EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0129

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/129 z dne 21. decembra 2021 o pravilih za vrste intervencij, ki zadevajo oljnice, bombaž in stranske proizvode vinarstva, v skladu z Uredbo (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta ter za zahteve glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti v zvezi s podporo Unije in strateškimi načrti SKP

C/2021/9603

UL L 20, 31.1.2022, str. 197–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/129/oj

31.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 20/197


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/129

z dne 21. decembra 2021

o pravilih za vrste intervencij, ki zadevajo oljnice, bombaž in stranske proizvode vinarstva, v skladu z Uredbo (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta ter za zahteve glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti v zvezi s podporo Unije in strateškimi načrti SKP

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (1) ter zlasti členov 11(2), 37(6), 59(8) in 123(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/2115 določa nov pravni okvir za skupno kmetijsko politiko (SKP), da bi se izboljšalo njeno uresničevanje ciljev Unije, ki so določeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Navedena uredba podrobneje določa cilje Unije, ki jih je treba doseči s SKP, ter opredeljuje vrste intervencij in skupne zahteve Unije za države članice, obenem pa državam članicam dopušča prožnost pri zasnovi intervencij, predvidenih v njihovih strateških načrtih SKP. Države članice morajo pripraviti navedene strateške načrte SKP in svoje predloge zanje predložiti Komisiji. V ta namen je treba določiti nekatera izvedbena pravila.

(2)

Člen 11(1) Uredbe (EU) 2021/2115 določa, da kadar države članice zagotovijo intervencije na površino, razen tistih, ki so skladne z določbami iz Priloge 2 k Sporazumu STO o kmetijstvu, vključno z vezano dohodkovno podporo na podlagi navedene uredbe, in kadar te intervencije zadevajo nekatere ali vse oljnice iz Priloge k Memorandumu o soglasju o oljnicah, sklenjenem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v okviru GATT (2), skupna površina, za katero se lahko dodeli podpora na podlagi načrtovanih učinkov iz strateških načrtov SKP zadevnih držav članic, zaradi zagotavljanja skladnosti z mednarodnimi obveznostmi ne sme presegati največje površine za podporo za vso Unijo. Komisija mora zato določiti okvirno referenčno površino za podporo za vsako državo članico kot delež največje površine za podporo za vso Unijo, ki po izračunu na podlagi povprečne obdelovalne površine v Uniji med letoma 2016 in 2020 znaša 7 854 446 hektarov.

(3)

V naslovu III, poglavje II, oddelek 3, pododdelek 2, Uredbe (EU) 2021/2115 je določeno posebno plačilo za bombaž, za katerega morajo štiri države članice odobriti zadevno zemljišče in sorte. Podrobna pravila v zvezi s tem bi morale določiti navedene države članice. Vendar bi moral biti postopek za navedene odobritve organiziran tako, da zadevni kmeti uradna obvestila v zvezi z odobritvijo prejmejo pravočasno pred naslednjo setveno sezono. Poleg tega je primerno določiti minimalni sklop informacij, ki bi jih morala navedena uradna obvestila vsebovati.

(4)

V skladu s členom 58(1) Uredbe (EU) 2021/2115 morajo nekatere države članice v svojih strateških načrtih SKP izbrati eno ali več vrst intervencij v vinskem sektorju, vključno z destilacijo stranskih proizvodov vinarstva. Komisija mora za navedeno intervencijo določiti finančno pomoč Unije.

(5)

V skladu s členom 123(2), točka (j), Uredbe (EU) 2021/2115 mora organ upravljanja z ustreznimi ukrepi v zvezi s prepoznavnostjo zagotoviti, da upravičenci do podpore, financirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), razen podpore v okviru intervencij, povezanih s površinami in živalmi, potrdijo navedeno podporo, vključno s primerno uporabo emblema Unije. V skladu s členom 123(2), točka (k), navedene uredbe mora organ upravljanja zagotoviti, da je javnost obveščena o strateških načrtih SKP, in sicer z izvajanjem ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo za širšo javnost, morebitne upravičence in ustrezne ciljne skupine. Poleg tega mora v skladu s členom 124(3), točka (f), Uredbe (EU) 2021/2115 organ upravljanja odboru za spremljanje dati na voljo informacije, potrebne za pregled izvajanja ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo. Primerno je določiti enotne pogoje za uporabo zahtev glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti iz navedenih določb.

(6)

Ker morajo države članice pravila iz te uredbe upoštevati pri pripravi svojih strateških načrtov SKP, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno kmetijsko politiko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za uporabo Uredbe (EU) 2021/2115, kar zadeva pripravo in izvajanje strateških načrtov SKP držav članic v skladu z navedeno uredbo, in sicer glede:

(a)

okvirne referenčne površine za podporo za vsako državo članico za namene intervencij na površino, ki zadevajo oljnice;

(b)

odobritve zemljišč in sort za namene posebnega plačila za bombaž in s tem povezanega uradnega obvestila;

(c)

zneska podpore za destilacijo stranskih proizvodov vinarstva;

(d)

uporabe emblema Unije v okviru nekaterih intervencij, ki se financirajo iz EKSRP, ter zahtev glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti, kar zadeva strateške načrte SKP in podporo Unije, prejeto na njihovi podlagi.

Člen 2

Okvirna referenčna površina za podporo

Okvirna referenčna površina za podporo za vsako državo članico za namene intervencij na površino, ki zadevajo oljnice, iz člena 11(1) Uredbe (EU) 2021/2115 je določena v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 3

Postopek odobritve zemljišč in sort za posebno plačilo za bombaž in s tem povezana uradna obvestila

1.   Postopek odobritve zemljišč in sort za namene posebnega plačila za bombaž v skladu z naslovom III, poglavje II, oddelek 3, pododdelek 2, Uredbe (EU) 2021/2115 je organiziran tako, da zadevni kmeti uradna obvestila v zvezi z odobritvijo prejmejo pravočasno pred setveno sezono.

Navedeno uradno obvestilo vključuje vsaj naslednje informacije:

(a)

odobrene sorte za setev;

(b)

merila za odobritev zemljišč za pridelavo bombaža, kot jih določijo države članice v skladu s členom 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 (3);

(c)

najmanjšo gostoto sadik bombaža iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2022/126.

2.   Kadar država članica prekliče obstoječo odobritev sorte, se zadevni kmeti uradno obvestijo pravočasno pred setveno sezono v naslednjem letu.

Člen 4

Finančna pomoč Unije za destilacijo stranskih proizvodov vinarstva

1.   Finančna pomoč Unije za destilacijo stranskih proizvodov vinarstva iz člena 58(1), prvi pododstavek, točka (g), Uredbe (EU) 2021/2115, ki se izplača destilarnam, vključno s pavšalnim zneskom za nadomestilo stroškov zbiranja iz člena 60(3), tretji pododstavek, navedene uredbe, ne presega:

(a)

za surovi alkohol, pridobljen iz tropin: 1,1 EUR/vol. %/hl;

(b)

za surovi alkohol, pridobljen iz vina in droži: 0,5 EUR/vol. %/hl.

2.   Države članice dejanske zneske, ki se izplačajo kot finančna pomoč Unije, določijo na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril ter ob upoštevanju različnih proizvodnih tipologij.

Člen 5

Emblem Unije

Države članice in organ upravljanja pri izvajanju dejavnosti v zvezi s prepoznavnostjo, preglednostjo in komuniciranjem iz člena 123(2), točka (k), Uredbe (EU) 2021/2115 uporabljajo emblem Unije v skladu z zahtevami iz Priloge II. Organ upravljanja poleg tega zagotovi, da upravičenci ustrezno uporabljajo emblem.

Člen 6

Zahteve glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti

Podrobna pravila o uporabi zahtev glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti iz člena 123(2), točki (j) in (k), Uredbe (EU) 2021/2115 so določena v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 435, 6.12.2021, str. 1.

(2)  UL L 147, 18.6.1993, str. 25.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (Glej stran 197 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Okvirna referenčna površina za podporo iz člena 2

ha

Belgija

7 295

Bolgarija

711 954

Češka

300 498

Danska

114 000

Nemčija

846 779

Estonija

51 620

Irska

7 197

Grčija

69 709

Španija

559 382

Francija

1 525 286

Hrvaška

117 366

Italija

302 843

Ciper

Latvija

89 153

Litva

154 217

Luksemburg

2 270

Madžarska

707 720

Malta

Nizozemska

1 952

Avstrija

88 129

Poljska

644 818

Portugalska

7 865

Romunija

1 250 509

Slovenija

4 059

Slovaška

184 603

Finska

32 342

Švedska

72 880


PRILOGA II

Uporaba in tehnične značilnosti emblema Unije („emblem“)

1.   

Emblem je vidno prikazan na vsem komunikacijskem gradivu za javnost ali udeležence, kot so tiskani ali digitalni izdelki, spletišča in njihove mobilne različice v zvezi z izvajanjem operacije.

2.   

Zraven emblema se v celoti izpiše navedba „Financira Evropska unija“ ali „Sofinancira Evropska unija“.

3.   

V povezavi z emblemom se lahko uporabi katera koli od naslednjih pisav: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana ali Ubuntu. Ležeče in podčrtane različice ter besedilni učinki se ne uporabljajo.

4.   

Položaj besedila glede na emblem ne sme nikakor posegati v emblem.

5.   

Velikost pisave je sorazmerna z velikostjo emblema.

6.   

Barva pisave je modra (Reflex Blue), črna ali bela, odvisno od ozadja.

7.   

Emblema se ne sme spreminjati ali združevati z drugimi grafičnimi elementi ali besedili. Če so poleg emblema prikazani drugi logotipi, je emblem najmanj enake velikosti, merjeno v višino ali širino, kot največji izmed drugih logotipov. Razen emblema se za poudarjanje podpore Unije ne sme uporabljati nobena druga vizualna podoba ali logotip.

8.   

Če na isti lokaciji poteka več operacij, ki so podprte z istimi ali različnimi instrumenti financiranja, ali če se pozneje za isto operacijo zagotovi dodatno financiranje, se postavi vsaj ena tabla ali pano.

9.   

Grafični standardi za emblem in opredelitev standardnih barv:

(A)

SIMBOLNI OPIS

Na nebesno modri podlagi dvanajst zlatih zvezd tvori krog, ki predstavlja povezanost med evropskimi narodi. Število zvezd je stalno, dvanajst je simbol popolnosti in enotnosti.

(B)

HERALDIČNI OPIS

Na azurno modri podlagi je dvanajst zlatih peterokrakih zvezd, katerih kraki se ne stikajo.

(C)

GEOMETRIČNI OPIS

Image 1

Emblem ima obliko modre pravokotne zastave, osnovnica je 1,5-krat daljša od stranice. Na sredi je dvanajst zlatih zvezd, ki so ena od druge enakomerno oddaljene in sestavljajo neviden krog. Središče kroga je hkrati tudi sečišče diagonal pravokotnika. Polmer kroga je enak tretjini višine stranice pravokotnika. Vsaka zvezda ima pet krakov, ki so na obodu nevidnega kroga, katerega polmer je enak osemnajstini višine stranice pravokotnika. Vse zvezde so pokončne, tj. en krak je pokončen in dva kraka sta v ravni liniji, pravokotno na navpični rob pravokotnika. Krog je urejen tako, da so zvezde razporejene kot številčnica na uri. Njihovo število se ne spreminja.

(D)

PREDPISANE BARVE

Emblem vključuje naslednje barve: PANTONE REFLEX BLUE za površino pravokotnika, PANTONE YELLOW za zvezde.

(E)

ŠTIRIBARVNI POSTOPEK

Če se uporablja štiribarvni postopek, ustvarite obe standardni barvi s pomočjo štirih barv štiribarvnega postopka.

PANTONE YELLOW je mogoče doseči z uporabo 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE je mogoče doseči z mešanjem 100 % „Process Cyan“ in 80 % „Process Magenta“.

SPLET

PANTONE REFLEX BLUE na spletni paleti ustreza barvi RGB:0/51/153 (heksadecimalna vrednost: 003399), PANTONE YELLOW pa barvi RGB:255/204/0 (heksadecimalna vrednost: FFCC00).

ENOBARVNA REPRODUKCIJA

Če uporabljate črno, očrtajte pravokotnik s črno in natisnite črne zvezde na beli podlagi.

Image 2

Če uporabljate modro (Reflex Blue), za podlago uporabite 100 % Reflex Blue, zvezde pa naj ostanejo bele.

Image 3

REPRODUKCIJA NA BARVNEM OZADJU

Če se večbarvnemu ozadju ni mogoče izogniti, naj bo pravokotnik obdan z belim robom s širino, ki je enaka 1/25 višine pravokotnika.

Image 4

Načela uporabe emblema s strani tretjih oseb so določena v Upravnem sporazumu s Svetom Evrope o uporabi evropskega emblema s strani tretjih oseb (1).


(1)  UL C 271, 8.9.2012, str. 5.


PRILOGA III

Zahteve glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti

1.   Ukrepi organa upravljanja v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo

1.1.

Organ upravljanja za namene člena 123(2), točka (k), Uredbe (EU) 2021/2115 med pripravo in izvajanjem strateškega načrta SKP z načrtovanjem in izvajanjem ustreznih ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo zagotovi obveščanje javnosti o strateškem načrtu SKP z namenom informiranja ciljnih skupin iz navedene točke.

1.2.

Organ upravljanja za namene člena 124(3), točka (f), Uredbe (EU) 2021/2115 odboru za spremljanje da na voljo informacije, ki jih odbor za spremljanje potrebuje za pregled izvajanja ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo.

1.3.

Organ upravljanja zagotovi, da je najpozneje šest mesecev po sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP vzpostavljeno spletišče z informacijami o strateškem načrtu SKP, za katerega je odgovoren, vključno s cilji, dejavnostmi, razpoložljivimi možnostmi financiranja ter pričakovanimi in, ko so na voljo, dejanskimi dosežki tega načrta. Spletišče je namenjeno splošni javnosti in morebitnim upravičencem iz člena 123(2), točka (k), Uredbe (EU) 2021/2115.

1.4.

Organ upravljanja zagotovi, da se na spletišču iz točke 1.3 objavi časovni razpored načrtovanih razpisov in rokov za vložitev zahtevkov, ki se posodobi vsaj trikrat letno, z naslednjimi okvirnimi podatki:

(a)

zajeto geografsko območje;

(b)

zadevna intervencija in specifični cilji;

(c)

vrsta upravičenih vlagateljev;

(d)

skupni znesek podpore;

(e)

začetni in končni datum za vložitev zahtevkov.

1.5.

Organ upravljanja v skladu s členom 123(2), točka (k)(i), Uredbe (EU) 2021/2115 zagotovi, da imajo morebitni upravičenci dostop do vseh potrebnih informacij o možnostih financiranja, vključno s pogoji za upravičenost, merili za izbor ter vsemi zahtevami za upravičence, izbrane za financiranje, in njihovimi odgovornostmi.

1.6.

Organ upravljanja zagotovi, da so upravičenci, izbrani za financiranje, obveščeni, da podporo sofinancira Unija.

1.7.

Organ upravljanja zagotovi, da se v skladu z drugim odstavkom institucijam, telesom, uradom ali agencijam Unije na njihovo zahtevo predloži komunikacijsko gradivo in gradivo za prepoznavnost, tudi na ravni upravičencev, ter da se Uniji podeli brezplačna, neizključna in nepreklicna licenca za rabo takšnega gradiva ter morebitne pripadajoče predhodno obstoječe pravice. Upravičenci ali organ upravljanja zaradi tega ne smejo imeti znatnih dodatnih stroškov ali znatnega upravnega bremena.

Licenca za pravice intelektualne lastnine iz prvega odstavka Uniji podeljuje vsaj pravice za:

(a)

interno rabo, tj. pravico do reprodukcije, kopiranja, zagotavljanja komunikacijskega gradiva in gradiva za prepoznavnost institucijam in agencijam Unije, organom držav članic ter njihovim zaposlenim;

(b)

reprodukcijo celote ali dela komunikacijskega gradiva in gradiva za prepoznavnost na kakršen koli način in v kakršni koli obliki;

(c)

posredovanje komunikacijskega gradiva in gradiva za prepoznavnost javnosti z uporabo katerega koli sredstva in vseh sredstev komunikacije;

(d)

razdeljevanje komunikacijskega gradiva in gradiva za prepoznavnost (ali njunih kopij) javnosti v kakršni koli obliki in v vseh oblikah;

(e)

shranjevanje in arhiviranje komunikacijskega gradiva in gradiva za prepoznavnost;

(f)

izdajanje podlicenc za pravice v zvezi s komunikacijskim gradivom in gradivom za prepoznavnost tretjim strankam.

2.   Prepoznavnost nekaterih dejavnosti, ki prejmejo podporo iz EKSRP

Za namene člena 123(2), točka (j), Uredbe (EU) 2021/2115 organ upravljanja z naslednjimi ukrepi zagotovi, da upravičenci v okviru intervencij, ki se financirajo iz EKSRP, razen intervencij, povezanih s površinami in živalmi, potrdijo podporo iz strateškega načrta SKP na naslednje načine:

(a)

na svojem uradnem spletišču, kadar obstaja, in na svojih uradnih straneh na družbenih medijih sorazmerno z ravnjo podpore zagotovijo kratek opis operacije, vključno z njenimi cilji in rezultati, pri čemer se izpostavi finančna podpora Unije;

(b)

v dokumente in komunikacijsko gradivo, ki zadevajo izvajanje operacije in so namenjeni javnosti ali udeležencem, vključijo izjavo, v kateri na prepoznaven način izpostavijo podporo Unije, pa tudi emblem Unije, in sicer v skladu s tehničnimi značilnostmi iz Priloge II;

(c)

za operacije, ki zajemajo financiranje infrastrukture ali gradnjo in pri katerih skupni javni odhodki ali v primeru podpore v obliki finančnih instrumentov, vključno s financiranjem obratnih sredstev, skupni stroški presegajo 500 000 EUR, namestijo trajne table ali panoje, ki so jasno vidni javnosti in predstavljajo emblem Unije v skladu s tehničnimi značilnostmi iz Priloge II, takoj ko se začne fizično izvajanje operacij ali ko se namesti kupljena oprema;

(d)

za operacije, ki zajemajo naložbe v osnovna sredstva, ki ne spadajo pod točko (c), in pri katerih skupna javna podpora presega 50 000 EUR ali v primeru podpore v obliki finančnih instrumentov, vključno s financiranjem obratnih sredstev, skupni stroški presegajo 500 000 EUR, namestijo obrazložitveno tablo ali enakovreden elektronski prikazovalnik z informacijami o projektu, pri čemer se izpostavi finančna podpora Unije, predstavi pa se tudi emblem Unije v skladu s tehničnimi značilnostmi iz Priloge II;

(e)

za operacije, ki zajemajo podporo za operacije LEADER, osnovne storitve in infrastrukturo, ki ne spada pod točki (c) in (d), in pri katerih skupna javna podpora presega 10 000 EUR ali v primeru podpore v obliki finančnih instrumentov, vključno s financiranjem obratnih sredstev, skupni stroški presegajo 100 000 EUR, na lokaciji, ki je jasno vidna javnosti, namestijo vsaj en plakat velikosti A3 ali enakovreden elektronski prikazovalnik z informacijami o operaciji, pri čemer se izpostavi podpora Unije. Obrazložitvena tabla se namesti tudi v prostorih lokalnih akcijskih skupin, financiranih v okviru pobude LEADER.

Z odstopanjem od prvega odstavka organ upravljanja v največji možni meri zagotovi, da so v primerih, ko je upravičenec fizična oseba, na lokaciji, ki je vidna javnosti, ali na elektronskem prikazovalniku na voljo ustrezne informacije, pri čemer je poudarjena podpora iz skladov.

Prvi odstavek, točki (a) in (b), se smiselno uporablja za organe, ki izvajajo finančne instrumente, financirane iz EKSRP.

Prvi odstavek, točke (c), (d) in (e), se uporablja za končne prejemnike sredstev finančnih instrumentov v skladu s pogodbenimi pogoji iz sporazuma o financiranju iz člena 59(5) Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (1)


(1)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).


Na vrh