EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R2290

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2290 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil o metodah za izračun skupnih kazalnikov učinka in rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013

C/2021/9604

UL L 458, 22.12.2021, str. 486–493 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj

22.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 458/486


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2290

z dne 21. decembra 2021

o določitvi pravil o metodah za izračun skupnih kazalnikov učinka in rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (1) ter zlasti člena 133 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/2115 določa nov pravni okvir za skupno kmetijsko politiko (SKP), da bi se izboljšalo uresničevanje ciljev Unije. Navedena uredba določa cilje Unije za SKP ter opredeljuje vrste intervencij in skupne zahteve Unije, ki se uporabljajo za države članice, hkrati pa državam članicam dopušča prožnost pri zasnovi intervencij, ki se določijo v njihovih strateških načrtih SKP. Države članice morajo te strateške načrte SKP pripraviti in svoje predloge za te načrte predložiti Komisiji do 1. januarja 2022.

(2)

V skladu s členom 128 Uredbe (EU) 2021/2115 je treba vzpostaviti okvir smotrnosti, da se omogoči poročanje, spremljanje in vrednotenje smotrnosti strateškega načrta SKP med njegovim izvajanjem. V ta namen so v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/2115 določeni skupni kazalniki učinka in rezultatov, ki so osnova za mehanizme za potrditev smotrnosti in preglede smotrnosti ter za spremljanje in vrednotenje SKP. Treba je določiti jasna in skupna pravila o metodah za izračun teh kazalnikov.

(3)

Ker morajo države članice pri pripravi svojih osnutkov strateških načrtov SKP, ki jih bodo Komisiji predložile do 1. januarja 2022, določiti pravila o metodah za izračun skupnih kazalnikov učinka in rezultatov, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno kmetijsko politiko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Metode za izračun skupnih kazalnikov učinka in rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 435, 6.12.2021, str. 1.


PRILOGA

METODE ZA IZRAČUN SKUPNIH KAZALNIKOV UČINKA IN REZULTATOV IZ PRILOGE I K UREDBI (EU) 2021/2115

KAZALNIKI UČINKA

Metode za izračun kazalnikov učinka, ki bodo uporabljeni za potrditev smotrnosti

1.

Države članice pri izračunu kazalnikov za namene potrditve smotrnosti upoštevajo naslednje:

(a)

učinki se načrtujejo za vsako kmetijsko proračunsko leto, načrtovanje pa se izvaja, kot sledi:

(i)

za vsako intervencijo. Če je za intervencijo določenih več zneskov na enoto, se lahko učinki načrtujejo za znesek na enoto, za skupine zneskov na enoto ali za vse zneske na enoto. Če se za kazalnik učinka intervencije določi več kot ena merska enota, se načrtovanje izvede za vsako mersko enoto;

(ii)

za vsak sektor v primeru intervencij v sektorju sadja in zelenjave, sektorju hmelja, sektorju oljčnega olja in namiznih oljk ter v drugih sektorjih iz člena 42, točka (f), Uredbe (EU) 2021/2115;

(b)

učinki se sporočajo za vsako kmetijsko proračunsko leto in to poročanje se opravi za vse intervencije, za katere so bila v zadevnem kmetijskem proračunskem letu izvršena plačila, kot sledi:

(i)

za vsak znesek na enoto;

(ii)

za vsak operativni program v sektorju sadja in zelenjave, sektorju hmelja, sektorju oljčnega olja in namiznih oljk ter v drugih sektorjih iz člena 42, točka (f), Uredbe (EU) 2021/2115;

(c)

učinki, ustvarjeni z intervencijo, se načrtujejo in sporočijo samo enkrat v okviru kazalnika učinka, povezanega z navedeno intervencijo, v strateškem načrtu SKP;

(d)

kadar intervencija vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev in finančnega instrumenta, se kazalnik učinka izračuna za vsako obliko podpore;

(e)

sporočena vrednost učinka ustreza deležu odhodkov, dejansko plačanih za navedeni učinek v zadevnem kmetijskem proračunskem letu. O delnih učinkih se poroča za delno zaključene intervencije v danem kmetijskem proračunskem letu.

Poročanje o predplačilih za kazalnike učinka, ki bodo uporabljeni za potrditev smotrnosti

2.

Intervencije, za katere so bila plačila izvršena v obliki predplačil iz člena 32(4), točka (a), in (5) ter člena 44(3) Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta (1) pred predložitvijo ustreznega celotnega učinka, se ne vključijo v letno poročilo o smotrnosti v skladu s členom 128 Uredbe (EU) 2021/2115 za kmetijsko proračunsko leto, v katerem je bilo predplačilo izplačano. Taka predplačila se sporočijo za kmetijsko proračunsko leto, v katerem je učinek v celoti plačan.

Poročanje o zbirnih vrednostih kazalnikov učinka in vrednostih kazalnikov učinka O.3 in O.34, ki se uporabljajo za namene spremljanja, sporočanja in vrednotenja

3.

Pri poročanju o zbirnih vrednostih kazalnikov učinka in drugih vrednostih učinka se uporablja naslednje:

(a)

države članice pri poročanju o kazalnikih učinka, ki se uporabijo za potrditev smotrnosti, vključijo tudi naslednje zbirne vrednosti:

(i)

skupni učinek za vsako intervencijo, kadar je za intervencijo določenih več zneskov na enoto;

(ii)

skupni učinek glede na mersko enoto, kadar je za intervencijo določenih več merskih enot;

(iii)

skupni učinek glede na vrsto intervencije, kadar ima vrsta intervencije več intervencij;

(iv)

skupni učinek glede na mersko enoto in, če je ustrezno, skupni učinek z uporabo skupne merske enote, kadar vrsta intervencije zajema več intervencij, katerih učinek se meri z različnimi merskimi enotami;

(v)

za kazalnike učinka O.4, O.36 in O.37, kadar intervencije ne spadajo v isto vrsto intervencije, skupni učinek za take intervencije;

(b)

države članice vsako leto predložijo vrednosti za naslednje kazalnike učinka, ki se ne uporabljajo za potrditev smotrnosti:

(i)

kazalnik učinka O.3:

vrednost tega kazalnika se navede za vsako intervencijo in vrsto intervencije;

navedeta se skupno število upravičencev do podpore SKP, ki so kmetje, in skupno število kmetov, ki prejemajo neposredna plačila;

skupno število upravičencev do podpore SKP, ki so kmetje, se navede razčlenjeno po spolu;

upravičenci se štejejo v celoti;

(ii)

kazalnik učinka O.34:

navede se skupno število hektarjev, ki prejemajo podporo SKP v skladu z ustreznimi predpisanimi zahtevami ravnanja, dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji (DKOP), določenimi v naslovu III, poglavje I, oddelek 2, Uredbe (EU) 2021/2115, ter okoljskimi praksami, vzpostavljenimi v skladu s členoma 31 in 70 ter naslovom III, poglavje III, navedene uredbe, razen intervencij, načrtovanih v drugih enotah;

navede se skupno število hektarjev v okviru okoljskih praks iz členov 31 in 70 ter naslova III, poglavje III, Uredbe (EU) 2021/2115, razen intervencij, načrtovanih v drugih enotah;

hektarji se štejejo v celoti.

Metode za izračun zbirnih vrednosti kazalnikov učinka, ki se uporabljajo za namene spremljanja, sporočanja in vrednotenja

4.

Pri izračunu zbirnih vrednosti kazalnikov učinka se učinki štejejo, kot sledi:

(a)

za zbirne vrednosti kazalnikov učinka, ki se nanašajo na intervencije, zajete v integriranem administrativnem in kontrolnem sistemu iz člena 65(1) Uredbe (EU) 2021/2116 (v nadaljnjem besedilu: integrirani sistem), in intervencije, ki so v celoti plačane v zadevnem proračunskem letu in niso zajete v integriranem sistemu, se učinki vedno štejejo v celoti;

(b)

za zbirne vrednosti kazalnikov učinka, ki se nanašajo na intervencije, ki niso zajete v integriranem sistemu in ki so plačane v več obrokih v obdobju več let, se štejejo delni učinki.

Dodatno nacionalno financiranje za kazalnike učinka

5.

Kadar se dodeli podpora v obliki dodatnega nacionalnega financiranja iz člena 115(5) Uredbe (EU) 2021/2115 (v nadaljnjem besedilu: dodatno nacionalno financiranje), velja naslednje:

(a)

načrtovani učinki vključujejo učinke, ustvarjene z dodatnim nacionalnim financiranjem;

(b)

o učinkih, ustvarjenih z dodatnim nacionalnim financiranjem, se poroča ločeno od učinkov, ustvarjenih z javnimi odhodki, ki niso dodatno nacionalno financiranje;

(c)

učinki, ustvarjeni z dodatnim nacionalnim financiranjem, se ne upoštevajo za namen potrditve smotrnosti;

(d)

učinki, ustvarjeni z dodatnim nacionalnim financiranjem, se upoštevajo pri izračunu zbirnih vrednosti kazalnikov učinka za namene spremljanja, sporočanja in vrednotenja.

Pravila za izogibanje dvojnemu štetju pri kazalnikih učinka, ki se uporabljajo za namene spremljanja, sporočanja in vrednotenja

6.

Za izračun zbirnih vrednosti kazalnikov učinka brez dvojnega štetja velja naslednje:

(a)

kadar je enota učinka zajeta z več ustreznimi intervencijami ali več operacijami v okviru iste intervencije, se ta enota učinka pri izračunu zbirne vrednosti šteje samo enkrat;

(b)

zbirne vrednosti za kazalnike učinka, ki se nanašajo na intervencije, zajete v integriranem sistemu in sporočene v letnem poročilu o smotrnosti za kmetijsko proračunsko leto N – 1, vključujejo število enot, ki so prejele delno ali celotno plačilo v kmetijskem proračunskem letu N – 1 v zvezi z intervencijami, zahtevanimi v letu N – 2;

(c)

kadar se uporabljajo plačilne pravice ali najvišji pragi, države članice po upravnih kontrolah in pred uporabo teh omejitev v okviru ustreznih kazalnikov učinka sporočijo ustrezno površino, ki je bila ugotovljena kot upravičena do plačila.

KAZALNIKI REZULTATOV

Povezava med specifičnimi cilji, kazalniki rezultatov in intervencijami

7.

Države članice v svojih strateških načrtih SKP opredelijo povezave med specifičnimi cilji, kazalniki rezultatov in intervencijami, kot sledi:

(a)

države članice opredelijo povezavo med kazalniki rezultatov in specifičnimi cilji. Kazalnik rezultata je lahko povezan z več kot enim specifičnim ciljem;

(b)

intervencije so povezane z vsemi kazalniki rezultatov, h katerim neposredno in znatno prispevajo;

(c)

h kazalniku rezultata se pripišejo samo tiste operacije v okviru intervencije, ki k njemu neposredno in znatno prispevajo;

(d)

ena intervencija ali ena operacija v okviru ene intervencije lahko prispeva k več kot enemu kazalniku rezultata;

(e)

vrednost učinka, ki ga ustvari operacija, se vedno v celoti pripiše ustreznemu kazalniku ali kazalnikom rezultatov, tudi kadar je povezana z več kazalniki rezultatov;

(f)

upravljavske obveznosti in naložbe, ki prispevajo k istemu namenu, so povezane z ločenimi kazalniki rezultatov, razen kazalnikov rezultatov R.43 in R.44;

(g)

kazalnik rezultata R.35 je povezan z intervencijami v čebelarskem sektorju, vključenimi v vrsti intervencije iz člena 55(1), točka (b), Uredbe (EU) 2021/2115. O teh intervencijah se poroča samo v okviru kazalnika rezultata R.35;

(h)

površine, za katere veljajo le predpisane zahteve ravnanja in DKOP, se ne vključijo v izračun kazalnikov rezultatov, razen kazalnika rezultata R.4, ki je posebej zasnovan tako, da zajema delež kmetijskih površin, ki prejemajo dohodkovno podporo SKP in za katere velja pogojenost.

Podrobne metode izračuna za kazalnike rezultatov

8.

Pri načrtovanju kazalnikov rezultatov in poročanju o njih v letnem poročilu o smotrnosti se upoštevajo naslednje točke:

(a)

vrednosti za kazalnike rezultatov se izračunajo v celoti za kmetijsko proračunsko leto prvega plačila, tudi če je bilo v zadevnem kmetijskem proračunskem letu izvedeno le delno plačilo;

(b)

z odstopanjem od točke (a) se za kazalnik rezultata R.37 ob zaključku operacije vrednosti štejejo v celoti;

(c)

vrednosti, ki se nanašajo na plačila v obliki predplačil iz člena 32(4), točka (a), in (5) ter člena 44(2), drugi pododstavek, in (3) Uredbe (EU) 2021/2116, se ne upoštevajo pri količinski opredelitvi povezanih kazalnikov rezultatov pred izvedbo ustreznega učinka;

(d)

letne vrednosti se izračunajo za kazalnike rezultatov R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.11, R.12, R.13, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.29, R.30, R.31, R.33, R.34, R.43 in R.44;

(e)

kumulativne vrednosti se izračunajo za kazalnike rezultatov R.1, R.2, R.3, R.9, R.10, R.15, R.16, R.17, R.18, R.26, R.27, R.28, R.32, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40 R.41 in R.42;

(f)

kazalnik rezultata R.4 se nanaša na površino, ki jo zajemajo vse vrste intervencij v obliki neposrednih plačil iz naslova III, poglavje II, Uredbe (EU) 2021/2115, ter podporo za površine z naravnimi ali drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje, iz člena 71 navedene uredbe in za slabosti, značilne za posamezno območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev, iz člena 72 navedene uredbe;

(g)

kazalnik rezultata R.6 se nanaša na vse vrste intervencij v obliki neposrednih plačil iz naslova III, poglavje II, Uredbe (EU) 2021/2115, razen na posebno plačilo za bombaž iz člena 36 navedene uredbe;

(h)

kazalnik rezultata R.7 se nanaša na vse vrste intervencij v obliki neposrednih plačil iz naslova III, poglavje II, Uredbe (EU) 2021/2115, razen na posebno plačilo za bombaž iz člena 36 navedene uredbe, ter na podporo za površine z naravnimi ali drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje, iz člena 71 navedene uredbe in na slabosti, značilne za posamezno območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev, iz člena 72 navedene uredbe;

(i)

z odstopanjem od točke (h), kadar države članice oblikujejo intervencije v skladu s členom 72 Uredbe (EU) 2021/2115, ki podpirajo le gozdna območja, so lahko take intervencije povezane s kazalnikom rezultata R.30, če velja naslednje:

za kmetijska območja z naravnimi ali drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje, iz člena 71 Uredbe (EU) 2021/2115 niso zasnovane nikakršne intervencije; in

člen 22(2) Uredbe (EU) 2021/2115 se ne uporablja za zemljišča, določena v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2);

(j)

kazalnik rezultata R.38 se nanaša na intervencije za program LEADER iz člena 77(1), točka (b), Uredbe (EU) 2021/2115. Države članice v svojem strateškem načrtu SKP ob njegovi predložitvi v odobritev v skladu s členom 118 Uredbe (EU) 2021/2115 za kazalnik rezultata R.38 določijo cilj, ki navaja pričakovano podeželsko prebivalstvo, zajeto v strategijah lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, kot je navedeno v členu 32 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Ko so izbrane vse strategije lokalnega razvoja v okviru strateškega načrta SKP, zadevna država članica strateški načrt SKP po potrebi spremeni tako, da k obstoječim ciljnim vrednostim doda dodatni prispevek, ki se pričakuje od izvajanja izbranih strategij lokalnega razvoja. To lahko vključuje dodatne povezave med intervencijami za program LEADER in skupnimi kazalniki rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115;

(k)

kazalniki rezultatov R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 in R.34, povezani s površino, se nanašajo samo na prostovoljne okoljske prakse, ki presegajo obvezne zahteve, plačane v hektarih v okviru okoljskih shem iz člena 31 Uredbe (EU) 2021/2115, kmetijsko-okoljsko-podnebne obveznosti iz člena 70 Uredbe (EU) 2021/2115, ter ustrezne intervencije v nekaterih sektorjih iz naslova III, poglavje III, Uredbe (EU) 2021/2115;

(l)

z odstopanjem od točke (k) lahko države članice kazalnike rezultatov R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 in R.34 povežejo tudi z intervencijami, ki niso navedene v točki (k), pod pogojem, da podprte prakse presegajo ustrezne obvezne zahteve ter znatno in neposredno prispevajo k ustreznim kazalnikom rezultatov;

(m)

dodatno nacionalno financiranje se upošteva pri izračunu kazalnikov rezultatov.

Pravila za izogibanje dvojnemu štetju pri kazalnikih rezultatov

9.

Za izračun kazalnikov rezultatov brez dvojnega štetja velja naslednje:

(a)

kadar je enota, ki prispeva h količinski opredelitvi kazalnika rezultata, zajeta z več intervencijami ali več operacijami v okviru iste intervencije, povezanimi z istim kazalnikom rezultata, se ta enota pri količinski opredelitvi navedenega kazalnika rezultata upošteva samo enkrat;

(b)

kazalniki rezultatov, ki se nanašajo na intervencije, zajete v integriranem sistemu in sporočene v letnem poročilu o smotrnosti za kmetijsko proračunsko leto N – 1, vključujejo število enot, ki so prejele delno ali celotno plačilo v kmetijskem proračunskem letu N – 1 v zvezi z intervencijami, zahtevanimi v letu N – 2;

(c)

kadar se uporabljajo plačilne pravice ali najvišji pragi, države članice po upravnih kontrolah in pred uporabo teh omejitev v okviru ustreznih kazalnikov rezultatov sporočijo ustrezno površino, ki je bila ugotovljena kot upravičena do plačila.

(d)

z odstopanjem od točke (a) se za kazalnike rezultatov R.1, R.2, R.3, R.10 in R.28 lahko sprejme dvojno štetje.

Imenovalci kazalnikov rezultatov

10.

Za imenovalce velja naslednje:

(a)

vrednosti kazalnikov ozadja, ki se uporabljajo kot imenovalci kazalnikov rezultatov, se določijo za celotno obdobje strateškega načrta SKP. Če je to ustrezno utemeljeno, lahko države članice te vrednosti posodobijo v okviru spremembe strateškega načrta SKP v skladu s členom 119 Uredbe (EU) 2021/2115;

(b)

z odstopanjem od točke (a) se za namene poročanja imenovalci za kazalnike rezultatov R.6, R.7 in R.11 posodobijo vsako leto.

Razčlenitev kazalnikov rezultatov za namene poročanja

11.

Države članice sporočijo le eno vrednost za vsak ustrezen kazalnik rezultata. Z odstopanjem od prvega stavka se zahtevajo naslednje razčlenitve:

(a)

po sektorjih za kazalnik rezultata R.11;

(b)

po podkategorijah za kazalnik rezultata R.17;

(c)

po preusmeritvi v ekološko kmetovanje in njegovem ohranjanju za kazalnik rezultata R.29;

(d)

po vrsti zemljišča za kazalnik rezultata R.33;

(e)

po spolu za kazalnik rezultata R.36;

(f)

po vrstah živine za kazalnika rezultatov R.43 in R.44.

Koeficienti za pretvorbo živali v glave velike živine

12.

Za uporabo pretvorbenih koeficientov velja naslednje:

(a)

za kazalnike učinka in kazalnike rezultatov se po potrebi uporabijo koeficienti EUROSTATA za pretvorbo živali v glave velike živine;

(b)

z odstopanjem od točke (a) se lahko uporabijo poenostavljeni pretvorbeni koeficienti iz naslednje tabele:

Vrsta

Starost/kategorija

Koeficient

Govedo

pod šestimi meseci

0,4

 

od 6 mesecev do 2 let

0,6

 

nad 2 letoma

1,0

Enoprsti kopitarji

nad 6 meseci

1,0

Ovce in koze

 

0,15

Prašiči

plemenske svinje > 50 kg

0,5

 

ostali prašiči

0,3

Perutnina

 

 

 

kokoši nesnice

0,014

 

druga perutnina

0,03

(c)

pretvorbeni koeficienti iz tabele iz točke (b) se lahko v ustrezno utemeljenih primerih povišajo ali znižajo in pojasnijo v strateškem načrtu SKP, pri čemer se upoštevajo znanstveni dokazi;

(d)

v ustrezno utemeljenih primerih se lahko v tabelo iz točke (b) izjemoma dodajo druge kategorije živali, pretvorbeni koeficient za vse take kategorije pa se določi in pojasni v strateškem načrtu SKP ob upoštevanju znanstvenih dokazov.


(1)  Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 187).

(2)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(3)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).


Na vrh