EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0984

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/984 z dne 17. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 glede obdobja uporabe začasnih ukrepov (Besedilo velja za EGP)

C/2021/4252

UL L 216, 18.6.2021, str. 202–203 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/984/oj

18.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 216/202


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/984

z dne 17. junija 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 glede obdobja uporabe začasnih ukrepov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 med drugim določa pravila za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti s strani pristojnih organov držav članic. Poleg tega Komisijo pooblašča, da z izvedbenim aktom sprejme ustrezne začasne ukrepe, ki so potrebni za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali, če ima dokaze o resni motnji v nadzornem sistemu države članice.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 (2) za obvladovanje posebnih okoliščin zaradi trenutne krize, povezane s koronavirusno boleznijo (COVID-19), državam članicam omogoča uporabo začasnih ukrepov v zvezi z uradnim nadzorom in drugimi uradnimi dejavnostmi.

(3)

Države članice so obvestile Komisijo, da bodo zaradi krize, povezane s COVID-19, nekatere resne motnje v delovanju njihovih sistemov nadzora, zlasti zaradi težav pri izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti v zvezi z uradnimi spričevali in uradnimi potrdili glede premikov živali in blaga v Unijo in znotraj Unije, še naprej prisotne po 1. juliju 2021.

(4)

Da bi se odpravile navedene resne motnje, ki se bodo v naslednjih mesecih verjetno nadaljevale, ter olajšala načrtovanje in izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti med krizo, povezano s COVID-19, bi bilo treba obdobje uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 podaljšati do 1. septembra 2021.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/466 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V drugem odstavku člena 6 Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 se datum „1. julija 2021“ nadomesti z datumom „1. septembra 2021“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. julija 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 z dne 30. marca 2020 o začasnih ukrepih za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali pri nekaterih resnih motnjah v nadzornih sistemih držav članic zaradi koronavirusne bolezni (COVID-19) (UL L 98, 31.3.2020, str. 30).


Na vrh