EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R1214

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1214 z dne 21. avgusta 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede lesa Ulmus L. in nekaterih rastlin za saditev Albizia julibrissin Durazzini in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela

C/2020/5694

UL L 275, 24.8.2020, str. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1214/oj

24.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1214

z dne 21. avgusta 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede lesa Ulmus L. in nekaterih rastlin za saditev Albizia julibrissin Durazzini in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti prvega in tretjega pododstavka člena 42(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2019 (2) je bil na podlagi predhodne ocene tveganja določen seznam zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 (3) določa posebna pravila v zvezi s postopkom, ki ga je treba upoštevati za izvedbo ocene tveganja iz člena 42(4) Uredbe (EU) 2016/2031 za navedene zelo tvegane rastline, rastlinske proizvode in druge predmete.

(3)

Po predhodni oceni tveganja je bilo v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 vključenih 35 rastlin za saditev s poreklom iz vseh tretjih držav kot zelo tveganih rastlin, med katerimi so tudi rastline iz rodov Albizia Durazz. in Robinia L.

(4)

Izrael je 24. januarja 2019 Komisiji predložil zahtevek za izvoz v Unijo cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v mirujočem stanju z največjim premerom 2,5 cm iz vrste Albizia julibrissin Durazzini in cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v mirujočem stanju z največjim premerom 2,5 cm iz vrste Robinia pseudoacacia L. Zahtevku je bila predložena zadevna tehnična dokumentacija.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 13. januarja 2020 objavila znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz vrste Albizia julibrissin iz Izraela (4). Opredelila je Aonidiella orientalis, kompleks vrste, ki vključuje Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus in Euwallacea Kuroshio („Euwallacea fornicatus sensu lato“) ter Fusarium euwallaceae, kot škodljive organizme, ki jih je treba upoštevati pri mnenju, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedene škodljive organizme, in ocenila verjetnost nenavzočnosti vsakega škodljivega organizma v zvezi z navedenim blagom.

(6)

Agencija je 2. marca 2020 objavila znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz vrste Robinia pseudoacacia iz Izraela (5). Opredelila je Euwallacea fornicatus sensu lato in Fusarium euwallaceae kot škodljiva organizma, ki ju je treba upoštevati pri mnenju, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedena škodljiva organizma, in ocenila verjetnost nenavzočnosti vsakega škodljivega organizma v zvezi z navedenim blagom.

(7)

Na podlagi teh mnenj se šteje, da je fitosanitarno tveganje pri vnosu v Unijo cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v mirujočem stanju z največjim premerom 2,5 cm iz vrst Albizia julibrissin Durazzini in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela zmanjšano na sprejemljivo raven, pod pogojem, da se uporabljajo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja škodljivih organizmov v zvezi z navedenimi rastlinami za saditev. Takšni ustrezni ukrepi so zagotovljeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1213 (6), zato se navedene rastline za saditev ne bi smele več šteti za zelo tvegane rastline in bi jih bilo treba črtati iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019.

(8)

Po predhodni oceni tveganja je bil les Ulmus L. vključen na seznam zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov kot morebitna pot za vnos v Unijo in naselitev v Uniji škodljivega organizma Saperda tridentata Olivier, ki ni uvrščen na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Po vključitvi lesa Ulmus L. na seznam zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov je Komisija Agencijo zaprosila, naj izvede oceno tveganja v zvezi s škodljivim organizmom Saperda tridentata Olivier ter obravnava poti vnosa, širjenje, naselitev in možnosti za zmanjšanje tveganja ter pri tem posebno pozornost nameni poti lesa Ulmus L.

(9)

Agencija je 10. januarja 2020 objavila znanstveno mnenje v zvezi s kategorizacijo škodljivega organizma Saperda tridentata Olivier (7). Ugotovila je, da Saperda tridentata Olivier izpolnjuje merilo za uvrstitev med karantenske škodljive organizme v zvezi z vnosom na ozemlje Unije. Vendar zaradi nezadostnih podatkov ni mogla ugotoviti, ali Saperda tridentata Olivier izpolnjuje merila glede naselitve, širjenja in morebitnega vpliva v Uniji po vnosu. V zvezi s tem tako ni utemeljeno, da se škodljivi organizem Saperda tridentata Olivier vključi na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Zato se les Ulmus L. ob upoštevanju ocenjenega tveganja za navedeni škodljivi organizem v zvezi z lesom Ulmus L. ne bi smel več šteti za zelo tvegan rastlinski proizvod in bi ga zato bilo treba črtati iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019.

(10)

Za izpolnitev obveznosti Unije, ki izhajajo iz Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (8), bi bilo treba uvoz tega blaga ponovno začeti v najkrajšem možnem času. Zato bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po objavi.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 z dne 18. decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene uredbe (UL L 323, 19.12.2018, str. 10).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 z dne 18. decembra 2018 o določitvi posebnih pravil v zvezi s postopkom, ki ga je treba upoštevati za izvedbo ocene tveganja zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v smislu člena 42(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 323, 19.12.2018, str. 7).

(4)  Odbor PHL EFSA (Odbor EFSA za zdravje rastlin), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz vrste Albizia julibrissin iz Izraela). EFSA Journal 2020;18(1):5941. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941.

(5)  Odbor PHL EFSA (Odbor EFSA za zdravje rastlin), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz vrste Robinia pseudoacacia iz Izraela). EFSA Journal 2020;18(3):6039. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039.

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 z dne 21. avgusta 2020 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so bili črtani iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 (glej stran 5 tega Uradnega lista).

(7)  Odbor PLH EFSA (Odbor EFSA za zdravje rastlin), EFSA Journal 2020;18(1):5940. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5940.

(8)  Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (sporazum SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PRILOGA

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti s „PRILOGA“;

(2)

v točki 1 se drugi stolpec „Opis“ spremeni:

(a)

vnos za „Albizia Durazz.“ se nadomesti z naslednjim:

Albizia Durazz., razen cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v mirujočem stanju z največjim premerom 2,5 cm iz vrste Albizia julibrissin Durazzini s poreklom iz Izraela“;

(b)

vnos za „Robinia L.“ se nadomesti z naslednjim:

Robinia L., razen cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v mirujočem stanju z največjim premerom 2,5 cm iz vrste Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela“;

(3)

točka 4 se črta.


Na vrh