EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Dokument 32021R1165

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/5149

Dz.U. L 253 z 16.7.2021, str. 13—48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Obowiązujące: Ten akt został zmieniony. Aktualna wersja skonsolidowana: 16/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

16.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1165

z dnia 15 lipca 2021 r.

zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 24 ust. 9 i art. 39 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie produkty i substancje dopuszczone na podstawie art. 24 tego rozporządzenia, pod warunkiem że ich stosowanie w produkcji nieekologicznej zostało dopuszczone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii. Komisja dokonała już oceny stosowania niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej na podstawie celów i zasad określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 (2). Wybrane produkty i substancje zostały następnie dopuszczone pod określonymi warunkami rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 (3) i wymienione w niektórych załącznikach do tego rozporządzenia. Cele i zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2018/848 są podobne do celów i zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007. Ponieważ należy zapewnić ciągłość produkcji ekologicznej, te produkty i substancje należy włączyć do ograniczonych wykazów, które mają zostać ustanowione na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/848.

(2)

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/848 państwa członkowskie przedłożyły Komisji i pozostałym państwom członkowskim dokumentację dotyczącą niektórych produktów i substancji w celu dopuszczenia ich i włączenia do wykazów, które należy ustanowić na mocy tego rozporządzenia.

(3)

W niektórych okolicznościach i pod pewnymi warunkami określonymi w szczególności w części I pkt 1.10.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 do ochrony roślin można stosować niektóre dopuszczone produkty i substancje. W tym celu Komisja powinna zezwolić na stosowanie substancji czynnych w środkach ochrony roślin, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848, oraz ustanowić wykaz tych substancji czynnych.

(4)

W niektórych okolicznościach i pod pewnymi warunkami określonymi w szczególności w części I pkt 1.9.3, w części II pkt 1.9.1.2 lit. b), pkt 1.9.2.2 lit. d), pkt 1.9.3.2 lit. b) i pkt 1.9.5.2 lit. a) oraz w części III pkt 2.2.2 lit. c), pkt 2.3.2 oraz pkt 3.1.5.3 akapit czwarty tiret drugie załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 niektóre nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i związki odżywcze mogą być stosowane w żywieniu roślin, do ulepszania i wzbogacania ściółki, uprawy alg lub stworzenia środowiska zwierząt akwakultury. W tym celu Komisja powinna zezwolić na stosowanie nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i odżywek, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848, oraz ustanowić ich wykaz.

(5)

W niektórych okolicznościach i pod pewnymi warunkami określonymi w szczególności w części II pkt 1.4.1 lit. i) oraz pkt 1.5.2.3, w części III pkt 3.1.3.1 lit. d) i w części V pkt 2.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 niektóre nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z alg, pochodzenia zwierzęcego lub z drożdży, materiały paszowe pochodzenia mikrobiologicznego lub mineralnego, dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie mogą być stosowane w żywieniu zwierząt. W tym celu Komisja powinna zezwolić na stosowanie nieekologicznych materiałów paszowych pochodzenia roślinnego, z alg, pochodzenia zwierzęcego lub z drożdży, materiałów paszowych pochodzenia mikrobiologicznego lub mineralnego oraz dodatków paszowych i substancji pomocniczych w przetwórstwie, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia (UE) 2018/848, oraz ustanowić ich wykazy.

(6)

Ponadto niektóre nieekologiczne materiały paszowe są bezpośrednio dopuszczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848. W celu zapewnienia jasności te materiały paszowe należy również wymienić w wykazie wraz z materiałami paszowymi dopuszczonymi na mocy niniejszego rozporządzenia, z odniesieniem do przepisów szczegółowych rozporządzenia (UE) 2018/848.

(7)

W niektórych okolicznościach i pod pewnymi warunkami określonymi w szczególności w części I pkt 1.11, w części II pkt 1.5.1.6, pkt 1.5.1.7 i pkt 1.9.4.4 lit. c), w części III pkt 3.1.4.1 lit. f), w części IV pkt 2.2.3, w części V pkt 2.4 i w części VII pkt 1.4 załącznika II oraz w pkt 4.2 i 7.5 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2018/848 do czyszczenia i dezynfekcji można stosować tylko niektóre produkty i substancje. W tym celu Komisja powinna zezwolić na stosowanie produktów służących do czyszczenia i dezynfekcji, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. e), f) oraz g) rozporządzenia (UE) 2018/848, oraz ustanowić ich wykazy.

(8)

Niektóre produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji budynków i instalacji stosowanych w produkcji zwierząt gospodarskich, zwierząt akwakultury i alg zostały poddane ocenie i wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji budynków i instalacji stosowanych w produkcji roślinnej oraz obiektów służących do przetwarzania i przechowywania były jednak dotychczas oceniane i dopuszczane jedynie przez państwa członkowskie. Zanim Komisja zezwoli na stosowanie tych produktów w produkcji ekologicznej, powinna przeprowadzić ocenę na poziomie Unii przy wsparciu Grupy Ekspertów ds. Doradztwa Technicznego w zakresie Produkcji Ekologicznej. Ocena ta powinna obejmować przegląd wszystkich istniejących dopuszczonych produktów i substancji służących do czyszczenia i dezynfekcji.

(9)

W celu zapewnienia ciągłości produkcji ekologicznej należy utrzymać do dnia 31 grudnia 2023 r. zezwolenie na stosowanie produktów wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 oraz produktów dopuszczonych na poziomie państw członkowskich, aby umożliwić ustanowienie wykazów produktów służących do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z przepisami określonymi w art. 24 ust. 1 lit. e), f) i g) rozporządzenia (UE) 2018/848. Produkty te muszą jednak spełniać odpowiednie wymogi prawa Unii, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (5), a także kryteria ekologiczne określone w rozdziale II oraz w art. 24 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2018/848.

(10)

W niektórych okolicznościach i pod pewnymi warunkami określonymi w szczególności w części IV pkt 2.2.1 i 2.2.2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej można stosować niektóre dodatki do żywności, w tym enzymy spożywcze, które mają być użyte jako dodatki do żywności, oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie. W tym celu Komisja powinna zezwolić na stosowanie dodatków do żywności i substancji pomocniczych w przetwórstwie, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848, oraz ustanowić ich wykaz.

(11)

Dodatki do żywności i substancje pomocnicze w przetwórstwie żywności stosowane w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej wymieniono odpowiednio w sekcjach A, B i C załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Zgodnie z ich zastosowaniami i funkcjami w produkcie końcowym niektóre z tych produktów można jednak sklasyfikować jako dodatki, a nie jako substancje pomocnicze w przetwórstwie. Klasyfikacja ta wymaga szczegółowej i dogłębnej analizy tych produktów w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej. Taką analizę należy przeprowadzić w odniesieniu do wszystkich produktów wymienionych jako substancje pomocnicze w przetwórstwie w rozporządzeniu (WE) nr 889/2008. Proces ten będzie wymagać czasu i nie może zostać zakończony przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848. W związku z tym produkty obecnie wymienione jako substancje pomocnicze w przetwórstwie w rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 będą wymienione w niniejszym rozporządzeniu jako substancje pomocnicze w przetwórstwie do czasu przeprowadzenia szczegółowej i dogłębnej analizy.

(12)

W niektórych okolicznościach i pod pewnymi warunkami określonymi w szczególności w części IV pkt 2.2.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej można stosować niektóre nieekologiczne składniki pochodzenia rolnego. W tym celu Komisja powinna zezwolić na stosowanie nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848, oraz ustanowić ich wykaz. Dokumentacja dotycząca nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, które mają być stosowane do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, przedłożona przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/848, została poddana ocenie Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej. Wybrane produkty i substancje, które są zgodne z celami i zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/848, należy włączyć do ograniczonego wykazu, który ma zostać ustanowiony niniejszym rozporządzeniem, w razie potrzeby na określonych warunkach.

(13)

Aby jednak dać podmiotom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowego ograniczonego wykazu dopuszczonych nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, a w szczególności na znalezienie źródła składników pochodzenia rolnego wyprodukowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, wykaz nieekologicznych składników pochodzenia rolnego dopuszczonych niniejszym rozporządzeniem do stosowania w przetwórstwie żywności ekologicznej powinien mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

(14)

Biorąc pod uwagę skład niektórych nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, niektóre ich zastosowania w przetworzonej żywności ekologicznej mogą odpowiadać zastosowaniu jako dodatki do żywności, substancje pomocnicze w przetwórstwie żywności lub produkty i substancje, o których mowa w części IV pkt 2.2.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848. Zastosowania te wymagają specjalnego zezwolenia zgodnie z częścią IV pkt 2.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 i nie powinny być dozwolone w drodze zezwolenia na stosowanie nieekologicznych składników pochodzenia rolnego.

(15)

W niektórych okolicznościach i pod pewnymi warunkami określonymi w szczególności w części VII pkt 1.3 lit. a) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji drożdży i produktów drożdżowych można stosować niektóre substancje pomocnicze w przetwórstwie. W tym celu Komisja powinna zezwolić na stosowanie w produkcji drożdży i produktów drożdżowych substancji pomocniczych w przetwórstwie, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/848, oraz ustanowić ich wykaz.

(16)

Zgodnie z częścią VI pkt 2.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 do wytwarzania produktów sektora wina, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. l) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (6), można stosować wyłącznie produkty i substancje dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24 pierwszego z wymienionych rozporządzeń. W tym celu Komisja powinna dopuścić takie produkty i substancje oraz ustanowić ich wykaz.

(17)

W art. 45 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/848 uprawniono Komisję do udzielania specjalnych zezwoleń na stosowanie produktów i substancji w państwach trzecich oraz w regionach najbardziej oddalonych Unii. Sposób wszczęcia procedury, która ma być stosowana przez państwa członkowskie w odniesieniu do najbardziej oddalonych regionów Unii, określono w art. 24 ust. 7 tego rozporządzenia. Procedura, którą należy stosować w przypadku takich zezwoleń w odniesieniu do państw trzecich, nie została jednak określona w rozporządzeniu (UE) 2018/848. Należy zatem ustanowić tę procedurę w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z procedurą, którą należy stosować w celu dopuszczenia produktów i substancji do stosowania w produkcji ekologicznej w Unii, jak określono w art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/848. Ponieważ zezwolenia te mogą być udzielane na odnawialny okres 2 lat, w celu uniknięcia pomyłek z produktami i substancjami dopuszczonymi bez ograniczeń czasowych należy wymienić odpowiednie produkty i substancje w specjalnym załączniku.

(18)

W celu zachowania jasności i pewności prawa należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 889/2008. Ponieważ jednak wykazy produktów służących do czyszczenia i dezynfekcji nie zostaną ustanowione przed dniem 1 stycznia 2024 r., załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 powinien nadal mieć zastosowanie do dnia 31 grudnia 2023 r. W tym kontekście należy określić, że produkty wymienione w tym załączniku, a które nie są dopuszczone na podstawie rozporządzenia (UE) nr 528/2012, nie mogą być stosowane jako produkty biobójcze. Ponadto ustanowiony niniejszym rozporządzeniem wykaz nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, które mają być stosowane w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, będzie mieć zastosowanie dopiero od dnia 1 stycznia 2024 r. Należy zatem zapewnić, aby przetworzona żywność ekologiczna wyprodukowana przed dniem 1 stycznia 2024 r. z wykorzystaniem nieekologicznych składników pochodzenia rolnego wymienionych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 mogła być wprowadzana do obrotu po tej dacie aż do wyczerpania zapasów.

(19)

Certyfikat wydawany podmiotom przez właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organy kontrolne lub jednostki certyfikujące zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 może być wydawany od dnia 1 stycznia 2022 r. Nie zostanie on jednak udostępniony wszystkim zainteresowanym podmiotom w tym dniu. W celu zapewnienia ciągłości produkcji ekologicznej oraz na zasadzie odstępstwa od art. 35 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/848 dowód w postaci dokumentu wydany podmiotom przez organy kontrolne lub jednostki certyfikujące zgodnie z art. 68 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 przed dniem 1 stycznia 2022 r. powinien zachować ważność do końca okresu ważności. Ponieważ jednak zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848 podmioty muszą podlegać weryfikacji zgodności co najmniej raz w roku, a zgodnie z art. 38 ust. 5 tego rozporządzenia wydanie certyfikatu odbywa się na podstawie wyników tej weryfikacji, ważność certyfikatu nie powinna wykraczać poza dzień 31 grudnia 2022 r.

(20)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848. Z powodów określonych w motywie 18 niniejszego rozporządzenia przepisy odnoszące się do wykazów produktów służących do czyszczenia i dezynfekcji oraz do wykazu nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, które mają być stosowane do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, powinny mieć jednak zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Substancje czynne w środkach ochrony roślin

Do celów art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848 jedynie substancje czynne wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia mogą być zawarte w środkach ochrony roślin stosowanych w produkcji ekologicznej, jak określono w tym załączniku, pod warunkiem że te środki ochrony roślin:

a)

zostały dopuszczone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (7);

b)

są stosowane zgodnie z warunkami stosowania określonymi w zezwoleniach na produkty, które je zawierają, udzielonych przez państwa członkowskie; oraz

c)

są stosowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (8).

Artykuł 2

Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki

Do celów art. 24 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji ekologicznej jako nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki stosowane w żywieniu roślin, do ulepszania i wzbogacania ściółki, uprawy alg lub stworzenia środowiska zwierząt akwakultury można stosować wyłącznie produkty i substancje wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że są one zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 (9) Parlamentu Europejskiego i Rady, odpowiednimi mającymi zastosowanie artykułami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 (10), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (11) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 (12) oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Artykuł 3

Nieekologiczny materiał paszowy pochodzenia roślinnego, z alg, pochodzenia zwierzęcego lub z drożdży lub materiał paszowy pochodzenia mikrobiologicznego lub mineralnego

Do celów art. 24 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji ekologicznej jako nieekologiczny materiał paszowy pochodzenia roślinnego, z alg, pochodzenia zwierzęcego lub z drożdży lub jako materiał paszowy pochodzenia mikrobiologicznego lub mineralnego można stosować wyłącznie produkty i substancje wymienione w części A załącznika III do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że ich stosowanie jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 (13), oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Artykuł 4

Dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie

Do celów art. 24 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji ekologicznej jako dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie stosowane w żywieniu zwierząt można stosować wyłącznie produkty i substancje wymienione w części B załącznika III do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że ich stosowanie jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (14) oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Artykuł 5

Produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji

1.   Do celów art. 24 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2018/848 do czyszczenia i dezynfekcji stawów, klatek, basenów, torów wodnych, budynków lub instalacji stosowanych w produkcji zwierzęcej można stosować wyłącznie produkty wymienione w części A załącznika IV do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że produkty te są zgodne z przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 i rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

2.   Do celów art. 24 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2018/848 do czyszczenia i dezynfekcji budynków i instalacji stosowanych w produkcji roślinnej, w tym używanych w gospodarstwie rolnym do przechowywania, można stosować wyłącznie produkty wymienione w części B załącznika IV do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że produkty te są zgodne z przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 i rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

3.   Do celów art. 24 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) 2018/848 do czyszczenia i dezynfekcji obiektów służących do przetwarzania i przechowywania można stosować wyłącznie produkty wymienione w części C załącznika IV do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że produkty te są zgodne z przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 i rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

4.   Do czasu włączenia ich do części A, B lub C załącznika IV do niniejszego rozporządzenia produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. e), f) i g) rozporządzenia (UE) 2018/848, dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub na mocy prawa krajowego przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848, mogą być nadal stosowane, jeżeli są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 i rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, oraz w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Artykuł 6

Dodatki do żywności i substancje pomocnicze w przetwórstwie

Do celów art. 24 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848 jako dodatki do żywności, w tym enzymy spożywcze, które mają być użyte jako dodatki do żywności, oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie żywności stosowane w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej można stosować wyłącznie produkty i substancje wymienione w części A załącznika V do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że ich stosowanie jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (15) oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Artykuł 7

Nieekologiczne składniki pochodzenia rolnego, które mają być stosowane w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej

Do celów art. 24 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej można stosować wyłącznie nieekologiczne składniki pochodzenia rolnego wymienione w części B załącznika V do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że ich stosowanie jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Akapit pierwszy pozostaje bez uszczerbku dla szczegółowych wymogów dotyczących produkcji ekologicznej żywności przetworzonej określonych w części IV sekcja 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848. W szczególności akapit pierwszy nie ma zastosowania do nieekologicznych składników pochodzenia rolnego stosowanych jako dodatki do żywności, substancje pomocnicze w przetwórstwie lub produkty i substancje, o których mowa w części IV pkt 2.2.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

Artykuł 8

Substancje pomocnicze w przetwórstwie używane w produkcji drożdży i produktów drożdżowych

Do celów art. 24 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/848 jako substancje pomocnicze w przetwórstwie używane w produkcji drożdży i produktów drożdżowych można stosować wyłącznie produkty i substancje wymienione w części C załącznika V do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że ich stosowanie jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Artykuł 9

Produkty i substancje stosowane w ekologicznej produkcji wina

Do celów części VI pkt 2.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 do produkcji i konserwacji ekologicznych produktów sektora wina, o których mowa w części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, można stosować wyłącznie produkty i substancje wymienione w części D załącznika V do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że ich stosowanie jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności w granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/934 (16) oraz, w stosownych przypadkach, zgodne z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii.

Artykuł 10

Procedura udzielania specjalnych zezwoleń na stosowanie produktów i substancji na niektórych obszarach państw trzecich

1.   W przypadku gdy organ kontrolny lub jednostka certyfikująca uznane na podstawie art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 stwierdzają, że danemu produktowi lub danej substancji należy przyznać specjalne zezwolenie na stosowanie na określonym obszarze poza Unią ze względu na szczególne warunki określone w art. 45 ust. 2 tego rozporządzenia, organ ten lub jednostka ta może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie oceny. W tym celu organ kontrolny lub jednostka certyfikująca powiadamia Komisję o dokumentacji opisującej dany produkt lub daną substancję, podając powody takiego specjalnego zezwolenia oraz wyjaśniając, dlaczego produkty i substancje dopuszczone na podstawie niniejszego rozporządzenia nie są odpowiednie do stosowania ze względu na określone warunki na danym obszarze. Organ kontrolny lub jednostka certyfikująca zapewnia, aby dokumentacja ta mogła zostać udostępniona publicznie z zastrzeżeniem prawodawstwa unijnego i ustawodawstwa krajowego państw członkowskich dotyczącego ochrony danych.

2.   Komisja przekazuje państwom członkowskim wniosek, o którym mowa w ust. 1, i publikuje wszelkie takie wnioski.

3.   Komisja analizuje dokumentację, o której mowa w ust. 1. Komisja dopuszcza produkt lub substancję w świetle określonych warunków, o których mowa w dokumentacji, wyłącznie wtedy, gdy z jej analizy wynika, że:

a)

takie specjalne zezwolenie jest uzasadnione na danym obszarze;

b)

produkt lub substancja opisane w dokumentacji spełniają zasady określone w rozdziale II, kryteria określone w art. 24 ust. 3 oraz warunek określony w art. 24 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/848; oraz

c)

stosowanie środka lub substancji jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności w odniesieniu do substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (17).

Dopuszczony produkt lub substancja zostają włączone do załącznika VI do niniejszego rozporządzenia.

4.   Po upływie dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/848, zezwolenie jest automatycznie odnawiane na kolejny okres dwóch lat, pod warunkiem że nie są dostępne żadne nowe elementy i żadne państwo członkowskie ani żaden organ kontrolny lub jednostka certyfikująca uznane na podstawie art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 nie wyraziły sprzeciwu, uzasadniając konieczność ponownej oceny wniosków Komisji, o których mowa w ust. 3.

Artykuł 11

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 traci moc.

Załączniki VII i IX stosuje się jednak nadal do dnia 31 grudnia 2023 r.

Artykuł 12

Przepisy przejściowe

1.   Do celów art. 5 ust. 4 niniejszego rozporządzenia produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 mogą być nadal stosowane do dnia 31 grudnia 2023 r. do czyszczenia i dezynfekcji stawów, klatek, basenów, torów wodnych, budynków lub instalacji stosowanych w produkcji zwierzęcej, z zastrzeżeniem części D załącznika IV do niniejszego rozporządzenia.

2.   Do celów art. 24 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848 nieekologiczne składniki pochodzenia rolnego wymienione w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 mogą być nadal stosowane do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej do dnia 31 grudnia 2023 r. Przetworzona żywność ekologiczna wyprodukowana przed dniem 1 stycznia 2024 r. z wykorzystaniem tych nieekologicznych składników pochodzenia rolnego może być wprowadzana do obrotu po tej dacie aż do wyczerpania zapasów.

3.   Dowód w postaci dokumentu wydany zgodnie z art. 68 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 przed dniem 1 stycznia 2022 r. zachowuje ważność do końca swojego okresu ważności, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Artykuł 13

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Art. 5 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7 stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz.U. L 170 z 25.6.2019, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1).

(14)  Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).

(15)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).

(16)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV (Dz.U. L 149 z 7.6.2019, s. 1).

(17)  Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848

Substancje czynne wymienione w niniejszym załączniku mogą być zawarte w środkach ochrony roślin stosowanych w produkcji ekologicznej, jak określono w niniejszym załączniku, pod warunkiem że te środki ochrony roślin są dopuszczone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Te środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 oraz zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach udzielonych przez państwa członkowskie, w których są one stosowane. Bardziej restrykcyjne warunki stosowania w produkcji ekologicznej zostały określone w ostatniej kolumnie każdej poniższej tabeli.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848 sejfnery, synergetyki i składniki obojętne będące składnikami środków ochrony roślin oraz adiuwanty przeznaczone do mieszania ze środkami ochrony roślin, są dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej, pod warunkiem że są dopuszczone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Substancje wymienione w niniejszym załączniku mogą być stosowane wyłącznie do zwalczania szkodników zdefiniowanych w art. 3 pkt 24 rozporządzenia (UE) 2018/848.

Zgodnie z częścią I pkt 1.10.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 substancje te mogą być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków przewidzianych w pkt 1.10.1 tej części I, w szczególności poprzez stosowanie środków kontroli biologicznej, takich jak owady pożyteczne, roztocza i nicienie zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (1).

Do celów niniejszego załącznika substancje czynne dzieli się na następujące podkategorie:

1.   Substancje podstawowe

Do celów ochrony roślin w produkcji ekologicznej można stosować wymienione w części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 substancje podstawowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz na bazie żywności zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Takie substancje podstawowe są oznaczone w poniższej tabeli gwiazdką. Stosuje się je zgodnie z zastosowaniami, warunkami i ograniczeniami określonymi w odpowiednich sprawozdaniach z przeglądu (3) oraz z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych ograniczeń wyszczególnionych w ostatniej kolumnie poniższej tabeli.

Inne substancje podstawowe wymienione w części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 mogą być stosowane do ochrony roślin w produkcji ekologicznej wyłącznie wtedy, gdy są wymienione w poniższej tabeli. Takie substancje podstawowe stosuje się zgodnie z zastosowaniami, warunkami i ograniczeniami określonymi w odpowiednich sprawozdaniach z przeglądu3 oraz z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych ograniczeń wyszczególnionych w prawej kolumnie poniższej tabeli.

Substancji podstawowych nie stosuje się jako środków chwastobójczych.

Numer i część załącznika  (4)

CAS

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

2C

9012-76-4

Chlorowodorek chitozanu*

Otrzymany z Aspergillus lub akwakultury ekologicznej bądź zrównoważonego rybołówstwa, zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013  (5).

3C

57-50-1

Sacharoza*

 

4C

1305-62-0

Wodorotlenek wapnia

 

5C

90132-02-8

Ocet*

 

6C

8002-43-5

Lecytyny*

 

7C

-

Salix spp. cortex*

 

8C

57-48-7

Fruktoza*

 

9C

144-55-8

Wodorowęglan sodu

 

10C

92129-90-3

Serwatka*

 

11C

7783-28-0

Wodorofosforan diamonu

Tylko w pułapkach.

12C

8001-21-6

Olej z nasion słonecznika*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (wyciąg z Urtica dioica) (wyciąg z Urtica urens)*

 

15C

7722-84-1

Nadtlenek wodoru

 

16C

7647-14-5

Chlorek sodu

 

17C

8029-31-0

Piwo*

 

18C

-

Nasiona gorczycy sproszkowane*

 

20C

8002-72-0

Olej cebulowy*

 

21C

52-89-1

L-cysteina (E 920)

 

22C

8049-98-7

Mleko krowie*

 

23C

-

Wyciąg z cebul Allium cepa* L.

 

 

 

Inne substancje podstawowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz na bazie żywności*

 

2.   Substancje czynne niskiego ryzyka

Substancje czynne niskiego ryzyka, inne niż mikroorganizmy, wymienione w części D załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, mogą być stosowane do ochrony roślin w produkcji ekologicznej, jeżeli są wymienione w poniższej tabeli lub gdzie indziej w niniejszym załączniku. Takie substancje czynne niskiego ryzyka stosuje się zgodnie z zastosowaniami, warunkami i ograniczeniami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 oraz z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych ograniczeń wyszczególnionych w ostatniej kolumnie poniższej tabeli.

Numer i część załącznika  (6)

CAS

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Cerewisan i inne produkty na bazie fragmentów komórek mikroorganizmów

Niepochodzące z GMO.

5D

10045-86-6

Ortofosforan żelaza(III)

 

12D

9008-22-4

Laminaryna

Wodorosty morskie otrzymuje się z akwakultury ekologicznej lub zbiera w sposób zrównoważony zgodnie z częścią III pkt 2.4 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

3.   Mikroorganizmy

Wszystkie mikroorganizmy wymienione w częściach A, B i D załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 mogą być stosowane w produkcji ekologicznej, pod warunkiem że nie pochodzą z GMO i tylko wtedy, gdy są stosowane zgodnie z zastosowaniami, warunkami i ograniczeniami określonymi w odpowiednich sprawozdaniach z przeglądu3. Mikroorganizmy, w tym wirusy, są środkami kontroli biologicznej, które w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 uznaje się za substancje czynne.

4.   Substancje czynne nieujęte w żadnej z powyższych kategorii

Substancje czynne zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i wymienione w poniższej tabeli mogą być stosowane jako środki ochrony roślin w produkcji ekologicznej wyłącznie wtedy, gdy są stosowane zgodnie z zastosowaniami, warunkami i ograniczeniami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 oraz z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych ograniczeń w prawej kolumnie poniższej tabeli.

Numer i część załącznika  (7)

CAS

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

139A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosad

 

225A

124-38-9

Dwutlenek węgla

 

227A

74-85-1

Etylen

Tylko w przypadku bananów i ziemniaków; może być jednak również stosowany w przypadku owoców cytrusowych jako część strategii zapobiegania szkodom powodowanym przez muszkę owocową.

230A

m.in. 67701-09-1

Kwasy tłuszczowe

Dozwolone wszystkie zastosowania, z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

231A

8008-99-9

Wyciąg z czosnku (Allium sativum)

 

234A

Nr CAS nieprzydzielony

Numer CIPAC 901

Hydrolizat białkowy z wyłączeniem żelatyny

 

244A

298-14-6

Wodorowęglan potasu

 

249A

98999-15-6

Środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy

 

255A i inne

 

Feromony i pozostałe substancje semiochemiczne

Tylko w pułapkach i dozownikach.

220A

1332-58-7

Krzemian glinu (kaolin)

 

236A

61790-53-2

Diatomit (ziemia okrzemkowa)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

Piasek kwarcowy

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

Azadyrachtyna (ekstrakt z margosy)

Ekstrahowany z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica).

240A

8000-29-1

Olejek cytronelowy

Dozwolone wszystkie zastosowania, z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

241A

84961-50-2

Olejek goździkowy

Dozwolone wszystkie zastosowania, z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

242A

8002-13-9

Olej rzepakowy

Dozwolone wszystkie zastosowania, z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

243A

8008-79-5

Olejek z mięty zielonej

Dozwolone wszystkie zastosowania, z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

56A

8028-48-6

5989-27-5

Olejek pomarańczowy

Dozwolone wszystkie zastosowania, z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

228A

68647-73-4

Olejek z drzewa herbacianego

Dozwolone wszystkie zastosowania, z wyjątkiem zastosowań jako środki chwastobójcze.

246A

8003-34-7

Pyretryny otrzymywane z roślin

 

292A

7704-34-9

Siarka

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Oleje parafinowe

 

345A

1344-81-6

Siarczan wapnia (wielosiarczek wapnia)

 

44B

9050-36-6

Maltodekstryna

 

45B

97-53-0

Eugenol

 

46B

106-24-1

Geraniol

 

47B

89-83-8

Tymol

 

10E

20427-59-2

Wodorotlenek miedzi

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 540/2011 zezwala się wyłącznie na zastosowania, w których stosuje się łącznie co najwyżej 28 kg miedzi na hektar w okresie 7 lat.

10E

1332-65-6

1332-40-7

Tlenochlorek miedzi

10E

1317-39-1

Tlenek miedzi

10E

8011-63-0

Ciecz bordoska

10E

12527-76-3

Trójzasadowy siarczan miedzi

40A

52918-63-5

Deltametryna

Tylko w pułapkach zawierających określone środki wabiące przeciwko Bactrocera oleaeCeratitis capitata.

5E

91465-08-6

Lambda-cyhalotryna

Tylko w pułapkach zawierających określone środki wabiące przeciwko Bactrocera oleaeCeratitis capitata.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(3)  Dostępne w bazie danych dotyczącej pestycydów: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(4)  Wykaz zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 540/2011, liczby i kategorie: część A – substancje czynne uznane za zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, B – substancje czynne zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, C – substancje podstawowe, D – substancje czynne niskiego ryzyka i E – substancje kwalifikujące się do zastąpienia.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(6)  Wykaz zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 540/2011, liczby i kategorie: część A – substancje czynne uznane za zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, B – substancje czynne zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, C – substancje podstawowe, D – substancje czynne niskiego ryzyka i E – substancje kwalifikujące się do zastąpienia.

(7)  Wykaz zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 540/2011, liczby i kategorie: część A – substancje czynne uznane za zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, B – substancje czynne zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, C – substancje podstawowe, D – substancje czynne niskiego ryzyka i E – substancje kwalifikujące się do zastąpienia.


ZAŁĄCZNIK II

Dopuszczone nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848

Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki (1) wymienione w niniejszym załączniku mogą być stosowane w produkcji ekologicznej, pod warunkiem że są zgodne z:

odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi produktów nawozowych, w szczególności, w stosownych przypadkach, rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 i rozporządzeniem (UE) 2019/1009; oraz

przepisami Unii dotyczącymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 i rozporządzeniem (UE) nr 142/2011, w szczególności załącznikami V i XI.

Zgodnie z częścią I pkt 1.9.6 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 preparaty z mikroorganizmów mogą być stosowane w celu poprawy ogólnego stanu gleby lub poprawy dostępności składników pokarmowych w glebie lub w roślinach uprawnych.

Mogą być one stosowane wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami i ograniczeniami stosowania tych odpowiednich przepisów unijnych i krajowych. Bardziej restrykcyjne warunki stosowania w produkcji ekologicznej zostały określone w prawej kolumnie tabel.

Nazwa

Produkty złożone lub produkty zawierające jedynie materiały wymienione poniżej

Opis oraz warunki i ograniczenia szczególne

Nawóz naturalny

Produkt zawierający mieszaninę odchodów zwierzęcych i materii roślinnej (ściółka dla zwierząt i materiał paszowy).

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.

Suchy nawóz naturalny i odwodniony nawóz od drobiu

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.

Kompostowane odchody zwierzęce, w tym nawóz od drobiu i przekompostowany nawóz naturalny

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.

Płynne odchody zwierzęce

Używane po kontrolowanej fermentacji lub odpowiednim rozcieńczeniu.

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.

Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina odpadów z gospodarstw domowych

Produkt otrzymywany z segregowanych w gospodarstwach domowych odpadów, poddanych kompostowaniu lub beztlenowej fermentacji do produkcji biogazu.

Jedynie roślinne i zwierzęce odpady z gospodarstw domowych.

Jedynie produkowane w zamkniętym i monitorowanym systemie gromadzenia odpadów, zatwierdzonym przez państwo członkowskie.

Maksymalne stężenie w mg/kg suchej masy: kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): niewykrywalny.

Torf

Użycie ograniczone do ogrodnictwa (ogrodnictwo towarowe, uprawa roślin ozdobnych, sadownictwo, szkółki).

Zużyte podłoże z uprawy grzybów

Początkowy skład podłoża ogranicza się do produktów z niniejszego załącznika.

Odchody dżdżownic (wermikompost) i mieszanina odchodów owadów z podłożem

W stosownych przypadkach zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Guano

 

Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina resztek substancji roślinnych

Produkt otrzymany z mieszaniny resztek roślinnych poddanych kompostowaniu lub fermentacji beztlenowej do produkcji biogazu.

Produkt pofermentacyjny z produkcji biogazu zawierający produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego poddane fermentacji z materiałami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego wymienionymi w niniejszym załączniku.

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (w tym produkty uboczne pochodzące od dzikich zwierząt) kategorii 3 oraz treść przewodu pokarmowego kategorii 2 (kategorie zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009).

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.

Procesy muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011.

Nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych.

Produkty i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jak poniżej:

 

mączka z krwi

 

mączka z kopyt

 

mączka rogowa

 

mączka kostna lub odżelowana mączka kostna

 

mączka rybna

 

mączka mięsna

 

mączka z piór, włosów i skóry („chiquette”)

 

wełna

 

sierść (1)

 

włosy

 

przetwory mleczne

 

hydrolizat białkowy (2)

1)

Maksymalne stężenie suchej masy chromu (VI) w mg/kg: niewykrywalny.

2)

Nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych.

Produkty i produkty uboczne pochodzenia roślinnego użyte jako nawozy

Na przykład: wytłoczyny z nasion roślin oleistych, łuska ziarna kakaowego, słód kukurydziany.

Hydrolizaty białkowe pochodzenia roślinnego

 

Algi i produkty z alg

O ile bezpośrednio otrzymane z:

(i)

procesów fizycznych, włączając dehydratację, zamrażanie i mielenie;

(ii)

ekstrakcji wodnej lub wodnych roztworów kwasów lub zasad;

(iii)

fermentacji.

Tylko ekologiczne lub zbierane w sposób zrównoważony zgodnie z częścią III pkt 2.4 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

Trociny i wióry drzewne

Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu.

Przekompostowana kora

Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu.

Popiół drzewny

Z drewna niepoddanego chemicznemu przetworzeniu po ścięciu.

Mączka fosforytowa

Produkt otrzymywany w procesie przemiału fosforytów miękkich, zawierający jako składniki podstawowe fosforan trójwapniowy i węglan wapnia.

Minimalna zawartość składników pokarmowych (procent masowy):

 

25 % P2O5.

 

Fosfor w przeliczeniu na P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55 % deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w 2 % roztworze kwasu mrówkowego.

Wielkość cząsteczki:

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 0,063 mm co najmniej 90 % masy;

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 0,125 mm co najmniej 99 % masy.

Do dnia 15 lipca 2022 r. zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205.

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Fosforan glinowo-wapniowy

Produkt otrzymywany w postaci amorficznej w procesie obróbki termicznej i mielenia, zawierający jako składniki główne fosforany glinu i wapnia.

Minimalna zawartość składników pokarmowych (procent masowy):

 

30 % P2O5.

 

Fosfor w przeliczeniu na P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych; w tym co najmniej 75 % deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w zasadowym roztworze cytrynianu amonu (wg Joulie).

Wielkość cząsteczki:

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 0,160 mm co najmniej 90 % masy;

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 0,630 mm co najmniej 98 % masy.

Do dnia 15 lipca 2022 r. zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205.

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Użycie ograniczone do podstawowych gleb (pH > 7,5).

Żużel zasadowy (tomasyna, fosforany Thomasa lub żużel Thomasa)

Produkt otrzymywany w wyniku wytopu żelaza poprzez obróbkę spieków fosforowych, zawierający jako składniki główne krzemofosforany wapnia.

Minimalna zawartość składników pokarmowych % (procent masowy):

 

12 % P2O5.

 

Fosfor wyrażony jako pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 75 % deklarowanej zawartości pięciotlenku fosforu rozpuszczalne w 2 % roztworze kwasu cytrynowego

lub

10 % P2O5

Fosfor wyrażony jako pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w 2 % roztworze kwasu cytrynowego.

Wielkość cząsteczki:

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 0,160 mm co najmniej 75 %;

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 0,630 mm co najmniej 96 %.

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Surowa sól potasowa

Produkt otrzymywany z surowych soli potasowych.

Minimalna zawartość składników pokarmowych (procent masowy):

 

9 % K2O

 

Tlenek potasu wyrażony jako rozpuszczalny w wodzie K2O

 

2 % MgO

 

Magnez w formie soli rozpuszczalnych w wodzie, wyrażony jako tlenek magnezu.

 

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Siarczan potasu możliwie zawierający sól magnezu

Produkt uzyskiwany z surowych soli potasowych w drodze procesu fizycznego wydobycia oraz możliwie zawierający także sole magnezu.

Wywar gorzelniany i ekstrakt z wywaru gorzelnianego

Z wyjątkiem wywaru gorzelnianego amonowego.

Węglan wapnia, na przykład: kreda, margiel, mielony wapień, ameliorant bretoński, (maerl), kreda fosforowa

Wyłącznie pochodzenia naturalnego.

Odpady z mięczaków

Wyłącznie z akwakultury ekologicznej lub ze zrównoważonego rybołówstwa, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Skorupki jaj

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.

Węglan magnezu i wapnia

Wyłącznie pochodzenia naturalnego,

np. kreda magnezowa, mielony wapień magnezowy, wapień.

Siarczan magnezowy (kizeryt)

Wyłącznie pochodzenia naturalnego.

Roztwór chlorku wapnia

Wyłącznie do opryskiwania dolistnego jabłoni, aby zapobiec niedoborowi wapnia.

Siarczan wapnia (gips)

Produkt pochodzenia naturalnego zawierający siarczan wapnia o różnych stopniach uwodnienia.

Minimalna zawartość składników pokarmowych (procent masowy):

 

25 % CaO;

 

35 % SO3.

Wapń i siarka wyrażone jako suma CaO + SO3

Skład ziarnowy:

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 2 mm, co najmniej 80 %;

przesiew przez sito o rozmiarze oczka 10 mm, co najmniej 99 %.

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji cukru

Produkt uboczny uzyskiwany w produkcji cukru z buraków cukrowych i trzciny cukrowej.

Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji soli próżniowej

Produkt uboczny uzyskiwany w produkcji soli próżniowej z solanki znajdowanej w górach.

Siarka elementarna

Do dnia 15 lipca 2022 r.: zgodnie z wykazem w części D załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003.

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy

Do dnia 15 lipca 2022 r.: zgodnie z wykazem w części E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003.

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Chlorek sodu

 

Mączka mineralna (skalna), glinki i minerały ilaste

 

Leonardyt (surowy osad organiczny bogaty w kwasy humusowe)

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwany jest jako produkt uboczny przemysłu wydobywczego.

Kwasy humusowe i fulwowe

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwane są poprzez sole/roztwory nieorganiczne z wyłączeniem soli amonowych lub uzyskiwane są z oczyszczania wody pitnej.

Ksylit

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwany jest jako produkt uboczny przemysłu wydobywczego (np. produkt uboczny przy wydobyciu węgla brunatnego).

Chityna (polisacharyd uzyskiwany z pancerzy skorupiaków)

Otrzymywana z akwakultury ekologicznej lub ze zrównoważonego rybołówstwa, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Bogaty w substancje organiczne  (2) osad denny zbiorników słodkowodnych, powstały w warunkach beztlenowych

(np. sapropel)

Jedynie osady organiczne, które są produktami ubocznymi gospodarowania zbiornikami słodkowodnymi lub są wydobyte z dawnych terenów słodkowodnych.

W stosownych przypadkach wydobycie należy prowadzić w taki sposób, aby miało ono jak najmniejszy wpływ na system wodny.

Jedynie osady pochodzące ze źródeł wolnych od zanieczyszczeń pestycydami, trwałych zanieczyszczeń organicznych i substancji ropopodobnych.

Do dnia 15 lipca 2022 r.: Maksymalne stężenie w mg/kg suchej masy: kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): niewykrywalny.

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Biowęgiel – produkt rozkładu termicznego uzyskany z szerokiej gamy materiałów organicznych pochodzenia roślinnego i stosowany jako środek poprawiający właściwości gleby

Wyłącznie z materiałów roślinnych, w przypadku gdy po zbiorach był traktowany wyłącznie środkami wymienionym w załączniku I.

Do dnia 15 lipca 2022 r.: maksymalna wartość 4 mg wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) na kg suchej masy (DM).

Od dnia 16 lipca 2022 r. stosuje się odpowiednie wartości graniczne dla zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.


(1)  Obejmujące w szczególności wszystkie kategorie funkcji produktów wymienione w części I załącznika I do rozporządzenia (UE) 2019/1009.

(2)  W tym przypadku „organiczne” odnosi się do chemii organicznej, a nie do rolnictwa ekologicznego.


ZAŁĄCZNIK III

Produkty i substancje dopuszczone do stosowania jako pasza lub w produkcji pasz

CZĘŚĆ A

Dopuszczony nieekologiczny materiał paszowy pochodzenia roślinnego, z alg, pochodzenia zwierzęcego lub drożdży lub materiał paszowy pochodzenia mikrobiologicznego lub mineralnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/848

1)   MATERIAŁY PASZOWE POCHODZENIA MINERALNEGO

Numer w katalogu pasz  (1)

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

11.1.1.

Węglan wapnia

 

11.1.2.

Wapienne muszle morskie

 

11.1.4.

Kwaśny węglan wapnia z alg morskich (mäerl)

 

11.1.5.

Czerwone wapienne algi (lithothamne)

 

11.1.13

Glukonian wapnia

 

11.2.1.

Tlenek magnezu

 

11.2.4.

Siarczan magnezu, bezwodny

 

11.2.6.

Chlorek magnezu

 

11.2.7.

Węglan magnezu

 

11.3.1.

Fosforan dwuwapniowy (precypitat)

 

11.3.3.

Fosforan monowapniowy

 

11.3.5.

Fosforan wapniowo-magnezowy

 

11.3.8.

Fosforan magnezu

 

11.3.10.

Fosforan jednosodowy

 

11.3.16.

Fosforan wapniowo-sodowy

 

11.3.17.

Fosforan jednoamonowy (diwodoroortofosforan amonu)

Tylko w odniesieniu do akwakultury

11.4.1.

Chlorek sodu

 

11.4.2.

Wodorowęglan sodu

 

11.4.4.

Węglan sodu

 

11.4.6.

Siarczan sodu

 

11.5.1.

Chlorek potasu

 

2)   INNE MATERIAŁY PASZOWE

Numer w katalogu pasz  (2)

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

10

Mączka, olej i inne materiały paszowe pochodzenia rybnego lub z innych zwierząt wodnych

Pod warunkiem że są otrzymywane z rybołówstwa certyfikowanego jako zrównoważone w ramach systemu uznanego przez właściwy organ jako zgodny z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

Pod warunkiem że są produkowane lub przygotowywane bez syntetyzowanych chemicznie rozpuszczalników.

Ich stosowanie jest dopuszczone wyłącznie w odniesieniu do zwierząt innych niż gospodarskie zwierzęta roślinożerne.

Stosowanie hydrolizatu białka ryb jest dopuszczone wyłącznie w odniesieniu do młodych zwierząt gospodarskich innych niż roślinożerne.

10

Mączka, olej i inne materiały paszowe pochodzenia rybnego, z mięczaków lub skorupiaków

Dla mięsożernych zwierząt akwakultury.

Z rybołówstwa certyfikowanego jako zrównoważone w ramach systemu uznanego przez właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, zgodnie z częścią III pkt 3.1.3.1 lit. c) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

Uzyskane z okrawków ryb, skorupiaków lub mięczaków już złowionych do spożycia przez ludzi zgodnie z częścią III pkt 3.1.3.3 lit. c) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub uzyskane z całych ryb, skorupiaków lub mięczaków złowionych i niewykorzystywanych do spożycia przez ludzi zgodnie z częścią III pkt 3.1.3.3 lit. d) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

10

Mączka rybna i olej z ryb

Na etapie wzrostowym, dla ryb w wodach śródlądowych, krewetek z rodziny Penaeidae, krewetek słodkowodnych i tropikalnych ryb słodkowodnych.

Z rybołówstwa certyfikowanego jako zrównoważone w ramach systemu uznanego przez właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, zgodnie z częścią III pkt 3.1.3.1 lit. c) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

Wyłącznie w przypadku gdy naturalna pasza w stawach i jeziorach nie jest dostępna w wystarczających ilościach, maksymalnie 25 % mączki rybnej i 10 % oleju z ryb w dawkach pokarmowych krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek słodkowodnych (Macrobrachium spp.) oraz maksymalnie 10 % mączki rybnej lub oleju z ryb w dawkach pokarmowych suma panga (Pangasius spp.), zgodnie z częścią III pkt 3.1.3.4 lit. c) ppkt (i) oraz (ii) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

ex 12.1.5

Drożdże

Drożdże otrzymane z Saccharomyces cerevisiae lub Saccharomyces carlsbergensis, inaktywowane tak, by nie zawierały żywych mikroorganizmów.

Jeżeli nie są dostępne z produkcji ekologicznej.

ex 12.1.12

Produkty drożdżowe

Produkty fermentacji otrzymywane z Saccharomyces cerevisiae lub Saccharomyces carlsbergensis, inaktywowane tak, by nie zawierały żywych mikroorganizmów zawierały części drożdży.

Jeżeli nie są dostępne z produkcji ekologicznej.

 

Cholesterol

Produkt uzyskiwany z tłuszczu z wełny (lanoliny) przez zmydlanie, oddzielanie i krystalizację, ze skorupiaków lub innych źródeł.

Do zabezpieczenia ilościowych potrzeb żywieniowych krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek słodkowodnych (Macrobrachium spp.) na etapie wzrostowym i na wcześniejszych etapach życia w wylęgarniach i podchowalniach.

Jeżeli nie jest dostępny z produkcji ekologicznej.

 

Zioła

Zgodnie z art. 24 ust. 3 lit. e) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2018/848, w szczególności:

jeżeli są niedostępne w postaci ekologicznej;

wyprodukowane/przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych;

maksymalnie 1 % w dawce pokarmowej.

 

Melasa

Zgodnie z art. 24 ust. 3 lit. e) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2018/848, w szczególności:

jeżeli jest niedostępna w postaci ekologicznej;

wyprodukowane/przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych;

maksymalnie 1 % w dawce pokarmowej.

 

Fitoplankton i zooplankton

Wyłącznie w chowie larw ekologicznych osobników młodocianych.

 

Określone produkty białkowe

Zgodnie z pkt 1.9.3.1 lit. c) oraz pkt 1.9.4.2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/848, w szczególności:

do dnia 31 grudnia 2026 r.;

jeżeli są niedostępne w postaci ekologicznej;

wyprodukowane/przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych;

do żywienia prosiąt o masie do 35 kg lub młodego drobiu;

maksymalnie 5 % suchej masy paszy pochodzenia rolniczego na okres 12 miesięcy.

 

Przyprawy

Zgodnie z art. 24 ust. 3 lit. e) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2018/848, w szczególności:

jeżeli są niedostępne w postaci ekologicznej;

wyprodukowane/przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych;

maksymalnie 1 % w dawce pokarmowej.

CZĘŚĆ B

Dopuszczone dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie stosowane w żywieniu zwierząt, o których to dodatkach i substancjach mowa w art. 24 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/848

Dodatki paszowe wymienione w niniejszej części muszą być dopuszczone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Warunki szczególne określone w niniejszym rozporządzeniu należy stosować oprócz warunków zezwoleń na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

1)   DODATKI TECHNOLOGICZNE

a)   Konserwanty

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

Ε 200

Kwas sorbowy

 

Ε 236

Kwas mrówkowy

 

Ε 237

Mrówczan sodu

 

Ε 260

Kwas octowy

 

Ε 270

Kwas mlekowy

 

Ε 280

Kwas propionowy

 

Ε 330

Kwas cytrynowy

 

b)   Przeciwutleniacze

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

1b306(i)

Ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych

 

1b306(ii)

Bogate w tokoferol (w postaci delta) ekstrakty z olejów roślinnych

 

c)   Emulgatory, stabilizatory, zagęszczacze i substancje żelujące

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

1c322, 1c322i

Lecytyny

Wyłącznie pochodzące z surowców ekologicznych.

Stosowanie ograniczone do pasz dla zwierząt akwakultury.

d)   Spoiwa i środki przeciwzbrylające

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

Ε 412

Guma guar

 

Ε 535

Żelazocyjanek sodu

Maksymalna zawartość: 20 mg/kg NaCl (obliczona jako anion heksacyjanożelazianu).

E 551b

Krzemionka koloidalna

 

E 551c

Diatomit (ziemia okrzemkowa, oczyszczona)

 

1m558i

Bentonit

 

Ε 559

Glinki kaolinowe, bez azbestu

 

Ε 560

Naturalne mieszaniny steatytów i chlorynu

 

Ε 561

Wermikulit

 

Ε 562

Sepiolit

 

Ε 566

Natrolit-fonolit

 

1g568

Klinoptylolit pochodzenia osadowego

 

Ε 599

Perlit

 

e)   Dodatki do kiszonki

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

1k

Enzymy i mikroorganizmy

Dopuszczone wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej fermentacji.

1k236

Kwas mrówkowy

1k237

Mrówczan sodu

1k280

Kwas propionowy

1k281

Propionian sodu

2)   DODATKI SENSORYCZNE

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

ex2a

Astaksantyna

Wyłącznie uzyskana ze źródeł ekologicznych, takich jak skorupa ekologicznych skorupiaków.

Wyłącznie w dawkach pokarmowych dla łososia i pstrąga w granicach ich potrzeb fizjologicznych.

Jeżeli astaksantyna uzyskana ze źródeł ekologicznych nie jest dostępna, można użyć astaksantyny ze źródeł naturalnych, np. drożdży Phaffia rhodozyma bogatych w astaksantynę.

ex2b

Substancje aromatyzujące

Wyłącznie wyciągi z produktów rolnych, w tym wyciąg z kasztana jadalnego (Castanea sativa Mill.).

3)   DODATKI DIETETYCZNE

a)   Witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

ex3a

Witaminy i prowitaminy

Pozyskane z produktów rolnych.

Jeżeli nie są dostępne witaminy i prowitaminy pozyskane z produktów rolnych:

w przypadku zwierząt z żołądkiem jednokomorowym i zwierząt akwakultury stosować można wyłącznie takie witaminy pochodzenia syntetycznego, które są identyczne z witaminami pozyskanymi z produktów rolnych;

w przypadku przeżuwaczy stosować można wyłącznie takie syntetyczne witaminy A, D i E, które są identyczne z witaminami pozyskanymi z produktów rolnych; pod warunkiem wcześniejszego dopuszczenia przez państwa członkowskie w oparciu o ocenę możliwości uzyskania przez ekologiczne przeżuwacze niezbędnych ilości wymienionych witamin w dawkach pokarmowych.

3a920

Bezwodna betaina

Wyłącznie w przypadku zwierząt z żołądkiem jednokomorowym.

Z produkcji ekologicznej; jeżeli nie jest dostępna, to pochodzenia naturalnego.

b)   Mieszanki pierwiastków śladowych

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

3b101

Węglan żelaza(II) (syderyt)

 

3b103

Monohydrat siarczanu żelaza(II)

 

3b104

Heptahydrat siarczanu żelaza(II)

 

3b201

Jodek potasu

 

3b202

Jodan wapnia, bezwodny

 

3b203

Powlekany, granulowany jodan wapnia, bezwodny

 

3b301

Tetrahydrat octanu kobaltu(II)

 

3b302

Węglan kobaltu(II)

 

3b303

Monohydrat wodorotlenku węglanu (2:3) kobaltu(II)

 

3b304

Powlekany, granulowany węglan kobaltu(II)

 

3b305

Heptahydrat siarczanu kobaltu(II)

 

3b402

Dihydroksymonohydrat węglanu miedzi(II)

 

3b404

Tlenek miedzi(II)

 

3b405

Pentahydrat siarczanu miedzi(II)

 

3b409

chlorek triwodorotlenek dimiedzi (II)

 

3b502

Tlenek manganu(II)

 

3b503

Monohydrat siarczanu manganu(II)

 

3b603

Tlenek cynku

 

3b604

Heptahydrat siarczanu cynku

 

3b605

Monohydrat siarczanu cynku

 

3b609

Monohydrat hydroksychlorku cynku

 

3b701

Dihydrat molibdenianu sodu

 

3b801

Selenian(IV) sodu

 

3b802

3b803

Powlekany, granulowany selenian(IV) sodu

Selenian(IV) sodu

 

3b810

Drożdże wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktywowane

 

3b811

Drożdże wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktywowane

 

3b812

Drożdże wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktywowane

 

3b813

Drożdże wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inaktywowane

 

3b817

Drożdże wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inaktywowane

 

c)   Aminokwasy, ich sole i podobne produkty

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

3c3.5.1 i 3c352

Monohydrat monochlorowodorku L-histydyny

Wytwarzany w drodze fermentacji.

Można stosować w dawkach pokarmowych dla łososiowatych, jeżeli źródła paszy wymienione w części II pkt 3.1.3.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 nie zapewniają wystarczającej ilości histydyny, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe ryb.

4)   DODATKI ZOOTECHNICZNE

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

4a, 4b, 4c i 4d

Enzymy i mikroorganizmy

 


(1)  Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1).

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 68/2013.


ZAŁĄCZNIK IV

Dopuszczone produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. e), f) oraz g) rozporządzenia (UE) 2018/848

CZĘŚĆ A

Produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji stawów, klatek, basenów, torów wodnych, budynków lub instalacji stosowanych w produkcji zwierzęcej

CZĘŚĆ B

Produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji budynków i instalacji stosowanych w produkcji roślinnej, w tym używanych do przechowywania w gospodarstwie rolnym

CZĘŚĆ C

Produkty do czyszczenia i dezynfekcji obiektów służących do przetwarzania i przechowywania

CZĘŚĆ D

Produkty i substancje, o których mowa w art. 12 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Następujące produkty lub produkty zawierające następujące substancje czynne wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 nie mogą być stosowane jako produkty biobójcze:

soda kaustyczna,

wodorotlenek potasu,

kwas szczawiowy,

naturalne wyciągi roślinne, z wyjątkiem oleju lnianego, olejku lawendowego i olejku z mięty pieprzowej,

kwas azotowy,

kwas fosforowy,

węglan sodu,

siarczan miedzi,

nadmanganian potasu,

makuch z nasion herbaty z naturalnych nasion Camellia,

kwas humusowy,

kwasy peroksooctowe, z wyjątkiem kwasu nadoctowego.


ZAŁĄCZNIK V

Produkty i substancje dopuszczone do stosowania w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej oraz drożdży wykorzystywanych jako żywność lub pasza

CZĘŚĆ A

Dopuszczone dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848

SEKCJA A1 – DODATKI DO ŻYWNOŚCI, W TYM ICH NOŚNIKI

Ekologiczne środki spożywcze, do których można dodawać dodatki do żywności, mieszczą się w granicach zezwoleń udzielonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008.

Szczególne warunki i ograniczenia określone w niniejszym rozporządzeniu należy stosować dodatkowo do warunków zezwoleń na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

Do celów obliczania wartości procentowych określonych w art. 30 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/848 dodatki do żywności wymienione w kolumnie numeru identyfikacyjnego oznaczone gwiazdką należy uwzględniać jako składniki pochodzenia rolniczego.

Kod

Nazwa

Ekologiczne środki spożywcze, do których można dodawać dany dodatek do żywności

Warunki i ograniczenia szczególne

Ε 153

Węgiel roślinny

Jadalna skórka sera koziego z popiołem

Ser Morbier

 

E 160b(i)*

Annato biksyna

Ser Red Leicester

Ser Double Gloucester

Cheddar

Ser Mimolette

 

E 160b(ii)*

Annato norbiksyna

Ser Red Leicester

Ser Double Gloucester

Cheddar

Ser Mimolette

 

Ε 170

Węglan wapnia

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Nie stosować do barwienia lub wzbogacania produktów w wapń.

Ε 220

Dwutlenek siarki

Wina owocowe (wino uzyskane z owoców innych niż winogrona, w tym cydr i perry) i miód pitny z cukrem i bez dodatku cukru

100 mg/l (najwyższe dopuszczalne poziomy bez względu na źródło, wyrażone jako SO2 w mg/l)

Ε 223

Pirosiarczyn sodu

Skorupiaki

 

Ε 224

Pirosiarczyn potasu

Wina owocowe (wino uzyskane z owoców innych niż winogrona, w tym cydr i perry) i miód pitny z cukrem i bez dodatku cukru

100 mg/l (najwyższe dopuszczalne poziomy bez względu na źródło, wyrażone jako SO2 w mg/l)

E250

Azotyn sodu

Produkty mięsne

Może być używany wyłącznie po uprzednim wykazaniu w sposób wymagany przez właściwe organy, że dla tego dodatku nie jest dostępna żadna technologiczna alternatywa, która zapewniałaby te same gwarancje lub umożliwiałaby zachowanie jego szczególnych właściwości.

Nie w połączeniu z E 252.

Maksymalna ilość wprowadzana wyrażona jako NaNO2: 80 mg/kg, maksymalna ilość pozostałości wyrażona jako NaNO2: 50 mg/kg.

E252

Azotan potasu

Produkty mięsne

Może być używany wyłącznie po uprzednim wykazaniu w sposób wymagany przez właściwe organy, że dla tego dodatku nie jest dostępna żadna technologiczna alternatywa, która zapewniałaby te same gwarancje lub umożliwiałaby zachowanie jego szczególnych właściwości.

Nie w połączeniu z E 250.

Maksymalna ilość wprowadzana wyrażona jako NaNO3: 80 mg/kg, maksymalna ilość pozostałości wyrażona jako NaNO3: 50 mg/kg.

Ε 270

Kwas mlekowy

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 290

Dwutlenek węgla

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 296

Kwas jabłkowy

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Ε 300

Kwas askorbinowy

Produkty pochodzenia roślinnego

Produkty mięsne

 

Ε 301

Askorbinian sodu

Produkty mięsne

Może być stosowany wyłącznie w związku z azotanami i azotynami.

E 306*

mieszanina

tokoferoli

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Przeciwutleniacz

E 322*

Lecytyny

Produkty pochodzenia roślinnego

Przetwory mleczne

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Ε 325

Mleczan sodu

Produkty pochodzenia roślinnego

Produkty na bazie mleka i produkty mięsne

 

Ε 330

Kwas cytrynowy

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 331

Cytryniany sodu

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 333

Cytryniany wapnia

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Ε 334

Kwas winowy

(L(+)-)

Produkty pochodzenia roślinnego

Miód pitny

 

Ε 335

Winiany sodu

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Ε 336

Winiany potasu

Produkty pochodzenia roślinnego

 

E 341(i)

Fosforan monowapniowy

Mąka z dodatkiem środków spulchniających

Substancja spulchniająca.

E 392*

Wyciągi z rozmarynu

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Ε 400

Kwas alginowy

Produkty pochodzenia roślinnego

Przetwory mleczne

 

Ε 401

Alginian sodu

Produkty pochodzenia roślinnego

Przetwory mleczne

Kiełbasy na bazie mięsa

 

Ε 402

Alginian potasu

Produkty pochodzenia roślinnego

Produkty na bazie mleka

 

Ε 406

Agar

Produkty pochodzenia roślinnego

Produkty na bazie mleka i produkty mięsne

 

Ε 407

Karagen

Produkty pochodzenia roślinnego

Produkty na bazie mleka

 

E 410*

Mączka chleba świętojańskiego

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

E 412*

Guma guar

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

E 414*

Guma arabska

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Ε 415

Guma ksantanowa

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 417

Guma tara

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Zagęszczacz.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Ε 418

Guma gellan

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wyłącznie postać o wysokiej zawartości grup acylowych.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej, z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ε 422

Gliceryna

Wyciągi z roślin

Środki aromatyzujące

Wyłącznie pochodzenia roślinnego.

Rozpuszczalnik i nośnik w wyciągach roślinnych i środkach aromatyzujących.

Substancja utrzymująca wilgoć w kapsułkach żelowych.

Substancja do pokrywania powierzchni tabletek.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

E 440(i)*

Pektyna

Produkty pochodzenia roślinnego

Produkty na bazie mleka

 

Ε 460

Celuloza

Żelatyna

 

Ε 464

Hydroksypropylometyloceluloza

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Materiał do kapsułkowania.

Ε 500

Węglany sodu

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 501

Węglany potasu

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Ε 503

Węglany amonu

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Ε 504

Węglany magnezu

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Ε 509

Chlorek wapnia

Produkty na bazie mleka

Koagulator.

Ε 516

Siarczan wapnia

Produkty pochodzenia roślinnego

Nośnik.

Ε 524

Wodorotlenek sodu

Środki aromatyzujące

„Laugengebäck”

Do stosowania na powierzchni.

Regulator kwasowości.

Ε 551

Dwutlenek krzemu

Suszone zioła i przyprawy w postaci proszku

Środki aromatyzujące

Propolis

 

E 553b

Talk

Kiełbasy na bazie mięsa

Do stosowania na powierzchni.

Ε 901

Wosk pszczeli

Wyroby cukiernicze

Substancja glazurująca.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Ε 903

Wosk karnauba

Wyroby cukiernicze

Owoce cytrusowe

Substancja glazurująca.

Metoda łagodząca w odniesieniu do obowiązkowego głębokiego mrożenia owoców jako obowiązkowego środka w ramach kwarantanny przeciwko organizmom szkodliwym zgodnie z dyrektywą wykonawczą Komisji (UE) 2017/1279  (1)

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Ε 938

Argon

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 939

Hel

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 941

Azot

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 948

Tlen

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Ε 968

Erytrytol

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wyłącznie z produkcji ekologicznej bez wykorzystania technologii wymiany jonowej.

SEKCJA A2 – SUBSTANCJE POMOCNICZE W PRZETWÓRSTWIE I INNE PRODUKTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRZETWARZANIU SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Szczególne warunki i ograniczenia określone w niniejszym rozporządzeniu należy stosować dodatkowo do warunków zezwoleń na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

Nazwa

Dopuszczona(-y) wyłącznie do przetwarzania następujących ekologicznych środków spożywczych

Warunki i ograniczenia szczególne

Woda

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Woda pitna w rozumieniu dyrektywy Rady 98/83/WE  (2).

Chlorek wapnia

Produkty pochodzenia roślinnego

Kiełbasy na bazie mięsa

Koagulator.

Węglan wapnia

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Wodorotlenek wapnia

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Siarczan wapnia

Produkty pochodzenia roślinnego

Koagulator.

Chlorek magnezu (lub nigari)

Produkty pochodzenia roślinnego

Koagulator.

Węglan potasu

Winogrona

Środek wysuszający.

Węglan sodu

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Kwas mlekowy

Ser

Do regulacji pH kąpieli solankowej w produkcji sera.

Kwas mlekowy L(+) z fermentacji

Wyciągi z białek roślinnych

 

Kwas cytrynowy

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Wodorotlenek sodu

Cukier (cukry)

Oliwa pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem oliwy z oliwek

Wyciągi z białek roślinnych

 

Kwas siarkowy

Żelatyna

Cukier (cukry)

 

Wyciąg z szyszek chmielu

Cukier

Wyłącznie do celów eliminacji drobnoustrojów w produkcji cukru.

Z produkcji ekologicznej, o ile dostępny.

Wyciąg z kalafonii sosnowej

Cukier

Wyłącznie do celów eliminacji drobnoustrojów w produkcji cukru.

Z produkcji ekologicznej, o ile dostępny.

Kwas solny

Żelatyna

Sery Gouda, Edam i Maasdammer oraz Boerenkaas, Friese i Leidse Nagelkaas

Produkcja żelatyny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004  (3).

Do regulacji pH kąpieli solankowej w przetwarzaniu serów.

Wodorotlenek amonu

Żelatyna

Produkcja żelatyny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004.

Nadtlenek wodoru

Żelatyna

Produkcja żelatyny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004.

Dwutlenek węgla

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Azot

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Etanol

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Rozpuszczalnik.

Kwas taninowy

Produkty pochodzenia roślinnego

Środek wspomagający filtrację.

Albumina jaja kurzego

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Kazeina

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Żelatyna

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Karuk

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Oleje roślinne

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Środek natłuszczający, przeciwprzyczepny lub przeciwpieniący wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Dwutlenek krzemu w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Węgiel aktywowany

(CAS-7440-44-0)

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Talk

Produkty pochodzenia roślinnego

Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami czystości w odniesieniu do dodatku do żywności E 553b.

Bentonit

Produkty pochodzenia roślinnego

Miód pitny

Środek zwiększający lepkość miodu pitnego.

Celuloza

Produkty pochodzenia roślinnego

Żelatyna

 

Ziemia okrzemkowa

Produkty pochodzenia roślinnego

Żelatyna

 

Perlit

Produkty pochodzenia roślinnego

Żelatyna

 

Łupiny orzechów laskowych

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Mączka ryżowa

Produkty pochodzenia roślinnego

 

Wosk pszczeli

Produkty pochodzenia roślinnego

Środek przeciwprzyczepny.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Wosk karnauba

Produkty pochodzenia roślinnego

Środek przeciwprzyczepny.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Kwas octowy/ocet

Produkty pochodzenia roślinnego

Ryby

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Z naturalnej fermentacji.

Chlorowodorek tiaminy

Wina owocowe, cydr, perry i miód pitny

 

Wodorofosforan diamonu

Wina owocowe, cydr, perry i miód pitny

 

Włókno drzewne

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Źródło drewna powinno być ograniczone do certyfikowanego drewna pozyskanego w zrównoważony sposób.

Stosowane drewno nie może zawierać związków toksycznych (toksyn pochodzących z obróbki po ścięciu, naturalnie występujących lub z mikroorganizmów).

CZĘŚĆ B

Dopuszczone nieekologiczne składniki pochodzenia rolnego do stosowania w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, o której mowa w art. 24 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848

Nazwa

Warunki i ograniczenia szczególne

Algi arame (Eisenia bicyclis), nieprzetworzone, oraz produkty pierwszego przetworzenia bezpośrednio związane z tymi algami.

 

Algi hijiki (Hizikia fusiforme), nieprzetworzone, oraz produkty pierwszego przetworzenia bezpośrednio związane z tymi algami.

 

Kora z drzewa Pau d’arco Handroanthus impetiginosus („lapacho”)

Wyłącznie do stosowania w kombuczy i mieszankach herbat.

Osłonki

Z surowców naturalnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Żelatyna

Ze źródeł innych niż świnie.

Substancje mineralne z mleka w postaci sproszkowanej lub płynnej

Wyłącznie gdy jest stosowane ze względu na jego funkcję sensoryczną w celu całkowitego lub częściowego zastąpienia chlorku sodu.

Dziko żyjące ryby i dziko żyjące zwierzęta wodne, nieprzetworzone, jak również produkty wytwarzane z nich, otrzymane w wyniku przetwarzania.

Wyłącznie z rybołówstwa certyfikowanego jako zrównoważone w ramach systemu uznanego przez właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, zgodnie z częścią III pkt 3.1.3.1 lit. c) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

Wyłącznie jeżeli nie są niedostępne w ramach akwakultury ekologicznej.

CZĘŚĆ C

Dopuszczone substancje pomocnicze w przetwórstwie i inne produkty do produkcji drożdży i produktów drożdżowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/848

Nazwa

Drożdże

Produkcja/konfekcjonowanie/preparowanie drożdży

Warunki i ograniczenia szczególne

Chlorek wapnia

X

 

 

Dwutlenek węgla

X

X

 

Kwas cytrynowy

X

 

Do regulacji pH w produkcji drożdży.

Kwas mlekowy

X

 

Do regulacji pH w produkcji drożdży.

Azot

X

X

 

Tlen

X

X

 

Skrobia ziemniaczana

X

X

Do filtrowania.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Węglan sodu

X

X

Do regulacji pH.

Oleje roślinne

X

X

Środki natłuszczające, przeciwprzyczepne lub przeciwpieniące.

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.

CZĘŚĆ D

Dopuszczone produkty i substancje do produkcji i konserwacji ekologicznych produktów sektora wina, o których mowa w części VI pkt 2.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848

Nazwa

Numer identyfikacyjny

Odniesienia w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/934

Warunki i ograniczenia szczególne

Powietrze

 

Część A, tabela 1, pkt 1 i 8

 

Tlen gazowy

Ε 948

CAS 17778-80-2

Część A, tabela 1, pkt 1

Część A, tabela 2, pkt 8.4

 

Argon

Ε 938

CAS 7440-37-1

Część A, tabela 1, pkt 4

Część A, tabela 2, pkt 8.1

Nie może być stosowany do wytwarzania bąbelków.

Azot

Ε 941

CAS 7727-37-9

Część A, tabela 1, pkt 4, 7 i 8

Część A, tabela 2, pkt 8.2

 

Dwutlenek węgla

Ε 290

CAS 124-38-9

Część A, tabela 1, pkt 4 i 8

Część A, tabela 2, pkt 8.3

 

Kawałki drewna dębowego

 

Część A, tabela 1, pkt 11

 

Kwas winowy (L(+)–)

Ε 334

CAS 87-69-4

Część A, tabela 2, pkt 1.1

 

Kwas mlekowy

Ε 270

Część A, tabela 2, pkt 1.3

 

L(+)-winian potasu

E 336(ii)

CAS 921-53-9

Część A, tabela 2, pkt 1.4

 

Wodorowęglan potasu

E 501(ii)

CAS 298-14-6

Część A, tabela 2, pkt 1.5

 

Węglan wapnia

Ε 170

CAS 471-34-1

Część A, tabela 2, pkt 1.6

 

Siarczan wapnia

Ε 516

Część A, tabela 2, pkt 1.8

 

Dwutlenek siarki

Ε 220

CAS 7446-09-5

Część A, tabela 2, pkt 2.1

Maksymalna zawartość dwutlenku siarki nie przekracza 100 mg/l w przypadku wina czerwonego, o którym mowa w części B pkt A.1 lit. a) załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/934, o zawartości cukru resztkowego mniejszej niż 2 g/l.

Maksymalna zawartość dwutlenku siarki nie przekracza 150 mg/l w przypadku wina białego i różowego, o którym mowa w części B pkt A.1 lit. b) załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/934, o zawartości cukru resztkowego mniejszej niż 2 g/l.

W przypadku wszystkich innych kategorii wina maksymalną zawartość dwutlenku siarki zastosowaną zgodnie z częścią B załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/934 pomniejsza się o 30 mg/l.

Wodorosiarczyn potasu

Ε 228

CAS 7773-03-7

Część A, tabela 2, pkt 2.2

Pirosiarczyn potasu

Ε 224

CAS 16731-55-8

Część A, tabela 2, pkt 2.3

Kwas L-askorbinowy

Ε 300

Część A, tabela 2, pkt 2.6

 

Węgiel do zastosowań enologicznych

 

Część A, tabela 2, pkt 3.1

 

Wodorofosforan diamonu

E 342/CAS 7783-28-0

Część A, tabela 2, pkt 4.2

 

Chlorowodorek tiaminy

CAS 67-03-8

Część A, tabela 2, pkt 4.5

 

Autolizaty drożdżowe

 

Część A, tabela 2, pkt 4.6

 

Ściany komórkowe drożdży

 

Część A, tabela 2, pkt 4.7

 

Drożdże dezaktywowane

 

Część A, tabela 2, pkt 4.8

Część A, tabela 2, pkt 10.5

Część A, tabela 2, pkt 11.5

 

Żelatyna jadalna

CAS 9000-70-8

Część A, tabela 2, pkt 5.1

Uzyskana z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Białko pszenicy

 

Część A, tabela 2, pkt 5.2

Uzyskane z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Białko grochu

 

Część A, tabela 2, pkt 5.3

Uzyskane z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Białko ziemniaczane

 

Część A, tabela 2, pkt 5.4

Uzyskane z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Karuk

 

Część A, tabela 2, pkt 5.5

Uzyskany z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Kazeina

CAS 9005-43-0

Część A, tabela 2, pkt 5.6

Uzyskana z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Kazeiniany potasu

CAS 68131-54-4

Część A, tabela 2, pkt 5.7

 

Albumina jaja

CAS 9006-59-1

Część A, tabela 2, pkt 5.8

Uzyskana z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Bentonit

Ε 558

Część A, tabela 2, pkt 5.9

 

Dwutlenek krzemu (w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej)

Ε 551

Część A, tabela 2, pkt 5.10

 

Taniny

 

Część A, tabela 2, pkt 5.12

Część A, tabela 2, pkt 6.4

Uzyskane z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Chitozan pochodzący z Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

Część A, tabela 2, pkt 5.13

Część A, tabela 2, pkt 10.3

 

Ekstrakty protein drożdżowych

 

Część A, tabela 2, pkt 5.15

Uzyskane z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Alginian potasu

E 402/CAS 9005-36-1

Część A, tabela 2, pkt 5.18

 

Wodorowinian potasu

E 336(i)/CAS 868-14-4

Część A, tabela 2, pkt 6.1

 

Kwas cytrynowy

Ε 330

Część A, tabela 2, pkt 6.3

 

Kwas metawinowy

Ε 353

Część A, tabela 2, pkt 6.7

 

Guma arabska

E 414/CAS 9000-01-5

Część A, tabela 2, pkt 6.8

Uzyskana z surowców ekologicznych, jeżeli są dostępne.

Mannoproteiny drożdży

 

Część A, tabela 2, pkt 6.10

 

Pektoliazy

EC 4.2.2.10

Część A, tabela 2, pkt 7.2

Wyłącznie w celach enologicznych w klarowaniu.

Metylesteraza pektynowa

EC 3.1.1.11

Część A, tabela 2, pkt 7.3

Wyłącznie w celach enologicznych w klarowaniu.

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

Część A, tabela 2, pkt 7.4

Wyłącznie w celach enologicznych w klarowaniu.

Hemicelulaza

EC 3.2.1.78

Część A, tabela 2, pkt 7.5

Wyłącznie w celach enologicznych w klarowaniu.

Celulaza

EC 3.2.1.4

Część A, tabela 2, pkt 7.6

Wyłącznie w celach enologicznych w klarowaniu.

Drożdże do produkcji wina

 

Część A, tabela 2, pkt 9.1

W przypadku poszczególnych szczepów drożdży, ekologiczne jeżeli są dostępne.

Bakterie kwasu mlekowego

 

Część A, tabela 2, pkt 9.2

 

Cytrynian miedzi

CAS 866-82-0

Część A, tabela 2, pkt 10.2

 

Żywica z sosny alepskiej

 

Część A, tabela 2, pkt 11.1

 

Świeży osad winny

 

Część A, tabela 2, pkt 11.2

Wyłącznie z produkcji ekologicznej.


(1)  Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2017/1279 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 33).

(2)  Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).


ZAŁĄCZNIK VI

Produkty i substancje dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na niektórych obszarach państw trzecich na podstawie art. 45 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/848


Góra