EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0520

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/520 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sledljivostjo nekaterih gojenih kopenskih živali (Besedilo velja za EGP)

C/2021/1877

UL L 104, 25.3.2021, str. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 02/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/520/oj

25.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 104/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/520

z dne 24. marca 2021

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sledljivostjo nekaterih gojenih kopenskih živali

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 120(1) in člena 120(2)(c), (d) in (f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EU) 2016/429 so določene zahteve za sledljivost gojenih kopenskih živali in zarodnega materiala, Komisija pa je pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi s tem.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) 2016/429, tako da določa podrobna pravila glede sledljivosti gojenih kopenskih živali in valilnih jajc.

(3)

Da bi se pravila o sledljivosti iz Uredbe (EU) 2016/429 in Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 v Uniji enotno uporabljala, bi bilo treba s to uredbo sprejeti nekatera pravila.

(4)

V členih 112, 113 in 115 Uredbe (EU) 2016/429 so določene obveznosti izvajalcev dejavnosti, ki gojijo govedo, ovce, koze in prašiče, da informacije o svojih živalih vnesejo v računalniške podatkovne zbirke, vzpostavljene v skladu s členom 109(1) navedene uredbe. Da bi zagotovili, da se vse posodobitve redno vnašajo v te podatkovne zbirke, je treba v tej uredbi določiti roke za vnos teh informacij.

(5)

Poleg tega bi morali imeti izvajalci dejavnosti, ki gojijo govedo, ovce, koze in prašiče ter vnesejo informacije o teh živalih, po vnosu dostop do informacij o svojih živalih in obratih. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti pravila za enoten dostop do podatkov v računalniških podatkovnih zbirkah, vzpostavljenih v skladu s členom 109(1) Uredbe (EU) 2016/429.

(6)

Poleg tega bi bilo treba v tej uredbi določiti tudi nekatere druge tehnične in operativne podrobnosti ter formate računalniških podatkovnih zbirk za gojeno govedo, ovce, koze in prašiče, da se zagotovi primerljiva kakovost podatkovnih zbirk po vsej Uniji.

(7)

Pod pogoji iz člena 110(1)(b) in člena 112(b) Uredbe (EU) 2016/429 lahko izmenjava elektronskih podatkov med državami članicami nadomesti izdajo identifikacijskih dokumentov za govedo, kadar se navedene živali premikajo med državami članicami. Protokol BOVEX, ki ga je vzpostavila Komisija, je namenjen izmenjavi elektronskih podatkov med računalniškimi podatkovnimi zbirkami držav članic v zvezi z govedom. Komisija bi morala priznati polno operativnost take izmenjave elektronskih podatkov med računalniškimi podatkovnimi zbirkami držav članic po tem protokolu.

(8)

Medtem ko so sredstva za identifikacijo, ki se uporabljajo za različne vrste kopenskih živali, zlasti za gojeno govedo, ovce, koze, prašiče, kamele in jelene ter papige, določena v Delegirani uredbi (EU) 2019/2035, bi bilo treba tehnične specifikacije za ta sredstva za identifikacijo določiti v tej uredbi.

(9)

Delegirana uredba (EU) 2019/2035 določa zahteve za elektronsko identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov ter papig. Take elektronske identifikatorje bi moral odobriti pristojni organ države članice, v kateri se živali gojijo. Da se zagotovi berljivost teh elektronskih identifikatorjev pri premikih živali med državami članicami, bi bilo treba v tej uredbi določiti pravila in pogoje, pod katerimi lahko pristojni organ odobri take elektronske identifikatorje. Pri teh odobritvah bi se morali upoštevati tudi ustrezni standardi ISO/IEC.

(10)

Da bi se identifikacija in sledljivost enotno uporabljali po vsej Uniji, bi bilo treba v tej uredbi določiti obdobja uporabe sredstev za identifikacijo za gojeno govedo, ovce, koze, prašiče, kamele in jelene ter papige.

(11)

Dokler se Uredba (EU) 2016/429 ne bo začela uporabljati, vključujejo pravila Unije o sledljivosti različne izjeme od sistema za identifikacijo in registracijo v zvezi z nekaterimi kategorijami živali, kot so živali, ki se gojijo v pogojih ekstenzivne reje. Navedena pravila je primerno pregledati ter uporabiti uravnotežen in usklajen pristop k izjemam od sistema za identifikacijo in registracijo, pri čemer je treba upoštevati ustrezna tveganja na eni strani ter sorazmernost in učinkovitost ukrepov na drugi strani. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti nova pravila, ki odražajo ta pristop.

(12)

Bistveno je, da se v vsakem trenutku ohrani popolna sledljivost gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov ter papig in da se preprečijo vsa dejanja, ki bi lahko ogrozila sledljivost. Odstranitev, sprememba in nadomestitev sredstev za identifikacijo so dejanja, ki bi lahko ogrozila sledljivost. Zato se lahko ta dejanja opravijo šele po tem, ko pristojni organ izvajalcem dejavnosti to dovoli. Nekatera pravila v zvezi z odstranitvijo, spremembo in nadomestitvijo so določena v Delegirani uredbi (EU) 2019/2035. Zaradi obravnave posebnih vidikov so za ta dejanja potrebne dodatne določbe, vključno z roki za ta dejanja, ki bi jih bilo treba določiti v tej uredbi.

(13)

Za nemoten prehod na novi pravni okvir bi morali imeti izvajalci dejavnosti v državah članicah v prehodnem obdobju, ki ni daljše od dveh let po datumu začetka uporabe te uredbe, možnost, da še naprej uporabljajo sredstva za identifikacijo, odobrena pred 21. aprilom 2021 v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (3), Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004 (4) in Direktivo Sveta 2008/71/ES (5) ter v skladu z akti, sprejetimi na podlagi navedenih uredb in navedene direktive.

(14)

Ker se Uredba (EU) 2016/429 začne uporabljati 21. aprila 2021, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa pravila o:

(1)

rokih, do katerih morajo izvajalci dejavnosti vnesti informacije za registracijo gojenega goveda, ovc, koz in prašičev v računalniške podatkovne zbirke;

(2)

enotnem dostopu do podatkov v računalniških podatkovnih zbirkah gojenega goveda, ovc, koz in prašičev ter tehničnih specifikacijah in pravilih o delovanju takih podatkovnih zbirk;

(3)

tehničnih pogojih in načinih izmenjave elektronskih podatkov o gojenem govedu med računalniškimi podatkovnimi zbirkami držav članic in priznavanju polne operativnosti sistema za izmenjavo podatkov;

(4)

tehničnih specifikacijah, formatih in obliki sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov;

(5)

tehničnih zahtevah za sredstva za identifikacijo gojenih papig;

(6)

rokih za namestitev sredstev za identifikacijo na gojeno govedo, ovce, koze, prašiče, kamele in jelene, rojene v Uniji, ali po vstopu navedenih živali v Unijo;

(7)

konfiguraciji identifikacijske kode gojenega goveda, ovc, koz, kamel in jelenov;

(8)

odstranitvi, spremembi in nadomestitvi sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov ter rokih za taka dejanja;

(9)

prehodnih ukrepih v zvezi z odobritvijo sredstev za identifikacijo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

POGLAVJE 2

RAČUNALNIŠKE PODATKOVNE ZBIRKE

Člen 3

Roki, do katerih morajo izvajalci dejavnosti vnesti informacije za registracijo gojenega goveda, ovc, koz in prašičev, ter postopki za ta vnos

1.   Izvajalci dejavnosti, ki gojijo govedo, ovce, koze in prašiče, vnesejo informacije o premikih, rojstvih in poginih iz točke (d) člena 112 Uredbe (EU) 2016/429 ter o premikih iz člena 113(1)(c) navedene uredbe in točke (b) člena 56 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 za registracijo v računalniških podatkovnih zbirkah, vzpostavljenih za navedene vrste, v roku za vnos, ki ga določijo države članice. Zadnji rok za vnos informacij je največ 7 dni po premiku, rojstvu ali poginu živali, kot je ustrezno.

2.   Kar zadeva rojstva, lahko države članice pri določanju zadnjega roka za vnos informacij kot izhodišče uporabijo datum, ko se na žival namesti sredstvo za identifikacijo, če ni nevarnosti zamenjave med tem datumom in datumom rojstva živali.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ podaljša zadnji rok za vnos informacij o premikih iz odstavka 1 na največ 14 dni po premiku goveda znotraj iste države članice iz obratov izvora na registrirane pašne obrate na gorskih območjih za pašo. Pristojni organ se lahko odloči, da od izvajalcev dejavnosti v registriranih pašnih obratih sprejme sezname goveda, ki je namenjeno za premike v navedene obrate. Na teh seznamih so navedeni:

(a)

edinstvena registracijska številka registriranega pašnega obrata;

(b)

identifikacijska koda živali;

(c)

edinstvena registracijska številka obrata izvora;

(d)

datum prihoda živali v registrirani pašni obrat;

(e)

ocenjeni datum odhoda živali iz registriranega pašnega obrata.

Člen 4

Enoten dostop do podatkov v računalniških podatkovnih zbirkah gojenega goveda, ovc, koz in prašičev

Države članice zagotovijo, da imajo izvajalci dejavnosti, ki gojijo govedo, ovce, koze in prašiče, na zahtevo in brezplačno vsaj dostop samo za branje do minimalnih informacij o svojih obratih, ki jih vsebujejo računalniške podatkovne zbirke iz člena 109(1)(a) do (c) Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 5

Tehnične specifikacije za računalniške podatkovne zbirke gojenega goveda, ovc, koz in prašičev

Države članice zagotovijo, da so računalniške podatkovne zbirke gojenega goveda, ovc, koz in prašičev iz člena 109(1)(a) do (c) Uredbe (EU) 2016/429 vzpostavljene tako, da je mogoča izmenjava informacij iz navedenih podatkovnih zbirk med računalniškimi podatkovnimi zbirkami držav članic v formatu, določenem v tretjem stolpcu preglednice v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 6

Pravila o delovanju računalniških podatkovnih zbirk gojenega goveda, ovc, koz in prašičev

Države članice izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev, da računalniške podatkovne zbirke gojenega goveda, ovc, koz in prašičev iz člena 109(1)(a) do (c) Uredbe (EU) 2016/429 v primeru morebitnih motenj še naprej delujejo. Ti ukrepi zagotavljajo tudi varnost, celovitost in verodostojnost informacij, shranjenih v takih podatkovnih zbirkah.

Člen 7

Tehnični pogoji in načini za elektronsko izmenjavo podatkov iz identifikacijskih dokumentov gojenega goveda med računalniškimi podatkovnimi zbirkami držav članic

1.   Kadar si države članice elektronsko izmenjujejo podatke iz identifikacijskih dokumentov gojenega goveda iz točk (a) do (c) člena 44 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 z drugimi državami članicami, se navedeni podatki izmenjajo v formatu sheme XML, ki jo Komisija da na voljo pristojnemu organu.

2.   Pristojni organ v državi članici izvora gojenega goveda, namenjenega za premik, zagotovi, da se podatki iz identifikacijskih dokumentov pred odhodom živali elektronsko pošljejo namembni državi članici in da je pri vsakem pošiljanju naveden časovni žig.

Člen 8

Priznavanje polne operativnosti sistema za elektronsko izmenjavo podatkov iz identifikacijskih dokumentov gojenega goveda med računalniškimi podatkovnimi zbirkami držav članic

1.   Državam članicam, ki si elektronsko izmenjujejo podatke iz identifikacijskih dokumentov prek sistema, ki ga je vzpostavila Komisija in je namenjen izmenjavi podatkov o gojenem govedu med računalniškimi podatkovnimi zbirkami držav članic, se prizna, da imajo polno operativen sistem.

2.   Komisija na svojem spletnem mestu določi in objavi seznam držav članic, ki si prek tega sistema izmenjujejo podatke iz identifikacijskih dokumentov.

POGLAVJE 3

SREDSTVA ZA IDENTIFIKACIJO

Člen 9

Tehnične specifikacije, formati in oblika sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov

1.   Pristojni organ odobri uporabo običajnih ušesnih znamk ali običajnih biceljnih trakov iz točk (a) in (b) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 kot sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov le, če navedena sredstva za identifikacijo izpolnjujejo tehnične specifikacije iz dela 1 Priloge II k tej uredbi.

2.   Pristojni organ odobri uporabo tetoviranih znamenj iz točke (g) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 kot sredstva za identifikacijo gojenih ovc, koz, prašičev in jelenov, kot je določeno v členu 46(2) in (3) ter členih 52(1)(b), 73(2)(c) in 76(1)(c) navedene delegirane uredbe, le, če so navedena tetovirana znamenja neizbrisna in jasno berljiva.

3.   Pristojni organ odobri uporabo elektronskih identifikatorjev iz točk (c) do (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 kot sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov le, če navedena sredstva za identifikacijo izpolnjujejo tehnične specifikacije iz dela 2 Priloge II k tej uredbi. Poleg tega morajo elektronski identifikatorji iz točk (c) in (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 izpolnjevati tehnične specifikacije iz dela 1 Priloge II k tej uredbi.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko pristojni organ odobri uporabo elektronskih ušesnih znamk kot sredstev za identifikacijo gojenih prašičev, če navedena sredstva za identifikacijo izpolnjujejo tehnične specifikacije države članice, v kateri se gojijo prašiči, ter jasno, čitljivo in neizbrisno prikazujejo edinstveno registracijsko številko:

(a)

obrata rojstva živali ali

(b)

zadnjega obrata v dobavni verigi iz člena 53 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ko so te živali premaknjene v obrat zunaj zadevne dobavne verige.

Člen 10

Tehnične specifikacije, formati in oblika sredstev za identifikacijo gojenih papig

1.   Izvajalci dejavnosti, ki gojijo papige, zagotovijo, da:

(a)

nožni obroček iz člena 76(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 izpolnjuje tehnične specifikacije iz dela 1 Priloge II k tej uredbi;

(b)

je tetovirano znamenje iz člena 76(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 neizbrisno in jasno berljivo.

2.   Pristojni organ odobri uporabo injicirnih transponderjev iz člena 76(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 kot sredstev za identifikacijo gojenih papig le, če navedena sredstva za identifikacijo izpolnjujejo tehnične specifikacije iz točke 2 dela 2 Priloge II k tej uredbi.

Člen 11

Pravila glede delovanja elektronskih identifikatorjev gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov ter papig zaradi njihove odobritve

1.   Pristojni organ pri odobritvi elektronskih identifikatorjev iz točk (c) do (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 za gojeno govedo, ovce, koze, prašiče, kamele in jelene ter papige zagotovi, da proizvajalci elektronskih identifikatorjev predložijo dokaze, da so bili preskusi skladnosti in delovanja iz točke 4 dela 2 Priloge II k tej uredbi opravljeni v testnih centrih, akreditiranih v skladu s standardom ISO/IEC 17025 „Splošne zahteve za usposobljenost preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev“.

2.   Pristojni organ lahko pri odobritvi elektronskih identifikatorjev iz odstavka 1 zahteva, da proizvajalci elektronskih identifikatorjev izvedejo dodatne preskuse odpornosti in vzdržljivosti, da zagotovijo njihovo funkcionalnost v posebnih geografskih ali podnebnih razmerah zadevne države članice, v skladu s standardi, ki jih določi zadevna država članica.

Člen 12

Konfiguracija identifikacijske kode gojenega goveda, ovc, koz, kamel in jelenov

Identifikacijska koda gojenega goveda, ovc, koz, kamel in jelenov je sestavljena iz naslednjih elementov:

(a)

prvi element identifikacijske kode je oznaka države članice, v kateri je bilo sredstvo za identifikacijo prvič nameščeno na živali, bodisi v obliki:

(i)

dvočrkovne oznake v skladu s standardom ISO 3166-1 alfa-2, razen za Grčijo, za katero se uporablja dvočrkovna oznaka „EL“, bodisi

(ii)

trimestne številčne oznake države v skladu s standardom ISO 3166-1;

(b)

drugi element identifikacijske kode je edinstvena koda za vsako žival, ki ni daljša od 12 numeričnih znakov.

Člen 13

Roki za namestitev sredstev za identifikacijo gojenega goveda

1.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se sredstva za identifikacijo iz točke (a) člena 112 Uredbe (EU) 2016/429 namestijo na gojeno govedo pred iztekom zadnjega roka po rojstvu, ki ga določi država članica, v kateri so bile živali rojene. Ta rok se izračuna od dneva rojstva živali in ni daljši od 20 dni.

2.   Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 1 izvajalcem dejavnosti dovolijo, da podaljšajo zadnji rok za namestitev drugega sredstva za identifikacijo na največ 60 dni po datumu rojstva živali iz razlogov, povezanih s fiziološkim razvojem živali, če je drugo sredstvo za identifikacijo ruminalni bolus.

3.   Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 1 izvajalcem dejavnosti dovolijo, da podaljšajo zadnji rok iz odstavka 1 na največ 9 mesecev pod naslednjimi pogoji:

(a)

živali:

(i)

se gojijo v pogojih ekstenzivne reje, pri čemer teleta ostanejo pri svojih materah;

(ii)

niso vajene rednega stika z ljudmi;

(b)

območje, na katerem se gojijo živali, omogoča visoko stopnjo izolacije živali;

(c)

podaljšanje ne ogroža sledljivosti živali.

Države članice lahko omejijo dovoljenje iz prvega pododstavka na določena geografska območja ali posebne vrste ali pasme gojenega goveda.

4.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da nobeno gojeno govedo ne zapusti obrata rojstva, če niso bila na navedene živali nameščena sredstva za identifikacijo iz točke (a) člena 112 Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 14

Roki za namestitev sredstev za identifikacijo gojenih ovc in koz

1.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se sredstva za identifikacijo iz člena 113(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 namestijo na gojene ovce in koze pred iztekom zadnjega roka po rojstvu, ki ga določi država članica, v kateri so bile živali rojene. Ta rok se izračuna od dneva rojstva živali in ni daljši od 9 mesecev.

2.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da nobene gojene ovce ali koze ne zapustijo obrata rojstva, če niso bila na navedene živali nameščena sredstva za identifikacijo iz člena 113(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 15

Roki za namestitev sredstev za identifikacijo gojenih prašičev

1.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se sredstva za identifikacijo iz točke (a) člena 115 Uredbe (EU) 2016/429 namestijo na gojene prašiče pred iztekom zadnjega roka po rojstvu, ki ga določi država članica, v kateri so bile živali rojene. Ta rok se izračuna od dneva rojstva živali in ni daljši od 9 mesecev.

2.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da nobeni gojeni prašiči ne zapustijo obrata rojstva ali dobavne verige, če niso bila na navedene živali nameščena sredstva za identifikacijo iz točke (a) člena 115 Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 16

Roki za namestitev sredstev za identifikacijo gojenih kamel in jelenov

1.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se sredstva za identifikacijo iz člena 73(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 namestijo na gojene kamele in jelene pred iztekom zadnjega roka po rojstvu, ki ga določi država članica, v kateri so bile živali rojene. Ta rok se izračuna od dneva rojstva živali in ni daljši od 9 mesecev.

2.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da gojene kamele ali jeleni ne zapustijo obrata rojstva ali obrata prvega prihoda, če so bile te živali premaknjene v navedeni obrat iz habitata, v katerem so bivale kot divje živali, razen če so bila na navedene živali nameščena sredstva za identifikacijo iz člena 73(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

3.   Pristojni organ lahko izvajalce dejavnosti, ki gojijo severne jelene, izvzame od izpolnjevanja zahtev iz odstavkov 1 in 2, če izvzetje ne ogroža sledljivosti živali.

4.   Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 1 izvajalce dejavnosti, ki gojijo jelene, izvzamejo od izpolnjevanja zahtev iz odstavka 1 pod naslednjimi pogoji:

(a)

živali:

(i)

se gojijo v pogojih ekstenzivne reje;

(ii)

niso vajene rednega stika z ljudmi;

(b)

območje, na katerem se gojijo živali, zagotavlja visoko stopnjo izolacije živali;

(c)

to izvzetje ne ogroža sledljivosti živali.

Člen 17

Roki za namestitev sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov po njihovem vstopu v Unijo

1.   Po vstopu gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov v Unijo ter kadar navedene živali ostanejo v Uniji, izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se sredstva za identifikacijo iz člena 81 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 namestijo na navedene živali v 20 dneh po njihovem prihodu v obrat prvega prihoda.

2.   Države članice prvega prihoda lahko z odstopanjem od odstavka 1 izvajalcem dejavnosti dovolijo, da podaljšajo zadnji rok za namestitev drugega sredstva za identifikacijo na največ 60 dni po datumu rojstva živali iz razlogov, povezanih s fiziološkim razvojem živali, če je drugo sredstvo za identifikacijo ruminalni bolus.

3.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da nobeno gojeno govedo, ovce, koze, prašiči, kamele ali jeleni ne zapustijo obrata prvega prihoda, če niso bila na navedene živali nameščena sredstva za identifikacijo iz člena 81 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Člen 18

Odstranitev in sprememba sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov

Pristojni organ lahko izvajalcem dejavnosti dovoli, da odstranijo ali spremenijo sredstva za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov le, če odstranitev ali sprememba ne ogroža sledljivosti živali, vključno s sledljivostjo obrata, v katerem so bile rojene, in če je še vedno mogoča individualna identifikacija živali, kjer je to ustrezno.

Člen 19

Nadomestitev sredstev za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov ter roki za taka dejanja

1.   Pristojni organ lahko izvajalcem dejavnosti dovoli, da nadomestijo sredstva za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov le, če nadomestitev ne ogroža sledljivosti živali, vključno s sledljivostjo obrata, v katerem so bile rojene, in če je še vedno mogoča individualna identifikacija živali, kjer je to ustrezno.

2.   Nadomestitev iz odstavka 1 se lahko odobri v naslednjih primerih:

(a)

kadar so živali identificirane z dvema sredstvoma za identifikacijo in je eno od teh sredstev za identifikacijo postalo nečitljivo ali se je izgubilo, pod pogojem, da identifikacijska koda živali ostane nespremenjena in se še naprej ujema s kodo na preostalem sredstvu za identifikacijo;

(b)

kadar so živali identificirane z enim ali dvema sredstvoma za identifikacijo, na katerih je prikazana identifikacijska koda živali, in sta ti sredstvi za identifikacijo postali nečitljivi ali sta se izgubili, pod pogojem, da je še vedno mogoče z razumno gotovostjo določiti identifikacijsko kodo živali in ta ostane nespremenjena;

(c)

kadar so gojene ovce, koze ali prašiči identificirani s sredstvom za identifikacijo, ki prikazuje edinstveno registracijsko številko obrata, in je to sredstvo za identifikacijo postalo nečitljivo ali se je izgubilo, pod pogojem, da je še vedno mogoče z razumno gotovostjo določiti obrat rojstva živali ali, če je ustrezno, zadnji obrat v dobavni verigi in da nadomestno sredstvo za identifikacijo prikazuje edinstveno registracijsko številko navedenega obrata ali, kjer je to ustrezno, zadnjega obrata;

(d)

v primeru gojenih ovc in koz se lahko odobri nadomestitev sredstev za identifikacijo iz točk (a) in (b) z novimi sredstvi za identifikacijo, ki prikazujejo novo identifikacijsko kodo, če sledljivost ni ogrožena.

3.   Nadomestitev sredstev za identifikacijo iz odstavka 1 se izvede čim prej in pred iztekom zadnjega roka, ki ga določi država članica, katere pristojni organ je izvajalce dejavnosti pooblastil, da nadomestijo sredstva za identifikacijo, ter preden se živali premaknejo v drug obrat.

4.   Če identifikacijske kode gojenega goveda, ovc, koz in prašičev, prikazane na sredstvih za identifikacijo iz točk (a) in (b) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035, zaradi tehničnih omejitev na elektronskem identifikatorju ni mogoče reproducirati, pristojni organ na navedenih živalih dovoli namestitev novega elektronskega identifikatorja, ki prikazuje novo identifikacijsko kodo, le, če sta obe identifikacijski kodi evidentirani v računalniških podatkovnih zbirkah iz člena 109(1) Uredbe (EU) 2016/429.

POGLAVJE 4

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Prehodni ukrepi v zvezi z odobritvijo sredstev za identifikacijo

Z odstopanjem od členov 9, 10 in 11 te uredbe lahko države članice v prehodnem obdobju, ki se konča 20. aprila 2023, še naprej uporabljajo sredstva za identifikacijo, odobrena pred 21. aprilom 2021 v skladu z uredbama (ES) št. 1760/2000 in (ES) št. 21/2004, Direktivo 2008/71/ES ter akti, sprejetimi na podlagi navedenih uredb in navedene direktive.

Člen 21

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(3)  Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

(5)  Direktiva Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (UL L 213, 8.8.2008, str. 31).


PRILOGA I

Tehnične specifikacije za formate informacij v računalniških podatkovnih zbirkah gojenega goveda, ovc, koz in prašičev

Vrsta informacij

Opis

Format

Identifikacijska koda živali

Oznaka države

Ena od naslednjih možnosti:

črkovna oznaka: oznaka ISO 3166-1 alfa-2 (1),

številčna oznaka: številčna oznaka ISO 3166-1.

Edinstvena koda za vsako žival

12 numeričnih znakov

Elektronski identifikator (neobvezno)

 

Ena od naslednjih možnosti:

elektronska ušesna znamka,

ruminalni bolus,

injicirni transponder,

elektronski biceljni trak.

Edinstvena registracijska številka obrata

 

Oznaka države, ki ji sledi 12 alfanumeričnih znakov

Ime izvajalca dejavnosti v obratu

 

140 alfanumeričnih znakov

Naslov izvajalca dejavnosti v obratu

Ulica in hišna številka

140 alfanumeričnih znakov

Poštna številka

10 alfanumeričnih znakov

Kraj

35 alfanumeričnih znakov

Datum

 

Datum (LLLL-MM-DD)

Skupno število živali

 

15 numeričnih znakov


(1)  Razen za Grčijo, za katero se uporablja dvočrkovna oznaka „EL“.


PRILOGA II

DEL 1

Tehnične specifikacije za sredstva za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov ter papig

1.

Sredstva za identifikacijo gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov ter papig iz točk (a), (b), (c), (f) in (h) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 so:

(a)

namenjena enkratni uporabi;

(b)

iz nerazgradljivega materiala;

(c)

zaščitena pred nedovoljenimi posegi;

(d)

lahko berljiva v celotni življenjski dobi živali;

(e)

oblikovana tako, da ostanejo varno pritrjena na živali, ne da bi jim to škodovalo;

(f)

enostavno odstranljiva iz prehranske verige.

2.

Sredstva za identifikacijo iz točke 1 jasno, čitljivo in neizbrisno prikazujejo nekaj od naslednjega:

(a)

prvi in drugi element identifikacijske kode živali v skladu s členom 12;

(b)

edinstveno registracijsko številko obrata živali iz točke (a) člena 18 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035; ali

(c)

alfanumerično identifikacijsko kodo iz člena 76(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

3.

Sredstva za identifikacijo iz točke 1 lahko vsebujejo druge informacije, če to odobri pristojni organ in če sredstva za identifikacijo izpolnjujejo zahteve iz točke 2.

DEL 2

Tehnične specifikacije za elektronske identifikatorje gojenega goveda, ovc, koz, prašičev, kamel in jelenov

1.

Elektronski identifikatorji iz točk (c) do (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 prikazujejo prvi element identifikacijske kode živali v obliki trimestne oznake države in drugi element identifikacijske kode živali v skladu s členom 12.

2.

Elektronski identifikatorji iz točke 1 so:

(a)

pasivni transponderji samo za branje, ki uporabljajo tehnologijo HDX ali FDX-B, v skladu s standardoma ISO 11784 in 11785; ter

(b)

berljivi z napravami, ki so v skladu s standardom ISO 11785 in lahko odčitavajo transponderje HDX in FDX-B.

3.

Elektronske identifikatorje iz točke 1 je mogoče odčitati z najmanjše razdalje:

(a)

pri gojenem govedu:

(i)

12 centimetrov za ušesne znamke pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom;

(ii)

15 centimetrov za injicirne transponderje pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom;

(iii)

25 centimetrov za ruminalne boluse pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom;

(iv)

80 centimetrov za vse elektronske identifikatorje pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom;

(b)

za gojene ovce in koze:

(i)

12 centimetrov za ušesne znamke in biceljne trakove pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom;

(ii)

20 centimetrov za ruminalne boluse in injicirne transponderje pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom;

(iii)

50 centimetrov za vse elektronske identifikatorje pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom.

4.

Elektronski identifikatorji iz točke 1 se preskusijo, rezultati pa morajo biti ugodni glede:

(a)

skladnosti s standardoma ISO 11784 in 11785 v skladu z metodo iz točke 7 standarda ISO 24631-1; ter

(b)

najmanjše zmogljivosti pri razdaljah odčitavanja iz točke 3 tega dela v skladu z metodo iz točke 7 standarda ISO 24631-3.


Na vrh