EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R2084

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2084 z dne 14. decembra 2020 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2020/8768

UL L 423, 15.12.2020, str. 23–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2084/oj

15.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 423/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2084

z dne 14. decembra 2020

o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 10a(2) in tretjega pododstavka člena 15 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev skladnosti med preverjanjem letnih poročil o emisijah v skladu s členom 15 Direktive 2003/87/ES in preverjanjem podatkov o ravni dejavnosti, zbranih v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1842 (2), ter za uporabo sinergij je primerno, da se v pravni okvir, določen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2067 (3), vključijo pravila za preverjanje letnih poročil o ravni dejavnosti, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842.

(2)

Harmonizirani standardi, kot je harmonizirani standard, ki določa zahteve za organe za potrjevanje in preverjanje toplogrednih plinov in se uporablja pri akreditaciji ali drugih oblikah priznavanja, se redno pregledujejo. Potrebne so številne spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067, da bi jo uskladili z revizijami veljavnih standardov ter okrepili zahteve za postopke preveriteljev in delovanje sistema upravljanja preveritelja.

(3)

Pomembno je pojasniti, da preveritelj z domnevo o skladnosti iz člena 4 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067 ni izvzet iz uporabe posebnih zahtev za program iz navedene izvedbene uredbe in da se navedena domneva o skladnosti ne uporablja za nekatere določbe Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067, kadar je pomembno ohraniti cilje in načela iz Priloge V k Direktivi 2003/87/ES.

(4)

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/331 (4) in Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1842 mora upravljavec naprave, ki zaprosi za brezplačno dodelitev v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES, v načrt metodologije spremljanja vključiti ustrezne določbe o spremljanju. Zato preverjanje elementov, pomembnih za tako brezplačno dodelitev, ni več primerno v okviru preverjanja načrta za spremljanje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2067.

(5)

Da se zagotovi učinkovito in pravočasno ocenjevanje preverjanja, bi bilo treba spremeniti pravila o dostopu pristojnega organa do notranje dokumentacije o preverjanju.

(6)

Za nadaljnje spodbujanje harmonizacije v Uniji in izboljšanje učinkovitosti akreditacijskega sistema je pomembno pojasniti upravičenost preveriteljev, ki zaprosijo za akreditacijo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2067.

(7)

Po objavi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067 so bile ugotovljene različne vrste napak, ki jih je treba odpraviti. Zlasti je bila v celotnem besedilu izpuščena številka Delegirane uredbe (EU) 2019/331, ki jo je treba vstaviti.

(8)

Okoliščine višje sile, na katere upravljavec ali operater zrakoplova ne more vplivati, lahko preveritelju preprečijo izvedbo fizičnih obiskov na lokaciji v skladu s členom 21 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067. V takih primerih je ustrezno, da se preveriteljem omogoči izvajanje virtualnih obiskov na lokaciji, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2067 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti.

(10)

Primerno je, da se spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067 uporabljajo za preverjanje emisij toplogrednih plinov, podatkov o tonskih kilometrih in podatkov o dodelitvi, ki se nanašajo na četrto obdobje trgovanja. Uporabo ustreznih določb te uredbe bi bilo zato treba odložiti na 1. januar 2021.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067

Izvedbena uredba (EU) 2018/2067 se spremeni:

(1)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za preverjanje podatkov o emisijah toplogrednih plinov in tonskih kilometrih, nastalih po 1. januarju 2019 in sporočenih v skladu s členom 14 Direktive 2003/87/ES, ter za preverjanje podatkov, ki so pomembni za posodobitev predhodnih referenčnih vrednosti in za določitev brezplačne dodelitve za naprave v skladu s členom 10a navedene direktive.“;

(2)

člen 3 se spremeni:

(a)

točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„(3)

‚preveritelj‘ pomeni pravno osebo, ki opravlja dejavnosti preverjanja v skladu s to uredbo ter jo je akreditiral nacionalni akreditacijski organ na podlagi Uredbe (ES) št. 765/2008 in te uredbe, ali drugače pooblaščeno fizično osebo, ne glede na člen 5(2) navedene uredbe, v času izdaje poročila o preverjanju;“;

(b)

vstavi se naslednja točka 6a:

„(6a)

‚letno poročilo o ravni dejavnosti‘ pomeni poročilo, ki ga predloži upravljavec v skladu s členom 3(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1842 (*1);

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1842 z dne 31. oktobra 2019 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadaljnjimi ureditvami za prilagoditve brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti (UL L 282, 4.11.2019, str. 20).“;"

(c)

točka 7 se nadomesti z naslednjim:

„(7)

‚poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova‘ pomeni letno poročilo o emisijah, ki ga mora predložiti upravljavec ali operater zrakoplova v skladu s členom 14(3) Direktive 2003/87/ES, poročilo o tonskih kilometrih, ki ga mora predložiti operater zrakoplova, kadar vloži zahtevek za dodelitev pravic do emisije v skladu s členom 3e in členom 3f navedene direktive, poročilo o izhodiščnih podatkih, ki ga predloži upravljavec v skladu s členom 4(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/331, poročilo o podatkih o novih udeležencih, ki ga predloži upravljavec v skladu s členom 5(2) navedene uredbe, ali letno poročilo o ravni dejavnosti;“;

(d)

v točki 13 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

za namene preverjanja poročila o izhodiščnih podatkih, ki ga predloži upravljavec v skladu s členom 4(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2019/331, poročila o podatkih o novih udeležencih, ki ga predloži upravljavec v skladu s členom 5(2) navedene uredbe, ali letnega poročila o ravni dejavnosti vsako dejanje ali opustitev dejanja upravljavca, ki je v nasprotju z zahtevami iz načrta metodologije spremljanja;“;

(e)

doda se naslednja točka 30:

„(30)

‚obdobje poročanja o ravni dejavnosti‘ pomeni veljavno obdobje pred predložitvijo letnega poročila o ravni dejavnosti v skladu s členom 3(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842.“;

(3)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Domneva o skladnosti

Če preveritelj dokaže skladnost z merili iz zadevnih harmoniziranih standardov, kot so opredeljeni v členu 2(9) Uredbe (ES) št. 765/2008, ali deli zadevnih standardov, pri čemer so sklicevanja nanje objavljena v Uradnem listu Evropske unije, domnevno izpolnjuje zahteve iz poglavij II in III te uredbe, z izjemo členov 7(1), 7(4), 22, 27(1), 28, 31 in 32 te uredbe, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo te zahteve.“;

(4)

v členu 6 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Preverjeno poročilo o emisijah, poročilo o tonskih kilometrih, poročilo o izhodiščnih podatkih, poročilo o podatkih o novih udeležencih ali letno poročilo o ravni dejavnosti je za uporabnike zanesljivo. Poročilo zanesljivo predstavlja tisto, kar naj bi predstavljalo ali je mogoče razumno pričakovati, da predstavlja.“;

(5)

člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

je poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova popolno in izpolnjuje zahteve iz Priloge X k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066, Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2019/331 ali člena 3(2) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, kot je ustrezno;“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

je upravljavec deloval v skladu z zahtevami iz načrta metodologije spremljanja v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/331, ki jih je odobril pristojni organ, če preverja poročilo upravljavca o izhodiščnih podatkih, poročilo o podatkih o novih udeležencih ali letno poročilo o ravni dejavnosti;“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Če preveritelj ugotovi, da upravljavec ali operater zrakoplova ne izpolnjuje zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 ali da upravljavec ne izpolnjuje zahtev iz Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, navedeno nepravilnost vključi v poročilo o preverjanju, tudi če je zadevni načrt spremljanja ali načrt metodologije spremljanja, kot je ustrezno, odobril pristojni organ.“;

(6)

člen 10(1) se spremeni:

(a)

točka (h) se nadomesti z naslednjim:

„(h)

letno poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova o emisijah, poročilo o tonskih kilometrih, poročilo o izhodiščnih podatkih, poročilo o podatkih o novih udeležencih ali letno poročilo o ravni dejavnosti, kot je ustrezno;“;

(b)

vstavi se naslednja točka (ka):

„(ka)

če je bil načrt metodologije spremljanja spremenjen, evidenco vseh sprememb v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2019/331;“;

(c)

vstavi se naslednja točka (la):

„(la)

kjer je to ustrezno, informacije o tem, kako je upravljavec popravil neskladnosti ali obravnaval priporočila za izboljšave, ki so bila sporočena v poročilu o preverjanju v zvezi z letnim poročilom o ravni dejavnosti iz prejšnjega leta ali ustreznim poročilom o izhodiščnih podatkih;“;

(d)

točka (n) se nadomesti z naslednjim:

„(n)

vso ustrezno korespondenco s pristojnim organom, zlasti informacije v zvezi z obveščanjem o spremembah načrta spremljanja ali načrta metodologije spremljanja in popravke sporočenih podatkov, kot je ustrezno;“;

(7)

člen 11(4) se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

ali je bil načrt spremljanja v poročevalnem obdobju kakor koli spremenjen;“;

(b)

vstavi se naslednja točka (ba):

„(ba)

ali je bil načrt metodologije spremljanja v izhodiščnem obdobju ali v obdobju poročanja o ravni dejavnosti, kot je ustrezno, kakor koli spremenjen;“;

(c)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

kjer je to ustrezno, ali je bil pristojni organ o spremembah iz točke (ba) obveščen v skladu s členom 9(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/331 oziroma jih je odobril v skladu s členom 9(4) navedene uredbe.“;

(8)

v členu 13(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

načrt za vzorčenje podatkov, ki določa obseg in metode vzorčenja podatkov v zvezi s podatkovnimi točkami, na katerih temeljijo skupne emisije v poročilu upravljavca ali operaterja zrakoplova o emisijah, podatki o skupnih tonskih kilometrih v poročilu operaterja zrakoplova o tonskih kilometrih ali zbirni podatki, pomembni za brezplačno dodelitev v poročilu upravljavca o izhodiščnih podatkih, poročilu o podatkih o novih udeležencih ali letnem poročilu o ravni dejavnosti.“;

(9)

člen 16(2) se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

omejitve naprave in njenih podnaprav za namene preverjanja poročila upravljavca o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih ali letnega poročila o ravni dejavnosti;“;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

popolnost tokov vira in virov emisij, kot so opisani v načrtu spremljanja, ki ga je odobril pristojni organ, ali načrtu metodologije spremljanja, kot je ustrezno, za namene preverjanja poročila upravljavca o emisijah, poročila o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih ali letnega poročila o ravni dejavnosti;“;

(c)

vstavi se naslednja točka (fa):

„(fa)

točnost parametrov iz členov 16(5), 19, 20, 21 ali 22 Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ter podatkov, ki se zahtevajo v skladu s členom 6(1), (2) in (4) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, za namene preverjanja letnega poročila o ravni dejavnosti;“;

(10)

člen 17 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Za namene preverjanja poročila upravljavca o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih ali letnega poročila o ravni dejavnosti preveritelj preveri, ali se metodologija za zbiranje in spremljanje podatkov, določena v načrtu metodologije spremljanja, uporablja pravilno, vključno z naslednjim:“;

(ii)

dodajo se naslednje točke (e) do (h):

„(e)

ali je bila poraba energije pravilno pripisana vsaki podnapravi, kjer je to ustrezno;

(f)

ali vrednost parametrov iz členov 16(5), 19, 20, 21 ali 22 Delegirane uredbe (EU) 2019/331 temelji na pravilni uporabi navedene uredbe;

(g)

datum začetka običajne dejavnosti iz člena 5(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/331, za namene preverjanja letnega poročila o ravni dejavnosti in poročila o podatkih o novih udeležencih;

(h)

ali so bili parametri iz točk 2.3 do 2.7 Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2019/331, kot je ustrezno za napravo, pravilno spremljani in sporočeni v skladu z načrtom metodologije spremljanja, za namene preverjanja letnega poročila o ravni dejavnosti.“;

(b)

odstavek 5 se črta;

(11)

v členu 18 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Če se v poročilih o izhodiščnih podatkih, poročilih o podatkih o novih udeležencih ali letnih poročilih o ravni dejavnosti pojavijo podatkovne vrzeli, preveritelj preveri, ali so v načrtu metodologije spremljanja določene metode za odpravo podatkovnih vrzeli v skladu s členom 12 Delegirane uredbe (EU) 2019/331, ali so bile te metode primerne za zadevni primer in ali so bile pravilno uporabljene.

Če v načrtu metodologije spremljanja ni določena metoda za odpravo podatkovnih vrzeli, preveritelj preveri, ali pristop, ki ga je upravljavec uporabil pri odpravi pomanjkljivosti, temelji na razumnih dokazih in zagotavlja, da podatki, ki jih zahteva Priloga IV k Delegirani uredbi (EU) 2019/331 ali člen 3(2) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, niso podcenjeni ali precenjeni.“;

(12)

v členu 21 se odstavka 4 in 5 nadomestita z naslednjim:

„4.   Za namene preverjanja poročila upravljavca o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih in letnega poročila o ravni dejavnosti preveritelj opravi obisk na lokaciji tudi, da pregleda omejitve naprave in njenih podnaprav ter popolnost tokov vira, virov emisij in tehničnih povezav.

5.   Za namene preverjanja poročila upravljavca o emisijah, poročila o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih ali letnega poročila o ravni dejavnosti preveritelj na podlagi analize tveganja odloči, ali so potrebni obiski na dodatnih lokacijah, tudi če se nekatere pomembne dejavnosti pretoka podatkov in nadzorne dejavnosti opravljajo na drugih lokacijah, kot so sedež družbe in drugi ločeni prostori.“;

(13)

člen 22 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Če preveritelj med preverjanjem ugotovi napačne navedbe, neskladnosti ali neizpolnjevanje Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, kot je ustrezno, o tem pravočasno obvesti upravljavca ali operaterja zrakoplova in zahteva ustrezne popravke.“;

(ii)

tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Če je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, upravljavec ali operater zrakoplova o tem obvesti pristojni organ ter ustrezno in nemudoma odpravi neizpolnjevanje.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Preveritelj dokumentira in v notranji dokumentaciji o preverjanju kot odpravljene označi vse napačne navedbe, neskladnosti ali neizpolnjevanje Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, ki jih je upravljavec ali operater zrakoplova odpravil med preverjanjem.“;

(c)

v odstavku 3 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

Če upravljavec ali operater zrakoplova ne odpravi neizpolnjevanja Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842 v skladu z odstavkom 1, preden preveritelj izda poročilo o preverjanju, preveritelj oceni, ali neodpravljeno neizpolnjevanje vpliva na sporočene podatke in ali to lahko povzroči bistveno napačno navedbo.“.

(14)

v členu 23(4) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Za namene preverjanja poročil o izhodiščnih podatkih, poročil o podatkih o novih udeležencih ali letnih poročil o ravni dejavnosti je raven pomembnosti določena na 5 % skupne sporočene vrednosti naslednjega:“;

(15)

v členu 26 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Preveritelj na zahtevo pristojnega organa omogoči dostop do notranje dokumentacije o preverjanju in drugih ustreznih informacij, da mu olajša oceno preverjanja. Pristojni organ lahko določi rok, v katerem mora preveritelj zagotoviti dostop do navedene dokumentacije.“;

(16)

člen 27 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Preveritelj na podlagi informacij, zbranih med preverjanjem, upravljavcu ali operaterju zrakoplova za vsako preverjeno poročilo o emisijah, poročilo o tonskih kilometrih, poročilo o izhodiščnih podatkih, poročilo o podatkih o novih udeležencih ali letno poročilo o ravni dejavnosti izda poročilo o preverjanju.“;

(b)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

vstavi se naslednja točka (ha):

„(ha)

če zadeva preverjanje letnega poročila o ravni dejavnosti, zbirne letne preverjene podatke za vsako leto v obdobju poročanja o ravni dejavnosti za vsako podnapravo za njeno letno raven dejavnosti;“;

(ii)

točka (i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

poročevalno obdobje, izhodiščno obdobje ali obdobje poročanja o ravni dejavnosti, v katerem se je preverjanje opravljalo;“;

(iii)

točka (o) se nadomesti z naslednjim:

„(o)

kakršno koli neizpolnjevanje Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, ki je bilo ugotovljeno med preverjanjem;“;

(iv)

točka (r) se črta;

(v)

vstavita se naslednji točki:

„(ra)

kadar preveritelj opazi ustrezne spremembe parametrov iz členov 16(5), 19, 20, 21 ali 22 Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali spremembe energijske učinkovitosti v skladu s členom 6(1), (2) in (3) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842, opis teh sprememb in povezane pripombe;

(rb)

po potrebi potrditev, da je bil preverjen datum začetka običajne dejavnosti iz člena 5(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/331;“;

(c)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Preveritelj v poročilu o preverjanju opiše napačne navedbe, neskladnosti in neizpolnjevanje Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842 dovolj podrobno, da lahko upravljavec ali operater zrakoplova in pristojni organ razumeta:“;

(ii)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

resnost in vrsto napačne navedbe, neskladnosti ali neizpolnjevanja Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ali Izvedbene uredbe (EU) 2019/1842;“;

(iii)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

na kateri člen v Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066, Delegirani uredbi (EU) 2019/331 ali Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1842 se nanaša neizpolnjevanje.“;

(17)

v členu 29 se vstavi naslednji odstavek 1a:

„1a.

Preveritelj za namene preverjanja letnega poročila o ravni dejavnosti oceni, ali je upravljavec popravil neskladnosti, navedene v poročilu o preverjanju v zvezi z ustreznim poročilom o izhodiščnih podatkih, poročilom o podatkih o novih udeležencih ali letnim poročilom o ravni dejavnosti iz prejšnjega obdobja poročanja o ravni dejavnosti.

Če upravljavec ne odpravi navedenih neskladnosti, preveritelj prouči, ali ta opustitev povečuje oziroma bi lahko povečala tveganje napačnih navedb.

Preveritelj v poročilu o preverjanju navede, ali je upravljavec te neskladnosti odpravil.“;

(18)

v členu 30(1) se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

spremljanje in sporočanje podatkov za poročila o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih in letna poročila o ravni dejavnosti.“;

(19)

člen 31 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

če preveritelj prvič preverja poročilo upravljavca o emisijah ali letno poročilo o ravni dejavnosti;

(b)

če preveritelj ni opravil obiska na lokaciji v dveh poročevalnih obdobjih neposredno pred tekočim poročevalnim obdobjem, za namene preverjanja poročila upravljavca o emisijah;“;

(ii)

vstavi se naslednja točka (ba):

„(ba)

če preveritelj med preverjanjem letnega poročila o ravni dejavnosti ali poročila o izhodiščnih podatkih ni opravil obiska na lokaciji v dveh obdobjih poročanja o ravni dejavnosti tik pred trenutnim obdobjem poročanja o ravni dejavnosti, za namene preverjanja letnega poročila upravljavca o ravni dejavnosti;“;

(iii)

vstavi se naslednja točka (ca):

„(ca)

če je v obdobju poročanja o ravni dejavnosti prišlo do znatnih sprememb naprave ali njenih podnaprav, zaradi katerih so potrebne znatne spremembe načrta metodologije spremljanja, vključno s spremembami iz člena 9(5) Delegirane uredbe (EU) 2019/331;“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Točki (c) in (ca) odstavka 3 se ne uporabljata, če se je v poročevalnem obdobju spremenila samo privzeta vrednost iz člena 15(3)(h) Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 ali člena 9(5)(c) Delegirane uredbe (EU) 2019/331.“;

(20)

člen 32 se spremeni:

(a)

v točki 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„preverjanje poročila upravljavca o emisijah zadeva napravo kategorije A iz člena 19(2)(a) Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 ali napravo kategorije B iz člena 19(2)(b) navedene izvedbene uredbe, pri čemer:“;

(b)

v točki 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„preverjanje poročila upravljavca o emisijah zadeva napravo kategorije A iz člena 19(2)(a) Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 ali napravo kategorije B iz člena 19(2)(b) navedene izvedbene uredbe, pri čemer:“;

(c)

točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„(3) preverjanje poročila upravljavca o emisijah zadeva napravo z nizkimi emisijami iz člena 47(2) Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 in uporabljajo se odstavki (a) do (c)

točke 2;“;

(d)

vstavijo se naslednje točke (3a), (3b) in (3c):

„(3a)

preverjanje letnega poročila upravljavca o ravni dejavnosti zadeva napravo iz točke 1, 2 ali 3, pri čemer:

(a)

navedena naprava nima druge podnaprave kot ene podnaprave, za katero se uporablja referenčna vrednost za proizvod v skladu s členom 10(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/331; in

(b)

so bili podatki o proizvodnji, pomembni za referenčno vrednost za proizvod, ocenjeni v okviru revizije za namene finančnega računovodstva, upravljavec pa o tem predloži dokaze;

(3b)

preverjanje letnega poročila upravljavca o ravni dejavnosti zadeva napravo iz točke 1, 2 ali 3, pri čemer:

(a)

ima naprava največ dve podnapravi;

(b)

druga podnaprava prispeva manj kot 5 % k skupni končni dodelitvi pravic napravi; in

(c)

preveritelj ima na voljo dovolj podatkov za oceno razdelitve podnaprav, če je to ustrezno;

(3c)

preverjanje letnega poročila upravljavca o ravni dejavnosti zadeva napravo iz točke 1, 2 ali 3, pri čemer:

(a)

ima naprava samo podnaprave z referenčno vrednostjo za toploto ali podnaprave za daljinsko ogrevanje; in

(b)

ima preveritelj na voljo dovolj podatkov za oceno razdelitve podnaprav, če je to ustrezno;“;

(e)

točka 4 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„preverjanje poročila upravljavca o emisijah ali letnega poročila o ravni dejavnosti zadeva napravo, ki se nahaja na lokaciji brez posadke, pri čemer:“;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

je merilnike na lokaciji že pregledal upravljavec ali laboratorij v skladu s členom 60 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 ali člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ter je iz podpisanega dokumenta ali fotografskih dokazov z odtisnjenim datumom, ki jih je predložil upravljavec, razvidno, da od navedenega pregleda ni bilo sprememb meritev ali delovanja pri napravi;“;

(f)

točka 5 se spremeni:

(a)

prvi odstavek se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„preverjanje poročila upravljavca o emisijah ali letnega poročila o ravni dejavnosti zadeva napravo, ki se nahaja na oddaljeni ali nedostopni lokaciji, zlasti plavajočo napravo, pri čemer:“;

(ii)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

je merilnike na lokaciji že pregledal upravljavec ali laboratorij v skladu s členom 60 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 ali členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2019/331 ter je iz podpisanega dokumenta ali fotografskih dokazov z odtisnjenim datumom, ki jih je predložil upravljavec, razvidno, da od navedenega pregleda ni bilo sprememb meritev ali delovanja pri napravi.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„Točka (3a)(b) se mora uporabiti, če je podnaprava, ki k skupni končni dodelitvi pravic iz točke (3b)(b) prispeva 95 % ali več, podnaprava, za katero se uporablja referenčna vrednost za proizvod v skladu s členom 10(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/331.“;

(21)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 34a

Virtualni obiski na lokaciji

1.   Z odstopanjem od člena 21(1) se lahko preveritelj, kadar mu resne, izredne in nepredvidljive okoliščine, na katere upravljavec ali operater zrakoplova ne more vplivati, preprečijo izvedbo fizičnega obiska na lokaciji in kadar teh okoliščin po vseh razumnih prizadevanjih ni mogoče odpraviti, odloči, da opravi virtualni obisk na lokaciji, če je to odobril pristojni organ v skladu z odstavkom 3 tega člena.

Preveritelj sprejme ukrepe za zmanjšanje tveganja pri preverjanju na sprejemljivo raven ter tako zagotovi zadostno zanesljivost, da poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova ne vsebuje bistveno napačnih navedb. Fizični obisk na lokaciji naprave ali pri operaterju zrakoplova se opravi brez nepotrebnega odlašanja.

Odločitev o izvedbi virtualnega obiska na lokaciji temelji na rezultatu analize tveganja in se sprejme po zagotovitvi, da so pogoji za izvedbo virtualnega obiska na lokaciji izpolnjeni. Preveritelj obvesti upravljavca ali operaterja zrakoplova o tej odločitvi brez nepotrebnega odlašanja.

2.   Upravljavec ali operater zrakoplova pristojnemu organu predloži vlogo za odobritev preveriteljeve odločitve o izvedbi virtualnega obiska na lokaciji. Vloga zajema naslednje elemente:

(a)

dokazila, da fizičnega obiska na lokaciji ni mogoče opraviti zaradi resnih, izrednih in nepredvidljivih okoliščin, na katere upravljavec ali operater zrakoplova ne more vplivati;

(b)

informacije o tem, kako bo virtualni obisk na lokaciji opravljen;

(c)

informacije o rezultatih analize tveganja, ki jo opravi preveritelj;

(d)

dokazila o ukrepih, ki jih je preveritelj sprejel z namenom zmanjšanja tveganja pri preverjanju na sprejemljivo raven ter tako zagotovil zadostno zanesljivost, da poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova ne vsebuje bistveno napačnih navedb.

3.   Pristojni organ se na podlagi vloge, ki jo predloži zadevni upravljavec ali operater zrakoplova, odloči, ali bo odobril odločitev preveritelja, da opravi virtualni obisk na lokaciji, pri čemer upošteva elemente iz odstavka 2.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko pristojni organ, kadar na veliko število naprav ali operaterjev zrakoplovov vplivajo podobne resne, izredne in nepredvidljive okoliščine, na katere upravljavec ali operater zrakoplova ne more vplivati, in je potrebno takojšnje ukrepanje zaradi zakonsko določenih nacionalnih zdravstvenih razlogov, pooblasti preveritelje za izvedbo virtualnih obiskov na lokaciji brez potrebe po posamični odobritvi iz odstavka 3, če:

(a)

je pristojni organ ugotovil, da obstajajo resne izredne in nepredvidljive okoliščine, na katere upravljavec ali operator zrakoplova ne more vplivati, zato je potrebno takojšnje ukrepanje zaradi zakonsko določenih nacionalnih zdravstvenih razlogov;

(b)

upravljavec ali operater zrakoplova obvesti pristojni organ o odločitvi preveritelja, da opravi virtualni obisk na lokaciji in v to obvestilo vključi tudi elemente iz odstavka 2.

Pristojni organ med ocenjevanjem poročila upravljavca ali operaterja zrakoplova pregleda informacije, ki jih zagotovi upravljavec ali operater zrakoplova v skladu s točko (b), in nacionalni akreditacijski organ obvesti o rezultatu ocene.“;

(22)

v členu 37(5) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če preveritelj opravlja preverjanje poročil o izhodiščnih podatkih, poročil o podatkih o novih udeležencih ali letnih poročil o ravni dejavnosti, je v skupini za preverjanje vsaj ena dodatna oseba, ki je tehnično usposobljena in ima znanje, potrebno za ocenjevanje specifičnih tehničnih vidikov zbiranja, spremljanja in sporočanja podatkov, pomembnih za brezplačno dodelitev.“;

(23)

v členu 38(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a

pozna vsaj Direktivo 2003/87/ES, Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066, Delegirano uredbo (EU) 2019/331 in Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1842 v primeru preverjanja poročila o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih ali letnega poročila o ravni dejavnosti, to uredbo, ustrezne standarde in drugo zadevno zakonodajo, veljavne smernice ter ustrezne smernice in zakonodajo države članice, v kateri preveritelj opravlja preverjanje;“;

(24)

člen 41 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Pri uvajanju in izvajanju teh postopkov in procesov preveritelj opravlja dejavnosti iz Priloge II k tej uredbi v skladu s harmoniziranim standardom iz navedene priloge.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Preveritelj oblikuje, dokumentira, izvaja in vzdržuje sistem upravljanja v skladu s harmoniziranim standardom iz Priloge II, da zagotovi stalni razvoj, izvajanje, izboljševanje ter pregledovanje postopkov in procesov iz odstavka 1. Sistem upravljanja vsebuje najmanj:

(a)

politike in odgovornosti;

(b)

pregled upravljanja;

(c)

notranje revizije;

(d)

popravljalne ukrepe;

(e)

ukrepe za obravnavanje tveganj in priložnosti ter sprejemanje preventivnih ukrepov;

(f)

nadzor nad dokumentiranimi informacijami.“;

(25)

v členu 42 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Preveritelj vzdržuje in upravlja evidenco, vključno z evidenco o usposobljenosti in nepristranskosti osebja, s čimer dokaže izpolnjevanje te uredbe.“;

(26)

člen 43 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Za namene te uredbe se uporabljajo ustrezne zahteve v zvezi s strukturo in organizacijo preveritelja iz harmoniziranega standarda iz Priloge II.“;

(b)

v prvem pododstavku odstavka 3 se doda naslednji stavek:

„V ta namen preveritelj spremlja tveganja za nepristranskost in sprejme ustrezne ukrepe za odpravo teh tveganj.“;

(c)

odstavek 5 se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Preveritelj pri sklenitvi dogovora med upravljavcem ali operaterjem zrakoplova in preveriteljem, pri neodvisnem pregledu ali izdaji poročila o preverjanju ne uporablja zunanjih izvajalcev.“;

(b)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Vendar sklepanje pogodb s posamezniki za opravljanje dejavnosti preverjanja ne pomeni oddaje v zunanje izvajanje za namene prvega pododstavka, če preveritelj pri sklepanju pogodb s takšnimi osebami prevzame polno odgovornost za dejavnosti preverjanja, ki jih opravi pogodbeno osebje. Pri sklepanju pogodb s posamezniki za opravljanje dejavnosti preverjanja preveritelj od teh posameznikov zahteva, da podpišejo pisno soglasje, da delujejo skladno s postopki preveritelja in da pri izvajanju teh dejavnosti preverjanja ni navzkrižja interesov.“;

(d)

vstavi se naslednji odstavek 6a:

„6a.   Pri preverjanju istega upravljavca ali operaterja zrakoplova kot v predhodnem letu preveritelj upošteva tveganje za nepristranskost in sprejme ukrepe za zmanjšanje tveganja za nepristranskost.“;

(e)

doda se naslednji odstavek 8:

„8.   Če EU ETS vodilni presojevalec za določeno napravo opravi letna preverjanja v obdobju petih zaporednih let, potem v naslednjih treh zaporednih letih za to isto napravo ne opravlja storitev preverjanja. Navedeno največ petletno obdobje vključuje preverjanja emisij ali podatkov o dodelitvi v okviru EU ETS, ki se v zvezi s to napravo izvedejo po 1. januarju 2021.“;

(27)

v členu 44 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za namene preverjanja poročil o izhodiščnih podatkih, poročil o podatkih o novih udeležencih ali letnih poročil o ravni dejavnosti je preveritelj, ki izda poročilo o preverjanju upravljavcu, poleg tega akreditiran za skupino dejavnosti št. 98 iz Priloge I.“;

(28)

v členu 46(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vsaka pravna oseba, ustanovljena v skladu z nacionalnim pravom države članice, lahko zaprosi za akreditacijo v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 765/2008 in določbami tega poglavja.“;

(29)

v členu 59(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pozna Direktivo 2003/87/ES, Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066, Delegirano uredbo (EU) 2019/331 in Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1842, če ocenjevalec ocenjuje usposobljenost in učinkovitost preveritelja za področje uporabe št. 98 iz Priloge I k tej uredbi, to uredbo, ustrezne standarde in drugo ustrezno zakonodajo ter veljavne smernice;“;

(30)

v členu 60(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

pozna Direktivo 2003/87/ES, Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066, Delegirano uredbo (EU) 2019/331 in Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1842, če tehnični strokovnjak ocenjuje usposobljenost in učinkovitost preveritelja za področje uporabe št. 98 iz Priloge I k tej uredbi, to uredbo, ustrezne standarde in drugo ustrezno zakonodajo ter veljavne smernice;“;

(31)

v členu 77(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

naslov in kontaktne podatke upravljavcev ali operaterjev zrakoplovov, katerih poročila o emisijah, poročila o tonskih kilometrih, poročila o izhodiščnih podatkih, poročila o podatkih o novih udeležencih ali letna poročila o ravni dejavnosti se preverjajo;“;

(32)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Popravki Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067

Izvedbena uredba (EU) 2018/2067 se popravi:

(1)

člen 3 se popravi:

(a)

v točki 11 se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(b)

v točki 28 se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(c)

v točki 29 se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(2)

drugi pododstavek člena 7(4) se spremeni:

(a)

v prvem stavku se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(b)

v drugem stavku se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(3)

v drugem pododstavku člena 7(6) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(4)

člen 10(1) se popravi:

(a)

v točki (e) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(b)

v točki (f) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(c)

točka l se nadomesti z naslednjim:

„(l)

po potrebi poročila iz člena 69(1) in (4) Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066;“;

(5)

člen 17(3) se popravi:

(a)

v točki (a) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(b)

v točki (c) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(6)

v členu 17(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„4.   Če se preneseni CO2 odšteje v skladu s členom 49 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 ali se preneseni N2O ne šteje kot sproščen v ozračje v skladu s členom 50 navedene uredbe ter preneseni CO2 ali N2O merita tako prenosna kot sprejemna naprava, preveritelj preveri, ali je razlike med izmerjenimi vrednostmi obeh naprav mogoče pojasniti na podlagi negotovosti merilnih sistemov in ali je bila v poročilu o emisijah obeh naprav uporabljena pravilna aritmetična sredina.“;

(7)

v členu 19(3) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(8)

v členu 27(1) se v točki (e) „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(9)

člen 27(3) se popravi:

(a)

v točki (f) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(b)

v točki (q) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(10)

v členu 28 se v točki (e) „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(11)

v členu 30(1) se v točki (c) „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(12)

v členu 58(2) se v tretjem pododstavku „…/…“ nadomesti z „2019/331“;

(13)

v členu 69(1) se „…/…“ nadomesti z „2019/331“.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1842 z dne 31. oktobra 2019 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadaljnjimi ureditvami za prilagoditve brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti (UL L 282, 4.11.2019, str. 20).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2067 z dne 19. decembra 2018 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 334, 31.12.2018, str. 94).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 59, 27.2.2019, str. 8).


PRILOGA

V Prilogi II se dodata naslednji točki (g) in (h):

„(g)

postopek ali proces za zagotovitev, da preveritelj prevzema polno odgovornost za dejavnosti preverjanja, ki jih opravi pogodbeno osebje;

(h)

procesi, ki zagotavljajo ustrezno delovanje sistema upravljanja iz člena 41(2), vključno s:

i.

procesi za pregled sistema upravljanja najmanj enkrat na leto, pri čemer med pregledi upravljanja ne sme preteči več kot 15 mesecev;

ii.

procesi za izvajanje notranjih revizij najmanj enkrat na leto, pri čemer med notranjimi revizijami ne sme preteči več kot 15 mesecev;

iii.

procesi za ugotavljanje in obravnavo neskladnosti v dejavnostih preveritelja ter sprejemanje popravljalnih ukrepov za odpravo navedenih neskladnosti;

iv.

procesi za ugotavljanje tveganj in priložnosti v dejavnostih preveritelja ter sprejemanje preventivnih ukrepov za blaženje navedenih tveganj;

v.

procesi za nadzor nad dokumentiranimi informacijami.“.


Na vrh