EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R1629

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1629 z dne 21. septembra 2022 o vzpostavitvi ukrepov za zadrževanje Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. na nekaterih razmejenih območjih

C/2022/6667

UL L 245, 22.9.2022, str. 14–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 12/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1629/oj

22.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1629

z dne 21. septembra 2022

o vzpostavitvi ukrepov za zadrževanje Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. na nekaterih razmejenih območjih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 28(1), točki (d) in (e), ter člena 28(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 (2) v delu B Priloge II določa seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere je znano, da so navzoči na ozemlju Unije.

(2)

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. (v nadaljnjem besedilu: zadevni škodljivi organizem) je vključen na navedeni seznam, saj je znano, da je navzoč na nekaterih delih ozemlja Unije in pomembno vpliva na rastline Platanus L. (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline) in na les rastlin Platanus L. (v nadaljnjem besedilu: zadevni les), ki so glavni gostitelj navedenega škodljivega organizma.

(3)

Preiskave, izvedene na podlagi člena 19 Uredbe (EU) 2016/2031, kažejo, da izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma na nekaterih razmejenih območjih ni več mogoče.

(4)

Zato bi bilo treba določiti ukrepe za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma na navedenih razmejenih območjih, sestavljenih iz okuženih območij in varovalnih pasov. Navedeni ukrepi bi morali biti v skladu z razpoložljivimi tehničnimi in znanstvenimi dokazi o zadevnih rastlinah in zadevnem lesu.

(5)

Pristojni organi bi morali ozaveščati javnost, da bi zagotovili, da so širša javnost in izvajalci poslovnih dejavnosti, ki jih zadevajo ukrepi zadrževanja na razmejenih območjih, seznanjeni z uporabljenimi ukrepi in določitvijo razmejenih območij v ta namen.

(6)

Če pa se zadevni škodljivi organizem odkrije v varovalnem pasu okrog okuženega območja, za katerega veljajo ukrepi za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma, bi moral pristojni organ na podlagi te nove ugotovitve vzpostaviti novo razmejeno območje, na katerem se izvaja izkoreninjenje.

(7)

Izvesti bi bilo treba letne preiskave za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, kot so določene v členu 22 Uredbe (EU) 2016/2031 in v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1231 (3), da se zagotovi zgodnje ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma na območjih ozemlja Unije, na katerih navzočnost zadevnega škodljivega organizma ni znana. Navedene preiskave bi morale temeljiti na informativni karti za preiskavo zadevnega škodljivega organizma, ki jo je objavila Evropska agencija za varnost hrane, saj upošteva najnovejši znanstveni in tehnični napredek.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Uredba vzpostavlja ukrepe za zadrževanje Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. na razmejenih območjih, kjer izkoreninjenje ni mogoče.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„zadevni škodljivi organizem“ pomeni Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.;

(2)

„zadevne rastline“ pomenijo rastline rodu Platanus L., razen semen;

(3)

„zadevni les“ pomeni les rastlin rodu Platanus L.;

(4)

„razmejeno območje za zadrževanje“ pomeni območje iz Priloge I, na katerem zadevnega škodljivega organizma ni mogoče izkoreniniti;

(5)

„informativna karta za preiskavo škodljivega organizma“ pomeni „Informativno karto za preiskavo škodljivega organizma Ceratocysis platani“ (4) Evropske agencije za varnost hrane.

Člen 3

Vzpostavitev razmejenih območij za zadrževanje

Pristojni organi vzpostavijo razmejena območja za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma, ki jih sestavljajo okuženo območje in varovalni pas širine vsaj 1 km, ki obdaja okuženo območje.

Člen 4

Ukrepi na razmejenih območjih za zadrževanje

1.   Na okuženih območjih pristojni organi zagotovijo:

(a)

odstranitev zadevnih rastlin in zadevnega lesa, okuženih z zadevnim škodljivim organizmom, pred naslednjo rastno sezono, pri čemer izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja zadevnega škodljivega organizma s štori, žagovino, lesnimi deli in ostanki zemlje na mestu sečnje ter zagotovijo njihovo uničenje v ustreznih obratih za tretiranje;

(b)

prepoved premika zadevnega lesa, pridobljenega z odstranitvijo zadevnih rastlin, okuženih z zadevnim škodljivim organizmom, z okuženega območja, razen v primerih, ko:

(i)

na okuženem območju ni na voljo ustreznega obrata za tretiranje;

(ii)

se tretiranje izvede v najbližjem obratu za tretiranje zunaj okuženega območja, v katerem je mogoče izvesti tako tretiranje, in

(iii)

prevoz poteka pod uradnim nadzorom pristojnih organov in v zaprtih vozilih, ki preprečujejo razsutje zadevnega lesa in širjenje škodljivega organizma;

(c)

prepoved sajenja zadevnih rastlin na zadevnih okuženih območjih, razen tistih, za katere je znano, da so odporne proti zadevnemu škodljivemu organizmu;

(d)

prepoved odstranjevanja in prevoza zemlje z okuženega območja na druga območja, razen če je bilo izvedeno ustrezno predhodno tretiranje za zagotovitev odsotnosti zadevnega škodljivega organizma;

(e)

čiščenje in razkuževanje orodij za obrezovanje in mehanizacije pred stikom in po stiku z zadevnimi rastlinami ali njihovo zemljo ter

(f)

tretiranje v primeru obrezovanja zadevnih rastlin z ustreznim preventivnim tretiranjem ran, ki jih povzroči obrezovanje.

2.   Na varovalnih pasovih pristojni organi zagotovijo:

(a)

prepoved sajenja zadevnih rastlin v varovalnih pasovih, razen tistih, za katere je znano, da so odporne proti zadevnemu škodljivemu organizmu;

(b)

čiščenje in razkuževanje orodij za obrezovanje in mehanizacije pred stikom in po stiku z zadevnimi rastlinami ali njihovo zemljo ali z zadevnim lesom ter

(c)

tretiranje v primeru obrezovanja zadevnih rastlin z ustreznim preventivnim tretiranjem ran, ki jih povzroči obrezovanje.

3.   Kadar je navzočnost zadevnega škodljivega organizma v varovalnem pasu uradno potrjena, se uporabljata člena 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/2031.

4.   Pristojni organi na razmejenih območjih za zadrževanje ozaveščajo javnost o nevarnosti zadevnega škodljivega organizma in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njegovega nadaljnjega širjenja zunaj navedenih območij.

Pristojni organi širšo javnost in zadevne izvajalce poslovnih dejavnosti obveščajo o določitvi razmejenega območja za zadrževanje.

Člen 5

Preiskave

1.   Pristojni organi izvajajo preiskave v skladu z odstavkoma 2 in 3 ob upoštevanju informacij iz informativne karte za preiskavo škodljivega organizma.

2.   Pristojni organi izvajajo letne preiskave na podlagi tveganja za navzočnost zadevnega škodljivega organizma na območjih ozemlja Unije, na katerih navzočnost zadevnega škodljivega organizma ni znana, vendar bi se ta tam lahko ustalil.

3.   Pristojni organi v varovalnih pasovih razmejenih območij za zadrževanje izvajajo letne preiskave iz člena 19(1) Uredbe (EU) 2016/2031 za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma.

Te preiskave vključujejo:

(a)

vizualne preglede zadevnih rastlin za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma in

(b)

v primeru suma na navzočnost zadevnega škodljivega organizma vzorčenje in testiranje.

Navedene preiskave so intenzivnejše od preiskav iz odstavka 2, z večjim številom vizualnih pregledov ter po potrebi vzorčenj in testiranj.

Člen 6

Poročanje

Države članice vsako leto do 30. aprila Komisiji in drugim državam članicam predložijo rezultate preiskav, izvedenih v predhodnem koledarskem letu, na podlagi:

(a)

člena 5(2) te uredbe z uporabo ene od predlog iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1231;

(b)

člena 5(3) te uredbe z uporabo ene od predlog iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. septembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1231 z dne 27. avgusta 2020 o obliki in navodilih za letna poročila o rezultatih preiskav ter o obliki večletnih programov preiskav in praktičnih ureditvah iz člena 22 oziroma člena 23 Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 280, 28.8.2020, str. 1).

(4)  Informativna karta za preiskavo škodljivega organizma Ceratocysis platani. Povezana objava EFSA 2021:EN-6822, doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6822. Na voljo na spletu: https://arcg.is/15CyXW.


PRILOGA I

Seznam razmejenih območij za zadrževanje iz člena 2

Francija

Številka/ime razmejenega območja (RO)

Območje RO

Regija

Občine ali druge upravne/geografske razmejitve

1.

Canal du Midi in Canal de la Robine

Okuženo območje

Aude (11)

100 m na vsaki strani kanala v naslednjih občinah: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Azille; Blomac; Bram; Carcassonne; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Ginestas; Homps; La Redorte; Lasbordes; Marseillette; Mirepeisset; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pexiora; Pezens; Puichéric; Roubia; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sainte-Eulalie; Sallèle d’Aude; Trèbes; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

100 m na vsaki strani kanala v naslednjih občinah: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Vias; Villeneuve-les-Béziers

Varovalni pas

Aude (11)

1 km okoli okuženega območja v naslednjih občinah: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Arzens; Azille; Badens; Bages; Baraigne; Barbaira; Berriac; Blomac; Bouilhonnac; Bram; Canet; Capendu; Carcassonne; Castelnau d’Aude; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Conques sur Orbiel; Cuxac d’Aude; Floure; Fonties d’Aude; Ginestas; Gruissan; Homps; La Redorte; Labastide-d-Anjou; Lasbordes; Lézignan Corbières; Marseillette; Mas-saintes-Puelles; Mirepeisset; Mireval Lauragais; Montferrand; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pennautier; Pexiora; Peyriac de Mer; Pezens; Port-la-Nouvelle; Puichéric; Raissac d’Aude; Roquecourbe Minervois; Roubia; Rustiques; Saint-Couat d’Aude; Sainte-Eulalie; Sainte-Valière; Saint-Marcel sur Aude; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sallèle d’Aude; Sigean; Tourouzelle; Trèbes; Ventenac Cabardès; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

1 km okoli okuženega območja v naslednjih občinah: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Marseillan; Montady; Montels; Montouliers; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Sauvian; Sérignan; Vias; Villeneuve-les-Béziers

2.

Adour s pritoki

Okuženo območje

Hautes-Pyrénées (65)

Andrest; Ansost; Artagnan; Aureilhan; Aurensan; Auriébat; Barbachen; Bazet; Bazillac; Bordères-sur-l’Échez; Bours; Caixon; Camalès; Escondeaux; Estirac; Gayan; Gensac; Horgues; Lafitole; Lagarde; Laloubère; Larreule; Liac; Marsac; Maubourguet; Monfaucon; Nouilhan; Odos; Oursbelille; Pujo; Rabastens-de-Bigorre; Saint-Lézer; Sarniguet; Sarriac-Bigorre; Sauveterre; Ségalas; Séméac; Siarrouy; Sombrun; Soues; Talazac; Tarbes; Tostat; Ugnouas; Vic-en-Bigorre; Villenave-près-Marsac

Gers (32)

Haget

Varovalni pas

Hautes-Pyrénées (65)

Castelnau-Rivière-Basse; Caussade-Rivière; Hères; Labatut-Rivière; Villefranque

1 km okoli okuženega območja v naslednjih občinah: Barbazan-Debat; Boulin; Buzon; Castéra-Lou; Chis; Dours; Ibos; Juillan; Lacassagne; Lahitte-Toupières; Lascazères; Lescurry; Louey; Momères; Mingot; Orleix; Orois; Pintac; Saint-Martin; Salles-Adour; Sanous; Sarrouilles; Tarasteix

Gers (32)

Armentieux; Jû-Belloc; Ladevèze-Ville; Tieste-Uragnoux

1 km okoli okuženega območja v naslednjih občinah: Beccas; Betplan; Cazeaux-Villecomtal; Malabat; Marciac; Montégut-Arros; Saint-Justin; Sembouès; Villecomtal-Sur-Arros

Pyrénées-Atlantique (regija Nova Akvitanija)

1 km okoli okuženega območja v naslednjih občinah: Castéide-Doat; Labatut; Lamayou; Moncaup; Montaner; Monségur

3.

Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var

Okuženo območje

Bouches du Rhône (13)

Aix-en-Provence; Allauch; Arles; Aubagne; Auriol; Barbentane; Berre-l’Etang; Cabannes; Cadolive; Carry-le-Rouet; Ceyreste; Châteaurenard; Cornillon-Confoux; Cuges-les-Pins; Eygalières; Eyguières; Eyragues; Fuveau; Gémenos; Gignac-la-Nerthe; Grans; Graveson; Gréasque; Istres; Jouques; La Bouilladisse; La Ciotat; La Destrousse; La Fare-les-Oliviers; La Penne-sur-Huveaune; Lamanon; Lambesc; Le Tholonet; Les Pennes-Mirabeau; Maillane; Mallemort; Marignane; Marseille; Martigues; Mas-Blanc-des-Alpilles; Maussane-les-Alpilles; Meyrargues; Meyreuil; Mollégès; Mouriès; Noves; Orgon; Pélissanne; Peyrolles-en-Provence; Plan-de-Cuques; Plan-d’Orgon; Port-de-Bouc; Port-Saint-Louis-du-Rhône; Puyloubier; Rognonas; Roquevaire; Saint-Andiol; Saint-Chamas; Saint-Etienne-du-Grès; Saint-Martin-de-Crau; Saint-Rémy-de-Provence; Saint-Victoret; Salon-de-Provence; Sénas; Simiane-Collongue; Tarascon; Trets; Velaux; Venelles; Ventabren; Verquiéres; Vitrolles

Var (83)

Cogolin; Draguignan; Hyères; La Garde; La Londe-les-Maures; La Seyne-sur-Mer; Le Beausset; Le Luc; Les Arcs; Pignans; Saint-Cyr-sur-Mer; Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; Saint-Tropez; Saint-Zacharie; Toulon

Vaucluse (84)

Althen-des-Paluds; Apt; Avignon; Beaumes-de-Venise; Bédarrides; Bonnieux; Cadenet; Caderousse; Camaret-sur-Aigues; Carpentras; Caumont-sur-Durance; Cavaillon; Châteauneuf-de-Gadagne; Châteauneuf-du-Pape; Courthézon; Entraigues-sur-la-Sorgue; Fontaine-se-Vaucluse; Gargas; Gignac; Gigondas; Gordes; Goult; Jonquerettes; Jonquières; La Tour-d’Aigues; Lagnes; Lapalud; Lauris; Le Pontet; Le Thor; L’Isle-sur-la-Sorgue; Loriol-du-Comtat; Lourmarin; Malaucène; Mazan; Mérindol; Modène; Mondragon; Monteux; Morières-lès-Avignon; Oppède; Orange; Pernes-les-Fontaines; Pertuis; Piolenc; Robion; Saignon; Saint-Didier; Saint-Saturnin-lès-Apt; Saint-Saturnin-lès-Avignon; Sarrians; Saumane-de-Vaucluse; Sorgues; Travaillan; Vedène; Velleron; Venasque; Villelaure; Violes

Varovalni pas

Bouches du Rhône (13)

Alleins; Aureille; Aurons; Beaurecueil; Belcodène; Bouc-Bel-Air; Boulbon; Cabriès; Carnoux-en-Provence; Cassis; Charleval; Châteauneuf-le-Rouge; Châteauneuf-les-Martigues; Coudoux; Eguilles; Ensuès-la-Redonne; Fontvieille; Fos-sur-Mer; Gardanne; La Barben; La Roque-d’Anthéron; Lançon-Provence; Le Puy-Sainte-Réparade; Le Rove; Les Baux-de-Provence; Mimet; Miramas; Paradou; Peynier; Peypin; Rognac; Rognes; Roquefort-la-Bédoule; Rousset; Saint-Antonin-sur-Bayon; Saint-Cannat; Saintes-Maries-de-la-Mer; Saint-Estève-Janson; Saint-Marc-Jaumegarde; Saint-Mitre-les-Remparts; Saint-Paul-lès-Durance; Saint-Pierre-de-Mézoargues; Saint-Savournin; Sausset-les-Pins; Septèmes-les-Vallons; Vauvenargues; Vernègues

Var (83)

Ampus; Bandol; Besse-sur-Issole; Bormes-les-Mimosas; Bras; Brue-Auriac; Cabasse; Carnoules; Carqueiranne; Cavalaire-sur-Mer; Châteaudouble; Collobrières; Evenos; Figanières; Flassans-sur-Issole; Flayosc; Gassin; Gonfaron; Grimaud; La Cadiere-d’Azur; La Crau; La Croix-Valmer; La Farlède; La Mole; La Motte; La Valette-du-Var; Le Cannet-des-Maures; Le Castellet; Le Muy; Le Pradet; Le Revest-les-Eaux; Le Thoronet; Les Mayons; Lorgues; Nans-les-Pins; Ollières; Ollioules; Pierrefeu-du-Var; Plan-d’Aups-Sainte-Baume; Pourcieux; Pourrières; Puget-Ville; Ramatuelle; Rians; Riboux; Rougiers; Sainte-Maxime; Saint-Mandrier-sur-Mer; Sanary-sur-Mer; Seillons-Source-d’Argens; Signes; Six-Fours-les-Plages; Taradeau; Tourves; Trans-en-Provence; Vidauban

Vaucluse (84)

Ansouis; Aubignan; Auribeau; Beaumettes; Beaumont-de-Pertuis; Beaumont-du-Ventoux; Bedoin; Blauvac; Bollène; Buoux; Cabrieres-d’Avignon; Cairanne; Caromb; Caseneuve; Castellet; Cheval-Blanc; Crestet; Crillon-le-Brave; Cucuron; Entrechaux; Grambois; Joucas; La Bastidonne; La Motte-d’Aigues; La Roque-Alric; La Roque-sur-Pernes; Lacoste; Lafare; Lagarde-d’Apt; Lamotte-du-Rhône; Le Barroux; Le Beaucet; Lioux; Malemort-du-Comtat; Maubec; Ménerbes; Méthamis; Mirabeau; Mormoiron; Mornas; Murs; Puget; Puyvert; Rasteau; Roussillon; Rustrel; Sablet; Saint-Christol; Sainte-Cécile-les-Vignes; Saint-Hippolyte-le-Graveyron; Saint-Léger-du-Ventoux; Saint-Martin-de-Castillon; Saint-Martin-de-la-Brasque; Saint-Pantaléon; Saint-Pierre-de-Vassols; Sannes; Sault; Seguret; Sérignan-du-Comtat; Sivergues; Suzette; Taillades; Uchaux; Vacqueyras; Vaison-la-Romaine; Vaugines; Viens; Villars

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Simiane-la-Rotonde

Ardèche (07)

Bourg-Saint-Andéol; Saint-Just-d’Ardèche; Saint-Marcel-d’Ardèche

Drôme (26)

Mollans-sur-Ouvèze; Pierrelatte; Rochegude; Saint-Paul-Trois-Châteaux; Suze-la-Rousse

Gard (30)

Aramon; Beaucaire; Chusclan; Codolet; Fourques; Laudun-l’Ardoise; Les Angles; Montfaucon; Pont-Saint-Esprit; Roquemaure; Saint-Alexandre; Saint-Etienne-des-Sorts; Saint-Geniès-de-Comolas; Saint-Gilles; Sauveterre; Vallabrègues; Vénéjan; Villeneuve-lès-Avignon


PRILOGA II

Predlogi za poročanje o rezultatih letnih preiskav, izvedenih na podlagi člena 6(b)

DEL A

1.   Predloga za poročanje o rezultatih letnih preiskav

Image 1

2.   Navodila za izpolnjevanje predloge

Če izpolnite to predlogo, se predloga v delu B te priloge ne izpolni.

Za stolpec 1:

Navedite ime geografskega območja, številko izbruha ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo tega razmejenega območja (RO), in datum, ko je bilo to območje vzpostavljeno.

Za stolpec 2:

Navedite velikost RO pred začetkom preiskave.

Za stolpec 3:

Navedite velikost RO po preiskavi.

Za stolpec 4:

Navedite pristop: zadrževanje (Z). Vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno glede na število RO za posamezni škodljivi organizem in pristope, ki se nanašajo na ta območja.

Za stolpec 5:

Navedite območje RO, na katerem je bila izvedena preiskava, in vključite toliko ločenih vrstic, kolikor je potrebno: okuženo območje (OO) ali varovalni pas (VP). Kadar je to ustrezno, navedite območje VP, na katerem je bila izvedena preiskava (npr. zadnjih 20 km ob VP, v okolici drevesnic itn.), v ločenih vrsticah.

Za stolpec 6:

Navedite število in opis lokacij preiskav – za opis izberite enega od spodnjih vnosov:

1.

na prostem (pridelovalna površina): 1.1 polje (orno zemljišče, pašnik); 1.2 sadovnjak/vinograd; 1.3 drevesnica; 1.4 gozd;

2.

na prostem (drugo): 2.1 zasebni vrt; 2.2 javna površina; 2.3 ohranitveno območje; 2.4 prosto rastoče rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja; 2.5 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija, mokrišča, namakalno omrežje in prispevno območje itn.);

3.

fizično zaprti pogoji: 3.1 rastlinjak; 3.2 zasebni prostor, ki ni rastlinjak; 3.3 javni prostor, ki ni rastlinjak; 3.4 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija).

Za stolpec 7:

Navedite območja tveganja, določena na podlagi biologije škodljivega(-ih) organizma(-ov), navzočnosti gostiteljskih rastlin, ekoloških in podnebnih razmer ter tveganih lokacij.

Za stolpec 8:

Navedite območja tveganja, vključena v preiskavo (izberite izmed območij iz stolpca 7).

Za stolpec 9:

Navedite rastline, plodove, semena, zemljo, pakirni material, les, stroje, vozila, vodo ali drugo z navedbo konkretnega primera.

Za stolpec 10:

Navedite seznam rastlinskih vrst/rodov – uporabite eno vrstico za vsako rastlinsko vrsto/rod.

Za stolpec 11:

Navedite mesece leta, v katerem je bila izvedena preiskava.

Za stolpec 12:

Navedite podrobnosti preiskave glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso relevantne, to označite z „ni relevantno“

Za stolpca 13in 14:

Navedite rezultate in po potrebi razpoložljive informacije v ustreznih stolpcih. Vzorci, ki niso določeni, so tisti analizirani vzorci, pri katerih zaradi različnih dejavnikov (npr. pod mejo za ugotavljanje navzočnosti, neobdelan, neidentificiran ali star vzorec) ni bil pridobljen noben rezultat.

Za stolpec 15:

Navedite obvestila o izbruhu za leto, v katerem je bila opravljena preiskava za ugotovitve v varovalnem pasu. Številke obvestila o izbruhu ni treba navesti, če se je pristojni organ odločil, da gre pri ugotovitvi za enega od primerov iz člena 14(2), člena 15(2) ali člena 16 Uredbe (EU) 2016/2031. V tem primeru razlog, zakaj niste predložili teh informacij, navedite v stolpcu 16 („Opombe“).

DEL B

1.   Predloga za poročanje o rezultatih letnih preiskav na statistični podlagi

Image 2

2.   Navodila za izpolnjevanje predloge

Če izpolnite to predlogo, se predloga v delu A te priloge ne izpolni.

Pojasnite osnovne predpostavke za zasnovo preiskave za posamezni škodljivi organizem. Povzemite in utemeljite:

ciljno populacijo, epidemiološko enoto in enote pregleda,

metodo za ugotavljanje navzočnosti in občutljivost metode,

dejavnik(-e) tveganja, pri čemer navedite stopnje tveganja in ustrezna relativna tveganja ter deleže populacije gostiteljskih rastlin.

Za stolpec 1:

Navedite ime geografskega območja, številko izbruha ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo tega razmejenega območja (RO), in datum, ko je bilo to območje vzpostavljeno.

Za stolpec 2:

Navedite velikost RO pred začetkom preiskave.

Za stolpec 3:

Navedite velikost RO po preiskavi.

Za stolpec 4:

Navedite pristop: zadrževanje (Z). Vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno glede na število RO za posamezni škodljivi organizem in pristope, ki se nanašajo na ta območja.

Za stolpec 5:

Navedite območje RO, na katerem je bila izvedena preiskava, in vključite toliko ločenih vrstic, kolikor je potrebno: okuženo območje (OO) ali varovalni pas (VP). Kadar je to ustrezno, navedite območje VP, na katerem je bila izvedena preiskava (npr. zadnjih 20 km ob VP, v okolici drevesnic itn.), v ločenih vrsticah.

Za stolpec 6:

Navedite število in opis lokacij preiskav – za opis izberite enega od spodnjih vnosov:

1.

na prostem (pridelovalna površina): 1.1 polje (orno zemljišče, pašnik); 1.2 sadovnjak/vinograd; 1.3 drevesnica; 1.4 gozd;

2.

na prostem (drugo): 2.1 zasebni vrt; 2.2 javna površina; 2.3 ohranitveno območje; 2.4 prosto rastoče rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja; 2.5 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija, mokrišča, namakalno omrežje in prispevno območje itn.);

3.

fizično zaprti pogoji: 3.1 rastlinjak; 3.2 zasebni prostor, ki ni rastlinjak; 3.3 javni prostor, ki ni rastlinjak; 3.4 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija).

Za stolpec 7:

Navedite mesece leta, v katerih so bile izvedene preiskave.

Za stolpec 8:

Navedite izbrano ciljno populacijo, pri čemer ustrezno navedite seznam gostiteljskih vrst/rodov in zajeto območje. Ciljna populacija je določena kot sklop enot pregleda. Njena velikost je v primeru kmetijskih območij običajno določena v hektarjih, lahko pa tudi kot partije, polja, rastlinjaki itn. Izbiro utemeljite v osnovnih predpostavkah. Navedite enote pregleda, vključene v preiskavo. „Enota pregleda“ pomeni rastline, dele rastlin, primarne proizvode, materiale, vektorje škodljivih organizmov, ki so bili pregledani za identifikacijo in ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov.

Za stolpec 9:

Navedite epidemiološke enote, vključene v preiskavo, vključno z opisom in mersko enoto. „Epidemiološka enota“ pomeni homogeno območje, na katerem bi v primeru navzočnosti škodljivega organizma interakcija med škodljivim organizmom, gostiteljskimi rastlinami ter abiotskimi in biotskimi dejavniki in pogoji privedla do iste epidemiologije. Epidemiološke enote so del ciljne populacije, ki so z vidika epidemiologije homogene in vključujejo vsaj eno gostiteljsko rastlino. V nekaterih primerih se lahko celotna gostiteljska populacija v regiji/na območju/v državi določi za epidemiološko enoto. Lahko gre za regije skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS), urbana območja, gozdove, vrtove vrtnic, kmetije ali hektarje. Izbiro je treba utemeljiti v osnovnih predpostavkah.

Za stolpec 10:

Navedite metode, uporabljene pri preiskavi, vključno s številom aktivnosti v posameznem primeru, glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso na voljo, to označite z „ni na voljo“.

Za stolpec 11:

Navedite oceno učinkovitosti vzorčenja. Učinkovitost vzorčenja pomeni verjetnost izbire okuženih delov rastline pri okuženi rastlini. Za vektorje učinkovitost metode pomeni ulov pozitivnega vektorja, kadar je ta prisoten na območju preiskave. Za zemljo pomeni izbiro vzorca zemlje, ki vsebuje škodljivi organizem, kadar je ta prisoten na območju preiskave.

Za stolpec 12:

„Občutljivost metode“ pomeni verjetnost, da se pri uporabi metode pravilno ugotovi navzočnost škodljivega organizma. Občutljivost metode je določena kot verjetnost, da je rezultat testiranja resnično pozitivnega gostitelja pozitiven. Je zmnožek učinkovitosti vzorčenja (tj. verjetnosti izbire okuženih delov rastline pri okuženi rastlini) in diagnostične občutljivosti (označene kot vizualni pregled in/ali laboratorijski test, uporabljen v postopku identifikacije).

Za stolpec 13:

Navedite dejavnike tveganja v različnih vrsticah, pri čemer vključite potrebno število vrstic. Za vsak dejavnik tveganja navedite stopnjo tveganja in ustrezno relativno tveganje ter delež gostiteljske populacije.

Za stolpec B:

Navedite podrobnosti preiskave glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso relevantne, to označite z „ni relevantno“. Informacije, ki jih je treba navesti v teh stolpcih, so povezane z informacijami v stolpcu 10 „Metode za ugotavljanje navzočnosti“.

Za stolpec 18:

Navedite število lokacij s pastmi, če se to število razlikuje od števila pasti (stolpec 17) (npr. ista past se uporablja na različnih mestih).

Za stolpec 21:

Navedite število vzorcev, ki so bili pozitivni ali negativni, ali vzorcev, ki niso določeni. Vzorci, ki niso določeni, so tisti analizirani vzorci, pri katerih zaradi različnih dejavnikov (npr. pod mejo za ugotavljanje navzočnosti, neobdelan, neidentificiran ali star vzorec itn.) ni bil pridobljen noben rezultat.

Za stolpec 22:

Navedite obvestila o izbruhu za leto, v katerem je bila opravljena preiskava za ugotovitve v varovalnem pasu. Številke obvestila o izbruhu ni treba navesti, če se je pristojni organ odločil, da gre pri ugotovitvi za enega od primerov iz člena 14(2), člena 15(2) ali člena 16 Uredbe (EU) 2016/2031. V tem primeru razlog, zakaj niste predložili teh informacij, navedite v stolpcu 25 („Opombe“).

Za stolpec 23:

Navedite občutljivost preiskave, kot je opredeljena v mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe (ISPM 31). Ta vrednost dosežene stopnje zaupanja za odsotnost škodljivega organizma se izračuna na podlagi opravljenih pregledov (in/ali vzorcev) glede na občutljivost metode in privzeto prevalenco.

Za stolpec 24:

Navedite privzeto prevalenco na podlagi ocene verjetne dejanske prevalence škodljivega organizma na terenu pred preiskavo. Privzeta prevalenca je določena kot cilj preiskave in predstavlja kompromis, ki ga odgovorni za obvladovanje tveganja sprejmejo med tveganjem za navzočnost škodljivega organizma in razpoložljivimi sredstvi za preiskavo. Za preiskavo za ugotavljanje navzočnosti je običajno določena vrednost 1 %.


Na vrh