EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0044

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/44 z dne 13. januarja 2022 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za določitev ravni finančnih popravkov in meril za uporabo pavšalnih stopenj, povezanih z resno neskladnostjo s pravili skupne ribiške politike

C/2022/58

UL L 9, 14.1.2022, str. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/44/oj

14.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/44

z dne 13. januarja 2022

o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za določitev ravni finančnih popravkov in meril za uporabo pavšalnih stopenj, povezanih z resno neskladnostjo s pravili skupne ribiške politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (1) in zlasti člena 45(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Doseganje ciljev skupne ribiške politike (SRP) iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ne bi smelo biti ogroženo zaradi držav članic, ki kršijo pravila SRP. V skladu s členom 41(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je finančna pomoč iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) pogojena s skladnostjo držav članic s pravili SRP. Posledica neskladnosti bi lahko bila prekinitev ali začasna ustavitev izplačil ali finančni popravki finančne pomoči Unije v okviru SRP.

(2)

V členu 104(1) Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (3) so določeni primeri, v katerih Komisija uporabi finančne popravke. Poleg tega se lahko v skladu s členom 104(5) navedene uredbe s posebnimi pravili za ESPRA določijo posebne zahteve za finančne popravke, povezane z neskladnostjo s pravili, ki veljajo v okviru SRP.

(3)

Da se zaščitijo finančni interesi Unije in njenih davkoplačevalcev, lahko Komisija uporabi finančne popravke, tako da prekliče celoten prispevek ali del prispevka Unije za operativni program v skladu s členom 45(1) Uredbe (EU) 2021/1139.

(4)

V skladu s členom 45(3) Uredbe (EU) 2021/1139 se uporabi pavšalni finančni popravek, kadar ni mogoče natančno določiti zneska izdatkov, povezanih z resno neskladnostjo države članice s pravili SRP.

(5)

V skladu s členom 45(4) Uredbe (EU) 2021/1139 lahko Komisija sprejme izvedbene akte za oblikovanje meril za določitev ravni finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti, in meril za uporabo pavšalnih finančnih popravkov. V členu 45(1) Uredbe (EU) 2021/1139 so navedeni primeri, v katerih lahko Komisija naloži finančne popravke za celoten prispevek ali del prispevka Unije za program. V primerih iz člena 45(1), točka (a), določitev finančnih posledic neskladnosti s strani upravičenca temelji na sporazumu o financiranju med upravičencem in pristojnimi nacionalnimi organi, odgovornimi za izvajanje programa ESPRA. Zato se pavšalne stopnje za finančne popravke lahko uporabljajo le v primerih, navedenih v členu 45(1), točka (b), Uredbe (EU) 2021/1139.

(6)

Zato je treba sprejeti merila za določitev ravni finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti, in merila za uporabo pavšalnih popravkov. S tem bodo zagotovljeni pravna varnost in enako obravnavanje držav članic, ki izvajajo programe ESPRA, ter preglednost in sorazmernost pavšalnih finančnih popravkov.

(7)

Raven finančnega popravka mora biti sorazmerna z naravo, resnostjo, pogostostjo in trajanjem resne neskladnosti države članice s pravili SRP.

(8)

Ustrezno je določiti stopenjski sistem pavšalnih stopenj, ki omogoča pravilno uporabo načela sorazmernosti.

(9)

Glede na to, da je pomembno zagotoviti usklajeno in enako obravnavo držav članic od samega začetka programskega obdobja, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa merila za določitev ravni finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti v primerih resne neskladnost s pravili SRP, in merila za uporabo pavšalnih stopenj, kot je določeno v členu 45 Uredbe (EU) 2021/1139.

Člen 2

Merila za določitev ravni finančnih popravkov

Ravni finančnih popravkov iz člena 45(1)(b) Uredbe (EU) 2021/1139 se določijo na podlagi naslednjih meril:

(a)

pomen morebitne škode za morske biološke vire, ki je posledica neskladnosti s pravili SRP;

(b)

pogostost neskladnosti;

(c)

trajanje neskladnosti;

(d)

popravni ukrepi, ki jih sprejme zadevna država članica.

Člen 3

Merila za uporabo pavšalnih stopenj

1.   Pavšalne stopnje finančnih popravkov iz člena 45(3) Uredbe (EU) 2021/1139 so 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % ali 100 % prispevka Unije, dodeljenega za ustrezne posebne cilje ESPRA ali ustrezni del navedenih ciljev v operativnem programu zadevne države članice.

2.   Razpon pavšalnih stopenj, ki se uporablja v posameznih primerih neskladnosti s pravili SRP, je določen v Prilogi. Stopnja, ki jo je treba uporabiti, bo določena v skladu z merili iz člena 2.

3.   Kadar Komisija v skladu s členom 45(1)(b) Uredbe (EU) 2021/1139 sprejme izvedbeni akt, s katerim izvede finančne popravke v okviru enakega posebnega cilja ESPRA za več primerov resne neskladnosti, ugotovljene v skladu s členom 43(4) navedene uredbe, se pavšalne stopnje ne kopičijo, temveč se finančni popravek določi v okviru najvišjega razpona, ki se uporabi v navedenih primerih, kot je določeno v Prilogi.

4.   Kadar Komisija uporabi finančni popravek za neskladnost s pravili SRP in država članica ne sprejme ustreznih popravnih ukrepov, se pavšalna stopnja lahko poveča na naslednjo višjo stopnjo znotraj razpona, ki se uporabi v navedenem primeru neskladnosti s pravili SRP, kot je določeno v Prilogi.

5.   Pavšalna stopnja 100 % prispevka Unije, dodeljenega za ustrezne posebne cilje ESPRA ali ustrezni del navedenih ciljev v operativnem programu zadevne države članice, se poleg primerov, izrecno določenih v Prilogi, lahko uporabi, če:

(a)

je neskladnost s pravili SRP tako temeljna, pogosta ali razširjena, da pomeni popolno odpoved zadevnega sistema in ogroža zakonitost ukrepov države članice ali pravilnost financiranja skupne ribiške politike, ali

(b)

obstajajo dokazi o namerni malomarnosti države članice pri sprejemanju ukrepov za odpravo neskladnosti s pravili SRP.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 247, 13.7.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).


PRILOGA

PRIMERI NESKLADNOSTI IZ ČLENA 1 (1)

Primeri neskladnosti

Razpon pavšalnih stopenj

Kategorija 1: Država članica ni zagotovila upoštevanja ribolovnih možnosti, ki so bile dodeljene državam članicam v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013

1.1

Država članica ni upoštevala pravil o dovoljenju za gospodarski ribolov in dovoljenju za ribolov

10–50 %

1.2

Država članica ni spremljala uporabe ribolovnih možnosti in zlasti ni evidentirala vseh podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju, deklaracij o iztovarjanju, obvestil o prodaji ali deklaracij o prevzemu in/ali ni spremljala ribolovnega napora ter ni zagotovila, da bi bili ti podatki točni, popolni in predloženi v skladu z roki

10–50 %

1.3

Država članica Komisiji ni sporočila zbirnih podatkov o iztovorjenem ulovu in ribolovnem naporu

10–50 %

1.4

Država članica ni zaprla ribolova, ko so se izčrpale kvote, tudi v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, in/ali ko je bil dosežen največji dovoljeni ribolovni napor

10–50 %

Kategorija 2: Država članica ni upoštevala ohranitvenih ukrepov in/ali ni zaščitila občutljivih vrst in habitatov z namenom doseganja dolgoročno okoljsko trajnostnih ribolovnih dejavnosti in dejavnosti akvakulture, kot je določeno v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013

2.1

Država članica ni zagotovila podrobne in točne dokumentacije vseh ribolovnih potovanj ter zadostne zmogljivosti in sredstev za spremljanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja v skladu z načeloma učinkovitosti in sorazmernosti

10–50 %

2.2

Država članica ni izvajala prepovedi ulova, obdržanja na krovu, pretovarjanja ali iztovarjanja rib ali lupinarjev iz Priloge IV k Direktivi 92/43/EGS (razen v primerih, ko so odstopanja odobrena na podlagi člena 16 navedene direktive)

10–50 %

2.3

Država članica ni izvajala prepovedi ulova, obdržanja na krovu, pretovarjanja ali iztovarjanja morskih sesalcev ali morskih plazilcev iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS in vrst morskih ptic, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES

10–50 %

2.4

Država članica ni zbirala znanstvenih podatkov o naključnem ulovu občutljivih vrst in nekaterih vrst morskih ptic

10–50 %

2.5

Država članica ni spremljala in ocenila učinkovitosti sprejetih ublažitvenih ukrepov, kjer bi bilo ustrezno in na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja

10–50 %

2.6

Država članica ni prepovedala uporabe ribolovnega orodja iz Priloge II k Uredbi (EU) 2019/1241 o tehničnih ukrepih, da bi se zaščitili občutljivi habitati

10–50 %

2.7

Država članica ni upoštevala pravil o znanstvenih raziskavah

10–50 %

2.8

Država članica ni zasnovala in izvajala načrtov o upravljanju staležev jegulj

2–25 %

2.9

Država članica ni upoštevala ohranitvenih ukrepov za jegulje (zmanjšanje ribolovnega napora, kjer je to primerno, in doseganje ciljev)

2–25 %

2.10

Država članica Komisiji ni poročala o spremljanju, učinkovitosti in rezultatih ohranitvenih ukrepov za jegulje

2–25 %

2.11

Država članica Komisiji ni predložila letnega poročila o izvajanju pravil v zvezi z rezanjem plavuti morskim psom

2–25 %

Kategorija 3: Država članica ni vodila zunanjih odnosov na področju ribištva v skladu z mednarodnimi obveznostmi in cilji politike ter cilji in načeli, kot je določeno v členu 28 Uredbe (EU) št. 1380/2013

3.1

Država članica ni zagotovila, da so ribiška plovila Unije, ki plujejo pod zastavo države članice in opravljajo dejavnosti zunaj voda Unije, sposobna predložiti podrobno in točno dokumentacijo o vseh ribolovnih in predelovalnih dejavnostih

10–50 %

3.2

Država članica ni zagotovila, da imajo ribiška plovila Unije zunaj voda Unije dovoljenje v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2017/2403 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot

10–50 %

Kategorija 4: Država članica ni zagotovila, da je ribolovna zmogljivost flote v ravnovesju z naravnimi viri, kot zahteva člen 22 Uredbe (EU) št. 1380/2013

4.1

Država članica ni sprejela ukrepov za prilagoditev ribolovne zmogljivosti flote ribolovnim možnostim ob upoštevanju trendov in na podlagi najboljšega znanstvenega mnenja, da bi dosegla trdno in trajno ravnovesje med njimi

10–50 %

4.2

Država članica ni pripravila ločenih ocen za flote, ki delujejo v najbolj oddaljenih regijah, ter za plovila, ki delujejo izključno zunaj voda Unije

10–50 %

4.3

Država članica ni zagotovila, da se pred izstopom iz flote, ki se krije z državno pomočjo, predhodno umaknejo zadevno dovoljenje za gospodarski ribolov in dovoljenja za ribolov ter da se umaknjena ribolovna zmogljivost ne nadomesti

10–50 %

4.4

Država članica ni zagotovila upoštevanja zgornjih mej ribolovne zmogljivosti iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1380/2013 o SRP

10–50 %

4.5

Država članica ni izvajala sistema vstopa/izstopa tako, da bi vstop nove zmogljivosti v floto brez državne pomoči nadomestil predhodni umik zmogljivosti brez državne pomoči najmanj istega obsega

10–50 %

4.6

Država članica Komisiji ni predložila informacij, ki se beležijo v registru flote Unije in so določene v členu 24(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o SRP in v Izvedbeni uredbi Komisije o registru ribiške flote Unije

10–50 %

4.7

Država članica ni izvajala nadzora in spremljanja ribolovne zmogljivosti in moči motorja ribiških plovil

10–50 %

Kategorija 5: Država članica ni prispevala k cilju SRP glede zbiranja znanstvenih podatkov, kot je določeno v členu 2(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013

5.1

Država članica ni zbirala in upravljala bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov

10–50 %

5.2

Država članica ni uskladila dejavnosti zbiranja podatkov z drugimi državami članicami v isti regiji

2–25 %

5.3

Država članica ni zagotovila ustreznega izvajanja nalog nacionalnih korespondentov

2–5 %

5.4

Država članica ni predložila letnega poročila o izvajanju nacionalnih delovnih načrtov za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture

2–10 %

5.5

Država članica ni izpolnjevala pravil o uporabi podatkov

2–25 %

Kategorija 6: Država članica ni izvajala učinkovitega nadzornega sistema za zagotavljanje izpolnjevanja pravil SRP v skladu s členom 36(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013

6.1

Država članica ni nadzorovala dejavnosti, ki jih na podlagi skupne ribiške politike na njenem ozemlju ali v vodah, ki so pod njeno suverenostjo ali jurisdikcijo, opravlja katera koli fizična ali pravna oseba

10–50 %

6.2

Država članica ni nadzorovala dostopa do voda in virov ter dejavnosti zunaj voda Unije, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije, ki plujejo pod njeno zastavo

10–50 %

6.3

Država članica ni sprejela ustreznih ukrepov in ni dodelila ustreznih finančnih, človeških in tehničnih virov za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje

10–50 %

6.4

Država članica ni zagotovila izvajanja nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja na nediskriminatorni podlagi, kar zadeva sektorje, plovila ali osebe, in na podlagi obvladovanja tveganja

10–50 %

6.5

Država članica ni izpolnjevala pravil v zvezi z nacionalnimi programi nadzora ter programi nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih je vzpostavila Komisija

10–50 %

6.6

Država članica ni izpolnjevala pravil o trženju, sledljivosti, prvi prodaji ter tehtanju ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

10–50 %

6.7

Država članica ni izvajala ukrepov, ki jih je Komisija določila za zagotovitev, da države članice izpolnjujejo cilje SRP v zvezi z akcijskimi načrti, pripravljenimi na podlagi preverjanj ali neodvisnih inšpekcijskih pregledov, vključno z zaprtjem ribolova, preverjanjem, poročili o neodvisnih inšpekcijskih pregledih in revizijah, odbitki in prenosi kvot, ribolovnim naporom ter nujnimi ukrepi

10–50 %

6.8

Država članica ni izpolnjevala zahtev glede analize, potrjevanja in izmenjave podatkov in informacij ter dostopa do njih

2–25 %

Kategorija 7: Država članica ni izvajala učinkovitega sistema inšpekcije in izvrševanja v skladu s členom 36(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013

7.1

Država članica ni izvajala učinkovitega nadzora in inšpekcijskih pregledov

10–50 %

7.2

Država članica ni sodelovala s Komisijo in ni pomagala pri izpolnjevanju nalog uradnikov Komisije v času njihovih misij preverjanj, neodvisnih inšpekcijskih pregledov in revizij

2–50 %

7.3

Država članica ni vzpostavila meril za določitev resnosti kršitve pravil SRP

10–50 %

7.4

Država članica ni zagotovila sistematičnega sprejemanja ustreznih ukrepov ter učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij ter spremljevalnih sankcij za kršitve pravil SRP

10–50 %

7.5

Država članica ni uporabljala sistema točk za hude kršitve kapitanov in imetnikov dovoljenj za gospodarski ribolov

10–50 %

7.6

Država članica ni upravljala nacionalnega registra kršitev

10–50 %

Kategorija 8: Država članica ni ukrepala proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (IUU) v skladu s členom 36(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013

8.1

Država članica ni sprejela ukrepov za zagotovitev preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008

5–50 %

8.2

Država članica ni izvajala preverjanj v zvezi s sistemom potrdil o ulovu

10–50 %

8.3

Država članica ni upoštevala pravil v zvezi z gospodarskimi subjekti z dovoljenjem

10–50 %

Kategorija 9: Država članica ni upoštevala pravil o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture, določenih kot prispevek k doseganju ciljev SRP iz člena 35(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013

9.1

Država članica ni izpolnjevala meril za priznavanje organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij

10–50 %

9.2

Država članica ni opravljala zahtevanih pregledov priznanih kolektivnih organizacij

10–50 %


(1)  Seznam primerov, navedenih v nadaljevanju, je enak seznamu iz Izvedbene uredbe Komisije o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v zvezi s primeri neizpolnjevanja in resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka izplačila ali začasno ustavitev izplačil v okviru navedenega sklada, kjer je na voljo sklic na ustrezno pravno podlago.


Na vrh