EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 32021R2290

A Bizottság (EU) 2021/2290 végrehajtási rendelete (2021. december 21.) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében előírt közös kimeneti mutatók és eredménymutatók számítási módszereire vonatkozó szabályok meghatározásáról

C/2021/9604

HL L 458., 2021.12.22., 486—493. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Hatályos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj

2021.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 458/486


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2290 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. december 21.)

a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében előírt közös kimeneti mutatók és eredménymutatók számítási módszereire vonatkozó szabályok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 133. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/2115 rendelet új jogi keretet határoz meg a közös agrárpolitika (KAP) számára az uniós célkitűzések teljesítésének javítása érdekében. Az említett rendelet meghatározza a KAP uniós célkitűzéseit, a beavatkozások típusait és a tagállamokban alkalmazandó közös uniós követelményeket, ugyanakkor rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a KAP stratégiai terveikben megállapítandó beavatkozások megtervezése terén. Minden tagállamnak 2022. január 1-jéig el kell készítenie KAP stratégiai tervét, és be kell nyújtania a Bizottsághoz a tervre vonatkozó javaslatát.

(2)

Az (EU) 2021/2115 rendelet 128. cikke értelmében olyan teljesítménykeretet kell létrehozni, amely lehetővé teszi a KAP stratégiai terv végrehajtása során az annak teljesítményére vonatkozó jelentéstételt, monitoringot és értékelést. E célból az (EU) 2021/2115 rendelet I. melléklete meghatározza a teljesítményalapú záróelszámolás végzéséhez, a teljesítmény felülvizsgálatához, valamint a KAP monitoringjához és értékeléséhez használandó közös kimeneti mutatókat és eredménymutatókat. Az említett mutatók kiszámításának módszereire vonatkozóan egyértelmű közös szabályokat kell megállapítani.

(3)

mivel a KAP stratégiai terv tervezetének 2022. január 1-jéig történő kidolgozásához és a Bizottsághoz való benyújtásához a tagállamoknak ismerniük kell a közös kimeneti mutatók és eredménymutatók számítási módszereire vonatkozó szabályokat, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közös agrárpolitikával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/2115 rendelet I. mellékletében meghatározott közös kimeneti mutatók és eredménymutatók számítási módszereire vonatkozó szabályokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 435., 2021.12.6., 1. o.


MELLÉKLET

AZ (EU) 2021/2115 RENDELET I. MELLÉKLETÉBEN MEGHATÁROZOTT KÖZÖS KIMENETI MUTATÓK ÉS EREDMÉNYMUTATÓK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI

Kimeneti mutatók

A teljesítményalapú záróelszámoláshoz használandó kimeneti mutatók számítási módszerei

1.

A teljesítményalapú záróelszámoláshoz használandó mutatók kiszámításakor a tagállamok a következőket veszik figyelembe:

a)

a kimenetek tervezése mezőgazdasági pénzügyi évenként történik a következőképpen:

i.

beavatkozásonként. Ha egy beavatkozás kapcsán több egységösszeget állapítanak meg, a kimenetek tervezhetők egységösszegenként, az egységösszegek csoportjai vagy az összes egységösszeg szintjén. Ha egy beavatkozás kimeneti mutatója kapcsán egynél több mértékegységet állapítottak meg, a tervezést mértékegységenként kell elvégezni;

ii.

ágazatonként a gyümölcs- és zöldségágazatban, a komlóágazatban, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazatban, valamint az (EU) 2021/2115 rendelet 42. cikkének f) pontjában említett egyéb ágazatokban végrehajtott beavatkozások esetében;

b)

a kimenetekről való jelentéstétel mezőgazdasági pénzügyi évenként történik, és el kell végezni minden olyan beavatkozás kapcsán, amelyre az adott mezőgazdasági pénzügyi évben kifizetés történt, a következőképpen:

i.

egységösszegenként;

ii.

operatív programonként a gyümölcs- és zöldségágazatban, a komlóágazatban, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazatban, valamint az (EU) 2021/2115 rendelet 42. cikkének f) pontjában említett egyéb ágazatokban;

c)

az egy beavatkozás által generált kimeneteket csak egyszer kell megtervezni és jelenteni az adott beavatkozáshoz a KAP stratégiai terv szerint kapcsolódó kimeneti mutató segítségével;

d)

amennyiben egy beavatkozás vissza nem térítendő támogatást és pénzügyi eszköz formájában nyújtott támogatást is tartalmaz, a kimeneti mutatót az egyes támogatási formákra külön-külön kell kiszámítani;

e)

a jelentett kimeneti értéknek összhangban kell lennie az adott mezőgazdasági pénzügyi évben az adott kimenetre ténylegesen kifizetett kiadások arányával. Az adott mezőgazdasági pénzügyi évben részben teljesített beavatkozások esetében részleges kimeneteket kell jelenteni.

Előlegekről való jelentéstétel a teljesítményalapú záróelszámoláshoz használandó kimeneti mutatókban

2.

Azok a beavatkozások, amelyek céljára a kimenet teljesítését megelőzően előleget fizettek az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 32. cikke (4) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése, valamint 44. cikkének (3) bekezdése alapján, nem szerepelhetnek az (EU) 2021/2115 rendelet 128. cikke szerinti éves teljesítményjelentésben arra a mezőgazdasági pénzügyi évre vonatkozóan, amelyben az előleget fizették. Ezeket az előlegeket arra a mezőgazdasági pénzügyi évre vonatkozóan kell jelenteni, amelyben a kimenethez kapcsolódó kifizetés teljes fennmaradó részét teljesítik.

A monitoring, a kommunikáció és az értékelés céljára használandó összesített kimeneti értékek, valamint az O.3. és O.34. kimeneti mutatók értékeiről való jelentéstétel

3.

A kimeneti mutatók összesített értékeiről és az egyéb kimeneti értékekről való jelentéstételre a következők vonatkoznak:

a)

a teljesítményalapú záróelszámoláshoz használt kimeneti mutatók jelentésekor a tagállamok az alábbi összesített értékeket is feltüntetik:

i.

a teljes kimenet beavatkozásonként, amennyiben egy beavatkozás kapcsán több egységösszeget állapítottak meg;

ii.

a teljes kimenet mértékegységenként, amennyiben egy beavatkozás kapcsán több mértékegységet állapítottak meg;

iii.

a teljes kimenet beavatkozástípusonként, ha egy beavatkozástípusba többféle beavatkozás tartozik;

iv.

a teljes kimenet mértékegységenként és adott esetben a teljes kimenet egy közös mértékegység használatával, amennyiben egy beavatkozástípusba többféle beavatkozás tartozik, és ezek kimeneteit különböző mértékegységekkel mérik;

v.

az O.4., O.36. és O.37. kimeneti mutatók esetében, amennyiben a beavatkozások nem ugyanabba a beavatkozástípusba tartoznak, az adott beavatkozások teljes kimenete;

b)

a tagállamoknak évente meg kell adniuk a teljesítményalapú záróelszámoláshoz nem használt alábbi kimeneti mutatók értékeit:

i.

O.3. kimeneti mutató:

e mutató értékét beavatkozásonként és beavatkozástípusonként kell megadni;

meg kell adni a KAP-támogatásban részesülő azon kedvezményezettek teljes számát, akik mezőgazdasági termelők, valamint a közvetlen kifizetésekben részesülő mezőgazdasági termelők teljes számát;

a KAP-támogatásban részesülő azon kedvezményezettek teljes számát, akik mezőgazdasági termelők, nemek szerinti bontásban kell megadni;

a mutatóba minden érintett kedvezményezettet be kell számítani;

ii.

O.34. kimeneti mutató:

meg kell adni az (EU) 2021/2115 rendelet III. címe I. fejezetének 2. szakasza alapján létrehozott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK-k), a jó mezőgazdasági és környezeti állapot követelménye (GAEC-előírások) és az említett rendelet 31. és 70. cikke, valamint III. címének III. fejezete alapján kialakított környezetvédelmi gyakorlatok hatálya alá tartozó és KAP-támogatásban részesülő hektárok teljes számát, kivéve az egyéb mértékegységekben tervezett beavatkozások esetében;

meg kell adni az (EU) 2021/2115 rendelet 31. és 70. cikke, valamint III. címének III. fejezete alapján kialakított környezetvédelmi gyakorlatok hatálya alá tartozó hektárok teljes számát, kivéve az egyéb mértékegységekben tervezett beavatkozások esetében;

a mutatóba minden érintett hektárt be kell számítani.

A monitoring, a kommunikáció és az értékelés céljára használandó összesített kimeneti értékek számítási módszerei

4.

A kimeneti mutatók összesített értékének kiszámításakor a kimenetek a következőképpen számítandók:

a)

az (EU) 2021/2116 rendelet 65. cikkének (1) bekezdésében említett integrált igazgatási és kontrollrendszer (a továbbiakban: az integrált rendszer) hatálya alá tartozó beavatkozásokhoz, valamint a pénzügyi éven belül teljes egészében kifizetett és az integrált rendszer hatálya alá nem tartozó beavatkozásokhoz kapcsolódó kimeneti mutatók összesített értékeinek számításakor minden érintett kimenetet teljes egészében figyelembe kell venni;

b)

az integrált rendszer hatálya alá nem tartozó, több éven keresztül, különböző részletekben kifizetett beavatkozásokhoz kapcsolódó kimeneti mutatók összesített értékeinek számításakor a részleges kimeneteket kell figyelembe venni.

A kiegészítő nemzeti finanszírozás és a kimeneti mutatók viszonya

5.

Az (EU) 2021/2115 rendelet 115. cikkének (5) bekezdésében említett kiegészítő nemzeti finanszírozásként nyújtott támogatásra (a továbbiakban: kiegészítő nemzeti finanszírozás) a következők vonatkoznak:

a)

a tervezett kimenetek magukban foglalják a kiegészítő nemzeti finanszírozás által generált kimeneteket;

b)

a kiegészítő nemzeti finanszírozás által generált kimeneteket és a kiegészítő nemzeti finanszírozástól eltérő közkiadások által generált kimeneteket külön kell jelenteni;

c)

a kiegészítő nemzeti finanszírozás által generált kimeneteket nem szabad figyelembe venni a teljesítményalapú záróelszámolás céljára;

d)

a kiegészítő nemzeti finanszírozás által generált kimeneteket a monitoring, a kommunikáció és az értékelés céljából figyelembe kell venni a kimeneti mutatók összesített értékének kiszámításakor.

A monitoring, a kommunikáció és az értékelés céljára használandó kimeneti mutatók számításakor a kettős elszámolás elkerülésére vonatkozó szabályok

6.

A kimeneti mutatók összesített értékeinek kettős elszámolás nélküli kiszámítására a következők vonatkoznak:

a)

amennyiben egy kimeneti egységre több releváns beavatkozás vagy ugyanazon beavatkozáson belül több művelet vonatkozik, ezt a kimeneti egységet csak egyszer kell figyelembe venni az összesített érték kiszámításakor;

b)

az integrált rendszer hatálya alá tartozó beavatkozásokkal kapcsolatos és az N-1. mezőgazdasági pénzügyi évre vonatkozó éves teljesítményjelentésben jelentett kimeneti mutatók összesített értékei tartalmazzák azoknak az egységeknek a számát, amelyek után az N-1. mezőgazdasági pénzügyi évben teljesítettek az N-2. évben igényelt részleges vagy teljes kifizetést;

c)

ha támogatási jogosultságokat vagy maximális küszöbértékeket alkalmaznak, a tagállamok a vonatkozó kimeneti mutatók kapcsán az adminisztratív ellenőrzéseket követően, a korlátok alkalmazása előtt támogatásra jogosultként meghatározott releváns területet jelentik be.

EREDMÉNYMUTATÓK

Az egyedi célkitűzések, az eredménymutatók és a beavatkozások viszonya

7.

A tagállamok KAP stratégiai terveikben a következőképp azonosítják az egyedi célkitűzések, az eredménymutatók és a beavatkozások közötti kapcsolatokat:

a)

a tagállamok meghatározzák az eredménymutatók és az egyedi célkitűzések közötti kapcsolatot. Egy eredménymutató egynél több egyedi célkitűzéshez is kapcsolódhat;

b)

a beavatkozásoknak kapcsolódniuk kell minden olyan eredménymutatóhoz, amelyhez közvetlenül és jelentős mértékben hozzájárulnak;

c)

a beavatkozásokon belül csak azokat a műveleteket lehet az eredménymutatókhoz hozzákapcsolni, amelyek ahhoz közvetlenül és jelentős mértékben hozzájárultak;

d)

egy beavatkozás vagy egy beavatkozáson belüli egyetlen művelet egynél több eredménymutatóhoz is hozzájárulhat;

e)

az egy művelet által generált kimenet értékét mindig teljes egészében hozzá kell rendelni a megfelelő eredménymutató(k)hoz, akkor is, ha az több eredménymutatóhoz kapcsolódik;

f)

az ugyanahhoz a célhoz hozzájáruló gazdálkodási kötelezettségvállalásokat és beruházásokat külön eredménymutatókhoz kell kötni, kivéve az R.43. és az R.44. eredménymutatót;

g)

az R.35. eredménymutatót az (EU) 2021/2115 rendelet 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett beavatkozástípusba tartozó, a méhészeti ágazatban végrehajtott beavatkozásokhoz kell hozzákapcsolni. Ezekről a beavatkozásokról csak az R.35. eredménymutató keretében kell jelentést tenni;

h)

azokat a területeket, amelyekre csak jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és GAEC-előírások vonatkoznak, nem kell figyelembe venni az eredménymutatók kiszámításakor, kivéve az R.4. eredménymutató esetét, amely kifejezetten a KAP jövedelemtámogatással és feltételekkel érintett mezőgazdasági területek arányának mérésére szolgál.

Az eredménymutatók részletes számítási módszerei

8.

Az éves teljesítményjelentésben szereplő eredménymutatók tervezésére és jelentésére a következők vonatkoznak:

a)

az eredménymutatók számításakor minden értéket teljes egészében figyelembe kell venni az első kifizetés mezőgazdasági pénzügyi évében, még akkor is, ha az érintett mezőgazdasági pénzügyi évben csak részleges kifizetésre került sor;

b)

az a) ponttól eltérve az R.37. eredménymutató esetében az értékeket a művelet befejezésekor kell teljes mértékben figyelembe venni;

c)

az (EU) 2021/2116 rendelet 32. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és (5) bekezdésében, valamint 44. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében és (3) bekezdésében említett, előleg formájában történő kifizetésekhez kapcsolódó értékeket nem kell figyelembe venni a megfelelő kimenet megvalósulása előtt a kapcsolódó eredménymutatók számítása során;

d)

éves értékeket kell kiszámítani az R.4., R.5., R.6., R.7., R.8., R.11., R.12., R.13., R.14., R.19., R.20., R.21., R.22., R.23., R.24., R.25., R.29., R.30., R.31., R.33., R.34., R.43. és R.44. eredménymutatók esetében;

e)

kumulatív értékeket kell kiszámítani az R.1., R.2., R.3., R.9., R.10., R.15., R.16., R.17., R.18., R.26., R.27., R.28., R.32., R.35., R.36., R.37., R.38., R.39., R.40., R.41. és R.42. eredménymutatók esetében;

f)

az R.4. eredménymutató az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének II. fejezetében említett, közvetlen kifizetések formájában megvalósuló valamennyi beavatkozástípus, valamint az említett rendelet 71. cikkében említett, hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb területspecifikus hátrányokkal rendelkező területekre nyújtott és az említett rendelet 72. cikkében említett, bizonyos kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokra nyújtott támogatás hatálya alá tartozó területre vonatkozik;

g)

az R.6. eredménymutató az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének II. fejezetében említett, közvetlen kifizetések formájában megvalósuló valamennyi beavatkozástípusra vonatkozik, kivéve az említett rendelet 36. cikkében említett, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatást;

h)

az R.7. eredménymutató az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének II. fejezetében említett, közvetlen kifizetések formájában megvalósuló valamennyi beavatkozástípusra vonatkozik, kivéve az említett rendelet 36. cikkében említett, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatást, valamint az említett rendelet 71. cikkében említett, hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb területspecifikus hátrányokkal rendelkező területekre és az említett rendelet 72. cikkében említett, bizonyos kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokra nyújtott támogatást;

i)

a h) ponttól eltérve, amennyiben a tagállamok az (EU) 2021/2115 rendelet 72. cikkével összhangban kizárólag erdőterületeket támogató beavatkozásokat terveznek, az ilyen beavatkozások összekapcsolhatók az R.30. eredménymutatóval, amennyiben:

nem terveznek beavatkozást az (EU) 2021/2115 rendelet 71. cikkében említett, hátrányos természeti adottságokkal és egyéb területspecifikus hátrányokkal rendelkező mezőgazdasági területekre vonatkozóan; és

nem alkalmazzák az (EU) 2021/2115 rendelet 22. cikkének (2) bekezdését az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 32. cikke alapján kijelölt területek tekintetében;

j)

az R.38. eredménymutató az (EU) 2021/2115 rendelet 77. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett LEADER-beavatkozásokhoz kapcsolódik. A tagállamok KAP stratégiai terveikben a tervnek az (EU) 2021/2115 rendelet 118. cikkével összhangban történő jóváhagyásra való benyújtásakor az R.38. eredménymutató tekintetében célértéket határoznak meg, amely a várhatóan az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 32. cikkében említett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák hatálya alá tartozó vidéki népességet jelzi előre. A KAP stratégiai terv hatálya alá tartozó valamennyi helyi fejlesztési stratégia kiválasztását követően az érintett tagállam adott esetben módosítja a KAP stratégiai tervet annak érdekében, hogy a meglévő célértékekhez hozzáadja a kiválasztott helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásától várható további hozzájárulást. Így létrejöhetnek további kapcsolatok a LEADER keretében végrehajtott beavatkozások és az (EU) 2021/2115 rendelet I. mellékletében meghatározott közös eredménymutatók között;

k)

az R.12., R.14., R.19., R.20., R.21., R.22., R.23., R.24., R.29., R.31., R.33. és R.34. területalapú eredménymutatók csak az (EU) 2021/2115 rendelet 31. cikkében említett, hektárszám alapján támogatott agrár-ökológiai programok kötelező követelményein túlmutató önkéntes környezetvédelmi gyakorlatokra, az (EU) 2021/2115 rendelet 70. cikkében említett agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, valamint az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének III. fejezetében említett, bizonyos ágazatokban végrehajtott releváns beavatkozásokra vonatkoznak;

l)

a k) ponttól eltérve a tagállamok az R.12., R.14., R.19., R.20., R.21., R.22., R.23., R.24., R.29., R.31., R.33. és R.34. eredménymutatók számításakor figyelembe vehetnek a k) pontban említettektől eltérő beavatkozásokat, feltéve, hogy a támogatott gyakorlatok túlmutatnak a megfelelő kötelező követelményeken, és jelentősen és közvetlenül hozzájárulnak a vonatkozó eredménymutatókhoz;

m)

az eredménymutatók kiszámításakor figyelembe kell venni a kiegészítő nemzeti finanszírozást.

Az eredménymutatók számításakor a kettős elszámolás elkerülésére vonatkozó szabályok

9.

Az eredménymutatók kettős elszámolás nélküli kiszámítására a következők vonatkoznak:

a)

amennyiben egy eredménymutató számszerűsítéséhez hozzájáruló egységre több beavatkozás vagy ugyanazon a beavatkozáson belül több olyan művelet vonatkozik, amelyek ugyanahhoz az eredménymutatóhoz kapcsolódnak, ezt az egységet csak egyszer kell figyelembe venni az eredménymutató számszerűsítése során;

b)

az integrált rendszer hatálya alá tartozó beavatkozásokkal kapcsolatos és az N-1. mezőgazdasági pénzügyi évre vonatkozó éves teljesítményjelentésben jelentett eredménymutatók tartalmazzák azoknak az egységeknek a számát, amelyek után az N-1. mezőgazdasági pénzügyi évben teljesítettek az N-2. évben igényelt részleges vagy teljes kifizetést;

c)

ha támogatási jogosultságokat vagy maximális küszöbértékeket alkalmaznak, a tagállamok a vonatkozó eredménymutatók kapcsán az adminisztratív ellenőrzéseket követően, a korlátok alkalmazása előtt támogatásra jogosultként meghatározott releváns területet jelentik be;

d)

az a) ponttól eltérve az R.1., R.2., R.3., R.10. és R.28. eredménymutatók esetében a kettős elszámolás is elfogadható.

Az eredménymutatók nevezői

10.

A nevezőkre a következők vonatkoznak:

a)

az eredménymutatók nevezőjeként szolgáló kontextusmutatók értékeit a KAP stratégiai terv teljes időtartamára vonatkozóan rögzíteni kell. Kellően indokolt esetben a tagállamok a KAP stratégiai terv módosításának részeként az (EU) 2021/2115 rendelet 119. cikkével összhangban naprakésszé tehetik ezeket az értékeket;

b)

az a) ponttól eltérve a jelentéstétel tekintetében az R.6., R.7. és R.11. eredménymutatók nevezőit évente frissíteni kell.

Az eredménymutatók bontása jelentéstétel céljára

11.

A tagállamok eredménymutatónként csak egy értéket jelentenek be. Az első mondattól eltérve az alábbi bontásokra van szükség:

a)

ágazatonkénti bontás az R.11. eredménymutató esetében;

b)

alkategóriák szerinti bontás az R.17. eredménymutató esetében;

c)

az ökológiai gazdálkodásra való áttérés és annak folytatása az R.29. eredménymutató esetében;

d)

a területek típusa szerinti bontás az R.33. eredménymutató esetében;

e)

nemek szerinti bontás az R.36. eredménymutató esetében;

f)

állatfajok szerinti bontás az R.43. és R.44. eredménymutatók esetében.

Az állatok számosállategységekre történő átváltásához használandó együtthatók

12.

Az átváltási együtthatók használatára a következők vonatkoznak:

a)

adott esetben a kimeneti mutatókhoz és az eredménymutatókhoz az állatok számosállategységre történő átváltására az Eurostat-együtthatókat kell használni;

b)

az a) ponttól eltérve az alábbi táblázatban megadott egyszerűsített átváltási együtthatók is használhatók:

Faj

Életkor/kategória

Együttható

Szarvasmarhafélék

hat hónapnál fiatalabb

0,4

 

6 hónap és 2 év közötti

0,6

 

2 évnél idősebb

1,0

Lófélék

6 hónapnál idősebb

1,0

Juh- és kecskefélék

 

0,15

Sertések

tenyészkocák > 50 kg

0,5

 

egyéb sertések

0,3

Baromfi

 

 

 

tojótyúkok

0,014

 

egyéb baromfi

0,03

c)

a b) pontban szereplő táblázatban megadott átváltási együtthatók kellően indokolt esetekben növelhetők vagy csökkenthetők tudományos bizonyítékok figyelembevételével, amit a KAP stratégiai tervben indokolni kell;

d)

kellően indokolt esetben kivételesen más állatkategóriák is felvehetők a b) pontban szereplő táblázatba, és az ilyen kategóriákra vonatkozó átváltási együtthatót tudományos bizonyítékok figyelembevételével kell megállapítani és indokolni a KAP stratégiai tervben.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435., 2021.12.6., 187. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).


Az oldal tetejére