EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0045

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/45 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v zvezi s primeri neizpolnjevanja in resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka izplačila ali začasno ustavitev izplačil v okviru navedenega sklada

C/2022/59

UL L 9, 14.1.2022, str. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/45/oj

14.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/45

z dne 13. januarja 2022

o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v zvezi s primeri neizpolnjevanja in resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka izplačila ali začasno ustavitev izplačil v okviru navedenega sklada

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (1) ter zlasti člena 42(4) in člena 43(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Doseganje ciljev skupne ribiške politike (SRP) iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ne bi smelo biti ogroženo zaradi držav članic, ki kršijo pravila SRP. V skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1380/2013 je finančna pomoč iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) pogojena s spoštovanjem pravil SRP s strani držav članic. Posledica neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike s strani držav članic bi lahko bila prekinitev ali začasna ustavitev izplačil ali finančni popravek finančne pomoči Unije v okviru SRP.

(2)

Člena 96 in 97 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (3) o določitvi skupnih določb določata pogoje, pod katerimi se lahko odredi prekinitev roka izplačila oziroma začasna ustavitev izplačil. Navedena člena predvidevata, da lahko pravila za posamezne sklade za ESPRA določajo posebno podlago za prekinitev ali začasno ustavitev, vezano na neizpolnjevanje pravil, ki se uporabljajo v okviru SRP.

(3)

Treba je zagotoviti pravno varnost za države članice, ki izvajajo operativne programe v okviru ESPRA, in zato opredeliti primere neizpolnjevanja pravil SRP, ki povzročijo prekinitev rokov izplačil, in primere resnega neizpolnjevanja pravil SRP, ki povzročijo začasno ustavitev izplačil.

(4)

Primeri, ki povzročijo prekinitev rokov izplačil, bi morali biti primeri neizpolnjevanja pravil SRP, ki so bistvena za ohranjanje in okoljsko trajnostnost morskih bioloških virov.

(5)

Primeri, ki povzročijo začasno ustavitev izplačil, bi morali biti primeri, v katerih zadevna država članica poleg neizpolnjevanja pravil, ki povzroči prekinitev rokov izplačil, ni sprejela potrebnih ukrepov za odpravo stanja, zaradi katerega je prišlo do takšnega neizpolnjevanja pravil.

(6)

Člen 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa, da če država članica ne pripravi poročila o ravnovesju med ribolovno zmogljivostjo svojih flot in svojimi ribolovnimi možnostmi in/ali ne izvede akcijskega načrta za tiste segmente flote, pri katerih je ugotovljena strukturna presežna zmogljivost, se lahko ustrezna finančna pomoč Unije, namenjena zadevni državi članici za naložbe v floto v zadevnem segmentu ali segmentih flote, sorazmerno prekine ali začasno ustavi.

(7)

Poleg tega člen 25(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa, da se lahko, če država članica podatkov pravočasno ne zbere in/ali zagotovi končnemu uporabniku, zadevna finančna pomoč Unije, namenjena tej državi članici, sorazmerno prekine ali začasno ustavi.

(8)

Glede na to, da je pomembno zagotoviti usklajeno in enako obravnavo gospodarskih subjektov v vseh državah članicah od samega začetka programskega obdobja, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Primeri neizpolnjevanja

Primeri neizpolnjevanja pravil s strani države članice v okviru skupne ribiške politike (SRP), ki lahko povzročijo prekinitev roka izplačila za zahtevek za plačilo v skladu s členom 42 Uredbe (EU) 2021/1139, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Primeri resnega neizpolnjevanja

Primeri resnega neizpolnjevanja pravil, ki se uporabljajo v okviru skupne ribiške politike, s strani države članice, ki lahko povzročijo začasno ustavitev izplačil v skladu s členom 43 Uredbe (EU) 2021/1139, so primeri neizpolnjevanja iz člena 1, kadar država članica, za katero velja prekinitev roka izplačila za zahtevek za plačilo v skladu s členom 42 Uredbe (EU) 2021/1139, v obdobju navedene prekinitve ne sprejme potrebnih ukrepov za zagotovitev izpolnjevanja.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 247, 13.7.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravilih zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).


PRILOGA

PRIMERI NEIZPOLNJEVANJA IZ ČLENA 1

Primeri neizpolnjevanja

Pravna podlaga

Kategorija 1: Država članica ni zagotovila upoštevanja ribolovnih možnosti, ki so bile dodeljene državam članicam v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013  (1)

1.1

Država članica ni upoštevala pravil o dovoljenju za gospodarski ribolov in dovoljenju za ribolov

Člena 6(2) do (4) ter 7(2) in (4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru (2)

1.2

Država članica ni spremljala uporabe ribolovnih možnosti in zlasti ni evidentirala vseh podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju, deklaracij o iztovarjanju, obvestil o prodaji ali deklaracij o prevzemu in/ali ni spremljala ribolovnega napora ter ni zagotovila, da bi bili ti podatki točni, popolni in predloženi v skladu z roki

Člena 33(1) in 109(2) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

1.3

Država članica Komisiji ni sporočila zbirnih podatkov o iztovorjenem ulovu in ribolovnem naporu

Člen 33(2) in (4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

1.4

Država članica ni zaprla ribolova, ko so se izčrpale kvote, tudi v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, in/ali ko je bil dosežen največji dovoljeni ribolovni napor

Člen 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009

Kategorija 2: Država članica ni upoštevala ohranitvenih ukrepov in/ali ni zaščitila občutljivih vrst in habitatov z namenom doseganja okoljsko dolgoročno trajnostnih ribolovnih dejavnosti in dejavnosti ribogojstva, kot je določeno v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013

2.1

Država članica ni zagotovila podrobne in točne dokumentacije vseh ribolovnih potovanj ter zadostne zmogljivosti in sredstev za spremljanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja v skladu z načeloma učinkovitosti in sorazmernosti

Člen 15(13) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

2.2

Država članica ni izvajala prepovedi ulova, obdržanja na krovu, pretovarjanja ali iztovarjanja rib ali lupinarjev iz Priloge IV k Direktivi 92/43/EGS (razen v primerih, ko so odstopanja odobrena na podlagi člena 16 navedene direktive)

Člen 10 Uredbe (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih (3)

2.3

Država članica ni izvajala prepovedi ulova, obdržanja na krovu, pretovarjanja ali iztovarjanja morskih sesalcev ali morskih plazilcev iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS in vrst morskih ptic, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES

Člen 11(1) Uredbe (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih

2.4

Država članica ni zbirala znanstvenih podatkov o naključnem ulovu občutljivih vrst in nekaterih vrst morskih ptic

Člen 11(4) Uredbe (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih in točka 2 Priloge XIII k navedeni uredbi

2.5

Država članica ni spremljala in ocenila učinkovitosti sprejetih ublažitvenih ukrepov, kjer bi bilo ustrezno in na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja

Člen 11(4) Uredbe (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih in točka 4 Priloge XIII k navedeni uredbi

2.6

Država članica ni prepovedala uporabe ribolovnega orodja iz Priloge II k Uredbi (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih, da bi se zaščitili občutljivi habitati

Člen 12 Uredbe (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih

2.7

Država članica ni upoštevala pravil o znanstvenih raziskavah

Člen 25(1)(e) Uredbe (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih

2.8

Država članica ni zasnovala in izvajala načrtov o upravljanju staležev jegulj

Členi 2(1), (3) in (10), 5(2) ter 6(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o evropskih jeguljah (4)

2.9

Država članica ni upoštevala ohranitvenih ukrepov za jegulje (zmanjšanje ribolovnega napora, kjer je to primerno, in doseganje ciljev)

Člen 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o evropskih jeguljah

2.10

Država članica ni poročala Komisiji o spremljanju, učinkovitosti in rezultatih ohranitvenih ukrepov za jegulje

Člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o evropskih jeguljah

2.11

Država članica Komisiji ni predložila letnega poročila o izvajanju pravil v zvezi z rezanjem plavuti morskim psom

Člen 6 Uredbe (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (5)

Kategorija 3: Država članica ni vodila zunanjih odnosov na področju ribištva v skladu z mednarodnimi obveznostmi in cilji politike ter cilji in načeli, kot je določeno v členu 28 Uredbe (EU) št. 1380/2013

3.1

Država članica ni zagotovila, da so ribiška plovila Unije, ki plujejo pod zastavo države članice in opravljajo dejavnosti zunaj voda Unije, sposobna predložiti podrobno in točno dokumentacijo o vseh ribolovnih in predelovalnih dejavnostih

Člen 31(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

3.2

Država članica ni zagotovila, da imajo ribiška plovila Unije zunaj voda Unije dovoljenje v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2017/2403 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot

Členi 5(1), 6(2), 6 (4), 7(3) do (7), 11(1), 18(1) in 25(1) Uredbe (EU) 2017/2403 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot (6)

Kategorija 4: Država članica ni zagotovila, da je ribolovna zmogljivost flote v ravnovesju z naravnimi viri, kot zahteva člen 22 Uredbe (EU) št. 1380/2013

4.1

Država članica ni sprejela ukrepov za prilagoditev ribolovne zmogljivosti flote ribolovnim možnostim ob upoštevanju trendov in na podlagi najboljšega znanstvenega mnenja, da bi dosegla trdno in trajno ravnovesje med njimi

Člen 22(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

4.2

Država članica ni pripravila ločenih ocen za flote, ki delujejo v najbolj oddaljenih regijah, ter za plovila, ki delujejo izključno zunaj voda Unije

Člen 22(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

4.3

Država članica ni zagotovila, da se pred izstopom iz flote, ki se krije z državno pomočjo, predhodno umakne zadevno dovoljenje za gospodarski ribolov in dovoljenja za ribolov ter da se umaknjena ribolovna zmogljivost ne nadomesti

Člen 22(5) in (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

4.4

Država članica ni zagotovila upoštevanja zgornjih mej ribolovne zmogljivosti iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1380/2013 o SRP

Člen 22(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

4.5

Država članica ni izvajala sistema vstopa/izstopa tako, da bi vstop nove zmogljivosti v floto brez državne pomoči nadomestil predhodni umik zmogljivosti brez državne pomoči najmanj istega obsega

Člen 23(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

4.6

Država članica Komisiji ni predložila informacij, ki se beležijo v registru flote Unije in so določene v členu 24(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o SRP in v Izvedbeni uredbi Komisije o registru ribiške flote Unije

Člen 24(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (7)

4.7

Država članica ni izvajala nadzora in spremljanja ribolovne zmogljivosti in moči motorja ribiških plovil

Členi 38, 39(2), 40(1) in 41 Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

Kategorija 5: Država članica ni prispevala k cilju SRP glede zbiranja znanstvenih podatkov, kot je določeno v členu 2(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013

5.1

Država članica ni zbirala in upravljala bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov

Člen 25(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

5.2

Država članica ni uskladila dejavnosti zbiranja podatkov z drugimi državami članicami v isti regiji

Člena 6(4) in 9(1) Uredbe (EU) 2017/1004 o okviru za zbiranje podatkov (8)

5.3

Država članica ni zagotovila ustreznega izvajanja nalog nacionalnih korespondentov

Člen 7 Uredbe (EU) 2017/1004 o okviru za zbiranje podatkov

5.4

Država članica ni predložila letnega poročila o izvajanju nacionalnih delovnih načrtov za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture

Člen 11(1) Uredbe (EU) 2017/1004 o okviru za zbiranje podatkov

5.5

Država članica ni izpolnjevala pravil o uporabi podatkov

Členi 14, 16, 17, 19 in 20 Uredbe (EU) 2017/1004 o okviru za zbiranje podatkov

Kategorija 6: Država članica ni izvajala učinkovitega nadzornega sistema za zagotavljanje izpolnjevanja pravil SRP v skladu s členom 36(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013

6.1

Država članica ni nadzorovala dejavnosti, ki jih na podlagi skupne ribiške politike na njenem ozemlju ali v vodah, ki so pod njeno suverenostjo ali jurisdikcijo, opravlja katera koli fizična ali pravna oseba

Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

6.2

Država članica ni nadzorovala dostopa do voda in virov ter dejavnosti zunaj voda Unije, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije, ki plujejo pod njeno zastavo

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

6.3

Država članica ni sprejela ustreznih ukrepov in ni dodelila ustreznih finančnih, človeških in tehničnih virov za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje

Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

6.4

Država članica ni zagotovila izvajanja nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja na nediskriminatorni podlagi, kar zadeva sektorje, plovila ali osebe, in na podlagi obvladovanja tveganja

Člen 5(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

6.5

Država članica ni izpolnjevala pravil v zvezi z nacionalnimi programi nadzora ter programi nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih je vzpostavila Komisija

Člena 46 in 95(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

6.6

Država članica ni izpolnjevala pravil o trženju, sledljivosti, prvi prodaji ter tehtanju ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva

Členi 56(1), 57(1), 58, 59(1), 60(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

6.7

Država članica ni izvajala ukrepov, ki jih je Komisija določila za zagotovitev, da države članice izpolnjujejo cilje SRP v zvezi z akcijskimi načrti, pripravljenimi na podlagi preverjanj ali neodvisnih inšpekcijskih pregledov, vključno z zaprtjem ribolova, preverjanjem, poročili o neodvisnih inšpekcijskih pregledih in revizijah, odbitki in prenosi kvot, ribolovnim naporom ter nujnimi ukrepi

Členi 36, 102, 104, 105, 106, 107 in 108 Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

6.8

Država članica ni izpolnjevala zahtev glede analize, potrjevanja in izmenjave podatkov in informacij ter dostopa do njih

Členi 109(1), (3),(4), (6), (8), 110, 111, 114 in 116 Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

Kategorija 7: Država članica ni izvajala učinkovitega sistema inšpekcije in izvrševanja v skladu s členom 36(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013

7.1

Država članica ni izvajal učinkovitega nadzorovanja in inšpekcijskih pregledov

Členi 71, 72(1) in (2), 74, 78(1), 80, 83(1) in (2), 84(2), 85, 87 Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

7.2

Država članica ni sodelovala s Komisijo in ni pomagala pri izpolnjevanju nalog uradnikov Komisije v času njihovih misij preverjanj, neodvisnih inšpekcijskih pregledov in revizij

Člen 96(2) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

7.3

Država članica ni vzpostavila meril za določitev resnosti kršitve pravil SRP

Člena 3(2) in 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 o ribolovu IUU in člen 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

7.4

Država članica ni zagotovila sistematičnega sprejemanja ustreznih ukrepov ter učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij ter spremljevalnih sankcij za kršitve pravil SRP

Člena 89(1),(2),(3) in 90 Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru ter členi 43, 44, 45, 46 in 47 Uredbe (ES) št. 1005/2008 o ribolovu IUU

7.5

Država članica ni uporabljala sistema točk za hude kršitve kapitanov in imetnikov dovoljenj za gospodarski ribolov

Člen 92(1), (2) in (6) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

7.6

Država članica ni upravljala nacionalnega registra kršitev

Člen 93(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 o nadzoru

Kategorija 8: Država članica ni ukrepala proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (IUU) v skladu s členom 36(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013

8.1

Država članica ni sprejela ukrepov za zagotovitev preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 1005/2008 o ribolovu IUU

8.2

Država članica ni izvajala preverjanj v zvezi s sistemom potrdil o ulovu

Člen 17 (3) in (4) Uredbe (ES) št. 1005/2008 o ribolovu IUU

8.3

Država članica ni upoštevala pravil v zvezi z gospodarskimi subjekti z dovoljenjem

Členi 10(2), 16(1), 17(1), 20(3), 21(3),(5) in (7), 23(1), 25, 26(2), 27(4), 29(1) in 30(1) Uredbe (ES) št. 1010/2009 (9)

Kategorija 9: Država članica ni upoštevala pravil o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, določenih kot prispevek k doseganju ciljev SRP iz člena 35(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013

9.1

Država članica ni izpolnjevala meril za priznavanje organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij

Člena14(1) in 16(1) Uredbe (EU) št. 1379/2013 o skupni ureditvi trgov (10)

9.2

Država članica ni opravljala zahtevanih pregledov priznanih kolektivnih organizacij

Člen 18(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1379/2013 o skupni ureditvi trgov


(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L 198, 25.7.2019, str. 105).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1100/2007 z dne 18. septembra 2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (UL L 248, 22.9.2007, str. 17).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L 167, 4.7.2003, str. 1).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L 34, 9.2.2017, str. 9).

(8)  Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 20.6.2017, str. 1).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL L 280, 27.10.2009, str. 5).

(10)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).


Na vrh