EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R0585

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/585 z dne 27. aprila 2020 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2021, 2022 in 2023 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (Besedilo velja za EGP)

C/2020/2524

UL L 135, 29.4.2020, str. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/08/2022; razveljavil 32021R0601 . Najnovejša prečiščena različica: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/585/oj

29.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 135/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/585

z dne 27. aprila 2020

o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2021, 2022 in 2023 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 29(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1213/2008 (2) je bil uveden prvi usklajeni večletni nadzorni program Skupnosti za leta 2009, 2010 in 2011. Navedeni program se je nadaljeval na podlagi nadaljnjih uredb Komisije. Zadnja je bila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/533 (3).

(2)

Prehrana prebivalcev Unije je sestavljena iz tridesetih do štiridesetih glavnih živil. Ker se znatne spremembe zaradi uporabe pesticidov pokažejo šele v treh letih, bi bilo treba pesticide v navedenih živilih spremljati v nizih triletnih ciklov, da se omogoči ocena izpostavljenosti potrošnikov in uporabe zakonodaje Unije.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je predložila znanstveno poročilo o oceni zasnove programa za spremljanje pesticidov. Ugotovila je, da se lahko presežena mejna vrednost nad 1 % oceni s stopnjo napake 0,75 % pri izbiri 683 vzorčnih enot za najmanj 32 različnih živil (4). Zbiranje navedenih vzorcev bi bilo treba porazdeliti med države članice glede na število prebivalcev, pri čemer bi bilo treba za vsak proizvod na leto zbrati najmanj 12 vzorcev.

(4)

Da bi se zagotovila reprezentativnost razpona pesticidov iz programa nadzora za uporabljene pesticide, so se upoštevali rezultati analize prejšnjih programov uradnega nadzora Unije.

(5)

Smernice za postopke validacije in nadzora kakovosti pri analizi ostankov pesticidov v živilih in krmi so objavljene na spletišču Komisije (5).

(6)

Kadar opredelitev ostanka pesticida vključuje druge aktivne snovi, metabolite in/ali razgradne ali reakcijske produkte, bi bilo treba o navedenih spojinah poročati ločeno, kadar se vsaka meri posamično (6).

(7)

Države članice, Komisija in Agencija so se dogovorile o izvedbenih ukrepih, kot so verzija 2 standardnega opisa vzorca (Standard Sample Description version 2 – SSD2) in navodila za poročanje o spremljanju kemikalij, za predložitev rezultatov analize ostankov pesticidov, ki so povezani s predložitvijo informacij držav članic.

(8)

Za postopke vzorčenja bi bilo treba uporabljati Direktivo Komisije 2002/63/ES (7), ki vključuje metode in postopke vzorčenja, ki jih je priporočila Komisija za Codex Alimentarius.

(9)

Oceniti je treba skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov za hrano za dojenčke in majhne otroke iz člena 10 Direktive Komisije 2006/141/ES (8), člena 7 Direktive Komisije 2006/125/ES (9) in člena 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/127 (10), pri čemer se upoštevajo samo opredelitve ostankov iz Uredbe (ES) št. 396/2005.

(10)

Glede metod za posamezen ostanek lahko države članice izpolnjujejo svoje obveznosti analize tako, da se obrnejo na uradne laboratorije, ki že uporabljajo zahtevane validirane metode.

(11)

Države članice morajo do 31. avgusta vsako leto predložiti informacije za prejšnje koledarsko leto.

(12)

Da bi se izognili vsakršni zmedi zaradi prekrivanja zaporednih večletnih programov, bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2019/533 zaradi pravne varnosti razveljaviti. Vendar bi jo bilo treba še naprej uporabljati za vzorce, testirane leta 2020.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice (11) v letih 2021, 2022 in 2023 odvzamejo in analizirajo vzorce za kombinacije pesticid – proizvod, kakor je določeno v Prilogi I.

Število vzorcev za vsak proizvod, vključno s hrano za dojenčke in majhne otroke ter proizvodi, ki izvirajo iz ekološkega kmetovanja, je določeno v Prilogi II.

Člen 2

1.   Serija za vzorčenje se izbere naključno.

Postopek vzorčenja, vključno s številom enot, mora biti v skladu z Direktivo 2002/63/ES.

2.   Vsi vzorci, vključno s hrano za dojenčke in majhne otroke ter proizvodi, ki izvirajo iz ekološkega kmetovanja, se analizirajo za ugotavljanje prisotnosti pesticidov iz Priloge I v skladu z opredelitvami ostankov iz Uredbe (ES) št. 396/2005.

3.   Pri hrani za dojenčke in majhne otroke se ocenijo vzorci proizvodov za takojšnje uživanje ali pripravo po navodilih proizvajalcev, pri čemer se upoštevajo MRL iz direktiv 2006/125/ES in 2006/141/ES ter Delegirane uredbe (EU) 2016/127. Kadar se takšna hrana lahko zaužije bodisi kot gotov proizvod bodisi kot proizvod za pripravo, se sporočijo rezultati za gotov proizvod.

Člen 3

Države članice predložijo rezultate analize vzorcev, testiranih leta 2021, do 31. avgusta 2022, rezultate analize vzorcev, testiranih leta 2022, do 31. avgusta 2023 in rezultate analize vzorcev, testiranih leta 2023, do 31. avgusta 2024. Navedeni rezultati se predložijo v elektronski obliki poročanja, ki jo določi Agencija.

Kadar opredelitev ostanka pesticida vključuje več spojin (aktivno snov in/ali metabolit ali razgradni ali reakcijski produkt), države članice poročajo o rezultatih analize v skladu s celotno opredelitvijo ostanka. Poleg tega se rezultati vseh analitov, ki so vključeni v opredelitev ostanka, predložijo ločeno, kadar se merijo posamično.

Člen 4

Izvedbena uredba (EU) 2019/533 se razveljavi.

Vendar se za vzorce, testirane leta 2020, še naprej uporablja do 1. septembra 2021.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1213/2008 z dne 5. decembra 2008 o usklajenem večletnem programu Skupnosti za leta 2009, 2010 in 2011 v zvezi z zagotavljanjem skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 328, 6.12.2008, str. 9).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/533 z dne 28. marca 2019 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2020, 2021 in 2022 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 88, 29.3.2019, str. 28).

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; program za spremljanje pesticidov: ocena zasnove. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Dokument št. SANTE/12682/2019.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf v najnovejši različici.

(6)  SANCO/12574/2014, Delovni dokument o vsoti mej določljivosti (LOQ) v primeru kompleksnih opredelitev ostankov.

(7)  Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L 187, 16.7.2002, str. 30).

(8)  Direktiva Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L 401, 30.12.2006, str. 1).

(9)  Direktiva Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (UL L 339, 6.12.2006, str. 16).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/127 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (UL L 25, 2.2.2016, str. 1).

(11)  V skladu s členom 5(4) in oddelkom 24 Priloge 2 k Protokolu o Irski/Severni Irski, ki je sestavni del Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, se ta uredba uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko, sklici na države članice pa se berejo tako, da vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko, dokler se uporablja navedeni protokol.


PRILOGA I

Del A: Proizvodi rastlinskega izvora (1) , ki jih je treba vzorčiti v letih 2021, 2022 in 2023

2021

2022

2023

(b)

(c)

(a)

Namizno grozdje(2)

Jabolka(2)

Pomaranče (2)

Banane(2)

Jagode(2)

Hruške(2)

Grenivke(2)

Breskve, vključno z nektarinami in podobnimi hibridi(2)

Kiviji/aktinidije(2)

Jajčevci(2)

Vino (rdeče ali belo) iz grozdja (Če specifični faktorji predelave za vino niso na voljo, morajo države članice sporočiti uporabljene faktorje predelave vina.)

Cvetača(2)

Brokoli(2)

Solata(2)

Čebula(2)

Melone(2)

Glavnato zelje(2)

Korenje(2)

Gojene gobe(2)

Paradižnik(2)

Krompir(2)

Paprika(2)

Špinača(2)

Fižol (sušen)(2)

Pšenično zrnje (3)

Ovseno zrnje(3) (4)

Rženo zrnje(3)

Deviško oljčno olje (Če specifični faktor predelave olja ni na voljo, morajo države članice sporočiti uporabljene faktorje predelave.)

Ječmenovo zrnje(3) (5)

Rjavi riž (oluščen riž), opredeljen kot riž po odstranitvi mekin z neoluščenega riža (6)

Del B: Proizvodi živalskega izvora1, ki jih je treba vzorčiti v letih 2021, 2022 in 2023

2021

2022

2023

(d)

(e)

(f)

Goveje maščevje(2) (7)

Kravje mleko (8)

Perutninsko maščevje(2)(7)

Kokošja jajca(2) (9)

Prašičje maščevje(2)(7)

Goveja jetra(2)

Del C: Kombinacije pesticid – proizvod, ki jih je treba spremljati v/na proizvodih rastlinskega izvora

 

2021

2022

2023

Opombe

2,4-D

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na grenivkah, namiznem grozdju, jajčevcih in brokoliju; v letu 2022 v in na solati, špinači in paradižniku; v letu 2023 pa v in na pomarančah, cvetači, rjavem rižu in sušenem fižolu.

2-fenilfenol

(b)

(c)

(a)

 

Abamektin

(b)

(c)

(a)

 

Acefat

(b)

(c)

(a)

 

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

 

Akrinatrin

(b)

(c)

(a)

 

Aldikarb

(b)

(c)

(a)

 

Aldrin in dieldrin

(b)

(c)

(a)

 

Ametoktradin

(b)

(c)

(a)

 

Azinfos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Azoksistrobin

(b)

(c)

(a)

 

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

 

Bifenil

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanol

(b)

(c)

(a)

 

Boskalid

(b)

(c)

(a)

 

Bromidov ion

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na papriki; v letu 2022 v in na solati in paradižniku; v letu 2023 pa v in na rjavem rižu.

Bromopropilat

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimat

(b)

(c)

(a)

 

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

 

Kaptan

(b)

(c)

(a)

 

Karbaril

(b)

(c)

(a)

 

Karbendazim in benomil

(b)

(c)

(a)

 

Karbofuran

(b)

(c)

(a)

 

Klorantraniliprol

(b)

(c)

(a)

 

Klorfenapir

(b)

(c)

(a)

 

Klormekvat

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na jajčevcih, namiznem grozdju, gojenih gobah in pšenici; v letu 2022 v in na paradižniku in ovsu; v letu 2023 pa v in na korenju, hruškah, rži in rjavem rižu.

Klorotalonil

(b)

(c)

(a)

 

Klorprofam

(b)

(c)

(a)

 

Klorpirifos

(b)

(c)

(a)

 

Klorpirifos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Klofentezin

(b)

(c)

(a)

 

Klotianidin

(b)

(c)

(a)

 

Ciazofamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflufenamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Cimoksanil

(b)

(c)

(a)

 

Cipermetrin

(b)

(c)

(a)

 

Ciprokonazol

(b)

(c)

(a)

 

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Ciromazin

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na jajčevcih, papriki, melonah in gojenih gobah; v letu 2022 v in na solati in paradižniku; v letu 2023 pa v in na krompirju, čebuli in korenju.

Deltametrin

(b)

(c)

(a)

 

Diazinon

(b)

(c)

(a)

 

Diklorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dikloran

(b)

(c)

(a)

 

Dikofol

(b)

(c)

(a)

 

Dietofenkarb

(b)

(c)

(a)

 

Difenokonazol

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Dimetoat

(b)

(c)

(a)

 

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

 

Dinikonazol

(b)

(c)

(a)

 

Difenilamin

(b)

(c)

(a)

 

Ditianon

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na namiznem grozdju; v letu 2022 v in na jabolkih in breskvah; v letu 2023 pa v in na hruškah in rjavem rižu.

Ditiokarbamati

(b)

(c)

(a)

Analizira se v in na vseh navedenih proizvodih, razen brokoliju, cvetači, glavnatem zelju, oljčnem olju, vinu in čebuli.

Dodin

(b)

(c)

(a)

 

Emamektin benzoat B1a, izražen kot emamektin

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

Epoksikonazol

(b)

(c)

(a)

 

Etefon

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na papriki, pšenici in namiznem grozdju; v letu 2022 v in na jabolkih, breskvah, paradižniku in vinu; v letu 2023 pa v in na pomarančah in hruškah.

Etion

(b)

(c)

(a)

 

Etirimol

(b)

(c)

(a)

 

Etofenproks

(b)

(c)

(a)

 

Etoksazol

(b)

(c)

(a)

 

Famoksadon

(b)

(c)

(a)

 

Fenamidon

(b)

(c)

(a)

 

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

 

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

 

Fenazakvin

(b)

(c)

(a)

 

Fenbukonazol

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatin oksid

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na jajčevcih, grenivkah, papriki in namiznem grozdju; v letu 2022 v in na jabolkih, jagodah, breskvah, paradižniku in vinu; v letu 2023 pa v in na pomarančah in hruškah.

Fenheksamid

(b)

(c)

(a)

 

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

 

Fenoksikarb

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropatrin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirazamin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpiroksimat

(b)

(c)

(a)

 

Fention

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalerat

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Flonikamid

(b)

(c)

(a)

 

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na jajčevcih, brokoliju, papriki in pšenici; v letu 2022 v in na jagodah, glavnatem zelju, solati, špinači in paradižniku; v letu 2023 pa v in na cvetači, sušenem fižolu, krompirju in korenju.

Flubendiamid

(b)

(c)

(a)

 

Fludioksonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufenoksuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopikolid

(b)

(c)

(a)

 

Fluopiram

(b)

(c)

(a)

 

Flukvinkonazol

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazol

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Fluksapiroksad

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formetanat

(b)

(c)

(a)

 

Fosetil-Al

(b)

(c)

(a)

 

Fostiazat

(b)

(c)

(a)

 

Glifosat

(b)

(c)

(a)

 

Glufosinat amonij

(b)

(c)

(a)

 

Haloksifop, vključno s haloksifopom-P

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na brokoliju, grenivkah, papriki in pšenici; v letu 2022 v in na jagodah in glavnatem zelju; v letu 2023 pa v in na sušenem fižolu.

Heksakonazol

(b)

(c)

(a)

 

Heksitiazoks

(b)

(c)

(a)

 

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidakloprid

(b)

(c)

(a)

 

Indoksakarb

(b)

(c)

(a)

 

Iprodion

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalikarb

(b)

(c)

(a)

 

Izokarbofos

(b)

(c)

(a)

 

Izoprotiolan

 

 

(a)

V letih 2021 in 2022 se snov ne analizira v ali na nobenem proizvodu. V letu 2023 se analizira le v in na rjavem rižu.

Krezoksim-metil

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cihalotrin

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufenuron

(b)

(c)

(a)

 

Malation

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamid

(b)

(c)

(a)

 

Mepanipirim

(b)

(c)

(a)

 

Mepikvat

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na gojenih gobah in pšenici; v letu 2022 v in na ječmenu in ovsu; v letu 2023 pa v in na hruškah, rži in rjavem rižu.

Metalaksil in metalaksil-M

(b)

(c)

(a)

 

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

 

Metidation

(b)

(c)

(a)

 

Metiokarb

(b)

(c)

(a)

 

Metomil

(b)

(c)

(a)

 

Metoksifenozid

(b)

(c)

(a)

 

Metrafenon

(b)

(c)

(a)

 

Monokrotofos

(b)

(c)

(a)

 

Miklobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Ometoat

(b)

(c)

(a)

 

Oksadiksil

(b)

(c)

(a)

 

Oksamil

(b)

(c)

(a)

 

Oksidemeton-metil

(b)

(c)

(a)

 

Paklobutrazol

(b)

(c)

(a)

 

Paration-metil

(b)

(c)

(a)

 

Penkonazol

(b)

(c)

(a)

 

Pencikuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

 

Permetrin

(b)

(c)

(a)

 

Fosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimikarb

(b)

(c)

(a)

 

Pirimifos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Prokloraz

(b)

(c)

(a)

 

Procimidon

(b)

(c)

(a)

 

Profenofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamokarb

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na namiznem grozdju, melonah, jajčevcih, brokoliju, papriki in pšenici; v letu 2022 v in na jagodah, glavnatem zelju, špinači, solati, paradižniku in ječmenu; v letu 2023 pa v in na korenju, cvetači, čebuli in krompirju.

Propargit

(b)

(c)

(a)

 

Propikonazol

(b)

(c)

(a)

 

Propizamid

(b)

(c)

(a)

 

Prokvinazid

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfokarb

(b)

(c)

(a)

 

Protiokonazol

(b)

(c)

(a)

V letu 2021 se analizira le v in na papriki in pšenici; v letu 2022 v in na glavnatem zelju, solati, paradižniku, ovsu in ječmenu; v letu 2023 pa v in na korenju, čebuli, rži in rjavem rižu.

Pimetrozin

(b)

(c)

 

V letu 2021 se analizira le v in na jajčevcih, melonah in papriki; v letu 2022 pa v in na glavnatem zelju, solati, jagodah, špinači in paradižniku. V letu 2023 se snov ne analizira v ali na nobenem proizvodu.

Piraklostrobin

(b)

(c)

(a)

 

Piridaben

(b)

(c)

(a)

 

Piridalil

(b)

(c)

(a)

 

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

 

Piriproksifen

(b)

(c)

(a)

 

Kvinoksifen

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spinetoram

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiklofen

(b)

(c)

(a)

 

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

 

Spiroksamin

(b)

(c)

(a)

 

Spirotetramat

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinat

(b)

(c)

(a)

 

Tebukonazol

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenozid

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenpirad

(b)

(c)

(a)

 

Teflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Terbutilazin

(b)

(c)

(a)

 

Tetrakonazol

(b)

(c)

(a)

 

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

 

Tiabendazol

(b)

(c)

(a)

 

Tiakloprid

(b)

(c)

(a)

 

Tiametoksam

(b)

(c)

(a)

 

Tiofanat-metil

(b)

(c)

(a)

 

Tolklofos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Triadimefon

(b)

(c)

(a)

 

Triadimenol

(b)

(c)

(a)

 

Tiodikarb

(b)

(c)

(a)

 

Triazofos

(b)

(c)

(a)

 

Triciklazol

(b)

(c)

(a)

Analizira se le v in na rižu.

Trifloksistrobin

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinklozolin

(b)

(c)

(a)

 

Del D: Kombinacije pesticid – proizvod, ki jih je treba spremljati v/na proizvodih rastlinskega izvora

 

2021

2022

2023

Opombe

Aldrin in dieldrin

(d)

(e)

(f)

 

Bifentrin

(d)

(e)

(f)

 

Klordan

(d)

(e)

(f)

 

Klorpirifos

(d)

(e)

(f)

 

Klorpirifos-metil

(d)

(e)

(f)

 

Cipermetrin

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltametrin

(d)

(e)

(f)

 

Diazinon

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoksadon

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalerat

(d)

(e)

(f)

 

Fipronil

(d)

(e)

(f)

 

Glifosat

(d)

(e)

(f)

 

Glufosinat amonij

(d)

(e)

(f)

 

Heptaklor

(d)

(e)

(f)

 

Heksaklorbenzen

(d)

(e)

(f)

 

Heksaklorcikloheksan (HCH, alfa-izomer)

(d)

(e)

(f)

 

Heksaklorcikloheksan (HCH, beta-izomer)

(d)

(e)

(f)

 

Indoksakarb

 

(e)

 

V letu 2022 se analizira le v in na mleku.

Lindan

(d)

(e)

(f)

 

Metoksiklor

(d)

(e)

(f)

 

Paration

(d)

(e)

(f)

 

Pendimetalin

(d)

(e)

(f)

 

Permetrin

(d)

(e)

(f)

 

Pirimifos-metil

(d)

(e)

(f)

 


(1)  Za surovine, ki jih je treba analizirati, se deli proizvodov, za katere veljajo MRL, analizirajo za glavni proizvod iz skupine ali podskupine, kot je naveden v delu A Priloge I k Uredbi Komisije (EU) 2018/62, če ni določeno drugače.

(2)  Analizirajo se nepredelani proizvodi. V primeru proizvodov, vzorčenih v zamrznjenem stanju, se sporoči faktor predelave, če se uporablja.

(3)  Če ni na voljo dovolj vzorcev rženega, pšeničnega, ovsenega ali ječmenovega zrnja, se lahko analizira tudi ržena, pšenična, ovsena ali ječmenova polnozrnata moka in se sporoči faktor predelave.

(4)  Če ni na voljo dovolj vzorcev ovsenega zrnja, se lahko del zahtevanega števila vzorcev za ovseno zrnje, ki jih ni bilo mogoče odvzeti, doda številu vzorcev za ječmenovo zrnje, s čimer se zmanjša število vzorcev za ovseno zrnje in sorazmerno poveča število vzorcev za ječmenovo zrnje.

(5)  Če ni na voljo dovolj vzorcev ječmenovega zrnja, se lahko del zahtevanega števila vzorcev za ječmenovo zrnje, ki jih ni bilo mogoče odvzeti, doda številu vzorcev za ovseno zrnje, s čimer se zmanjša število vzorcev za ječmenovo zrnje in sorazmerno poveča število vzorcev za ovseno zrnje.

(6)  Kadar je to primerno, se lahko analizira tudi polirano riževo zrnje. Agenciji je treba sporočiti, ali je bil analiziran poliran ali oluščen riž. Če je bil analiziran poliran riž, se sporoči faktor predelave.

(7)  Meso se lahko vzorči tudi v skladu s tabelo 3 iz Priloge k Direktivi 2002/63/ES.

(8)  Analizira se sveže (nepredelano) mleko, vključno z zamrznjenim, pasteriziranim, segretim, steriliziranim ali filtriranim mlekom.

(9)  Analizirajo se cela jajca brez lupine.


PRILOGA II

Število vzorcev iz člena 1

(1)   

Število vzorcev, ki se odvzamejo za vsak proizvod in analizirajo za pesticide, kot je navedeno v Prilogi I, je določeno v točki 5.

(2)   

Poleg vzorcev, ki se zahtevajo v skladu s točko 5, vsaka država članica v letu 2021 odvzame in analizira deset vzorcev žitnih kašic za otroke.

Poleg vzorcev, ki se zahtevajo v skladu s točko 5, vsaka država članica v letu 2022 odvzame in analizira deset vzorcev hrane za dojenčke in majhne otroke, z izjemo začetnih formul za dojenčke in nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke ter žitnih kašic za otroke.

Poleg vzorcev, ki se zahtevajo v skladu s točko 5, vsaka država članica v letu 2023 odvzame in analizira pet vzorcev začetnih formul za dojenčke in pet vzorcev nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke.

(3)   

V skladu s točko 5 je število odvzetih vzorcev proizvodov iz ekološkega kmetovanja, kadar je to mogoče, sorazmerno s tržnim deležem navedenih proizvodov v vsaki državi članici, pri čemer je najmanjše število vzorcev 1.

(4)   

Države članice, ki uporabljajo metode za več ostankov, lahko pri največ 15 % vzorcev za odvzem in analizo v skladu s točko 5 uporabijo kvalitativne presejalne metode. Kadar se uporabijo kvalitativne presejalne metode, se preostalo število vzorcev analizira s kvantitativnimi metodami za več ostankov.

Kadar so rezultati kvalitativnega presejanja pozitivni, države članice uporabijo običajno metodo za kvantitativno opredelitev rezultatov.

(5)   

Najmanjše število vzorcev na leto na proizvod:

 

 

 

 

 

BE

12

 

LT

12

BG

12

 

LU

12

CZ

12

 

HU

12

DK

12

 

MT

12

DE

97

 

NL

18

EE

12

 

AT

12

IE

12

 

PL

47

EL

12

 

PT

12

ES

50

 

RO

20

FR

71

 

SI

12

HR

12

 

SK

12

IT

69

 

FI

12

CY

12

 

SE

12

LV

12

 

UK v zvezi s Severno Irsko

71

 

Skupno število Vzorcev: 683

 


Na vrh