EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R0714

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/714 z dne 28. maja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 glede uporabe elektronske dokumentacije za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti ter obdobja uporabe začasnih ukrepov (Besedilo velja za EGP)

C/2020/3557

UL L 167, 29.5.2020, str. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/714/oj

29.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/714

z dne 28. maja 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 glede uporabe elektronske dokumentacije za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti ter obdobja uporabe začasnih ukrepov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 med drugim določa pravila za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti pristojnih organov držav članic. Poleg tega Komisijo pooblašča, da z izvedbenim aktom sprejme ustrezne začasne ukrepe, ki so potrebni za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali, če ima dokaze o resnih motnjah v nadzornem sistemu države članice.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 (2) za obvladovanje posebnih okoliščin zaradi trenutne krize, povezane s koronavirusno boleznijo (COVID-19), državam članicam omogoča uporabo začasnih ukrepov v zvezi z uradnim nadzorom in drugimi uradnimi dejavnostmi. Navedena izvedbena uredba pod določenimi pogoji dovoljuje, da se uradni nadzor in druge uradne dejavnosti v zvezi z uradnimi spričevali in uradnimi potrdili izvajajo na elektronski kopiji izvirnika takih spričeval ali potrdil.

(3)

Za zagotovitev nemotene trgovine bi bilo treba pojasniti, da se uradni nadzor in druge uradne dejavnosti lahko izvajajo na kopiji izvirnika spričeval ali potrdil, predloženi z določenimi elektronskimi sredstvi. Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da se obveznost predložitve izvirnikov navedenih dokumentov takoj, ko je to tehnično izvedljivo, ne uporablja, kadar se uradni nadzor in druge uradne dejavnosti izvajajo na podlagi elektronskih podatkov, pripravljenih in predloženih v sistemu TRACES (Trade Control and Expert System).

(4)

Nekatere države članice so Komisijo in druge države članice obvestile, da se bodo resne motnje v delovanju njihovih nadzornih sistemov zaradi krize, povezane s COVID-19, ter težave pri izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti nadaljevale tudi po 1. juniju 2020. Da bi se odpravile navedene resne motnje ter olajšalo načrtovanje in izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti med krizo, povezano s COVID-19, bi bilo treba obdobje uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 podaljšati do 1. avgusta 2020.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/466 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2020/466 se spremeni:

(1)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

Člen 4

1.   Uradni nadzor in druge uradne dejavnosti v zvezi z uradnimi spričevali in uradnimi potrdili se lahko izjemoma izvajajo:

(a)

na kopiji izvirnika takih spričeval ali potrdil, ki se da na voljo elektronsko, če oseba, odgovorna za predložitev uradnega spričevala ali uradnega potrdila pristojnemu organu predloži izjavo, ki potrjuje, da bo izvirnik uradnega spričevala ali uradnega potrdila predložen takoj, ko bo to tehnično izvedljivo, ali

(b)

na elektronskih podatkih iz takih spričeval ali potrdil, kadar je pristojni organ take podatke pripravil in predložil v sistemu TRACES.

2.   Pri izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti iz odstavka 1 tega člena pristojni organ upošteva tveganje neskladnosti zadevnih živali in blaga ter pretekle rezultate uradnega nadzora, opravljenega nad izvajalci dejavnosti, in njihove skladnosti s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625.“;

(2)

v členu 6 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

 

„Uporablja se do 1. avgusta 2020.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. junija 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 z dne 30. marca 2020 o začasnih ukrepih za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali pri nekaterih resnih motnjah v nadzornih sistemih držav članic zaradi koronavirusne bolezni (COVID-19) (UL L 98, 31.3.2020, str. 30).


Na vrh