EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R0466

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 z dne 30. marca 2020 o začasnih ukrepih za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali pri nekaterih resnih motnjah v nadzornih sistemih držav članic zaradi koronavirusne bolezni (COVID-19) (Besedilo velja za EGP)

C/2020/2049

UL L 98, 31.3.2020, str. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 01/09/2021: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 02/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/466/oj

31.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 98/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/466

z dne 30. marca 2020

o začasnih ukrepih za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali pri nekaterih resnih motnjah v nadzornih sistemih držav članic zaradi koronavirusne bolezni (COVID-19)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 med drugim določa pravila za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti pristojnih organov držav članic. Komisijo tudi pooblašča, da z izvedbenim aktom sprejme ustrezne začasne ukrepe, ki so potrebni za obvladovanje tveganj za med drugim zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali, če ima dokaze o resnih motnjah v nadzornem sistemu države članice.

(2)

Trenutna kriza zaradi koronavirusne bolezni (COVID-19) je izjemen in neprimerljiv izziv za zmogljivost držav članic, da v celoti izvajajo uradni nadzor in druge uradne dejavnosti v skladu z zakonodajo EU.

(3)

Komisija je v svojih „Smernicah glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev“ (2) poudarila, da nemoteno delovanje enotnega trga ne bi smelo biti prizadeto niti v sedanjih razmerah. Poleg tega bi morale države članice še naprej zagotavljati pretok blaga.

(4)

Države članice morajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 vzpostaviti nadzorni sistem, ki ga sestavljajo pristojni organi, imenovani za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti. Pristojni organi morajo v skladu s členom 5(1)(e) navedene uredbe imeti dovolj ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja za uspešno in učinkovito izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti ali dostop do takega osebja.

(5)

Države članice so med trenutno krizo zaradi bolezni COVID-19 uvedle znatne omejitve gibanja za svoje prebivalce, da bi zaščitile zdravje ljudi.

(6)

Več držav članic je Komisijo obvestilo, da so zaradi takih omejitev gibanja resno prizadete njihove zmogljivosti za uporabo ustreznega osebja za uradni nadzor in druge uradne dejavnosti, kot zahteva Uredba (EU) 2017/625.

(7)

Več držav članic je Komisijo posebej obvestilo o težavah pri izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, ki zahtevajo fizično prisotnost nadzornega osebja. Zlasti se pojavljajo težave pri kliničnih pregledih živali, nekaterih pregledih proizvodov živalskega izvora, rastlin in rastlinskih proizvodov ter živil in krme neživalskega izvora, pa tudi pri preskušanju vzorcev v uradnih laboratorijih, ki jih določijo države članice.

(8)

V skladu z zakonodajo EU o ureditvi trgovine z živimi živalmi in zarodnim materialom na enotnem trgu, predvsem z direktivami Sveta 64/432/EGS (3), 88/407/EGS (4), 89/556/EGS (5), 90/429/EGS (6), 91/68/EGS (7), 92/65/EGS (8), 2006/88/ES (9), 2009/156/ES (10) in 2009/158/ES (11), mora pošiljke živali in zarodnega materiala med celotnim premikom med državami članicami spremljati izvirnik veterinarskega spričevala.

(9)

Več držav članic je Komisijo tudi obvestilo, da se uradni nadzor in druge uradne dejavnosti, pri katerih se podpisujejo in izdajajo uradna spričevala in uradna potrdila v papirni obliki, ki bi morala spremljati pošiljke živali in zarodnega materiala, ki se premikajo med državami članicami ali ki vstopajo v Unijo, trenutno ne morejo izvajati v skladu z zakonodajo EU.

(10)

Zato bi bilo treba začasno dovoliti alternativo predložitvi originalnih uradnih spričeval in uradnih potrdil v papirni obliki ob upoštevanju, da registrirani uporabniki uporabljajo sistem TRACES (Trade Control and Expert System), kot je navedeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/1715 (12), in da sistem TRACES trenutno tehnično ni zmožen izdajati elektronskih spričeval v skladu z navedeno izvedbeno uredbo. Ta alternativa ne bi smela posegati v obveznost izvajalcev dejavnosti v skladu z Uredbo (EU) 2017/625, da predložijo izvirne dokumente, kadar je to tehnično izvedljivo.

(11)

Glede na te posebne okoliščine bi bilo treba sprejeti ukrepe za preprečitev resnih zdravstvenih tveganj za osebje pristojnih organov, ne da bi to ogrozilo preprečevanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin zaradi živali in rastlin ter njihovih proizvodov in ogrozilo preprečevanje tveganja za dobrobit živali. Hkrati bi bilo treba zagotoviti pravilno delovanje enotnega trga na podlagi zakonodaje Unije o agroživilski verigi.

(12)

Države članice, ki imajo resne težave pri delovanju svojih obstoječih nadzornih sistemov, bi zato morale imeti možnost, da uporabijo začasne ukrepe iz te uredbe, kolikor je to potrebno za obvladovanje povezanih resnih motenj v svojih nadzornih sistemih. Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za čim prejšnjo odpravo resnih motenj v svojih nadzornih sistemih.

(13)

Države članice, ki uporabijo začasne ukrepe iz te uredbe, bi morale Komisijo in druge države članice obvestiti o tem in o ukrepih, sprejetih za odpravo težav pri izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti v skladu z Uredbo (EU) 2017/625.

(14)

Ta uredba bi se morala uporabljati dva meseca, da bi se olajšalo načrtovanje in izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti med krizo zaradi bolezni COVID-19. Glede na informacije, prejete iz več držav članic, ki kažejo, da bi bilo treba nemudoma določiti začasne ukrepe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa začasne ukrepe, ki so potrebni za obvladovanje zelo razširjenih tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali, da bi se odpravile resne motnje v delovanju nadzornih sistemov držav članic zaradi krize, povezane z boleznijo COVID-19.

Člen 2

Države članice, ki želijo uporabiti začasne ukrepe iz te uredbe, Komisijo in druge države članice obvestijo o tem in o ukrepih, sprejetih za odpravo njihovih težav pri izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti v skladu z Uredbo (EU) 2017/625.

Člen 3

Uradni nadzor in druge uradne dejavnosti lahko izjemoma izvaja ena ali več fizičnih oseb, ki jih pristojni organ posebej pooblasti na podlagi njihovih kvalifikacij, usposobljenosti in praktičnih izkušenj, ki so v stiku s pristojnim organom s pomočjo katerih koli razpoložljivih komunikacijskih sredstev in ki morajo upoštevati navodila pristojnega organa za izvajanje takega uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti. Te osebe delujejo nepristransko in niso v nikakršnem navzkrižju interesov, kar zadeva uradni nadzor in druge uradne dejavnosti, ki jih izvajajo.

Člen 4

Uradni nadzor in druge uradne dejavnosti v zvezi z uradnimi spričevali in uradnimi potrdili se lahko izjemoma izvajajo z uradnim nadzorom, ki se izvaja na elektronskem izvodu izvirnika teh spričeval ali potrdil ali na elektronski obliki spričevala ali potrdila, pripravljenega in predloženega v sistemu TRACES, če oseba, odgovorna za predložitev uradnega spričevala ali uradnega potrdila pristojnemu organu predloži izjavo, ki potrjuje, da bo izvirnik uradnega spričevala ali uradnega potrdila predložen takoj, ko bo to tehnično izvedljivo. Pri izvajanju takega uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti pristojni organ upošteva tveganje neskladnosti zadevnih živali in blaga ter pretekle rezultate uradnega nadzora, opravljenega nad izvajalci dejavnosti, in njihove skladnosti s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 5

Uradni nadzor in druge uradne dejavnosti se lahko izjemoma izvajajo:

(a)

za analize, preskuse ali diagnosticiranja, ki jih morajo sicer izvajati uradni laboratoriji, v vsakem laboratoriju, ki ga v ta namen začasno določi pristojni organ;

(b)

pri osebnih srečanjih z izvajalci dejavnosti in njihovim osebjem v okviru metod in tehnik uradnega nadzora iz člena 14 Uredbe (EU) 2017/625 s pomočjo razpoložljivih sredstev za komunikacijo na daljavo.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 1. junija 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  C(2020) 1753 final z dne 16. marca 2020.

(3)  Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64..

(4)  Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194, 22.7.1988, str. 10.).

(5)  Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (UL L 302, 19.10.1989, str. 1.).

(6)  Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L 224, 18.8.1990, str. 62.).

(7)  Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L 46, 19.2.1991, str. 19.).

(8)  Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54.).

(9)  Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14.).

(10)  Direktiva Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L 192, 23.7.2010, str. 1.).

(11)  Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 343, 22.12.2009, str. 74.).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37.).


Na vrh