EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0079

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/79 z dne 19. januarja 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede beleženja, pošiljanja in predstavitve podatkov o izvajanju na operativni ravni

C/2022/166

UL L 13, 20.1.2022, str. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/79/oj

20.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/79

z dne 19. januarja 2022

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede beleženja, pošiljanja in predstavitve podatkov o izvajanju na operativni ravni

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (1) in zlasti člena 46(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 46(3) Uredbe (EU) 2021/1139 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPRA) določa okvir za deljeno upravljanje, saj od organov upravljanja držav članic zahteva, da Komisiji zagotovijo ustrezne podatke o izvajanju na operativni ravni. Ti podatki bi morali vključevati glavne značilnosti vsakega upravičenca in vsake operacije, ki prejemajo podporo iz ESPRA v okviru deljenega upravljanja. Ta zahteva dopolnjuje zahtevo iz člena 42 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (2) o pošiljanju kumulativnih podatkov za posamezen program.

(2)

Za zagotovitev doslednosti in popolnosti podatkov tako za organe upravljanja kot za Komisijo je treba določiti enotno obliko ter skupne tehnične specifikacije in pravila za predstavitev navedenih podatkov.

(3)

Ukrepi iz te uredbe bi se morali začeti uporabljati takoj, da se olajša dosledno beleženje podatkov od začetka izvajanja programa.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za beleženje, pošiljanje in predstavitev podatkov o izvajanju na operativni ravni iz člena 46(3) Uredbe (EU) 2021/1139 (v nadaljnjem besedilu: podatki o izvajanju).

Člen 2

Beleženje in pošiljanje podatkov o izvajanju

Organi upravljanja beležijo in Komisiji zagotovijo podatke o izvajanju za vsako operacijo, ki prejme podporo v okviru deljenega upravljanja, v obliki iz Priloge I.

Člen 3

Predstavitev podatkov

Organi upravljanja predložijo podatke o izvajanju iz člena 2 v skladu s specifikacijami iz preglednic iz Priloge II.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 247, 13.7.2021, str. 1

(2)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).


PRILOGA I

OBLIKA ZA POŠILJANJE PODATKOV

Preglednica 1

Opis operacije

Polje

Vsebina polja

Vrsta polja

Dolžina polja

Oblika shranjevanja

Opomba

Povezava s Prilogo VII k uredbi o skupnih določbah

01

CCI

besedilo

15

 

Številka enotne identifikacijske kode programa.

Se ne uporablja za neposredno in posredno upravljanje.

 

02

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

besedilo

255

 

Obvezna za vse operacije, ki prejemajo podporo iz ESPRA.

Preglednica 1, polje 13. Preglednica 4, polje 6.

Preglednica 5, polji 11, 12.

03

opis operacije

besedilo

255

 

Obvezen za vse operacije, ki prejemajo podporo iz ESPRA.

 

04

identifikacijska številka CFR

dolgo besedilo

63 999

 

Kadar je ustrezno.

Identifikacijska številka CFR v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/218 (1);

eno plovilo na operacijo: številka CFR;

več kot eno plovilo na operacijo: številke CFR v obliki vrednosti, ločenih z ločilom (CSV). Kot ločevalno ločilo se uporablja podpičje „;“.

Brez presledkov in narekovajev.

 

05

sektor, h kateremu prispeva operacija

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 1 Priloge II.

Izbere se lahko samo ena možnost.

 

06

specifični cilj

besedilo

5

 

Za deljeno upravljanje: glej nomenklaturo v Prilogi II uredbe o ESPRA.

Za neposredno in posredno upravljanje: glej nomenklaturo v delovnem programu, sprejetem v skladu s členom 10 uredbe o ESPRA.

 

07

koda NUTS

besedilo

5

 

Samo različice NUTS, veljavne v programskem obdobju, tj. klasifikacija NUTS iz leta 2021 ali poznejša. Glej Delegirano uredbo Komisije 2019/1755 z dne 8. avgusta 2019 ali https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background.

Brez presledkov. Privzeta NUTS 3 oziroma NUTS 2 na nacionalni ravni, kot je ustrezno, če se operacija nanaša na večjo regijo ali celotno državo članico. „TCX1“ za operacije v tretjih državah.

 

08

ime upravičenca

besedilo

255

 

 

 

09

koda upravičenca

besedilo

250

 

Edinstvena koda.

Za deljeno upravljanje: na podlagi nacionalnega sistema za vloge.

 

10

vrsta upravičenca

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 2 Priloge II.

Izbere se lahko samo ena možnost.

 

11

spol upravičenca / fizične osebe

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 3 Priloge II.

Izbere se lahko samo ena možnost.

 

12

število oseb, ki so v operacijo neposredno vključene

število

 

dolgo celo število

Razen pogodbenikov in ljudi/zaposlenih, ki ne sodelujejo neposredno pri operaciji.

 

13

število partnerjev, ki so vključeni v operacijo

število

 

dolgo celo število

 

 

14

glavni partner

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 

15

podatek o tem, ali je operacija povezana z morskim ribolovom ali ribolovom v celinskih vodah ali z obema

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 5 Priloge II.

 

16

stanje napredka operacije

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 6 Priloge II.

Preglednica 1, polje 13. Preglednica 4, polje 6. Preglednica 5, polji 11, 12.

Preglednica 9, polja 11, 12, 13, 14.

17

skupni upravičeni stroški (EUR)

število

 

število z dvojno natančnostjo

Brez oznake valute.

 

18

skupni upravičeni javni stroški (EUR)

število

 

število z dvojno natančnostjo

Brez oznake valute.

Preglednica 1, polje 8.

Preglednica 4, polje 4.

19

podpora iz ESPRA (EUR)

število

 

število z dvojno natančnostjo

Brez oznake valute.

Preglednica 1, polje 9.

20

datum odobritve vloge za podporo

datum

 

dd/mm/llll

 

 

21

skupni upravičeni izdatki (EUR)

število

 

število z dvojno natančnostjo

Brez oznake valute.

 

22

skupni upravičeni javni izdatki (EUR)

število

 

število z dvojno natančnostjo

Brez oznake valute.

Preglednica 1, polje 11.

Preglednica 4, polje 5.

23

upravičeni odhodki ESPRA (EUR)

število

 

število z dvojno natančnostjo

Brez oznake valute.

 

24

datum končnega plačila upravičencu

datum

 

dd/mm/llll

 

 

25

vrsta intervencije

besedilo

2

 

Za deljeno upravljanje: glej kode v Prilogi IV uredbe o ESPRA.

Za neposredno in posredno upravljanje: glej kode v preglednici 9 Priloge II.

Preglednica 4, polje 3.

26

vrsta operacije

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 7 Priloge II.

 

27

povečanje bruto tonaže ribiškega plovila v skladu s členom [19(3)] uredbe o ESPRA

število

 

število z dvojno natančnostjo

Količina dodatne BT.

Ostane prazno, če operacija ni povezana s členom [19(3)].

 

28

opis segmenta flote za polje 27

besedilo

255

 

Če je to ustrezno, opis segmenta/segmentov flote, od koder izvira bruto tonaža, dodeljena plovilu, ki ima koristi od operacije, kot je naveden v letnem poročilu, predvidenem v členu 22(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v skladu s smernicami Komisije COM(2014) 545.

 

29

operacija, ki zadeva mali priobalni ribolov

besedilo

2

 

Dovoljena je samo 01 ali 02.

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 

30

operacija, ki zadeva obveznost iztovarjanja

besedilo

2

 

Dovoljena je samo 01 ali 02.

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 

31

operacija, ki zadeva podnebne spremembe

besedilo

2

 

Dovoljena je samo 01 ali 02.

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 

32

operacija, ki zadeva nediskriminacijo

besedilo

2

 

Dovoljena je samo 01 ali 02.

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 

33

operacija, ki zadeva enakost spolov

besedilo

2

 

Dovoljena je samo 01 ali 02.

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 

34

operacija, ki zadeva pravice invalidov

besedilo

2

 

Dovoljena je samo 01 ali 02.

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 

35

oblika podpore

besedilo

2

 

Glej kodo v preglednici 8 Priloge II.

Izbere se lahko samo ena možnost.

 

36

Ali je upravičenec prej prejel podporo ESPR/EMFAF?

besedilo

2

 

Dovoljena je samo 01 ali 02.

Glej kodo v preglednici 4 Priloge II.

 


Preglednica 2

Kazalniki, ki se uporabljajo za operacijo

Polje

Vsebina polja

Vrsta

Dolžina

Oblika

Opomba

Povezava s Prilogo VII k uredbi o skupnih določbah

1

CCI

besedilo

15

 

Povezava s preglednico I (glavna značilnost).

 

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

besedilo

255

 

Povezava s preglednico I (glavna značilnost).

Preglednica 1, polje 13. Preglednica 4, polje 6.

Preglednica 5, polji 11, 12.

37

koda(-e) skupnega(-ih) kazalnika(-ov) rezultatov, ki se uporablja(-jo) za operacijo (toliko vrstic, kot je ustrezno)

besedilo

6

 

Glej kode v preglednici 10 Priloge II.

Preglednica 9, polje 5.

38

izhodiščna vrednost

število

 

število z dvojno natančnostjo

 

Preglednica 9, polji 11, 13.

39

okvirni rezultat, ki ga pričakuje upravičenec (ena vrstica na kazalnik)

število

 

število z dvojno natančnostjo

 

Preglednica 9, polje 12.

40

naknadni rezultat (ena vrstica na kazalnik)

število

 

število z dvojno natančnostjo

Vrednost, dobljena po zaključku projekta.

Preglednica 9, polje 14.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L 34, 9.2.2017, str. 9).


PRILOGA II

PREDSTAVITEV PODATKOV O IZVAJANJU

Preglednica 1

Sektor, h kateremu prispeva operacija (Priloga I, preglednica 1, polje 5)

Koda

Opis

01

ribištvo

02

akvakultura

03

predelava

04

turizem

05

okolje

06

pomorski sektor (razen ribištva in akvakulture)

07

povezani/večsektorski

08

drugo


Preglednica 2

Vrsta upravičenca  (1) (Priloga I, preglednica 1, polje 10)

Koda

Opis

01

OP – organizacija proizvajalcev

02

ZOP – združenje organizacij proizvajalcev

03

MPO – medpanožna organizacija

04

zasebno podjetje – mikro

05

zasebno podjetje – mala ali srednja podjetja (MSP)

06

zasebno podjetje – veliko

07

javni organ

08

raziskovalni center / univerza / znanstveniki

09

nevladna organizacija (NVO) / združenje

10

izobraževalna ustanova

11

LAS – lokalna akcijska skupina

12

subjekt, ki ni pravna oseba

13

mednarodna organizacija

14

organi in agencije Komisije

15

fizične osebe

16

drugo


Preglednica 3

Spol upravičenca / fizične osebe (Priloga I, preglednica 1, polje 11)

Koda

Opis

01

fizična oseba – moški

02

fizična oseba – ženska

03

fizična oseba – spol neopredeljen

04

več kot ena fizična oseba, družina

05

več kot ena fizična oseba, večinoma moški

06

več kot ena fizična oseba, večinoma ženske

07

ni relevantno (v primeru pravnih oseb)


Preglednica 4

Kode za polja da/ne (Priloga I, preglednica 1, polja 29–34 in 36)

Koda

Opis

01

da

02

ne


Preglednica 5

Podatek o tem, ali je operacija povezana z morskim ribolovom ali ribolovom v celinskih vodah ali z obema (Priloga I, preglednica 1, polje 15)

Koda

Opis

01

morski ribolov

02

ribolov v celinskih vodah

03

oboje

04

ni relevantno


Preglednica 6

Stanje napredka operacije (Priloga I, preglednica 1, polje 16)

Koda

Opis

00

izbrana operacija

01

operacija prekinjena / opuščena, potem ko je bila delno izvedena

02

operacija se izvaja

03

operacija je v celoti izvedena (vendar vsi njeni stroški niso bili nujno plačani upravičencu)

04

operacija zaključena


Preglednica 7

Vrsta operacije (Priloga I, preglednica 1, polje 26)

Koda

Opis

01

naložbe v zmanjšanje porabe energije in energijsko učinkovitost

02

naložbe v sisteme za energijo iz obnovljivih virov

03

naložbe v proizvodno opremo na krovu

04

naložbe na krovu za izboljšanje navigacije ali krmiljenja motorja

05

Naložbe v fizično infrastrukturo v obstoječih ribiških pristaniščih oziroma v novih ali obstoječih krajih iztovarjanja

06

prvi nakup ribiškega plovila

07

naložbe v izboljšanje sledljivosti

08

priprava in izvajanje načrtov proizvodnje in trženja s strani organizacij proizvajalcev

09

tržne dejavnosti

10

svetovalne storitve

11

naložbe v podporo razvoju podjetij (razvoj strategije, upravljanje, oprema)

12

druge operacije za diverzifikacijo poslovanja, ki ne vključujejo ribištva, akvakulture ali inovacij

13

sistemi zavarovanja

14

usposabljanje za izboljšanje znanj in spretnosti ter razvoj človeškega kapitala

15

dogodki

16

ozaveščanje, komunikacija s širšo javnostjo

17

krepitev zmogljivosti

18

razvoj inovacij na področju trženja

19

razvoj inovacij postopkov

20

razvoj inovacij proizvodov

21

študije in raziskave

22

izmenjava znanja

23

sodelovanje

24

obnova ekološke kontinuitete rek

25

obnova populacije vodnih vrst

26

zbiranje in/ali odstranjevanje morskih odpadkov

27

okoljske storitve

28

posebne naložbe v izboljšanje vodnih habitatov in biotske raznovrstnosti

29

trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

30

začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

31

nadomestilo

32

produktivne naložbe za trajnostno akvakulturo

33

selektivnost ribolovnega orodja za zmanjšanje nenamernega ulova

34

prilagoditev orodja za zmanjšanje vplivov na habitate

35

selektivnost ribolovnega orodja v zvezi z ogroženimi, prizadetimi in zaščitenimi vrstami

36

uporaba nenamernega ulova

37

upravljanje in spremljanje območij Natura 2000 („mehke“ operacije)

38

naložbe v obnovo območij Natura 2000

39

upravljanje in spremljanje zaščitenih morskih območij („mehke“ operacije)

40

naložbe v obnovo zaščitenih morskih območij

41

zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja/kontaminacije

42

raba vode in izboljšanje kakovosti vode

43

naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi

44

naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetja

45

usklajevanje opazovanja

46

zbiranje podatkov

47

naložbe v IT – strojna oprema

48

naložbe v IT – programska oprema

49

razvoj in vzdrževanje IT

50

združevanje in razširjanje podatkov

51

inšpekcije

52

naložbe v dobrobit živali

53

kakovost hrane in higienska varnost

54

naložbe v varnostno opremo

55

naložbe v delovne pogoje

56

pilotni projekti

57

družbeno-kulturni razvoj

58

vodenje

59

animacija in krepitev zmogljivosti

60

pripravljalni ukrepi

61

upravljanje

62

pomoč v okviru neposrednega upravljanja

63

vrednotenje

64

drugo (družbeno)

65

drugo (okoljsko)

66

drugo (gospodarsko)


Preglednica 8

Oblika podpore (Priloga I, preglednica 1, polje 35)

Koda

Opis

01

nepovratna sredstva

02

finančni instrumenti

03

kombinacija nepovratnih sredstev in finančnih instrumentov

04

Nagrade

05

sklepanje javnih naročil (neposredno upravljanje)


Preglednica 9

Vrste intervencij za podporo v okviru neposrednega in posrednega upravljanja (Priloga I, preglednica 1, polje 25)

Koda

Opis

17

mednarodno upravljanje oceanov

18

pomorska politika

19

znanstveno mnenje

20

nadzor in izvrševanje

21

prostovoljni prispevki k mednarodnim organizacijam

22

ohranitveni ukrepi

23

svetovalni sveti

24

komunikacija

25

tržne informacije


Preglednica 10

Skupni kazalniki rezultatov (Priloga I, preglednica 2, polje 37)

Koda

Opis

Merska enota

CR01

nova proizvodna zmogljivost

ton/leto

CR02

ohranjena proizvodnja v akvakulturi

ton/leto

CR03

ustanovljena podjetja

število subjektov

CR04

podjetja z večjim prometom

število subjektov

CR05.1

zmanjšana zmogljivost plovil

BT

CR05.2

zmanjšana zmogljivost plovil

kW

CR06

ustvarjena delovna mesta

število oseb

CR07

ohranjena delovna mesta

število oseb

CR08

osebe, ki imajo pri tem koristi

število oseb

CR09.1

površina, na katero se nanašajo operacije, ki prispevajo k dobremu okoljskemu stanju, varovanju, ohranjanju ter obnavljanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov

km2

CR09.2

površina, na katero se nanašajo operacije, ki prispevajo k dobremu okoljskemu stanju, varovanju, ohranjanju ter obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov

km2

CR10

ukrepi, ki prispevajo k dobremu okoljskemu stanju, vključno z obnovo narave, ohranjanjem, varstvom ekosistemov, biotsko raznovrstnostjo, zdravjem in dobrobitjo živali

število ukrepov

CR11

subjekti, ki povečujejo socialno trajnostnost

število subjektov

CR12

učinkovitost sistema za „zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov“

lestvica: visoka, srednja, nizka

CR13

dejavnosti sodelovanja med deležniki

število ukrepov

CR14

omogočene inovacije

število novih proizvodov, storitev, postopkov, poslovnih modelov ali metod

CR15

nameščena ali izboljšana sredstva za nadzor

število sredstev

CR16

subjekti, ki imajo koristi od dejavnosti promocije in informiranja

število subjektov

CR17

subjekti, ki izboljšujejo učinkovitost rabe virov v proizvodnji in/ali predelavi

število subjektov

CR18.1

poraba energije, ki vodi v zmanjšanje emisij CO2

kWh/tono

CR18.2

poraba energije, ki vodi v zmanjšanje emisij CO2

litrov/h

CR19

ukrepi za izboljšanje zmogljivosti upravljanja

število ukrepov

CR20

spodbujene naložbe

EUR

CR21

nabori podatkov in nasveti, ki so na voljo

število

CR22

uporaba podatkovnih in informacijskih platform

število ogledov strani


(1)  Glavni partner, če ima operacija več kot enega upravičenca.


Na vrh