EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R2085

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2085 z dne 14. decembra 2020 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2020/8769

UL L 423, 15.12.2020, str. 37–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2085/oj

15.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 423/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2085

z dne 14. decembra 2020

o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 14(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2066 (2) določa pravila za spremljanje emisij toplogrednih plinov iz dejavnosti, ki so predmet Direktive 2003/87/ES, in poročanje o njih. Izvedbena uredba (EU) 2018/2066 zlasti določa pravila o spremljanju emisij iz biomase, ki so skladna s pravili o uporabi biomase iz Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4) razveljavlja Direktivo 2009/28/ES z učinkom od 1. julija 2021. Zato je primerno uskladiti določbe v zvezi s spremljanjem emisij iz biomase in poročanjem o njih iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 s pravili iz Direktive (EU) 2018/2001, zlasti glede ustreznih opredelitev pojmov ter trajnostnih meril in meril za prihranek emisij toplogrednih plinov za uporabo biomase. Ker Direktiva (EU) 2018/2001 določa trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov za goriva, ki se uporabljajo za energetske namene, bi se morala trajnostna merila za biomaso iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 uporabljati le v primeru zgorevanja biomase v napravi ali kot biogoriva za letalstvo. Zaradi pravne varnosti je treba pojasniti tudi, da bi bilo treba v primeru, ko biomasa, ki se uporablja za zgorevanje, ne izpolnjuje trajnostnih meril in meril za prihranek emisij toplogrednih plinov, njeno vsebnost ogljika šteti za fosilni ogljik.

(2)

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/331 (5) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1842 (6) mora upravljavec naprave, ki zaprosi za brezplačno dodelitev pravic v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES, zadevne določbe o spremljanju vključiti v načrt metodologije spremljanja, če to odobri pristojni organ. V načrte spremljanja za naprave, ki jim je dodeljena brezplačna dodelitev, ni treba vključiti nobenih dodatnih elementov. V skladu s tem ni več treba zagotavljati možnosti državam članicam, da zahtevajo vključitev takih elementov.

(3)

V prehodnem obdobju med obvestilom o spremembi načrta spremljanja in odobritvijo novega, spremenjenega načrta spremljanja s strani pristojnega organa se je treba izogibati kakršnim koli vrzelim pri spremljanju ali uporabi manj natančne metodologije. Zato bi bilo treba pojasniti, da bi moralo zbiranje podatkov v tem prehodnem obdobju temeljiti na prvotnem in spremenjenem načrtu spremljanja ter da bi bilo treba voditi evidenco obeh rezultatov spremljanja.

(4)

Da bi zagotovili natančno spremljanje tokov vira bioplina, ki je vbrizgan v plinsko omrežje, bi bilo treba izboljšati in okrepiti pravila za določanje podatkov o dejavnosti iz bioplina. Zlasti bi morala biti določitev frakcije biomase odvisna od dejanskega nakupa bioplina s strani upravljavca, prav tako pa bi se bilo treba izogibati morebitnemu dvojnemu štetju istega bioplina, ki ga uporabljajo različni uporabniki. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri uporabi metodologije za določanje frakcije biomase zemeljskega plina iz plinskega omrežja, bo Komisija ocenila potrebo po pregledu navedene metodologije.

(5)

Zaradi značilnih upravnih in praktičnih postopkov na aerodromih je težko ugotoviti, kateri zrakoplov se fizično napolni z določeno šaržo goriva. Ker so letalska goriva v tehničnih specifikacijah enotna, je zato primerno dovoliti pristop spremljanja za polnjenje z biogorivi na podlagi podatkov o nakupu, če so izpolnjene ustrezne zahteve iz členov 29, 30 in 31 Direktive (EU) 2018/2001.

(6)

Zavoljo doslednosti bi bilo treba zaokroževanje podatkov o emisijah toplogrednih plinov uskladiti z načinom, kako so preverjene emisije zaokrožene v registru Unije, vzpostavljenem v skladu s členom 19 Direktive 2003/87/ES.

(7)

Da bi se zmanjšalo upravno breme upravljavcev, ki uporabljajo nekatere mešane materiale v proizvodnem procesu, bi se bilo treba, kjer je to mogoče, izogibati razlikovanju med anorganskim ogljikom, večinoma v obliki karbonatov, in organskim ogljikom. Za uskladitev skupne laboratorijske prakse s terminologijo različnih vrst tokov vira je primerno, da se vse oblike ogljika vključijo v isti pristop za emisije iz proizvodnih procesov. Zato bi bilo treba dovoliti analizo skupnega ogljika iz materiala namesto ločene obdelave skupnega anorganskega ogljika in skupnega organskega ogljika, kjer je to mogoče. Posledično bi bilo treba namesto izraza „organski ogljik“ uporabiti izraz „nekarbonatni ogljik“ za vse oblike ogljika razen karbonatov.

(8)

Peto ocenjevalno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (7) navaja nove vrednosti za potenciale globalnega segrevanja toplogrednih plinov. Potenciale globalnega segrevanja toplogrednih plinov, ki se uporabljajo v sistemu EU za trgovanje z emisijami, bi bilo zato treba prilagoditi navedenim vrednostim in jih uskladiti z drugimi akti Unije.

(9)

Po objavi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 je bila ugotovljena napaka v formuli, ki se uporablja za določanje emisij C2F6. Navedeno napako bi bilo treba popraviti.

(10)

Države članice morajo Direktivo (EU) 2018/2001 prenesti do 30. junija 2021. Ker spremljanje in poročanje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066 potekata na podlagi koledarskega leta, bi se morale spremembe, sprejete za uskladitev določb navedene uredbe z Direktivo (EU) 2018/2001, začeti uporabljati šele od začetka naslednjega obdobja poročanja, tj. od 1. januarja 2022. Datum začetka uporabe za druge spremembe in popravek bi moral biti enak kot za Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066, tj. 1. januar 2021. Zato bi se morale veljavne določbe Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij CO2 iz biomase in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2009/28/ES še naprej uporabljati za emisije, ki nastanejo v letu 2021.

(11)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066

Izvedbena uredba (EU) 2018/2066 se spremeni:

(1)

člen 3 se spremeni:

(a)

točka 21 se nadomesti z naslednjim:

„(21)

‚biomasa‘ pomeni biološko razgradljive dele proizvodov, odpadkov in ostankov biološkega izvora iz kmetijstva, vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora, iz gozdarstva in z njima povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in akvakulturo, ter biološko razgradljive dele odpadkov, vključno z industrijskimi in komunalnimi odpadki biološkega izvora;“;

(b)

vstavijo se naslednje točke 21a do 21e:

„(21a)

‚gorivo iz biomase‘ pomeni plinasto in trdno gorivo, proizvedeno iz biomase;

(21b)

‚bioplin‘ pomeni plinasto gorivo, proizvedeno iz biomase;

(21c)

‚odpadek‘ pomeni odpadek, kakor je opredeljen v točki 1 člena 3 Direktive 2008/98/ES, in ne vključuje snovi, ki so bile namerno spremenjene ali onesnažene, da bi ustrezale tej opredelitvi;

(21d)

‚ostanek‘ pomeni snov, ki ni eden od končnih proizvodov, ki so neposredni cilj proizvodnega postopka; ni primarni cilj proizvodnega postopka, pri čemer tudi postopek ni bil namerno spremenjen zaradi njegove proizvodnje;

(21e)

‚ostanki iz kmetijstva, akvakulture, ribištva in gozdarstva‘ pomeni ostanke, ki neposredno nastajajo v kmetijstvu, akvakulturi, ribištvu in gozdarstvu in ne zajemajo ostankov, ki nastajajo v z njimi povezanih panogah ali predelavi;“;

(c)

točka 23 se nadomesti z naslednjim:

„(23)

‚biogorivo‘ pomeni tekoče gorivo za uporabo v prometu, proizvedeno iz biomase;“;

(2)

v členu 12 se odstavek 3 črta;

(3)

v členu 16(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V primeru dvomov upravljavec ali operater zrakoplova uporabi spremenjeni in prvotni načrt za spremljanje hkrati pri izvajanju vsega spremljanja in poročanja v skladu z obema načrtoma, vodi pa tudi evidenco obeh rezultatov spremljanja.“;

(4)

v členu 18(2) se doda naslednji tretji pododstavek:

„Za namene tega odstavka se uporablja člen 38(5), če so upravljavcu na voljo ustrezne informacije o trajnostnih merilih in merilih za prihranek emisij toplogrednih plinov za biogorivo, tekoče biogorivo in gorivo iz biomase, ki se uporablja za zgorevanje.“;

(5)

v členu 19 se doda naslednji odstavek 6:

„6.   Za namene tega člena se uporablja člen 38(5).“;

(6)

člen 38 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Za namene tega odstavka se uporablja člen 38(5).“;

(b)

v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Faktor emisije za biomaso je nič. Za namene tega pododstavka se uporablja člen 38(5).“;

(c)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

„Za namene tega odstavka se uporablja člen 38(5).“;

(d)

doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Pri sklicevanju na ta odstavek biogorivo, tekoče biogorivo in gorivo iz biomase, ki se uporablja za zgorevanje, izpolnjuje trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov iz odstavkov 2 do 7 in 10 člena 29 Direktive (EU) 2018/2001.

Vendar mora biogorivo, tekoče biogorivo in gorivo iz biomase, pridobljeno iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz kmetijstva, akvakulture, ribištva in gozdarstva, izpolnjevati le merila iz člena 29(10) Direktive (EU) 2018/2001. Ta pododstavek se uporablja tudi za odpadke in ostanke, ki so pred nadaljnjo predelavo v biogorivo, tekoče biogorivo in gorivo iz biomase, najprej predelani v proizvod.

Za električno energijo, ogrevanje in hlajenje, proizvedeno iz trdnih komunalnih odpadkov, ne veljajo merila iz člena 29(10) Direktive (EU) 2018/2001.

Merila iz odstavkov 2 do 7 in 10 člena 29 Direktive (EU) 2018/2001 se uporabljajo ne glede na geografski izvor biomase.

Člen 29(10) Direktive (EU) 2018/2001 se uporablja za napravo, kot je opredeljena v členu 3(e) Direktive 2003/87/ES.

Skladnost z merili iz odstavkov 2 do 7 in 10 člena 29 Direktive (EU) 2018/2001 se oceni v skladu s členoma 30 in 31(1) navedene direktive.

Če biomasa, uporabljena za zgorevanje, ni v skladu s tem odstavkom, se njena vsebnost ogljika šteje za fosilni ogljik.“;

(7)

člen 39 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 ter člen 30, upravljavec ne uporabi analiz ali metod ocenjevanja v skladu z odstavkom 2 za določanje frakcije biomase zemeljskega plina iz plinskega omrežja, ki mu je bil dodan bioplin.

Upravljavec lahko z uporabo metodologije iz odstavka 4 določi, da je določena količina zemeljskega plina iz plinskega omrežja bioplin.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Upravljavec lahko določi frakcijo biomase z uporabo evidenc o nakupu bioplina z enakovredno energijsko vsebnostjo, če pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da:

(a)

ni dvojnega štetja iste količine bioplina, zlasti da se za kupljeni bioplin ne trdi, da ga uporablja kdor koli drug, vključno z razkritjem potrdila o izvoru, kot je opredeljeno v členu 2(12) Direktive (EU) 2018/2001;

(b)

sta upravljavec in proizvajalec bioplina priključena na isto plinsko omrežje.

Za dokazovanje skladnosti s tem odstavkom lahko upravljavec uporabi podatke, zabeležene v podatkovni zbirki, ki jo je vzpostavila ena ali več držav članic in ki omogoča sledenje prenosom bioplina.“;

(8)

v členu 43(4) se doda naslednji pododstavek:

„Za namene tega odstavka se uporablja člen 38(5).“;

(9)

v členu 47(2) se doda naslednji pododstavek:

„Za namene tega odstavka se uporablja člen 38(5).“;

(10)

člen 54 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 54

Posebne določbe za biogorivo

1.   V primeru mešanic goriva lahko operater zrakoplova domneva odsotnost biogoriva in uporabi privzeto fosilno frakcijo v višini 100 % ali določi frakcijo biogoriva v skladu z odstavkom 2 ali 3.

2.   Če je biogorivo fizično pomešano s fosilnim gorivom in dobavljeno zrakoplovu v fizično prepoznavnih šaržah, lahko operater zrakoplova izvede analize v skladu s členi 32 do 35 za določitev frakcije biomase na podlagi ustreznega standarda in analitskih metod iz navedenih členov, pod pogojem, da uporabo navedenega standarda in navedenih analitskih metod odobri pristojni organ. Če operater zrakoplova pristojnemu organu predloži dokaze, da bi take analize povzročile nerazumno visoke stroške ali da tehnično niso izvedljive, lahko operater zrakoplova oceno vsebnosti biogoriva utemelji na masni bilanci nabavljenega fosilnega goriva in biogoriva.

3.   Če kupljene šarže biogoriva niso fizično dostavljene določenemu zrakoplovu, operater zrakoplova ne uporablja analiz za določanje frakcije biomase uporabljenega goriva.

Operater zrakoplova lahko frakcijo biomase določi z uporabo evidenc o nakupu biogoriva z enakovredno energijsko vsebnostjo, če pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da ni dvojnega štetja iste količine biogoriva, zlasti da se za kupljeno biogorivo ne trdi, da ga uporablja kdor koli drug.

Za dokazovanje skladnosti z zahtevami iz drugega pododstavka lahko upravljavec uporabi podatke, zabeležene v podatkovni zbirki Unije, vzpostavljeni v skladu s členom 28(2) Direktive (EU) 2018/2001.

4.   Faktor emisije za biogorivo je nič.

Za namene tega odstavka se za zgorevanje biogoriva s strani operaterjev zrakoplovov uporablja člen 38(5).“;

(11)

v členu 72(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Skupne letne emisije toplogrednih plinov CO2, N2O in PFC se v poročilu zaokrožijo na tone CO2 ali CO2(e). Skupne letne emisije naprave se izračunajo kot vsota zaokroženih vrednosti za CO2, N2O in PFC.“;

(12)

prilogi I in X se spremenita v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(13)

priloge II, IV in VI se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Popravek Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066

V pododdelku B oddelka 8 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066 se „Metoda izračuna B – Prenapetostna metoda“ popravi:

(1)

formula „emisije C2F6 [t] = emisije CF4 × FCF2F6“ se nadomesti s formulo „emisije C2F6 [t] = emisije CF4 × FC2F6“;

(2)

opredelitev „FCF2F6 = masni delež C2F6 (t C2F6 / t CF4)“ se nadomesti z opredelitvijo „FC2F6 = masni delež C2F6 (t C2F6 / t CF4)“.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1 se uporablja od 1. januarja 2021.

Točke 1, 4 do 10 in 12 člena 1 pa se uporabljajo od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2066 z dne 19. decembra 2018 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 (UL L 334, 31.12.2018, str. 1).

(3)  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

(4)  Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, str. 82).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 59, 27.2.2019, str. 8).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1842 z dne 31. oktobra 2019 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadaljnjimi ureditvami za prilagoditve brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti (UL L 282, 4.11.2019, str. 20).

(7)  Stolpec „stoletni potencial globalnega segrevanja“ v tabeli 8.A.1 v Dodatku 8.A k poročilu „Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change“ (Podnebne spremembe v letu 2013: fizikalno-znanstvena podlaga. Prispevek delovne skupine I k petemu ocenjevalnemu poročilu Medvladnega panela za podnebne spremembe), str. 731; na voljo na: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.


PRILOGA I

Prilogi I in X k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066 se spremenita:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

v oddelku 1 se dodata naslednji točki 8 in 9:

„(8)

po potrebi opis postopka, uporabljenega za oceno, ali so tokovi vira biomase skladni s členom 38(5);

(9)

po potrebi opis postopka, uporabljenega za določitev količin bioplina na podlagi evidenc o nakupu v skladu s členom 39(4).“;

(b)

v točki 2 oddelka 2 se dodata naslednji točki (f) in (g):

„(f)

po potrebi opis postopka, uporabljenega za oceno, ali je biogorivo skladno s členom 38(5);

(g)

po potrebi opis postopka, uporabljenega za določitev količin biogoriva na podlagi evidenc o nakupu v skladu s členom 54(3).“;

(2)

Priloga X se spremeni:

(a)

v točki 6 oddelka 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

skupne emisije, izražene v t CO2(e), vključno s CO2 iz tokov vira biomase, ki niso skladni s členom 38(5);“;

(b)

v točki 8 oddelka 1 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

emisije, količine in vsebnost energije zgorelega goriva iz biomase in tekočega biogoriva, izražene v t in TJ, ter informacije o tem, ali je tako gorivo iz biomase in tekoče biogorivo skladno s členom 38(5).“;

(c)

oddelek 2 se spremeni:

(1)

točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„(9)

skupne emisije CO2 v tonah CO2, ločeno za države članice odhoda in prihoda, vključno s CO2 iz biogoriva, ki ni skladno s členom 38(5);“;

(2)

točka 12 se nadomesti z naslednjim:

„(12)

opombe:

(a)

količino biogoriva, porabljenega v letu poročanja (v tonah ali m3) glede na vrsto goriva, in ali je biogorivo skladno s členom 38(5);

(b)

neto kalorično vrednost biogoriva in nadomestnega goriva;“.


PRILOGA II

Priloge II, IV in VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066 se spremenijo:

(1)

Priloga II se spremeni:

(a)

v prvem odstavku oddelka 2 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Če se kot vhodni material procesa uporabljajo goriva ali gorljivi materiali, ki povzročajo emisije CO2, se uporablja oddelek 4 te priloge.“;

(b)

oddelek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   OPREDELITEV STOPENJ ZA FAKTORJE ZA IZRAČUN EMISIJ CO2 IZ PROIZVODNIH PROCESOV

Za vse emisije CO2 iz proizvodnih procesov, zlasti za emisije iz razgradnje karbonatov in iz procesnih materialov, ki vsebujejo ogljik, razen v obliki karbonatov, vključno s sečnino, koksom in grafitom, se pri spremljanju z uporabo standardne metodologije v skladu s členom 24(2) uporabijo stopnje, opredeljene v tem oddelku za veljavne faktorje za izračun.

V primeru mešanice materialov, ki vsebujejo anorganske in organske oblike ogljika, se upravljavec lahko odloči:

določiti skupni predhodni faktor emisije za mešanico materiala z analizo skupne vsebnosti ogljika ter z uporabo faktorja pretvorbe in, če je primerno, frakcije biomase in neto kalorične vrednosti, povezane s to skupno vsebnostjo ogljika, ali

ločeno določiti organske in anorganske vsebine ter jih obravnavati kot dva ločena tokova vira.

Upravljavec lahko za emisije iz razgradnje karbonatov za vsak tok vira izbere eno od naslednjih metod:

(a)

metoda A (na podlagi vhodnih materialov): faktor emisije, faktor pretvorbe in podatki o dejavnosti se nanašajo na količino vnosa materiala v proizvodni proces;

(b)

metoda B (na podlagi izhodnih materialov): faktor emisije, faktor pretvorbe in podatki o dejavnosti se nanašajo na količino izhodnih tokov iz proizvodnega procesa.

Za druge emisije CO2 iz proizvodnih procesov upravljavec uporabi samo metodo A.

4.1   Stopnje za faktor emisije z uporabo metode A

Stopnja 1: upravljavec uporabi:

(a)

standardne faktorje iz preglednice 2 v oddelku 2 Priloge VI v primeru razgradnje karbonata ali iz preglednic 1, 4 ali 5 za druge procesne materiale;

(b)

druge stalne vrednosti v skladu s členom 31(1)(e), če v Prilogi VI ni nobene primerne vrednosti.

Stopnja 2: upravljavec uporabi faktor emisije, specifičen za državo v skladu s členom 31(1)(b) ali (c), ali vrednosti v skladu s členom 31(1)(d).

Stopnja 3: upravljavec določi faktor emisije v skladu s členi 32 do 35. Stehiometrična razmerja iz oddelka 2 Priloge VI se uporabljajo za pretvorbo podatkov o sestavi v faktorje emisije, kjer je primerno.

4.2   Stopnje za faktor pretvorbe z uporabo metode A

Stopnja 1: uporablja se faktor pretvorbe 1.

Stopnja 2: pri karbonatih in drugih vrstah ogljika, ki izhaja iz procesa, se uporabi faktor pretvorbe z vrednostjo med 0 in 1. Upravljavec lahko predvideva popolno pretvorbo za enega ali več vnosov in pripiše nepretvorjene materiale ali drug ogljik preostalim vnosom. Dodatno določanje ustreznih kemičnih parametrov proizvodov se izvede v skladu s členi 32 do 35.

4.3   Stopnje za faktor emisije z uporabo metode B

Stopnja 1: upravljavec uporabi:

(a)

standardne faktorje iz preglednice 3 v oddelku 2 Priloge VI;

(b)

druge stalne vrednosti v skladu s členom 31(1)(e), če v Prilogi VI ni nobene primerne vrednosti.

Stopnja 2: upravljavec uporabi faktor emisije, specifičen za državo v skladu s členom 31(1)(b) ali (c), ali vrednosti v skladu s členom 31(1)(d).

Stopnja 3: upravljavec določi faktor emisije v skladu s členi 32 do 35. Stehiometrična razmerja iz preglednice 3 oddelka 2 Priloge VI se uporabijo za pretvorbo podatkov o sestavi v faktorje emisije ob domnevi, da so vsi zadevni kovinski oksidi pridobljeni iz ustreznih karbonatov. Upravljavec za ta namen upošteva vsaj CaO in MgO ter pristojnemu organu predloži dokazila o tem, kateri nadaljnji kovinski oksidi so povezani s karbonati v surovinah.

4.4   Stopnje za faktor pretvorbe z uporabo metode B

Stopnja 1: uporablja se faktor pretvorbe 1.

Stopnja 2: količino nekarbonatnih spojin ustreznih kovin v surovinah, vključno s prahom ali elektrofiltrskim pepelom ali drugimi že žganimi materiali, izražajo faktorji pretvorbe z vrednostjo med 0 in 1, pri čemer vrednost 1 ustreza popolni pretvorbi karbonatnih surovin v okside. Dodatno določanje ustreznih kemičnih parametrov vhodnih materialov pri proizvodnem postopku se izvede v skladu s členi 32 do 35.

4.5   Stopnje za neto kalorično vrednost (NKV)

Če je ustrezno, upravljavec določi neto kalorično vrednost procesnega materiala z uporabo stopenj, opredeljenih v oddelku 2.2 te priloge. NKV ne šteje za relevantno za tokove vira de minimis ali kadar material sam po sebi ni gorljiv, če mu niso dodana druga goriva. V primeru dvoma upravljavec od pristojnega organa zahteva potrditev, ali je treba NKV spremljati in o njej poročati.

4.6   Stopnje za frakcijo biomase

Če je ustrezno, upravljavec določi frakcijo biomase ogljika, vsebovanega v procesnem materialu, z uporabo stopenj, opredeljenih v oddelku 2.4 te priloge.“;

(c)

oddelek 5 se črta;

(2)

Priloga IV se spremeni:

(a)

v pododdelku C.2 oddelka 1 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge II se emisije CO2 iz proizvodnih procesov iz uporabe sečnine za čiščenje dimnih plinov po mokrem postopku izračunajo v skladu s členom 24(2) z uporabo stopenj, navedenih v nadaljevanju.“;

(b)

v oddelku 4 se pododdelek B nadomesti z naslednjim:

„B.   Specifična pravila spremljanja

Upravljavec se lahko odloči, da za spremljanje emisij iz praženja, sintranja ali peletiranja kovinskih rud uporabi masno bilanco v skladu s členom 25 in oddelkom 3 Priloge II ali standardno metodologijo v skladu s členom 24 ter oddelkoma 2 in 4 Priloge II.“;

(c)

oddelek 9 se spremeni:

(1)

pododdelek A se nadomesti z naslednjim:

„A.   Področje uporabe

Upravljavec vključi vsaj naslednje možne vire emisij CO2: žganje apnenca v surovinah, konvencionalna fosilna goriva za peči, alternativna goriva in surovine na podlagi fosilnih goriv, biomasna goriva iz peči (biomasni odpadki), goriva, ki niso za peči, vsebnost nekarbonatnega ogljika v apnencu in skrilavcu ter surovine, ki se uporabljajo za čiščenje odpadnih plinov po mokrem postopku.“;

(2)

v pododdelku B se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Emisije CO2, povezane s prahom, odstranjenim iz procesa, in nekarbonatnim ogljikom v surovinah, se dodajo v skladu s pododdelkoma C in D tega oddelka.“;

(3)

v pododdelku D se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim:

„Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge II se uporabijo naslednje opredelitve stopenj za faktor emisije:

Stopnja 1: vsebnost nekarbonatnega ogljika v zadevni surovini se oceni na podlagi smernic za najboljšo industrijsko prakso.

Stopnja 2: vsebnost nekarbonatnega ogljika v ustrezni surovini se določi vsaj enkrat na leto v skladu z določbami členov 32 do 35.

Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge II se uporabijo naslednje opredelitve stopenj za faktor pretvorbe:

Stopnja 1: uporablja se faktor pretvorbe 1.

Stopnja 2: faktor pretvorbe se izračuna na podlagi najboljše industrijske prakse.“;

(d)

oddelek 10 se spremeni:

(1)

v pododdelku B se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Emisije iz zgorevanja se spremljajo v skladu z oddelkom 1 te priloge. Emisije iz proizvodnih procesov iz surovin se spremljajo v skladu z oddelkom 4 Priloge II. Vedno se upoštevajo kalcijevi in magnezijevi karbonati. Upoštevajo se tudi drugi karbonati in nekarbonatni ogljik v surovinah, če so pomembni za izračun emisij.“;

(2)

doda se naslednji pododdelek C:

„C.   Emisije iz nekarbonatnega ogljika v surovinah

Upravljavec določi emisije iz nekarbonatnega ogljika vsaj iz apnenca, skrilavca ali drugih surovin v peči, v skladu s členom 24(2).

Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge II se uporabijo naslednje opredelitve stopenj za faktor emisij:

Stopnja 1: vsebnost nekarbonatnega ogljika v zadevni surovini se oceni na podlagi smernic za najboljšo industrijsko prakso.

Stopnja 2: vsebnost nekarbonatnega ogljika v ustrezni surovini se določi vsaj enkrat na leto v skladu z določbami členov 32 do 35.

Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge II se uporabijo naslednje opredelitve stopenj za faktor pretvorbe:

Stopnja 1: uporablja se faktor pretvorbe 1.

Stopnja 2: faktor pretvorbe se izračuna na podlagi najboljše industrijske prakse.“;

(e)

v pododdelku B oddelka 11 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Emisije iz zgorevanja, vključno s čiščenjem dimnih plinov, se spremljajo v skladu z oddelkom 1 te priloge. Emisije iz proizvodnih procesov iz surovin se spremljajo v skladu z oddelkom 4 Priloge II. Karbonati, ki se upoštevajo, vključujejo vsaj CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, in SrCO3. Uporablja se le metoda A. Emisije iz drugih procesnih materialov, vključno s koksom, grafitom in premogovnim prahom, se spremljajo v skladu z oddelkom 4 Priloge II.“;

(f)

oddelek 12 se spremeni:

(1)

pododdelek A se nadomesti z naslednjim:

„A.   Področje uporabe

Upravljavec vključi vsaj naslednje možne vire emisij CO2: goriva za peči, žganje apnenca/dolomita in drugih karbonatov v surovinah, apnenec in druge karbonate za zmanjševanje onesnaževal zraka ter čiščenje drugih dimnih plinov, fosilne/biomasne dodatke za povzročanje poroznosti, vključno s polistirolom, ostanke pri proizvodnji papirja ali žagovine, vsebnost nekarbonatnega ogljika v glini in druge surovine.“;

(2)

v pododdelku B se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Emisije iz zgorevanja, vključno s čiščenjem dimnih plinov, se spremljajo v skladu z oddelkom 1 te priloge. Emisije iz proizvodnih procesov iz komponent surovine in dodatkov se spremljajo v skladu z oddelkom 4 Priloge II. Upravljavec lahko za keramične izdelke na osnovi prečiščenih ali sintetičnih glin uporabi metodo A ali metodo B. Upravljavec za keramične izdelke na osnovi nepredelanih glin in kadar se uporabljajo gline ali dodatki z znatno vsebnostjo nekarbonatnega ogljika, uporabi metodo A. Vedno se upoštevajo kalcijevi karbonati. Upoštevajo se tudi drugi karbonati in nekarbonatni ogljik v surovinah, če so pomembni za izračun emisij.“;

(3)

v Prilogi VI se preglednica 6 nadomesti z naslednjim:

„Preglednica 6

Potenciali globalnega segrevanja

Plin

Potencial globalnega segrevanja

N2O

265 t CO2(e) / t N2O

CF4

6 630 t CO2(e) / t CF4

C2F6

11 100 t CO2(e) / t C2F6


Na vrh