EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R1688

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1688 z dne 20. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1201 glede seznamov gostiteljskih rastlin in zadevnih rastlin ter testov za identifikacijo bakterije Xylella fastidiosa

C/2021/6724

UL L 332, 21.9.2021, str. 6–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1688/oj

21.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1688

z dne 20. septembra 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1201 glede seznamov gostiteljskih rastlin in zadevnih rastlin ter testov za identifikacijo bakterije Xylella fastidiosa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 28(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se preprečila nadaljnje širjenje bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) (v nadaljnjem besedilu: zadevni škodljivi organizem) znotraj Unije in njen vnos v Unijo, se od avgusta 2020 uporablja Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 (2).

(2)

Izvedbena uredba (EU) 2020/1201 vsebuje določbo o uradnih pregledih ob vnosu v Unijo. Navedena določba se nanaša na uradne preglede, ki jih je treba izvesti na vstopnem mestu v Unijo ali na namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (3). V novem okviru za uradne preglede, vzpostavljenem z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (4), so bila z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2123 (5) določena nova pravila o uradnih pregledih, ki se izvajajo na kontrolnih točkah, ki niso mejne kontrolne točke. Z Delegirano uredbo (EU) 2019/2123 je bila razveljavljena Direktiva 2004/103/ES z učinkom od 14. decembra 2020. Zato je primerno sklic na navedeno direktivo nadomestiti s sklicem na Delegirano uredbo (EU) 2019/2123.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane je 23. junija 2021 posodobila podatkovno zbirko o gostiteljskih rastlinah, občutljivih na bakterijo Xylella fastidiosa (Wells et al.). Prilogi I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Zaradi preglednosti in jasnosti je primerno za vsak test iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201 navesti identifikator digitalnega objekta (DOI), ki omogoča neposreden dostop do znanstvenih člankov, ki opisujejo navedene teste.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1201 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2020/1201 se spremeni:

(1)

v členu 33 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Vse pošiljke gostiteljskih rastlin, ki se vnesejo v Unijo iz tretje države, se uradno pregledajo na mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo ali na kontrolni točki v primerih in pod pogoji iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2123.“;

(2)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(3)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

(4)

Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 z dne 14. avgusta 2020 glede ukrepov za preprečevanje vnosa bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije (UL L 269, 17.8.2020, str. 2).

(3)  Direktiva Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L 313, 12.10.2004, str. 16).

(4)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(5)  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk (UL L 321, 12.12.2019, str. 64).


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Seznam rastlin, za katere je znano, da so občutljive na eno ali več podvrst zadevnega škodljivega organizma (v nadaljnjem besedilu: gostiteljske rastline)

Acacia

Acer

Adenocarpus lainzii

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus roseus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus

Citrus

Clematis cirrhosa L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus

Digitaria

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller

Erigeron

Erodium moschatum (L.) L'Hérit.

Erysimum hybrids

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Fortunella

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Ligustrum lucidum L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum

Lupinus villlosus

Magnolia grandiflora L.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Mimosa

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea

Osteospermum ecklonis DC.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phoenix

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Pteridium aquilinum

Pyrus

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Rhus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rosmarinus

Rubus

Ruta chalapensis

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Sassafras

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium

Stewartia pseudocamellia

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Teucrium capitatum L.

Trifolium repens L.

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.

Xanthium strumarium L.


PRILOGA II

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Seznam rastlin, za katere je znano, da so občutljive na določeno podvrsto zadevnega škodljivega organizma (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline)

Zadevne rastline, občutljive na podvrsto fastidiosa bakterije Xylella fastidiosa

Acer

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea

Erysimum

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Morus

Nerium oleander L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Psidium

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinum

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalapensis

Sambucus

Spartium junceum L.

Streptocarpus

Teucrium capitatum L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum

Vinca

Vitis

Zadevne rastline, občutljive na podvrsto multiplex bakterije Xylella fastidiosa

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Athyrium filix-femina

Asparagus acutifolius L.

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla

Cytisus

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron

Erodium moschatum

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Hibiscus syriacus

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera

Lupinus aridorum

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Myrtus communis L.

Nerium oleander

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala myrtifolia L.

Polygala grandiflora

Prunus

Pteridium aquilinum

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rosmarinus

Rubus

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.

Zadevne rastline, občutljive na podvrsto pauca bakterije Xylella fastidiosa

Acacia

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus

Coffea

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller

Erigeron

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus

Laurus nobilis L.

Lavandula

Myoporum insulare Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Pelargonium

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Spartium junceum L.

Ulmus parviflorus

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra Br.


PRILOGA III

Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

Testi za identifikacijo bakterije Xylella fastidiosa in njenih podvrst

A.   Presejalni testi in testi za ugotavljanje navzočnosti bakterije Xylella fastidiosa

1.

PCR v realnem času na podlagi Harper et al., 2010 (in popravek 2013) (1);

2.

z zanko posredovano izotermno pomnoževanje (Loop-mediated isothermal amplification – LAMP) na podlagi primerjev, ki so jih razvili Harper et al., 2010 (in popravek 2013) (2);

3.

PCR v realnem času na podlagi Ouyang et al., 2013 (3);

4.

konvencionalna PCR na podlagi Minsavage et al., 1994 (4).

B.   Molekularni testi za identifikacijo podvrst bakterije Xylella fastidiosa

1.

Multilokusna sekvenčna tipizacija (Multi Locus Sequence Typing – MLST) na podlagi Yuan et al., 2010, za določitev vseh podvrst (5);

2.

PCR na podlagi Hernandez-Martinez et al., 2006, za določitev podvrst fastidiosa, multiplex in sandyi  (6);

3.

PCR na podlagi Pooler & Hartung, 1995, za določitev podvrste pauca  (7).


(1)  DOI:10.1094/PHYTO-06-10-0168.

(2)  DOI:10.1094/PHYTO-06-10-0168.

(3)  DOI:10.1371/journal.pone.0081647.

(4)  DOI:10.1094/Phyto-84-456.

(5)  DOI:10.1094/PHYTO-100-6-0601.

(6)  DOI:10.1094/PD-90-1382.

(7)  DOI:10.1007/BF00294703.“


Na vrh