EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R1938

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1938 z dne 9. novembra 2021 o določitvi vzorca identifikacijskega dokumenta za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico in razveljavitvi Odločbe 2007/25/ES (Besedilo velja za EGP)

C/2021/7871

UL L 396, 10.11.2021, str. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1938/oj

10.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 396/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1938

z dne 9. novembra 2021

o določitvi vzorca identifikacijskega dokumenta za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico in razveljavitvi Odločbe 2007/25/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (1) ter zlasti členov 30 in 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EU) št. 576/2013 so določene zahteve v zvezi z zdravjem živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, vključno s pticami iz dela B Priloge I k navedeni uredbi (hišne ptice), z ozemlja ali iz tretje države v državo članico, vključno s pravili za preverjanje dokumentov in identitete pri takšnih netrgovskih premikih.

(2)

V členu 14 Uredbe (EU) št. 576/2013 je določeno, da mora hišne ptice pri premiku z ozemlja ali iz tretje države v državo članico spremljati identifikacijski dokument. V členu 30 navedene uredbe je tudi navedeno, da lahko Komisija z izvedbenim aktom določi vzorec identifikacijskega dokumenta, ki vsebuje pisno izjavo lastnika ali pooblaščene osebe, ki potrjuje, da gre pri premiku hišne ptice v Unijo za netrgovski premik (pisna izjava). V skladu s tem bi bilo treba v tej uredbi določiti navedeni vzorec identifikacijskega dokumenta, ki bi moral vsebovati veterinarsko spričevalo in pisno izjavo.

(3)

Zahteve v zvezi z zdravjem živali za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1933 (2), ki se uporablja od 1. januarja 2022. V vzorcu identifikacijskega dokumenta bi se zato morala upoštevati pravila iz navedene delegirane uredbe.

(4)

Sedanja pravila certificiranja v zvezi z netrgovskimi premiki hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico so določena v Odločbi Komisije 2007/25/ES (3). Ker bodo pravila iz navedene odločbe nadomeščena s pravili iz Delegirane uredbe (EU) 2021/1933 in te uredbe, bi bilo treba Odločbo 2007/25/ES razveljaviti in vsako sklicevanje na navedeno odločbo razumeti kot sklicevanje na to uredbo in Delegirano uredbo (EU) 2021/1933.

(5)

Da bi se preprečile vsakršne motnje v zvezi z vnosom hišnih ptic v Unijo, bi bilo treba pod določenimi pogoji v trimesečnem prehodnem obdobju po datumu začetka uporabe te uredbe dovoliti uporabo veterinarskega spričevala in izjave, ki sta v skladu s pravili iz Odločbe 2007/25/ES.

(6)

Ker se bodo pravila iz te uredbe uporabljala skupaj s pravili iz Delegirane uredbe (EU) 2021/1933, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od 1. januarja 2022.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa vzorec identifikacijskega dokumenta iz člena 14(2)(c) Uredbe (EU) št. 576/2013, ki se uporablja za netrgovske premike hišnih živali ptičjih vrst iz dela B Priloge I k navedeni uredbi (hišne ptice) z ozemlja ali iz tretje države v državo članico.

Člen 2

Vzorec identifikacijskega dokumenta

1.   Vzorec identifikacijskega dokumenta iz člena 1 je določen v Prilogi in je sestavljen iz:

(a)

veterinarskega spričevala, ki je določen v delu 1 Priloge;

(b)

pisne izjave, ki jo podpiše lastnik ali pooblaščena oseba in je določena v delu 2 Priloge.

2.   Veterinarsko spričevalo iz odstavka 1(a) izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

izpolnjeno mora biti v skladu z opombami v delu II veterinarskega spričevala;

(b)

izdati ga mora uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme oziroma pooblaščeni veterinar in ga nato naknadno potrditi pristojni organ navedenega ozemlja ali tretje države v skladu z zahtevami za izdajo veterinarskega spričevala iz dela 3 Priloge.

3.   Pisno izjavo iz odstavka 1(b) izpolni lastnik ali pooblaščena oseba v skladu z zahtevami za izdajo pisne izjave iz dela 4 Priloge.

Člen 3

Razveljavitev

Odločba 2007/25/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in Delegirano uredbo (EU) 2021/1933.

Člen 4

Prehodni ukrepi

V prehodnem obdobju do 31. marca 2022 države članice še naprej dovolijo netrgovske premike v Unijo hišnih ptic, ki jih spremljata veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 15. marca 2022 v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz Priloge II k Odločbi 2007/25/ES, in izjava iz Priloge III k navedeni odločbi.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1933 z dne 10. novembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico (UL L 396, 10.11.2021, str. 4).

(3)  Odločba Komisije 2007/25/ES z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost (UL L 8, 13.1.2007, str. 29).


PRILOGA

Vzorec identifikacijskega dokumenta iz člena 14(2)(c) Uredbe (EU) št. 576/2013 za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

DEL 2

Vzorec pisne izjave iz člena 30(3) Uredbe (EU) št. 576/2013

Izjava

Podpisani

Ime: …

Naslov: …

Telefonska številka: …

(vnesti podatke lastnika (1) ali pooblaščene osebe, ki ima pisno dovoljenje lastnika, da opravi netrgovski premik v imenu lastnika (1) (2))

izjavljam, da:

1.

bodo ptice spremljale podpisano osebo in so „hišne živali“, kot so opredeljene v členu 3(b) Uredbe (EU) št. 576/2013, namenjene netrgovskemu premiku in ne prodaji ali prenosu lastništva;

2.

bo za ptice med netrgovskim premikom še naprej odgovorna spodaj podpisana oseba;

3.

bodo ptice v obdobju od kliničnega pregleda pred premikom, ki ga opravi uradni ali pooblaščeni veterinar, do dejanskega odhoda ostale v osamitvi in ne bodo prišle v stik z drugimi pticami;

4.

 (1) bodisi

[bodo ptice premaknjene v gospodinjstvo ali drugo prebivališče v Evropski uniji … (vstaviti naslov (2)) in v 30-dnevnem obdobju po datumu vstopa v Evropsko unijo ne bodo udeležene na predstavah, sejmih, razstavah ali drugih prireditvah za ptice ter

 (1) bodisi

[so bile najmanj 30 dni neposredno pred datumom odpreme v Evropsko unijo zaprte v obratu izvora in niso bile v stiku z drugimi pticami;]]

 (1) ali

[jih je veterinar cepil proti aviarni influenci podtipov H5 in H7;]]

 (1) ali

[so bile 14 dni pred premikom v osamitvi in je bil na njih opravljen test za odkrivanje antigena ali genoma aviarne influence podtipov H5 in H7, katerega rezultat je bil negativen;]]

 (1) ali

[je bila v karantenskem obratu … (2) (3) (4) dogovorjena 30-dnevna karantena ptic po njihovem vnosu, kot je navedeno v ustreznem veterinarskem spričevalu;]

 (1) ali

[je namembna država članica odobrila odstopanje v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 576/2013 za netrgovske premike hišnih ptic na njeno ozemlje (4).]

Kraj in datum

Ime in podpis

Ta pisna izjava velja 10 dni od datuma, ko uradni veterinar ozemlja ali tretje države izvora podpiše veterinarsko spričevalo. V primeru prevoza po morju se obdobje veljavnosti podaljša za dodatno obdobje, ki ustreza trajanju potovanja po morju.

DEL 3

Zahteve glede izdaje veterinarskega spričevala iz dela 1

Za izdajo veterinarskega spričevala iz dela 1 te priloge velja naslednje:

(a)

Kadar je v veterinarskem spričevalu navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, kot je primerno, se neustrezne navedbe prečrtajo, kar parafira in ožigosa uradni ali pooblaščeni veterinar, ali pa se popolnoma izbrišejo iz veterinarskega spričevala.

(b)

Izvirnik vsakega veterinarskega spričevala vsebuje en sam list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto, ki tvori veterinarsko spričevalo.

(c)

Veterinarsko spričevalo se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku države članice vstopa v Unijo in v angleščini ter je izpolnjeno z velikimi tiskanimi črkami.

(d)

Če so veterinarskemu spričevalu priloženi dodatni listi papirja ali podporni dokumenti, se šteje, da so navedeni listi ali dokumenti sestavni del izvirnika veterinarskega spričevala, če vsako tako stran podpiše in ožigosa uradni ali pooblaščeni veterinar.

(e)

Kadar veterinarsko spričevalo, vključno s katerimi koli dodatnimi listi ali podpornimi dokumenti iz točke (d), obsega več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči (številka strani od skupnega števila strani) in na vrhu strani označi z referenčno številko veterinarskega spričevala, ki jo določi pristojni organ.

(f)

Izvirnik veterinarskega spričevala izda uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme ali pooblaščeni veterinar in nato potrdi pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme. Pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme zagotovi, da se upoštevajo pravila in načela certificiranja, enakovredna tistim iz členov 86 do 89 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Barva podpisov v veterinarskem spričevalu je v drugi barvi kot tisk. Ta zahteva se uporablja tudi za žige, razen reliefnih ali vodnih žigov.

(g)

Referenčno številko veterinarskega spričevala iz rubrik I.2 in II.a veterinarskega spričevala izda pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme.

DEL 4

Zahteve glede izdaje pisne izjave iz dela 2

Pisna izjava se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku države članice vstopa v Unijo in v angleščini ter je izpolnjena z velikimi tiskanimi črkami.


(1)  Neustrezno črtati.

(2)  Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami.

(3)  Vstaviti ime, številko odobritve in kontaktne podatke karantenskega obrata.

(4)  Dokaze je treba predložiti uradnemu veterinarju ozemlja ali tretje države.

(1)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).


Na vrh