EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R2307

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 z dne 21. oktobra 2021 o pravilih o dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2021/8811

UL L 461, 27.12.2021, str. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj

27.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 461/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2307

z dne 21. oktobra 2021

o pravilih o dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 39(2), točki (b) in (c), ter člena 43(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 45(1) Uredbe (EU) 2018/848 se proizvod lahko uvozi iz tretje države za dajanje v promet v Uniji kot ekološki proizvod ali kot proizvod iz preusmeritve. Zato je treba določiti podrobna pravila za nekatere izvajalce dejavnosti v Uniji v zvezi s pošiljkami ob vstopu v Unijo in po sprostitvi pošiljke ali njenega dela v prosti promet v Uniji. Navedeni izvajalci dejavnosti so uvozniki, ki predložijo pošiljko za sprostitev v prosti promet v Uniji, ali izvajalci dejavnosti, ki delujejo v njihovem imenu, ter prvi prejemniki in prejemniki, ki bodo pošiljko ali njen del prejeli.

(2)

Za organizacijo sistema uradnega nadzora pošiljk, ki zagotavlja sledljivost, bi moral uvoznik predhodno uradno obvestiti pristojni organ in svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora o prispetju pošiljke s predložitvijo ustreznih informacij o certifikatu o kontrolnem pregledu iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 (2).

(3)

Poleg tega je treba določiti podrobna pravila glede vsebine izpiska certifikata o kontrolnem pregledu in glede tehničnih sredstev, s katerimi se izda.

(4)

Uvoznik, prvi prejemnik in prejemnik bi morali na zahtevo nadzornih organov ali izvajalcev nadzora predložiti certifikat o kontrolnem pregledu ali izpisek certifikata o kontrolnem pregledu. Določiti je treba dodatne obveznosti v zvezi z informacijami, ki jih morajo uvoznik, prvi prejemnik oziroma prejemnik vključiti v opis ekološke pridelovalne enote ali pridelovalne enote za proizvode iz preusmeritve iz člena 39(1), točka (d)(i), Uredbe (EU) 2018/848.

(5)

Da se zagotovi ustrezno upoštevanje primerov neskladja, bi si morale države članice in Komisija z uporabo informacijskega sistema za ekološko kmetovanje izmenjati informacije o vsakem primeru suma na neskladje ali potrjenega neskladja, ugotovljenem med preverjanjem pošiljke, ki ga opravi pristojni organ države članice.

(6)

V zvezi s certifikatom o kontrolnem pregledu v papirni obliki in izpiskom certifikatov o kontrolnem pregledu, potrjenih v papirni obliki z ročnim podpisom v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2021/2306, je treba določiti prehodne zahteve za uporabo takega certifikata in izpiskov certifikata s strani prvega prejemnika in prejemnika ter zahtevo, da tak certifikat in izpiski tega certifikata spremljajo blago do prostorov prvega prejemnika in prejemnika.

(7)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila o:

(a)

izjavah in sporočilih uvoznikov, izvajalcev dejavnosti, odgovornih za pošiljko, prvih prejemnikov in prejemnikov za uvoz proizvodov iz tretjih držav z namenom dajanja navedenih proizvodov v promet v Uniji kot ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve ter

(b)

uradnih obvestilih pristojnih organov držav članic o sumu na neskladje ali potrjenem neskladju pošiljk.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„uvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, za katero velja nadzorni sistem iz Uredbe (EU) 2018/848 in ki predloži pošiljko za sprostitev v prosti promet v Uniji samostojno ali prek zastopnika;

(2)

„izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko“ za namene člena 6(4) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2123 (3) pomeni uvoznika ali fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki predloži pošiljko na mejni kontrolni točki v imenu uvoznika;

(3)

„prvi prejemnik“ pomeni fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, za katero velja nadzorni sistem iz Uredbe (EU) 2018/848 in ki ji uvoznik dostavi pošiljko po sprostitvi v prosti promet in ki jo prejme za nadaljnjo pripravo in/ali trženje;

(4)

„prejemnik“ pomeni fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, za katero velja nadzorni sistem iz Uredbe (EU) 2018/848 ter ki ji uvoznik dostavi serijo, dobljeno z delitvijo pošiljke, po sprostitvi v prosti promet in ki jo prejme za nadaljnjo pripravo in/ali trženje;

(5)

„pošiljka“ pomeni pošiljko, kot je opredeljena v členu 3, točka 37, Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (4), in sicer proizvodov, ki so namenjeni za dajanje v promet v Uniji kot ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve; vendar v primeru ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, ki so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2305 (5), pomeni količino proizvodov pod eno ali več oznakami kombinirane nomenklature, za katere velja enotni certifikat o kontrolnem pregledu, ki se prevažajo z istim prevoznim sredstvom in so uvoženi iz iste tretje države.

Člen 3

Predhodno uradno obvestilo o prihodu

1.   Uvoznik ali, kjer je to primerno, izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, za vsako pošiljko predhodno uradno obvesti o prispetju pošiljke na mejno kontrolno točko ali točko sprostitve v prosti promet, tako da v sistemu TRACES (Trade Control and Expert System) iz člena 2, točka 36, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (6) izpolni in predloži ustrezni del certifikata o kontrolnem pregledu v skladu z vzorcem in opombami iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2021/2306 naslednjim subjektom:

(a)

pristojnim organom iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306;

(b)

nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora uvoznika.

2.   Za vsako pošiljko, za katero velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, se odstavek 1 uporablja poleg zahtev glede predhodnega uradnega obvestila pristojnih organov mejne kontrolne točke o prispetju pošiljk v skladu s členom 56(3), točka (a), Uredbe (EU) 2017/625.

3.   Predhodna uradna obvestila v skladu z odstavkom 1 se predložijo v skladu z minimalnimi zahtevami iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1013 (7).

Člen 4

Certifikat o kontrolnem pregledu in izpisek certifikata o kontrolnem pregledu

1.   Uvoznik in prvi prejemnik izpolnita certifikat o kontrolnem pregledu v sistemu TRACES na naslednji način:

(a)

v polju 23 o posebnih carinskih postopkih uvoznik v sistemu TRACES izpolni vse informacije, razen informacij o preverjanju, ki ga opravi ustrezni pristojni organ;

(b)

v polju 24 o prvem prejemniku uvoznik v sistemu TRACES izpolni informacije, če jih nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi ni izpolnil pred preverjanjem pošiljke in potrditvijo certifikata o kontrolnem pregledu s strani pristojnega organa, ter

(c)

polje 31 na deklaraciji prvega prejemnika v sistemu TRACES izpolni prvi prejemnik ob prejemu pošiljke po sprostitvi v prosti promet.

2.   Če odločitev, sprejeta v zvezi s pošiljko v skladu s členom 6(3) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, kaže, da bo pošiljka sproščena v prosti promet, uvoznik sporoči številko certifikata o kontrolnem pregledu v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet, kot je navedeno v členu 158(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

3.   Kadar se pošiljka razdeli na različne serije pod carinskim nadzorom in pred sprostitvijo v prosti promet v skladu s členom 6(6) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, uvoznik za vsako serijo izpolni in predloži izpisek certifikata o kontrolnem pregledu prek sistema TRACES v skladu z vzorcem in opombami iz Priloge k tej uredbi.

Enako velja, če je pošiljka razdeljena na različne serije v skladu s členom 7(3) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 po preverjanju in potrditvi certifikata o kontrolnem pregledu.

Če je v odločitvi v zvezi s serijo, ki je zabeležena v izpisku certifikata o kontrolnem pregledu v skladu s členoma 6(6) in 7(4) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, navedeno, da se serija sprosti v prosti promet, se številka izpiska certifikata o kontrolnem pregledu navede v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet, kot je navedeno v členu 158(1) Uredbe (EU) št. 952/2013.

Prejemnik ob prevzemu serije v sistemu TRACES izpolni polje 13 izpiska certifikata o kontrolnem pregledu, s čimer potrdi, ali sta ob prevzemu serije embalaža ali posoda in po potrebi certifikat o kontrolnem pregledu v skladu s točko 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848.

4.   Izpisek certifikata o kontrolnem pregledu se sestavi v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se serija sprosti v prosti promet. Država članica se lahko strinja, da je izpisek certifikatov sestavljen v drugem uradnem jeziku Unije, po potrebi pa jim je priložen overjen prevod.

Člen 5

Dokumentarna evidenca

Na zahtevo ustreznega pristojnega organa, nadzornega organa ali izvajalca nadzora uvoznik, prvi prejemnik ali prejemnik predloži certifikat o kontrolnem pregledu ali po potrebi izpisek certifikata o kontrolnem pregledu, v katerem so navedeni.

Člen 6

Opis pridelovalnih enot in dejavnosti

V primeru uvoznika, ki prijavi pošiljko za sprostitev v prosti promet, popoln opis ekološke pridelovalne enote ali pridelovalne enote iz preusmeritve in dejavnosti iz člena 39(1), točka (d)(i), Uredbe (EU) 2018/848 vključuje:

(a)

prostore;

(b)

dejavnosti z navedbo točk sprostitve v prosti promet v Uniji;

(c)

vse druge objekte, ki jih uvoznik namerava uporabiti za skladiščenje uvoženih proizvodov do dobave prvemu prejemniku, in

(d)

zavezo, da se zagotovi, da so vsi objekti, ki se bodo uporabljali za skladiščenje uvoženih proizvodov, pod nadzorom, ki ga izvaja nadzorni organ ali izvajalec nadzora ali, če so te skladiščne zmogljivosti v drugi državi članici ali regiji, nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan za nadzor v tej državi članici ali regiji.

Pri prvem prejemniku in prejemniku opis vključuje objekte, ki se uporabljajo za sprejem pošiljk in njihovo skladiščenje.

Člen 7

Uradno obvestilo o sumu na neskladje ali potrjenem neskladju

Če se med preverjanjem skladnosti pošiljke v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 ugotovijo primeri suma na neskladje ali potrjenega neskladja, zadevna država članica nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice z uporabo informacijskega sistema za ekološko kmetovanje (OFIS) in predloge iz oddelka 4 Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/279 (9). Komisija obvesti pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalca nadzora zadevne tretje države.

Člen 8

Prehodne določbe za certifikate o kontrolnem pregledu v papirni obliki in njihove izpiske

1.   Certifikat o kontrolnem pregledu, potrjen v papirni obliki z ročnim podpisom v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, in izpisek certifikata o kontrolnem pregledu, potrjen v papirni obliki z ročnim podpisom v skladu s členom 11(5) navedene uredbe, spremljata blago v prostore prvega prejemnika ali prejemnika.

2.   Po prejemu certifikata o kontrolnem pregledu v papirni obliki iz odstavka 1 prvi prejemnik preveri, ali informacije, podane v navedenem certifikatu, ustrezajo informacijam iz navedenega certifikata v sistemu TRACES.

Če podatki v zvezi s številom pakiranj iz polja 13 certifikata o kontrolnem pregledu in podatki v poljih 16 in 17 navedenega certifikata niso izpolnjeni v certifikatu o kontrolnem pregledu v papirni obliki ali če se te informacije razlikujejo od podatkov, navedenih v certifikatu v sistemu TRACES, prvi prejemnik upošteva informacije, izpolnjene v certifikatu v sistemu TRACES.

3.   Po preverjanju iz odstavka 2 prvi prejemnik ročno podpiše certifikat o kontrolnem pregledu v papirni obliki v polju 31 in ta certifikat pošlje uvozniku iz polja 12 navedenega certifikata.

4.   Uvoznik certifikat o kontrolnem pregledu v papirni obliki iz odstavka 3 hrani na voljo nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora vsaj dve leti.

5.   V primeru izpiska certifikata o kontrolnem pregledu iz odstavka 1 prejemnik ob prevzemu serije ročno podpiše ta izpisek v papirni obliki v polju 13.

6.   Prejemnik serije hrani izpisek certifikata o kontrolnem pregledu iz odstavka 5 na voljo nadzornim organom in/ali izvajalcem nadzora za obdobje najmanj dveh let.

7.   Prvi prejemnik ali, kadar je ustrezno, uvoznik lahko naredi kopijo certifikata o kontrolnem pregledu v papirni obliki iz odstavka 3, da obvesti nadzorne organe in izvajalce nadzora v skladu s členom 5. Na vsaki kopiji je natisnjena ali odtisnjena navedba „KOPIJA“.

8.   Prejemnik ali, kadar je ustrezno, uvoznik lahko naredi kopijo izpiska certifikata o kontrolnem pregledu iz odstavka 5, da obvesti nadzorne organe in izvajalce nadzora v skladu s členom 5. Na vsaki kopiji je natisnjena ali odtisnjena navedba „KOPIJA“.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (glej stran 13 tega Uradnega lista).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2123 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk (UL L 321, 12.12.2019, str. 64).

(4)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2305 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter kraju uradnega nadzora ter o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 (glej stran 5 tega Uradnega lista).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1013 z dne 16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo (UL L 165, 21.6.2019, str. 8).

(8)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 z dne 22. februarja 2021 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje sledljivosti in skladnosti ekološke pridelave ter označevanja ekoloških proizvodov (UL L 62, 23.2.2021, str. 6).


PRILOGA

DEL I

IZPISEK št. .......... CERTIFIKATA O KONTROLNEM PREGLEDU ZA UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ PREUSMERITVE V EVROPSKO UNIJO

1.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki je izdal osnovni certifikat o kontrolnem pregledu

2.

Postopki v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (1):

skladnost (člen 46);

enakovredna tretja država (člen 48);

enakovredni nadzorni organ ali izvajalec nadzora (člen 57) ali

enakovrednost v okviru trgovinskega sporazuma (člen 47).

3.

Referenčna številka certifikata o kontrolnem pregledu

4.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora

5.

Uvoznik

6.

Država porekla

7.

Država izvoza

8.

Mejna kontrolna točka / kontrolna točka / točka sprostitve v prosti promet

9.

Namembna država

10.

Prejemnik serije, dobljene z delitvijo

11.

Opis proizvodov

Oznake KN za ekološke proizvode ali proizvode iz preusmeritve Kategorija Število pakiranj Številka serije Neto masa serije in neto

masa prvotne pošiljke

12.

Izjava zadevnega pristojnega organa, ki preveri in potrdi izpisek certifikata.

Ta izpisek ustreza zgoraj opisani seriji, dobljeni z delitvijo pošiljke, ki je zajeta v izvirnem certifikatu o kontrolnem pregledu s serijsko številko, navedeno v polju 3.

Se sprostijo kot ekološki;

se sprostijo kot iz preusmeritve;

se sprostijo kot neekološki;

serije ni mogoče sprostiti v prosti promet.

Dodatne informacije:

Organ in država članica:

Datum:

Ime in podpis pooblaščene osebe / kvalificirani elektronski žig

 

13.

Izjava prejemnika serije

S tem se za embalažo ali posodo in po potrebi certifikat o kontrolnem pregledu ob prevzemu proizvodov potrdi, da:

je v skladu s točko 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848 ali

ni v skladu s točko 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848.

 

Ime in podpis pooblaščene osebe

Datum:

 

DEL II

OPOMBE ZA IZPOLNITEV VZORCA IZPISKA CERTIFIKATA O KONTROLNEM PREGLEDU

Izpisek št. …:

Številka izpiska ustreza številki serije, dobljeni z delitvijo prvotne pošiljke.

Polje 1

:

Ime, naslov in koda nadzornega organa ali izvajalca nadzora v tretji državi, ki je izdal osnovni certifikat o kontrolnem pregledu.

Polje 2

:

V tem polju sta navedeni določbi iz Uredbe (EU) 2018/848, ki sta povezani z izdajo in uporabo tega izpiska; označite ustrezno določbo, v skladu s katero je bila osnovna pošiljka uvožena; glej polje 2 osnovnega certifikata o kontrolnem pregledu.

Polje 3

:

Številka certifikata o kontrolnem pregledu, ki jo osnovnemu certifikatu samodejno dodeli elektronski sistem TRACES (Trade Control and Expert System).

Polje 4

:

Ime, naslov in koda nadzornega organa ali izvajalca nadzora, odgovornega za nadzor izvajalca dejavnosti, ki je razdelil pošiljko.

Polja 5, 6 in 7

:

Glej ustrezne informacije na osnovnem certifikatu o kontrolnem pregledu.

Polje 8

:

To je edinstvena alfanumerična koda, ki jo sistem TRACES dodeli mejni kontrolni točki ali kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka, iz člena 53(1), točka (a), Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali točki sprostitve v prosti promet v Evropski uniji, kakor je primerno, vključno z državo, v kateri se izvaja uradni nadzor za preverjanje serije v skladu s členom 6(1) in (2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 (3) in v kateri se odločitev o pošiljki zabeleži v polje 30 certifikata o kontrolnem pregledu.

Polje 9

:

Namembna država je država prvega prejemnika v Evropski uniji.

Polje 10

:

Prejemnik serije (pridobljene z delitvijo) v Evropski uniji.

Polje 11

:

Opis proizvodov, ki vključuje:

navedbo, ali so proizvodi ekološki ali iz preusmeritve;

oznako kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (4) za zadevne proizvode (po možnosti 8-mestna oznaka);

kategorijo proizvoda v skladu s Prilogo II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/1378 (5);

število pakiranj (število škatel, zabojev, vreč, vrčev itd.);

neto maso, izraženo v ustreznih enotah (kg neto mase, liter itd.), in neto težo, navedeno v polju 13 osnovnega certifikata o kontrolnem pregledu.

Polje 12

:

To polje mora izpolniti pristojni organ za vsako serijo, ki je posledica postopka delitve iz členov 6(6) in 7(3) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Pristojni organ mora izbrati ustrezno možnost in po potrebi dodati vse dodatne informacije, ki se štejejo za ustrezne. Zlasti je treba ustrezne informacije navesti pod „dodatne informacije“, če je bila izbrana možnost „serije ni mogoče sprostiti v prosti promet“.

V primeru proizvodov, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, mora to polje izpolniti pristojni organ na mejni kontrolni točki.

Ročni podpis pooblaščene osebe se zahteva le v primeru izpiskov certifikatov o kontrolnem pregledu, potrjenih v papirni obliki do 30. junija 2022 v skladu s členom 11(5) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 13

:

To polje mora izpolniti prejemnik ob prevzemu serije z izbiro ene možnosti po opravljenih pregledih iz točke 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848.

Ročni podpis prejemnika se zahteva za izpiske certifikatov o kontrolnem pregledu, potrjene v papirni obliki do 30. junija 2022 v skladu s členom 11(5) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.


(1)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(2)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (UL L 461, xxx, str. 13).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 297, 20.8.2021, str. 24).


Na vrh