EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R0066

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/66 z dne 16. januarja 2019 o pravilih glede enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, da se preveri skladnost s pravili Unije o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se uporabljajo za navedeno blago

C/2019/65

UL L 15, 17.1.2019, str. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 19/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/66/oj

17.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/66

z dne 16. januarja 2019

o pravilih glede enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, da se preveri skladnost s pravili Unije o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se uporabljajo za navedeno blago

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 22(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uradni nadzor v prostorih in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s členom 84(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (2), je treba izvesti vsaj enkrat letno. To je nujno za zagotavljanje rednega in doslednega nadzora, ki zajema tako proizvodne cikle zadevnih rastlin kot življenjski cikel vseh zadevnih škodljivih organizmov in njihovih vektorjev.

(2)

Pri pogostosti navedenega nadzora bi bilo treba upoštevati uradne preglede, opravljene najmanj enkrat letno, ter, če je to ustrezno, vzorčenje in testiranje iz člena 92(1) Uredbe (EU) 2016/2031, da bi se izognili ponavljanju kakršnih koli uradnih pregledov, vzorčenja in testiranja iz navedene uredbe v tej uredbi.

(3)

Pristojni organi lahko na podlagi meril v zvezi s tveganji po potrebi povečajo pogostost uradnega nadzora v prostorih in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s členom 84(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

(4)

Izvajalci poslovnih dejavnosti, ki vsaj dve zaporedni leti izvajajo načrt za obvladovanje tveganj zaradi škodljivih organizmov v skladu s členom 91 Uredbe (EU) 2016/2031, zagotavljajo zanesljivejša jamstva glede ravni fitosanitarne varnosti v njihovih prostorih in, kadar je to ustrezno, na drugih njihovih lokacijah. Zato je primerno, da se pristojnim organom dovoli zmanjšati pogostost uradnega nadzora nad navedenimi izvajalci dejavnosti na vsaj enkrat na dve leti.

(5)

V prostoru in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s členom 84(1) Uredbe (EU) 2016/2031, je treba poleg nadzora iz uvodne izjave 1 izvesti vsaj en dodatni uradni nadzor, če gre pri tem prostoru oziroma drugih lokacijah za kraj porekla rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, kot so opredeljeni v členu 2(1), (2) in (5) Uredbe (EU) 2016/2031, ki so se vsaj del življenjske dobe gojili ali so se hranili na razmejenem območju, vzpostavljenem v skladu s členom 18(1) navedene uredbe, in za katere se lahko pričakuje, da jih je napadel škodljivi organizem, zaradi katerega je bilo razmejeno območje vzpostavljeno. Navedeni dodatni uradni nadzor bi bilo treba izvesti čim hitreje po premiku navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz razmejenega območja ali iz napadenega območja v varovalni pas navedenega razmejenega območja. To je nujno za preprečitev fitosanitarnih tveganj po kakršnem koli običajnem uradnem nadzoru in pred premikom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz razmejenega območja ali iz napadenega območja v varovalni pas.

(6)

Da bi se zagotovila ustrezna raven fitosanitarne varnosti ter učinkovit pregled nad uvozom rastlin v Unijo in z njim povezanih tveganj, bi morali pristojni organi pri uvozu rastlin iz prvega odstavka člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031 na ozemlje Unije pri prihodu v Unijo izvesti uradni nadzor na vsaj 1 % pošiljk navedenih rastlin.

(7)

Uradni nadzor v prostorih in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za označevanje lesenega pakirnega materiala, iz člena 98(1) Uredbe (EU) 2016/2031, je treba izvesti vsaj enkrat letno. To je nujno za zagotavljanje rednega in doslednega nadzora, ki zajema fitosanitarna tveganja, povezana s proizvodnjo tovrstnega materiala in trgovanja z njim. Pristojni organi lahko na podlagi meril v zvezi s tveganji po potrebi povečajo pogostost uradnega nadzora v prostorih in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za označevanje lesenega pakirnega materiala, iz člena 98(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

(8)

Ker se uredbi (EU) 2016/2031 in (EU) 2017/625 uporabljata od 14. decembra 2019, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Enotna pogostost uradnega nadzora nad izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščenimi za izdajanje rastlinskih potnih listov

Pristojni organi vsaj enkrat letno izvedejo uradni nadzor v prostorih in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s členom 84(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

Navedeni nadzor vključuje uradne preglede in v primeru suma obstoja tveganj za zdravje rastlin tudi vzorčenje in testiranje iz člena 92(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

Izvede se v najugodnejšem trenutku za odkrivanje prisotnosti ustreznih škodljivih organizmov ali znakov ali simptomov njihove prisotnosti.

Člen 2

Povečanje pogostosti uradnega nadzora nad izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščenimi za izdajanje rastlinskih potnih listov

Pristojni organi lahko povečajo pogostost uradnega nadzora iz člena 1, če to zahteva raven tveganja, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje elemente:

(a)

povečana fitosanitarna tveganja za določeno družino, rod ali vrsto rastlin ali rastlinskih proizvodov, proizvedenih v navedenih prostorih in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, kjer je zaradi biologije škodljivega organizma ali okoljskih pogojev potreben več kot en nadzor;

(b)

fitosanitarna tveganja, povezana s poreklom ali izvorom posameznih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Unije;

(c)

število proizvodnih ciklov v letu;

(d)

preteklo skladnost izvajalca poslovnih dejavnosti z veljavnimi določbami uredb (EU) 2016/2031 in (EU) 2017/625;

(e)

razpoložljivo infrastrukturo ter lokacijo prostorov in, če je to ustrezno, drugih lokacij, ki jih uporablja izvajalec poslovnih dejavnosti.

Člen 3

Zmanjšanje pogostosti uradnega nadzora nad izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščenimi za izdajanje rastlinskih potnih listov

Pristojni organi lahko zmanjšajo pogostost uradnega nadzora iz člena 1 na vsaj enkrat na dve leti, če to omogoča raven tveganja in sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

izvajalec poslovne dejavnosti je vsaj dve zaporedni leti izvajal načrt za obvladovanje tveganj zaradi škodljivih organizmov v skladu s členom 91 Uredbe (EU) 2016/2031;

(b)

pristojni organ je ugotovil, da je navedeni načrt učinkovito zmanjšal zadevna fitosanitarna tveganja in da zadevni izvajalec poslovnih dejavnosti deluje v skladu z veljavnimi določbami iz uredb (EU) 2016/2031 in (EU) 2017/625.

Člen 4

Enotna najmanjša pogostost uradnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov določenega porekla ali izvora znotraj Unije

1.   V prostoru in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s členom 84(1) Uredbe (EU) 2016/2031, se poleg nadzora iz člena 1 izvede vsaj en dodatni uradni nadzor, če gre pri tem prostoru oziroma drugih lokacijah za kraj porekla rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, kot so opredeljeni v členu 2(1), (2) in (5) Uredbe (EU) 2016/2031, ki so se vsaj del življenjske dobe gojili ali so se hranili na razmejenem območju, vzpostavljenem v skladu s členom 18(1) navedene uredbe, in za katere se lahko pričakuje, da jih je napadel škodljivi organizem, zaradi katerega je bilo razmejeno območje vzpostavljeno. Navedeni dodatni uradni nadzor se izvede čim hitreje po premiku navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz razmejenega območja ali iz napadenega območja v varovalni pas navedenega razmejenega območja.

2.   Pristojni organi pri izvajanju uradnega nadzora iz odstavka 1 ocenijo naslednje elemente:

(a)

tveganje, da so rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti okuženi z zadevnim škodljivim organizmom;

(b)

tveganje prisotnosti morebitnih vektorjev navedenega škodljivega organizma, pri čemer se upoštevajo poreklo ali izvor pošiljk znotraj Unije, stopnja dovzetnosti rastlin za napadenost s škodljivim organizmom in skladnost izvajalca poslovnih dejavnosti, ki je odgovoren za premik, s katerim koli drugim ukrepom, sprejetim za izkoreninjenje ali zadrževanje navedenega škodljivega organizma.

Člen 5

Enotna najmanjša pogostost uradnega nadzora rastlin iz prvega odstavka člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031

Pregledi identitete in fizični pregledi rastlin iz prvega odstavka člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031, ki vstopajo v Unijo, se izvedejo na vsaj 1 % pošiljk navedenih rastlin.

Člen 6

Enotna pogostost uradnega nadzora nad izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščenimi za označevanje lesenega pakirnega materiala

Pristojni organi vsaj enkrat letno izvedejo uradni nadzor v prostorih in, če je to ustrezno, na drugih lokacijah, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščeni za označevanje lesenega pakirnega materiala, iz člena 98(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

Navedeni nadzor vključuje nadzor iz člena 98(3) Uredbe (EU) 2016/2031.

Člen 7

Povečanje pogostosti uradnega nadzora nad izvajalci poslovnih dejavnosti, pooblaščenimi za označevanje lesenega pakirnega materiala

Pristojni organi lahko povečajo pogostost uradnega nadzora iz člena 6, če to zahteva raven tveganja, pri čemer upoštevajo vsaj enega od naslednjih elementov:

(a)

povečana fitosanitarna tveganja, povezana s prisotnostjo škodljivih organizmov na ozemlju Unije;

(b)

lesen pakirni material, druge rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, na katerih so bili najdeni škodljivi organizmi;

(c)

preteklo skladnost izvajalca poslovnih dejavnosti z veljavnimi določbami uredb (EU) 2016/2031 in (EU) 2017/625;

(d)

razpoložljivo infrastrukturo ter lokacijo prostorov in, če je to ustrezno, drugih lokacij, ki jih uporablja izvajalec poslovnih dejavnosti.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).


Na vrh