EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0046

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/46 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, kar zadeva opredelitev energetsko učinkovitih tehnologij in specifikacijo elementov metodologije za določitev običajnega ribolovnega napora ribiških plovil

C/2022/73

UL L 9, 14.1.2022, str. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/46/oj

14.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/46

z dne 13. januarja 2022

o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, kar zadeva opredelitev energetsko učinkovitih tehnologij in specifikacijo elementov metodologije za določitev običajnega ribolovnega napora ribiških plovil

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (1) in zlasti člena 18(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) 2021/1139 lahko Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo podpira zamenjavo ali posodobitev glavnega ali pomožnega motorja ribiškega plovila s skupno dolžino največ 24 metrov.

(2)

Podpora iz člena 18 Uredbe (EU) 2021/1139 prispeva k doseganju posebnega cilja povečanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja emisij CO2 z zamenjavo ali posodobitvijo motorjev ribiških plovil, kot je navedeno v členu 14(1), točka (b), Uredbe (EU) 2021/1139.

(3)

Člen 18(5), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2021/1139 se nanaša na energetsko učinkovite tehnologije, ki jih uporablja novi motor, zato je treba opredeliti energetsko učinkovite tehnologije, ki prispevajo k zmanjšanju emisij CO2.

(4)

Člen 18(5), drugi pododstavek, točka (c), Uredbe (EU) 2021/1139 določa, da država članica izmeri, ali novi motor pri običajnem ribolovnem naporu zadevnega plovila oddaja 20 % manj CO2 ali porabi 20 % manj goriva kot zamenjani motor.

(5)

Za namene merjenja, ki ga izvede država članica, je treba določiti, kaj bi bilo treba šteti za „običajen ribolovni napor zadevnega plovila“, ob upoštevanju velike raznolikosti ribiških plovil, njihovih ribolovnih tehnik, potovalnih razdalj in dejavnikov obremenitve, ki se spreminjajo skozi čas ter vplivajo na emisije CO2 in porabo goriva.

(6)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Energetsko učinkovite tehnologije, ki jih uporabljajo novi motorji

Za namene člena 18(5), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2021/1139 se za nove motorje ribiških plovil šteje, da uporabljajo energetsko učinkovite tehnologije, kadar:

(1)

uporabljajo:

(a)

vodik;

(b)

amoniak;

(c)

notranje izgorevanje;

(d)

gorivne celice;

(e)

električno energijo;

(f)

kombinacijo električne energije in izgorevanja (hibrid);

(g)

hibrid na gorivne celice;

(2)

so homologirani v skladu z Uredbo (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

Člen 2

Običajen ribolovni napor ribiških plovil

Za namene člena 18(5), drugi pododstavek, točka (c), Uredbe (EU) 2021/1139 države članice pri odločitvi o tem, kaj se šteje za običajen ribolovni napor ribiškega plovila, za katerega je vložena vloga za podporo, upoštevajo:

(1)

značilnosti in ribolovni vzorec zadevnega ribiškega plovila;

(2)

povprečje desetih reprezentativnih ribolovnih potovanj, izvedenih v treh koledarskih letih pred vložitvijo vloge za podporo, ter

(3)

uporabljene ribolovne tehnike in čas, ki ga je zadevno ribiško plovilo preživelo na morju med reprezentativnimi ribolovnimi potovanji.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 247, 13.7.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES (UL L 252, 16.9.2016, str. 53).


Na vrh