standby power’ means the power consumed by the lamp control gear in standby mode;
ц) | „консумация на празен ход“ означава мощността, консумирана от пусково-регулиращата апаратура на лампата в режим на празен ход;(w) | ‘no-load power’ means the power consumed by the lamp control gear in no-load mode;
ч) | „цикъл на комутация“ означава последователността на включване и изключване на лампата през определени интервали;(x) | ‘switching cycle’ means the sequence of switching the lamp on and off at set intervals;
ш) | „преждевременно излизане от строя“ е случаят, когато краят на срока на експлоатация на лампата идва след период на работа, по-къс от обявения срок на експлоатация, заявен в техническата документация;(y) | ‘premature failure’ means when a lamp reaches the end of its life after a period in operation which is less than the rated life time stated in the technical documentation;
щ) | „заслонка против заслепяване“ означава механична или оптична, отразяваща или не светлината непрозрачна преграда, предназначена да препятства прякото видимо излъчване от светлинния източник в насочена лампа, за да се избегне временно частично заслепяване (заслепяващо излъчване) при пряко възприемане от наблюдател. Тя не включва повърхностни покрития на светлинния източник в насочената лампа;(z) | ‘anti-glare shield’ means a mechanical or optical reflective or non-reflective impervious baffle designed to block direct visible radiation emitted from the light source of a directional lamp, in order to avoid temporary partial blindness (disability glare) if viewed directly by an observer. It does not include surface coating of the light source in the directional lamp;
аа) | „съвместимост“ означава, че когато даден продукт е предназначен да бъде монтиран в уредба, вкаран в друг продукт или свързан към него чрез физически контакт или безжична връзка: | i) | е възможно монтажът, вкарването или свързването да бъдат извършени; и | ii) | скоро след като започнат да бъдат използвани заедно, крайните потребители нямат повод да мислят, че някои от продуктите е неизправен; | iii) | рискът за безопасността от използването на продуктите заедно не е по-висок, отколкото когато същите продукти, взети поотделно, се използват в комбинация с други продукти.(aa) | ‘compatibility’ means that when a product is intended to be installed in an installation, inserted into another product or connected to it through physical contact or wireless connection, | (i) | it is possible to perform the installation, insertion or connection; and | (ii) | shortly after starting to use them together, end-users are not led to believe that any of the products has a defect; and | (iii) | the safety risk of using the products together is not higher than when the same products taken individually are used in combination with other products.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIANNEX III
Изисквания за екопроектиранеEcodesign requirements
1.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ1.   ENERGY EFFICIENCY REQUIREMENTS
1.1.   Изисквания за енергийна ефективност за насочени лампи1.1.   Energy efficiency requirements for directional lamps
Индексът за енергийна ефективност (EEI) на лампата се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:The energy efficiency index (EEI) of the lamp is calculated as follows and rounded to two decimal places:
където:where:
Pcor е обявената мощност, измерена при номинално входно напрежение и поправена (когато е необходимо) в съответствие с таблица 1. Корекционните коефициенти са кумулативни, когато е необходимо.Pcor is the rated power measured at nominal input voltage and corrected where appropriate in accordance with Table 1. The correction factors are cumulative where appropriate.
Таблица 1Table 1
Корекционни коефициентиCorrection factors
Обхват на поправката | Коригирана мощност (Pcor)Scope of the correction | Corrected power (Pcor)
Лампи, работещи с външна ПРА за халогенни лампиLamps operating on external halogen lamp control gear
Лампи, работещи с външна ПРА за светодиодни лампиLamps operating on external LED lamp control gear
Луминесцентни лампи с диаметър 16 mm (лампи Т5) и 4-щифтови едноцокълни луминесцентни лампи, работещи с външна ПРА за луминесцентни лампиFluorescent lamps of 16 mm diameter (T5 lamps) and 4-pin single capped fluorescent lamps operating on external fluorescent lamp control gear
Други лампи, работещи с външна ПРА за луминесцентни лампиOther lamps operating on external fluorescent lamp control gear
Лампи, работещи с външна ПРА за газоразрядни лампи с висок интензитетLamps operating on external high-intensity discharge lamp control gear
Компактни луминесцентни лампи с индекс на цветопредаване > 90Compact fluorescent lamps with colour rendering index ≥ 90
Лампи със заслонка против заслепяванеLamps with anti-glare shield
Pref е изчислителната мощност, получена от полезния светлинен поток на лампата (Φuse) по следната формула:Pref is the reference power obtained from the useful luminous flux of the lamp (Φuse) by the following formula:
За модели с Φuse < 1 300 lm:For models with Φuse < 1 300 lumen:
За модели с Φuse ≥ 1 300 lm:For models with Φuse ≥ 1 300 lumen:
Φuse се определя, както следва:Φuse is defined as follows:
— | насочени лампи, с ъгъл на светлинния сноп ≥ 90° върху чиято опаковка е нанесено предупреждение в съответствие с точка 3.1.2, буква й) от настоящото приложение: обявен светлинен поток в конус 120° (Φ120°);— | directional lamps with a beam angle ≥ 90° other than filament lamps and carrying a warning on their packaging in accordance with point 3.1.2(j) of this Annex: rated luminous flux in a 120° cone (Φ120°)
— | други насочени лампи: обявен светлинен поток в конус 90° (Φ90°).— | other directional lamps: rated luminous flux in a 90° cone (Φ90°).
Максималният EEI на насочените лампи е посочен в таблица 2.The maximum EEI of directional lamps is indicated in Table 2.
Таблица 2Table 2
Дата на подаване на заявлението | Максимален индекс за енергийна ефективност (EEI)Application date | Maximum energy efficiency index (EEI)
Лампи с нажежаема жичка за мрежово напрежение | Други лампи с нажежаема жичка | Газоразрядни лампи с висок интензитет | Други лампиMains-voltage filament lamps | Other filament lamps | High-intensity discharge lamps | Other lamps
Етап 1 | Ако Φuse > 450 lm: 1,75 | Ако Φuse ≤ 450 lm: 1,20 | Ако Φuse > 450 lm: 0,95 | 0,50 | 0,50Stage 1 | If Φuse > 450 lm: 1,75 | If Φuse ≤ 450 lm: 1,20 | If Φuse > 450 lm: 0,95 | 0,50 | 0,50
Етап 2 | 1,75 | 0,95 | 0,50 | 0,50Stage 2 | 1,75 | 0,95 | 0,50 | 0,50
Етап 3 | 0,95 | 0,95 | 0,36 | 0,20Stage 3 | 0,95 | 0,95 | 0,36 | 0,20
Етап 3 за лампи с нажежаема жичка се прилага само ако не по-късно от 30 септември 2015 г. Комисията осигури доказателства посредством подробна оценка на пазара и съобщи на Консултативния форум, че на пазара има лампи за мрежово напрежение, които са:Stage 3 for mains-voltage filament lamps shall apply only if no later than 30 September 2015, evidence is produced by the Commission through a detailed market assesment and communicated to the Consultation Forum that there are mains-voltage lamps on the market that are:
— | в съответствие с изискването за максималния EEI от етап 3;— | compliant with the maximum EEI requirement in stage 3;
— | ценово достъпни, в смисъл че не водят до прекомерни разходи за мнозинството крайни потребители;— | affordable in terms of not entailing excessive costs for the majority of end-users;
— | до голяма степен еквивалентни (от потребителска гледна точка) по функционални параметри на лампите с нажежаема жичка за мрежово напрежение, които са налични на пазара към датата на влизане в сила на настоящия регламент, включително по отношение на светлинните потоци в целия обхват от базови светлинни потоци, посочени в таблица 6;— | broadly equivalent in terms of consumer-relevant functionality parameters to mains-voltage filament lamps available on the date of entry into force of this Regulation, including in terms of luminous fluxes spanning the full range of reference luminous fluxes listed in Table 6;
— | съвместими с оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите с нажежаема жичка, налично към датата на влизане в сила на настоящия регламент, в съответствие със съвременните технически изисквания за съвместимост.— | compatible with equipment designed for installation between the mains and filament lamps available on the date of entry into force of this Regulation according to state-of-the-art requirements for compatibility.
1.2.   Изисквания за енергийна ефективност на ПРА1.2.   Energy efficiency requirements for lamp control gear
От етап 2 нататък консумираната при празен ход мощност от дадена ПРА, предназначена за използване между електрическата мрежа и прекъсвача за включване/изключване на лампата, не трябва да надвишава 1,0 W. От етап 3 нататък ограничението е 0,50 W. За ПРА с изходна мощност (P) над 250 W пределните стойности за консумираната мощност при празен ход се умножават по P/250 W.As from stage 2, the no-load power of a lamp control gear intended for use between the mains and the switch for turning the lamp load on/off shall not exceed 1,0 W. As from stage 3, the limit shall be 0,50 W. For lamp control gear with output power (P) over 250 W, the no-load power limits shall be multiplied by P/250 W.
От етап 3 нататък консумираната от дадена ПРА мощност в режим на готовност не трябва да надвишава 0,50 W.As from stage 3, the standby power of a lamp control gear shall not exceed 0,50 W.
От етап 2 нататък КПД на дадена ПРА за халогенни лампи трябва да бъде поне 0,91 при товар 100 %.As from stage 2, the efficiency of a halogen lamp control gear shall be at least 0,91 at 100 % load.
2.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ2.   FUNCTIONALITY REQUIREMENTS
2.1.   Изисквания към функционалните възможности на насочените лампи, различни от светодиодни лампи2.1.   Functionality requirements for directional lamps other than LED lamps
Изискванията към функционалните възможности на лампите са дадени в таблица 3 за насочени компактни луминесцентни лампи и в таблица 4 за насочени лампи с изключение на компактни луминесцентни лампи, светодиодни лампи и газоразрядни лампи с висок интензитет.The lamp functionality requirements are set out in Table 3 for directional compact fluorescent lamps and in Table 4 for directional lamps excluding compact fluorescent lamps, LED lamps and high-intensity discharge lamps.
Таблица 3Table 3
Изисквания към функционалните възможности на насочени компактни луминесцентни лампиFunctionality requirements for directional compact fluorescent lamps
Функционален параметър | Етап 1, | освен ако не е посочено друго | Етап 3Functionality parameter | Stage 1 | except where indicated otherwise | Stage 3
Коефициент на дълготрайност на лампата при 6 000 h | От 1 март 2014 г. ≥ 0,50 | ≥ 0,70Lamp survival factor at 6 000 h | From 1 March 2014: ≥ 0,50 | ≥ 0,70
Експлоатационен фактор | При 2 000 часа: ≥ 80 % | При 2 000 часа: ≥ 83 % | При 6 000 часа: ≥70 %Lumen maintenance | At 2 000 h: ≥ 80 % | At 2 000 h: ≥ 83 % | At 6 000 h: ≥ 70 %
Брой цикли на комутация преди излизане от строя | ≥ половината от срока на експлоатация на лампата, изразен в часове | ≥ 10 000 ако времето за пускане > 0,3 s | ≥ половината от срока на експлоатация на лампата, изразен в часове | ≥ 30 000 ако времето за пускане > 0,3 sNumber of switching cycles before failure | ≥ half the lamp lifetime expressed in hours | ≥ 10 000 if lamp starting time > 0,3 s | ≥ lamp lifetime expressed in hours | ≥ 30 000 if lamp starting time > 0,3 s
Време за пускане | < 2,0 s | < 1,5 s ако P < 10 W | < 1,0 s ако P ≥ 10 WStarting time | < 2,0 s | < 1,5 s if P < 10 W | < 1,0 s if P ≥ 10 W
Време за загряване на лампата до 60% от Φ | < 40 s | или < 100 s за лампи, съдържащи живак под формата на амалгама | < 40 s | или < 100 s за лампи, съдържащи живак под формата на амалгамаLamp warm-up time to 60 % Φ | < 40 s | or < 100 s for lamps containing mercury in amalgam form | < 40 s | or < 100 s for lamps containing mercury in amalgam form
Процент на преждевременно излизане от строя | ≤ 5,0 % при 500 h | ≤ 5,0 % при 1 000 hPremature failure rate | ≤ 5,0 % at 500 h | ≤ 5,0 % at 1 000 h
Фактор на мощността на лампата за лампи с вградена ПРА | ≥ 0,50 ако P < 25 W | ≥ 0,90 ако P ≥ 25 W | ≥ 0,55 ако P < 25 W | ≥ 0,90 ако P ≥ 25 WLamp power factor for lamps with integrated control gear | ≥ 0,50 if P < 25 W | ≥ 0,90 if P ≥ 25 W | ≥ 0,55 if P < 25 W | ≥ 0,90 if P ≥ 25 W
Индекс на цветопредаване (Ra) | ≥ 80 | ≥ 65 ако лампата е предназначена за работа на открито или за промишлени приложения в съответствие с точка 3.1.3, буква л) от настоящото приложение | ≥ 80 | ≥ 65 ако лампата е предназначена за работа на открито или за промишлени приложения в съответствие с точка 3.1.3, буква л) от настоящото приложениеColour rendering (Ra) | ≥ 80 | ≥ 65 if the lamp is intended for outdoor or industrial applications according to point 3.1.3(l) of this Annex | ≥ 80 | ≥ 65 if the lamp is intended for outdoor or industrial applications according to point 3.1.3(l) of this Annex
Ако цокълът на лампата е от стандартизиран тип, който се използва и за лампи с нажежаема жичка, то от етап 2 нататък лампата следва да отговаря на съвременните технически изисквания за съвместимост с оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите с нажежаема жичка.If the lamp cap is a standardised type also used with filament lamps, then as from stage 2, the lamp shall comply with state-of-the-art requirements for compatibility with equipment designed for installation between the mains and filament lamps.
Таблица 4Table 4
Изисквания към функционалните възможности на други насочени лампи (с изключение на светодиодни лампи, компактни луминесцентни лампи и газоразрядни лампи с висок интензитет)Functionality requirements for other directional lamps (excluding LED lamps, compact fluorescent lamps and high-intensity discharge lamps)
Функционален параметър | Етапи 1 и 2 | Етап 3Functionality parameter | Stage 1 and 2 | Stage 3
Обявен срок на експлоатация на лампата при 50 % дълготрайност на лампата | ≥ 1 000 h (≥ 2 000 h на етап 2) ≥ 2 000 h за лампи за свръхниско напрежение, които не отговарят на изискването за етап 3 за КПД на лампи с нажежаема жичка от точка 1.1 от настоящото приложение | ≥ 2 000 h | ≥ 4 000 h за лампи за свръхниско напрежениеRated lamp lifetime at 50 % lamp survival | ≥ 1 000 h (≥ 2 000 h in stage 2) ≥ 2 000 h for extra low voltage lamps not complying with the stage 3 filament lamp efficiency requirement in point 1.1 of this Annex | ≥ 2 000 h | ≥ 4 000 h for extra low voltage lamps
Експлоатационен фактор | ≥ 80 % при 75 % от средния обявен срок на експлоатация | ≥ 80 % при 75 % от средния обявен срок на експлоатацияLumen maintenance | ≥ 80 % at 75 % of rated average lifetime | ≥ 80 % at 75 % of rated average lifetime
Брой цикли на комутация | > четири пъти обявения срок на експлоатация на лампата, изразен в часове | > четири пъти обявения срок на експлоатация на лампата, изразен в часовеNumber of switching cycles | ≥ four times the rated lamp life expressed in hours | ≥ four times the rated lamp life expressed in hours
Време за пускане | < 0,2 s | < 0,2 sStarting time | < 0,2 s | < 0,2 s
Време за загряване на лампата до 60% от Φ | ≤ 1,0 s | ≤ 1,0 sLamp warm-up time to 60 % Φ | ≤ 1,0 s | ≤ 1,0 s
Процент на преждевременно излизане от строя | ≤ 5,0 % при 100 h | ≤ 5,0 % при 200 hPremature failure rate | ≤ 5,0 % at 100 h | ≤ 5,0 % at 200 h
Фактор на мощността на лампата за лампи с вградена ПРА | Мощност > 25 W: ≥ 0,9 | Мощност ≤ 25 W: ≥ 0,5 | Мощност > 25 W: ≥ 0,9 | Мощност ≤ 25 W: ≥ 0,5Lamp power factor for lamps with integrated control gear | Power > 25 W: ≥ 0,9 | Power ≤ 25 W: ≥ 0,5 | Power > 25 W: ≥ 0,9 | Power ≤ 25 W: ≥ 0,5
2.2.   Изисквания към функционалните възможности на ненасочени и насочени светодиодни лампи2.2.   Functionality requirements for non-directional and directional LED lamps
Изискванията към функционалните възможности на лампите са дадени в таблица 5 както за ненасочени, така и за насочени светодиодни лампи.The lamp functionality requirements are set out in Table 5 for both non-directional and directional LED lamps.
Таблица 5Table 5
Изисквания към функционалните възможности на ненасочени и насочени светодиодни лампиFunctionality requirements for non-directional and directional LED lamps
Функционален параметър | Изискване от етап 1 нататък, освен ако не е посочено другоFunctionality parameter | Requirement as from stage 1, except where indicated otherwise
Коефициент на дълготрайност на лампата при 6 000 h | от 1 март 2014 г. ≥ 0,90Lamp survival factor at 6 000 h | From 1 March 2014: ≥ 0,90
Експлоатационен фактор при 6 000 часа | от 1 март 2014 г. ≥ 0,80Lumen Maintenance at 6 000 h | From 1 March 2014: ≥ 0,80
Брой цикли на комутация преди излизане от строя | ≥ 15 000 ако обявеният срок на експлоатация на лампата ≥ 30 000 h, в противен случай | ≥ половината от обявения срок на експлоатация на лампата, изразен в часовеNumber of switching cycles before failure | ≥ 15 000 if rated lamp life ≥ 30 000 h otherwise: | ≥ half the rated lamp life expressed in hours
Време за пускане | < 0,5 sStarting time | < 0,5 s
Време за загряване на лампата до 95 % от Φ | < 2 sLamp warm-up time to 95 % Φ | < 2 s
Процент на преждевременно излизане от строя | ≤ 5,0 % при 1 000 hPremature failure rate | ≤ 5,0 % at 1 000 h
Индекс на цветопредаване (Ra) | ≥ 80 | ≥ 65 ако лампата е предназначена за работа на открито или за промишлени приложения в съответствие с точка 3.1.3, буква л) от настоящото приложениеColour rendering (Ra) | ≥ 80 | ≥ 65 if the lamp is intended for outdoor or industrial applications in accordance with point 3.1.3(l) of this Annex
Устойчивост на цвета | Изменение на координатите на цветността в рамките на шест прага на цветоразличаване или по-малко.Colour consistency | Variation of chromaticity coordinates within a six-step MacAdam ellipse or less.
Фактор на мощността на лампата (PF) за лампи с вградена ПРА | P ≤ 2W: няма изисквания | 2W < P ≤ 5 W: PF > 0,4 | 5W < P ≤ 25 W: PF > 0,5 | P > 25 W: PF > 0,9Lamp power factor (PF) for lamps with integrated control gear | P ≤ 2 W: no requirement | 2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4 | 5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5 | P > 25 W: PF > 0,9
Ако цокълът на лампата е от стандартизиран тип, който се използва и за лампи с нажежаема жичка, то от етап 2 нататък лампата следва да отговаря на съвременните технически изисквания за съвместимост с оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите с нажежаема жичка.If the lamp cap is a standardised type also used with filament lamps, then as from stage 2 the lamp shall comply with state-of-the-art requirements for compatibility with equipment designed for installation between the mains and filament lamps.
2.3.   Изисквания към функционалните възможности на оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите.2.3.   Functionality requirement for equipment designed for installation between the mains and the lamps
От етап 2 нататък оборудването, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите, трябва да отговаря на съвременните технически изисквания за съвместимост с лампи, чиито индекс за енергийна ефективност (изчислен както за ненасочени, така и за ненасочени лампи в съответствие с метода, определен в точка 1.1 от настоящото приложение) е максимум:As from stage 2, equipment designed for installation between the mains and the lamps shall comply with state-of-the-art requirements for compatibility with lamps whose energy efficiency index (calculated for both directional and non-directional lamps in accordance with the method set out in point 1.1 of this Annex) is at most:
— | 0,24 за ненасочени лампи (приемайки, че Φuse = сумарния обявен светлинен поток);— | 0,24 for non-directional lamps (assuming that Φuse = total rated luminous flux),
— | 0,40 за насочени лампи.— | 0,40 for directional lamps.
Когато устройство за регулиране на светлинния поток е включено на най-ниската степен, при която работещите лампи консумират мощност, те трябва да излъчват най-малко 1 % от светлинния си поток за максимална мощност.When a dimming control device is switched on at its lowest control setting for which the operated lamps consume power, the operated lamps shall emit at least 1 % of their luminous flux at full load.
Когато даден осветител бъде пуснат на пазара и е предназначен за продажба на крайни потребители и към него са включени лампи, сменяеми от крайния потребител, то тези лампи трябва да са от един от двата най-високи енергийни класа съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията, за които осветителят е етикетиран като съвместим.When a luminaire is placed on the market and intended to be marketed to the end-users, and lamps that the end-user can replace are included with the luminaire, these lamps shall be of one of the two highest energy classes, according to Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012, with which the luminaire is labelled to be compatible.
3.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ3.   PRODUCT INFORMATION REQUIREMENTS
3.1.   Изисквания към продуктовата информация за насочените лампи3.1.   Product information requirements for directional lamps
От етап 1 нататък се предоставя следната информация, освен ако не е указано друго.The following information shall be provided as from stage 1, except where otherwise stipulated.
Тези изисквания към информацията не се прилагат за:These information requirements do not apply to:
— | лампи с нажежаема жичка, които не отговарят на изискванията за светоотдаването за етап 2;— | filament lamps not fulfilling the efficacy requirements of Stage 2,
— | светодиодни модули, когато се предлагат на пазара като част от осветител и не са предназначени да бъдат махани от крайния потребител.— | LED modules when marketed as part of a luminaire from which they are not intended to be removed by the end-user.
Във всички форми на продуктова информация терминът „енергоспестяваща лампа“ и всяко подобно свързано с продукта рекламно обявление за светоотдаването на лампата могат да бъдат използвани само ако индексът за енергийната ефективност на лампата (изчислен в съответствие с метода, определен в точка 1.1 от настоящото приложение) е 0,40 или по-малък.In all forms of product information, the term ‘energy-saving lamp’ or any similar product related promotional statement about lamp efficacy may be used only if the energy efficiency index of the lamp (calculated in accordance with the method set out in point 1.1 of this Annex) is 0,40 or below.
3.1.1.   Информация, която трябва да е видна върху самата лампа3.1.1.   Information to be displayed on the lamp itself
За лампи, различни от газоразрядни лампи с висок интензитет, стойността и мерната единица („lm“, „K“ и „°“) за номиналния полезен светлинен поток, за цветната температура и за номиналния ъгъл на светлинния сноп трябва да са посочени с четлив шрифт върху повърхността на лампата, ако след включването на информацията, свързана с безопасността, като например мощност и напрежение, има достатъчно място върху лампата, без да се възпрепятства излишно излъчването на светлина от лампата.For lamps other than high-intensity discharge lamps, the value and unit (‘lm’, ‘K’ and ‘°’) of the nominal useful luminous flux, of the colour temperature and of the nominal beam angle shall be displayed in a legible font on the surface of the lamp if, after the inclusion of safety-related information such as power and voltage, there is sufficient space available for it on the lamp without unduly obstructing the light coming from the lamp.
Ако има място само за една от трите стойности, се дава номиналният полезен светлинен поток. Ако има място за две стойности, се дават номиналният полезен светлинен поток и цветната температура.If there is room for only one of the three values, the nominal useful luminous flux shall be provided. If there is room for two values, the nominal useful luminous flux and the colour temperature shall be provided.
3.1.2.   Информация, която трябва да е видна за крайни потребители върху опаковката и на интернет страници със свободен достъп преди закупуването3.1.2.   Information to be visibly displayed to end-users, prior to their purchase, on the packaging and on free access websites
Информацията в букви а) до о) по-долу се показва на интернет страниците със свободен достъп и под всякаква друга форма, която производителят счете за подходяща.The information in paragraphs (a) to (o) below shall be displayed on free access websites and in any other form the manufacturer deems appropriate.
Ако продуктът се пуска на пазара в опаковки, съдържащи информация, която трябва да бъде видна за крайния потребител преди закупуването, информацията трябва да бъде ясно и видно посочена върху опаковката.If the product is placed on the market in a packaging containing information to be visibly displayed to the end-users, prior to their purchase, the information shall also be clearly and prominently indicated on the packaging.
Не е необходимо за информацията да се използват същите формулировки като в списъка по-долу. Тя може да бъде представена под формата на графики, чертежи или символи вместо с текст.The information does not need to use the exact wording on the list below. It may be displayed in the form of graphs, drawings or symbols rather than text.
a) | номинален полезен светлинен поток, посочен с шрифт, поне два пъти по-едър от този за номиналната мощност на лампата;(a) | Nominal useful luminous flux displayed in a font at least twice as large as any display of the nominal lamp power;
б) | номинален срок на експлоатация на лампата в часове (не по-дълъг от обявения срок на експлоатация);(b) | Nominal life time of the lamp in hours (not longer than the rated life time);
в) | цветна температура като стойност в градуси по Келвин, изразена графично или с думи;(c) | Colour temperature, as a value in Kelvins and also expressed graphically or in words;
г) | брой цикли на комутация преди преждевременно излизане от строя;(d) | Number of switching cycles before premature failure;
д) | време за загряване на лампата до 60 % от пълния светлинен поток на лампата (ако е под 1 секунда, може да бъде отбелязано „с мигновено постигане на максималното светене“);(e) | Warm-up time up to 60 % of the full light output (may be indicated as ‘instant full light’ if less than 1 second);
e) | предупреждение за това, че потокът на лампата не може да се регулира или може да се регулира само от специални регулатори на светлинния поток; в последния случай на интернет страницата на производителя се предоставя списък на съвместими регулатори на светлинния поток;(f) | A warning if the lamp cannot be dimmed or can be dimmed only on specific dimmers; in the latter case a list of compatible dimmers shall be also provided on the manufacturer's website;
ж) | дали е проектирана за оптимално използване при нестандартни условия (например околна температура Ta ≠ 25 °C или специфично управление на температурата, ако е необходимо) и информация за тези условия;(g) | If designed for optimum use in non-standard conditions (such as ambient temperature Ta ≠ 25 °C or specific thermal management is necessary), information on those conditions;
з) | размери на лампата в милиметри (дължина и най-голям диаметър);(h) | Lamp dimensions in millimetres (length and largest diameter);
и) | номинален ъгъл на светлинния сноп в градуси;(i) | Nominal beam angle in degrees;
й) | ако ъгълът на светлинния сноп на лампата е ≥ 90° и полезният светлинен поток, както е определен в точка 1.1 от настоящото приложение, се измерва в конус 120°, предупреждение, че лампата не е подходяща за акцентиращо осветление;(j) | If the lamp’s beam angle is ≥ 90° and its useful luminous flux as defined in point 1.1 of this Annex is to be measured in a 120° cone, a warning that the lamp is not suitable for accent lighting;
к) | ако цокълът на лампата е от стандартизиран тип, използван също и за лампи с нажежаема жичка, но размерите на лампата са различни от размерите на лампата(ите) с нажежаема жичка, която(ито) тя е предназначена да замени — чертеж със съпоставяне на размерите на лампата с размерите на нажежаемата(ите) лампа(и), които тя ще замени;(k) | If the lamp cap is a standardised type also used with filament lamps, but the lamp’s dimensions are different from the dimensions of the filament lamp(s) that the lamp is meant to replace, a drawing comparing the lamp’s dimensions to the dimensions of the filament lamp(s) it replaces;
л) | указание, че лампата е от типовете, изброени в първата колона на таблица 6, може да бъде поставено само ако светлинният поток на лампата в конус 90° (Φ90°) е не по-малък от базовия светлинен поток, посочен в таблица 6 за най-малките мощности на лампи от въпросния тип; Базовият светлинен поток се умножава по корекционния коефициент от таблица 7. За светодиодни лампи той допълнително се умножава по корекционния коефициент от таблица 8.(l) | An indication that the lamp is of a type listed in the first column of Table 6 may be displayed only if the luminous flux of the lamp in a 90° cone (Φ90°) is not lower than the reference luminous flux indicated in Table 6 for the smallest wattage among the lamps of the type concerned. The reference luminous flux shall be multiplied by the correction factor in Table 7. For LED lamps, it shall be in addition multiplied by the correction factor in Table 8;
м) | обявление за еквивалентност, свързано с мощността на типа на заменяната лампа, може да бъде изобразявано само ако типът лампа е в списъка от таблица 6 и ако светлинният поток на лампата в конус 90° (Φ90°) е не по-малък от съответния базов светлинен поток в таблица 6. Базовият светлинен поток се умножава по корекционния коефициент от таблица 7. За светодиодни лампи той допълнително се умножава по корекционния коефициент от таблица 8. Междинните стойности както за светлинния поток, така и за заявената еквивалентна мощност на лампата (закръглени към най-близката стойност с точност 1 W) трябва да се пресмятат чрез линейна интерполация между две съседни стойности. | Таблица 6 | Базов светлинен поток за обявяване на еквивалентност | Тип за свръхниско напрежение, с отражател | Тип | Мощност (W) | Базов Φ90° (lm) | MR11 GU4 | 20 | 160 |   | 35 | 300 | MR16 GU 5.3 | 20 | 180 |   | 35 | 300 |   | 50 | 540 | AR111 | 35 | 250 |   | 50 | 390 |   | 75 | 640 |   | 100 | 785 | Тип за мрежово напрежение, издувно стъкло, с отражател | Тип | Мощност (W) | Базов Φ90° (lm) | R50/NR50 | 25 | 90 |   | 40 | 170 | R63/NR63 | 40 | 180 |   | 60 | 300 | R80/NR80 | 60 | 300 |   | 75 | 350 |   | 100 | 580 | R95/NR95 | 75 | 350 |   | 100 | 540 | R125 | 100 | 580 |   | 150 | 1 000 | Тип за мрежово напрежение, пресовано стъкло, с отражател | Тип | Мощност (W) | Базов Φ90° (lm) | PAR16 | 20 | 90 |   | 25 | 125 |   | 35 | 200 |   | 50 | 300 | PAR20 | 35 | 200 |   | 50 | 300 |   | 75 | 500 | PAR25 | 50 | 350 |   | 75 | 550 | PAR30S | 50 | 350 |   | 75 | 550 |   | 100 | 750 | PAR36 | 50 | 350 |   | 75 | 550 |   | 100 | 720 | PAR38 | 60 | 400 |   | 75 | 555 |   | 80 | 600 |   | 100 | 760 |   | 120 | 900 | Таблица 7 | Коефициенти за умножение във връзка с експлоатационния фактор | Тип на лампата | Коефициент за умножение на светлинния поток | Халогенни лампи | 1 | Малки флуоресцентни лампи | 1,08 | Светодиодни лампи | където LLMF e експлоатационният фактор в края на номиналния срок на експлоатация | Таблица 8 | Коефициенти за умножение за светодиодни лампи | Ъгъл на светлинния сноп на светодиодната лампа | Коефициент за умножение на светлинния поток | ъгъл на светлинния сноп ≥ 20° | 1 | 15° ≤ ъгъл на светлинния сноп < 20° | 0,9 | 10° ≤ ъгъл на светлинния сноп < 15° | 0,85 | ъгъл на светлинния сноп < 10° | 0,80 | Ако лампата съдържа живак:(m) | An equivalence claim involving the power of a replaced lamp type may be displayed only if the lamp type is listed in Table 6 and if the luminous flux of the lamp in a 90° cone (Φ90°) is not lower than the corresponding reference luminous flux in Table 6. The reference luminous flux shall be multiplied by the correction factor in Table 7. For LED lamps, it shall be in addition multiplied by the correction factor in Table 8. The intermediate values of both the luminous flux and the claimed equivalent lamp power (rounded to the nearest 1 W) shall be calculated by linear interpolation between the two adjacent values. | Table 6 | Reference luminous flux for equivalence claims | Extra-low voltage reflector type | Type | Power (W) | Reference Φ90° (lm) | MR11 GU4 | 20 | 160 |   | 35 | 300 | MR16 GU 5.3 | 20 | 180 |   | 35 | 300 |   | 50 | 540 | AR111 | 35 | 250 |   | 50 | 390 |   | 75 | 640 |   | 100 | 785 | Mains-voltage blown glass reflector type | Type | Power (W) | Reference Φ90° (lm) | R50/NR50 | 25 | 90 |   | 40 | 170 | R63/NR63 | 40 | 180 |   | 60 | 300 | R80/NR80 | 60 | 300 |   | 75 | 350 |   | 100 | 580 | R95/NR95 | 75 | 350 |   | 100 | 540 | R125 | 100 | 580 |   | 150 | 1 000 | Mains-voltage pressed glass reflector type | Type | Power (W) | Reference Φ90° (lm) | PAR16 | 20 | 90 |   | 25 | 125 |   | 35 | 200 |   | 50 | 300 | PAR20 | 35 | 200 |   | 50 | 300 |   | 75 | 500 | PAR25 | 50 | 350 |   | 75 | 550 | PAR30S | 50 | 350 |   | 75 | 550 |   | 100 | 750 | PAR36 | 50 | 350 |   | 75 | 550 |   | 100 | 720 | PAR38 | 60 | 400 |   | 75 | 555 |   | 80 | 600 |   | 100 | 760 |   | 120 | 900 | Table 7 | Multiplication factors for lumen maintenance | Lamp type | Luminous flux multiplication factor | Halogen lamps | 1 | Compact fluorescent lamps | 1,08 | LED lamps | where LLMF is the lumen maintenance factor at the end of the nominal life | Table 8 | Multiplication factors for LED lamps | LED lamp beam angle | Luminous flux multiplication factor | 20° ≤ beam angle | 1 | 15° ≤ beam angle < 20° | 0,9 | 10° ≤ beam angle < 15° | 0,85 | beam angle < 10° | 0,80 | If the lamp contains mercury:
н) | съдържание на живак в лампата, изразено във вида X,X mg;(n) | Lamp mercury content as X,X mg;
o) | указание, в случай на случайно счупване на лампата, коя интернет страница да се използва за намиране на инструкции относно почистването на останките от лампата.(o) | Indication of which website to consult in case of accidental lamp breakage to find instructions on how to clean up the lamp debris.
3.1.3.   Информация, която следва да се направи обществено достояние на свободно достъпни интернет страници и във всякаква друга форма, която производителят счете за подходяща3.1.3.   Information to be made publicly available on free-access websites and in any other form the manufacturer deems appropriate
Като минимум трябва да бъде предоставена следната информация, поне като стойности:As a minimum, the following information shall be expressed at least as values.
а) | информацията, посочена в точка 3.1.2;(a) | The information specified in point 3.1.2;
б) | обявена мощност (с точност 0,1 W);(b) | Rated power (0,1 W precision);
в) | обявен полезен светлинен поток;(c) | Rated useful luminous flux;
г) | обявен срок на експлоатация на лампата;(d) | Rated lamp life time;
д) | фактор на мощността на лампата;(e) | Lamp power factor;
е) | експлоатационен фактор в края на номиналния срок на експлоатация на лампата (освен за лампи с нажежаема жичка);(f) | Lumen maintenance factor at the end of the nominal life (except for filament lamps);
ж) | време за пускане (изразено във вида X,X секунди);(g) | Starting time (as X,X seconds);
з) | цветопредаване;(h) | Colour rendering;
и) | устойчивост на цвета (само за светодиоди);(i) | Colour consistency (only for LEDs);
й) | обявен върхов интензитет в кандели (cd);(j) | Rated peak intensity in candela (cd);
к) | обявен ъгъл на светлинния сноп;(k) | Rated beam angle;
л) | ако е предназначена за употреба в закрити помещения или за промишлени приложения — указание за това;(l) | If intended for use in outdoor or industrial applications, an indication to this effect;
м) | спектрално разпределение на мощността в диапазона 180-800 nm. | Ако лампата съдържа живак:(m) | Spectral power distribution in the range 180-800 nm; | If the lamp contains mercury:
н) | инструкции относно почистването на останките от лампата в случай на нейното случайно счупване;(n) | Instructions on how to clean up the lamp debris in case of accidental lamp breakage;
о) | препоръки за обезвреждането на лампата като отпадък в края на срока ѝ на експлоатация в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1).(o) | Recommendations on how to dispose of the lamp at the end of its life for recycling in line with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council (1).
3.2.   Допълнителни изисквания към продуктовата информация за светодиодни лампи за замяна на луминесцентни лампи без вграден баласт3.2.   Additional product information requirements for LED lamps replacing fluorescent lamps without integrated ballast
В допълнение към изискванията към продуктовата информация съгласно точка 3.1 от настоящото приложение или точка 3.1 от приложение II към Регламент (ЕО) № 244/2009, от етап 1 нататък производителите на светодиодни лампи за замяна на луминесцентни лампи без вграден баласт следва да публикуват предупреждение на обществено достъпни интернет страници със свободен достъп и във всякаква друга форма, която счетат за подходяща, че общата енергийна ефективност и разпределение на светлината на всяка уредба, в която се използват такива лампи, са определени при проектирането на уредбата.In addition to the product information requirements according to point 3.1 of this Annex or point 3.1 of Annex II to Regulation (EC) No 244/2009, as from stage 1, manufacturers of LED lamps replacing fluorescent lamps without integrated ballast shall publish a warning on publicly available free-access websites and in any other form they deem appropriate that the overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses such lamps are determined by the design of the installation.
Обявления, че светодиодна лампа замества луминесцентна лампа без вграден баласт с определена мощност, могат да бъдат правени само ако:Claims that an LED lamp replaces a fluorescent lamp without integrated ballast of a particular wattage may be made only if:
— | светлинният интензитет в която и да е посока около оста на тръбата не се отклонява с повече от 25 % от средния светлинен интензитет около тръбата; и— | the luminous intensity in any direction around the tube axis does not deviate by more than 25 % from the average luminous intensity around the tube, and
— | светлинният поток на светодиодната лампа не е по-малък от светлинния поток на луминесцентната лампа с обявената мощност. Светлинният поток на луминесцентната лампа се получава чрез умножаване на обявената мощност с минималната стойност на светоотдаването за съответната луминесцентна лампа, взета от Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията (2); и— | the luminous flux of the LED lamp is not lower than the luminous flux of the fluorescent lamp of the claimed wattage. The luminous flux of the fluorescent lamp shall be obtained by multiplying the claimed wattage with the minimum luminous efficacy value corresponding to the fluorescent lamp in Commission Regulation (EC) No 245/2009 (2), and
— | мощността на светодиодната лампа не е по-голяма от мощността на луминесцентната лампа, която е обявено, че може да замени.— | the wattage of the LED lamp is not higher than the wattage of the fluorescent lamp it is claimed to replace.
Досието с техническа документация трябва да предоставя данни в подкрепа на тези обявления.The technical documentation file shall provide the data to support such claims.
3.3.   Изисквания към продуктовата информация за оборудване, различно от осветители, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите3.3.   Product information requirements for equipment other than luminaires, designed for installation between the mains and the lamps
От етап 2 нататък, ако оборудването не осигурява съвместимост с някоя от енергоспестяващите лампи съгласно част 2.3 от настоящото приложение, на обществено достъпни интернет страници със свободен достъп и във всякаква друга форма, която производителят счете за подходяща, трябва да бъде публикувано предупреждение, че оборудването не е съвместимо с енергоспестяващи лампи.As from stage 2, if the equipment provides no compatibility with any of the energy-saving lamps according to part 2.3 of this Annex, a warning that the equipment is not compatible with energy-saving lamps shall be published on publicly available free-access websites and in other forms the manufacturer deems appropriate.
3.4.   Изисквания към продуктовата информация за пусково-регулираща апаратура за лампи3.4.   Product information requirements for lamp control gears
От етап 2 нататък на свободно достъпни интернет страници и във всякаква друга форма, която производителят счете за подходяща, се публикува следната информация:As from stage 2, the following information shall be published on publicly available free access websites and in other forms the manufacturer deems appropriate:
— | указание, че продуктът е предназначен да бъде използван като ПРА за лампи;— | Indication that the product is intended to be used as a lamp control gear,
— | ако е приложимо, информация, че продуктът може да работи в режим на празен ход.— | If applicable, the information that the product may be operated in no-load mode.
(1)  ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.(1)  OJ L 197, 24.7.2012, p. 38.
(2)  ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 17.(2)  OJ L 76, 24.3.2009, p. 17.
ПРИЛОЖЕНИЕ IVANNEX IV
Процедура за проверка с цел надзор върху пазараVerification procedure for market surveillance purposes
Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, органите на държавите членки прилагат процедурите за проверка, изброени в настоящото приложение. Органите за надзор върху пазара предоставят информацията за резултатите от изпитванията на други държави членки и на Комисията.When performing the market surveillance checks referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC, the Member States’ authorities shall apply the verification procedures listed in this Annex. The market surveillance authorities shall provide the information of the testing results to other Member States and to the Commission.
Органите на държавите членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими методики за измерване, които да са съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.Member State authorities shall use reliable, accurate and reproducible measurement procedures, which take into account the generally recognised state-of-the-art measurement methods, including methods set out in documents whose reference numbers have been published for that purpose in the Official Journal of the European Union.
1.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ЛАМПИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ, И ЗА СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА БЪДАТ СМЕНЯНИ В ОСВЕТИТЕЛЯ ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ1.   VERIFICATION PROCEDURE FOR LAMPS OTHER THAN LED LAMPS AND FOR LED LAMPS THAT ARE MEANT TO BE REPLACED IN THE LUMINAIRE BY THE END-USER
Органите на държавите членки изпитват партида (от образци) от минимум двадесет лампи от един и същи модел на един и същи производител, взети по възможност в равни количества от четири случайно избрани източника, освен ако в таблица 9 не е посочено друго.Member States’ authorities shall test a sample batch of a minimum of twenty lamps of the same model from the same manufacturer, where possible obtained in equal proportion from four randomly selected sources, unless specified otherwise in Table 9.
Счита се, че моделът отговаря на изискванията, посочени в настоящия регламент, ако:The model shall be considered to comply with the requirements laid down in this Regulation if:
а) | лампите в партидата се придружават от изискваната и точна продуктова информация и(a) | the lamps in the batch are accompanied by the required and correct product information, and
б) | се установи, че лампите в партидата са в съответствие с разпоредбите за съвместимостта от точки 2.1 и 2.2 от приложение III, при прилагане на съвременни технически методи и критерии за оценка на съвместимостта, включително изложените в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз; и(b) | the lamps in the batch are found to comply with the compatibility provisions of points 2.1 and 2.2 of Annex III, applying state-of-the-art methods and criteria for assessing compatibility, including those set out in documents whose reference numbers have been published for that purpose in the Official Journal of the European Union, and
в) | изпитването на параметрите на лампите от партидата, изброени в таблица 9, не показва несъответствие за някой от параметрите.(c) | testing of the parameters of the lamps in the batch listed in Table 9 shows no non-compliance for any of the parameters.
Таблица 9Table 9
Параметър | ПроцедураParameter | Procedure
Коефициент на дълготрайност на лампата след 6 000 часа (само за светодиодни лампи ) | Изпитването завършва: | — | когато е изпълнен изискваният брой часове или | — | когато повече от две лампи излязат от строя, | в зависимост кое настъпи първо. | Съответствие с изискванията: преди необходимия брой часове се допуска да излязат от строя най-много две от всеки 20 лампи от изпитваната партида | Несъответствие с изискванията: в другите случаиLamp survival factor at 6 000 h (for LED lamps only) | The test shall end | — | when the required number of hours is met, or | — | when more than two lamps fail, | whichever occurs first. | Compliance: a maximum of two out of every 20 lamps in the test batch may fail before the required number of hours. | Non-compliance: otherwise.
Брой цикли на комутация преди излизане от строя | Изпитването завършва, когато бъде достигнат необходимият брой цикли на комутация или когато повече от една на всеки 20 лампи от изпитваната партида са достигнали края на своя срок на експлоатация, в зависимост от това кое настъпи първо. | Съответствие с изискванията: след достигането на необходимия брой цикли на комутация най-малко 19 на всеки 20 лампи от партидата не са излезли от строя. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиNumber of switching cycles before failure | The test shall end when the required number of switching cycles is reached, or when more than one out of every 20 lamps in the test batch have reached the end of their life, whichever occurs first. | Compliance: at least 19 of every 20 lamps in the batch have no failure after the required number of switching cycles is reached. | Non-compliance: otherwise.
Време за пускане | Съответствие с изискванията: средното време за пускане на лампите от изпитваната партида не е по-дълго от изискваното време за пускане, завишено с 10 %, и никоя лампа от партидата с образци не е с време за пускане два пъти по-дълго от изискваното време за пускане. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиStarting time | Compliance: the average starting time of the lamps in the test batch is not higher than the required starting time plus 10 %, and no lamp in the sample batch has a starting time longer than two times the required starting time. | Non-compliance: otherwise.
Време за загряване на лампата до 60 % от Φ | Съответствие с изискванията: средното време за загряване на лампите от изпитваната партида не е по-дълго от изискваното време за загряване, завишено с 10 %, и никоя лампа от партидата с образци не е с време за загряване, надвишаващо 1,5 пъти изискваното време за загряване. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиLamp warm-up time to 60 % Φ | Compliance: the average warm-up time of the lamps in the test batch is not higher than the required warm-up time plus 10 %, and no lamp in the sample batch has a warm-up time that exceeds the required warm-up time multiplied by 1,5. | Non-compliance: otherwise.
Процент на преждевременно излизане от строя | Изпитването завършва: | — | когато е изпълнен необходимият брой часове или | — | когато повече от една лампа излезе от строя, в зависимост от това кое настъпи първо. | Съответствие с изискванията: преди необходимия брой часове от строя излиза най-много една от всеки 20 лампи от изпитваната партида. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиPremature failure rate | The test shall end | — | when the required number of hours is met, or | — | when more than one lamp fails, whichever occurs first. | Compliance: a maximum of one out of every 20 lamps in the test batch fails before the required number of hours. | Non-compliance: otherwise.
Индекс на цветопредаване (Ra) | Съответствие с изискванията: средният Ra на лампите от изпитваната партида не е по-нисък с повече от три пункта от изискваната стойност и в изпитваната партида няма лампа със стойност на Ra, която да е по-ниска от изискваната стойност с повече от 3,9 пункта. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиColour rendering (Ra) | Compliance: the average Ra of the lamps in the test batch is not lower than three points below the required value, and no lamp in the test batch has a Ra value that is more than 3,9 points below the required value. | Non-compliance: otherwise.
Експлоатационен фактор в края на номиналния срок на експлоатация (само за светодиодни лампи) | За тези цели „край на срока на експлоатация“ означава момента във времето, в който се очаква само 50 % от лампите да не са излезли от строя или в който средният експлоатационен фактор за партидата се очаква да спадне под 70 %, в зависимост от това кое се очаква да настъпи първо. | Съответствие с изискванията: експлоатационният фактор в края на номиналния срок на експлоатация и стойностите за срока на експлоатация, получени чрез екстраполация от коефициента на дълготрайност на лампата и средния експлоатационен фактор за партидата при 6 000 часа, не са по-малки с повече от 10 % от експлоатационния фактор и стойностите за номиналния срок на експлоатация, обявени в продуктовата информация. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиLumen maintenance at end of life and rated lifetime (for LED lamps only) | For these purposes, ‘end of life’ shall mean the point in time when only 50 % of the lamps are projected to survive or when the average lumen maintenance of the batch is projected to fall below 70 %, whichever is projected to occur first. | Compliance: the lumen maintenance at end of life and the lifetime values obtained by extrapolation from the lamp survival factor and from the average lumen maintenance of the lamps in the test batch at 6 000 h are not lower than respectively the lumen maintenance and the rated lifetime values declared in the product information minus 10 %. | Non-compliance: otherwise.
Обявявания на еквивалентност за лампи, предназначени да заместват по-стари лампи при обновяване на уредби, съгласно точки 3.1.2, букви л) и м) от приложение III | Ако за съответствие се проверява само обявяването на еквивалентност, достатъчно е да се изпитат 10 лампи, взети по възможност в приблизително равни количества от четири случайно избрани източника. | Съответствие с изискванията: средният резултат за лампите от изпитваната партида не се отклонява от пределната стойност, прага или обявените стойности с повече от 10 %. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиEquivalence claims for retrofit lamps according to points 3.1.2(l) and (m) of Annex III | If only the equivalence claim is verified for compliance, it is sufficient to test 10 lamps, where possible obtained approximately in equal proportion from four randomly selected sources. | Compliance: the average results of the lamps in the test batch do not vary from the limit, threshold or declared values by more than 10 %. | Non-compliance: otherwise.
Ъгъл на светлинния сноп | Спазване на изискванията: средният резултат за лампите от изпитваната партида не се отклонява от обявения ъгъл на светлинния сноп с повече от 25 % и ъгълът на светлинния сноп на всяка отделна лампа от изпитваната партида не се отклонява с повече от 25 % от номиналната стойност. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиBeam angle | Compliance: the average results of the lamps in the test batch do not vary from the declared beam angle by more than 25 % andthe beam angle value of each individual lamp in the test batch does not deviate by more than 25 % of the rated value. | Non-compliance: otherwise.
Върхов интензитет | Съответствие с изискванията: върховият интензитет на всяка отделна лампа от изпитваната партида е не по-малък от 75 % от номиналния интензитет за модела. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиPeak intensity | Compliance: the peak intensity of each individual lamp in the test batch is not less than 75 % of the rated intensity of the model. | Non-compliance: otherwise.
Други параметри (включително индекс за енергийна ефективност) | Съответствие с изискванията: средният резултат за лампите от партидата не се отклонява от пределната стойност, прага или обявените стойности с повече от 10 %. | Несъответствие с изискванията: в другите случаиOther parameters (including the energy efficiency index) | Compliance: the average results of the lamps in the test batch do not vary from the limit, threshold or declared values by more than 10 %. | Non-compliance: otherwise.
В другите случаи моделът се счита за несъответстващ.Otherwise, the model shall be considered not to comply.
2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА БЪДАТ МАХАНИ ОТ ОСВЕТИТЕЛЯ ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ2.   VERIFICATION PROCEDURE FOR LED MODULES NOT INTENDED TO BE REMOVED FROM THE LUMINAIRE BY THE END-USER
За целите на долуописаните изпитвания органите на държавите членки набавят изпитвателни образци (на светодиодни модули или осветители, според случая) от един и същи модел на един и същи производител, взети по възможност в равни количества от случайно избрани източници. За точки 1, 3 и 5 по-долу, броят на източниците следва, когато е възможно, да бъде най-малко четири. За точка 2 броят на източниците следва да бъде по възможност най-малко четири, освен ако броят на осветителите, необходими за да се набавят чрез изваждане 20 светодиодни модула от същия модел, е по-малък от четири, в който случай броят на източниците е равен на броя на необходимите осветители. За точка 4, ако изпитването на първите два осветителя не бъде преминато, следващите три, подлежащи на изпитване, трябва да бъдат от други три източника, когато това е възможно.For the purposes of the tests described below, Member States’ authorities shall obtain test units of the same model from the same manufacturer (of LED modules or luminaires, as applicable), where possible in equal proportion from randomly selected sources. For points (1), (3) and (5) below, the number of sources shall be at least four where possible. For point (2), the number of sources shall be at least four where possible, unless the number of luminaires necessary to obtain by extraction 20 LED modules of the same model is less than four, in which case the number of sources is equal to the number of luminaires needed. For point (4), if the test on the first two luminaires fails, the next three to be tested shall come from three other sources where possible.
Органите на държавите членки следва да прилагат следната процедура в последователността, посочена по-долу, докато се достигне до заключение относно съответствието на модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и), или бъде заключено, че изпитването не може да бъде проведено. „Осветител тяло“ се отнася за осветителя, съдържащ светодиодните модули, а „изпитване“ се отнася за процедурата, описана в част 1 на настоящото приложение, с изключение на точка 4. Ако в досието с техническа документация се разрешава изпитване както съгласно точка 1, така и съгласно точка 2, органите могат да изберат най-подходящия метод.Member States’ authorities shall apply the following procedure in the order given below, until a conclusion regarding the compliance of model(s) of the LED module(s) is reached, or they conclude that testing cannot be performed. ‘Luminaire’ refers to the luminaire containing the LED modules, and ‘test’ refers to the procedure described in part 1 of this Annex, except in point (4). If testing according to both points (1) and (2) is allowed in the technical documentation file, the authorities may choose the most appropriate method.
(1) | Ако в досието с техническа документация на осветителя се предвижда изпитване на целия осветител като лампа, органите изпитват 20 осветителя като лампи. Ако моделът на осветителя се счита за съответстващ, за модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и) се счита, че съответстват на изискванията, определени в настоящия регламент. Ако моделът на осветителя се счита за несъответстващ, за модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и) също се счита, че не са съответстващи.(1) | If the technical documentation file of the luminaire provides for testing the whole luminaire as a lamp, the authorities shall test 20 luminaires as lamps. If the model of the luminaire is considered to comply, the model(s) of the LED module(s) shall be considered to comply with the requirements laid down in this Regulation. If the model of the luminaire is considered not to comply, the model(s) of the LED module(s) shall be considered not to comply either.
(2) | В противен случай, ако досието с техническа документация на осветителя дава възможност за отстраняване на светодиодния(ите) модул(и) за изпитването, органите следва да набавят достатъчно осветители, за да се получат 20 образеца за всеки модел вграден светодиоден модул. Те следват указанията на досието с техническа документация за демонтиране на осветителите и изпитват всеки модел светодиоден модул отделно. Заключението относно съответствието на модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и) трябва да произтича от изпитването(ията).(2) | Otherwise, if the technical documentation file of the luminaire allows for the removal of the LED module(s) for testing, the authorities shall obtain enough luminaires to obtain 20 copies of each incorporated LED module model. They shall follow the instructions of the technical documentation file to dismantle the luminaires and test each LED module model separately. The conclusion regarding the compliance of the model(s) of the LED module(s) shall follow from the test(s).
(3) | В противен случай, ако според досието с техническата документация на осветителя производителят на осветителя е набавил вградения(ите) светодиоден(ни) модул(и) като отделен(ни) продукт(и) с маркировка „CE“ от пазара на Съюза, органите набавят за изпитване 20 образеца от всеки модел на светодиоден модул от пазара на Съюза и изпитват всеки модел на светодиоден модул отделно. Заключението относно съответствието на модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и) трябва да произтича от изпитването(ията). Ако моделът(ите) вече не е(са) на разположение на пазара на Съюза, надзор на пазара не може да бъде извършен.(3) | Otherwise, if according to the technical documentation file of the luminaire, the luminaire manufacturer obtained the incorporated LED module(s) as individual CE marked product(s) from the Union market, the authorities shall obtain 20 copies of each LED module model from the Union market for testing and test each LED module model separately. The conclusion regarding the compliance of the model(s) of the LED module(s) shall follow from the test(s). If the model(s) are not available any more on the Union market, market surveillance cannot be performed.
(4) | В противен случай, ако производителят на осветителя не е набавил вградения(ите) светодиоден(ни) модул(и) като отделни продукти с маркировка „CE“ от пазара на Съюза, органите изискват от производителя на осветителя да предостави копие на данните от първоначалното изпитване на светодиодния(ите) модул(и), показваща, че светодиодния(ите) модул(и) са в съответствие с изискванията, приложими за: | — | всички светодиодни модули от таблица 5 на настоящия регламент; | — | ако са насочени светодиодни модули — от таблици 1 и 2 на настоящия регламент; | — | ако са ненасочени светодиодни модули — от таблици 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 244/2009. | Ако според данните от изпитването някой от моделите светодиоден(ни) модул(и) в осветителя не са в съответствие с изискванията, моделът(ите) светодиоден(ни) модул(и) се счита(т) за несъответстващ(и) на изискванията. | В противен случай органите разглобяват единичен осветител, за да проверят дали светодиодния(ите) модул(и) в осветителя е(са) от същия тип, както е описано в данните от изпитването. Ако някой от тях е различен или не може да бъде идентифициран, моделът(ите) светодиоден(ни) модул(и) се счита(т) за несъответстващ(и) на изискванията. | В противен случай, по отношение на изискванията за циклите на комутация, преждевременно излизане от строя, времето за пускане и времето за загряване от таблица 5, се изпитва друг осветител, който работи при номинални условия. По време на работата на осветителя с номинални стойности, температурата на светодиодния(ите) модул(и) трябва да се изпита и по отношение на определените пределни стойности. Ако резултатите от изпитванията (различни от преждевременно излизане от строя) се отклоняват от пределните стойности с повече от 10 % или осветителят е излязъл от строя преждевременно, се изпитват още три осветителя. Ако средните стойности от резултатите от последващите три изпитвания (различни от тези, свързани с преждевременно излизане от строя и с работната температура) не се отклоняват от пределните стойности с повече от 10 %, никой от осветителите не е излязъл от строя преждевременно, и работната температура (в °C) е в рамките на 10 % от определените граници и при трите изпитвания, се счита, че светодиодният(ите) модул(и) съответства(т) на изискванията. В противен случай се счита, че не съответстват.(4) | Otherwise, if the luminaire manufacturer did not obtain the incorporated LED module(s) as individual CE marked products from the Union market, the authorities shall request the luminaire manufacturer to deliver a copy of the original test data of the LED module(s) showing that the LED module(s) comply with the requirements applicable to: | — | all LED modules in Table 5 of this Regulation, | — | if they are directional LED modules, in Tables 1 and 2 of this Regulation, | — | if they are non-directional LED modules, in Tables 1, 2 and 3 of Regulation (EC) No 244/2009. | If according to the test data, any of the LED module model(s) in the luminaire do not comply with the requirements, the model(s) of the LED module(s) shall be considered not to comply. | Otherwise, the authorities shall dismantle a single luminaire to check that the LED module(s) in the luminaire are the same type as described in the test data. If any of them is different or cannot be identified, the model(s) of the LED module(s) shall be considered not to comply. | Otherwise, the switching cycles, premature failure, starting time and warm-up time requirements of Table 5 shall be tested on another luminaire operated at its rating. During operation of the luminaire at its rated values, the temperature of the LED module(s) shall be also tested against the defined limits. If the results of the tests (other than on premature failure) vary from the limit values by more than 10 %, or the luminaire failed prematurely, three more luminaires shall be tested. If the averages of the results of the subsequent three tests (other than those relating to premature failure and to operating temperature) do not vary from the limit values by more than 10 %, none of the luminaires failed prematurely, and the operating temperature (in °C) is within 10 % of the defined limits in all three of them, the model(s) of the LED module(s) shall be considered to comply with the requirements. Otherwise, they shall be considered not to comply.
(5) | Ако изпитване съгласно точки от 1 до 4 не е възможно, защото в осветителя не могат да бъдат разграничени независимо изпитваеми светодиодни модули, органите изпитват един осветител по отношение на изискванията за циклите на комутация, преждевременното излизане от строя, времето за пускане и времето за загряване от таблица 5. Ако резултатите от изпитванията се отклоняват от пределните стойности с повече от 10 % или осветителят е излязъл от строя преждевременно, се изпитват още три осветителя. Ако средните стойности от резултатите от последващите три изпитвания (различни от тези, свързани с преждевременно излизане от строя) не се отклоняват от пределните стойности с повече от 10 % и нито един от осветителите не е излязъл от строя преждевременно, се счита, че моделът(ите) на светодиодния(ите) модул(и), вграден(и) в осветителя, отговарят на изискванията, формулирани в настоящия регламент. В противен случай се счита, че не съответстват.(5) | If testing according to points (1) to (4) is not possible because no independently testable LED modules can be distinguished in the luminaire, the authorities shall test the switching cycles, premature failure, starting time and warm-up time requirements of Table 5 on a single luminaire. If the results of the tests vary from the limit values by more than 10 %, or the luminaire failed prematurely, three more luminaires shall be tested. If the averages of the results of the subsequent three tests (other than those relating to premature failure) do not vary from the limit values by more than 10 %, and none of the luminaires failed prematurely, the model(s) of the LED module(s) incorporated into the luminaire shall be considered to comply with the requirements laid down in this Regulation. Otherwise, they shall be considered not to comply.
3.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОБОРУДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНО ЗА МОНТИРАНЕ МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА И ЛАМПИТЕ3.   VERIFICATION PROCEDURE FOR EQUIPMENT DESIGNED FOR INSTALLATION BETWEEN THE MAINS AND THE LAMPS
Органите на държавите членки трябва да изпитат едно единствено устройство.Member State authorities shall test one single unit.
Счита се, че оборудването отговаря на изискванията, формулирани в настоящия регламент, ако се установи, че то е съобразено с разпоредбите за съвместимост от точка 2.3 от приложение III, като се прилагат съвременни технически методи и критерии за оценяване на съвместимостта, включително изложените в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз. Ако бъде установена несъвместимост, моделът продължава да се счита за съответстващ, при условие че той удовлетворява изискванията към продуктовата информация от точка 3.3 от приложение III или от член 3.2 от Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012.The equipment shall be considered to comply with the requirements laid down in this Regulation if it is found to comply with the compatibility provisions of point 2.3 of Annex III, applying state-of-the-art methods and criteria for assessing compatibility, including those set out in documents whose reference numbers have been published for that purpose in the Official Journal of the European Union. If non-compatibility is concluded, the model shall still be considered to comply if it fulfils the product information requirements in point 3.3 of Annex III or in Article 3.2 of Delegated Regulation (EU) No 874/2012.
В допълнение към изискванията за съвместимост пусково-регулиращата апаратура се изпитва също така по отношение на изискванията за ефективност от точка 1.2 от приложение III. Изпитването се извършва с една единствена ПРА, а не върху комбинация от няколко ПРА, дори ако моделът е проектиран да използва други ПРА за експлоатацията на лампата(ите) в дадена уредба. Счита се, че моделът отговаря на изискванията, ако резултатите не се отклоняват от пределните стойности с повече от 2,5 %. Ако резултатите се отклоняват от пределните стойности с повече от 2,5 %, се изпитват още три устройства. Счита се, че моделът е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, ако средната стойност на резултатите от последните три изпитвания не се отклоняват от пределните стойности с повече от 2,5 %.In addition to the compatibility requirements, lamp control gear shall also be tested for the efficiency requirements in point 1.2 of Annex III. The test shall be carried out on a single piece of lamp control gear, not on a combination of several pieces of lamp control gear, even if the model is designed to rely on other pieces of lamp control gear to operate the lamp(s) in a given installation. The model shall be considered to comply with the requirements if the results do not vary from the limit values by more than 2,5 %. If the results vary from the limit values by more than 2,5 %, three more units shall be tested. The model shall be considered to comply with the requirements if the average of the results of the subsequent three tests does not vary from the limit values by more than 2,5 %.
В допълнение към изискванията за съвместимост осветители, предназначени за продажба на крайни потребители, се проверяват също така за наличието на лампи в техните опаковки. Счита се, че моделът е съответстващ ако няма лампи или ако наличните лампи са от енергийните класове, изисквани съгласно точка 2.3 от приложение III.In addition to the compatibility requirements, luminaires intended to be marketed to end-users shall also be checked for the presence of lamps in their packaging. The model shall be considered to comply if no lamps are present or if the lamps that are present are of the energy classes required in point 2.3 of Annex III.
В допълнение към изискванията за съвместимост регулаторите на светлинния поток се изпитват с лампи с нажежаема жичка, когато регулаторът е в положението за най-малък светлинен поток. Моделът се счита за съответстващ, ако, когато е монтиран в съответствие с инструкциите на производителя, лампите осигуряват най-малко 1 % от светлинния си поток при максимална мощност.In addition to the compatibility requirements, dimming control devices shall be tested with filament lamps when the control device is in the minimum dimming position. The model shall be considered to comply if, when installed according to the manufacturer’s instructions, the lamps provide at least 1 % of their luminous flux at full load.
Ако моделът не удовлетворява приложимите критерии за съответствие, посочени по-горе, той се счита за несъответстващ.If the model does not fulfil the applicable compliance criteria referred to above, it shall be considered not to comply.
ПРИЛОЖЕНИЕ VANNEX V
Базови стойности за сравнение, споменати в член 6Indicative benchmarks referred to in Article 6
Най-добрата налична технология на пазара към момента на влизане в сила на настоящия регламент, по отношение на екологичните аспекти, които бяха счетени за значими и са количествено определими, е посочена по-долу. Характеристиките, изисквани за определени приложения (като например висок индекс на цветопредаване), могат да не позволяват на продуктите, осигуряващи такива характеристики, да постигат въпросните базови стойности за сравнение.The best available technology on the market, at the time of entry into force of this Regulation, for the environmental aspects that were considered significant and are quantifiable is indicated below. Features required in certain applications (such as high colour rendering) could prevent products offering those features from achieving these benchmarks.
1.   ЕФЕКТИВНОСТ НА НАСОЧЕНИ ЛАМПИ1.   DIRECTIONAL LAMP EFFICIENCY
Най-ефективната лампа беше с индекс за енергийна ефективност 0,16.The most efficient lamp had an energy efficiency index of 0,16.
2.   СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖИВАК В ЛАМПИТЕ2.   LAMP MERCURY CONTENT
Има лампи, които не съдържат живак и са сред най-ефективните в енергийно отношение.There are lamps that contain no mercury and are among the most energy-efficient.
3.   ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРА ЗА ХАЛОГЕННИ ЛАМПИ3.   HALOGEN LAMP CONTROL GEAR EFFICIENCY
Най-ефективната ПРА за халогенни лампи беше с ефективност 0,93.The most efficient halogen lamp control gear had an efficiency of 0,93.