EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R1265

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1265 z dne 20. julija 2022 o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa virusa rozetavosti vrtnice (Rose Rosette Virus) na ozemlje Unije in njegovega širjenja na ozemlju Unije

C/2022/5045

UL L 192, 21.7.2022, str. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1265/oj

21.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1265

z dne 20. julija 2022

o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa virusa rozetavosti vrtnice (Rose Rosette Virus) na ozemlje Unije in njegovega širjenja na ozemlju Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 30(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Virus rozetavosti vrtnice (v nadaljnjem besedilu: zadevni škodljivi organizem) in njegov vektor Phyllocoptes fructiphilus trenutno nista navedena kot karantenska škodljiva organizma za Unijo v Prilogi II niti kot nadzorovana nekarantenska škodljiva organizma za Unijo v Prilogi IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (2). Za zadevni škodljivi organizem in njegov vektor ni znano, da sta navzoča na ozemlju Unije.

(2)

Analiza tveganja zaradi škodljivih organizmov, ki jo je leta 2018 opravila Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) (3), je pokazala, da bi lahko bili zadevni škodljivi organizem in njegovi škodljivi učinki precej zaskrbljujoči za zdravje rastlin na ozemlju Unije, zlasti za pridelavo vseh vrst vrtnic.

(3)

Zaradi resnega tveganja za zdravje rastlin, ki ga zadevni škodljivi organizem predstavlja na ozemlju Unije, je bil sprejet Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1739 (4), ki določa zahteve za vnos rastlin, razen semen, vrste Rosa spp. (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline), ki izvirajo iz tretjih držav, za katere je znano, da se v njih pojavlja zadevni škodljivi organizem (Kanada, Indija in Združene države Amerike), v Unijo ter uradne preglede, ki se izvedejo ob vnosu navedenih rastlin v Unijo. Navedeni izvedbeni sklep določa prepoved vnosa zadevnega škodljivega organizma na ozemlje Unije, takojšnjo predložitev informacij o sumu na navzočnost zadevnega škodljivega organizma in njegovega zadevnega vektorja v Uniji ter pravila glede preiskav za ugotavljanje njegove navzočnosti na ozemlju Unije.

(4)

Od sprejetja navedenega izvedbenega sklepa ni bilo nobenega poročila o prestrežbi okuženih zadevnih rastlin med njihovim vnosom na ozemlje Unije ali premiki znotraj ozemlja Unije. Vendar se zadevni škodljivi organizem še naprej širi v Kanadi, Indiji in Združenih državah Amerike.

(5)

Zato so ugotovitve analize EPPO še vedno veljavne. Navedena analiza je pokazala, da se verjetnost vnosa in naselitve zadevnega škodljivega organizma, obsega njegovega širjenja in vpliva v Uniji ter fitosanitarnega tveganja za ozemlje Unije šteje za visoko.

(6)

Poleg tega se je zaskrbljenost glede zdravja rastlin iz analize EPPO od sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1739 povečala, ker se zadevne rastline v vse večjih količinah uvažajo v Unijo iz tretjih držav, v katerih se navzočnost zadevnega škodljivega organizma povečuje.

(7)

Komisija ugotavlja, da zadevni škodljivi organizem izpolnjuje merila iz pododdelka 2 oddelka 3 Priloge I k Uredbi (EU) 2016/2031.

(8)

Na podlagi navedenih dejstev se ocenjuje, da obstaja neposredna nevarnost za vstop zadevnega škodljivega organizma na ozemlje Unije in njegovo širjenje na ozemlju Unije, razen če se ohranijo ukrepi iz Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1739, ki se uporabljajo do 31. julija 2022 in so se izkazali za učinkovite pri preprečevanju vstopa zadevnega škodljivega organizma na ozemlje Unije.

(9)

Zato je primerno, da se v tej uredbi določijo ukrepi, ki bi se morali uporabljati od 1. avgusta 2022, da se zagotovi nadaljnja zaščita ozemlja Unije pred zadevnim škodljivim organizmom.

(10)

Ta uredba bi se morala uporabljati do 31. julija 2024. Tako obdobje uporabe je potrebno za celovito oceno tveganja, da se določi status zadevnega škodljivega organizma.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zadevni škodljivi organizem“ pomeni virus rozetavosti vrtnice;

(b)

„zadevne rastline“ pomenijo rastline, razen semen, vrste Rosa spp., ki izvirajo iz Kanade, Indije ali Združenih držav Amerike;

(c)

„zadevni vektor“ pomeni Phyllocoptes fructiphilus.

Člen 2

Prepoved v zvezi z zadevnim škodljivim organizmom

Prepovedano je vnašanje zadevnega škodljivega organizma na ozemlje Unije, njegovo premikanje po njem ter posedovanje, razmnoževanje ali izpust na njem.

Člen 3

Informacije o sumu na navzočnost zadevnega škodljivega organizma ali njegovega zadevnega vektorja

Države članice zagotovijo, da so vse osebe na ozemlju Unije, ki imajo v lasti rastline, ki bi lahko bile okužene z zadevnim škodljivim organizmom ali njegovim zadevnim vektorjem, nemudoma obveščene o navzočnosti ali sumu na navzočnost zadevnega škodljivega organizma ali njegovega zadevnega vektorja, možnih posledicah in tveganjih ter ustreznih ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

Člen 4

Preiskave

Pristojni organi izvedejo letne preiskave za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma in zadevnega vektorja na gostiteljskih rastlinah na svojem ozemlju.

Navedene preiskave vključujejo jemanje vzorcev in testiranje ter temeljijo na trdnih znanstvenih in tehničnih načelih glede možnosti odkritja zadevnega škodljivega organizma in zadevnega vektorja.

Države članice vsako leto do 30. aprila Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih preiskav, ki so jih izvedle v prejšnjem koledarskem letu.

Člen 5

Zahteve za vnos zadevnih rastlin na ozemlje Unije

1.   Zadevne rastline se na ozemlje Unije vnesejo le, če jim je priloženo fitosanitarno spričevalo, ki v rubriki „Dopolnilna izjava“ vključuje uradno izjavo, ki vsebuje eno od naslednjih izjav:

(a)

da so bile zadevne rastline pridelane na območju, ki je prosto zadevnega škodljivega organizma ter ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin tretje države izvora, z navedbo imena območja v rubriki „Kraj izvora“;

(b)

v primeru zadevnih rastlin za saditev, da:

(i)

so bile pridelane na mestu pridelave, na katerem med uradnimi pregledi od začetka zadnje rastne sezone niso bili opaženi niti simptomi zadevnega škodljivega organizma niti simptomi zadevnega vektorja, ter

(ii)

so bile pred vnosom na ozemlje Unije vzorčene in testirane na zadevni škodljivi organizem, pri čemer je bilo na podlagi navedenih testov ugotovljeno, da so proste zadevnega škodljivega organizma;

(c)

v primeru zadevnih rastlin, razen rastlin za saditev, da:

(i)

so bile pridelane na mestu pridelave, na katerem med uradnimi pregledi od začetka zadnje rastne sezone niso bili opaženi niti simptomi zadevnega škodljivega organizma niti simptomi zadevnega vektorja, ter

(ii)

so bile pregledane in v primeru navzočnosti zadevnega vektorja ali simptomov zadevnega škodljivega organizma vzorčene in testirane pred vnosom na ozemlje Unije, pri čemer je bilo na podlagi navedenih testov ugotovljeno, da so proste zadevnega škodljivega organizma;

(d)

v primeru zadevnih rastlin v tkivnih kulturah, ki ne izvirajo z območja, ki je prosto zadevnega škodljivega organizmom, da so bile pridelane iz matičnih rastlin, ki so bile testirane in za katere je bilo ugotovljeno, da so proste zadevnega škodljivega organizma.

2.   Zadevne rastline se na ozemlje Unije vnesejo le, če se pakirajo in prevažajo ter se z njimi rokuje tako, da se prepreči napadenost z zadevnim vektorjem.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(3)  EPPO (2018), analiza tveganja zaradi škodljivih organizmov za virus rozetavosti vrtnice in njegov vektor Phyllocoptes fructiphilus. EPPO, Pariz. Na voljo na naslovu: https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1739 z dne 16. oktobra 2019 o določitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa virusa rozetavosti vrtnice (Rose Rosette Virus) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 265, 18.10.2019, str. 12).


Na vrh