EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0547

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/547 z dne 29. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715 glede postopkov za vzpostavitev in uporabo sistemov ADIS in EUROPHYT, izdajanja elektronskih veterinarskih spričeval, uradnih spričeval, veterinarskih/uradnih spričeval in trgovinskih dokumentov, uporabe elektronskih podpisov in delovanja sistema TRACES ter o razveljavitvi Odločbe 97/152/ES (Besedilo velja za EGP)

C/2021/1963

UL L 109, 30.3.2021, str. 60–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/547/oj

30.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/60


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/547

z dne 29. marca 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715 glede postopkov za vzpostavitev in uporabo sistemov ADIS in EUROPHYT, izdajanja elektronskih veterinarskih spričeval, uradnih spričeval, veterinarskih/uradnih spričeval in trgovinskih dokumentov, uporabe elektronskih podpisov in delovanja sistema TRACES ter o razveljavitvi Odločbe 97/152/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 51 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (2) ter zlasti točk (b) do (f) prvega odstavka člena 23, člena 30(1)(b)(ii) in točke (c) prvega odstavka člena 35 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (3) ter zlasti točk (a), (b) in (c) prvega odstavka člena 104 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (4) ter zlasti točke (a) prvega odstavka člena 58, točke (f) prvega odstavka člena 90, točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 102(6), člena 103(6) ter točk (a) do (d) in točke (g) prvega odstavka člena 134 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 (5) določa pravila za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC) in njegovih sistemskih komponent, tj. sistema za izvajanje postopkov v okviru sistema hitrega obveščanja za živila in krmo ter upravne pomoči in sodelovanja (iRASFF), sistema za prijavljanje bolezni živali in poročanje o njih (ADIS), sistema za prijavljanje uradnih potrditev navzočnosti škodljivih organizmov na rastlinah in rastlinskih proizvodih na ozemlju držav članic (EUROPHYT) ter celovitega računalniškega veterinarskega sistema za izmenjavo podatkov, informacij in dokumentov (TRACES). Določa tudi pravila o potrebnih povezavah med navedenimi komponentami.

(2)

Poleg tega določa pravila glede vzpostavitve mreže za delovanje ADIS ter seznama regij prijavljanja in poročanja za namene prijavljanja bolezni živali in poročanja o njih na ravni Unije.

(3)

Za zagotovitev enotne uporabe ADIS v državah članicah Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2002 (6) določa pravila o obliki in strukturi podatkov za prijavljanje bolezni in poročanje o njih na ravni Unije, ki se vnesejo v navedeni sistem, obliki in postopku za poročanje ter rokih in pogostosti prijavljanja in poročanja.

(4)

V Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1715 bi bilo treba vključiti skupna pravila za kontaktne točke mreže ADIS v zvezi s prijavljanjem in poročanjem na ravni Unije v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/2002. Za zagotovitev skladnosti s pravili Unije o varstvu podatkov bi morala navedena pravila vključevati tudi določbe o najdaljšem obdobju hrambe osebnih podatkov v ADIS.

(5)

Ta uredba bi morala določati tudi pravila, ki se vključijo v Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1715, v zvezi s povezavami med ADIS in TRACES, ki so potrebne, da se ustrezni podatki v zvezi s prijavami na ravni Unije samodejno izmenjujejo ali dajo na voljo v obeh sistemih ter da se članom mreže zagotovijo ustrezne informacije.

(6)

Izvedbena uredba (EU) 2019/1715 določa pravila o uporabi TRACES za pošiljanje obvestil o zadržanju pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki bi lahko pomenile neposredno nevarnost za vnos ali širjenje škodljivih organizmov, mreži EUROPHYT. Določa, da obvestila o zadržanju pošiljk, s katerimi se trguje v Uniji, pošlje kontaktna točka mreže EUROPHYT za zadržanja, obvestila o zadržanju pošiljk, ki vstopajo v Unijo, pa inšpektor za zdravje rastlin, ki sprejme odločitev o navedenih pošiljkah.

(7)

Glede na to, da pošiljanje obvestil o zadržanih pošiljkah rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, s katerimi se trguje v Uniji, spada na področje uporabe obvestil o neskladnosti blaga iz Uredbe (EU) 2017/625 in da se ta obvestila med kontaktnimi točkami mreže za opozarjanje in sodelovanje izmenjujejo v iRASFF, bi bilo treba obvestila o takih zadržanih pošiljkah pošiljati v iRASFF.

(8)

Za dodatno zagotovitev, da se iRASFF uporablja tudi za izmenjavo obvestil o neskladnih pošiljkah rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, s katerimi se trguje v Uniji, ki lahko pomenijo tveganje za zdravje rastlin, je primerno spremeniti ubeseditev opredelitve pojma „obvestilo o neskladnosti“ iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715.

(9)

Da bi se izognili zmedi glede pomena pojma „tveganje“, opredeljenega v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1715, je hkrati treba črtati to opredelitev ter namesto tega prilagoditi nekatere opredelitve obvestil v iRASFF in v teh opredelitvah pojasniti različne kategorije tveganj.

(10)

Podobno je treba, da bi se izognili zmedi glede pomena pojmov „mreža proti goljufijam s hrano“ in „obvestilo o goljufiji s hrano“, opredeljenih v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1715, in da bi ta pojma bolje odražala področje uporabe Uredbe (EU) 2017/625, navedena pojma preimenovati v „mreža proti goljufijam“ oziroma „obvestilo o goljufiji“ in ustrezno prilagoditi vse določbe Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715 v zvezi z goljufijami s hrano.

(11)

Izvedbena uredba (EU) 2019/1715 nadalje določa, da morajo informacije o zadržanih pošiljkah, ki vstopajo v Unijo, vključevati informacije, ki jih inšpektor za zdravje rastlin v skladu s členom 55(2) in členom 56 Uredbe (EU) 2017/625 vnese v skupni zdravstveni vstopni dokument (SZVD), dodatne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z zadržanimi pošiljkami, in informacije o uvedbi karantene.

(12)

Ker SZVD vsebuje rubrike za vnos informacij o ukrepih, sprejetih v zvezi z zadržanimi pošiljkami, vključno s primeri, ko se uvede karantena, ni potrebe, da se obvestilo o zadržanju z enakimi informaciji pošlje tudi v TRACES. Obveznost pošiljanja obvestila o zadržanju, ki vsebuje enake informacije, v TRACES bi bilo zato treba črtati in nadomestiti z obveznostjo vnosa podatkov o zadržanju v SZVD.

(13)

Poleg tega bi bilo treba glede na to, da je treba obvestilo o kakršni koli neskladnosti s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625 v zvezi s pošiljkami, ki vstopajo v Unijo ali s katerimi se trguje v Uniji, poslati bodisi v TRACES bodisi v iRASFF, iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715 črtati vse določbe v zvezi z obvestili EUROPHYT o zadržanju.

(14)

Izvedbena uredba (EU) 2019/1715 določa pravila za uporabo elektronskih SZVD in izdajanje elektronskih spričeval za pošiljke živali in blaga, ki vstopajo v Unijo. Ta pravila vključujejo visoke ravni zagotovil v zvezi s preverjanjem identitete uradnikov za izdajo spričevala, preden se jih pooblasti za podpisovanje uradnih spričeval, in odtis kvalificiranega elektronskega časovnega žiga za elektronski podpis, ki ga ustvari zaupanja vredna tretja oseba.

(15)

Izkušnje so pokazale, da te visoke ravni zagotovil niso potrebne, saj je mehanizem avtentikacije pred prijavo v TRACES, nacionalni sistem države članice ali elektronski sistem za potrjevanje tretje države ali mednarodne organizacije zadostno zagotovilo glede zatrjevane identitete podpisnika. Poleg tega časovno žigosanje ni potrebno. Varen pretok podatkov znotraj sistemov in med njimi ter uporaba kvalificiranega elektronskega žiga, zasnovanega za zanesljivo dokazovanje pravilne navedbe časa ter celovitosti in pravilnosti podatkov, zagotavljata zadostna jamstva, da je mogoče zaznati vsako naknadno spremembo podatkov.

(16)

V tej uredbi bi bilo zato treba določiti spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715, s katerimi se bo uradnim veterinarjem, inšpektorjem za zdravje rastlin in uradnikom za izdajo spričevala omogočila uporaba elektronskih podpisov v elektronskih SZVD in spričevalih z nižjimi ravnmi zagotovil o identiteti in brez odtisov časovnih žigov v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(17)

Ta uredba bi morala vključevati tudi spremembe pravil iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715 v zvezi z izdajanjem elektronskih spričeval ali trgovinskih dokumentov, ki spremljajo pošiljke živali in nekaterih vrst blaga, ki se premikajo med državami članicami, v skladu s členom 150, členom 161(5), členom 167(4), členom 217 in členom 223(5) Uredbe (EU) 2016/429, pošiljke nekaterih živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi in se prevažajo v Uniji, v skladu s členom 17 Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 (8), ter pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se izvažajo ali ponovno izvažajo iz Unije, v skladu s členom 100(5) in členom 101(6) Uredbe (EU) 2016/2031. Navedena pravila bi morala biti podobna pravilom za izdajanje elektronskih spričeval za pošiljke živali in blaga, ki vstopajo v Unijo.

(18)

Ker Uredba (EU) 2016/2031 določa, da se elektronska fitosanitarna spričevala za izvoz ali ponovni izvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z ozemlja Unije predložijo zgolj prek IMSOC ali v elektronski izmenjavi z njim, bi bilo treba v tej uredbi določiti, da se v Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1715 vključijo pravila za izdajanje takih spričeval v skladu z navedeno uredbo.

(19)

Zaradi krepitve izvrševanja pravil Unije Izvedbena uredba (EU) 2019/1715 določa, da morajo kontaktne točke mreže TRACES v TRACES vzdrževati in redno posodabljati sezname nekaterih referenčnih podatkov, ki so potrebni za dobro delovanje tega sistema. Ti seznami vključujejo obrate živilske dejavnosti, odobrene v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 (9), ter obrate, objekte in nosilce dejavnosti, ki ravnajo z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi in so odobreni ali registrirani v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

(20)

Iz istega razloga bi bilo treba s to uredbo navedene sezname referenčnih podatkov dodatno razširiti, da bodo vključevali registrirane in odobrene obrate in izvajalce dejavnosti iz Uredbe (EU) 2016/429 ter nekatere izvajalce poslovnih dejavnosti, registrirane v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, če se ukvarjajo s čezmejnimi dejavnostmi.

(21)

V pomoč državam članicam pri pripravi analiz tveganja za inšpekcijske preglede ali revizije v zvezi s prevozom živih živali bi morali seznami referenčnih podatkov vključevati tudi kontrolne točke, odobrene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1255/97 (11), ter prevoznike z dovoljenjem, voznike in spremne osebe s potrdili in odobrena prevozna sredstva iz Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 (12).

(22)

Ker se Uredba (EU) 2016/429 uporablja od 21. aprila 2021, bi bilo treba tudi spremembe v zvezi z ADIS, potrebnimi povezavami med ADIS in TRACES ter razširitvijo seznamov referenčnih podatkov, da bodo vključevali registrirane in odobrene obrate in izvajalce dejavnosti iz Uredbe (EU) 2016/429, uporabljati od 21. aprila 2021.

(23)

Ob upoštevanju pomembnosti referenčnih podatkov za dobro delovanje TRACES bi se morala tudi razširitev seznamov referenčnih podatkov iz uredb (ES) št. 1255/97, (ES) št. 1/2005 in (EU) 2016/2031 uporabljati od 21. aprila 2021.

(24)

Ob upoštevanju, da je potreben dodaten razvoj iRASFF in TRACES, kar zadeva obvestila o zadržanju, bi bilo treba datum začetka uporabe sprememb oddelka 3 poglavja 3 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715 odložiti na 1. december 2021.

(25)

Priloga k Odločbi Komisije 97/152/ES (13) določa informacije, ki se vnesejo v TRACES za pošiljke živali ali živalskih proizvodov iz tretjih držav. Navedena odločba temelji na členu 12 Odločbe Sveta 92/438/EGS (14), ki je bila razveljavljena s členom 146(1) Uredbe (EU) 2017/625 z učinkom od 14. decembra 2019. Informacije iz Priloge k Odločbi 97/152/ES so zdaj vključene v SZVD-A in SZVD-P iz oddelkov A in B dela 2 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1715. Zaradi jasnosti in doslednosti bi bilo zato treba Odločbo 97/152/ES razveljaviti.

(26)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (15) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 14. januarja 2021.

(27)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Izvedbena uredba (EU) 2019/1715 se spremeni:

(1)

v poglavju 1 se člen 2 spremeni:

(a)

točka 8 se črta;

(b)

točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„(9)

‚mreža RASFF‘ pomeni sistem hitrega obveščanja, vzpostavljen kot omrežje s členom 50 Uredbe (ES) št. 178/2002, za obvestila iz točk 15 do 20 tega člena;“;

(c)

točka 11 se nadomesti z naslednjim:

„(11)

‚mreža proti goljufijam‘ pomeni mrežo, ki jo sestavljajo Komisija, Europol in organi za zvezo, ki jih države članice določijo v skladu s členom 103(1) Uredbe (EU) 2017/625, za lažjo izmenjavo informacij glede obvestil o goljufiji, kakor so opredeljena v točki 21;“;

(d)

točka 12 se nadomesti z naslednjim:

„(12)

‚mreža za opozarjanje in sodelovanje‘ pomeni mrežo, ki jo sestavljajo mreža RASFF, mreža AAC in mreža proti goljufijam;“;

(e)

točka 14 se nadomesti z naslednjim:

„(14)

‚obvestilo o neskladnosti‘ pomeni obvestilo v iRASFF o neskladnosti s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, ki ne pomeni tveganja v smislu člena 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 in člena 29 Uredbe (ES) št. 183/2005;“;

(f)

točka 20 se nadomesti z naslednjim:

„(20)

‚obvestilo o zavrnitvi na meji‘ pomeni obvestilo v iRASFF o zavrnitvi serije, zabojnika ali tovora živil, materialov za stik z živili ali krme na podlagi tveganja iz točke (c) prvega pododstavka člena 50(3) Uredbe (ES) št. 178/2002 in člena 29 Uredbe (ES) št. 183/2005;“;

(g)

točka 21 se nadomesti z naslednjim:

„(21)

‚obvestilo o goljufiji‘ pomeni obvestilo o neskladnosti v iRASFF, ki se nanaša na sum namernega delovanja podjetij ali posameznikov s ciljem zavajanja kupcev in posledičnega pridobivanja neupravičenih koristi ter s tem kršenja pravil iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625;“;

(h)

točka 22 se nadomesti z naslednjim:

„(22)

‚prvotno obvestilo‘ pomeni obvestilo o neskladnosti, opozorilno obvestilo, informativno obvestilo, obvestilo o novici, obvestilo o goljufiji ali obvestilo o zavrnitvi na meji;“;

(i)

točki 33 in 34 se črtata;

(2)

v poglavju 2 se člen 6(2) spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

povezavo med EUROPHYT in TRACES, ki omogoča izmenjavo podatkov o obvestilih EUROPHYT o izbruhu;“;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

povezavo med iRASFF in TRACES, ki omogoča izmenjavo podatkov o pretekli skladnosti izvajalcev dejavnosti s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625;“;

(c)

doda se naslednja točka:

„(d)

povezavo med ADIS in TRACES, ki omogoča izmenjavo podatkov in informacij o prijavah na ravni Unije.“;

(3)

v poglavju 3 se oddelek 1 spremeni:

(a)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Organi za zvezo, odgovorni za izmenjavo določenih vrst informacij

Države članice določijo, kateri organi za zvezo, določeni v skladu s členom 103(1) Uredbe (EU) 2017/625, so odgovorni za izmenjavo informacij glede obvestil o goljufiji.“;

(b)

v členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice lahko v svojo enotno kontaktno točko vključijo tudi svojo kontaktno točko mreže proti goljufijam.“;

(c)

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Obvestila o goljufiji

1.   Kontaktne točke mreže proti goljufijam si izmenjujejo obvestila o goljufiji, ki vključujejo vsaj:

(a)

vse informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 16(1);

(b)

opis domnevne goljufive prakse;

(c)

opredelitev vseh zadevnih izvajalcev dejavnosti, kadar je to mogoče;

(d)

informacije o tem, ali v zvezi z domnevno goljufivo prakso potekajo policijske ali sodne preiskave;

(e)

informacije o kakršnih koli navodilih policije ali sodnih organov, takoj ko so na voljo in se lahko razkrijejo.

2.   Kontaktne točke mreže proti goljufijam svoji kontaktni točki mreže RASFF brez nepotrebnega odlašanja sporočijo kakršne koli informacije v zvezi s tveganji za zdravje.

3.   Kontaktna točka Komisije po izmenjavi vsako obvestilo o goljufiji preveri brez nepotrebnega odlašanja.“;

(d)

v členu 23 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Brez poseganja v pravico Komisije do dostopa na podlagi člena 8(2) imajo dostop do obvestil o goljufiji samo kontaktne točke mreže proti goljufijam, ki pošljejo ali prejmejo obvestilo ali prejmejo prošnjo.“;

(e)

v členu 24 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od odstavka 1 preverjanje obvestil o neskladnosti, goljufiji in zavrnitvi na meji zajema točke (b), (c) in (e) navedenega odstavka.“;

(f)

v členu 25(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

da kontaktna točka, ki pošlje obvestilo, umakne obvestilo o neskladnosti, goljufiji ali nadaljnjem spremljanju;“;

(g)

v členu 27 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Kadar se obvestilo o neskladnosti ali obvestilo o goljufiji nanaša na proizvod, ki izvira iz tretje države, ki nima dostopa do iRASFF ali TRACES, ali se v taki državi distribuira, Komisija o tem lahko obvesti navedeno tretjo državo.“;

(h)

v členu 28(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

kontaktne točke mreže proti goljufijam si informacije glede obvestil o goljufiji izmenjujejo po elektronski pošti;“;

(4)

v poglavju 3 se oddelek 2 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 2

ADIS

Člen 29

Mreža ADIS

1.   Vsak član mreže ADIS določi vsaj eno kontaktno točko, odgovorno za predložitev podatkov in informacij v zvezi s prijavljanjem in poročanjem na ravni Unije v skladu s členi 3, 4, 6, 7, 8, 11 in 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2002 (*1) v ADIS.

2.   Vsaka kontaktna točka mreže ADIS v ADIS vzdržuje in redno posodablja seznam regij prijavljanja in poročanja, pripravljen s strani njene države članice in določen v Prilogi IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2002.

Člen 29a

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki iz prijav in poročil na ravni Unije iz člena 29(1) se v ADIS hranijo največ 10 let.

Člen 29b

Izredni ukrepi za ADIS

1.   Kadar ADIS ni na voljo, kontaktne točke mreže ADIS podatke in informacije o prijavah in poročilih na ravni Unije iz člena 29(1) predložijo po elektronski pošti ali na drug način, naveden na spletišču Komisije.

2.   Ko je ADIS spet na voljo, kontaktne točke mreže ADIS vanj vnesejo podatke in informacije, predložene zunaj sistema.

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2002 z dne 7. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prijavljanjem bolezni s seznama in poročanjem o njih na ravni Unije, v zvezi z oblikami in postopki za predložitev programov spremljanja v Uniji in programov izkoreninjenja, za poročanje o njih in za vlogo za priznanje statusa prost bolezni ter v zvezi z računalniško podprtim informacijskim sistemom (UL L 412, 8.12.2020, str. 1).“;"

(5)

v poglavju 3 se oddelek 3 spremeni:

(a)

člen 30 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

Mreža EUROPHYT za izbruhe

Vsak član mreže EUROPHYT za izbruhe določi kontaktno točko, odgovorno za pošiljanje obvestil EUROPHYT o izbruhu v EUROPHYT.“;

(b)

člena 31 in 33 se črtata;

(6)

v poglavju 3 se oddelek 4 spremeni:

(a)

člen 35 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 35

Mreža TRACES

Brez poseganja v člen 4(2) vsak član mreže TRACES določi eno ali več kontaktnih točk za funkcije iz člena 132(d) in člena 133 Uredbe (EU) 2017/625 ter druge zakonodaje Unije, ki se nanaša na TRACES.“;

(b)

člen 39 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 39

Izdajanje elektronskih spričeval za pošiljke živali in blaga, ki vstopajo v Unijo, in uporaba elektronskih podpisov

1.   Elektronska veterinarska spričevala, uradna spričevala in veterinarska/uradna spričevala za pošiljke živali in blaga, ki vstopajo v Unijo, izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a)

izdajo se v enem od naslednjih sistemov:

(i)

TRACES;

(ii)

nacionalni sistem države članice;

(iii)

elektronski sistem za potrjevanje tretje države ali mednarodne organizacije, ki omogoča izmenjavo podatkov s TRACES;

(iv)

elektronski sistem za potrjevanje tretje države ali mednarodne organizacije, ki omogoča izmenjavo podatkov z nacionalnim sistemom države članice;

(b)

podpiše jih pooblaščeni uradnik s svojim elektronskim podpisom;

(c)

opremljeni so z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja ali naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom njegovega pravnega zastopnika.

2.   Če so elektronska veterinarska spričevala, uradna spričevala in veterinarska/uradna spričevala izdana v skladu s točko (a)(iii) ali (iv) odstavka 1, elektronski podpis pooblaščenega uradnika ni potreben.

3.   Komisija se predhodno obvesti o izdaji elektronskih veterinarskih spričeval, uradnih spričeval in veterinarskih/uradnih spričeval v skladu s točko (a)(iv) odstavka 1.

4.   Pristojni organ elektronska fitosanitarna spričevala, kakor se zahtevajo za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije v skladu z oddelkom 1 poglavja VI Uredbe (EU) 2016/2031, sprejme zgolj, če so izdana v skladu s točko (a)(i) ali (iii) odstavka 1 tega člena.“;

(c)

za členom 39 se vstavijo naslednji členi:

„Člen 39a

Izdajanje elektronskih spričeval in trgovinskih dokumentov za premike živali in blaga med državami članicami ter uporaba elektronskih podpisov

Elektronska veterinarska spričevala, uradna spričevala in veterinarska/uradna spričevala za premike živali, proizvodov živalskega izvora in zarodnega materiala med državami članicami ter elektronski trgovinski dokumenti za nekatere živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi in se prevažajo v drugo državo članico, izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a)

izdajo se v TRACES;

(b)

podpiše jih uradni veterinar ali uradnik za izdajo spričevala s svojim elektronskim podpisom;

(c)

opremljeni so z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja.

Člen 39b

Izdajanje elektronskih spričeval za izvoz in ponovni izvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter uporaba elektronskih podpisov

Elektronska fitosanitarna spričevala za izvoz ali ponovni izvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z ozemlja Unije v tretjo državo se izdajo v enem od naslednjih sistemov:

(a)

TRACES, če spričevalo izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(i)

podpiše ga uradnik za izdajo spričevala s svojim elektronskim podpisom;

(ii)

opremljen je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja;

(b)

nacionalnem sistemu države članice, če spričevalo izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(i)

podpiše ga uradnik za izdajo spričevala s svojim elektronskim podpisom;

(ii)

pošlje se v TRACES najpozneje takrat, ko ga elektronsko podpiše uradnik za izdajo spričevala, in je ožigosan z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja.“;

(d)

člen 41 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 41

Uporaba elektronskega SZVD

Izvajalec dejavnosti ali pristojni organ SZVD v elektronski obliki uporablja prek enega od naslednjih sistemov:

(a)

TRACES, če SZVD izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(i)

podpisan je z elektronskim podpisom izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko;

(ii)

podpisan je z elektronskim podpisom uradnega veterinarja, inšpektorja za zdravje rastlin ali uradnika za izdajo spričevala na mejnih kontrolnih točkah ali kontrolnih točkah;

(iii)

opremljen je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja;

(b)

nacionalnega sistema države članice, če SZVD izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(i)

podpisan je z elektronskim podpisom izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko;

(ii)

podpisan je z elektronskim podpisom uradnega veterinarja, inšpektorja za zdravje rastlin ali uradnika za izdajo spričevala na mejnih kontrolnih točkah ali kontrolnih točkah;

(iii)

pošlje se v TRACES najpozneje ob sprejetju odločitve o pošiljki na podlagi uradnega nadzora, in je ožigosan z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja.“;

(e)

v členu 42 se odstavek 3 črta;

(f)

člen 45 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 45

Seznami referenčnih podatkov

1.   Vsaka kontaktna točka mreže TRACES v TRACES vzdržuje in redno posodablja sezname naslednjega:

(a)

obratov živilske dejavnosti, ki jih je pristojni organ njene države članice odobril v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 852/2004;

(b)

obratov, objektov in nosilcev dejavnosti, ki ravnajo z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi in jih je pristojni organ njene države članice odobril ali registriral v skladu s členom 47 Uredbe (ES) št. 1069/2009;

(c)

kontrolnih točk, ki jih je pristojni organ njene države članice odobril v skladu s členom 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1255/97 (*2);

(d)

prevoznikov, ki opravljajo dolge vožnje, za katere je pristojni organ izdal dovoljenje v skladu s členom 11(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 (*3);

(e)

obratov, vključenih v register odobrenih obratov iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 1 člena 101 Uredbe (EU) 2016/429, če premikajo gojene kopenske živali in zarodni material v drugo državo članico ali sprejemajo gojene kopenske živali in zarodni material iz tretje države;

(f)

obratov, vključenih v register odobrenih obratov akvakulture in obratov za predelavo ribiških proizvodov za namen obvladovanja bolezni iz člena 185(1)(b) oziroma (c) Uredbe (EU) 2016/429, če premikajo živali iz akvakulture v drugo državo članico ali sprejemajo živali iz akvakulture iz tretje države;

(g)

obratov in izvajalcev dejavnosti, vključenih v register registriranih obratov in izvajalcev dejavnosti iz točke (a) prvega pododstavka odstavka 1 člena 101 Uredbe (EU) 2016/429, če premikajo gojene kopenske živali in zarodni material v drugo državo članico ali sprejemajo gojene kopenske živali in zarodni material iz tretje države;

(h)

obratov, vključenih v register registriranih obratov akvakulture iz člena 185(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429, če premikajo živali iz akvakulture v drugo državo članico ali sprejemajo živali iz akvakulture iz tretje države;

(i)

prevoznikov, za katere je pristojni organ izdal dovoljenje v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1/2005;

(j)

voznikov in spremnih oseb na cestnih vozilih, ki prevažajo domače enoprste kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali perutnino, za katere je pristojni organ izdal potrdilo o usposobljenosti v skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 1/2005;

(k)

cestnih prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za dolge vožnje, in plovil za prevoz rejnih živali, za katere je pristojni organ izdal potrdilo o odobritvi v skladu s členom 18(1) oziroma členom 19(1) Uredbe (ES) št. 1/2005;

(l)

izvajalcev dejavnosti, vključenih v register izvajalcev poslovnih dejavnosti, ki v Unijo vnašajo rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, za katere se zahteva fitosanitarno spričevalo, iz točke (a) prvega pododstavka člena 65(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(m)

karantenskih postaj in objektov za izolacijo, ki so v skladu s členom 60 Uredbe (EU) 2016/2031 določeni za izvajanje dejavnosti, povezanih z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi predmeti, vnesenimi na ozemlje Unije iz tretjih držav.

2.   Kontaktne točke iz odstavka 1 v TRACES vnesejo informacije o vsakem seznamu iz navedenega odstavka, pri čemer uporabijo tehnične specifikacije za obliko teh seznamov, ki jih zagotovi Komisija.

3.   Komisija državam članicam pomaga pri dajanju seznamov iz točk (a) do (f) odstavka 1 na voljo javnosti z njihovim objavljanjem na svojem spletišču ali prek TRACES.

(*2)  Uredba Sveta (ES) št. 1255/97 z dne 25. junija 1997 o merilih Skupnosti za kontrolne točke in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EGS (UL L 174, 2.7.1997, str. 1)."

(*3)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).“"

Člen 2

Razveljavitev

Odločba 97/152/ES se razveljavi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021, razen člena 1(5), ki se uporablja od 1. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(3)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(4)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2002 z dne 7. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prijavljanjem bolezni s seznama in poročanjem o njih na ravni Unije, v zvezi z oblikami in postopki za predložitev programov spremljanja v Uniji in programov izkoreninjenja, za poročanje o njih in za vlogo za priznanje statusa prost bolezni ter v zvezi z računalniško podprtim informacijskim sistemom (UL L 412, 8.12.2020, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(9)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(10)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 1255/97 z dne 25. junija 1997 o merilih Skupnosti za kontrolne točke in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EGS (UL L 174, 2.7.1997, str. 1).

(12)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(13)  Odločba Komisije 97/152/ES z dne 10. februarja 1997 o podatkih, ki jih je treba vnesti v računalniško datoteko nazaj poslanih pošiljk živali ali živalskih proizvodov iz tretjih držav (UL L 59, 28.2.1997, str. 50).

(14)  Odločba Sveta 92/438/EGS z dne 13. julija 1992 o uvajanju računalniške tehnologije v veterinarske uvozne postopke (projekt Shift), spremembi direktiv 90/675/EGS, 91/496/EGS, 91/628/EGS in Odločbe 90/424/EGS ter o razveljavitvi Odločbe 88/192/EGS (UL L 243, 25.8.1992, str. 27).

(15)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Na vrh