EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0404

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

UL L 114, 31.3.2021, str. 1–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 20/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj

31.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/404

z dne 24. marca 2021

o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 230(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 med drugim določa zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter se uporablja od 21. aprila 2021. Ena od navedenih zahtev za zdravstveno varstvo živali je, da morajo navedene pošiljke prihajati iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja ali iz njenega kompartmenta v skladu s členom 230(1) navedene uredbe.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) 2016/429 glede zahtev za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav, z njihovih ozemelj ali območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov v Unijo. Točka (a) člena 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa, da pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na njeno področje uporabe, lahko vstopijo v Unijo le, če prihajajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja ali iz njenega kompartmenta s seznama za določene vrste in kategorije živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v skladu z zahtevami za zdravstveno varstvo živali iz navedene delegirane uredbe.

(3)

Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij ali, v primeru živali iz akvakulture, kompartmentov, iz katerih bi bilo treba v skladu z merili iz člena 230(1) Uredbe (EU) 2016/429 dovoliti vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Trenutno so seznami tretjih držav in njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo, določeni v več aktih Komisije. Seznami so tako določeni v Odločbi Komisije 2007/777/ES (3), Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 (4), Uredbi Komisije (ES) št. 119/2009 (5), Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010 (6), Uredbi Komisije (EU) št. 605/2010 (7), Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 139/2013 (8) in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/759 (9), ki bodo vse razveljavljene z Delegirano uredbo (EU) 2020/692 z učinkom od 21. aprila 2021. Poleg tega so seznami določeni v Odločbi Komisije 2006/168/ES (10), Odločbi Komisije 2008/636/ES (11), Uredbi Komisije (ES) št. 1251/2008 (12), Sklepu Komisije 2010/472/EU (13), Izvedbenem sklepu Komisije 2011/630/EU (14), Izvedbenem sklepu Komisije 2012/137/EU (15), Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 in Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2019/294 (16), ki bodo vsi razveljavljeni s to izvedbeno uredbo.

(5)

V skladu z novim okvirom za zdravje živali, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2016/429, je primerno v enem aktu Komisije združiti celoten sklop seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je na podlagi zahtev za zdravstveno varstvo živali dovoljen vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo. To je v skladu s pristopom iz Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v kateri so zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop navedenih pošiljk v Unijo določene v enem samem aktu Komisije. Poleg tega to zagotavlja večjo doslednost in preglednost zakonodaje Unije.

(6)

Zato bi bilo treba odločbi 2006/168/ES in 2008/636/ES, Uredbo (ES) št. 1251/2008, sklep 2010/472/EU, izvedbena sklepa 2011/630/EU in 2012/137/EU, Izvedbeno uredbo (EU) 2018/659 in Izvedbeni sklep (EU) 2019/294 razveljaviti z 21. aprilom 2021. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti nove sezname tretjih držav in njihovih ozemelj ali območij, ki bodo nadomestili sedanje sezname tretjih držav in njihovih ozemelj ali območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo. Sedanji seznami so sestavljeni tako glede zdravja živali kot varnosti hrane, kadar je to ustrezno. Vendar bi bilo treba nove sezname sestaviti ločeno, zlasti na podlagi zahtev za zdravstveno varstvo živali iz Uredbe (EU) 2016/429 in zahtev glede varnosti hrane iz Uredbe (EU) 2017/625.

(7)

V nekaterih primerih samo nekatera območja ali nekateri kompartmenti tretje države ali ozemlja izpolnjujejo vsa merila iz člena 230(1) Uredbe (EU) 2016/429 in ustrezne zahteve za zdravstveno varstvo živali iz Delegirane uredbe (EU) 2020/692. V takih primerih bi moral biti vstop določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo dovoljen le, če prihajajo s takih območij ali kompartmentov tretje države ali ozemlja. Zato bi bilo treba v tej uredbi na vsakem seznamu jasno navesti območja ali, v primeru živali iz akvakulture, kompartmente tretjih držav ali ozemelj, ki izpolnjujejo navedene zahteve za zdravstveno varstvo živali.

(8)

Točka (c) člena 231 Uredbe (EU) 2016/429 določa, da bi morali biti v seznamih, ki jih Komisija določi v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, navedeni tudi posebni pogoji in jamstva za zdravstveno varstvo živali v zvezi z boleznimi s seznama, ki jih morajo izpolnjevati tretje države ali ozemlja. Zato bi bilo treba v tej uredbi po potrebi določiti take posebne pogoje in jamstva za zdravstveno varstvo živali, pri čemer bi bilo treba upoštevati posebno zdravstveno stanje živali v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju ali, v primeru živali iz akvakulture, v njenem kompartmentu ter določene vrste in kategorije zadevnih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora.

(9)

Del VI Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa posebna pravila za vstop pošiljk nekaterih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, za katere Unija ni končni namembni kraj, v Unijo ter pošiljk določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki izvirajo iz Unije in se vračajo vanjo. Navedena uredba zlasti določa možnost odobritve vstopa takih pošiljk, ki ne izpolnjujejo vseh ustreznih zahtev za zdravstveno varstvo živali, v Unijo, če so izpolnjeni posebni pogoji. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti posebne pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki bi jih morale take pošiljke izpolnjevati za vstop v Unijo.

(10)

V skladu s Sporazumom EGP države Efte, ki so del EGP, niso tretje države, kadar trgujejo z državami članicami EU na področjih, ki jih ureja Sporazum EGP.

(11)

Ker se bodo pravila iz te uredbe uporabljala skupaj s pravili iz Uredbe (EU) 2016/429 in Delegirane uredbe (EU) 2020/692, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od 21. aprila 2021.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij ali, v primeru živali iz akvakulture, kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo. Seznami in nekatera splošna pravila v zvezi s seznami so določeni v prilogah I do XXII k tej uredbi.

Določa tudi posebne pogoje in jamstva za zdravstveno varstvo živali za vstop nekaterih pošiljk v Unijo ter določa vzorce veterinarskih spričeval, ki jih mora uporabiti tretja država ali ozemlje izvora pošiljk.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

Člen 3

Seznami tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo

1.   Pristojni organ dovoli vstop pošiljk vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo le, če je tretja država ali ozemlje izvora pošiljke ali njeno območje ali njen kompartment naveden na seznamu za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora, pošiljko pa spremlja veterinarsko spričevalo, ki mora spremljati pošiljke takih vrst in kategorij, iz tabele v delu 1:

(a)

Priloge II za kopitarje, razen za:

(i)

enoprste kopitarje;

(ii)

kopitarje, namenjene v zaprte obrate;

(b)

Priloge III za kopitarje, namenjene v zaprte obrate;

(c)

Priloge IV za enoprste kopitarje;

(d)

Priloge V za perutnino in zarodni material perutnine;

(e)

Priloge VI za ptice v ujetništvu in zarodni material ptic v ujetništvu;

(f)

Priloge VII za matice medonosnih čebel in čmrlje;

(g)

Priloge VIII za pse, mačke in bele dihurje;

(h)

Priloge IX za zarodni material goveda;

(i)

Priloge X za zarodni material ovc in koz;

(j)

Priloge XI za zarodni material prašičev;

(k)

Priloge XII za zarodni material enoprstih kopitarjev;

(l)

Priloge XIII za sveže meso kopitarjev;

(m)

Priloge XIV za sveže meso perutnine in pernate divjadi;

(n)

Priloge XV za mesne proizvode kopitarjev, perutnine in pernate divjadi:

(i)

v oddelku A dela 1 za mesne proizvode, ki so bili obdelani s splošno obdelavo za zmanjšanje tveganja A ali obdelavo B, C ali D za mesne proizvode (v skladu s Prilogo XXVI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692);

(ii)

v oddelku B dela 1 za posušene mesne rezine (biltong/jerky) iz kopitarjev, perutnine in pernate divjadi;

(o)

Priloge XVI za ovitke;

(p)

Priloge XVII za mleko, kolostrum, proizvode na osnovi kolostruma, mlečne proizvode, pridobljene iz surovega mleka, in mlečne proizvode, za katere ni obvezna posebna obdelava za zmanjšanje tveganja proti slinavki in parkljevki;

(q)

Priloge XVIII za mlečne proizvode, za katere je obvezna posebna obdelava za zmanjšanje tveganja proti slinavki in parkljevki;

(r)

Priloge XIX za jajca in jajčne proizvode;

(s)

Priloge XX za proizvode živalskega izvora, namenjene za osebno uporabo;

(t)

Priloge XXI za vodne živali vrst s seznama, namenjene za obrate akvakulture, izpust v naravo ali za druge namene, razen za neposredno prehrano ljudi, ter nekatere vodne živali vrst s seznama in proizvode živalskega izvora iz navedenih vrst s seznama, ki so namenjene za prehrano ljudi.

2.   Pristojni organ dovoli vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav, z njihovih ozemelj ali območij s seznama iz tabele v delu 1 Priloge XXII v Unijo le, če:

(a)

pošiljke sestavljajo vrste in kategorije živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora iz stolpca 3 navedene tabele in Unija ni njihov končni namembni kraj

ali

(b)

pošiljke sestavljajo vrste in kategorije živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora iz stolpca 4 navedene tabele, ki izvirajo iz Unije in se vanjo vračajo po tranzitu skozi tretjo državo ali ozemlje.

Člen 4

Posebni pogoji in jamstva za zdravstveno varstvo živali za vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo

Države članice dovolijo vstop pošiljk, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo le, če navedene pošiljke izpolnjujejo, kadar je potrebno, posebne pogoje in jamstva za zdravstveno varstvo živali iz zadevne priloge za določene vrste in kategorije živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora ter za tretjo državo, njeno ozemlje ali območje ali, v primeru živali iz akvakulture, njen kompartment.

Člen 5

Razveljavitve

Naslednji akti se razveljavijo z 21. aprilom 2021:

Odločba Komisije 2006/168/ES,

Odločba Komisije 2008/636/ES,

Sklep Komisije 2010/472/EU,

Izvedbeni sklep Komisije 2011/630/EU,

Izvedbeni sklep Komisije 2012/137/EU,

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659,

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/294,

Odločba Komisije 2000/585/ES.

Člen 6

Prehodne določbe

Pošiljkam živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav, z njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop v Unijo na podlagi naslednjih aktov Komisije in ki jih spremlja ustrezno spričevalo, izdano v skladu z navedenimi akti Komisije, se vstop v Unijo dovoli do 20. oktobra 2021, če je oseba, pooblaščena za podpis spričevala v skladu z navedenimi akti Komisije, podpisala spričevalo pred 21. avgustom 2021:

Odločba Komisije 2006/168/ES,

Odločba Komisije 2007/777/ES,

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008,

Odločba Komisije 2008/636/ES,

Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008,

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010,

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010,

Sklep Komisije 2010/472/EU,

Izvedbeni sklep Komisije 2011/630/EU,

Uredba Komisije (EU) št. 28/2012,

Izvedbeni sklep Komisije 2012/137/EU,

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013,

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/759,

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659,

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/294.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (UL L 312, 30.11.2007, str. 49).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 119/2009 z dne 9. februarja 2009 o seznamu tretjih držav ali njihovih delov za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 39, 10.2.2009, str. 12).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (UL L 73, 20.3.2010, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (UL L 175, 10.7.2010, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013 z dne 7. januarja 2013 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Unijo in pogojih za karanteno teh ptic (UL L 47, 20.2.2013, str. 1).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 z dne 28. aprila 2016 o pripravi seznamov tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj, iz katerih države članice dovolijo vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo, o določitvi zahtev za spričevala ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in razveljavitvi Odločbe 2003/812/ES (UL L 126, 14.5.2016, str. 13).

(10)  Odločba Komisije 2006/168/ES z dne 4. januarja 2006 o uvedbi zahtev za zdravstveno varstvo živali in izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov v Skupnost ter razveljavitvi Odločbe 2005/217/ES (UL L 57, 28.2.2006, str. 19).

(11)  Odločba Komisije 2008/636/ES z dne 22. julija 2008 o vzpostavitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev (UL L 206, 2.8.2008, str. 32).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst (UL L 337, 16.12.2008, str. 41).

(13)  Sklep Komisije 2010/472/EU z dne 26. avgusta 2010 o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (UL L 228, 31.8.2010, str. 74).

(14)  Izvedbeni sklep Komisije 2011/630/EU z dne 20. septembra 2011 o uvozu v Unijo semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 247, 24.9.2011, str. 32).

(15)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/137/EU z dne 1. marca 2012 o uvozu semena domačih prašičev v Unijo (UL L 64, 3.3.2012, str. 29).

(16)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/294 z dne 18. februarja 2019 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, odobrenih za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz (UL L 48, 20.2.2019, str. 41).


PRILOGA I

Splošna pravila za priloge II do XXII

Ta priloga določa naslednja splošna pravila, ki se uporabljajo za priloge II do XXII:

(1)

Kadar so zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk iz člena 3 v Unijo izpolnjene za celotno ozemlje tretje države ali ozemlje izvora, je navedena tretja država ali navedeno ozemlje navedena oz. navedeno z navedbo oznake ISO, ki ji sledi številka „0“.

(2)

Kadar so zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk iz člena 3 v Unijo izpolnjene le za območje tretje države ali ozemlja izvora, je navedeno območje navedeno z oznako ISO, ki ji sledi številka, ki ni „0“.

Navedena območja so opisana v delu 2 ustrezne priloge.

(3)

Vzorci veterinarskih spričeval za pošiljke iz člena 3, kot so navedeni v tabeli v delu 1 ustrezne priloge k tej uredbi, so določeni v:

(a)

Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/403 (1);

(b)

Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/2235;

(c)

Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/2236.

(4)

Posebni pogoji iz člena 4 so določeni, če obstajajo, v tabeli v delu 1 ustrezne priloge in opisani v tabeli v delu 3 iste priloge.

(5)

Jamstva za zdravstveno varstvo živali iz člena 4 so določena, če obstajajo, v tabeli v delu 1 ustrezne priloge in opisana v tabeli v delu 4 iste priloge.

(6)

Končni in začetni datumi v tabeli v delu 1 prilog II do XXII se nanašajo na posebne časovne omejitve, ki se uporabljajo za vstop pošiljk iz člena 3 iz ustreznih območij v Unijo, kot je določeno v pravilih Unije.

(7)

Zahteve za potrditev veterinarskih spričeval za Švico so predmet Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 2002/309/ES, Euratom glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (UL L 114, 30.4.2002, str. 1).

(8)

Za veterinarska spričevala, ki jih mora izdati pristojni organ Islandije, Nove Zelandije oz. Kanade v skladu s prilogami II do XXI k tej uredbi, veljajo posebne zahteve za potrditev spričeval, določene v ustreznih sporazumih med Unijo in navedenimi tretjimi državami.

(9)

Vnosi za Izrael se razumejo kot Država Izrael in se ne uporabljajo za geografsko območje, ki je od 5. junija 1967 pod upravo Države Izrael, tj. Golansko planoto, Gazo, Vzhodni Jeruzalem in druge dele Zahodnega brega.

(10)

Pri sklicevanju na Srbijo ozemlje Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999, ni vključeno.

(11)

Pri sklicevanju na Kosovo to poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij kopenskih živali in njihovega zarodnega materiala v Unijo ter njihove premike med državami članicami, glede uradnega potrjevanja navedenih spričeval ter o razveljavitvi Sklepa 2010/470/EU (UL L 113, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA II

KOPITARJI (razen enoprstih kopitarjev in kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate)

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk kopitarjev (razen enoprstih kopitarjev in kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate) v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(a)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Vrste,

dovoljene za vstop v Unijo

Kategorije,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

Končni datum

Začetni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA-0

govedo

živali za nadaljnje gojenje  (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

ovce in koze

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

prašiči

živali za nadaljnje gojenje (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

kamele

živali za nadaljnje gojenje (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

drugi kopitarji

živali za nadaljnje gojenje (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV  (2)

 

 

CH

Švica

CH-0

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

govedo

živali za nadaljnje gojenje (1)

BOV-X

 

 

 

 

ovce in koze

živali za nadaljnje gojenje (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

prašiči

živali za nadaljnje gojenje (1)

SUI-X

 

 

 

 

kamele

živali za nadaljnje gojenje (1)

CAM-CER

 

 

 

 

jeleni

živali za nadaljnje gojenje (1)

CAM-CER

 

 

 

 

drugi kopitarji

živali za nadaljnje gojenje (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

ovce in koze

živali za nadaljnje gojenje (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

kamele

živali za nadaljnje gojenje (1)

CAM-CER

 

 

 

 

jeleni

živali za nadaljnje gojenje (1)

CER-X

 

 

 

 

drugi kopitarji

živali za nadaljnje gojenje (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Islandija

IS-0

govedo

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

ovce in koze

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

prašiči

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

kamele

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

CAM-CER

 

 

 

 

jeleni

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

CAM-CER

 

 

 

 

drugi kopitarji

živali za nadaljnje gojenje (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

govedo

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

ovce in koze

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

prašiči

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

kamele

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

CAM-CER

 

 

 

 

jeleni

živali za nadaljnje gojenje (1) in namenjene za zakol

CAM-CER

 

 

 

 

drugi kopitarji

živali za nadaljnje gojenje (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

prašiči

živali za nadaljnje gojenje (1)

SUI-X

 

 

 

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

noben

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 6 tabele v delu 1

CSF

Pri pošiljkah prašičev z območja iz stolpca 2 tabele v delu 1 je treba v 30 dneh pred odpremo v Unijo opraviti test za odkritje klasične prašičje kuge z negativnim rezultatom.

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 7 tabele v delu 1

BRU

Unija je priznala odsotnost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

TB

Unija je priznala odsotnost okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

BTV

Unija je priznala odsotnost okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

SF-BTV

Unija je priznala sezonsko odsotnost okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

SF-EHD

Unija je priznala sezonsko odsotnost okužbe z virusom epizootske hemoragične bolezni v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

EBL

Unija je priznala odsotnost enzootske goveje levkoze v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

IBR

Unija je priznala odsotnost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

BVD

Unija je priznala odsotnost goveje virusne diareje v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

ADV

Unija je priznala odsotnost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega v tretji državi, na ozemlju ali območju za določene vrste živali iz stolpca 3 v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.


(1)  „Živali za nadaljnje gojenje“ pomenijo živali, namenjene v obrate, ki gojijo žive živali, razen v klavnice.

(2)  Samo za vrste s seznama v skladu z Uredbo (EU) 2018/1882 (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).


PRILOGA III

KOPITARJI, NAMENJENI V ZAPRTE OBRATE

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate, v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(b)

Pošiljkam kopitarjev, razen enoprstih kopitarjev, iz vseh tretjih držav in z ozemelj iz tabele iz tega dela, je dovoljen vstop v Unijo iz zaprtih obratov s seznama v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 v zaprte obrate v Uniji.

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

1

2

3

4

5

AL

Albanija

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Avstralija

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosna in Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazilija

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Bocvana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Belorusija

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Švica

CH-0

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

 

CL

Čile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Kitajska

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Kostarika

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Alžirija

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopija

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandski otoki

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indija

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Islandija

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japonska

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenija

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Črna gora

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Republika Severna Makedonija

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mavricij

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mehika

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibija

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Srbija

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusija

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapur

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Esvatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Tajska

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunizija

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turčija

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

noben

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 4 tabele v delu 1

noben

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 5 tabele v delu 1

Uporabljajo se jamstva za zdravstveno varstvo živali iz tabele v delu 4 Priloge II.


PRILOGA IV

ENOPRSTI KOPITARJI

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk enoprstih kopitarjev v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(c)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Območje

iz dela 2 Priloge II

Sanitarna skupina

Kategorije,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

Končni datum

Začetni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Združeni arabski emirati

AE-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

D

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Avstralija

AU-0

A

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosna in Hercegovina

BA-0

B

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermudi

BM-0

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivija

BO-0

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-1

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Belorusija

BY-0

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

C

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Švica

CH-0

A

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

C

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Kitajska

CN-1

G

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-1

D

registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Alžirija

DZ-0

E

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egipt

EG-1

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandski otoki

FK-0

A

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

A

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

E

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Islandija

IS-0

A

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordanija

JO-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japonska

JP-0

G

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgizistan

KG-1

B

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Južna Koreja

KR-0

G

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuvajt

KW-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Libanon

LB-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

E

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Črna gora

ME-0

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Republika Severna Makedonija

MK-0

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

G

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malezija

MY-1

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020

 

MU

Mavricij

MU-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mehika

MX-1

C

registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

A

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Sveta Peter in Mihael

PM-0

A

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

D

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katar

QA-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-1

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudova Arabija

SA-1

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

G

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Tajska

TH-0

E

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tunizija

TN-0

E

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turčija

TR-1

E

registrirani konji;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

april 2020

27.11.2020

UA

Ukrajina

UA-0

B

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

C

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

D

registrirani konji; registrirani enoprsti kopitarji; drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol; enoprsti kopitarji za zakol

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-1

F

registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Odločba Komisije 2008/698/ES

 

3.5.2011

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

Ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka

območja

Opis območja

Brazilija

BR-1

zvezni državi Paraná in Rio de Janeiro

Kitajska

CN-1

Območje, ki je prosto bolezni enoprstih kopitarjev, v mestu Conghua (Conghua City), občini Guangzhou (Guangzhou Municipality), provinci Guangdong (Guangdong Province), vključno z biološkozaščiteno avtocestno povezavo z letališčema v mestih Guangzhou in Hongkong (za podrobnejši opis glej spodaj).

Posebno območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, v provinci Guangdong (Guangdong Province) z naslednjo razmejitvijo:

Osrednje območje: konjeniško prizorišče v vasi Reshui (Reshui Village), delu Lingkou mesta Conghua (Lingkou Town of Conghua City) z okolico s polmerom 5 km, ki je pod nadzorom cestne kontrolne točke na državni cesti 105.

Ogroženo območje: vsi upravni sektorji v mestu Conghua (Conghua City), ki obkrožajo osrednje območje in pokrivajo 2 009 km2 površine.

Okuženo območje:

Zunanje meje naslednjih sosednjih upravnih sektorjev, ki obkrožajo ogroženo območje:

okraj Baiyun (Baiyun District), okraj Luogang mesta Conghua (Luogang District of Conghua City),

okraj Huadu mesta Guangzhou (Huadu District of Guangzhou City),

mesto Zengcheng (Zengcheng City),

upravni sektorji v okraju Qingcheng mesta Qingyuan (Qingcheng District of Qingyuan City),

okrožje Fogang (Fogang County),

okrožje Xinfeng (Xinfeng County),

okrožje Longmen (Longmen County).

Biološkozaščitena avtocestna povezava: sistem avtocestnih omrežij, ki povezuje območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, z letališčem v Guangzhouju in Hongkongu z aktivnim spremljanjem bolezni v regiji.

Karantena pred vstopom: karantenski objekti na okuženem območju, ki ga določi pristojni organ za pripravo enoprstih kopitarjev iz drugih delov Kitajske za vstop na območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev.

CN-2

Lokacija konjeniške prireditve Global Champions Tour na območju razstavišča Šanghaj Expo 2010 in prehod do mednarodnega letališča Shanghai Pudong v severnem delu novega območja Pudong ter vzhodni del okrožja Minhang metropolitanskega območja Šanghaja (za podrobnejši opis glej spodaj)

Razmejitev metropolitanskega območja Šanghaja:

Zahodna razmejitvena črta: reka Huangpu od rečnega ustja na severu do bifurkacije reke Dazhi.

Južna razmejitvena črta: od bifurkacije reke Huangpu do rečnega ustja reke Dazhi na vzhodu.

Severna in vzhodna razmejitvena črta: obala.

Kostarika

CR-1

metropolitansko območje San Joséja

Egipt

EG-1

Območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, vzpostavljeno okoli veterinarske bolnišnice egiptovskih oboroženih sil na cesti El Nasr, nasproti kluba Al Ahly v Kairu, in na avtocestni povezavi do mednarodnega letališča v Kairu (za podrobnejši opis glej spodaj).

Območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, površine približno 0,1 km2, vzpostavljeno okoli veterinarske bolnišnice egiptovskih oboroženih sil na cesti El-Nasr, nasproti kluba Al Ahly, v vzhodnem predmestju Kaira (koordinate 30° 04′ 19,6″S, 31° 21′ 16,5″V), ter na desetkilometrski povezavi po cesti El-Nasr in letališki cesti do mednarodnega letališča v Kairu.

(a)

Razmejitev mej območja, prostega bolezni enoprstih kopitarjev:

od križišča cest El-Nasr in El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (koordinate 30° 04′ 13,6″S 31°21′04,3″V) vzdolž ceste El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh približno 500 m severno do prvega križišča s povezavo znotraj območja oboroženih sil, tam desno in ob povezavi približno 100 m vzhodno, tam spet desno in ob povezavi 150 m južno, tam levo in ob povezavi 300 m vzhodno, tam desno in ob povezavi 100 m južno do ceste El-Nasr, tam desno in ob cesti El-Nasr 300 m jugozahodno do nasprotnega križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon, tam desno in ob povezavi 100 m severno, tam levo in ob povezavi 120 m zahodno, tam levo in ob povezavi 200 m južno, tam desno in ob cesti El-Nasr 100 m zahodno do križišča cest El-Nasr in El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)

Razmejitev mej karantene pred izvozom na območju, prostem bolezni enoprstih kopitarjev:

od točke nasproti križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon ob povezavi 100 m severno, tam desno in ob povezavi 250 m vzhodno, tam desno in ob povezavi 50 m južno do ceste El-Nasr, tam desno in ob cesti El-Nasr 300 m jugozahodno do točke nasproti križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon.

Kirgizistan

KG-1

regija Issyk-Kul

Malezija

MY-1

polotok

Mehika

MX-1

metropolitansko območje Ciudad de México

MX-2

celotno ozemlje države, razen zveznih držav Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz in Tamaulipas

Peru

PE-1

regija Lima

Rusija

RU-1

province Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm in Kurgan

RU-2

regiji Stavropol in Krasnodar

RU-3

republike Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia in Karachaevo-Cherkesia

Saudova Arabija

SA-1

Celotno ozemlje države, razen okuženih in ogroženih območij v provincah Jizan, Asir in Najran, kot je opisano spodaj.

Razmejitev okuženih in ogroženih območij, določenih v skladu s točkama (a) in (b) drugega odstavka člena 5(2) Direktive 2009/156/ES  (1):

1.

provinca Jizan

Okuženo območje: celotna provinca, razen dela severno od cestne kontrolne točke pri Ash-Shuqaiq na cesti št. 5 in severno od ceste št. 10.

Ogroženo območje: del province severno od cestne kontrolne točke pri Ash-Shuqaiq na cesti št. 5, ki ga nadzoruje cestna kontrolna točka pri Al Qahmah, in severno od ceste št. 10.

2.

provinca Asir

Okuženo območje: del province, ki jo omejuje cesta št. 10, med Ad Darb, Abha in Khamis-Mushayt proti severu, razen jahalnih klubov v njihovih letalskih in vojaških bazah, in del province, ki jo proti severu omejuje cesta št. 15, ki vodi od Khamis-Mushayt skozi Jarash, Al Utfah in Dhahran Al Janoub do meje s provinco Najran, ter del province, ki jo proti severu omejuje cesta, ki vodi od Al Utfah skozi Al Fayd do Badr Al Janoub (provinca Najran).

Ogroženo območje: jahalni klubi v njihovih letalskih in vojaških bazah, del province med mejo okuženega območja in cesto št. 209 od Ash-Shuqaiq do cestne kontrolne točke Muhayil na cesti št. 211, del province med kontrolno točko na cesti št. 10 južno od Abha, mesto Abha in cestna kontrolna točka Ballasmer 65 km od Abha na cesti št. 15, ki vodi proti severu, del province med Khamis-Mushayt in cestno kontrolno točko 90 km od Abha na cesti št. 255 do Samakh in cestne kontrolne točke pri Yarah, 90 km od Abha, na cesti št. 10, ki vodi proti Riadu, ter del province južno do navidezne črte med cestno kontrolno točko pri Yarah na cesti št. 10 in Khashm-Ghurab na cesti št. 177 do meje province Najran.

3.

provinca Najran

Okuženo območje: del province, ki je omejeno s cesto od Al Utfah (provinca Asir) do Badr Al Janoub in do As Sebt ter od As Sebt vzdolž Wadi Habunah do križišča s cesto št. 177 med Najran in Riadom proti severu in od tega križišča s cesto št. 177, ki vodi južno do križišča s cesto št. 15 od Najran do Sharourah, ter del province južno od ceste št. 15 med Najran in Sharourah do meje z Jemnom.

Ogroženo območje: del province južno od črte med cestno kontrolno točko pri Yarah, na cesti št. 10, in Khashm-Ghurab, na cesti št. 177, od meje province Najran do cestne kontrolne točke pri Khashm-Ghurab, 80 km od Najran, in zahodno od ceste št. 175, ki vodi do Sharourah.

Turčija

TR-1

province Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli in Tekirdag

Južna Afrika

ZA-1

metropolitansko območje Cape Town, kot je opisano spodaj

Razmejitev metropolitanskega območja Cape Town (ZA-1):

 

Severna razmejitvena črta: Blaauwberg Road (M14);

 

Vzhodna razmejitvena črta: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), avtocesta N7, avtocesta N1 in avtocesta M5;

 

Južna razmejitvena črta: Ottery Road, Prince George’s Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive do postaje Newslands Forestry in prek Echo Gorge of Table Mountain do Camps Bay;

 

Zahodna razmejitvena črta: obala od Camps Bay do Blaauwberg Road.

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 6 tabele v delu 1

noben

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 7 tabele v delu 1

nobeno


(1)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.


PRILOGA V

PERUTNINA IN ZARODNI MATERIAL PERUTNINE

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine in zarodnega material perutnine v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(d)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Območje

iz dela 2

Kategorije,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

Končni datum

Začetni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

AU

Avstralija

AU-0

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

 

 

 

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

 

C

 

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

 

 

 

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

 

 

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

 

C

 

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

 

 

 

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

 

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

 

C

 

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

BR-1

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N

 

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N

 

 

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

N

 

 

 

BR-2

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N

 

 

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N

 

 

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N

 

 

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N

 

 

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N

 

 

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

 

C

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

 

C

 

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

CA-1

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N

 

 

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N

 

 

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N

 

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N

 

 

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N

 

 

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N

 

 

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N

 

 

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

N

 

 

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Švica

CH-0

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N

 

 

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N

 

 

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N

 

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N

 

 

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N

 

 

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N

 

 

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N

 

 

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

N

 

 

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

P2

 

28.1.2017

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

P2

 

28.1.2017

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

P2

 

28.1.2017

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

P2

 

28.1.2017

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

P2

 

18.4.2015

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

P2

 

28.1.2017

 

valilna jajca tekačev

HER

P2

 

28.1.2017

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

Islandija

IS-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

MX

Mehika

MX-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

 

C

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

 

C

 

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

 

C

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

 

 

 

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

 

 

 

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

 

 

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

 

 

 

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

 

 

 

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

 

 

 

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

 

 

 

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

 

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

 

 

 

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Sveta Peter in Mihael

PM-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

TH

Tajska

TH-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

TN

Tunizija

TN-0

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

 

 

 

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

 

 

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

 

 

 

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

 

 

 

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

 

 

 

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turčija

TR-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

USA

Združene države Amerike

US-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

US-1

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N

 

 

 

matični tekači in proizvodni tekači

BRP

N

 

 

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N

 

 

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N

 

 

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N

 

 

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N

 

 

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N

 

 

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

N

 

 

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

matični tekači in proizvodni tekači

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

matični tekači in proizvodni tekači

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

matični tekači in proizvodni tekači

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Urugvaj

UY-0

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

P1

C

9.4.2011

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

P1

C

9.4.2011

 

jajca, prosta specificiranih patogenov

SPF

 

 

 

 

valilna jajca tekačev

HER

P1

C

9.4.2011

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

Ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka

območja

Opis območja

Brazilija

BR-1

zvezne države: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo in Mato Grosso do Sul

BR-2

zvezne države: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

Kanada

CA-1

celotno ozemlje Kanade, razen območja CA-2

CA-2

ozemlje Kanade, ki zajema:

 

nič

Združene države Amerike

US-1

celotno ozemlje Združenih držav Amerike, razen območja US-2

US-2

območje Združenih držav Amerike, ki zajema:

US-2.1

v zvezni državi Tennessee:

 

okrožje Lincoln

 

okrožje Franklin

 

okrožje Moore

US-2.2

v zvezni državi Alabama:

 

okrožje Madison

 

okrožje Jackson

US-2.3

v zvezni državi Južna Karolina:

okrožje Chesterfield/okrožje Lancaster/okrožje Kershaw:

območje s polmerom 10 km, ki se začne s točko N na krožni meji območja pod nadzorom Chesterfield 02 in se širi v smeri urinega kazalca:

(a)

proti severu: 2 km južno od avtoceste Highway 9, 0,03 km vzhodno od križišča med cestama Airport Rd in Raymond Deason Rd;

(b)

proti severovzhodu: 1 km jugozahodno od križišča med avtocesto Highway 268 in cesto Cross Roads Church Rd;

(c)

proti vzhodu: 5,1 km zahodno od avtoceste State Highway 109, 1,6 km zahodno od cest Angelus Rd in Refuge Dr;

(d)

proti jugovzhodu: 3,2 km severozahodno od križišča med avtocesto Highway 145 in cesto Lake Bee Rd;

(e)

proti jugu: 2,7 km vzhodno od križišča med avtocesto Highway 151 in cesto Catarah Rd;

(f)

proti jugozahodu: 1,5 km vzhodno od križišča med avtocesto McBee Hwy in cesto Mt Pisgah Rd;

(g)

proti zahodu: 1,3 km vzhodno od križišča med cestama Texahaw Rd in Buzzards Roost Rd;

(h)

proti severozahodu: križišče med cestama White Plains Church Rd in Graves Rd

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 5 tabele v delu 1

P1

Začasna ustavitev vstopa v Unijo zaradi omejitev v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne influence.

P2

Začasna ustavitev vstopa v Unijo zaradi omejitev v zvezi z izbruhi okužbe z virusom atipične kokošje kuge.

N

Zagotovljena so bila jamstva, da je zakonodaja o obvladovanju okužbe z virusom atipične kokošje kuge v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju enakovredna tisti, ki se uporablja v Uniji. V primeru izbruha okužbe z virusom atipične kokošje kuge se lahko vstop v Unijo še naprej dovoli iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, pri čemer se oznaka tretje države ali oznaka ozemlja ali oznaka območja ne spremeni. Vendar se avtomatično prepove vstop v Unijo z vseh območij, za katere je pristojni organ tretje države ali ozemlja uvedel uradne omejitve zaradi izbruha navedene bolezni.

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 6 tabele v delu 1

A

Tretja država ali ozemlje, kjer se izvaja cepljenje proti visokopatogeni aviarni influenci in je pristojni organ zagotovil jamstva v skladu s točko (c) člena 37 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

B

Tretja država ali ozemlje, kjer uporaba cepiv proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, ki izpolnjujejo le splošna merila iz točke 1 Priloge XV k Delegirani uredbi (EU) 2020/692, ni prepovedana, pristojni organ pa je zagotovil jamstva, da perutnina izpolnjuje zahteve za zdravstveno varstvo živali iz točke 2 Priloge XV k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 v skladu s členom 37(e) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

C

Tretja država ali ozemlje, s katerega je dovoljen vstop tekačev v Unijo in ki se ne šteje za prosto okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39 Delegirane uredbe (EU) 2020/692, pristojni organ pa je za zadevno blago zagotovil jamstva v skladu z drugo alineo člena 37(d)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.


PRILOGA VI

PTICE V UJETNIŠTVU IN ZARODNI MATERIAL PTIC V UJETNIŠTVU

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk ptic v ujetništvu in zarodnega material ptic v ujetništvu v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(e)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Območje

iz dela 2

Kategorije,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

Končni datum

Začetni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Avstralija

AU-0

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-0

 

 

 

 

BR-1

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Švica

CH-0

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunizija

TN-0

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Združene države Amerike

US-0

ptice v ujetništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

valilna jajca ptic v ujetništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

Ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka

območja

Opis območja

Brazilija

BR-1

zvezne države: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 5 tabele v delu 1

noben

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 6 tabele v delu 1

nobeno


PRILOGA VII

MATICE MEDONOSNIH ČEBEL IN ČMRLJI

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk matic medonosnih čebel in čmrljev v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(f)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Kategorije,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

Končni datum

Začetni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Avstralija

AU-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Švica

CH-0

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Republika Severna Makedonija

MK-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mehika

MK-0

čmrlji

BBEE

 

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turčija

TR-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

čmrlji

BBEE

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

matice medonosnih čebel in čmrlji

QUE, BBEE

 

 

 

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

noben

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 5 tabele v delu 1

noben

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 6 tabele v delu 1

VAR

Unija je priznala odsotnost infestacije z Varroa spp. (varoza) v tretji državi, na ozemlju ali območju v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.


PRILOGA VIII

PSI, MAČKE IN BELI DIHURJI

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(g)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Vrste in kategorije,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

Končni datum

Začetni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Otok Ascension

AC-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Združeni arabski emirati

AE-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigva in Barbuda

AG-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanija

AL-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

AD

Andora

AD-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Avstralija

AU-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosna in Hercegovina

BA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudi

BM-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sveti Evstahij in Saba (otoki BES)

BQ-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

BY

Belorusija

BY-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Švica

CH-0

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Kitajska

CN-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžirija

DZ-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

ET

Etiopija

ET-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandski otoki

FK-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Ferski otoki

FO-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

IN

Indija

IN-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

IS

Islandija

IS-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japonska

JP-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

KN

Sveti Krištof in Nevis

KN-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kajmanji otoki

KY-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Sveta Lucija

LC-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lihtenštajn

LI-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

MC

Monako

MC-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Črna gora

ME-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

MK

Republika Severna Makedonija

MK-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mavricij

MU-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mehika

MX-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malezija

MY-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

PF

Francoska Polinezija

PF-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Sveta Peter in Mihael

PM-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sveta Helena

SH-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salvador

SV-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

SX

Sveti Martin (nizozemski del)

SX-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Esvatini

SZ-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

TH

Tajska

TH-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

TN

Tunizija

TN-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

TR

Turčija

TR-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

TT

Trinidad in Tobago

TT-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tajvan

TW-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

US

Združene države Amerike, vključno z Ameriško Samoo, Gvamom, Severnimi Marijanskimi otoki, Portorikom in Ameriškimi Deviškimi otoki

US-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

VA

Vatikanska mestna država

VA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Sveti Vincencij in Grenadine

VC-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britanski Deviški otoki

VG-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis in Futuna

WF-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

psi, mačke in beli dihurji za trgovske namene

CANIS-FELIS-FERRETS

test titracije protiteles za steklino

 

 

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

noben

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 5 tabele v delu 1

test titracije protiteles za steklino

Živali iz pošiljke, ki vstopajo v Unijo, so bile testirane z veljavnim testom titracije protiteles za steklino v skladu s točko 1 Priloge XXI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692.

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 6 tabele v delu 1

ECH

Unija je priznala odsotnost infestacije z Echinococcus multilocularis v tretji državi, na ozemlju ali območju v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.


PRILOGA IX

ZARODNI MATERIAL GOVEDA

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk zarodnega materiala goveda v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(h)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Kategorije zarodnega materiala,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

oociti in zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Avstralija

AU-0

seme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

oociti in zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

CA

Kanada

CA-0

seme

Odločba Komisije 2005/290/ES

 

test za EHD

test za BTV

oociti in zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

CH

Švica

CH-0

seme

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

oociti in zarodki

CL

Čile

CL-0

seme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

seme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izrael

IL-0

oociti in zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandija

IS-0

seme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Republika Severna Makedonija

MK-0

oociti in zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

seme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

Priloga IV k Odločbi Komisije 2003/56/ES

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Sveta Peter in Mihael

PM-0

seme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

seme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

oociti in zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

noben

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 5 tabele v delu 1

noben

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 6 tabele v delu 1

test za EHD

obvezno testiranje za okužbo z virusom epizootske hemoragične bolezni – pošiljke semena, zarodkov, pridobljenih in vitro, in oocitov

test za BTV

obvezno testiranje za okužbo z virusom modrikastega jezika – pošiljke semena, zarodkov, pridobljenih in vitro, in oocitov


PRILOGA X

ZARODNI MATERIAL OVC IN KOZ

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk zarodnega materiala ovc in koz v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(i)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Kategorije zarodnega materiala,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

1

2

3

4

5

6

AU

Avstralija

AU-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

CA

Kanada

CA-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

CH

Švica

CH-0

seme

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

oociti in zarodki

CL

Čile

CL-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandija

IS-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Sveta Peter in Mihael

PM-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

seme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

oociti in zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

test za EHD

test za BTV

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

noben

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 5 tabele v delu 1

noben

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 6 tabele v delu 1

test za EHD

obvezno testiranje za okužbo z virusom epizootske hemoragične bolezni

test za BTV

obvezno testiranje za okužbo z virusom modrikastega jezika


PRILOGA XI

ZARODNI MATERIAL PRAŠIČEV

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk zarodnega materiala prašičev v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(j)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Kategorije zarodnega materiala,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA-0

seme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švica

CH-0

seme

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

oociti in zarodki

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

seme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

seme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DEL 2

Opisi območij tretjih držav ali ozemelj iz stolpca 2 tabele v delu 1

noben

DEL 3

Posebni pogoji iz stolpca 5 tabele v delu 1

noben

DEL 4

Posebna jamstva za zdravstveno varstvo živali iz stolpca 6 tabele v delu 1

nobeno


PRILOGA XII

ZARODNI MATERIAL ENOPRSTIH KOPITARJEV

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk zarodnega materiala enoprstih kopitarjev v Unijo, kot je naveden v členu 3(1)(k)

Oznaka ISO in ime

tretje države ali ozemlja

Oznaka območja

iz dela 2

Kategorije enoprstih kopitarjev,

od katerih je bil pridobljen zarodni material z dovoljenjem za vstop v Unijo

Kategorije zarodnega materiala,

dovoljene za vstop v Unijo

Veterinarska spričevala

Posebni pogoji

iz dela 3

Jamstva za zdravstveno varstvo živali

iz dela 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Združeni arabski emirati

AE-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Avstralija

AU-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švica

CH-0

vse kategorije

vse kategorije

Predmet sporazuma iz točke 7 Priloge I.

 

IL

Izrael

IL-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandija

IS-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Maroko

MA-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katar

QA-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudova Arabija

SA-1

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

drugi enoprsti kopitarji, ki niso namenjeni za zakol

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Združene države Amerike

US-0

registrirani konji

seme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

oociti in zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

registrirani enoprsti kopitarji