EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0388

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/388 z dne 8. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2022/1329

UL L 79, 9.3.2022, str. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/388/oj

9.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/388

z dne 8. marca 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 14(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2066 (2) določa pravila za spremljanje emisij toplogrednih plinov iz dejavnosti, za katere velja Direktiva 2003/87/ES, zlasti emisij iz biomase, ter poročanje o njih. Navedena uredba je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2085 (3), da bi se določbe o emisijah iz biomase uskladile s pravili iz Direktive (EU) 2018/2001 (4), zlasti glede ustreznih opredelitev pojmov ter trajnostnih meril in meril za prihranek emisij toplogrednih plinov za uporabo biomase. Na podlagi teh sprememb se določbe v zvezi s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov za uporabo biomase uporabljajo od 1. januarja 2022.

(2)

Trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov za dejavnosti, zajete v Direktivi 2003/87/ES, je treba uporabljati, da se zagotovita trajnostnost pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv, ki se uporabljajo za zgorevanje, ter njen prispevek k podnebnim in okoljskim ciljem Unije.

(3)

Vse bolj se priznava potreba po uskladitvi politik na področju bioenergije z drugimi okoljskimi cilji kot tudi potreba po zagotavljanju pravičnega dostopa do trga surovin za biomaso za razvoj inovativnih rešitev na biološki osnovi z visoko dodano vrednostjo in trajnostnega krožnega biogospodarstva. Države članice bi zato morale upoštevati razpoložljivo trajnostno oskrbo z biomaso za energetske in neenergetske namene ter ohranjanje nacionalnih gozdnih ponorov ogljika in ekosistemov pa tudi načela krožnega gospodarstva in kaskadne uporabe biomase ter hierarhijo ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih (5). Cilj sistema Unije za trgovanje z emisijami je prispevati k doseganju ciljev Unije glede blažitve podnebnih sprememb v smislu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Pri uresničevanju tega cilja je bistveno prispevati tudi k širšim okoljskim ciljem, zlasti k preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti, na katero negativno vpliva posredna sprememba rabe zemljišč, povezana s proizvodnjo nekaterih pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv. Glede na to, da se bo za vso biomaso v sistemu za trgovanje z emisijami uporabljala ničelna stopnja, dokler se trajnostna merila ne bodo v celoti izvajala, se države članice spodbuja, naj v skladu z načelom „onesnaževalec plača“, določenim v Pogodbi, uporabijo razpoložljive tržne instrumente in orodja, kot je obdavčitev, da bi zagotovile odvračanje od uporabe netrajnostne biomase v sektorjih, vključenih v sistem za trgovanje z emisijami, in tako preprečile negativne posledice za okolje.

(4)

Države članice so morale Direktivo (EU) 2018/2001 prenesti do 30. junija 2021. Prenos Direktive v številnih državah članicah še ni zaključen.

(5)

Direktiva (EU) 2018/2001 določa sprejetje več delegiranih in izvedbenih aktov za izvajanje trajnostnih meril in meril za prihranek emisij toplogrednih plinov za biomaso. Sprejetje številnih aktov je odloženo.

(6)

Cilj Direktive (EU) 2018/2001 je okrepiti vlogo prostovoljnih mednarodnih in nacionalnih sistemov certificiranja za usklajeno preverjanje skladnosti s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov. Države članice lahko vzpostavijo tudi nacionalne sisteme certificiranja. Metodologije, ki se uporabljajo v okviru teh sistemov certificiranja, je treba posodobiti, ko bodo sprejeti delegirani in izvedbeni akti iz Direktive (EU) 2018/2001. Poleg tega je treba usposobiti preverjevalce.

(7)

Za zagotovitev zanesljivega, učinkovitega in usklajenega izvajanja se zdi potrebno in sorazmerno odložiti uporabo trajnostnih meril in meril za prihranek emisij toplogrednih plinov za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomaso iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066. Obdobje enega koledarskega leta je primerno za uskladitev z letnim ciklom skladnosti sistema za trgovanje z emisijami.

(8)

Ta uredba zmanjšuje tudi gospodarsko negotovost za upravljavce, ki uporabljajo pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva za zgorevanje v dejavnostih, zajetih v Direktivi 2003/87/ES, saj se pričakuje, da bodo sistemi certificiranja začeli v celoti delovati v letu 2022.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Do sprejetja potrebnih pravil za izvajanje Direktive (EU) 2018/2001 bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2022.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 38 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 se doda naslednji odstavek 6:

„6.   Z odstopanjem od odstavka 5, prvi pododstavek, lahko države članice ali pristojni organi, kot je ustrezno, trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov iz navedenega odstavka, ki veljajo za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, ki se uporabljajo za zgorevanje, štejejo za izpolnjena od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2066 z dne 19. decembra 2018 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 (UL L 334, 31.12.2018, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2085 z dne 14. decembra 2020 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 423, 15.12.2020, str. 37).

(4)  Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, str. 82).

(5)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).


Na vrh