EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R1087

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1087 z dne 23. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 glede uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, ki jih izvajajo posebej pooblaščene fizične osebe, izvajanja analiz, preskusov ali diagnosticiranj in obdobja uporabe začasnih ukrepov (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5147

UL L 239, 24.7.2020, str. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1087/oj

24.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1087

z dne 23. julija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 glede uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, ki jih izvajajo posebej pooblaščene fizične osebe, izvajanja analiz, preskusov ali diagnosticiranj in obdobja uporabe začasnih ukrepov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 med drugim določa pravila za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti pristojnih organov držav članic. Poleg tega Komisijo pooblašča, da z izvedbenim aktom sprejme ustrezne začasne ukrepe, ki so potrebni za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali, če ima dokaze o resnih motnjah v nadzornem sistemu države članice.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 (2) za obvladovanje posebnih okoliščin zaradi trenutne krize, povezane s koronavirusno boleznijo (COVID-19), državam članicam omogoča uporabo začasnih ukrepov v zvezi z uradnim nadzorom in drugimi uradnimi dejavnostmi.

(3)

Države članice so obvestile Komisijo, da bodo zaradi krize, povezane s COVID-19, nekatere resne motnje v delovanju njihovih sistemov nadzora, težave pri izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti v zvezi z uradnimi spričevali in uradnimi potrdili v zvezi s premiki živali in blaga v Unijo in znotraj Unije ter težave z organizacijo osebnih srečanj z izvajalci dejavnosti in njihovim osebjem v okviru uradnega nadzora še naprej prisotne po 1. avgustu 2020. Da bi se odpravile navedene resne motnje ter olajšalo načrtovanje in izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti med krizo, povezano s COVID-19, bi bilo treba obdobje uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/466 podaljšati do 1. oktobra 2020.

(4)

Države članice so Komisijo tudi obvestile, da se druge motnje v zvezi z razpoložljivostjo osebja in zmogljivostjo uradnih laboratorijev ne bodo nadaljevale po 1. avgustu 2020. Ustrezne določbe Izvedbene uredbe (EU) 2020/466, ki omogočajo izredne ukrepe na navedenih področjih, bi bilo zato treba črtati.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/466 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2020/466 se spremeni:

(1)

člen 3 se črta;

(2)

v členu 5 se črta točka (a);

(3)

v členu 6 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 1. oktobra 2020.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. avgusta 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 z dne 30. marca 2020 o začasnih ukrepih za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali pri nekaterih resnih motnjah v nadzornih sistemih držav članic zaradi koronavirusne bolezni (COVID-19) (UL L 98, 31.3.2020, str. 30).


Na vrh