EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R1345

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1345 z dne 1. avgusta 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material (Besedilo velja za EGP)

C/2022/5374

UL L 202, 2.8.2022, str. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1345/oj

2.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1345

z dne 1. avgusta 2022

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 86(1) in (2) ter člena 96(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila za živalske bolezni, ki se prenašajo na živali ali ljudi, vključno s pravili o registraciji in odobritvi obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material, s strani pristojnega organa.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) 2016/429 z določitvijo podrobnih pravil v zvezi z registri, ki jih vodi pristojni organ, z registriranimi in odobrenimi obrati, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material, ki so registrirani pri njem ali jih je ta odobril.

(3)

Natančneje, člen 18, točka (d), Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 določa, da pristojni organ v svoj register obratov za gojene kopenske živali in valilnic, registriranih pri njem, vključi naslov in zemljepisne koordinate (zemljepisno širino in dolžino) lokacije obrata. Poleg tega člen 18, točka (h), Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 določa, da pristojni organ v navedeni register vključi informacije o obdobju, v katerem se živali ali valilna jajca gojijo v obratu, če se ta ne uporablja stalno, vključno s sezonsko uporabo ali uporabo med določenimi dogodki. Medtem ko člen 84(1), točka (b), Uredbe (EU) 2016/429 določa, da morajo izvajalci dejavnosti v obratih, ki gojijo kopenske živali ali odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material, pristojnemu organu predložiti nekatere informacije, da bi bili njihovi obrati registrirani, navedene informacije ne vključujejo vseh podrobnih informacij, ki se zahtevajo v skladu s členom 18, točki (d) in (h), Delegirane uredbe (EU) 2019/2035. Zato je primerno določiti zahtevo, da morajo izvajalci dejavnosti v obratih z gojenimi kopenskimi živalmi in valilnicah te podrobne informacije predložiti pristojnemu organu za namene registracije.

(4)

Podobno člen 21, točki (d) in (h), Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 določa tudi, da mora pristojni organ v svoj register obratov, ki jih je odobril, vključiti enake podrobne informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 18, točki (d) in (h), navedene delegirane uredbe. Medtem ko člen 96(1) Uredbe (EU) 2016/429 od izvajalcev dejavnosti zahteva, da pristojnemu organu predložijo nekatere informacije za namene njihove vloge za odobritev obrata, navedene informacije ne vključujejo vseh podrobnih informacij, ki se zahtevajo v skladu s členom 21, točki (d) in (h), Delegirane uredbe (EU) 2019/2035. Zato je primerno določiti zahtevo, da morajo izvajalci dejavnosti v obratih z gojenimi kopenskimi živalmi in valilnicah te podrobne informacije predložiti pristojnemu organu za namene odobritve.

(5)

Poleg tega člen 85 Uredbe (EU) 2016/429 določa, da lahko države članice z odstopanjem od člena 84(1) navedene uredbe od zahteve za registracijo izvzamejo določene kategorije obratov, ki predstavljajo neznatno tveganje za zdravje živali ali javno zdravje. Take izjeme se lahko odobrijo le, če so navedene kategorije obratov take vrste, da zanje veljajo pravila iz izvedbenega akta, sprejetega v skladu s členom 86(2) navedene uredbe. Zato bi bilo treba določiti pravila v zvezi z vrstami obratov, ki predstavljajo neznatno tveganje, ki jih države članice lahko izvzamejo iz zahteve za registracijo v skladu s členom 85.

(6)

Za nekatere obrate, zlasti tiste, ki gojijo kopitarje, ni mogoče šteti, da predstavljajo zanemarljivo tveganje, kot je navedeno v členu 85 Uredbe (EU) 2016/429, zaradi številnih bolezni s seznama, ki jih lahko prenašajo kopitarji in ki lahko vplivajo na zdravstveni status živali v obratih ali na območjih v zvezi s tem. Podobno se za pse, mačke in bele dihurje, ki jih gojijo v obratu za razplod, ne more šteti, da predstavljajo neznatno tveganje, zlasti z vidika zdravja ljudi.

(7)

Premiki živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora so pomemben dejavnik tveganja za zdravje živali in ljudi. Za obrate, v katerih potekajo premiki, ki vključujejo zlasti premike v druge države članice ali tretje države ali iz njih, se zato ne bi smelo šteti, da predstavljajo neznatno tveganje. Vendar se za obrate, v katerih se živali, zarodni material ali proizvodi živalskega izvora gojijo z določeno kontinuiteto in glavni namen ni premik navedenih živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora v obrat ali iz njega, lahko šteje, da predstavljajo zanemarljivo tveganje, tudi če bi do takih premikov občasno lahko prišlo.

(8)

Izvajalci dejavnosti pogosto gojijo kopenske živali več vrst v istem obratu. Če država članica iz zahteve za registracijo izvzame nekatere kategorije obratov, ki predstavljajo neznatno tveganje, kot je določeno v členu 85 Uredbe (EU) 2016/429, zahteva, da izvajalci dejavnosti predložijo informacije iz člena 84(1), točka (b)(iii), v zvezi z gojenimi kopenskimi živalmi, za katere bi bil obrat lahko izvzet iz zahteve za registracijo v skladu s členom 3 te uredbe, kot da bi bile navedene živali edine živali, ki se gojijo v navedenem obratu, ni sorazmerna s povezanim tveganjem.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa pravila v zvezi z:

(a)

informacijami, ki jih predložijo izvajalci dejavnosti v obratih z gojenimi kopenskimi živalmi in valilnicah za namene registracije svojih obratov, kot je določeno v členu 84(1) Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

vrstami obratov, ki gojijo kopenske živali, z zanemarljivim tveganjem, ki jih države članice lahko izvzamejo iz zahteve glede registracije v skladu s členom 85 Uredbe (EU) 2016/429;

(c)

informacijami, ki jih predložijo izvajalci dejavnosti v obratih z gojenimi kopenskimi živalmi in valilnicah v svoji vlogi za odobritev obrata v skladu s členom 96(1) Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 2

Informacije, ki jih izvajalci dejavnosti predložijo za registracijo svojega obrata

1.   Izvajalci dejavnosti v obratih z gojenimi kopenskimi živalmi in valilnicah iz člena 84(1) Uredbe (EU) 2016/429 poleg informacij iz člena 84(1), točka (b), navedene uredbe pred začetkom takih dejavnosti pristojnemu organu predložijo naslednje informacije:

(a)

naslov in zemljepisne koordinate (zemljepisno širino in dolžino) lokacije obrata, ki se registrira;

(b)

obdobje, v katerem se gojene kopenske živali ali valilna jajca gojijo v registriranem obratu, če se ta ne uporablja stalno, vključno s sezonsko uporabo ali uporabo med določenimi dogodki.

2.   Izvajalcem dejavnosti v obratih z gojenimi kopenskimi živalmi iz člena 84(1) Uredbe (EU) 2016/429 pristojnemu organu ni treba predložiti informacij iz člena 84(1), točka (b)(iii), navedene uredbe v zvezi z gojenimi kopenskimi živalmi, za katere velja odstopanje, ki ga država članica uporablja v skladu s členom 3 te uredbe.

Člen 3

Vrste obratov, ki gojijo kopenske živali, ki jih države članice lahko izvzamejo iz zahteve za registracijo

1.   Države članice lahko iz zahteve za registracijo izvzamejo obrate, ki gojijo kopenske živali, z zanemarljivim tveganjem, kot je določeno v členu 85 Uredbe (EU) 2016/429, če so izpolnjena naslednja merila:

(a)

v obratu se ne gojijo kopitarji;

(b)

v obratu se ne gojijo psi, mačke ali beli dihurji za razplod;

(c)

obrat ne sodeluje pri premikih gojenih kopenskih živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora v drugo državo članico ali tretjo državo ali iz nje;

(d)

gojene kopenske živali, zarodni material ali proizvodi živalskega izvora v obratu niso namenjeni premiku iz obrata.

2.   Države članice, ki izvzamejo obrate v skladu z odstavkom 1, lahko določijo dodatna merila v zvezi z omejitvami števila gojenih kopenskih živali, ki se lahko gojijo v takih obratih, in omejijo geografsko lokacijo navedenih obratov, zlasti v zvezi z njihovo bližino obratom, ki jih je registriral ali odobril pristojni organ.

Člen 4

Informacije, ki jih izvajalci dejavnosti predložijo v svoji vlogi za odobritev obrata

Izvajalci dejavnosti v obratih z gojenimi kopenskimi živalmi in valilnicah za namene svoje vloge za odobritev obrata, kot je določeno v členu 94(1) in členu 95, točka (a), Uredbe (EU) 2016/429, poleg informacij iz člena 96(1) navedene uredbe pristojnemu organu predložijo naslednje informacije:

(a)

naslov in zemljepisne koordinate (zemljepisno širino in dolžino) lokacije obrata, ki se odobri;

(b)

obdobje, v katerem se živali ali valilna jajca gojijo v odobrenem obratu, če se ta ne uporablja stalno, vključno s sezonsko uporabo ali uporabo med določenimi dogodki.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).


Na vrh