EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32023R1584

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1584 z dne 1. avgusta 2023 o ukrepih za preprečevanje naselitve in širjenja Popillia japonica Newman ter ukrepih za izkoreninjenje in zadrževanje navedenega škodljivega organizma na nekaterih razmejenih območjih ozemlja Unije

C/2023/5008

UL L 194, 2.8.2023, str. 17–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1584/oj

2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1584

z dne 1. avgusta 2023

o ukrepih za preprečevanje naselitve in širjenja Popillia japonica Newman ter ukrepih za izkoreninjenje in zadrževanje navedenega škodljivega organizma na nekaterih razmejenih območjih ozemlja Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 28(1), točke (d), (e), (f), (g), (h) in (i), ter člena 28(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 (2) v delu B Priloge II določa seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere je znano, da so navzoči na ozemlju Unije.

(2)

Popillia japonica Newman (v nadaljnjem besedilu: zadevni škodljivi organizem) je vključen na navedeni seznam, saj je znano, da je navzoč na nekaterih delih ozemlja Unije. Ta škodljivi organizem je polifag, za katerega je bilo sporočeno, da vpliva na več različnih vrst rastlin na ozemlju Unije.

(3)

Rastline, ki so prednostni gostitelji zadevnega škodljivega organizma (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline), bi bilo treba uvrstiti na seznam in zanje bi na napadenih območjih morali veljati nekateri ukrepi za izkoreninjenje ali zadrževanje, kot je ustrezno.

(4)

Zadevni škodljivi organizem je naveden tudi v Prilogi k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/1702 (3) kot prednostni škodljivi organizem.

(5)

Za zagotovitev zgodnjega ugotavljanja navzočnosti in izkoreninjenja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju Unije bi morale države članice izvajati letne preiskave z metodami, ki so v skladu z najnovejšimi znanstvenimi in tehničnimi informacijami. Pasti so pomembna metoda zajetja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju Unije in bi jih bilo treba obsežno uporabljati. Letne preiskave bi morale vključevati vsaj tiste rastline, ki jih zadevni škodljivi organizem najpogosteje napade (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline).

(6)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 mora vsaka država članica za vsak prednostni škodljivi organizem pripraviti in posodabljati načrt izrednih ukrepov. Na podlagi izkušenj iz prejšnjih izbruhov je treba sprejeti posebna pravila za izvajanje člena 25 Uredbe (EU) 2016/2031, da se zagotovi celovit načrt izrednih ukrepov v primeru ugotovitev navzočnosti zadevnega škodljivega organizma v Uniji.

(7)

Za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma in preprečevanje njegovega širjenja po ozemlju Unije bi morale države članice vzpostaviti razmejena območja, ki bi morala zajemati napadeno območje in varovalni pas, z uporabo ukrepov za izkoreninjenje na navedenih območjih. Širina varovalnega pasu bi morala biti vsaj 5 km od meja napadenega območja, ob upoštevanju zmogljivosti širjenja zadevnega škodljivega organizma.

(8)

Vendar se v primerih izoliranih ugotovitev navzočnosti zadevnega škodljivega organizma vzpostavitev razmejenega območja ne bi smela zahtevati, če je zadevni škodljivi organizem takoj izkoreninjen in obstajajo dokazi, da so bile navedene rastline napadene pred vnosom na območje, na katerem je bila ugotovljena navzočnost, ali obstajajo dokazi, da se zadevni škodljivi organizem ni razmnoževal in da se ne pričakuje, da bo ugotovitev navzočnosti privedla do naselitve. To je najprimernejši pristop, če se izvedejo preiskave za potrditev odsotnosti zadevnega škodljivega organizma.

(9)

Na nekaterih območjih na ozemlju Unije zadevnega škodljivega organizma ni več mogoče izkoreniniti. Zadevnim državam članicam bi bilo zato treba dovoliti, da namesto ukrepov za izkoreninjenje uporabijo ukrepe za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma na navedenih območjih. Navedeni ukrepi bi morali zagotoviti skrben pristop k preiskavam in bolj previdnostne ukrepe, zlasti pri opredelitvi velikosti napadenega območja in zadevnega varovalnega pasu. Varovalni pas na razmejenih območjih za zadrževanje bi moral biti širok vsaj 15 km od meja napadenega območja, kar je širše od varovalnega pasu na razmejenih območjih za izkoreninjenje, da se prepreči širjenje zadevnega škodljivega organizma na preostalo ozemlje Unije.

(10)

Države članice bi morale Komisijo in druge države članice uradno obvestiti o vsakem razmejenem območju za zadrževanje, ki ga nameravajo opredeliti ali spremeniti, da bi zagotovile pregled širjenja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju Unije. To je potrebno za pregled te uredbe in za posodabljanje seznama razmejenih območij za zadrževanje.

(11)

Da bi se zagotovila takojšnja uporaba ukrepov za izkoreninjenje in preprečilo nadaljnje širjenje zadevnega škodljivega organizma na preostalo ozemlje Unije, bi bilo treba vsako leto ob najustreznejšem času v letu in dovolj intenzivno izvajati preiskave varovalnih pasov, pri čemer je treba upoštevati možnost pristojnih organov, da nadalje spremljajo rastline na napadenih območjih za zadrževanje.

(12)

Določbe iz te uredbe o načrtih izrednih ukrepov se morajo uporabljati od 1. avgusta 2023, da se državam članicam zagotovi dovolj časa za pripravo vsebine navedenih načrtov.

(13)

Določbe iz te uredbe o izvajanju preiskav na razmejenih območjih na podlagi splošnih smernic Evropske agencije za varnost hrane za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj (4) bi se morali uporabljati od 1. januarja 2025 za preiskave na razmejenih območjih in od 1. januarja 2026 za preiskave ozemlja Unije zunaj razmejenih območij, da imajo pristojni organi dovolj časa za načrtovanje, pripravo zasnove in dodelitev zadostnih sredstev za take preiskave.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa ukrepe za preprečevanje naselitve in širjenja Popillia japonica Newman po ozemlju Unije, ukrepe za njegovo izkoreninjenje, kjer je ugotovljena njegova navzočnost na navedenem ozemlju, ter ukrepe za njegovo zadrževanje, kadar izkoreninjenje ni več mogoče.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„zadevni škodljivi organizem“ pomeni Popillia japonica Newman;

(2)

„gostiteljske rastline“ pomenijo vse rastline za saditev z rastnimi substrati, namenjenimi za vzdrževanje vitalnosti rastlin, razen rastlin v tkivni kulturi in vodnih rastlin;

(3)

„zadevne rastline“ pomenijo rastline za saditev z rastnimi substrati, namenjenimi za vzdrževanje vitalnosti rastlin, razen rastlin v tkivni kulturi in vodnih rastlin iz Priloge I;

(4)

„razmejeno območje za zadrževanje“ pomeni območje iz Priloge II, na katerem zadevnega škodljivega organizma ni mogoče izkoreniniti;

(5)

„informativna karta za preiskavo škodljivega organizma“ pomeni publikacijo Pest survey card on Popillia japonica (Informativna karta za preiskavo škodljivega organizma Popillia japonica(5) Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija);

(6)

„splošne smernice za statistično zanesljive preiskave na podlagi tveganj“ pomenijo publikacijo Agencije General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests (Splošne smernice za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj).

Člen 3

Preiskave ozemlja Unije zunaj razmejenih območij

1.   Pristojni organi izvajajo letne preiskave na podlagi tveganj za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma zunaj razmejenih območij na območjih ozemlja Unije, kjer navzočnost zadevnega škodljivega organizma ni znana, vendar obstaja možnost njegove naselitve, pri čemer upoštevajo informacije iz informativne karte za preiskavo škodljivega organizma.

2.   Zasnova preiskav in shema vzorčenja preiskav sta v skladu s splošnimi smernicami za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj, da se z zadostno stopnjo zaupanja ugotovi nizka stopnja navzočnosti zadevnega škodljivega organizma v zadevni državi članici.

3.   Preiskave se izvajajo:

(a)

na podlagi stopnje fitosanitarnega tveganja;

(b)

na območjih tveganja, in sicer na poljih na prostem, v sadovnjakih/vinogradih, drevesnicah, na javnih površinah, območjih s travo, kot so športna igrišča in igrišča za golf, okolice letališč, pristanišč in železniških postaj, ter v rastlinjakih in vrtnih centrih, zlasti na območjih v bližini osi prometnega omrežja, ki povezujejo območja, kjer je znana navzočnost škodljivega organizma;

(c)

ob ustreznem času v letu glede možnosti za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, pri čemer se upoštevata biologija škodljivega organizma in navzočnost zadevnih rastlin.

4.   Preiskave obsegajo:

(a)

lov s pastmi z uporabo vab za privabljanje zadevnega škodljivega organizma ter

(b)

kadar je primerno, vizualne preglede zadevnih rastlin.

Člen 4

Načrti izrednih ukrepov

1.   Države članice v svojih načrtih izrednih ukrepov poleg elementov iz člena 25(2) Uredbe (EU) 2016/2031 zagotovijo naslednje:

(a)

ukrepe za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma, kot je določeno v členu 9;

(b)

posebne zahteve glede vnosa gostiteljskih rastlin na ozemlje Unije in njihovih premikov po njem, kot so določene v prilogah VII in VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072;

(c)

postopke za identifikacijo lastnikov zasebnih zemljišč, kjer bo treba uporabiti ukrepe v primeru ugotovitve navzočnosti zadevnega škodljivega organizma.

2.   Države članice svoje načrte izrednih ukrepov po potrebi posodobijo vsako leto do 31. decembra.

Člen 5

Vzpostavitev razmejenih območij

1.   Kadar je navzočnost zadevnega škodljivega organizma uradno potrjena, zadevna država članica nemudoma vzpostavi razmejeno območje za namene izkoreninjenja zadevnega škodljivega organizma.

2.   Pristojni organi po uradni potrditvi navzočnosti zadevnega škodljivega organizma in vzpostavitvi razmejenega območja iz odstavka 1 nemudoma določijo stopnjo napadenosti z ustreznimi vizualnimi pregledi in uporabo pasti z vabami za privabljanje zadevnega škodljivega organizma.

3.   Kadar se na podlagi rezultatov preiskav iz člena 7 ali rezultatov poizvedb iz odstavka 2 ugotovi, da je stopnja napadenosti z zadevnim škodljivim organizmom takšna, da onemogoča njegovo izkoreninjenje, pristojni organi Komisijo nemudoma uradno obvestijo o podrobnostih o novem razmejenem območju za zadrževanje, ki ga nameravajo določiti ali spremeniti, da se tako območje vključi na seznam razmejenih območij za zadrževanje iz Priloge II.

4.   Razmejena območja zajemajo naslednje:

(a)

napadeno območje, vključno z območjem, na katerem je bila uradno potrjena navzočnost zadevnega škodljivega organizma, obkroženo z območjem širine najmanj:

(i)

1 km v primeru razmejenega območja za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma;

(ii)

3 km v primeru razmejenega območja za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma ter

(b)

varovalni pas širine najmanj:

(i)

5 km prek meje napadenega območja v primeru razmejenega območja za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma;

(ii)

15 km prek meje napadenega območja v primeru razmejenega območja za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma.

5.   Pri razmejitvi razmejenih območij se upoštevajo znanstvena načela, biologija zadevnega škodljivega organizma, stopnja napadenosti, posebna porazdelitev gostiteljskih rastlin na zadevnem območju in dokazi o naselitvi zadevnega škodljivega organizma.

6.   Če se navzočnost zadevnega škodljivega organizma potrdi zunaj napadenega območja, se sprejmejo ukrepi za izkoreninjenje v skladu s členom 9, razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu pa se ustrezno pregleda in spremeni.

Kadar je navzočnost zadevnega škodljivega organizma v varovalnem pasu razmejenega območja za zadrževanje uradno potrjena, se uporabljata člena 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/2031, dokler pristojni organi ne ocenijo stopnje navedene napadenosti. Če se izkoreninjenje ne šteje za mogoče, se uporablja odstavek 3 tega člena.

7.   Pristojni organi na razmejenih območjih ozaveščajo javnost o nevarnosti zadevnega škodljivega organizma in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njegovega nadaljnjega širjenja zunaj navedenih območij.

Zagotovijo, da so širša javnost in izvajalci poslovnih dejavnosti seznanjeni z razmejitvijo razmejenih območij.

Člen 6

Odstopanja od obveznosti za vzpostavitev razmejenih območij

1.   Z odstopanjem od člena 5(1) se lahko pristojni organi odločijo, da razmejenega območja ne vzpostavijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obstajajo dokazi, da se zadevni škodljivi organizem ni razmnožil, ter

(b)

obstajajo dokazi, da:

(i)

je bil zadevni škodljivi organizem vnesen na območje z rastlinami, na katerih je bil ugotovljen, in da so bile navedene rastline napadene pred vnosom na zadevno območje, ali

(ii)

gre za izolirano ugotovitev, ki naj ne bi privedla do naselitve.

2.   Kadar pristojni organ uporabi odstopanje iz odstavka 1:

(a)

sprejme ukrepe za zagotavljanje takojšnjega izkoreninjenja zadevnega škodljivega organizma, da se izključi možnost njegovega širjenja;

(b)

nemudoma poveča število pasti in pogostost pregledov pasti na tem območju;

(c)

nemudoma okrepi vizualne preglede za ugotavljanje navzočnosti odraslih zadevnih škodljivih organizmov ter ob ustreznih časih pregleda travišča in tla glede navzočnosti ličink zadevnega škodljivega organizma;

(d)

v obdobju, ki zajema vsaj en življenjski cikel zadevnega škodljivega organizma in eno dodatno leto, med obdobjem letenja zadevnega škodljivega organizma redno in intenzivno izvaja preiskave na območju v širini vsaj enega kilometra okrog napadenih rastlin ali kraja, kjer je bila ugotovljena navzočnost zadevnega organizma;

(e)

izsledi izvor napadenosti in v največji možni meri razišče poti, povezane z ugotovitvijo navzočnosti zadevnega škodljivega organizma;

(f)

ozavešča javnost o nevarnosti zadevnega škodljivega organizma ter

(g)

sprejme vse druge ukrepe, ki bi lahko pripomogli k izkoreninjenju zadevnega škodljivega organizma, v skladu z ukrepi za izkoreninjenje iz člena 9.

Člen 7

Letne preiskave na razmejenih območjih

1.   Pristojni organi na razmejenih območjih izvajajo letne preiskave iz člena 19(1) Uredbe (EU) 2016/2031 za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, pri čemer upoštevajo informacije iz informativne karte za preiskavo škodljivega organizma.

2.   Zasnova preiskav je v skladu s splošnimi smernicami za statistično zanesljive preiskave na podlagi tveganj, zasnova preiskav in shema vzorčenja, ki se uporabljata za preiskave ugotavljanja navzočnosti, pa zagotavljata, da se z vsaj 95-odstotno zanesljivostjo ugotovi 1-odstotna stopnja navzočnosti zadevnega škodljivega organizma.

3.   Letne preiskave se izvajajo:

(a)

na napadenih območjih v primeru razmejenih območij za izkoreninjenje;

(b)

v varovalnih pasovih na razmejenih območjih za izkoreninjenje in v varovalnih pasovih na razmejenih območjih za zadrževanje;

(c)

na poljih na prostem, v sadovnjakih/vinogradih, gozdovih, drevesnicah, na zasebnih vrtovih, javnih površinah, območjih s travo, kot so športna igrišča in igrišča za golf, okolice letališč, pristanišč in železniških postaj, ter v rastlinjakih in vrtnih centrih, zlasti na območjih v bližini osi prometnega omrežja, ki povezujejo območja, na katerih navzočnost zadevnega škodljivega organizma ni znana, ter

(d)

ob ustreznem času v letu glede možnosti za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, pri čemer se upoštevata biologija zadevnega škodljivega organizma in navzočnost zadevnih rastlin.

4.   Letne preiskave obsegajo:

(a)

lov s pastmi z uporabo vab za privabljanje zadevnega škodljivega organizma v primeru preiskav, izvedenih na napadenih območjih na razmejenih območjih za izkoreninjenje;

(b)

vizualne preglede zadevnih rastlin;

(c)

vzorčenje in testiranje tal za ugotavljanje navzočnosti ličink zadevnega škodljivega organizma.

Člen 8

Odprava razmejitve

Razmejitev se lahko odpravi, če na podlagi preiskav iz člena 7 navzočnost zadevnega škodljivega organizma na razmejenem območju ni ugotovljena vsaj tri zaporedna leta.

Člen 9

Ukrepi za izkoreninjenje

1.   Pristojni organi na napadenih območjih zagotovijo, da se za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma sprejmejo naslednji ukrepi:

(a)

proti odraslim zadevnim škodljivim organizmom vsaj kombinacija dveh od naslednjih ukrepov:

(i)

sistem masovnega lova s pastmi z uporabo vab, ki zagotavlja uničenje zadevnega škodljivega organizma z ustreznimi metodami;

(ii)

strategija privabljanja in pobijanja;

(iii)

ročno zajetje zadevnega škodljivega organizma, ki zagotavlja uničenje zadevnega škodljivega organizma z ustreznimi metodami;

(iv)

kemično tretiranje rastlin;

(v)

biotično zatiranje škodljivcev (kot so entomopatogene glive ali katero koli drugo učinkovito biotično zatiranje);

(vi)

kateri koli drugi ukrep, za katerega je bilo znanstveno dokazano, da je učinkovit;

(b)

proti ličinkam zadevnega škodljivega organizma vsaj kombinacija dveh od naslednjih ukrepov:

(i)

ustrezno tretiranje tal, kjer so navzoče ličinke zadevnega škodljivega organizma;

(ii)

biotično zatiranje škodljivcev (kot so entomopatogene glive ali entomopatogene nematode ali katero koli drugo učinkovito biotično zatiranje);

(iii)

prepoved namakanja travinja med pojavom odraslih zadevnih škodljivih organizmov iz tal in med njihovim obdobjem letenja;

(iv)

uporaba mehanskega mletja za uničenje ličink v tleh ob ustreznem času v letu;

(v)

lokalno uničenje močno napadenega travinja;

(c)

med obdobjem letenja zadevnega škodljivega organizma:

(i)

posebni ukrepi na letališčih, v pristaniščih in na železniških postajah za zagotovitev, da se zadevni škodljivi organizem ne vnese na zrakoplove, ladje in vlake, na podlagi posebnih postopkov za obvladovanje tveganja, ki so bili pisno sporočeni Komisiji in drugim državam članicam, ter

(ii)

prepoved premikanja netretiranih rastlinskih odpadkov zunaj napadenega območja, razen če se prevažajo v zaprtih vozilih ter se skladiščijo in kompostirajo v zaprtih prostorih zunaj napadenega območja;

(d)

prepoved premikanja zgornje plasti tal in uporabljenih rastnih substratov zunaj napadenega območja, razen če:

(i)

so bili predmet ustreznih ukrepov za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma ali preprečitev napadenosti zadevnih rastlin ali

(ii)

bodo pod nadzorom pristojnih organov globoko zakopani na odlagališču, prevažali pa se bodo v zaprtih vozilih, kar bo zagotovilo, da se zadevni škodljivi organizem ne bo mogel širiti.

2.   Pristojni organi v varovalnih pasovih zagotovijo, da se zgornja plast tal, uporabljeni rastni substrati in netretirani rastlinski odpadki premikajo zunaj varovalnega pasu le, če na njih ni bila ugotovljena navzočnost zadevnega škodljivega organizma.

Člen 10

Ukrepi za zadrževanje

1.   Pristojni organi na napadenih območjih zagotovijo, da se za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma sprejmejo naslednji ukrepi:

(a)

ukrepi za obvladovanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma in preprečevanje nadaljnjega širjenja s celostnim pristopom, vključno z enim ali več od naslednjih ukrepov:

(i)

sistem masovnega lova s pastmi z uporabo vab ali sistem ročnega zajetja, ki zagotavlja uničenje ulovljenih škodljivih organizmov z ustreznimi metodami, ali strategija privabljanja in pobijanja;

(ii)

biotično zatiranje škodljivcev, kot so entomopatogene glive ali entomopatogene nematode;

(iii)

kemično tretiranje rastlin in/ali ustrezno tretiranje tal;

(iv)

uporaba mehanskega mletja za uničenje ličink v tleh ob ustreznem času v letu;

(v)

mehansko uničenje rastlinja na območjih tveganja;

(b)

med obdobjem letenja zadevnega škodljivega organizma:

(i)

posebni ukrepi na letališčih, v pristaniščih in na železniških postajah za zagotovitev, da se zadevni škodljivi organizem ne vnese na zrakoplove, ladje in vlake, na podlagi posebnih postopkov za obvladovanje tveganja, ki so bili pisno sporočeni Komisiji in drugim državam članicam, ter

(ii)

prepoved premikanja netretiranih rastlinskih odpadkov zunaj napadenega območja, razen če se prevažajo v zaprtih vozilih ter se skladiščijo in kompostirajo v zaprtih prostorih zunaj napadenega območja;

(c)

prepoved premikanja zgornje plasti tal in uporabljenih rastnih substratov zunaj napadenega območja, razen če:

(i)

so bili predmet ustreznih ukrepov za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma ali preprečitev napadenosti zadevnih rastlin ali

(ii)

bodo pod nadzorom pristojnih organov globoko zakopani na odlagališču, prevažali pa se bodo v zaprtih vozilih, kar bo zagotovilo, da se zadevni škodljivi organizem ne bo mogel širiti.

2.   Pristojni organi v varovalnih pasovih zagotovijo, da se zgornja plast tal, uporabljeni rastni substrati in netretirani rastlinski odpadki premikajo zunaj varovalnega pasu le, če na njih ni bila ugotovljena navzočnost zadevnega škodljivega organizma.

Člen 11

Poročanje

Države članice vsako leto do 30. aprila Komisiji in drugim državam članicam predložijo:

(a)

poročilo o ukrepih, sprejetih v predhodnem koledarskem letu v skladu s to uredbo, in o rezultatih ukrepov iz členov 5 do 10;

(b)

rezultate preiskav, izvedenih v skladu s členom 3 zunaj razmejenih območij v predhodnem koledarskem letu, z uporabo predlog iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1231 (6);

(c)

rezultate preiskav, izvedenih v skladu s členom 7 na razmejenih območjih v predhodnem koledarskem letu, z uporabo predlog iz Priloge III.

Člen 12

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3(2) se uporablja od 1. januarja 2026.

Člen 4 se uporablja od 1. avgusta 2023.

Člen 7(2) se uporablja od 1. januarja 2025.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (UL L 260, 11.10.2019, str. 8).

(4)  EFSA, General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests (Splošne smernice za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj), 8. september 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

(5)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2019. Pest survey card on Popillia japonica (Informativna karta za preiskavo škodljivega organizma Popillia japonica). Povezane objave EFSA 2019:EN-1568. 22 str. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568.

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1231 z dne 27. avgusta 2020 o obliki in navodilih za letna poročila o rezultatih preiskav ter o obliki večletnih programov preiskav in praktičnih ureditvah iz člena 22 oziroma člena 23 Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 280, 28.8.2020, str. 1).


PRILOGA I

SEZNAM ZADEVNIH RASTLIN

Acer L.

Actinidia Lindley

Aesculus L.

Alcea L.

Alnus Mill.

Althaea L.

Ampelopsis A.Rich. ex Michx.

Aronia Medikus

Artemisia L.

Asparagus Tourn. ex L.

Berchemia Neck. ex DC.

Betula L.

Carpinus L.

Castanea Mill.

Clethra L.

Convolvulus L.

Corylus L.

Crategus L.

Cyperaceae Juss.

Dioscorea L.

Fallopia Lour.

Filipendula Mill.

Fragaria L.

Glycine Willd.

Hibiscus L.

Humulus L.

Hypericum Tourn. ex L.

Juglans L.

Kerria D.C.

Lagerstroemia L.

Lythrum L.

Malus Mill.

Malva Tourn. ex L.

Medicago L.

Melia L.

Morus L.

Oenothera L.

Parthenocissus Planch.

Persicaria (L.) Mill.

Phaseolus L.

Platanus L.

Poaceae Barnhart

Populus L.

Prunus L.

Pteridium Gled. ex Scop.

Pyrus L.

Quercus L.

Reynoutria Houtt.

Rheum L.

Ribes L.

Robinia L.

Rosa L.

Rubus L.

Rumex L.

Salix L.

Sassafras L. ex Nees

Smilax L.

Solanum L.

Sorbus L.

Tilia L.

Toxicodendron Mill.

Trifolium Tourn. ex L.

Ulmus L.

Urtica L.

Vaccinium L.

Vitis L.

Wisteria Nutt.

Zelkova Spach


PRILOGA II

SEZNAM RAZMEJENIH OBMOČIJ ZA ZADRŽEVANJE IZ ČLENA 2, TOČKA 4

1.   Italija

Številka/ime razmejenega območja (RO)

Območje RO

Regija

Občine ali druge upravne/geografske razmejitve

1.

Napadeno območje

Lombardija

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Bergamo

Ambivere, Arzago d’Adda, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d’Adda, Calusco d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Curno, Fara Gera d’Adda, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Misano di Gera d’Adda, Mozzo, Ponte San Pietro, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda.

Provincia di Como

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Provincia di Cremona

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capralba, Casaletto Ceredano, Chieve, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Rivolta d’Adda, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

Provincia di Lecco

Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valmadrera, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi

Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Città metropolitana di Milano

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Pavia

Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Colli Verdi, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Corteolona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre d’Isola, Torre de’ Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Provincia di Varese

Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

Piemont

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Alessandria

Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano di Tortona, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti

Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castello di Annone, Chiusano d’Asti, Corsione, Cossombrato, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Refrancore, Robella, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Villa San Secondo.

Provincia di Biella

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Novara

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Città metropolitana di Torino

Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chiaverano, Chivasso, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Gassino Torinese, Ivrea, Leinì, Lessolo, Loranzé, Maglione, Mappano, Mazzé, Mercenasco, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rondissone, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Villareggia, Vische, Volpiano.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.

Provincia di Vercelli

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

Emilia-Romagna

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Piacenza

Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Ziano Piacentino.

Valle d’Aosta

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Aosta

Arnad, Brissogne, Donnas, Montjovet, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Verrès.

Varovalni pas

Lombardia

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Bergamo

Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Antegnate, Arcene, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bracca, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Capizzone, Carobbio degli Angeli, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Covo, Dalmine, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Martinengo, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponteranica, Pradalunga, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Romano di Lombardia, Roncola, Rota d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Sorisole, Spirano, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Torre Pallavicina, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Val Brembilla, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Villa d’Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Provincia di Brescia

Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio.

Provincia di Como

Argegno, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Brienno, Caglio, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Garzeno, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Lasnigo, Magreglio, Menaggio, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sormano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda, Zelbio.

Provincia di Cremona

Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Izano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trigolo.

Provincia di Lecco

Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Taceno, Valgreghentino, Varenna, Vercurago.

Provincia di Lodi

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini.

Provincia di Pavia

Brallo di Pregola, Menconico, Monticelli Pavese, Romagnese, Santa Margherita di Staffora.

Piemont

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Alessandria

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bistagno, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Cassine, Castellania Coppi, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Garbagna, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Stazzano, Strevi, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vignole Borbera, Villalvernia, Visone.

Provincia di Asti

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Quaranti, Revigliasco d’Asti, Roatto, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio.

Provincia di Cuneo

Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Castiglione Tinella, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba.

Città metropolitana di Torino

Agliè, Alpignano, Andezeno, Arignano, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Barbania, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgiallo, Bosconero, Brosso, Busano, Cafasse, Cambiano, Canischio, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chieri, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Corio, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Levone, Lombardore, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Oglianico, Orbassano, Ozegna, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Santena, Strambinello, Torino, Torre Canavese, Traversella, Trofarello, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Vistrorio.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Antrona Schieranco, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca-Castiglione, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Formazza, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Valle Cannobina, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette.

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia.

Emilia-Romagna

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Piacenza

Agazzano, Bettola, Bobbio, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Vigolzone, Zerba.

Valle d’Aosta

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Aosta

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhêmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve.

2.   Portugalska

Številka/ime razmejenega območja (RO)

Območje RO

Regija

1.

Napadeno območje

Azori  (1)


(1)  Varovalni pas ni potreben, saj gre za otoke.


PRILOGA III

PREDLOGI ZA POROČANJE O REZULTATIH LETNIH PREISKAV, IZVEDENIH NA PODLAGI ČLENA 7

DEL A

1.   Predloga za poročanje o rezultatih letnih preiskav

1.

Opis razmejenega območja (RO)

2.

Začetna velikost RO (v ha)

3.

Posodobljena velikost RO (v ha)

4.

Pristop (izkoreninjenje ali zadrževanje)

5.

Območje

6.

Lokacije preiskave

7.

Opredeljena območja tveganja

8.

Pregledana območja tveganja

9.

Rastlinski material / primarni proizvod

10.

Seznam gostiteljskih rastlinskih vrst

11.

Časovni razpored

12.

Podrobnosti preiskav

13.

Število analiziranih simptomatskih vzorcev:

i:

Skupaj

ii:

Pozitivno

iii:

Negativno

iv:

Nedoločeno

14.

Število analiziranih asimptomatskih vzorcev:

i:

Skupaj

ii:

Pozitivno

iii:

Negativno

iv:

Nedoločeno

15.

Številka uradnega obvestila sporočenih izbruhov, kot je ustrezno, v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1715

16.

Opombe

A)

Število vizualnih pregledov

B)

Skupno število odvzetih vzorcev

C)

Vrsta pasti (ali drugih alternativnih metod (npr. entomološke mreže))

D)

Število pasti (ali drugih metod zajetja)

E)

Število lokacij s pastmi, kadar se razlikuje od podatkov v stolpcu (D)

F)

Vrsta testov (mikroskopska identifikacija, PCR, ELISA itd.)

G)

Skupno število testov

H)

Drugi ukrepi (npr. psi sledniki, droni, helikopterji, kampanje ozaveščanja itd.)

Ime

Datum vzpostavitve

Opis

Število

I)

Število drugih ukrepov

Številka

Datum

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Navodila za izpolnjevanje predloge

Če izpolnite to predlogo, se predloga v delu B te priloge ne izpolni.

Za stolpec 1: Navedite ime geografskega območja, številko izbruha ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo tega razmejenega območja (RO), in datum, ko je bilo to območje vzpostavljeno.

Za stolpec 2: Navedite velikost RO pred začetkom preiskave.

Za stolpec 3: Navedite velikost RO po preiskavi.

Za stolpec 4: Navedite pristop: izkoreninjenje ali zadrževanje. Vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno glede na število RO in pristope, ki se nanašajo na ta območja.

Za stolpec 5: Navedite območje RO, na katerem je bila izvedena preiskava, in vključite toliko ločenih vrstic, kolikor je potrebno: napadeno območje (NO) ali varovalni pas (VP), in sicer v ločenih vrsticah. Kadar je to ustrezno, navedite NO, na katerem je bila izvedena preiskava (npr. zadnjih 20 km ob VP, v okolici drevesnic itn.), v ločenih vrsticah.

Za stolpec 6: Navedite število in opis lokacij preiskav – za opis izberite enega od spodnjih vnosov:

1.

na prostem (pridelovalna površina): 1.1 polje (orno zemljišče, pašnik); 1.2 sadovnjak/vinograd; 1.3 drevesnica; 1.4 gozd;

2.

na prostem (drugo): 2.1 zasebni vrt; 2.2 javne površine; 2.3 ohranitveno območje; 2.4 prosto rastoče rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja; 2.5 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija, mokrišče, namakalno in kanalizacijsko omrežje itd.);

3.

fizično zaprti pogoji: 3.1 rastlinjak; 3.2 zasebna lokacija, ki ni rastlinjak; 3.3 javna površina, ki ni rastlinjak; 3.4 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija).

Za stolpec 7: Navedite območja tveganja, določena na podlagi biologije škodljivega organizma, navzočnosti gostiteljskih rastlin, ekoloških in podnebnih razmer ter tveganih lokacij.

Za stolpec 8: Navedite območja tveganja, vključena v preiskavo (izberite izmed območij iz stolpca 7).

Za stolpec 9: Navedite rastline, plodove, semena, zemljo, pakirni material, les, stroje, vozila, vodo ali drugo z navedbo konkretnega primera.

Za stolpec 10: Navedite seznam rastlinskih vrst/rodov – uporabite eno vrstico za vsako rastlinsko vrsto/rod.

Za stolpec 11: Navedite mesece leta, v katerem je bila izvedena preiskava.

Za stolpec 12: Navedite podrobnosti preiskave glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso relevantne, to označite z „ni relevantno“.

Za stolpca 13 in 14: Navedite rezultate in po potrebi razpoložljive informacije v ustreznih stolpcih. Nedoločeni vzorci so tisti analizirani vzorci, pri katerih ni bil pridobljen noben rezultat zaradi različnih dejavnikov (npr. pod mejo zaznavnosti, neobdelan, neidentificiran ali star vzorec).

Za stolpec 15: Navedite obvestila o izbruhu za leto, v katerem je bila opravljena preiskava za ugotovitve v VP. Številke obvestila o izbruhu ni treba navesti, če se je pristojni organ odločil, da gre pri ugotovitvi za enega od primerov iz člena 14(2), člena 15(2) ali člena 16 Uredbe (EU) 2016/2031. V tem primeru razlog, zakaj niste predložili teh informacij, navedite v stolpcu 16 („Opombe“).

DEL B

1.   Predloga za poročanje o rezultatih letnih preiskav na statistični podlagi

1.

Opis razmejenega območja (RO)

2.

Začetna velikost RO (v ha)

3.

Posodobljena velikost RO (v ha)

4.

Pristop

5.

Območje

6.

Lokacije preiskave

7.

Časovni razpored

A.

Opredelitev preiskave (vhodni parametri za RiBESS+)

B.

Napor vzorčenja

C.

Rezultati preiskave

25.

Opombe

8.

Ciljna populacija

9.

Epidemiološke enote

10.

Metode za ugotavljanje navzočnosti

11.

Učinkovitost vzorčenja

12.

Občutljivost metode

13.

Dejavniki tveganja (aktivnosti, lokacije in območja)

14.

Št. pregledanih epidemioloških enot

15.

Št. vizualnih pregledov

16.

Št. vzorcev

17.

Št. pasti

18.

Št. lokacij s pastmi

19.

Št. testov

20.

Št. drugih ukrepov

21.

Rezultati

22.

Številka uradnega obvestila sporočenih izbruhov, kot je ustrezno, v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1715

23.

Dosežena stopnja zaupanja

24.

Privzeta prevalenca

Ime

Datum vzpostavitve

Opis

Število

Gostiteljska vrsta

Površina (v ha ali drugi bolj ustrezni enoti)

Enote pregleda

Opis

Enote

Vizualni pregledi

Lov s pastmi

Testiranje

Druge metode

Dejavnik tveganja

Stopnje tveganja

Št. lokacij

Relativna tveganja

Delež gostiteljske populacije

Pozitivno

Negativno

Nedoločeno

Število

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Navodila za izpolnjevanje predloge

Pojasnite osnovne predpostavke za obliko preiskave za posamezni škodljivi organizem. Povzemite in utemeljite:

ciljne populacije, epidemiološko enoto in enote pregleda;

metodo za ugotavljanje navzočnosti in občutljivost metode;

dejavnike tveganja, pri čemer navedite stopnje tveganja in ustrezna relativna tveganja ter deleže populacije gostiteljskih rastlin.

Za stolpec 1: Navedite ime geografskega območja, številko izbruha ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo tega razmejenega območja (RO), in datum, ko je bilo to območje vzpostavljeno.

Za stolpec 2: Navedite velikost RO pred začetkom preiskave.

Za stolpec 3: Navedite velikost RO po preiskavi.

Za stolpec 4: Navedite pristop: izkoreninjenje ali zadrževanje. Vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno glede na število RO za posamezni škodljivi organizem in pristope, ki se nanašajo na ta območja.

Za stolpec 5: Navedite območje RO, na katerem je bila izvedena preiskava, in vključite toliko ločenih vrstic, kolikor je potrebno: napadeno območje (NO) ali varovalni pas (VP), in sicer v ločenih vrsticah. Kadar je to ustrezno, navedite NO, na katerem je bila izvedena preiskava (npr. zadnjih 20 km ob VP, v okolici drevesnic itn.), v ločenih vrsticah.

Za stolpec 6: Navedite število in opis lokacij preiskav – za opis izberite enega od spodnjih vnosov:

1.

na prostem (pridelovalna površina): 1.1 polje (orno zemljišče, pašnik); 1.2 sadovnjak/vinograd; 1.3 drevesnica; 1.4 gozd;

2.

na prostem (drugo): 2.1 zasebni vrtovi; 2.2 javne površine; 2.3 ohranitveno območje; 2.4 prosto rastoče rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja; 2.5 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija, mokrišče, namakalno in kanalizacijsko omrežje itd.);

3.

fizično zaprti pogoji: 3.1 rastlinjak; 3.2 zasebna lokacija, ki ni rastlinjak; 3.3 javna površina, ki ni rastlinjak; 3.4 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija).

Za stolpec 7: Navedite mesece leta, v katerih so bile izvedene preiskave.

Za stolpec 8: Navedite izbrano ciljno populacijo, pri čemer ustrezno navedite seznam gostiteljskih vrst/rodov in zajeto območje. Ciljna populacija je opredeljena kot sklop enot pregleda. Njena velikost je v primeru kmetijskih območij običajno določena v hektarjih, lahko pa tudi kot partije, polja, rastlinjaki itd. Izbiro utemeljite v osnovnih predpostavkah. Navedite enote pregleda, vključene v preiskavo. „Enota pregleda“ pomeni rastline, dele rastlin, primarne proizvode, material, vektorje škodljivih organizmov, ki so bili pregledani za identifikacijo in ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov.

Za stolpec 9: Navedite epidemiološke enote, vključene v preiskavo, vključno z opisom in mersko enoto. „Epidemiološka enota“ pomeni homogeno območje, na katerem bi v primeru navzočnosti škodljivega organizma interakcija med škodljivim organizmom, gostiteljskimi rastlinami ter abiotskimi in biotskimi dejavniki in pogoji privedla do iste epidemiologije. Epidemiološke enote so del ciljne populacije, ki so z vidika epidemiologije homogene in vključujejo vsaj eno gostiteljsko rastlino. V nekaterih primerih se lahko celotna gostiteljska populacija v regiji/na območju/v državi opredeli kot epidemiološka enota. Lahko gre za regije skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS), urbana območja, gozdove, vrtove vrtnic, kmetije ali hektarje. Izbira epidemioloških enot mora biti utemeljena z osnovnimi predpostavkami.

Za stolpec 10: Navedite metode, uporabljene pri preiskavi, vključno s številom aktivnosti v posameznem primeru, glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso na voljo, to označite z „ni na voljo“.

Za stolpec 11: Navedite oceno učinkovitosti vzorčenja. Učinkovitost vzorčenja pomeni verjetnost izbire okuženih delov rastline pri okuženi rastlini. Za vektorje učinkovitost metode pomeni zajetje pozitivnega vektorja, kadar je ta prisoten na območju preiskave. Za tla pomeni izbiro vzorca tal, ki vsebuje škodljivi organizem, kadar je ta prisoten na območju preiskave.

Za stolpec 12: „Občutljivost metode“ pomeni verjetnost, da se pri uporabi metode pravilno ugotovi navzočnost škodljivega organizma. Občutljivost metode je določena kot verjetnost, da je rezultat testiranja resnično pozitivnega gostitelja pozitiven. Je zmnožek učinkovitosti vzorčenja (tj. verjetnosti izbire okuženih delov rastline pri okuženi rastlini) in diagnostične občutljivosti (označene kot vizualni pregled in/ali laboratorijski test, uporabljen v postopku identifikacije).

Za stolpec 13: Navedite dejavnike tveganja v različnih vrsticah, pri čemer vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno. Za vsak dejavnik tveganja navedite stopnjo tveganja in ustrezno relativno tveganje ter delež gostiteljske populacije.

Za stolpec B: Navedite podrobnosti preiskave glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso relevantne, to označite z „ni relevantno“. Informacije, ki jih je treba navesti v teh stolpcih, so povezane z informacijami v stolpcu 10 „Metode za ugotavljanje navzočnosti“.

Za stolpec 18: Navedite število lokacij s pastmi, če se to število razlikuje od števila pasti (stolpec 17) (npr. ista past se uporablja na različnih mestih).

Za stolpec 21: Navedite število pozitivnih, negativnih ali nedoločenih vzorcev. Nedoločeni vzorci so tisti analizirani vzorci, pri katerih ni bil pridobljen noben rezultat zaradi različnih dejavnikov (npr. pod mejo zaznavnosti, neobdelan, neidentificiran ali star vzorec).

Za stolpec 22: Navedite obvestila o izbruhu za leto, v katerem je bila izvedena preiskava. Številke obvestila o izbruhu ni treba navesti, če se je pristojni organ odločil, da gre pri ugotovitvi za enega od primerov iz člena 14(2), člena 15(2) ali člena 16 Uredbe (EU) 2016/2031. V tem primeru razlog, zakaj niste predložili teh informacij, navedite v stolpcu 25 („Opombe“).

Za stolpec 23: Navedite občutljivost preiskave, kot je opredeljena v mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe (ISPM) 31. Ta vrednost dosežene stopnje zaupanja za odsotnost škodljivega organizma se izračuna na podlagi opravljenih pregledov (in/ali vzorcev) glede na občutljivost metode in privzeto prevalenco.

Za stolpec 24: Navedite privzeto prevalenco na podlagi ocene verjetne dejanske prevalence škodljivega organizma na terenu pred preiskavo. Privzeta prevalenca je določena kot cilj preiskave in ustreza kompromisu, ki ga odgovorni za obvladovanje tveganja sprejmejo med tveganjem navzočnosti škodljivega organizma in razpoložljivimi sredstvi za preiskavo. Za preiskavo ugotavljanja navzočnosti je običajno določena vrednost 1 %.


Na vrh