EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32021R0897

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/897 (2021. gada 4. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1238 piemērošanai attiecībā uz formātu, kādā uzraudzības ziņojumi sniedzami kompetentajām iestādēm, un sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/1421

OV L 197, 4.6.2021., 7./66. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/897/oj

4.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/897

(2021. gada 4. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1238 piemērošanai attiecībā uz formātu, kādā uzraudzības ziņojumi sniedzami kompetentajām iestādēm, un sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1238 (2019. gada 20. jūnijs) par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (1) un jo īpaši tās 40. panta 9. punkta ceturto daļu un 66. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2019/1238 ir paredzēti vienoti noteikumi par tādu privāto pensiju produktu reģistrāciju, izveidošanu, izplatīšanu un uzraudzību, kas tiek izplatīti Savienībā ar apzīmējumu “Pan-Eiropas privāto pensiju produkti” (PEPP).

(2)

Pienācīga informācijas detalizācijas pakāpe ir būtiska, lai īstenotu uz risku balstītu uzraudzības pārbaudes procesu un produktu līmeņa uzraudzību. Informācijas ziņošanas veidnēs saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/896 (2) būtu jāparedz minētās informācijas vizuāls attēlojums un jāatspoguļo minētās informācijas detalizācijas pakāpe.

(3)

Lai veicinātu uzraudzības konverģenci, informācija, kas jāpaziņo kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 40. pantu, būtu jāiesniedz, izmantojot veidnes.

(4)

Regulējumam sadarbībai un informācijas apmaiņai starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un EAAPI būtu jāveicina to attiecīgo uzdevumu un pienākumu izpildes efektivitāte un jānodrošina konsekventa un efektīva uzraudzība. Jo īpaši ir jāprecizē informācijas apmaiņas metodes, līdzekļi un citas detaļas, tostarp apmaināmās informācijas tvērums un apstrāde.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu uzraudzību, informācijas apmaiņā un sadarbībā starp kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā produkta veids, izmērs un sarežģītība, informācijas pieejamība un veids, kā arī jaunākie un būtiskie dati. Lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu sadarbību un informācijas apmaiņu, ir jāizveido standartizētas procedūras un veidnes.

(6)

Kompetentajām iestādēm un EAAPI būtu jāizmanto standartizētās procedūras un veidnes arī tad, kad tās brīvprātīgi nodod informāciju, ja tās uzskata, ka to rīcībā esošā informācija var būt noderīga citai kompetentajai iestādei vai EAAPI, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un Eiropas Banku iestādei.

(7)

Lai kompetentās iestādes varētu efektīvi uzraudzīt PEPP sniedzējus un izplatītājus, tām ir regulāri jāapmainās ar informāciju par tirgotajiem PEPP, piemēram, attiecīgajiem pamatinformācijas dokumentiem, informāciju par pārrobežu darbībām un informāciju par sankcijām un attiecīgajām rīcības īpatnībām.

(8)

Lai nodrošinātu paziņošanas prasību raitu un savlaicīgu piemērošanu administratīvo sankciju un citu pasākumu gadījumā, kompetentajām iestādēm būtu viena otrai un EAAPI jāpaziņo par jebkuru pārkāpumu vai aizdomām par pārkāpumu.

(9)

Šīs regulas noteikumi par uzraudzības pārskatu sniegšanu un sadarbību starp kompetentajām iestādēm un ar EAAPI ir cieši saistīti. Tie attiecas uz prasībām par PEPP uzraudzībai būtiskas informācijas iesniegšanu un apmaiņu ar to. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, visi īstenošanas tehniskie standarti, kas prasīti Regulas (ES) 2019/1238 40. panta 9. punktā un 66. panta 5. punktā, ir jāiekļauj vienā īstenošanas regulā.

(10)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EAAPI.

(11)

EAAPI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus attiecībā uz nodaļām par uzraudzības ziņojumu sniegšanu kompetentajām iestādēm un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas un Aroda pensiju nozares ieinteresēto personu grupas konsultāciju (3). Attiecībā uz nodaļām par sadarbību un informācijas apmaiņu EAAPI neizanalizēja iespējamās izmaksas un ieguvumus, jo tas būtu nesamērīgi ar īstenošanas tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā, ka to adresāti ir tikai kompetentās iestādes un EAAPI, nevis finanšu tirgus dalībnieki,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

KVANTITATĪVĀ UZRAUDZĪBAS PĀRSKATU SNIEGŠANA

1. pants

Uzraudzības pārskatu formāti

Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) sniedzēji Regulas (ES) 2019/1238 40. panta 1.–5. punktā minēto informāciju iesniedz saskaņā ar šādām specifikācijām:

a)

datu punktus ar datu tipu “monetārs” izsaka vienībās bez cipariem aiz komata, izņemot I un II pielikumā noteiktās veidnes PP.06.02. un PP.08.03., kuras izsaka vienībās ar diviem cipariem aiz komata;

b)

datu punktus ar datu tipu “procenti” izsaka kā vienību ar četrām zīmēm aiz komata;

c)

datu punktus ar datu tipu “vesels skaitlis” izsaka kā vienību bez cipariem aiz komata;

d)

datu punktus izsaka kā pozitīvus skaitļus, izņemot šādus gadījumus:

i)

datu punkti būtībā ir pretēji posteņa dabiskajam apmēram;

ii)

datu punkta būtība dod iespēju pārskatā sniegt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības;

iii)

saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas V līdz XIV pielikumā, ir vajadzīgs atšķirīgs pārskatu sniegšanas formāts.

2. pants

Pārskata sniegšanas valūta

1.   Šajā regulā “pārskata sniegšanas valūta” ir valūta, ko izmanto PEPP sniedzēja finanšu pārskatu sagatavošanai, ja vien kompetentā iestāde nav noteikusi citādi.

2.   Datu punktus un skaitļus ar datu tipu “monetārs” uzrāda pārskata sniegšanas valūtā, kas nozīmē, ka jebkura cita valūta ir jākonvertē pārskata sniegšanas valūtā, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

3.   Izsakot jebkura aktīva vai saistību vērtību, kas denominēta valūtā, kas nav pārskata sniegšanas valūta, minēto vērtību konvertē pārskata sniegšanas valūtā, it kā konversija būtu notikusi pēc iepriekšējās dienas noslēgumkursa, kurai ir pieejama piemērota likme pārskata periodā, uz ko attiecas konkrētais aktīvs vai saistības.

4.   Izsakot jebkādu ienākumu vai izdevumu vērtību, šo vērtību konvertē pārskata sniegšanas valūtā, piemērojot tādu konvertēšanas bāzi, ko izmanto grāmatvedības nolūkos.

5.   Konvertēšanu pārskata sniegšanas valūtā aprēķina, piemērojot maiņas kursu no tā paša avota, ko izmanto PEPP sniedzēja finanšu pārskatiem, ja vien kompetentā iestāde nepieprasa citādi.

3. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes

PEPP sniedzēji katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2021/896 1. pantā minēto informāciju, izmantojot šādas veidnes:

a)

I pielikuma veidni PP.01.01., kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.01.01. sniegtos norādījumus;

b)

I pielikuma veidni PP.01.02., kurā precizē pamatinformāciju par PEPP un pārskatu sniegšanu, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.01.02. sniegtos norādījumus;

c)

I pielikuma veidni PP.52.01., kurā precizē PEPP un informāciju par PEPP noguldītāju, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.52.01. sniegtos norādījumus;

d)

I pielikuma veidni PP.06.02., kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.06.02. sniegtos norādījumus un izmantojot papildu identifikācijas kodu (“PIK”), kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā;

e)

I pielikuma veidnē PP.06.03., kurā sniedz informāciju par PEPP sniedzēja visu turēto kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot II pielikuma PP.06.03. iedaļā sniegtos norādījumus;

f)

I pielikuma veidni PP.08.03, kurā sniedz apkopotu informāciju par atvērtajām atvasināto instrumentu pozīcijām, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.08.03. sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā.

4. pants

Iesniegtās informācijas atbilstība

Regulas (ES) 2019/1238 40. panta 6. punkta vajadzībām PEPP sniedzēji izmanto attiecīgās veidnes, kas izklāstītas šīs regulas I pielikumā, lai nodrošinātu iesniegtās informācijas pastāvīgu atbilstību.

II NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR SADARBĪBU UN INFORMĀCIJAS APMAIŅU

5. pants

Vispārējie principi

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) veicina regulāru informācijas apmaiņu starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un, ja šī informācija attiecas uz EAAPI pienākumiem, to informē par jebkādu divpusēju informācijas apmaiņu.

6. pants

Vienotie kontaktpunkti

Kompetentās iestādes sniedz EAAPI informāciju par vienotajiem kontaktpunktiem un informē EAAPI par visām izmaiņām šajā informācijā. EAAPI uztur atjauninātu vienoto kontaktpunktu sarakstu un dara šo sarakstu pieejamu kompetentajām iestādēm

7. pants

Informācijas apmaiņas līdzekļi

Kompetentās iestādes un EAAPI drošā veidā elektroniski nosūta informāciju un dokumentus, kas saistīti ar I nodaļā minēto sadarbību un informācijas apmaiņu. Kompetentās iestādes pēc minētās informācijas un dokumentācijas saņemšanas nosūta elektronisku apstiprinājumu.

8. pants

Valūta

Kompetentās iestādes un EAAPI summas izsaka euro, savstarpēji apmainoties ar informāciju. Tomēr kompetentās iestādes var piekrist izmantot citu valūtu divpusējai informācijas apmaiņai.

III NODAĻA

SADARBĪBA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA REĢISTRĀCIJAS UN DEREĢISTRĀCIJAS PROCESĀ

9. pants

PEPP reģistrācija

1.   Kompetentās iestādes paziņo EAAPI Regulas (ES) 2019/1238 6. panta 2. punkta a), b), d), f) un g) apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot šīs regulas V pielikumā pievienoto veidni.

2.   Kompetentās iestādes paziņo EAAPI par visām izmaiņām pieteikumā sniegtajā informācijā un dokumentos, apkopojot tikai tās V pielikumā iekļautās veidnes daļas, uz kurām attiecas izmaiņas.

3.   EAAPI, izmantojot VI vai VIII pielikumā noteiktās veidnes, nekavējoties informē kompetentās iestādes, ja grozījumi ietekmē PEPP sniedzēja darbības attiecīgajās dalībvalstīs.

4.   Pēc tam, kad produkts ir reģistrēts centrālajā publiskajā reģistrā, EAAPI par to paziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm, izmantojot VI pielikumā pievienoto veidni.

10. pants

Jauna apakškonta atvēršana

1.   Ja tiek atvērts jauns apakškonts, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde par to paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei un EAAPI, izmantojot IX pielikumā pievienoto veidni.

2.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde apstiprina, ka tā ir saņēmusi informāciju un dokumentus, izmantojot X pielikumā pievienoto veidni. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei un EAAPI par jebkādām izmaiņām apakškontā, apkopojot tikai tās IX pielikumā iekļautās veidnes daļas, uz kurām attiecas izmaiņas.

11. pants

Informācija par valsts noteikumiem

Izmantojot šīs regulas XIV pielikumā pievienoto veidni, kompetentās iestādes sniedz EAAPI saiti uz visiem šādiem jautājumiem:

a)

to valsts normatīvo un administratīvo aktu teksts, kuri reglamentē nosacījumus, kas saistīti ar Regulas (ES) 2019/1238 47. pantā minēto uzkrāšanas fāzi;

b)

ar izmaksāšanas fāzi saistītie nosacījumi, kas minēti Regulas (ES) 2019/1238 57. pantā;

c)

attiecīgā gadījumā – informācija par papildu procedūrām, lai pieteiktos valsts līmenī noteiktām priekšrocībām un stimuliem.

12. pants

PEPP dereģistrācija

1.   Kompetentā iestāde paziņo EAAPI par savu lēmumu atcelt PEPP reģistrāciju, izmantojot VII pielikumā pievienoto veidni.

2.   EAAPI dereģistrē PEPP no sava centrālā publiskā reģistra un par to attiecīgi paziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm, izmantojot VIII pielikumā pievienoto veidni.

IV NODAĻA

PASTĀVĪGA SADARBĪBA UN REGULĀRA INFORMĀCIJAS APMAIŅA

13. pants

Sadarbība starp kompetentajām iestādēm un ar EAAPI

1.   Sadarbība starp kompetentajām iestādēm un ar EAAPI aptver vismaz šādas jomas:

a)

uzraudzība;

b)

pārbaudes un izmeklēšana;

c)

Regulas (ES) 2019/1238 pārkāpumu konstatēšana un novēršana;

d)

informācija par sūdzībām;

e)

plānotās uzraudzības darbības pret PEPP sniedzēju vai izplatītāju, ja tas attiecas uz PEPP produktu;

f)

plānotās uzraudzības darbības, lai mazinātu kaitējumu PEPP noguldītājiem, tostarp plānotā produktu intervences pilnvaru īstenošana, kā minēts Regulas (ES) 2019/1238 63. pantā.

2.   EAAPI katru gadu sniedz attiecīgajai uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei uzraudzības informāciju saistībā ar attiecīgajā dalībvalstī sniegto PEPP, kā paredzēts 14. pantā.

3.   Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 16. pantu, kompetentās iestādes un EAAPI apmainās ar visu ar PEPP saistīto informāciju, ciktāl tā tām ir pieejama, kas ir būtiska to pienākumu veikšanai un nav paredzēta 15. pantā.

4.   Attiecīgā gadījumā piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi par jebkādiem konstatējumiem tās uzraudzības pārbaudes procesos, kas attiecas uz riskiem, kuri rodas no PEPP pārrobežu pārdošanas vai apakškontiem vai ietekmē tos. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz minēto informāciju gadījumos, kad uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde jau ir paudusi bažas.

5.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē piederības dalībvalsts kompetento iestādi, ja tai ir iemesli uzskatīt, ka PEPP sniedzēja darbības varētu ietekmēt minētā PEPP sniedzēja finanšu stabilitāti vai patērētāju tiesību aizsardzību citās dalībvalstīs.

6.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde sadarbojas ar uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi, lai novērtētu, vai konkrētajam PEPP sniedzējam ir skaidra izpratne par mērķtirgu un riskiem, ar kuriem produkti saskaras vai varētu saskarties uzņēmējā dalībvalstī, un vai ir ieviesti konkrēti saistīti riska pārvaldības instrumenti un iekšējās kontroles pasākumi, ņemot vērā proporcionalitātes principu un uz risku balstītu pieeju.

7.   Sadarbība īpaši koncentrējas uz šādām riska jomām:

a)

PEPP noguldītāju profils;

b)

vietējās PEPP partnerības un izplatīšanas partneri;

c)

sūdzību izskatīšana;

d)

atbilstība;

e)

patērētāju aizsardzība un jebkādi citi aspekti, kas saistīti ar PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja rīcību, tostarp produktu pārraudzības un pārvaldības prasības.

14. pants

Periodiska informācijas apmaiņa

1.   EAAPI izgūst un iegūst šādu informāciju par katru PEPP, kas sniegts uzņēmējā dalībvalstī:

a)

PEPP noguldītāju skaits attiecīgajā dalībvalstī;

b)

dalībvalstis, kurām PEPP sniedzējs piedāvā apakškontus;

c)

PEPP sniedzēja maiņas pieprasījumu skaits un faktiskie pārskaitījumi, ja attiecīgajā dalībvalstī netiek piedāvāts konkrēts apakškonts;

d)

informācija par katru PEPP, kas sniegts attiecīgajā dalībvalstī, atkarībā no pieejamības, kā norādīts:

i)

I pielikuma veidnē PP.01.02., kurā precizē pamatinformāciju par PEPP un pārskatu sniegšanu, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.01.02. sniegtos norādījumus;

ii)

I pielikuma veidnē PP.52.01., kurā precizē PEPP un informāciju par PEPP noguldītāju, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.52.01. sniegtos norādījumus;

iii)

I pielikuma veidnē PP.06.02., kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma veidnē PP.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā;

iv)

I pielikuma veidnē PP.06.03., kurā sniedz informāciju par visu PEPP sniedzēju turēto kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot II pielikuma PP.06.03. iedaļā sniegtos norādījumus;

v)

I pielikuma veidnē PP.08.03, kurā sniedz apkopotu informāciju par atvērtajām atvasināto instrumentu pozīcijām, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.08.03. sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā.

EAAPI katru gadu katrai attiecīgajai uzņēmējas valsts kompetentajai iestādei dara pieejamu pirmajā daļā minēto informāciju par katru PEPP.

2.   Šā panta 1. punkts neliedz kompetentajām iestādēm regulārāk vai pēc pieprasījuma apmainīties ar detalizētākiem datiem.

V NODAĻA

AD HOC SADARBĪBA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

15. pants

Sadarbības un informācijas apmaiņas pieprasījuma iesniegšana

1.   Kompetentā iestāde pieprasījumu iesniedz pieprasījuma saņēmējai kompetentajai iestādei, izmantojot XI pielikumā pievienoto veidni. Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde pieprasījumam var pievienot visus apliecinošos materiālus, ko tā uzskata par būtiskiem. Ja informācijas pieprasījums ir būtisks EAAPI pienākumiem, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde pārsūta minēto pieprasījumu arī EAAPI.

2.   Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde norāda pieprasījuma steidzamību. Ja sadarbības pieprasījums ietver informācijas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

a)

ciktāl iespējams, norāda sīkas ziņas par meklēto informāciju, tostarp iemeslus, kāpēc minētā informācija tiek uzskatīta par būtisku tās pienākumu veikšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1238;

b)

vajadzības gadījumā identificē visus jautājumus, kas saistīti ar pieprasītās informācijas konfidencialitāti, tostarp jebkādus īpašus piesardzības pasākumus minētās informācijas vākšanai.

3.   Ja pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei ir pamatoti iemesli savu pieprasījumu klasificēt kā steidzamu, tā var iesniegt pieprasījumu, izmantojot līdzekļus, kas nav paredzēti 1. punktā, ja pieprasījumu pēc tam nosūta elektroniski saskaņā ar minēto punktu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas citādi.

16. pants

Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

1.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde sniedz atbildi pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei, izmantojot XII pielikumā pievienoto veidni. Ja atbilde ir būtiska EAAPI pienākumiem, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde pārsūta atbildi arī EAAPI. Savā atbildē pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde:

a)

pieprasa jebkādu papildu skaidrojumu, cik drīz vien iespējams, ja tai ir šaubas par pieprasījumu;

b)

savu pilnvaru robežās veic saprātīgus pasākumus, lai sadarbotos vai sniegtu pieprasīto informāciju;

c)

izpilda pieprasījumu tā, lai būtu vieglāk laikus veikt visas nepieciešamās reglamentējošās darbības, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un nepieciešamību iesaistīt citu kompetento iestādi;

d)

pēc savas iniciatīvas sniedz jebkādu būtisku papildu informāciju.

2.   Ja pieprasījuma sarežģītības vai pieprasītās informācijas apjoma dēļ pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde nespēj ievērot minētajā pieprasījumā noteikto termiņu, tā:

a)

nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzēju kompetento iestādi par iemesliem, kas pamato šādu kavēšanos, un norāda paredzamo atbildes datumu;

b)

sniedz jau pieejamo informāciju, izmantojot XII pielikumā pievienoto veidni;

c)

sniedz visu trūkstošo informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama, tādā veidā, kas nodrošina, ka var ātri veikt visus vajadzīgos pasākumus.

17. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa pārkāpumu gadījumā

1.   Uzzinot par jebkādiem PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja izdarītiem pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem, vai par šādiem pārkāpumiem, kas izdarīti, īstenojot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, attiecīgi kompetentā iestāde vai EAAPI nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi, izmantojot XIII pielikumā pievienoto veidni. Paziņotāja kompetentā iestāde paziņojumam var pievienot visus apliecinošos materiālus, ko tā uzskata par vajadzīgiem. Ja pārkāpums attiecas uz EAAPI pienākumiem, paziņotāja kompetentā iestāde arī nekavējoties informē EAAPI, izmantojot XIII pielikumā pievienoto veidni.

2.   Paziņotāja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EAAPI sniedz paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei visu informāciju, kas vajadzīga jautājuma novērtēšanai, jo īpaši šādu informāciju:

a)

pārkāpuma vai iespējamā pārkāpuma veids, raksturs, būtiskums un ilgums;

b)

ieteiktās darbības un iespējamā publicēšana, ja tāda ir, ko plāno veikt paziņotāja kompetentā iestāde;

c)

pierādījumus, ar kuriem tās ir pamatojušas savu lēmumu.

Attiecīgā gadījumā paziņojuma saņēmēja kompetentā iestāde un EAAPI var pieprasīt no paziņotājas kompetentās iestādes jebkādu citu informāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu novērtēšanai un rīcībai.

3.   Ja paziņotāja kompetentā iestāde uzskata, ka informācija būtu jānosūta steidzami, tā sākotnēji var mutiski paziņot attiecīgi paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei un EAAPI, ja informācija pēc tam tiek nosūtīta elektroniski saskaņā ar 1. punktu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas citādi.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 4. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 198, 25.7.2019., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/896 (2021. gada 24. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1238 papildina attiecībā uz papildu informāciju uzraudzības pārskatu sniegšanas konverģences nolūkos (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 5. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


I PIELIKUMS

PĀRSKATA VEIDNES

PP.01.01.33

IESNIEDZAMĀS INFORMĀCIJAS SATURS

 

 

 

 

 

C0010

Veidnes kods – Veidnes nosaukums

 

 

PP.01.02.33 – Pamatinformācija - Vispārīgi

R0010

 

PP.52.01.33 – PEPP un PEPP noguldītāja informācija

R0020

 

PP.06.02.33 – Aktīvu saraksts

R0030

 

PP.06.03.33 - Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurs katā - pieeja

R0040

 

PP.08.03.33 – Apkopotā informācija par atvērtiem atvasinātajiem

R0050

 

P.tifP.01.02.33

PAMATINFORMĀCIJA – VISPĀRĪGI

 

 

 

 

 

C0010

PEPP nosaukums

R0010

 

PEPP reģistrācijas numurs

R0020

 

Pārskata valoda

R0030

 

Pārskata iesniegšanas datums

R0040

 

Finanšu gada beigas

R0050

 

Pārskata atsauces datums

R0060

 

Regulāra / ad hoc iesniegšana

R0070

 

Pārskatā izmantotā valūta

R0090

 

Vai produkts joprojām tiek komercializēts?

R0260

 

Vienības veids

R0270

 

Kopīga aktīvu portfeļa izmantošana visām ieguldījumu iespējām

R0280

 

PP.52.01.33

PEPP UN PEPP NOGULDĪTĀJA INFORMĀCIJA (1)

 

 

 

 

Izmaksas

 

 

Administrācijas izmaksas

Sadales izmaksas

Ieguldījumu izmaksas

Kapitāla garantiju izmaksas, ja tādas ir

 

 

 

Konsultāciju izmaksas

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

Pamata PEPP

R0010

 

 

 

 

 

Alternatīvo ieguldījumu iespējas

R0040

 

 

 

 

 

PEPP UN PEPP NOGULDĪTĀJA INFORMĀCIJA (2)

Valsts

 


 

 

 

 

 

PEPP noguldītāju skaits

Finanšu un noguldītāju plūsmas

 

Kopējās saņemtās bruto iemaksas

Kopējā bruto atdeve no ieguldījumiem

 

 

C0150

C0160

C0170

 

Pamata PEPP

R0010

 

 

 

 

Komercializēts valstī

R0020

 

 

 

 

Atlikušo saistību izpilde

R0030

 

 

 

 

Alternatīvo ieguldījumu iespējas

R0040

 

 

 

 

Komercializēts valstī

R0050

 

 

 

 

Atlikušo saistību izpilde

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Finanšu un noguldītāju plūsmas

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojumu skaits saskaņā ar 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti

 

 

Ar pensionēšanos nesaistītie pabalstu maksājumi

 

 

 

 

Kopējie pabalstu maksājumi

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Finanšu un noguldītāju plūsmas

 

 

Aktīvi

Pienākumi

Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu

Apakškontu skaits, kas atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sūdzību skaits

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

AKTĪVU SARAKSTS

INFORMĀCIJA PAR TURĒTAJĀM POZĪCIJĀM

Aktīva identifikācijas kods un koda veids

Pamata PEPP/alternatīvo ieguldījumu iespējas

Turētāja valsts

Turētājs

Daudzums

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Nominālvērtība

Vērtības noteikšanas metode

Iegādes vērtība

Uzkrātie procenti

Tirgus aktīvu vērtība

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR AKTĪVIEM

Aktīva identifikācijas kods un koda veids

Posteņa nosaukums

Emitenta nosaukums

Emitenta kods un emitenta veida kods

Emitenta sektors

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Emitentu grupa

Emitenta grupas kods un Emitenta grupas koda veids

Emitenta valsts

Valūta

PIK

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Alternatīvie ieguldījumi

Ārējais reitings

Norīkota ĀKNI

Vienības cena

Vienības procentuālā daļa no nominālvērtības

Ilgums

Termiņš

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMI – CAURSKATĀMĪBAS PIEEJA

Kolektīvie ieguldījumi Uzņēmuma identifikācijas kods un koda veids

Pamatā esošā aktīva kategorija

Emisijas valsts

Valūta

Kopsumma

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

INFORMĀCIJA PAR TURĒTAJĀM POZĪCIJĀM – NOSACĪTĀ SUMMA

 

 

 

 

 

Nosacītā summa

Pamata PEPP

Alternatīvie ieguldījumi

PEPP aktīvi

C0010

C0030

C0050

Procentu likmes mijmaiņas (D1)

R0010

 

 

 

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2)

R0020

 

 

 

Citi atvasinātie instrumenti

R0030

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR TURĒTAJĀM POZĪCIJĀM – VĒRTĪBA

 

 

 

 

 

Vērtība

 

 

Pamata PEPP

Alternatīvo ieguldījumu iespējas

PEPP aktīvi

 

 

C0020

C0040

C0060

Procentu likmes mijmaiņas (D1)

R0010

 

 

 

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2)

R0020

 

 

 

Citi atvasinātie instrumenti

R0030

 

 

 


II PIELIKUMS

NORĀDES PAR PĀRSKATU VEIDNĒM

Šajā pielikumā ir ietvertas papildu norādes attiecībā uz I pielikumā noteiktajām veidnēm.

Veidnes, kuras aizpilda saskaņā ar šā pielikuma dažādajās iedaļās sniegtajām norādēm, turpmāk visā šā pielikuma tekstā ir “šī veidne”.

PP.01.01.33. – Iesniedzamās informācijas saturs

Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadējo informācijas iesniegšanu par Pan-Eiropas privāto pensiju produktiem (PEPP).

Ja ir vajadzīgs īpašs pamatojums, paskaidrojums nav jāsniedz pārskata veidnē, bet tas veido daļu no dialoga starp sabiedrībām, kas sniedz PEPP, un valstu kompetentajām iestādēm.

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

C0010/R0010

PP.01.02.33. – Pamatinformācija – vispārīgi

Šo veidni uzrāda vienmēr. Vienīgais iespējamais risinājums ir: 1 – Uzrādīts

C0010/R0020

PP.52.01.33. – PEPP un PEPP noguldītāja informācija

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

 

1 – Uzrādīts

 

0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums)

C0010/R0030

PP.06.02.33. – Aktīvu saraksts

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

 

1 – Uzrādīts

 

0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums)

C0010/R0040

PP.06.03.33. – Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

 

1 – Uzrādīts

 

2 – Nav uzrādīts, jo nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu

 

0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šādā gadījumā nepieciešamas īpašs pamatojums)

C0010/R0050

PP.08.03.33.– Apkopotā informācija par atvērtiem atvasinātajiem instrumentiem

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

 

1 – Uzrādīts

 

2 – Nav uzrādīts, jo nav darījumu ar atvasinātajiem instrumentiem

 

0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums)

PP.01.02. – Pamatinformācija – vispārīgi

Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadējo pamatinformācijas iesniegšanu par PEPP.

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

C0010/R0010

PEPP nosaukums

(Konkrētās sabiedrības) PEPP komercnosaukums.

C0010/R0020

PEPP reģistrācijas numurs

PEPP reģistrācijas numurs, ko piešķir EAAPI.

C0010/R0030

Pārskata valoda

Norādiet tās valodas 2 burtu ISO 639-1 kodu, ko izmanto informācijas iesniegšanai.

C0010/R0040

Pārskata iesniegšanas datums

Norādiet tā datuma ISO 8601 kodu (gggg-mm-dd), kurā uzraudzības iestādei tiek sniegts pārskats.

C0010/R0050

Finanšu gada beigas

Norādiet sabiedrības finanšu gada ISO 8601 kodu (gggg-mm-dd), piemēram, 2017-12-31.

C0010/R0060

Pārskata atsauces datums

Norādiet tā datuma ISO 8601 kodu (gggg-mm-dd), ar ko identificē pārskata perioda pēdējo dienu.

C0010/R0070

Regulāra/ad-hoc iesniegšana

Norādiet, vai informācijas iesniegšana attiecas uz periodisku informācijas iesniegšanu vai ad hoc iesniegšanu.

Izmanto šādu nepapildināmu sarakstu ar iespējām:

1

– regulāra pārskatu iesniegšana

2

ad hoc pārskatu iesniegšana

C0010/R0090

Pārskatā izmantotā valūta

Norādiet katrā pārskatā izmantoto monetāro summu valūtas ISO 4217 burtkodu.

C0010/R0260

Vai PEPP joprojām tiek komercializēts?

Norādiet, vai produkts joprojām tiek pārdots, vai arī attiecībā uz to notiek tikai atlikušo saistību izpilde.

Izmanto šādu nepapildināmu sarakstu:

joprojām komercializēts

attiecībā uz to notiek atlikušo saistību izpilde

C0010/R0270

Vienības veids

Norādiet vienības veidu, kurai pieder PEPP sniedzējs, kurš iesniedz datus par savu PEPP.

Izmanto šādu nepapildināmu sarakstu:

kredītiestāde (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES  (1))

apdrošināšanas sabiedrība (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK  (2))

arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2341  (3))

ieguldījumu brokeru sabiedrība (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES  (4))

ieguldījumu sabiedrība vai pārvaldības sabiedrība (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK  (5))

ES AIFP (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES  (6))

C0010/R0280

Kopīga aktīvu portfeļa izmantošana visām ieguldījumu iespējām

Norādiet, vai tiek izmantots kopīgs aktīvu portfelis visām ieguldījumu iespējām.

Izmanto šādu nepapildināmu sarakstu:

 

1 – jā

2 – nē

PP.52.01. – PEPP un PEPP noguldītāja

informācija – vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadējo sīkākas informācijas iesniegšanu par konkrētu PEPP. Turklāt sniedz sīkāku informāciju par konkrētu PEPP ieguldījumu iespēju, t. i., pamata PEPP vai alternatīvām ieguldījumu iespējām, iedalot pa valstīm, kurās šis produkts tiek komercializēts, un pa atvērtajiem apakškontiem. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP ietaupījumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Visas vērtības norāda tā, kā tās tiktu paziņotas saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību.

Informāciju par visām alternatīvajām ieguldījumu iespējām apkopo.

PEPP un PEPP noguldītāja informācija (1)

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

C0020/R0010

Pamata PEPP administratīvās izmaksas

Ar PEPP pārvaldību saistīto administratīvo izmaksu kopsumma, kas iekasētas no PEPP noguldītāja pārskata perioda laikā.

Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0040/R0010

Pamata PEPP izplatīšanas izmaksas

Ar PEPP izplatīšanu saistīto izmaksu kopsumma. Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0050/R0010

Pamata PEPP konsultāciju izmaksas

Ar PEPP konsultācijām saistīto izmaksu kopsumma, kas iekasētas pārskata perioda laikā.

Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0060/R0010

Pamata PEPP ieguldījumu izmaksas

PEPP ieguldījumu izmaksu kopsumma, kas iekasētas pārskata perioda laikā. Šīs izmaksas sedz maksas, kas saistītas ar aktīvu glabāšanu, darbībām, kuras izriet no darījumu veikšanas, un citām izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu darbībām, bet nav attiecināmas uz divām iepriekš minētajām kategorijām.

Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0100/R0010

Pamata PEPP kapitāla garantiju izmaksas, ja tādas ir

Kopējā PEPP kapitāla garantiju izmaksu summa, kas iekasētas pārskata perioda laikā.

Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0020/R0040

Alternatīvo ieguldījumu iespēju administratīvās izmaksas

Ar PEPP pārvaldību saistīto administratīvo izmaksu kopsumma, kas iekasētas no PEPP noguldītāja pārskata perioda laikā.

Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0040/R0040

Alternatīvo ieguldījumu iespēju izplatīšanas izmaksas

Ar PEPP izplatīšanu saistīto izmaksu kopsumma.

Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0050/R0040

Alternatīvo ieguldījumu iespēju konsultāciju izmaksas

Ar PEPP konsultācijām saistīto izmaksu kopsumma, kas iekasētas pārskata perioda laikā.

Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

C0060/R0040

Alternatīvo ieguldījumu iespēju ieguldījumu izmaksas

PEPP ieguldījumu izmaksu kopsumma, kas radušās pārskata perioda laikā. Šīs izmaksas sedz maksas, kas saistītas ar aktīvu glabāšanu, darbībām, kuras izriet no darījumu veikšanas, un citām izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu darbībām, bet nav attiecināmas uz divām iepriekš minētajām kategorijām.

Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

PEPP un PEPP noguldītāja informācija (2)

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

Z0010

Valsts

PEPP piederības vai uzņēmējas dalībvalsts ISO 3166-1 divburtu kods. Šo posteni aizpilda par katru valsti, kur ir pieejams apakškonts vai kurā tiek sniegts PEPP.

C0150/R0020

PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

C0160/R0020

Kopējās saņemtās bruto iemaksas par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītāji.

C0170/R0020

Kopējā bruto atdeve no ieguldījumiem par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, bruto ieguldījumu izmaksas.

C0190/R0020

Kopējie pabalsta maksājumi par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.

C0200/R0020

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.

C0210/R0020

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.

C0220/R0020

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.

C0230/R0020

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.

C0240/R0020

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem.

C0250/R0020

Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Paziņojumu skaits, kas saņemti no pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.

C0260/R0020

Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0270/R0020

Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0280/R0020

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0290/R0020

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0300/R0020

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, par PEPP sniedzēja maiņu, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0310/R0020

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī

Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0320/R0020

Pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, aktīvi

Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

C0330/R0020

Pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, pienākumi

Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

C0340/R0020

Sūdzību skaits par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī

Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.

C0150/R0030

PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.

C0160/R0030

Kopējās saņemtās bruto iemaksas par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāji.

C0170/R0030

Kopējā bruto atdeve no ieguldījumiem pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, bruto ieguldījumu izmaksas

C0190/R0030

Kopējie pabalstu maksājumi par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.

C0200/R0030

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.

C0210/R0030

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.

C0220/R0030

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.

C0230/R0030

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.

C0240/R0030

Ar pensionēšanos nesaistītie pabalstu maksājumi par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem.

C0250/R0030

Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Paziņojumu skaits, kas saņemti no pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.

C0260/R0030

Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0270/R0030

Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0280/R0030

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0290/R0030

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0300/R0030

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Pieprasījumu skaits no pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem par pāreju uz citu PEPP sniedzēju, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0310/R0030

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punkta f) apakšpunktu, uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0320/R0030

Pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, aktīvi

Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.

C0330/R0030

Pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, pienākumi

Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.

C0340/R0030

Sūdzību skaits par pamata PEPP, attiecībā uz ko notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par pamata PEPP, attiecībā uz ko notiek atlikušo saistību izpilde.

C0150/R0050

PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, kas ir komercializētas valstī

PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, kas ir komercializētas valstī.

C0160/R0050

Bruto iemaksu summa, kas saņemta par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītāji.

C0170/R0050

Kopējā bruto atdeve no alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializēts valstī, bruto ieguldījumu izmaksas.

C0190/R0050

Kopējie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.

C0200/R0050

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.

C0210/R0050

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.

C0220/R0050

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.

C0230/R0050

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.

C0240/R0050

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem

C0240/R0050

Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Paziņojumu skaits, kas saņemti no alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.

C0260/R0050

Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0270/R0050

Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0280/R0050

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0290/R0050

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0300/R0050

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Pieprasījumu skaits no alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem par pāreju uz citu PEPP sniedzēju, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0310/R0050

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0320/R0050

Alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, aktīvi

Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī.

C0330/R0050

Alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, pienākumi

Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī.

C0340/R0050

Sūdzību skaits par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī

Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī.

C0149/R0060

Alternatīvo ieguldījumu iespēju skaits, kuras piedāvā par PEPP produktu, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde

Alternatīvo ieguldījumu iespēju skaits, kuras piedāvā par PEPP produktu, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.

C0150/R0060

PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.

C0160/R0060

Kopējās saņemtās bruto iemaksas par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāji.

C0170/R0060

Kopējā bruto atdeve no alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, bruto ieguldījumu izmaksas.

C0190/R0060

Kopējie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.

C0200/R0060

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.

C0210/R0060

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.

C0220/R0060

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.

C0230/R0060

Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.

C0240/R0060

Ar pensionēšanos nesaistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem.

C0250/R0060

Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Paziņojumu skaits, kas saņemti no alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.

C0260/R0060

Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0270/R0060

Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0280/R0060

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu PEPP noguldītājiem alternatīvās ieguldījumu iespējās, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0290/R0060

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0300/R0060

Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Pieprasījumu skaits no alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem par pāreju uz citu PEPP sniedzēju, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0310/R0060

Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0320/R0060

Alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, aktīvi

Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.

C0330/R0060

Alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, pienākumi

Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.

C0340/R0060

Sūdzību skaits par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde

Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.

PP.06.02. – Aktīvu saraksts; vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz ikgadēju informācijas iesniegšanu par PEPP ar sīkāku sadalījumu pa pamata PEPP un alternatīvo ieguldījumu iespējām. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Šajā veidnē minētās aktīvu kategorijas ir noteiktas IV pielikumā “PIK tabulas definīcijas”, un atsauces uz papildu identifikācijas kodu (“PIK”) attiecas uz III pielikumu – “PIK tabula”.

Šajā veidnē ir iekļauts ar PEPP saistīto aktīvu saraksts pa posteņiem (t. i., ne pēc caurskatāmības principa), kas klasificējami 0.–9. aktīvu kategorijā, ar šādiem izņēmumiem:

a)

naudu uzrāda vienā rindā uz katru valūtu par katru posteņu C0060, C0070, C0080 un C0090 kombināciju;

b)

pārvedamus noguldījumus (naudas ekvivalenti) un citus noguldījumus, kuru termiņš ir mazāks par vienu gadu, uzrāda vienā rindā uz katru bankas un valūtas pāri par katru posteņu C0060, C0070, C0080, C 0090 un C0290 kombināciju;

c)

noguldījumus pie cedentiem uzrāda vienā atsevišķā rindā par katru posteņu C0060, C0070, C0080 un C0090 kombināciju;

Šajā veidnē ir divas tabulas: “Informācija par turētajām pozīcijām” un “Informācija par aktīviem”.

Tabulā “Informācija par turētajām pozīcijām” katru aktīvu uzrāda atsevišķi tik daudzās rindās, cik nepieciešams, lai pareizi aizpildītu visus nepieciešamos nemonetāros mainīgos lielumus minētajā tabulā, izņemot posteni “Daudzums”. Ja vienam un tam pašam aktīvam uz vienu mainīgo lielumu var attiecināt divas vērtības, tad šis aktīvs ir jāuzrāda vairāk nekā vienā rindā.

Tabulā “Informācija par aktīviem” katru aktīvu uzrāda atsevišķi, katram aktīvam atvēlot vienu rindu un aizpildot visus attiecīgos mainīgos minētajā tabulā. Aktīvus iezīmē ar PEPP ieguldījumu iespēju (pamata PEPP un alternatīvās ieguldījumu iespējas), ja vien visām PEPP ieguldījumu iespējām nav viena un tā paša aktīvu portfeļa, kurā aktīvus iezīmē kā “PEPP kopīgie aktīvi”. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Visas vērtības uzrāda saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību. Ja PEPP sniedzējs tā nozaru tiesību aktos ir atbrīvots no pārskatu sniegšanas ārējo reitingu iestādei(-ēm) un ārējo(-ajām) kredītreitingu iestādei(-ēm) (ĀKNI), informāciju par lauku (C0250) un lauku (C0260) var ierobežot (neuzrādīt). Pretējā gadījumā šo informāciju uzrāda.

Informācija par turētajām pozīcijām

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

C0011

Aktīva identifikācijas kods un koda veids

Šajā informācijā apvienoti dati par aktīva identifikācijas kodu

(C0010. un C0110. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma) un aktīva identifikācijas koda veidu (C0020. un C0120. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma), izmantojot:

ISIN kodu saskaņā ar ISO 6166

Tikai gadījumā, ja ISIN kods nav pieejams:

citi “atzīti” kodi (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Piešķirtais kods, ja citi atzītie kodi nav pieejami. Šim kodam jābūt unikālam, un tas jāsaglabā konsekvents laika gaitā.

Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim “Aktīva identifikācijas kods”.

1

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166

2

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs (Service Bureau) piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts (Stock Exchange Daily Official List))

4

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Vācijas burtciparu identifikācijas numurs)

 

 

5

Bloomberg Ticker (Bloomberg burtkods, kas identificē uzņēmuma vērtspapīrus)

6

BBGID (The Bloomberg Global ID)

7

Reuters RIC (Reuters instrumentu kods)

8

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators (Financial Instrument Global Identifier))

9

– cits kods, ko piešķīris Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks

99 – piešķirtais kods

Ja viens un tas pats aktīva identifikācijas kods ir jāuzrāda par vienu aktīvu, kas ir emitēts divās vai vairāk dažādās valūtās, ir nepieciešams norādīt aktīva identifikācijas kodu un valūtas ISO 4217 burtkodu kā turpmāk norādītajā piemērā:

“kods+EUR” Šajā gadījumā aktīva identifikācijas koda veids attiecas uz 99. iespēju un sākotnējā aktīva identifikācijas koda iespēju, tāpat kā turpmāk minētajā piemērā, kurā uzrādītais kods bija ISIN kods+valūta: “99/1”.

C0010

Pamata

PEPP/alternatīvo ieguldījumu iespējas

PEPP ieguldījumu iespējas veids. Šajā laukā izmantotā diferenciācija ir starp pamata PEPP un alternatīvām ieguldījumu iespējām. 3. iespēja – PEPP aktīvus izmanto, ja visas PEPP ieguldījumu iespējas ir vienā un tajā pašā aktīvu portfelī.

Izmanto šādu nepapildināmu sarakstu:

1

– pamata PEPP

2

– alternatīvo ieguldījumu iespējas

3

– PEPP kopīgie aktīvi

C0040

Turētāja valsts

Emitenta lokalizācijas valsts ISO 3166-1 divburtu kods. Lai norādītu starptautiskos turētājus, piemēram, Euroclear, turētāja valsts atbilst juridiskās reģistrācijas vietai, kur turēšanas pakalpojumi tika līgumiski noteikti.

Ja vienu un to pašu aktīvu tur vairāk nekā vienā valstī, katru aktīvu uzrāda atsevišķi tik daudz rindās, cik nepieciešams, lai pareizi norādītu visas turētājas valstis.

Attiecībā uz īpašumu emitenta valsti novērtē pēc īpašuma adreses.

C0050

Turētājs

LEI kods vai, ja LEI kods nav pieejams, tās finanšu iestādes nosaukums, kas ir turētājs.

Ja vienu un to pašu aktīvu veidu tur vairāk nekā viens turētājs, katru aktīvu uzrāda atsevišķi tik daudz rindās, cik nepieciešams, lai pareizi norādītu visus turētājus.

C0060

Daudzums

Aktīvu skaits attiecīgo aktīvu gadījumā.

Šo posteni neuzrāda, ja ir uzrādīts postenis “Nominālvērtība” (C0070).

C0070

Nominālvērtība

Neatmaksātā pamatsumma, ko novērtē pēc visu aktīvu, uz kuriem attiecas šis postenis, nominālvērtības un pēc skaidras naudas un naudas ekvivalentu nominālvērtības.

Šo posteni neuzrāda, ja ir uzrādīts postenis “Daudzums” (C0060).

C0075

Vērtības noteikšanas metode

Finanšu instrumentu vērtē šādi:

1

– novērtēšana pēc tirgus vērtības,

2

– tirgus tendencēm atbilstīga novērtēšana,

3

– tirgus tendencēm atbilstīga novērtēšana nav piemērojama.

C0080

Iegādes vērtība

Kopējā iegādes vērtība turētajiem aktīviem, tīrā vērtība bez uzkrātajiem procentiem.

C0090

Uzkrātie procenti

Attiecībā uz procentu vērtspapīriem nosakiet uzkrāto procentu apmēru pēc pēdējās kupona dienas.

C0100

Tirgus aktīvu vērtība

Aktīvu tirgus vērtība.

Informācija par aktīviem

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

C0011

Aktīva identifikācijas kods un koda veids

Šajā informācijā apvienoti dati par aktīva identifikācijas kodu

(C0010. un C0110. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma) un aktīva identifikācijas koda veidu (C0020. un C0120. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma), izmantojot:

ISIN kodu saskaņā ar ISO 6166.

Tikai gadījumā, ja ISIN kods nav pieejams:

citus “atzītus” kodus (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

piešķirto kodu, ja citi atzītie kodi nav pieejami. Šim kodam jābūt unikālam, un tas jāsaglabā konsekvents laika gaitā.

Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim “Aktīva identifikācijas kods”.

1

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166

2

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs (Service Bureau) piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts (Stock Exchange Daily Official List))

4

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Vācijas burtciparu identifikācijas numurs)

5

Bloomberg Ticker (Bloomberg burtkods, kas identificē uzņēmuma vērtspapīrus)

6

BBGID (The Bloomberg Global ID)

7

Reuters RIC (Reuters instrumentu kods)

8

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators (Financial Instrument Global Identifier))

9

– cits kods, ko piešķīris Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks

99 – piešķirtais kods

Ja viens un tas pats aktīva identifikācijas kods ir jāuzrāda par vienu aktīvu, kas ir emitēts divās vai vairāk dažādās valūtās, ir nepieciešams norādīt aktīva identifikācijas kodu un valūtas ISO 4217 burtkodu kā turpmāk norādītajā piemērā: “kods+EUR” Šajā gadījumā aktīva identifikācijas koda veids attiecas uz 99. iespēju un sākotnējā aktīva identifikācijas koda iespēju, tāpat kā

 

 

turpmāk minētajā piemērā, kurā uzrādītais kods bija ISIN kods+valūta: “99/1”.

C0130

Posteņa nosaukums

Aktīva nosaukums (vai – īpašuma gadījumā – adrese).

 

Emitenta nosaukums

Emitenta nosaukums, kas ir noteikts kā vienība, kas ieguldītājiem emitē aktīvus.

Ja pieejams, šis postenis atbilst vienības nosaukumam LEI datubāzē. Ja nav pieejams, tas atbilst juridiskajam nosaukumam.

Attiecībā uz ieguldījumu fondu / akcijām ieguldījumu fondos emitenta nosaukums ir fonda pārvaldnieka nosaukums.

C0150

Emitenta kods un emitenta veida kods

Šajā informācijā apvienoti dati par emitenta kodu (C0150. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma) un emitenta koda veidu (C0160. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma).

Emitenta kods izmanto LEI. Ja LEI kods nav pieejams, šo posteni neuzrāda.

Attiecībā uz ieguldījumu fondu/akcijām ieguldījumu fondos emitenta kods ir fonda pārvaldnieka kods.

Postenim “Emitenta kods” izmantotā koda veida identifikācija. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – LEI

9 – nevienu

Šo posteni nepiemēro PIK 8. kategorijai “Hipotēkas un aizņēmumi”, atsaucoties uz hipotēku un aizdevumiem fiziskām personām. Šo posteni nepiemēro PIK 71., PIK 75. un PIK 9. kategorijai “Īpašums”.

C0170

Emitenta sektors

Emitenta saimnieciskās darbības sektors, pamatojoties uz NACE jaunākās versijas kodu (kā publicēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006  (7)). Kā minimālo nozares identifikatoru izmanto NACE koda burta atsauci, ar ko apzīmē sadaļu (piemēram, “A” vai “A0111” būtu pieņemami), izņemot ar finanšu un apdrošināšanas darbībām saistīto NACE, attiecībā uz ko izmanto sadaļu apzīmējošo burtu, kam seko klasi apzīmējošs 4 ciparu kods (piem., “K6411”).

Attiecībā uz ieguldījumu fondiem emitenta sektors ir fonda pārvaldnieka sektors.

C0180

Emitentu grupa

Emitenta galīgā mātesuzņēmuma nosaukums. Attiecībā uz ieguldījumu fondiem grupas attiecības ir saistītas ar fonda pārvaldnieku.

Ja pieejams, šis postenis atbilst vienības nosaukumam LEI datubāzē. Ja nav pieejams, tas atbilst juridiskajam nosaukumam.

C0190

Emitenta grupas kods un emitenta grupas veida kods

Šajā informācijā apvienoti dati par emitenta grupas kodu (C0190. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma) un emitenta grupas koda veidu (C0200. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma).

Emitenta grupas identifikācija, izmantojot juridiskās personas identifikatoru (LEI). Ja LEI kods nav pieejams, šo posteni neuzrāda.

Ieguldījumu fondu gadījumā grupas attiecības ir saistītas ar fonda pārvaldnieku.

Postenim “Emitenta grupas kods” izmantotais kods:

 

1 – LEI

 

 

9 – neviens

C0210

Emitenta valsts

Emitenta lokalizācijas valsts ISO 3166-1 divburtu kods.

Emitenta lokalizāciju nosaka pēc aktīvu emitējušās vienības adreses.

Ieguldījumu fondu gadījumā grupas attiecības ir saistītas ar fonda pārvaldnieku.

ISO 3166-1 divburtu kods

XA: pārvalstiski emitenti

ES: Eiropas Savienības iestādes

C0220

Valūta

Emisijas valūtas ISO 4217 burtkods.

C0230

PIK

Lai klasificētu aktīvus, izmanto papildu identifikācijas kodu.

C0240

Alternatīvie ieguldījumi

Finanšu instruments, kas uzskaitīts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā un ko emitējusi juridiska persona, kurai saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES  (8) ir izsniegta atļauja pārvaldīt alternatīvos ieguldījumu fondus:

1

– alternatīvie ieguldījumi

2

– nav alternatīvo ieguldījumu

C0250

Ārējais reitings

Aktīva reitings pārskata atsauces datumā, ko piešķīrusi norīkota kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI).

C0270

Ilgums

Aktīvu ilgums, kas definēts kā “atlikušais modificētais ilgums” (modificēto ilgumu aprēķina, pamatojoties uz vērtspapīra atlikušo termiņa laiku, ko skaita no pārskata atsauces datuma).

Attiecībā uz aktīviem, kuriem nav fiksēta termiņa, izmanto pirmo atpirkšanas dienu. Ilgumu aprēķina, pamatojoties uz saimniecisko vērtību.

C0280

Termiņš

Termiņa beigu datuma ISO 8601 kods (gggg-mm-dd).

Beztermiņa vērtspapīriem izmanto “9999-12-31”

C0370

Vienības cena

Vienības tirgus cena.

C0380

Vienības procentuālā daļa no nominālvērtības

Procentuālā daļa no kopējās nominālās summas.

PP.06.03. – Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības

pieeja Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadēju informācijas iesniegšanu par PEPP ar sīkāku sadalījumu pa pamata PEPP un alternatīvo ieguldījumu iespējām. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Šajā veidnē ietverta informācija par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai ieguldījumu, kas sagrupēti kā fondi (arī tad, ja tie ir līdzdalības), caurskatīšanu pamatā esošo aktīvu kategoriju, valstu un valūtu dalījumā. Ņemot vērā proporcionalitāti un veidnes īpašos norādījumus, caurskatīšanu veic, līdz ir identificētas aktīvu kategorijas, valstis un valūtas. Fondu fonda gadījumā caurskatīšanā izmanto tādu pašu pieeju.

Veidne ietver informāciju attiecībā uz 100 % no vērtības, kas ieguldīta kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos. Tomēr attiecībā uz valstu identificēšanu īsteno caurskatāmības pieeju, lai identificētu riska darījumus, kas veido 80 % no fondu kopsummas, no kuras atskaitītas summas saistībā ar PIK 8. un 9. kategoriju, un attiecībā uz valūtu identificēšanu īsteno caurskatāmības pieeju, lai identificētu riska darījumus, kas veido 80 % no fondu kopsummas. PEPP sniedzēji nodrošina, ka 20 %, kas nav identificēti pēc valsts, tiek diversificēti ģeogrāfiskā ziņā, piemēram, to, ka vienā valstī atrodas ne vairāk kā 5 %. PEPP sniedzēji izmanto caurskatāmības pieeju – sākot no lielākiem, ņemot vērā ieguldīto summu, līdz pat mazākajam atsevišķajam fondam, un šo pieeju ievēro konsekventi un pastāvīgi.

Posteņus uzrāda ar pozitīvām vērtībām, ja vien attiecīgajos norādījumos nav noteikts citādi.

Visas vērtības uzrāda saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību.

veidnē minētās aktīvu kategorijas ir definētas IV pielikumā “PIK tabulas definīcijas”, un atsauces uz PIK kodiem attiecas uz III pielikumu – “PIK tabula”.

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

C0010

Kolektīvo

ieguldījumu

uzņēmums

Identifikācijas kods

Aktīva identifikācijas kods šādā prioritārā secībā:

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166, ja pieejams

citi “atzīti” kodi (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

uzņēmuma piešķirts kods, ja iepriekš minētie kodi nav pieejami; tam jābūt konsekventam laika gaitā

C0020

Kolektīvo

ieguldījumu

uzņēmuma identifikācijas koda veids

Identifikācijas koda veids, kas izmantots postenim “Aktīva identifikācijas kods”. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

1

ISIN saskaņā ar ISO/6166

2

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs (Service Bureau) piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts (Stock Exchange Daily Official List))

4

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Vācijas burtciparu identifikācijas numurs)

5

Bloomberg Ticker (Bloomberg burtkods, kas identificē uzņēmuma vērtspapīrus)

6

BBGID (The Bloomberg Global ID)

7

Reuters RIC (Reuters instrumentu kods)

8

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators (Financial Instrument Global Identifier))

9

– cits kods, ko piešķīris Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks

99 – kods, ko piešķīrusi sabiedrība

C0030

Pamatā esošā aktīva kategorija

Norādiet aktīvu kategorijas, debitoru parādus un atvasinātos instrumentus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

1

– valsts obligācijas

2

– uzņēmuma obligācijas

3L

– biržas sarakstā iekļauti kapitāla vērtspapīri

3X

– biržas sarakstā neiekļauti kapitāla vērtspapīri

4

– kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

5

– strukturētās parādzīmes

6

– nodrošinātie vērtspapīri

7

– nauda un noguldījumi

8

– hipotēkas un aizdevumi

9

– īpašumi

0

– citi ieguldījumi (tostarp debitoru parādi)

A

– regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi

B

– pirkšanas iespējas līgumi

C

– pārdošanas iespējas līgumi

D

– mijmaiņas līgumi

E

– regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

F

– kredīta atvasinātie instrumenti

L

– saistības

4. kategoriju “Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi” izmanto tikai nebūtiskām atlikušajām vērtībām gan attiecībā uz “fondu fondiem”, gan attiecībā uz jebkuru citu fondu.

C0040

Emisijas valsts

Katras aktīvu kategorijas, kas norādīta C0030, sadalījums pa emisijas valstīm. Norādiet emitenta lokalizācijas valsti.

Emitenta lokalizāciju nosaka pēc aktīvu emitējušās sabiedrības adreses.

 

 

Izmanto vienu no šīm iespējām:

ISO 3166-1 divburtu kods

XA: pārvalstiski emitenti

ES: Eiropas Savienības iestādes

AA: valstu apkopojums saistībā ar robežvērtības piemērošanu

Šo posteni nepiemēro 8. un 9. kategorijai, kā uzrādīts C0030.

C0050

Valūta

Norādīt, vai aktīvu kategorijas valūta ir pārskata valūta vai ārvalsts valūta. Visas citas valūtas, izņemot pārskata valūtu, sauc par ārvalstu valūtām. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

1

– pārskata sniegšanas valūta

2

– ārvalstu valūta

3

– valūtu apkopojums saistībā ar robežvērtības piemērošanu

C0060

Kopsumma

Ieguldītā kopsumma aktīvu kategoriju, valstu un valūtu dalījumā, izmantojot kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu starpniecību.

Attiecībā uz saistībām uzrāda pozitīvu summu, izņemot gadījumā, ja postenis ir atvasinātā instrumenta saistības.

Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem kopsumma var būt pozitīva (aktīva gadījumā) vai negatīva (saistību gadījumā).

PP.08.03. Apkopotā informācija par atvērtiem atvasinātajiem instrumentiem

Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadēju informācijas iesniegšanu par PEPP ar sīkāku sadalījumu pa pamata PEPP un alternatīvo ieguldījumu iespējām. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Šajā veidnē minētās aktīvu kategorijas ir definētas IV pielikumā “PIK tabulas definīcijas”, un atsauces uz PIK kodiem attiecas uz III pielikumu – “PIK tabula”.

Atvasinātos instrumentus uzskata par aktīviem, ja to vērtība ir pozitīva vai vienāda ar nulli. Tos uzskata par saistībām, ja to vērtība ir negatīva. Ietver gan tos atvasinātos instrumentus, kurus uzskata par aktīviem, gan tos, kurus uzskata par saistībām.

Informācijā ietver visus atvasināto instrumentu līgumus, kas pastāvējuši pārskata periodā un nav slēgti pirms pārskata atsauces datuma.

Ja ar vienu un to pašu atvasināto instrumentu bieži tiek veikti darījumi un tā rezultātā ir vairākas atvērtas pozīcijas, atvasināto instrumentu var uzrādīt apkopoti vai neto līmenī, ja vien visas attiecīgās iezīmes ir kopīgas un tiek ievēroti īpašie norādījumi par katru attiecīgo posteni.

Posteņus uzrāda ar pozitīvām vērtībām, ja vien attiecīgajos norādījumos nav noteikts citādi.

Atvasinātais instruments ir tāds finanšu instrumentu vai cita veida līgums, kuram piemīt visas turpmāk norādītās īpašības:

a)

tā vērtība mainās atbilstoši konkrētas procentu likmes, finanšu instrumenta cenas, preces cenas, valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai kredītu indeksa, vai cita mainīgā lieluma izmaiņām, ja vien nefinanšu mainīgā lieluma gadījumā šis lielums nav konkrēti attiecināms uz vienu no līguma pusēm (dažkārt saukti par “pamatā esošajiem” elementiem);

b)

tā noslēgšanai nav nepieciešami ne sākotnējie neto ieguldījumi, ne sākotnējais neto ieguldījums, kas ir mazāks nekā būtu nepieciešams cita veida līgumu noslēgšanai, kuros būtu paredzēts iestrādāt līdzvērtīgus tirgus faktoru izmaiņu pretpasākumus;

c)

norēķins par to notiek kādā nākotnes datumā.

Visas vērtības uzrāda saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību.

Informācija par turētajām pozīcijām

ORDINĀTA TABULA

POSTENIS

NORĀDES

C0010/R0010

Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) pamata

PEPP nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta procentu likmju mijmaiņas darījumam (D1) attiecībā uz pamata PEPP.

Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0020/R0010

Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) pamata PEPP tirgus vērtībai

Procentu likmju mijmaiņas darījumu (D1) monetārā vērtība pamata PEPP pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0030/R0010

Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) alternatīvo ieguldījumu iespēju nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta procentu likmju mijmaiņas darījumam (D1) attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu iespēju.

Attiecībā uz mijmaiņas darījumiem atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0040/R0010

Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) alternatīvo ieguldījumu iespēju tirgus vērtībai

Procentu likmju mijmaiņas darījumu (D1) monetārā vērtība alternatīvo ieguldījumu iespēju pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0050/R0010

Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) PEPP kopīgo aktīvu nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta procentu likmju mijmaiņas darījumam (D1) attiecībā uz visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī.

Attiecībā uz mijmaiņas darījumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku / kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0060/R0010

Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) PEPP kopīgo aktīvu tirgus vērtībai

Procentu likmju mijmaiņas darījumu (D1) monetārā vērtība visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0010/R0020

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) pamata PEPP nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta regulārā tirgū netirgotam valūtas maiņas kursa nākotnes līgumam (F2) attiecībā uz pamata PEPP.

Attiecībā uz regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0020/R0020

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) pamata

PEPP

tirgus vērtībai

Regulārā tirgū netirgoto valūtas maiņas kursa nākotnes līgumu (F2) monetārā vērtība pamata PEPP pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0030/R0020

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) alternatīvo ieguldījumu iespēju nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta regulārā tirgū netirgotam valūtas maiņas kursa nākotnes līgumam (F2) attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu iespēju.

Attiecībā uz regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0040/R0020

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) alternatīvo ieguldījumu iespēju tirgus vērtībai

Regulārā tirgū netirgoto valūtas maiņas kursa nākotnes līgumu (F2) monetārā vērtība alternatīvo ieguldījumu iespēju pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0050/R0020

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) PEPP kopīgo aktīvu nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta regulārā tirgū netirgotam valūtas maiņas kursa nākotnes līgumam (F2) attiecībā uz visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī.

Attiecībā uz regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0060/R0020

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) PEPP kopīgo aktīvu tirgus vērtībai

Regulārā tirgū netirgoto valūtas maiņas kursa nākotnes līgumu (F2) monetārā vērtība visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0010/R0030

Citi atvasinātie instrumenti pamata PEPP nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta atvasinātajiem instrumentiem, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) attiecībā uz pamata PEPP.

Attiecībā uz regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem tā atbilst līguma apjomam, kas reizināts ar robežvērtību un minētajā rindā uzrādīto līgumu skaitu. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0020/R0030

Citi atvasinātie instrumenti pamata PEPP tirgus vērtībai

Atvasināto instrumentu, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), monetārā vērtība pamata PEPP pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0030/R0030

Citi atvasinātie instrumenti alternatīvo ieguldījumu iespēju nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta atvasinātajiem instrumentiem, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu iespējām.

Attiecībā uz regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem tā atbilst līguma apjomam, kas reizināts ar robežvērtību un minētajā rindā uzrādīto līgumu skaitu. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0040/R0030

Citi atvasinātie instrumenti alternatīvo ieguldījumu iespēju tirgus vērtībai

Atvasināto instrumentu, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), monetārā vērtība alternatīvo ieguldījumu iespēju pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0050/R0030

Citi atvasinātie instrumenti PEPP kopīgo aktīvu nosacītajai summai

Summa, kas ir segta vai pakļauta atvasinātajiem instrumentiem, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), attiecībā uz visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī.

Attiecībā uz regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem tā atbilst līguma apjomam, kas reizināts ar robežvērtību un minētajā rindā uzrādīto līgumu skaitu. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.

C0060/R0030

Citi atvasinātie PEPP kopīgo aktīvu tirgus vērtībai

Atvasināto instrumentu, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), monetārā vērtība visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 ( OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).


III PIELIKUMS

PIK tabula

Pirmās divas pozīcijas

Biržas sarakstā iekļauto aktīvu

valsts ISO 3166-1 divburtu kodā vai XL (neiekļautajām sarakstā) vai XT (netirgojamām biržā)

 

Trešā pozīcija

Kategorija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Valsts obligācijas

Uzņēmuma obligācijas

Kapitāla vērtspapīri

Ieguldījumu fondi Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

Strukturētās parādzīmes

Nodrošinātie vērtspapīri

Nauda un noguldījumi

Hipotēkas un aizdevumi

Īpašums

Citi ieguldījumi

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi

Pirkšanas iespējas līgumi

Pārdošanas iespējas līgumi

Mijmaiņas līgumi

Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

Kredīta atvasinātie instrumenti

Ceturtā pozīcija

Apakškategorija vai galvenais risks

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Centrālās valdības obligācijas

Uzņēmuma obligācijas

Pamata kapitāls

Kapitāla vērtspapīru fondi

Kapitāla risks

Kapitāla risks

Nauda

Izsniegtie nenodrošinātie aizdevumi

Īpašums (biroji un komercīpašums)

 

Regulētā tirgū tirgotie kapitāla vērtspapīru un indeksa nākotnes līgumi

Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi

Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi

Procentu likmju mijmaiņas darījumi

Regulārā tirgū netirgotie procentu likmes nākotnes līgumi

Kredītriska mijmaiņas līgumi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Pārvalstiskas obligācijas

Konvertējamas obligācijas

Ar nekustamo īpašumu saistīta uzņēmuma kapitāla vērtspapīri

Parāda vērtspapīru fondi

Procentu likmes risks

Procentu likmes risks

Pārvedami noguldījumi (naudas ekvivalenti)

Izsniegtie aizdevumi, kas nodrošināti ar vērtspapīriem

Īpašums (mājokļi)

 

Regulētā tirgū tirgotie procentu likmes nākotnes līgumi

Obligāciju iespējas līgumi

Obligāciju iespējas līgumi

Valūtas mijmaiņas līgumi

Valūtas nākotnes maiņas kursa līgumi

Kredītriska starpības iespējas līgumi

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Reģionālās pašvaldības obligācijas

Komerciālie vērtspapīri

Tiesības uz kapitāla vērtspapīriem

Naudas tirgus fondi

Valūtas risks

Valūtas risks

Citi īstermiņa noguldījumi (līdz vienam gadam)

 

Īpašums (pašu vajadzībām)

 

Regulētā tirgū tirgotie valūtas nākotnes līgumi

Valūtas iespējas līgumi

Valūtas iespējas līgumi

Procentu likmju un valūtas mijmaiņas līgumi

 

Kredītriska starpības mijmaiņas līgums

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Pilsētas pašvaldības obligācijas

Naudas tirgus instrumenti

Priekšrocību kapitāla vērtspapīri

Aktīvu sadales fondi

Kredītrisks

Kredītrisks

Citi noguldījumi, kuru termiņš pārsniedz vienu gadu

Hipotēkas

Īpašums (pārbūves procesā)

 

 

Regulētā tirgū tirgotās garantijas

Regulētā tirgū tirgotās garantijas

 

 

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Valsts kases zīmes

Hibrīdobligācijas

 

Nekustamā īpašuma fondi

Nekustamā īpašuma risks

Nekustamā īpašuma risks

Noguldījumi pie cedentiem

Citi izsniegtie nodrošinātie aizdevumi

Pamatlīdzekļi (pašu vajadzībām)

 

Regulētā tirgū tirgotie preču nākotnes līgumi

Preču iespējas līgumi

Preču iespējas līgumi

Vērtspapīru mijmaiņas līgumi

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Segtās obligācijas

Parastās segtās obligācijas

 

Alternatīvi fondi

Preču risks

Preču risks

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

 

 

 

Mijmaiņas iespējas līgumi

Mijmaiņas iespējas līgumi

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Valstu centrālās bankas

Segtās obligācijas, kurām piemēro konkrētas tiesību normas

 

Privātā kapitāla fondi

Katastrofas un laika apstākļu risks

Katastrofas un laika apstākļu risks

 

 

 

 

Katastrofas un laika apstākļu risks

Katastrofas un laika apstākļu risks

Katastrofas un laika apstākļu risks

Katastrofas un laika apstākļu risks

Katastrofas un laika apstākļu risks

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Subordinētās obligācijas

 

Infrastruktūras fondi

Mirstības risks

Mirstības risks

 

 

 

 

Mirstības risks

Mirstības risks

Mirstības risks

Mirstības risks

Mirstības risks

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi

Citi


IV PIELIKUMS

PIK tabulas definīcijas

Pirmās divas pozīcijas – aktīvi, kas iekļauti biržas sarakstā

Definīcijas

Valsts

ISO 3166-1 valsts divburtu kods

Norāda tās valsts ISO 3166-1 divburtu kodu, kurā aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā. Aktīvu uzskata par iekļautu biržas sarakstā, ja to tirgo regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES  (1). Ja aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā vairāk nekā vienā valstī vai sabiedrība vērtēšanas vajadzībām izmanto cenu sniedzēju, kas ir to regulēto tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas cenu sniedzējs, kurā aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā, valsts ir tā minētā regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas valsts, ko izmantoja par atsauci vērtēšanas vajadzībām.

XV

Aktīvi, kas ir iekļauti biržas sarakstā vienā vai vairākās valstīs

Norāda aktīvus, kas ir iekļauti biržas sarakstā vienā vai vairākās valstīs, taču sabiedrība vērtēšanas vajadzībām izmanto cenas sniedzēju, kas nav to regulēto tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas cenu sniedzējs, kurā aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā.

XL

Aktīvi, kas nav iekļauti biržas sarakstā

Norāda aktīvus, kas netiek tirgoti regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Direktīvā 2014/65/ES.

XT

Aktīvi, kas nav tirgojami biržā

Norāda aktīvus, kurus to būtības dēļ nevar tirgot regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Direktīvā 2014/65/ES.

Trešā un ceturtā pozīcija – kategorija

Definīcija

1

Valdības obligācijas

Obligācijas, ko emitējušas publiskā sektora iestādes, neatkarīgi no tā, vai tās ir centrālās valdības pārvalstiskas pārvaldes iestādes, reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes, un obligācijas, ko pilnībā, bez nosacījumiem un neatsaucami garantē

Eiropas Centrālā banka, dalībvalstu centrālā valdība un centrālās bankas, un kas denominētas un finansētas minētās centrālās valdības, centrālās bankas, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013  (2) 117. panta 2. punktā minēto daudzpusējo attīstības banku vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantā minēto starptautisko organizāciju valsts valūtā, ja garantija atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35  (3) 215. pantā.

Attiecībā uz obligācijām ar kvalificētu garantiju trešo un ceturto pozīciju attiecina, atsaucoties uz sabiedrību, kas sniedz garantiju.

11

Centrālās valdības obligācijas

Centrālo valdību emitētās obligācijas

12

Pārvalstiskas obligācijas

Tādas publiskas iestādes emitētas obligācijas, kura izveidota ar saistošu vienošanos starp valstīm, piemēram, Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā minētās daudzpusējās attīstības bankas emitētas obligācijas vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantā minētās starptautiskās organizācijas emitētas obligācijas.

13

Reģionālās pašvaldības obligācijas

Reģionālās pašvaldības vai autonomo apgabalu parāda instrumenti, kas publiski piedāvāti publiskajā piedāvājumā kapitāla tirgū.

14

Vietējo pašpārvalžu obligācijas

Obligācijas, kuras emitējušas vietējās pašpārvaldes, tostarp pilsētas, provinces, rajoni un citas pašvaldību iestādes.

15

Valsts obligācijas

Valsts īstermiņa obligācijas, kuras emitējušas centrālās valdības (emitētas ar termiņu līdz vienam gadam).

16

Segtās obligācijas

Valsts obligācijas ar aktīvu portfeli, kas nodrošina vai “sedz” obligāciju. Minētie aktīvi paliek emitenta bilancē.

17

Valstu centrālās bankas

Valstu centrālo banku emitētās obligācijas.

19

Citi

Citas valdības obligācijas, kas nav klasificētas iepriekš minētajās kategorijās.

2

Uzņēmuma obligācijas

Uzņēmumu emitētās obligācijas

21

Uzņēmuma obligācijas

Obligācijas, kuras emitējuši uzņēmumi un kurām ir vienkāršas pazīmes; parasti aptver obligācijas, kuras dēvē par tradicionālam (plain vanilla) un kurām nav īpašu pazīmju, kas aprakstītas 22. līdz 28. kategorijā.

22

Konvertējamas obligācijas

Uzņēmuma obligācijas, kuras turētājs var konvertēt parastajās akcijās emitenta uzņēmumā vai tādā pašā naudas vērtībā un kurām ir parādam un kapitāla vērtspapīriem līdzīgas pazīmes.

23

Komerciālie vērtspapīri

Nenodrošināts īstermiņa parāda instruments, kuru uzņēmums parasti emitē, lai finansētu debitoru parādus, krājumus un nokārtotu īstermiņa saistības, parasti ar sākotnējo termiņu mazāk par 270 dienām.

24

Naudas tirgus instrumenti

Ļoti īsa termiņa parāda vērtspapīri (parasti ar atmaksas termiņu no 1 dienas līdz 1 gadam), kas sastāv galvenokārt no tirgojamiem noguldījumu sertifikātiem, bankas pārvedu vekseļiem un citiem ļoti likvīdiem instrumentiem. Komerciālie vērtspapīri šajā kategorijā neietilpst.

25

Hibrīdobligācijas

Uzņēmuma obligācijas, kurām piemīt parādam un kapitāla vērtspapīriem līdzīgas pazīmes, bet kuras nav konvertējamas.

26

Parastās segtās obligācijas

Uzņēmuma obligācijas ar aktīvu portfeli, kas nodrošina vai “sedz” obligāciju. Minētie aktīvi paliek emitenta bilancē. Segtās obligācijas, kurām piemēro īpašus noteikumus, nav iekļautas šajā kategorijā.

27

Segtās obligācijas, kurām piemēro īpašus noteikumus

Uzņēmumu obligācijas, kurām ir aktīvu portfelis, kas nodrošina vai “sedz” obligāciju, ja iniciators kļūst maksātnespējīgs, un uz tām saskaņā ar tiesību aktiem attiecas īpaša valsts uzraudzība, kas paredzēta, lai aizsargātu obligāciju turētājus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2162  (4) 3. panta 1. punktā.

Šīs kategorijas piemērs ir ķīlu zīme (Pfandbrief): “Segtās obligācijas, kuras ir emitētas, pamatojoties uz Ķīlu zīmju likumu. Tās izmanto, lai refinansētu aizdevumus, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu (hipotekārās ķīlu zīmes), publiskā sektora aizdevumiem (publiskās ķīlu zīmes), kuģu hipotēkām (kuģu ķīlu zīmes) vai gaisa kuģu hipotēkām (gaisa kuģu ķīlu zīmes). Šos atsevišķos ķīlu zīmju veidus nošķir pēc seguma portfeļa, kas izveidots katram ķīlu zīmes veidam.”

28

Subordinētās obligācijas

Uzņēmuma obligācijas, kurām likvidācijas gadījumā ir zemāka prioritāte nekā citām emitenta obligācijām.

29

Citi

Citas uzņēmuma obligācijas ar citām pazīmēm nekā tās, kuras tika noteiktas iepriekš minētajās kategorijās.

3

Kapitāla vērtspapīri

Akcijas un citi akcijām līdzvērtīgi vērtspapīri, kas veido uzņēmumu kapitālu, t. i., uzņēmumā pārstāvēto līdzdalību.

31

Pamata kapitāls

Kapitāls, kas atspoguļo pamata īpašuma tiesības uz uzņēmumiem.

32

Ar nekustamo īpašumu saistīta uzņēmuma kapitāla vērtspapīri

Kapitāla vērtspapīri, kas veido ar nekustamo īpašumu saistītu uzņēmumu kapitālu.

33

Tiesības uz kapitāla vērtspapīriem

Tiesības parakstīties uz papildu kapitāla vērtspapīru daļām par noteiktu cenu.

34

Priekšrocību kapitāla vērtspapīri

Kapitāla vērtspapīrs, kam ir lielāka prioritāte nekā pamata kapitālam, ar lielākām tiesībām uz aktīviem un peļņu nekā pamata kapitālam, bet kas ir subordinēts obligācijām.

39

Citi

Citi kapitāla vērtspapīri, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

4

Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, vai alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

41

Kapitāla vērtspapīru fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas lielākoties iegulda kapitāla vērtspapīros.

42

Parāda vērtspapīru fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas lielākoties iegulda obligācijās.

43

Naudas tirgus fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi saskaņā ar EVTI sniegto definīciju (CESR/10-049).

44

Aktīvu sadales fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas aktīvus iegulda, ņemot vērā īpašu aktīvu sadales mērķi, piemēram, lielākoties iegulda uzņēmumu vērtspapīros valstīs ar topošiem akciju tirgiem vai mazās ekonomikās, konkrētas nozarēs vai nozaru grupās, kā arī konkrētās valstīs, vai izvirza citu īpašu mērķi.

45

Nekustamā īpašuma fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas lielākoties iegulda nekustamajā īpašumā.

46

Alternatīvi fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi ar tādām ieguldījumu stratēģijām kā riska ierobežošana, stratēģijas atkarībā no notikumiem, fiksēta ienākuma virzīta un relatīva vērtība, pārvaldīti nākotnes līgumi, preces u. tml.

47

Privātā kapitāla fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, ko izmanto, lai veiktu ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, izmantojot ar privātu kapitālu saistītas stratēģijas.

48

Infrastruktūras fondi

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas iegulda komunālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, maksas ceļi, tilti, tuneļi, ostas un lidostas, naftas un gāzes sadale, elektroenerģijas sadale un tāda sociālā infrastruktūra kā veselības aprūpe un izglītības iestādes.

49

Citi

Citi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

5

Strukturētās parādzīmes

Hibrīdvērtspapīri, kas apvieno fiksēta ienākuma (peļņa fiksētu maksājumu veidā) instrumentu ar vairākām atvasināto instrumentu sastāvdaļām. Šajā kategorijā nav iekļauti fiksēta ienākuma vērtspapīri, kurus emitējušas valstu valdības. Attiecas uz vērtspapīriem, kuros ir ietverta viena atvasināto instrumentu kategorija vai atvasināto instrumentu kategoriju kombinācija, tostarp kredītriska mijmaiņas līgumi (CDS), pastāvīga termiņa mijmaiņas līgumi (CMS), kredītsaistību nepildīšanas iespējas līgumi (CDOp). Šajā kategorijā iekļautie aktīvi nav jānodala.

51

Kapitāla risks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas kapitāla vērtspapīru riskam.

52

Procentu likmes risks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas procentu likmju riskam.

53

Valūtas risks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas valūtas riskam.

54

Kredītrisks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas kredītriskam.

55

Nekustamā īpašuma risks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas nekustamā īpašuma riskam.

56

Preču risks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas preču riskam.

57

Katastrofas un laika apstākļu risks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas katastrofas vai laika apstākļu riskam.

58

Mirstības risks

Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas mirstības riskam.

59

Citi

Citas strukturētās parādzīmes, kas nav klasificētas iepriekš minētajās kategorijās.

6

Nodrošinātie vērtspapīri

Vērtspapīri, kuru vērtību un maksājumus atvasina no pamatā esošo aktīvu portfeļa. Tas ietver ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (ABS), ar hipotēkām nodrošinātus vērtspapīrus (MBS), ar komerciālu hipotēku nodrošinātus vērtspapīrus (CMBS),

nodrošinātās parādsaistības (CDO), nodrošinātos aizdevumu vērtspapīrus (CLO), nodrošinātās hipotekārās saistības (CMO). Šajā kategorijā iekļautie aktīvi nav jānodala.

61

Kapitāla risks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti kapitāla vērtspapīru riskam.

62

Procentu likmes risks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti procentu likmju riskam.

63

Valūtas risks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti valūtas riskam.

64

Kredītrisks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti kredītriskam.

65

Nekustamā īpašuma risks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti nekustamā īpašuma riskam.

66

Preču risks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti preču riskam.

67

Katastrofas un laika apstākļu risks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.

68

Mirstības risks

Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.

69

Citi

Citi nodrošinātie vērtspapīri, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

7

Nauda un noguldījumi

Nauda fiziskajā formā, naudas ekvivalenti, bankas noguldījumi un citi naudas noguldījumi.

71

Nauda

Apgrozībā esošās naudaszīmes un monētas, ko parasti izmanto maksājumu veikšanai.

72

Pārvedami noguldījumi (naudas ekvivalenti)

Noguldījumi, kas konvertējami valūtā pēc pieprasījuma to nominālvērtībā un kas ir tieši izmantojami maksājumu veikšanai ar čeku, maksāšanas orderi, žiro orderi, tiešo debetu/kredītu, vai citu maksāšanas veidu bez soda naudas vai ierobežojuma.

73

Citi īstermiņa noguldījumi (līdz vienam gadam)

Tādi noguldījumi, kas nav pārvedami noguldījumi, ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam, ko nevar izmantot, lai veiktu maksājumus jebkurā laikā, un kas nav apmaināmi pret valūtu vai pārvedamiem noguldījumiem bez jebkāda veida būtiska ierobežojuma vai soda.

74

Citi noguldījumi, kuru termiņš pārsniedz vienu gadu

Tādi noguldījumi, kas nav pārvedami noguldījumi, ar atlikušo termiņu vairāk nekā viens gads, ko nevar izmantot, lai veiktu maksājumus jebkurā laikā, un kas nav apmaināmi pret valūtu vai pārvedamiem noguldījumiem bez jebkāda veida būtiska ierobežojuma vai soda.

75

Noguldījumi pie cedentiem

Noguldījumi, kas attiecas uz pieņemtu pārapdrošināšanu.

79

Citi

Cita nauda un noguldījumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

8

Hipotēkas un aizdevumi

Finanšu aktīvi, kas rodas, kad kreditori aizdod līdzekļus debitoriem, ar nodrošinājumu vai bez tā, tostarp naudas kopfondiem.

81

Izsniegtie nenodrošinātie aizdevumi

Aizdevumi, kas izsniegti bez nodrošinājuma.

82

Izsniegtie aizdevumi, kas nodrošināti ar vērtspapīriem

Izsniegtie aizdevumi ar nodrošinājumu finanšu vērtspapīru veidā.

84

Hipotēkas

Izsniegtie aizdevumi ar nodrošinājumu nekustamā īpašuma veidā.

85

Citi izsniegtie nodrošinātie aizdevumi

Izsniegtie aizdevumi ar nodrošinājumu jebkurā citā veidā.

86

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

Izsniegtie aizdevumi ar apdrošināšanas polisēm kā nodrošinājumu.

89

Citi

Citas hipotēkas un aizdevumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

9

Īpašums

Ēkas, zeme, citas konstrukcijas, kas ir nekustamais īpašums un pamatlīdzekļi.

91

Īpašums (biroji un komercīpašums)

Biroju un komerciālas ēkas, ko izmanto ieguldījumam.

92

Īpašums (mājokļi)

Dzīvojamās ēkas, ko izmanto ieguldījumam.

93

Īpašums (pašu vajadzībām)

Nekustamais īpašums uzņēmuma savām vajadzībām.

94

Īpašums (pārbūves procesā ieguldījumam)

Nekustamais īpašums pārbūves procesā, lai to nākotnē izmantotu kā ieguldījumu.

95

Pamatlīdzekļi (pašu vajadzībām)

Pamatlīdzekļi uzņēmuma paša vajadzībām.

96

Īpašums (pārbūves procesā pašu vajadzībām)

Nekustamais īpašums pārbūves procesā, lai to nākotnē izmantotu pašu vajadzībām.

99

Citi

Cits nekustamais īpašums, kas nav klasificēts iepriekš minētajās kategorijās.

0

Citi ieguldījumi

Citi aktīvi, kas norādīti pozīcijā “Citi ieguldījumi”.

A

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi

Standartizēts līgums starp divām personām par konkrēta aktīva pirkšanu vai pārdošanu standartizētā daudzumā un kvalitātē konkrētā nākotnes datumā par šodien noteiktu cenu.

A1

Regulētā tirgū tirgotie kapitāla vērtspapīru un indeksa nākotnes līgumi

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar kapitāla vērtspapīriem vai biržas indeksiem kā pamatā esošiem aktīviem.

A2

Regulētā tirgū tirgotie procentu likmes nākotnes līgumi

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar obligācijām vai citu no procentu likmes atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

A3

Regulētā tirgū tirgotie valūtas nākotnes līgumi

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar valūtām vai citu no valūtām atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

A5

Regulētā tirgū tirgotie preču nākotnes līgumi

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar precēm vai citu no precēm atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

A7

Katastrofas un laika apstākļu risks

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.

A8

Mirstības risks

Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.

A9

Citi

Citi regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

B

Pirkšanas iespējas līgumi

Līgums starp divām personām par aktīva pirkšanu par atsauces cenu konkrētā laikā posmā, ja pirkšanas iespējas līguma pircējs iegūst tiesības, bet ne pienākumu, pirkt pamatā esošu aktīvu.

B1

Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi

Pirkšanas iespējas līgumi ar kapitāla vērtspapīriem vai biržas indeksiem kā pamatā esošiem aktīviem.

B2

Obligāciju iespējas līgumi

Pirkšanas iespējas līgumi ar obligācijām vai citu no procentu likmes atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

B3

Valūtas iespējas līgumi

Pirkšanas iespējas līgumi ar valūtām vai citu no valūtas atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

B4

Regulētā tirgū tirgotās garantijas

Pirkšanas iespējas līgumi, kuri turētājam dod tiesības pirkt emitenta uzņēmuma akcijas par noteiktu cenu.

B5

Preču iespējas līgumi

Pirkšanas iespējas līgumi ar precēm vai citu no precēm atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

B6

Mijmaiņas iespējas līgumi

Pirkšanas iespējas līgumi, kas dod īpašniekam tiesības, bet neuzliek pienākumu iesaistīties garā pozīcijā pamatā esošajā mijmaiņas līgumā, proti, iesaistīties mijmaiņas līgumā, kurā īpašnieks maksā fiksētās procentu likmes daļu un saņem mainīgās procentu likmes daļu.

B7

Katastrofas un laika apstākļu risks

Pirkšanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.

B8

Mirstības risks

Pirkšanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.

B9

Citi

Citi pirkšanas iespējas līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

C

Pārdošanas iespējas līgumi

Līgums starp divām personām par aktīva pārdošanu par atsauces cenu konkrētā laikā posmā, ja pārdošanas iespējas līguma pircējs iegūst tiesības, bet ne pienākumu, pārdot pamatā esošu aktīvu.

C1

Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi

Pārdošanas iespējas līgumi ar kapitāla vērtspapīriem vai biržas indeksiem kā pamatā esošiem aktīviem.

C2

Obligāciju iespējas līgumi

Pārdošanas iespējas līgumi ar obligācijām vai citu no procentu likmes atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

C3

Valūtas iespējas līgumi

Pārdošanas iespējas līgumi ar valūtām vai citu no valūtas atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

C4

Regulētā tirgū tirgotās garantijas

Pārdošanas iespējas līgumi, kuri turētājam dod tiesības pārdot emitenta uzņēmuma akcijas par noteiktu cenu.

C5

Preču iespējas līgumi

Pārdošanas iespējas līgumi ar precēm vai citu no precēm atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

C6

Mijmaiņas iespējas līgumi

Pārdošanas iespējas līgumi, kas dod īpašniekam tiesības, bet neuzliek pienākumu iesaistīties īsā pozīcijā bāzes mijmaiņas līgumā, proti, iesaistīties mijmaiņas līgumā, kurā īpašnieks saņems fiksētās procentu likmes daļu un maksās mainīgās procentu likmes daļu.

C7

Katastrofas un laika apstākļu risks

Pārdošanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.

C8

Mirstības risks

Pārdošanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.

C9

Citi

Citi pārdošanas iespējas līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

D

Mijmaiņas līgumi

Līgums, kurā darījuma partneri apmaina dažus viena partnera finanšu instrumenta labumus pret dažiem otrā partnera finanšu instrumenta labumiem, un attiecīgie labumi ir atkarīgi no izmantoto finanšu instrumentu veida.

D1

Procentu likmju mijmaiņas darījumi

Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar procentu likmju plūsmām.

D2

Valūtas mijmaiņas līgumi

Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar valūtu.

D3

Procentu likmju un valūtas mijmaiņas līgumi

Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar procentu likmju un valūtas plūsmām.

D4

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi

Mijmaiņas līgums, kurā nemainīgās likmes puse ir balstīta uz kopējiem ieņēmumiem no kapitāla vērtspapīru vai fiksēta ienākuma instrumenta ar termiņu, kas garāks par mijmaiņas līguma termiņu.

D5

Vērtspapīru mijmaiņas līgumi

Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar vērtspapīriem.

D7

Katastrofas un laika apstākļu risks

Mijmaiņas līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.

D8

Mirstības risks

Mijmaiņas līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.

D9

Citi

Citi mijmaiņas līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

E

Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

Nestandartizēts līgums starp divām personām par konkrēta aktīva pirkšanu vai pārdošanu konkrētā nākotnes datumā par šodien noteiktu cenu.

E1

Regulārā tirgū netirgotie procentu likmes nākotnes līgumi

Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kurā parasti viena persona iepriekš noteiktā nākotnes datumā maksā fiksētu procentu likmi un saņem mainīgu procentu likmi, kas balstās uz pamatā esoša indeksa likmi.

E2

Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi

Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kurā viena persona iepriekš noteiktā nākotnes datumā maksā kādu summu vienā valūtā un saņem ekvivalentu summu citā valūtā, ko iegūst, ja valūtu konvertē, izmantojot līgumā noteikto maiņas kursu.

E7

Katastrofas un laika apstākļu risks

Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.

E8

Mirstības risks

Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.

E9

Citi

Citi regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

F

Kredīta atvasinātie instrumenti

Atvasinātie instrumenti, kuru vērtība ir atvasināta no kredītriska attiecībā uz pamatā esošu obligāciju, aizdevumu vai jebkuru citu finanšu aktīvu.

F1

Kredītriska mijmaiņas līgumi

Kredīta atvasinātā instrumenta darījums, kurā divas personas vienojas par to, ka viena persona maksā otrajai personai fiksētu periodisku kuponu noteiktajā līguma darbības laikā un otrā persona neveic maksājumus, ja vien nerodas kredītnotikums saistībā ar iepriekš noteiktu atsauces aktīvu.

F2

Kredītriska starpības iespējas līgumi

Kredīta atvasinātais instruments, kas rada naudas plūsmas, ja noteiktā kredītriska starpība starp diviem konkrētiem aktīviem vai kritērijiem novirzās no tās pašreizējā līmeņa.

F3

Kredītriska starpības mijmaiņas līgums

Mijmaiņas līgums, kurā viena persona veic fiksētu maksājumu otrajai personai mijmaiņas līguma norēķinu dienā un otrā persona maksā pirmajai personai summu, balstoties uz faktisko kredītriska starpību.

F4

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi

Mijmaiņas līgums, kurā nemainīgās likmes puse ir balstīta uz kopējiem ieņēmumiem no kapitāla vērtspapīru vai fiksēta ienākuma instrumenta ar termiņu, kas garāks par mijmaiņas līguma termiņu.

F9

Citi

Citi kredīta atvasinātie instrumenti, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2162 (2019. gada 27. novembris) par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2009/65/EK un 2014/59/ES (OV L 328, 18.12.2019., 29. lpp.).


V PIELIKUMS

Veidne reģistrācijai

1.   

Datums, kurā aizpildīta veidne reģistrācijai

2.   

Dalībvalsts

3.   

Kompetentās iestādes nosaukums

4.   

Vienotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

5.   

Pieteikuma veids (pirmais pieteikums/izmaiņas iepriekšējā pieteikumā/darbību slēgšana)

6.   

PEPP reģistrācijas numurs (ja nav pirmais pieteikums)

7.   

Lēmuma pieņemšanas datums

8.   

PEPP sniedzēja piederības dalībvalstī nosaukums, adrese un attiecīgā gadījumā atļaujas numurs

9.   

Ja pieejams, PEPP sniedzēja juridiskās personas identifikators

10.   

PEPP sniedzēja veids, kas jāizvēlas nolaižamajā izvēlnē saskaņā ar sarakstu, kas minēts Regulas (ES) 2019/1238 6. panta 1. punktā

11.   

Dalībvalstis, kurās PEPP sniedzējs plāno tirgot PEPP (un veids: FOS/FOE)

12.   

Dalībvalsts, kurās PEPP sniedzējs ir atvēris vai plāno atvērt apakškontu

13.   

Regulas (ES) 2019/1238 4. pantā minētie līguma standartnoteikumi:

pamata PEPP apraksts, tostarp jebkādas piedāvātās garantijas par ieguldījumu rezultātiem, konkrētu pabalstu līmeni utt., un riska mazināšanas metode

attiecīgā gadījumā alternatīvo ieguldījumu iespēju apraksts, tostarp jebkādas piedāvātās garantijas par ieguldījumu rezultātiem, konkrētu pabalstu līmeni utt., un riska mazināšanas metode

14.   

Ar ieguldījuma iespējas grozīšanu saistīto nosacījumu apraksts

15.   

Attiecīgā gadījumā biometrisko risku segums:

biometrisko risku seguma sīkāks apraksts

biometrisko risku seguma izraisītājnotikumu apraksts

16.   

PEPP pensijas pabalsti:

piedāvāto pabalstu veidi

izmaksu iespējamo veidu apraksts

attiecīgā gadījumā piedāvātā papildu seguma apraksts (piem., ilgtermiņa aprūpe, papildu biometriskie riski utt.) un informācija par to, kas nodrošina papildu segumu

tiesības mainīt izmaksas veidu apraksts

17.   

Ar pārnesamības pakalpojumu saistīto nosacījumu apraksts

18.   

Ar PEPP sniedzēja maiņas pakalpojumu saistīto nosacījumu apraksts

19.   

Attiecīgā gadījumā izdevumu kategoriju un kopējo agregēto izdevumu, kas izteikti procentos un naudā, apraksts

20.   

Nosacījumu, kas saistīti ar attiecīgā(-o) apakškonta(-u) uzkrāšanas fāzi, apraksts

21.   

Nosacījumu, kas saistīti ar attiecīgā(-o) apakškonta(-u) izmaksāšanas fāzi, apraksts

22.   

Attiecīgā gadījumā nosacījumu, ar kādiem piešķirtās priekšrocības vai stimuli ir jāatmaksā PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalstij, apraksts

23.   

Katrs ar šo PEPP saistītais PEPP pamatinformācijas dokuments (PID) kā papildinājums mašīnlasāmā formātā


VI PIELIKUMS

Veidne paziņošanai par reģistrāciju

1.   

Datums, kurā aizpildīta veidne paziņošanai par reģistrāciju

2.   

Norīkotais EAAPI kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

3.   

PEPP reģistrācijas numurs;


VII PIELIKUMS

Veidne dereģistrācijai

1.   

Datums, kurā aizpildīta veidne dereģistrācijai

2.   

Dalībvalsts

3.   

Kompetentās iestādes nosaukums

4.   

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

5.   

PEPP reģistrācijas numurs

6.   

Lēmuma pieņemšanas datums

7.   

Dereģistrācijas datums


VIII PIELIKUMS

Veidne paziņošanai par dereģistrāciju

1 Datums, kurā aizpildīta veidne paziņošanai par dereģistrāciju 2 PEPP reģistrācijas numurs


IX PIELIKUMS

Veidne apakškonta atvēršanai

Datums

Sūtītājs:

 

Dalībvalsts

 

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

 

Dalībvalsts

 

Kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Pieteikuma veids (pirmais pieteikums / izmaiņas iepriekšējā pieteikumā)

 

Datums, kad saņemts pilnīgs un precīzs pieprasījums atvērt jaunu apakškontu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 21. panta 2. punktu

 

Plānotais darbību sākuma datums

 

PEPP sniedzēja piederības dalībvalstī nosaukums, adrese un attiecīgā gadījumā atļaujas numurs

 

Ja pieejams, PEPP sniedzēja juridiskās personas identifikators

PEPP sniedzēja veids

PEPP reģistrācijas numurs

Vispārīgs pabalsta paziņojums

PEPP PID par apakškontu

Attiecīgā gadījumā Regulas (ES) 2019/1238 19. panta 2. punktā minēto līgumisko vienošanos apraksts

Attiecīgā gadījumā PEPP sniedzēja atbilstības Regulas (ES) 2019/1238 6. panta 1. punktā minētajām prasībām apraksts


X PIELIKUMS

Veidne paziņojumam par apakškonta atvēršanu

Datums

Sūtītājs:

 

Dalībvalsts

 

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

 

Dalībvalsts

 

Kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Datums, kad saņemts pilnīgs un precīzs pieprasījums atvērt jaunu apakškontu

Saņemšanas apliecinājums


XI PIELIKUMS

Veidne informācijas/sadarbības pieprasījumam

Atsauces numurs

Datums

Sūtītājs:

 

Dalībvalsts

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

 

Dalībvalsts

 

Kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Pieprasījuma iemesli

Faktiskais pieprasījums

Atsauces

PEPP reģistrācijas numurs

Attiecīgā gadījumā informācijas apmaiņa

Konfidencialitāte

Papildu informācija

Steidzamība


XII PIELIKUMS

Veidne atbildei uz informācijas/sadarbības pieprasījumu

Pieprasījuma atsauces numurs

Datums

Datums, kad saņemts informācijas/sadarbības pieprasījums

Sūtītājs:

 

Dalībvalsts

 

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

 

Dalībvalsts

 

Kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

PEPP reģistrācijas numurs

Atbilde uz pieprasījumu

Pamatojums, kāpēc netika ievērots pieprasījuma iesniegšanas termiņš, un plānotais termiņš

Konfidencialitāte

Papildu informācija


XIII PIELIKUMS

Veidne paziņošanai par pārkāpumu

Paziņojuma atsauces numurs

Datums

Sūtītājs:

 

Dalībvalsts

 

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

 

Dalībvalsts

 

Kompetentā iestāde

 

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Temats:

 

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu

 

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu

 

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu

 

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu

 

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu

 

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu

 

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 16. pantu

 

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 16. pantu

 

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 63. pantu

 

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 63. pantu

 

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 65. pantu

 

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 67. pantu

 

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 67. pantu

PEPP produkta numurs

Valsts(-is), kurā(-ās) izdarīts pārkāpums

Pārkāpuma veids:

 

Būtība

 

Būtiskums

 

Ilgums

Ierosinātās darbības:

 

Darbības veids

 

Plānotā darbības īstenošana/ietekme

 

Valsts(-is), kurā(-ās) darbībām būs ietekme

Pierādījumi, ar kuriem pamato lēmumu

Steidzamība

Atsauces

Iecerētā publikācija


XIV PIELIKUMS

Veidne informācijai par valsts noteikumiem

Datums, kurā aizpildīta veidne informācijai par valsts noteikumiem

Dalībvalsts

Kompetentās iestādes nosaukums

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Pieteikuma veids (pirmais pieteikums / izmaiņas iepriekšējā pieteikumā)

Saite uz informāciju, kas attiecas uz kompetento iestādi


Augša