EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0127

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/127 z dne 3. februarja 2021 o določitvi zahtev za vnos lesenega pakirnega materiala na ozemlje Unije za prevoz nekaterega blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav in za zdravstvene preglede rastlin v zvezi s takim materialom ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1137

C/2021/485

UL L 40, 4.2.2021, str. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/127/oj

4.2.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/127

z dne 3. februarja 2021

o določitvi zahtev za vnos lesenega pakirnega materiala na ozemlje Unije za prevoz nekaterega blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav in za zdravstvene preglede rastlin v zvezi s takim materialom ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1137

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 41(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (2) in zlasti člena 22(3) ter člena 52 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1137 (3) določa zdravstvene preglede rastlin in ukrepe, ki jih je treba sprejeti za lesen pakirni material, uporabljen pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Belorusije in Kitajske, uporabljal pa se je do 30. junija 2020. Navedena pravila so se uporabljala poleg pravil iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2125 (4) v zvezi s posebnim uradnim nadzorom nad lesenim pakirnim materialom.

(2)

Pri zdravstvenih pregledih rastlin, ki jih izvajajo države članice na podlagi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1137, se je pokazalo, da označevanje lesenega pakirnega materiala, ki se uporablja pri prevozu nekaterega blaga s poreklom iz Belorusije in Kitajske, ni vedno skladno z Uredbo (EU) 2016/2031. Poleg tega se je pri zdravstvenih pregledih rastlin, ki jih izvajajo države članice na podlagi svojih ocen tveganja, zabeleženih v TRACES in pred tem v spletnem sistemu obveščanja EUROPHYT za zadržanja, pokazalo, da označevanje lesenega pakirnega materiala, ki se uporablja pri prevozu nekaterega blaga s poreklom iz Indije, ni vedno skladno z navedeno uredbo.

(3)

Neskladnosti, ki so jih ugotovile države članice, kažejo, da obstaja tveganje vnosa živih škodljivih organizmov z lesenim pakirnim materialom, ki se uporablja pri prevozu nekaterega blaga s poreklom iz navedenih treh držav, tj. Belorusije, Kitajske in Indije, ter da bi bilo treba navedeno blago posebej pregledati.

(4)

Da bi preprečili posledice takšne neskladnosti v prihodnosti, bi bilo treba sprejeti ukrepe v zvezi z lesenim pakirnim materialom za prevoz nekaterega blaga s poreklom iz Belorusije, Kitajske in Indije.

(5)

Da bi zagotovili, da bodo organi, ki izvajajo zadevne zdravstvene preglede rastlin, bolje pripravljeni, bi morali pristojni organi ali izvajalci dejavnosti, vključeni v uvoz določenega blaga, ki ga spremlja lesen pakirni material, takoj ko so seznanjeni s prispetjem navedenega lesenega pakirnega materiala, o tem predhodno obvestiti pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja v Unijo.

(6)

Lesen pakirni material pošiljk določenega blaga bi moral biti predmet rednih zdravstvenih pregledov rastlin. Na podlagi ugotovljenega tveganja za zdravje rastlin stopnja navedenih pregledov ne bi smela biti nižja od 15 % uvoženega lesenega pakirnega materiala določenega blaga, da se zagotovi preverjanje reprezentativnega vzorca.

(7)

Za lesen pakirni material in določeno blago bi morala veljati pravila Unije o carinskem nadzoru, dokler se navedeni zdravstveni pregledi rastlin ne zaključijo, da se zagotovi, da pri njunem prostem pretoku na ozemlju Unije ne pride do kakršnih koli fitosanitarnih tveganj.

(8)

Zdravstveni pregledi rastlin bi se morali izvajati na mejni kontrolni točki prvega prispetja na ozemlje Unije ali na kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625, da se zagotovi, da se navedeni pregledi izvajajo v najprimernejših objektih.

(9)

Zaradi pravne jasnosti bi bilo treba Izvedbeni sklep (EU) 2018/1137 razveljaviti in nadomestiti s to uredbo, da bi se upoštevali uredbi (EU) 2016/2031 in (EU) 2017/625, ki se uporabljata od 14. decembra 2019.

(10)

Da bi imele države članice dovolj časa za prilagoditev zahtevam iz te uredbe, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. marca 2021.

(11)

Ta uredba bi se morala uporabljati do 31. decembra 2023, da se zagotovi dovolj časa za spremljanje razmer ter ugotavljanje skladnosti lesenega pakirnega materiala in zadevnih pošiljk s to uredbo in Uredbo (EU) 2016/2031.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa zahteve za vnos lesenega pakirnega materiala nekaterega blaga iz tretjih držav, navedenih v Prilogi, na ozemlje Unije in zdravstvene preglede rastlin v zvezi s takim materialom, da se zagotovi njegova skladnost z Uredbo (EU) 2016/2031.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„lesen pakirni material“ pomeni kateri koli leseni proizvod v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, varovalnih oblog, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu vseh vrst predmetov ali ne; izključeni so neobdelani les debeline 6 mm ali manj, predelani les, izdelan z lepilom, vročino in tlakom ali njihovo kombinacijo, ter varovalne obloge, ki se uporabljajo za podporo pošiljk lesa, ki so iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki;

(2)

„določeno blago“ pomeni blago, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

ima poreklo iz tretjih držav, navedenih v Prilogi;

(b)

je vsaj do mejne kontrolne točke prvega prispetja v Unijo podprto z lesenim pakirnim materialom, z njim zaščiteno ali se v njem prevaža;

(c)

ima ustrezne oznake kombinirane nomenklature (KN) ali oznake TARIC in ustrezne opise iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (5), kot so navedeni v Prilogi.

Člen 3

Zahteve za vnos lesenega pakirnega materiala na ozemlje Unije

Lesen pakirni material se lahko vnese na ozemlje Unije le, če sta izpolnjeni obe naslednji zahtevi:

(1)

pristojni organi ali izvajalci dejavnosti, ki so odgovorni za vnos zadevnega lesenega pakirnega materiala ali ki so seznanjeni z njegovim prispetjem na ozemlje Unije, vnaprej obvestijo pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja, da bo zadevni lesen pakirni material vnesen na ozemlje Unije;

(2)

pri zdravstvenih pregledih rastlin iz člena 4(1)(a) te uredbe se je pokazalo, da zadevni lesen pakirni material izpolnjuje zahteve iz člena 43(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2016/2031.

Člen 4

Zdravstveni pregledi rastlin

1.   Pristojni organi:

(a)

redno izvajajo zdravstvene preglede rastlin na lesenem pakirnem materialu pošiljk določenega blaga na eni od naslednjih točk:

(i)

na mejni kontrolni točki prvega prispetja na ozemlje Unije;

(ii)

na kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

opredelijo stopnjo zdravstvenih pregledov rastlin iz točke (a) tega odstavka.

2.   Stopnja iz točke (b) odstavka 1 ni nižja od 15 % pošiljk določenega blaga.

3.   Do zaključka pregledov iz točke (a) odstavka 1 navedeni lesen pakirni material in zadevno določeno blago ostaneta:

(a)

pod carinskim nadzorom v skladu s členom 134 Uredbe (EU) št. 952/2013 ter

(b)

pod nadzorom pristojnega organa.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko carinski organ dovoli, da se določeno blago ne hrani pod nadzorom, kot je določeno v točkah (a) in (b) navedenega odstavka, če izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, lesen pakirni material loči od navedenega določenega blaga, kadar je to tehnično izvedljivo.

Člen 5

Razveljavitev Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1137

Izvedbeni sklep (EU) 2018/1137 se razveljavi.

Člen 6

Začetek veljavnosti in obdobje uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021 do 31. decembra 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1137 z dne 10. avgusta 2018 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za lesen pakirni material za prevoz blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav (UL L 205, 14.8.2018, str. 54).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2125 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi z izvajanjem posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom, obveščanjem o nekaterih pošiljkah in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primerih neskladnosti (UL L 321, 12.12.2019, str. 99).

(5)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Določeno blago, ustrezne oznake kombinirane nomenklature (KN) ali oznake TARIC in država porekla

Opis blaga

Oznake kombinirane nomenklature (KN) ali oznake TARIC

Država porekla

Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

2514

Belorusija, Kitajska, Indija

Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne relativne gostote 2,5 ali večje, in alabaster, tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

2515

Belorusija, Kitajska, Indija

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

2516

Belorusija, Kitajska, Indija

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah; iver in podobni drobci; žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

4401

Belorusija, Kitajska, Indija

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa koluti (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa; paletne prirobnice iz lesa (razen zabojnikov, posebej konstruiranih in opremljenih za enega ali več načinov prevoza)

4415

Belorusija, Kitajska, Indija

Kocke za tlakovanje, robniki in tlakovci iz naravnega kamna (razen iz skrilavcev)

6801

Belorusija, Kitajska, Indija

Obdelan kamen za spomenike ali za gradbeništvo (razen iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tarifne številke 6801 ; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz skrilavcev)

6802

Belorusija, Kitajska, Indija

Obdelan skrilavec in izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca (razen zrn, luskin, prahu, kockic za mozaik in podobno iz skrilavca, svinčnikov iz skrilavca ter skrilavca ali plošč s pisalnimi ali risalnimi površinami, ki so pripravljene za uporabo)

6803

Belorusija, Kitajska, Indija

Keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje kaminov in zidov; keramične kockice za mozaik in podobno, na podlagi ali brez podlage (razen izdelkov iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin, ognjevarnih izdelkov, ploščic, posebej prilagojenih za namizne pogrinjke, okrasnih izdelkov in ploščic, posebej izdelanih za štedilnike)

6907

Belorusija, Kitajska, Indija

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija

7606

Belorusija, Kitajska, Indija


Na vrh